Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85"

Transkript

1 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Generelle krav til leverandørerne... 3 Krav til leverandørernes personale... 4 Generelt... 4 Uddannelse... 4 Øvrig kvalificering... 5 Levering af ydelser... 5 Tilrettelæggelse af støtten... 5 Krav til levering af støtten og leverancesikkerhed... 5 Samarbejde med myndigheden... 6 Observations- og meddelelsespligt... 6 Løbende samarbejde... 6 Krav til dokumentation... 6 Forsikring og ansvar... 6 Tavshedspligt m.m Godkendelsesprocedure... 7 Formelle krav... 7 Procedure... 7 Bindingsperiode... 8 Samarbejdsaftaler... 8 Vilkår... 8 Kvalitetssikring... 8 Tilsyn... 8 Prisforhold... 9 Pris... 9 Afregning... 9 Krav til faktura... 9 Misligholdelse af aftaler

3 Indledning Hillerød Kommune yder socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 til voksne borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser samt til socialt udsatte voksne. Hillerød Kommune har det fulde myndighedsansvar på området, hvilket indbefatter visitationsret, bevillingskompetence og tilsyn. Hillerød Kommune ønsker at samarbejde med private leverandører af socialpædagogisk støtte i forbindelse med eks. etablering af særlige indsatser overfor yngre borgere. Der er ikke frit valg af leverandør, hvorfor Hillerød Kommune alene godkender private leverandører i forbindelse med at der indgås en samarbejdsaftale omkring en fast defineret opgave. Formål Formålet med denne kvalitetsstandard er dels at beskrive de krav, Hillerød Kommune stiller i forbindelse med godkendelse af private leverandører, der yder socialpædagogisk støtte til voksne borgere i eget hjem og/eller voksne borgere i bofællesskaber og dels at beskrive proceduren for godkendelse af private leverandører af denne ydelse. Hillerød Kommune ønsker at sikre, at udførelsen af opgaverne sker inden for rammen af det kvalitets- og serviceniveau, der er politisk besluttet i kommunen samt tydeliggøre hvad der generelt forventes af leverandøren, uanset hvilken opgave leverandøren varetager. Generelle krav til leverandørerne Hillerød Kommune stiller følgende generelle krav til private leverandører af socialpædagogisk støtte til voksne borgere. De private leverandører udfører opgaver på vegne af Hillerød Kommune og er derfor forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, d.v.s. at leverandøren og dennes personale er underlagt reglerne om tavshedspligt, notatpligt, oplysningspligt m.v. Leverandørerne skal sikre, at den socialpædagogiske støtte til borgere leveres i overensstemmelse med Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. Leverandørerne skal sikre at gældende arbejdsmiljølovgivning overholdes. 3

4 Leverandørerne må ikke anvende underleverandører, uden Hillerød Kommunes forudgående skriftlige godkendelse. Eventuelle godkendte underleverandører forpligter sig til at overholde kravene i denne standard. Leverandøren har orden i sin økonomi, er hæderlig i sin erhvervsudførelse og opfylder sine økonomiske forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter m.m. Krav til leverandørernes personale Generelt Medarbejderne må ikke have misbrugsproblemer. Medarbejderne skal være i stand til at forrette tjeneste på forsvarlig vis. Medarbejderne må hverken ved eller under ansættelsen have anmærkninger i deres straffeattest, der gør dem uegnet til at varetage deres erhverv. Medarbejderne skal kunne gøre sig forståelig på dansk (både i skrift og tale) Medarbejderne har tavshedspligt. Medarbejderne skal have kendskab til servicelovens regler om magtanvendelse og indgreb i selvbestemmelsesretten. Medarbejderne skal kende kommunikationsvejene mellem myndigheden i Hillerød Kommune og leverandøren og benytte dem. Medarbejderne SKAL være bekendt med Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for levering af socialpædagogisk støtte til voksne borgere i eget hjem. Medarbejderen er forpligtet til egenhændigt eller via leverandøren at meddele myndigheden i Hillerød Kommune, hvis der observeres ændringer i borgerens helbredstilstand, andre forhold af betydning for borgerens ve og vel eller ændringer af betydning for den oprindelige visitation. Det forudsættes, at medarbejderne er i stand til at henvise borgere eller formidle kontakt til relevante afdelinger i Hillerød Kommune, hvis medarbejderne observerer problemer. Uddannelse Leverandøren er forpligtet til at Ansætte personale med relevant uddannelses- og /eller erfaringsmæssig baggrund i forhold til den særlige målgruppe Sikre at personalet får den fornødne opbakning/supervision. Sikre at personalet får den nødvendige udvikling og vedligeholdelse af deres kvalifikationer. 4

5 Følge de bestemmelser om løn og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster. Øvrig kvalificering Leverandøren skal Sikre at personalet i forbindelse med ansættelse eller ved indgåelse af samarbejdsaftale med Hillerød Kommune, introduceres til relevant lovgivning, Hillerød Kommunes kvalitetsstand for området samt øvrige relevante politikker m.v. I forbindelse med ansættelser af personale indhente straffeattester og vurdere, om eventuelle straffeforhold er uforenelige med arbejdets udførelse. Levering af ydelser Tilrettelæggelse af støtten Leverandøren skal sikre at den enkelte borger modtager støtte, svarende til den visiterede ydelse der følger af den afgørelse der er truffet af myndigheden i Hillerød Kommune. Støtten skal helt generelt tilrettelægges ud fra følgende principper Støtten ydes med udgangspunkt i borgerens behov og forudsætninger og gives med respekt for den enkeltes integritet og værdighed. Hjælpen tager sigte på hjælp til selvhjælp både på det praktiske og det personlige plan. Leverandøren tilstræber, at borgeren har så få støttepersoner som muligt. Det aftalte tidspunkt for levering af de visiterede ydelser dokumenteres og overholdes. Leverandøren inddrager borgeren i tilrettelæggelsen af støtten/hjælpen. Tilrettelæggelsen af støtten skal koordineres med øvrige ydelser/aktiviteter, borgeren modtager eller deltager i, så borgeren oplever en helhed i den samlede indsats. Krav til levering af støtten og leverancesikkerhed Leverandøren skal sikre, at der leveres støtte i overensstemmelse med den visiterede ydelse. Støtten kan ikke aflyses eller udsættes af leverandøren. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos medarbejderne, ferieperioder, personalemangel og lignende. 5

6 Samarbejde med myndigheden Observations- og meddelelsespligt Leverandøren har pligt til at meddele myndigheden i Hillerød Kommune, hvis Borgeren i en periode ikke har behov for den visiterede støtte som følge af hospitalsindlæggelse m.v. Borgeren ikke ønsker at modtage hjælpen som følge af ferie m.v. Borgerens støttebehov ændres, såvel midlertidigt som vedvarende. Borgeren ikke er i hjemmet, når støtten kommer. Løbende samarbejde Leverandøren har pligt til at deltage i nødvendige og relevante samarbejdsmøder. Krav til dokumentation Leverandøren skal Løbende registrere væsentlige afvigelser i forhold til den visiterede støtte Løbende registrere ændringer i borgerens støttebehov, herunder begrundelse. Udarbejde statusbeskrivelser på den enkelte borger. Tidshorisont beskrives individuelt i samarbejdsaftalen med leverandøren. Føre notater, jfr. reglerne omkring notatpligt i Lov om offentlig forvaltning. Forsikring og ansvar Leverandøren er forpligtet til at tegne og betale lovpligtige og nødvendige forsikringer, d.v.s. sædvanlig arbejdsskadeforsikring samt sædvanlig tingskadeforsikring. Såfremt leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af sine forpligtelser i henhold til samarbejdsaftalen ved handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren eller evt. dennes medarbejdere ansvarlig for sådanne skader. Såfremt skadelidte rejser krav mod kommunen i anledning af skader af enhver art, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter m.v. som et sådant krav måtte medføre. 6

7 Tavshedspligt m.m. Leverandøren og dennes medarbejdere er omfattet af tavshedspligt, herunder Straffelovens almindelige regler om tavshedspligt i offentlig tjeneste eller hverv. Der henvises til Forvaltningslovens 27 samt Straffelovens 152 m. fl. Tavshedspligten er fortsat gældende efter ansættelsesforholdets/samarbejdsaftalens ophør. Leverandøren og dennes medarbejdere må ikke videregive personlige oplysninger til borgerens pårørende eller andre instanser, uden borgerens klare og skriftlige samtykke, jfr. Forvaltningslovens Det indskærpes, at den der virker indenfor den offentlige forvaltning ikke må skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver, jfr. Forvaltningslovens 32. Evt. begæringer om aktindsigt fra borgere, skal videregives og behandles af Hillerød Kommune. Godkendelsesprocedure Formelle krav Borgerne har ikke frit valg med hensyn til leverandør af socialpædagogisk støtte. En godkendelse af private leverandører af denne ydelse i Hillerød Kommune er betinget af følgende Leverandøren opfylder alle krav og forhold, beskrevet i denne kvalitetsstandard, og kan dokumentere dette. Der indgås en samarbejdsaftale med Hillerød Kommune om den/de konkrete opgaver der skal udføres. Procedure Det er afdelingschefen i Voksen og Handicap, der godkender private leverandører. Forud for godkendelsen af en leverandør, afholdes et møde mellem leverandøren og Hillerød Kommune. Formålet med mødet er en afklaring af, hvorvidt leverandøren lever op til kravene i denne kvalitetsstandard, foruden en forventningsafstemning om den/de konkrete opgaver, leverandøren evt. skal indgå i et samarbejde omkring. Leverandøren skal være indstillet på, at Hillerød Kommune i denne forbindelse evt. indhenter referencer fra tidligere eller nuværende samarbejdspartnere eller beder om at se forskellig dokumentation i form af eks. personalets uddannelsesmæssige baggrund, indhentede straffeattester m.m. 7

8 Bindingsperiode Aftaler om bindingsperiode, varsling af ændringer, opsigelsesvarsler m.v. aftales individuelt med udgangspunkt i den konkrete opgave og fremgår altid af samarbejdsaftalen med leverandøren. Samarbejdsaftaler Når en privat leverandør er godkendt til at levere socialpædagogisk støtte til voksne borgere i Hillerød Kommune, udarbejder Hillerød Kommune en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen beskriver bl.a. den konkrete opgave, leverandøren skal løse for Hillerød Kommune, herunder Ydelser i henhold til enkelte borgere Ydelser i henhold til grupper af borgere (bofællesskaber) Særlige pædagogiske indsatser m.m. Vilkår Kvalitetssikring Leverandøren skal Generelt leve op til kravene i denne kvalitetsstandard samt kravene i Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. Være indforstået med at Hillerød kommune kan foretage kvalitetskontroller ved bl.a. registrering af klager, gennemgang af dokumentationsmateriale, indhentelse af oplysninger om anvendte medarbejderes uddannelsesbaggrund m.m. Hvis der er øvrige specifikke vilkår, vil disse være beskrevet i samarbejdsaftalen med leverandøren. Tilsyn Hillerød Kommune gennemfører personrelaterede tilsyn med de borgere, der er visiteret til ydelser efter Serviceloven. 8

9 Prisforhold Pris Der aftales en pris, typisk timepris, mellem leverandøren og Hillerød Kommune med baggrund i den konkrete opgave. Prisen fremgår af samarbejdsaftalen. Afregning Al afregning foregår elektronisk, jfr. Lov om offentlige betalinger, hvorfor leverandøren skal fremsende en elektronisk faktura til Hillerød Kommune. Afregning skal foretages 1 gang månedlig. Krav til faktura Fakturaen skal indeholde oplysninger om Borgerens cpr.nr. Borgerens navn Leveret ydelse, herunder antal timer Periode, fakturaen dækker Misligholdelse af aftaler Såfremt en leverandør misligholder sine forpligtelser, kan kommunen ophæve samarbejdsaftalen med øjeblikkelig virkning eller efter eget valg opsige samarbejdsaftalen med forkortet varsel. 9

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere