Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning"

Transkript

1 Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

2 1. Lovgrundlag Personaleforhold Personalepolitik Arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hjælpemidler Skader/forsikringer Kompetence Økonomisk sikkerhedsstillelse og leverandøroplysninger Økonomisk sikkerhedsstillelse Leverandøroplysninger Information Beredskab Underleverandører Leveringsbetingelser Opstart og ophør Leverandørskift Ændringer Observations og indberetningspligt for helbredsændringer hos borgere Ændringer eller aflysninger af aftaler Transport og aflevering af mad Samarbejde Dokumentation og tilsyn Antal leverede ydelser og økonomi Brugertilfredshed og kulinarisk kvalitet Klager Madservice i øvrigt Næringsværdi Hygiejne Økologi Vederlag Faktura Kontraktforhold... 19

3 1. Lovgrundlag I henhold til 83 i lov om social service LBK nr 81 af 04/02/2011 med senere ændringer, har kommunen pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp herunder madservice til borgere, der ikke selv kan udføre disse opgaver på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af særlige sociale problemer. Loven fastsætter således, at kommunen har en myndighedsfunktion. Myndighedsfunktionen indebærer, at det er kommunen, der som offentlig forvaltning træffer afgørelse om tildeling og udmåling af hjælp i form af madservice. Denne visitation sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp inden for rammerne af det serviceniveau, som kommunen har fastlagt. Som myndighed er kommunen forpligtet til at føre tilsyn med, at opgaverne til stadighed udføres forsvarligt, herunder at der sker en revisitation i tilfælde af ændringer i borgerens behov for hjælp. Desuden er kommunen forpligtet til at sikre, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med den kvalitet og de målsætninger, som er politisk besluttet. Leverandøren er endvidere underlagt lovgivning og særlige regelsæt, der er gældende for fødevareproducerende virksomheder herunder Fødevareforordningen 178/2002 og Lov om fødevarer nr. 526 af 24/06/2005 med senere ændringer. Det forventes, at leverandøren er autoriseret som fødevareproducent og overholder gældende regler om hygiejne Jf. Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 og Bekendtgørelse nr. 123 af 15. februar 2008 om uddannelse i fødevarehygiejne. Leverandøren skal underlægge sig hygiejnekontrol jf. Kontrolforordningen 852/2004 og i øvrigt følge fødevarestyrelsens retningslinier for ernæring og måltidsproduktion jf. Anbefalinger for den danske Institutionskost, 4. udgave Fødevarestyrelsen september Den producerede mad mærkes jf. BEK nr af 14/12/2005 om mærkning af fødevarer. Leverandøren er endvidere underlagt lov om retssikkerhed og administration på det sociale område LBK nr 1635 af 22/12/2010 med senere ændringer, som fastslår, at private leverandører er underlagt forvaltnings- og offentlighedslovens bestemmelser, når de overdrages opgaver, der udføres med hjemmel i lov om social service. Leverandøren skal sikre, at også de ansatte, der kommer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

4 berøring med emner omfattet af de forvaltningsretlige regler, er bekendt med disse. Leverandørerne er omfattet af arbejdsmiljøloven LBK nr af 107/09/2010, med senere ændringer, hvor arbejdsgiveren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering. 2. Personaleforhold 2.1. Personalepolitik Leverandøren skal i sin personalepolitik tilgodese de krav som kommunen stiller til personale, der skal levere ydelsen madservice med udbringning. Politikken skal understøtte kommunens vision om Det rummelige arbejdsmarked. Kommunens krav, til leverandører af madservice, kan opdeles i generelle krav til leverandøren og krav der er gældende for medarbejdere med direkte borgerkontakt. For medarbejdere med direkte borgerkontakt, f.eks. chauffører er, følgende regler gældende: Personalet er bekendt med Københavns Kommunes værdigrundlag, og i stand til at efterleve det. Personalet er velsoigneret samt bekendt med og overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen. Personalet skal kunne: o tale dansk - så de ældre borgere kan forstå det o skrive dansk - så opgaven løftes fagligt forsvarligt o læse dansk - så opgaven løftes fagligt forsvarligt. Personalet skal være forsynet med billedlegitimation, der skal forevises på forlangende. Billede og tekst skal udformes således, at svagtseende kan læse det. Personalet har relevant erfaring fra ældreområdet eller har modtaget en grundig introduktion til opgaverne. Leverandøren skal sikre, at de ansatte er vidende om, at de ikke må modtage eller give gaver herunder arv eller låne penge til eller af borgeren. Der må desuden ikke gennemføres køb og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

5 salg mellem ansat og borger. Endvidere må de ansatte ikke opholde sig i borgerens hjem uden borgerens tilstedeværelse og samtykke. Af generelle personalepolitiske krav stiller Københavns kommune følgende krav: Personalet overholder hygiejniske principper i forhold til opgaveløsningen. Leverandøren skal bidrage til opfyldelse visionen om Det rummelige arbejdsmarked og skal have en politik for at fastholde medarbejdere, der på grund af nedsat arbejdsevne risikerer at miste deres job samt at integrere nye medarbejdere, der af samme årsag ikke kan ansættes på normale vilkår, jf. bekendtgørelse af aktiv socialpolitik LBK nr. 946 af 01/10/2009 med senere ændringer. Der påhviler de ansatte tavshedspligt, jf. retssikkerhedsloven LBK nr 1054 af 07/09/ stk. 2 og 3 og straffeloven, LBK nr 1235 af 26/10/ og 152a med senere ændringer, omkring fortrolige forhold, som de i forbindelse med deres arbejde måtte få kendskab til. Denne tavshedspligt ophører ikke ved fratræden eller ved kontraktforholdets ophør Arbejdsmiljø og arbejdsbetingede hjælpemidler Leverandøren skal overholde arbejdsmiljøloven LBK nr. 268 af 18/ med senere ændringer. Dette indebærer bl.a. gennemførelse af arbejdspladsvurderinger i overensstemmelse med de i lovgivningen fastsatte krav. Leverandøren indestår for, at dennes underleverandører også overholder arbejdsmiljøloven. Leverandøren skal på forlangende og uden omkostninger for Københavns Kommune, fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for Københavns Kommunes vurdering af, om leverandøren opfylder de for enhver tid gældende arbejdsmiljølovgivning Skader/forsikringer Såfremt leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af sine forpligtelser i henhold til kontrakten forårsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren eller eventuelt dennes medarbejdere ansvarlig for sådanne skader. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

6 Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal således omfatte leverandøren og dennes medarbejdere. Forsikringspolicen skal vedlægges i kopi i forbindelse med godkendelse som leverandør. Såfremt skadelidte rejser krav mod kommunen i anledning af skader af enhver art, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger, renter, advokatudgifter mv., som et sådant krav måtte medføre Kompetence Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at personalet har kvalifikationer, der gør det muligt at levere ydelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning, Københavns kommunes kvalitetsstandarder, kvalitetskrav og leverandørkrav samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kostpolitik for ældre. Københavns Kommune forudsætter følgende uddannelsesniveau for det kostfaglige personale: At der i ledelsen, produktionen og menuplanlægningen altid indgår en person, der har en kostfaglig uddannelse svarende til minimum en ernæringsuddannelse på KVU- niveau. At produktion/tilberedning af specialdiæter varetages af faguddannet personale: Økonoma, ernæringsassistenter eller andre med mindst samme kostfaglige uddannelsesniveau. At alt personale, der behandler fødevarer skal have gennemført en uddannelse med certifikat i fødevarehygiejne. 3. Økonomisk sikkerhedsstillelse og leverandøroplysninger 3.1. Økonomisk sikkerhedsstillelse Leverandører af madservice skal foretage en økonomisk sikkerhedsstillelse på kr pr. lokalområde i form af en af kommunen godkendt anfordringsgaranti i et anerkendt pengeinstitut og skal gælde indtil 6 måneder efter aftalens udløb. Garantien skal stilles inden underskrivelse af kontrakten. Den økonomiske sikkerhedsstillelse revurderes af forvaltningen en gang årligt ved årets udgang, således at leverandører der yder madservice til over 200 borgere i et lokalområde skal yde en sikkerhedsstillelse på kr pr. lokalområde i form af en af kommunen godkendt anfordringsgaranti i et anerkendt pengeinstitut og skal gælde indtil 6 måneder efter aftalens udløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

7 Anfordringsgarantien tjener til fyldestgørelse af alle krav, som kommunen har i anledning af aftaleforholdet, herunder også krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetalinger. Leverandøren kan i intet tilfælde uden kommunens forudgående skriftlige samtykke opsige eller ophæve anfordringsgarantien i kontraktperioden Leverandøroplysninger Leverandøren skal ved anmodning om godkendelse dokumenterer, at have den fornødne faglige, tekniske og økonomiske formåen til at varetage opgaven som leverandør af madservice med udbringning i Sundheds og Omsorgsforvaltningen, må ikke være omfattet af de i Udbudsbekendtgørelsens BEK nr 937 af 16/09/2004 artikel 45 nævnte forhold. Denne dokumentation skal være forvaltningen i hænde inden kontrakten underskrives. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger: o En erklæring om virksomhedens samlede omsætning og dens omsætning i forbindelse med de opgaver, som tilbudet omhandler. o Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer samt relevante autorisationer hos virksomheden og de af dens medarbejdere, der indgår i opgaveløsningen. o Oplysninger om virksomhedens kapacitet til at løse opgaverne, herunder en beskrivelse af antallet og uddannelsesniveau hos medarbejderne. o En liste over de betydeligste opgaver gennem de seneste 3 år af den art, som tilbudet vedrører, samt referencelister for de pågældende opgaver.* o En beskrivelse af de foranstaltninger, som virksomheden har truffet til sikring af kvaliteten. o Kopi af virksomhedens seneste årsregnskab, herunder opgørelse over aktiver og passiver (balancen).* o Tro- og love erklæring om, at leverandøren ikke er omfattet af de i Udbudsbekendtgørelsens BEK nr 937 af 16/09/2004 artikel 45, nævnte forhold. o Tro- og love erklæring om, at tilbudsgiveren ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, 1, stk.3). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

8 o Serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der er udstedt inden for de seneste 6 måneder. * Såfremt der er tale om en nystartet virksomhed, kan der i stedet indleveres erklæring fra bank og revisor. 4. Information I forbindelse med visitationen gives borgeren en mundtlig, objektiv information om valgmuligheden mellem kommunale og private leverandører. Visitator udleverer informationsmateriale om valgmulighederne samt en leverandørbeskrivelse af hver enkelt leverandør i lokalområdet, hvis en sådan forefindes. Hvis leverandøren ønsker det, vil leverandørbeskrivelsen ligeledes være tilgængeligt på kommunens hjemmeside. Det er leverandørens ansvar, at udarbejde en eventuel leverandørbeskrivelse og videregive det færdige materiale til Lokalområdekontoret. Alle direkte eller afledte udgifter til udarbejdelse, fremstilling og distribution af leverandørbeskrivelsen fra leverandør til lokalområdekontor afholdes af leverandøren. Leverandørbeskrivelsen skal udfærdiges i overensstemmelse med gældende lovgivning på området herunder markedsføringsloven LBK nr 839 af 31/08/2009 med senere ændringer. I forbindelse med udvidelser af leverandørkredsen orienteres borgerne om nye leverandører via annoncer, der indrykkes kvartalsvist i lokalaviser og opdateringer af leverandørlisterne på kommunens hjemmeside. Hvis borgeren ønsker informationsmateriale om nye leverandører tilsendt, rettes henvendelse til lokalområdekontoret, der sender materialet til borgerne. Hvis formidlingen af materialet medfører væsentlige ekstra omkostninger for kommunen, vil leverandøren blive opkrævet betaling for meromkostningerne i forbindelse med formidlingen. I overensstemmelse med Servicelovens LBK nr. 81 af 04/02/2011 med senere ændringer. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

9 Hvis iværksættelse af madservice er uopsættelig og såfremt borgeren ikke umiddelbart har ønske om en bestemt leverandør - vil hjælpen blive iværksat af den kommunale leverandør og præsentation af valgmulighederne udskydes til det tidspunkt, hvor visitator aflægger et nyt besøg i hjemmet. Borgeren har til enhver tid ret til at vælge en anden leverandør. I forhold til den løbende kontakt med borgerne skal leverandørerne udarbejde borgerrettet informationsmateriale med oplysninger om menuerne og madens indhold, der sikrer sig at borgerne kender tilbudene. I tilfælde af der ikke vælges menu, skal borgeren ligeledes informeres om hvad der leveres. Leverandøren skal sikre, at retter og menuer er forsvarligt mærket med varedeklaration, mindst holdbar til, samt hvorvidt maden skal spises varm eller kold. Mærkningslovgivningen skal følges. Derudover skal borgeren løbende kunne komme i kontakt med leverandøren på en på forhånd fastlagt kontortid jf. afsnit Beredskab Leverandøren af madservice skal have et beredskab, der gør leverandøren i stand til at håndtere fraværsperioder (ferie, sygdom mv.) samt løbende til - og afmeldinger. Leverandøren skal kunne levere mad og måltider til alle borgere, der er visiteret til den pågældende leverandør på alle årets dage. Leverandøren af madservice skal kunne kontaktes på hverdage i tidsrummet i tilfælde af aflysninger og ændringer mv. Leverandøren skal også have et weekendberedskab, der sikre at der regelmæssigt følges op akutte beskeder, herunder beskeder der lægges på telefonsvarer i weekenden. Derudover skal det i forbindelse med udbringningen være muligt at komme i kontakt med leverandøren eller dennes underleverandør, mellem kl og mellem kl Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

10 6. Underleverandører Den godkendte leverandør kan indgå aftaler med underleverandører om levering af dele af ydelserne eller om fælles levering af ydelserne. Leverandøren er ved godkendelse forpligtet til at oplyse om eventuelle underleverandører samt i hvilket omfang, opgaverne løses af underleverandører. Eksempelvis kan den godkendte leverandør vælge underleverandør til produktion af specielle diæter eller til transport af maden til borgerens hjem. Det er leverandøren, der har indgået kontrakt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, der har ansvaret for, at underleverandøren er bekendt med og lever op til de fastsatte leverandør- og kvalitetskrav. Såfremt leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte (nye) underleverandører, skal dette meddeles skriftligt til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, førend den pågældende nye underleverandør påbegynder sine leverancer. 7. Leveringsbetingelser 7.1. Opstart og ophør Leverandøren bliver kontaktet af Lokalområdekontoret, når en borger ønsker at modtage madservice fra den pågældende leverandør. Såfremt Lokalområdekontoret finder det nødvendigt, skal madservice kunne iværksættes omgående efter at leverandøren har modtaget afgørelsen om ydelsestildelingen f.eks. i forbindelse med udskrivning fra hospital. Ellers forventes madservice normalt opstartet senest 2 dage efter leverandøren har modtaget aftalen om ydelsesleveringen. Madservice kan ikke aflyses af leverandøren. En leverandør kan ikke nægte at levere ydelser til en borger, der har ønsket den pågældende leverandør Leverandørskift Borgeren har mulighed for at skifte leverandør med mindst 2 ugers varsel ved udgangen af den måned, hvori borgeren har anmodet om leverandørskift. Borgeren skal henvende sig til Lokalom- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

11 rådekontoret ved ønske om leverandørskift. Mundtlig anmodning er tilstrækkelig. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan skift af leverandør ske hurtigere end ovenstående, herunder bl.a. alvorlige uoverensstemmelser mellem leverandør og borger, eller situationer hvor leverandøren i forbindelse med ydelsesleveringen i alvorlig grad har misligholdt sine forpligtigelser over for borgeren Ændringer Observations og indberetningspligt for helbredsændringer hos borgere. Leverandøren skal observere ændringer i borgeren helbredstilstand og indberette ændringer til lokalområdekontoret Ændringer eller aflysninger af aftaler Hvis en borger ønsker at aflyse eller flytte én eller flere leveringer - f.eks. på grund af ferie eller hospitalsindlæggelse, skal borgeren aftale dette med leverandøren, der er forpligtet til at informere Lokalområdekontoret. Leverandøren modtager i forbindelse med planlagte hospitalsindlæggelser ikke betaling for aflyste madservice ydelser. I tilfælde af akut indlæggelse, betragtes det som forgæves gang, med mindre leverandøren forinden modtager en afmelding fra borgeren eller Lokalområdekontoret senest kl dagen før levering. Ved udskrivning fra hospitalet informeres Lokalområdekontoret, som meddeler dette til leverandøren. Ændringer i leveringshyppighed af maden samt ændringer af kostformer skal altid gå via lokalområdekontoret, som herefter retter henvendelse til leverandøren. Den leverede mad leveres til det aftalte tidspunkt dog med en mulighed for afvigelse på +/- 15 minutter. Hvis afvigelsen undtagelsesvis er mere end 15 +/- min. kontakter leverandøren borgeren. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

12 7.4. Transport og aflevering af mad Leverandøren er ansvarlig for alle forhold omkring opbevaring og transport af maden. Dette gælder uanset om leverandøren selv udfører opgaven, eller vælger en underleverandør til at varetage opgaven. Leverandøren skal være opmærksom på, at transport ud fra en hygiejnemæssig synsvinkel kan være kritisk og køle- og varmekæder skal overholdes i forbindelse med transport og levering til borgeren. Ved leveringen skal maden fortsat være ubeskadiget og fremstå indbydende. Borgeren skal kunne vælge om vedkommende ønsker maden leveret varm eller som kølemad. Borgeren kan få leveret mad en gang dagligt. Borgeren kan vælge at få den samlede madleverance inklusiv et varmt hovedmåltid til middag i tidsrummet kl eller til aften i tidsrummet kl Aflevering af maden Chaufføren afleverer som udgangspunkt madportionerne ved bopælens hoveddør, men efter aftale må chaufføren bevæge sig ind på modtagerens bopæl. Madportionerne skal afleveres ved personlig kontakt til modtageren, og må ikke sættes uden for døren til bopælen, med mindre der er aftale herom mellem modtageren og leverandøren. Reaktionstid Modtagerne af madservice kan være bevægelseshæmmede og skal derfor have tid til at komme til døren. Chaufføren skal give modtagerne rimelig tid til at reagere, når der forsøges at etablere kontakt ved aflevering af maden. For visse modtagere kan der være tale om unormalt lang tid. I disse situationer vil dette være meddelt chaufføren fra leverandøren og modtageren skal gives den fornødne tid. Nøgler Leverandøren forpligtiger sig til at borgere, som af forskellige årsager ikke er i stand til at åbne hoveddøren (p.t. op til ca. 30 %), skal have maden bragt ind på bopælen. Leverandøren er i den forbindelse selv ansvarlig for at indgå aftale med borgere om udlevering af nøgler. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

13 I særlige tilfælde, hvor leverandøren ikke kan indgå direkte aftaler med borgeren om udlevering af nøgler, grundet demens o.lign vil kommunen være behjælpelig med indgåelse af aftale og i nødvendigt omfang udleverede nøgler mod kvittering til leverandøren. Leverandørerne hæfter for følgeudgifter i forbindelse med bortkomne nøgler (udskiftning af lås). Det påhviler derfor leverandøren at sikre, at der er skriftlig dokumentation for enhver aftale om udlevering af nøgler, hvor modtager, eller dennes pårørende, har underskrevet en aftale om udlevering, samt at Lokalområdekontoret har en kopi af aftalen. Temperatur Varm mad skal minimum være 65 C ved aflevering til borgeren, mens kold mad maksimalt må være 5 C. Konduite Der kræves i vid udstrækning konduite fra chaufførerne i forbindelse med afleveringen af madportionerne. Chaufførerne skal ikke yde ekstraordinær service i forbindelse afleveringen, men skal udvise almindelige menneskelige hensyn i de situationer, hvor modtagerne evt. har behov for hjælp. Telefon Chaufførerne skal være udstyret med telefon, således at leverandøren, lokalområdekontoret og døgnbasen kan komme i kontakt med dem direkte. Uanbringelighed Procedure ved forgæves gang i tidsrummet kl : Hvis en chauffør oplever, at der ikke bliver åbnet hos en borger, når maden skal afleveres, skal chaufføren forsøge telefonisk at kontakte borgeren. Det er leverandørens ansvar at have registeret borgerens telefonnummer (evt. på kørelisten). Bliver telefonopkaldet ikke besvaret, skal chaufføren straks herefter underrette det køkken, hvorfra maden distribueres. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

14 Køkkenet foretager et kontrolopkald og chaufføren har pligt til at returnere til borgeren, hvis køkkenet opnår kontakt med borgeren inden for 5 minutter. Ved manglende kontakt til borgeren, kontakter køkkenet det lokalområdekontor, der har bestilt ydelsen. Det er herefter lokalområdekontorets opgave at vurdere det videre forløb. Chaufføren skal ligeledes notere på kørelisten, at maden ikke blev leveret eller om maden eventuelt blev sat uden for døren, såfremt der er indgået en aftale mellem borgeren og leverandøren herom. De daglige kørelister skal opbevares mindst et halvt år hos leverandøren og skal på forlangende kunne udleveres til Københavns Kommune. Procedure ved forgæves gang i tidsrummet kl : I tidsrummet skal en chauffør, hvis en borger ikke åbner døren, når maden skal afleveres, telefonisk kontakte borgeren. Det er leverandørens ansvar at have registeret borgerens telefonnummer (evt. på kørelisten). Bliver telefonopkaldet ikke besvaret, skal chaufføren kontakte døgnbasen, der herefter har til opgave at vurdere det videre forløb. Døgnbasen foretager ligeledes et kontrolopkald og chaufføren har pligt til at returnere til borgeren, hvis der opnås kontakt med borgeren inden for 10 minutter. Chaufføren skal ligeledes, hvis han/hun ikke kan få telefonisk kontakt med borgeren, lægge en besked på telefonsvareren hos det køkken, hvorfra maden distribueres, samt notere på kørelisten, at maden ikke blev leveret eller eventuelt sat uden for døren, hvis der er indgået en aftale mellem borgeren og leverandøren herom. De daglige kørelister skal opbevares mindst et halvt år hos leverandøren og skal på forlangende kunne udleveres til Københavns Kommune. Leverandøren skal i øvrigt følge gældende lovgivning på området. 8. Samarbejde Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at indgå i dialog og samarbejde med leverandører af madservice for at sikre fortsat udvikling indenfor området. Dialog og samarbejde kan bl.a. foregå i form af fælles udviklingsprojekter, fælles efteruddannelse, brugerundersøgelser m.v. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

15 Særlige punkter i leverandørkravene, f.eks. om socialt ansvar, deltagelse i fælles udviklingsprojekter, herunder deltagelse i fælles efteruddannelse mv., som kan gøres til genstand for nærmere forhandling mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at indgå i tværfagligt samarbejde. En fagligt koordineret indsats mellem hjemmepleje, madserviceleverandører og visitation for, at skabe en optimal livssituation for borgerne. Lokalområdekontoret aftaler med den enkelte leverandør, hvordan den daglige kontakt mellem leverandøren og Lokalområdekontoret skal foregå. Derudover er leverandøren forpligtet til at deltage i møder med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen eller Lokalområdekontoret efter behov. Formålet med møderne er at optimere samarbejdet mellem de involverede parter. Der er mulighed for at drøfte samarbejdsrelationer og mulighed for gensidig erfaringsudveksling. Der gives ikke særskilt betaling for deltagelse i disse møder. 9. Dokumentation og tilsyn Københavns Kommune har forpligtelsen til at sikre, at den ydelse borgeren modtager er i overensstemmelse med de trufne myndighedsafgørelser og kommunens kvalitetsstandarder, kvalitetskrav og leverandørkrav på området. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fungerer som tilsynsmyndighed og skal dermed føre tilsyn med leverandører af madservice. Tilsynet udfører uanmeldte tilsyn hos leverandører, der skal være bekendt med kommunens tilsynskoncept. Grundlaget for tilsynet er kommunens kvalitetsstandarder, kvalitetskrav og leverandørkrav på området. Forvaltningen har som tilsynsmyndighed ret til at foretage stikprøvekontrol og til enhver tid, på eget initiativ, kontrollere ydelsesleveringen til borgere i kommunen, eksempelvis som følge af uregelmæssigheder ved indberetninger eller informationer fra pårørende, personale og andre samarbejdspartnere. Leverandøren er forpligtet til løbende at føre kontrol med kvaliteten og omfanget af de ydelser, der Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

16 leveres og i øvrigt underkaste sig den kontrol, som Københavns Kommune og øvrige myndigheder fastsætter herunder bl.a. kontrol på følgende områder Antal leverende ydelser og økonomi Brugertilfredshed og kulinarisk kvalitet Klager Næringsværdi Hygiejne Økologiprocent Københavns Kommune arbejder løbende på at lette kommunikation og dokumentation gennem anvendelse af IT-løsninger. Leverandørerne skal på et fastsat tidspunkt, bestemt af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og under nærmere definerede vilkår, tilkobles Københavns Kommunes elektroniske omsorgssystem, hvor alle registreringer vedr. den enkelte borger kan samles og anvendes til dokumentation af leverede ydelser og kontrol. Københavns Kommunes elektroniske omsorgssystem forventes færdigimplementeret i kontraktens løbetid. Leverandøren vil med 2 måneders varsel på et tidspunkt som meddeles af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen være forpligtet til at blive tilkoblet systemet. Kommunen stiller det nødvendige programmel vedrørende en IT-løsning til rådighed. Leverandøren vil ikke blive kompenseret for denne tilkobling og afregningsprisen vil blive konsekvensrettet som følge heraf. Ved og under leverandørens tilkobling til Københavns Kommunes elektroniske omsorgssystem skal leverandøren stille en egnet pc med online adgang til rådighed. Alle leverandørens egne udgifter til tilkobling til Københavns Kommunes elektroniske omsorgssystem, herunder ikke udtømmende udgifter til hardware, uddannelse og support mv. afholdes af leverandøren. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

17 9.1. Antal leverede ydelser og økonomi Leverandøren skal løbende registrere nedenstående oplysninger: Antal leverede ydelser til de enkelte borgere med mulighed for at se ydelserne fordelt på lokalområder og Socialforvaltningen, kosttyper og ydelse for hver måned. Ændringer i leveringen herunder når borgerne tilmelder/afmelder madservice, sætter leverancen i bero eller flytter. Leverancer med forgæves gang/uanbringelighed. Andre økonomiske oplysninger til brug ved afregning til kommunen samt kommunens opkrævning hos borgerne jf. afsnit Brugertilfredshed og kulinarisk kvalitet Leverandøren skal medvirke i undersøgelser af brugertilfredshed og kvalitet herunder: Årlige brugerundersøgelser af borgerens oplevelse af kvaliteten af de leverede ydelser og er indforstået med at resultatet offentliggøres på kommunens hjemmeside. Ældrerådsmøder, hvor brugere og leverandører drøfter kvalitet og udvikling madtilbudet. Møder med Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kostsekretariatet vedr. kvalitet og udvikling af madtilbudet. Leverandøren modtager ikke særskilt betaling herfor Klager Leverandøren, skal uden ugrundet ophold, videresende enhver klage over leverandørens varetagelse af de af kontrakten omfattede opgaver til Lokalområdekontoret, når leverandøren har modtaget eller på anden måde fået kendskab til klagen. Kommunen har til enhver tid pligt til at afklare, om der er tale om en klage over en afgørelse eller over de leverede ydelser. Klagesager, der er rettet mod den kommunale myndighed, skal uden ugrundet ophold videregives til Lokalområdekontoret. Ved behandling af klagesager er leverandøren underlagt forvaltningslovens bestemmelser herunder notatpligt, vejledningspligt og pligt til at videregive relevante oplysninger til brug for behand- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

18 ling og registrering af klager. Borgeren informeres om, at klager over den udmålte hjælp sendes til lokalområdekontoret, der har udmålt hjælpen, med henblik på revurdering og eventuel videresendelse af klage til Statsforvaltningen Hovedstaden, Det Sociale Nævn. 10. Madservice i øvrigt Leverandøren skal overholde gældende lovgivning og bekendtgørelser samt retningslinier vedr. næring, hygiejne, økologi mv. jf. nedenstående afsnit Næringsværdi Leverandøren skal overholde gældende næringsanbefalinger, jf. Anbefalinger for den danske institutionskost, 4. udgave, 1. oplag, Fødevarestyrelsen september Leverandører af madservice skal løbende foretage og kunne dokumentere kostberegninger. Endvidere skal maden mærkes med varedeklaration og/eller næringsdeklaration jf. kvalitetskravene og gældende lovgivning og bekendtgørelser vedr. mærkning af fødevarer. Leverandører af madservice med udbringning skal levere mad til borgerne efter næringsberegnede opskrifter og på forlangende dokumentere dette Hygiejne Inden for hygiejne området skal leverandøren følge gældende lovgivning, forordninger, bekendtgørelse og vejledninger for fødevaremyndighederne, og er underlagt kontrol fra fødevaremyndighederne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal uden ugrundet ophold informeres, hvis leverandøren ikke lever op til gældende lovgivning. Leverandøren skal på forlangende, og uden omkostninger for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, fremskaffe fyldestgørende dokumentation til brug for forvaltningens vurdering af, om leverandøren opfylder den til enhver tid gældende hygiejnelovgivning. Efterlever leverandøren ikke ovennævnte forpligtigelser, betragtes det som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, juni

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Spisetilbud

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Spisetilbud Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Januar 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, januar

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af personlig hjælp Vordingborg Kommune, Visitationsenheden August 2014 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Bilag 3. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af praktisk hjælp

Bilag 3. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af praktisk hjælp Bilag 3 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af praktisk hjælp Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Bilag 2. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af personlig hjælp

Bilag 2. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af personlig hjælp Bilag 2 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af personlig hjælp Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Leverandørkrav - Personlig og praktisk hjælp 2014 Indholdsfortegnelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. LOVGRUNDLAG... 3 2. ØKONOMISK SIKKERHEDSSTILLELSE OG LEVERANDØROPLYSNINGER... 4 2.1 GÆLD TIL DET

Læs mere

Bilag 1. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Kravspecifikation. Til leverandører af Madservice med udbringning

Bilag 1. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Kravspecifikation. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 1 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kravspecifikation Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Januar 2015 Indhold 1.

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Bilag 2 Kravspecifikation

Bilag 2 Kravspecifikation Bilag 2 Kravspecifikation Alle krav i kravspecifikationen er mindstekrav og disse accepteres af tilbudsgiver, med mindre der tages forbehold ved anvendelse af Bilag 4 Forbeholdsliste. 1. Lovgrundlag I

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013

Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013 Udkast til kravspecifikation - Københavns Kommune - udbud af personlig og praktisk hjælp 2013 1. Indledning Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (herefter Københavns

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Kontrakt om levering af spisetilbud

Kontrakt om levering af spisetilbud Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontrakt om levering af spisetilbud Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Københavns Kommune

Læs mere

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune

Leverandørkrav. Januar 2014. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune Januar 2014 Leverandørkrav Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1 Indholdsfortegnelse Leverandørkrav til personlig

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Indkøbsordning til borgere i eget hjem

Indkøbsordning til borgere i eget hjem Bilag 1 Indkøbsordning til borgere i eget hjem Københavns Kommune specifikation i forbindelse med udbud af indkøbsordning 2012 August 2012 E-doc: 2012-467231 Sag: 2012-84849 1. Indledning Københavns Kommune

Læs mere

Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning

Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Roskilde Kommune Rammeaftale om frit valg på ældreområdet - indkøbsordning Side 1 af 10 Roskilde Kommune...1 1) Rammeaftalens parter...3 2. Omfang og formål...3 3) Leverandørens garantier...3 4) Tilmelding,

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for madservice efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: DDM KRAM Dato for tilsynsbesøg: Start- og sluttidspunkt for tilsynet: Deltagere i tilsynet fra leverandøren: Leder: Dorte

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder

1.2 Generel tilgang til levering af ydelserne og borgerens rettigheder Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilge hjælp til madservice jf. servicelovens

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

DISPOSITION FOR ANSØGNING

DISPOSITION FOR ANSØGNING DISPOSITION FOR ANSØGNING Byrådet Revision nr. Udgivelsesdato J.nr. 22.11.2005 0 22.11.2005 1041479/1085900 Ansøgning vedr. indkøb til ældre- og handicappede Undertegnede ansøger om, indenfor rammerne

Læs mere

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for madservice Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Godkendelsesprocedure... 2 3. Kontraktgrundlag og kontraktperiode...

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1. Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at borgeren tilbydes et rehabiliteringsforløb og bevilges praktisk hjælp og støtte til

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice

Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp samt madservice September 2014 1 1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

Anmodning om godkendelse til madservice

Anmodning om godkendelse til madservice Anmodning om godkendelse til madservice De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at dispositionen følges.

Læs mere

Kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp Bilag 1 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Kontrakt om levering af personlig og praktisk hjælp Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren):

Læs mere

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje)

1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Den 11.10.2011 Adam Permin 1. Kvalitetskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp i Gladsaxe Kommune (Integreret pleje) Kvalitetskravene til

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af madservice. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse Frit valg Leverandører,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Anmodning og vejledning om godkendelse som leverandør af madservice med udbringning

Anmodning og vejledning om godkendelse som leverandør af madservice med udbringning Anmodning og vejledning om godkendelse som leverandør af madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen februar 2015, 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Godkendelsesprocedure...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140

Godkendelse af leverandører i henhold til genoptræning efter Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Godkendelse... 2 2.1 Hvad kan der søges godkendelse til... 2 2.2 Godkendelsesform og bindingsperiode... 2 2.3 Kontraktgrundlag og aftaleperiode... 3 2.4 Ændringer

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg

Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg Vordingborg Kommune Afdelingen for Pleje og omsorg Kontrakt om levering af personlig pleje og praktisk hjælp Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren):

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune

Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune Leverandørkrav for central vaskeordning i Roskilde Kommune 1. Opgavens indhold...2 2. Opgavens omfang...2 3. Krav til leverandøren...2 3.1 Vask af tøj...3 3.2. Igangsætning og ophør af vaskeriordning...4

Læs mere

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83 og Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard

Læs mere

Praktisk hjælp - Indkøbsordning

Praktisk hjælp - Indkøbsordning Ydelsestype Indkøbsordning (9) Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer.

Borgere, der har behov for hjælp til indkøb af dagligvarer. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet d. 19.12.2017 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.5 INDKØB, I-PAKKE Personlig og praktisk hjælp ydes altid med det formål, at borgeren bliver så selvhjulpen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 18. marts 2014 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 12.30-13.30

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for indkøbsordning efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Egebjerg Købmandsgård Dato for tilsynsbesøg: 16. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 9.50 10.30

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83)

SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) SOCIALFORVALTNINGEN TILSYNSPOLITIK FOR HJEMMEHJÆLPSOMRÅDET I SOCIALFORVALTNINGEN (JF. SERVICELOVENS 83) Indledning Ifølge Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område 15 og 16, har kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører

Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Kontrakt til godkendelse af leverandører 1 1.1 GRUNDLAG Denne kontrakt tjener til regulering af den aftalemæssige forbindelse mellem Stevns Kommune og kommunens leverandører under frit

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

Kontrakt om levering af Turkøbsordning til ældre borgere i eget hjem

Kontrakt om levering af Turkøbsordning til ældre borgere i eget hjem Kontrakt om levering af Turkøbsordning til ældre borgere i eget hjem Oversigt over kontraktens parter og lokalområde m.v. Kommunens navn og adresse (kommunen): Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Leverandøren skal udføre opgaverne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i de enkelte kommuner.

Leverandøren skal udføre opgaverne i overensstemmelse med de til enhver tid gældende kvalitetsstandarder i de enkelte kommuner. Kravspecifikation 1 Indledning Hvidovre, Rødovre samt Glostrup Kommune (herefter Ordregiver- /ne) udbyder varetagelsen af personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i eget hjem. Leverandøren skal leve

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Godkendelse af leverandører

Godkendelse af leverandører Formateret: Mindst 13,5 p Godkendelse af leverandører Frit valg inden for personlig pleje og/ praktisk hjælp Godkendelsesdokument 2012 2015 Godkendt af byrådet: 21.06.2012 xx.xx.2015 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599.

Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Hermed ordregivers svar på de spørgsmål, der er indkommet vedr. udbud på rengøring til borgere i eget hjem - EU-udbud nr. 2014/S 063-107599. Spørgsmål er - i anonymiseret form - markeret med sort og svar

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711

Udbud af tøjvask til visiterede borgere i eget hjem. Bilag 1. Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 15/4711 Bilag 1 Kravspecifikation og tilbudsskema 1. Indledning Generelt Vaskeriordningen skal dække borgerens behov for at få vasket eget tøj og linned. Borgeren

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere