Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag"

Transkript

1 Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1

2 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg Prinsens Alle Viborg Og Undertegnede leverandør der har indgået kontrakt (i det følgende kaldet leverandøren) Leverandørkontrakt - Frit valg i Viborg Kommune 2

3 Indhold: Side Indledning Kontraktens baggrund og lovgrundlag 5 1. Visitation til ydelser i en pakkeramme 1.1 Visitation til ydelser Pakker 1.3 Personlig støtte og plejepakker Praktisk støtte og hjælp pakker Fleksibilitet indenfor pakkerammen 1.6 Levering og dokumentation af indsatser Revurdering Fællessprog II Ophør af hjælp Leveringstid og telefontid Informationsmateriale Omfanget af det geografiske område 9 2. Servicekald 9 3. Serviceydelser 3.1 Midlertidig hjælp Fleksibel hjemmehjælp Økonomiske krav 4.1 Timepriser Prisregulering Betaling til leverandøren Krav til leverandøren 5.1 Uddannelseskrav Uddelegerede sygeplejeydelser Øvrige krav Krav til IT Omsorgssystemet Care Overenskomstmæssige krav Forsikringsforhold Sociale forpligtelser Introduktionsarrangement Arbejdsmiljø Underleverandører Gave og låneforbud Ophør af varig hjælp Krav til arbejdets tilrettelæggelse Samarbejdsbog Kontaktperson 18 3

4 5.16 Samarbejde med de pårørende Sprogkrav Beredskab og erstatningshjælp Utilsigtede hændelser (UTH) Krav til samarbejdet 6.1 Kontakt til kommunen Ændring af serviceniveau Fællesmøder Kvalitetssikring og tilsynsforpligtelse Skift af leverandør Klager Generelle vilkår 7.1 Underretningspligt og notatpligt Akut visitering Lovgivning Behandling af personoplysninger Tavshedspligt Samarbejde og Informationspligt Tvister og uenigheder Opsigelse Misligholdelse Overdragelse af opgaverne og ændring af ejerforhold Force majeure Fortrolighed Ændringer i kontrakten tilpasning Kontraktens ophør 28 Underskrift ved parterne 28 4

5 Indledning. Kontraktens baggrund og lovgrundlag. I henhold til Lov om Social Service skal kommunen godkende og indgå kontrakt med enhver kvalificeret leverandør, der opfylder de kvalitets- og priskrav til leverandører af personlig og praktisk hjælp, kommunen har fastsat. I overensstemmelse med de rammer, der følger af loven har Viborg Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandør til praktisk hjælp og/eller personlig hjælp. Leverandøren skal ud over nærværende kontrakt med tilhørende bilag efterleve loven ved udførelsen af ydelserne efter kontrakten. Aftalen omfatter følgende dokumenter: 0. Denne kontrakt 1. Socialministeriets fritvalgsblanket (bilag 1) 2. Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket (bilag 2) 3. Krav ved brug af omsorgssystemet Care (bilag 3) 4. De nugældende timepriser for levering af ydelserne (bilag 4) 5. Kvalitetsstandarder (bilag 5) 6. Rammeaftale vedrørende det sociale kapitel (bilag 6) 7. Pakkekatalog (bilag 7)(udleveres når leverandøren er godkendt.) 1. Visitation til ydelser i en pakkeramme 1.1 Visitation til ydelser Det er Visitation Sundhed og Omsorg (herefter VSO), som på baggrund af en konkret, individuel vurdering af borgerens samlede behov visiterer og træffer afgørelse om tildeling af pleje og praktisk hjælp. Borgeren modtager en bevilling med afgørelsesbrev og hjælpen kan iværksættes. Ydelserne skal udføres i henhold til den konkrete afgørelse, pakkerammen og ud fra Viborg Kommunes serviceniveau for pleje og praktisk hjælp. Krav til serviceniveau fremgår af kvalitetsstandarden for de forskellige ydelser (bilag 5), samt pakkekatalog.(bilag 7) 1.2 Pakker Alle ydelser er i Viborg Kommune defineret i en pakkeramme. De enkelte pakker giver plads til mindre variationer og afvigelser i bevillingen ud fra borgerens individuelle behov og ønsker. Tilgangen til hjælpen tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp, dvs. borgeren understøttes til størst mulige grad af selvhjulpenhed i de daglige gøremål. Pakkerne er opdelt i rehabiliterende og kompenserende pakker. I de rehabiliterende pakker tilrettelægges hjælpen, så borgeren kan øge sit funktionsniveau. I de kompenserende pakker tilrettelægges hjælpen, så borgeren i størst muligt omfang kan vedligeholde sit 5

6 funktionsniveau. Leverandøren modtager fra VSO retningsgivende mål som er toneangivende for den indsats leverandøren udfører. Pakkekataloget er et fagligt arbejdsredskab mellem leverandør og VSO. Pakkekataloget afspejler det politisk godkendte serviceniveau og kan ændres ved ny kvalitetsstandard. Leverandøren orienteres om ændringer forårsaget af nye kvalitetsstandarder. 1.3 Personlig støtte og pleje-pakker Personlig støtte og pleje-pakker dækker et gennemsnitlig behov for støtte/hjælp indenfor hovedydelserne: Personlig pleje, ernæring, psykisk hjælp og støtte samt praktisk hjælp i direkte tilknytning til den personlige pleje eller ernæring. Den enkelte pakke er defineret ved en beskrivelse af: Den målgruppe af borgere, der kan modtage pakken, indholdet af indsatser i pakken samt det typiske antal besøg, som den enkelte pakke indeholder. Indsatsen indeholder også en midlertidig øgning af hjælp (afvigelser af planlagt hjælp), som følge af midlertidig nedsat funktionsevne af kortere varighed, f. eks. Influenza, brud, forværring af kronisk sygdom. Kortere varighed defineres som en uge. 1.4 Praktisk støtte og hjælp-pakker Praktisk støtte og hjælp-pakkerne, dækker et gennemsnitligt behov for støtte/hjælp indenfor de forskellige hovedydelser: Rengøring, tøjvask, indkøb eller individuelle nødvendige praktiske opgaver. Den enkelte pakke er defineret ved, en beskrivelse af: Målgruppen af borgere, der kan modtage pakken, indholdet af indsatser i pakken samt det typiske antal besøg, som den enkelte pakke indeholder. Afgørelsen indeholder en fleksibilitet i forhold til den pakkeramme som leverandøren afregnes efter. 1.5 Fleksibilitet indenfor pakkerammen I forbindelse med indførsel af pakker i Viborg Kommune, indeholder borgerens bevilling en fleksibilitet indenfor omfanget af de bevilligede indsatser og ydelser i den pakkeramme leverandøren afregnes efter. Leverandøren kan derfor i samarbejde med borgeren regulere på indsatser og ydelser indenfor pakkerammen; afslutte eller opstarte ydelser indenfor pakkerammen. Reguleringen kan ske, hvis borgeren for det bedre, og derfor for brug for mindre hjælp, eller hvis borgerens funktionsniveau bliver dårligere og borgeren får brug for mere hjælp. Borgeren har ikke automatisk ret til alle ydelser, der er i den bevilligede pakke. Leverandøren skal altid fagligt skønne, om der er behov for en eventuel regulering af hjælpen. Borgeren skal være enig i reguleringen, hvis borgeren ikke er enig skal leverandøren give besked til VSO, som herefter revurdere hjælpen. Øgning eller afslutning af indsatser og ydelser inden for pakkerammen skal derfor altid være: På baggrund af en individuel faglig vurdering. Aftalt med borgeren og være i overensstemmelse med afgørelsen fra VSO og det retningsgivende mål I overensstemmelse med Viborg Kommunes serviceniveau på området jf. kvalitetsstandarden. 6

7 Leverandøren skal dokumentere øgning eller afslutning af indsatser inden for pakkerammen i omsorgssystemet Care. 1.6 Levering og dokumentation af indsatser. Den valgte leverandør modtager via omsorgssystemet alle relevante oplysninger for at kunne levere de visiterede ydelser. Leverandøren leverer de bevilgede indsatser og ydelser indenfor rammen af indsatsområder, som fremgår af borgerens afgørelsesbrev. Leverandøren afgør selv tidsforbruget til den konkrete opgave. Tidsforbruget er ikke lig pakkens gennemsnitstid, men kan være både mindre og mere. (se beskrivelse i pakkekatalog) Tidsforbruget vil være afhængigt af antallet og omfanget af de indsatser som borgeren modtager indenfor pakkerammen. Tidsangivelsen på pakkerne er et internt afregningsredskab mellem kommune og leverandør og skal derfor ikke videreformidles til borgeren. Fællessprog ll understøtter, at visitator fastlægger mål og retning. Derefter har leverandøren råderum og kan vælge fremgangsmåde, der svarer til borgerens behov. Måden for indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med borgeren og dokumenteres i en handleplan. I handleplan beskrives mål, delmål og handlinger ud fra det retningsgivende mål. Leverandøren har det faglige ansvar for løbende at regulere indsatsen i forhold til borgerens behov indenfor rammerne af den/de samlede pakkerammer. Leverandøren giver VSO besked, hvis der skønnes behov for ændring af det retningsgivende mål. 1.7 Revurdering Leverandøren har pligt til at medvirke ved revurdering, ved beskrivelser i handleplan: Hvis en borger ikke er enig i, at en indsats nedjusteres eller afsluttes. Hvis leverandøren skønner, at der er væsentlige ændringer i borgerens funktionsniveau som medfører, at borgeren har brug for indsatser og hjælpeomfang inden for en anden pakkeramme. VSO behandler revurderingen indenfor en uge. Hvis revurderingen medføre en ændret bevilling, vil denne blive tilbagedateret til henvendelsesdatoen. 1.8 Fælles Sprog II Fælles Sprog II er et fagligt dokumentationsredskab. I Fælles Sprog II benyttes et standardiseret sprog, som er begrebs defineret. Ordene benyttes fælles på tværs af forskellige funktioner og fagligheder. Der arbejdes indenfor 4 retningsgivende mål: at udrede, at udvikle, at fastholde, at lindre/understøtte. Dokumentationsredskabet bruges af alle til at beskrive og forstå den enkelte borgeres funktionsniveau. Visitator foretager vurdering og tildeling af målrettet indsats på baggrund af helhedsvurdering lavet med udgangspunkt i Fælles Sprog II. Leverandøren tager udgangspunkt i Fælles Sprog II, når leverandøren tilrettelægger den målrettede indsats til borgeren. 1.9 Ophør af hjælp Leverandøren er til enhver tid forpligtet til at anerkende resultatet af visitationer og révisitationer, også i tilfælde, hvor det medfører økonomiske konsekvenser for leverandøren. 7

8 Der fortages fornyet visitation efter behov og ved nedsættelse af hjælp, ændres aftalegrundlaget fra ændringsdatoen og betalingen følger samme dato. Ved standsning af hjælpen, ophører betalingen med opgaveudførelsen. Hvis hjælpen ophører i tilfælde af borgerens indlæggelse eller flytning, ophører hjælpen og betalingen fra henholdsvis indlæggelses- eller fraflytningsdatoen. I tilfælde af dødsfald ophører hjælpen og betalingen på dødsdagen Leveringstid og telefontid Leverandøren af praktisk hjælp er forpligtet til at levere praktisk hjælp i tidsrummet hverdage mellem kl Leverandøren skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen mellem kl Tidspunktet for levering af den praktiske hjælp aftales mellem borgeren og leverandøren. Leverandøren af personlig hjælp er forpligtet til at levere personlig pleje 24 timer i døgnet alle ugens dage. Leverandøren skal kunne træffes telefonisk af borgeren og kommunen inden for samme tidsrum. Tidspunktet for levering af den personlige pleje aftales mellem borgeren og leverandøren. For begge ydelser gælder, at hvis tidspunktet forskydes mere end 60 minutter fra det aftalte tidspunkt, skal leverandøren kontakte borgeren telefonisk Informationsmateriale Leverandøren udarbejder informationsmateriale, som VSO skal udlevere til borgerne Omfanget af det geografiske område Godkendelse af en leverandør medfører, at virksomheden vil være forpligtet til at yde den pågældende service hos alle de respektive borgere i hele Viborg Kommune (dog undtaget plejeboliger/plejehjem). Leverandøren er ikke garanteret en vis mængde opgaver. 2 Servicekald Godkendelse til at yde personlig pleje medfører, at leverandøren er forpligtet til at følge op på alle servicekald. Leverandøren skal besvare disse ved: Selv at sende hjælp til den pågældende borger At rekvirere sygeplejerske (i tilfælde af behov for sygeplejeydelser) fra hjemmesygeplejen i Viborg Kommune eller At kontakte læge eller vagtlæge At kontakte alarmcentralen 112, såfremt servicekaldet har en karakter, der kræver det. Responstiden på servicekald er max. 30. minutter. Hvis servicekaldet ikke besvares af den private leverandør, skal leverandøren give en skriftlig begrundelse til kommunen inden for 8

9 7 dage. Hvis der to gange inden for 30 dage ikke er svaret på kald, vil kommunen kræve en handlingsplan for at få rettet op på disse forhold. Hvis der efterfølgende ikke rettes op på problemerne, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Leverandøren er selv ansvarlig for at lave aftale med borgeren vedrørende nøgle. Leverandøren er ansvarlig for, ved overtagelsesdatoen af ydelsen, at kontrollere at servicekaldet fungerer. 3 Serviceydelser 3.1 Midlertidig hjælp Leverandøren skal udføre hjælp, som udelukkende gives for en defineret tidsperiode og vil fremgå af materialet til leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at give en faglig begrundet tilbagemelding til VSO, hvis den midlertidige indsats ikke kan nås inden for den fastsatte tidsramme. Leverandøren er forpligtet til at registrere afvigelser ved tildeling af midlertidig hjælp. Registreringen danner baggrund for den regning, som VSO sender til borgere, der modtager midlertidig hjælp. 3.2 Fleksibel hjemmehjælp bytte ydelser Leverandøren er forpligtet til at levere fleksibel hjemmehjælp. Borgere, som modtager hjælp eller støtte efter Servicelovens 83, kan vælge en hel eller delvis anden hjælp, end der er truffet afgørelse om bytte ydelser. Herunder også ydelser som ikke er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard. Bytteretten sker inden for den tidsramme, som leverandøren har afsat til leveringen den pågældende dag. Aftaler om bytte ydelser indgås mellem borger og leverandør. Leverandør dokumenterer leveringen af bytte ydelser i omsorgssystemet Care. Leverandøren har ansvar for, at der ydes den nødvendige hjælp i forhold til behovet og de fastsatte mål. Leverandøren vurderer i hvert enkelt tilfælde, i hvilket omfang det er acceptabelt og forsvarligt at tilsidesætte den tildelte hjælp. 4 Økonomiske krav 4.1 Timepriser Timepriserne dækker omkostningerne forbundet med at levere en time hos borgeren. Priserne fremgår af bilag Prisregulering Mindst én gang om året fastsætter Viborg Kommune priskrav for personlig og praktisk hjælp. Det kan være nødvendigt at revidere priskravene fra dag til dag, hvis det konstateres, at de stillede priskrav til en eller flere ydelser ikke er i overensstemmelse med de faktiske omkostninger ved leverancen af personlig og praktisk hjælp. Ekstraordinære ændringer i 9

10 kvalitetsstandarden, herunder kvalitetskravene, kan også begrunde en ekstraordinær revision af priskravet inden 1 år. 4.3 Betaling til leverandøren Leverandøren afregnes for det tildelte antal visiterede pakker fratrukket borgeres forholdsmæssige fravær i perioden (fravær; f. eks. ved borgers indlæggelse eller ferie). Afregningen sker efter de enkelte pakkers visiterede minuttal og ikke efter den leverede tid. Pakkernes minutter indeholder den visiterede tid hos borgeren og ikke øvrig tid til f. eks. transport, dokumentation, møder mv.. Timeprisen for pakkerne afspejler kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed og indeholder alle direkte og indirekte udgifter ved levering af hjælpen. Der tages hensyn til timeløn, arbejdstidsbestemte tillæg og alt indirekte brugertid, fravær mv. Delegerede sygepleje- og terapeutydelser afregnes efter leveret tid. Akutbesøg og nødkald afregnes med et %-tillæg, som tillægges prisen for det samlede antal plejepakker. %-tillægget er et gennemsnits tillæg, som er udregnet på baggrund af det samlede gennemsnitlige tidsforbrug på akut besøg og nødkald pr. uge i Viborg Kommune i Prisen for tillægget er den vægtede gennemsnitspris for alle plejepakkerne. %- tillægget er ikke cpr.nummer relateret, men gives som et samlet tillæg til leverandøren som leverer pleje. Borgere der er bevilget hjælp efter behov, hvor hjælpen udelukkende er at betragte som akut besøg eller nødkald afregnes ikke med en plejepakke, men afregnes med %- tillægget. Borgere der akut modtager en enkeltstående indsats afregnes ikke med en pakke, men med %- tillægget. Leverandøren har pligt til at registrere borgers fravær i omsorgssystemet Care, ved at sætte borgeren i fravær. Modtager borgeren både personlig pleje og praktisk hjælp, er det den leverandør, der leverer den personlige pleje, der sætter borgeren i fravær. VSO sender senest den 5. i hver måned et regningsgrundlag til leverandøren. Regningsgrundlaget består af et træk af oplysninger i Care, som indeholder en oversigt over leverandørens borgere i den pågældende måned herunder: Cpr numre, navne og antal visiterede pakker i perioden fratrukket fravær. Det er et krav, at leverandøren har en sikkerpost for at kunne modtage regningsgrundlaget. Hvis leverandøren er enig i regningsgrundlaget, kan elektronisk faktura fremsendes straks. Såfremt leverandøren konstaterer afvigelser i forhold til det fremsendte regningsgrundlag, skal leverandøren senest den 10. i hver måned, sende et advis til visitation team 1 eller visitation team 2 med overskriften afvigelse regningsgrundlag. Senest den 18. i hver måned, fremsender VSO et nyt regningsgrundlag til leverandøren. Leverandøren fremsender herefter elektronisk faktura til Viborg kommune. Elektronisk faktura sendes til EAN nr.: , Ref. nr.: macro Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via netværket Nemhandel. Dokumentationsmateriale skal være vedhæftet den elektroniske faktura. 10

11 Fakturaen skal være opdelt i månedens samlede krav på praktisk hjælp og personlig pleje. Personlig pleje skal være opdelt i dag tid og øvrig tid. Dokumentationsmaterialet er lig med det af leverandøren accepterede regningsgrundlag. Der afregnes i hele måneder. Viborg Kommune betaler fakturaen senest den 30. i måneden, der følger efter den forløbne måned, dog skal der minimum være 5 arbejdsdage fra modtagelse af faktura. Sker dette ikke, forrentes forordningen efter rentelovens 5. VSO foretager stikprøvekontroller af, om leverandøren foretager korrekt fakturering. Fejl i leverandørens fakturaer medfører en skriftlig påtale fra Viborg Kommune samt indkaldelse til samtale med afdelingslederen for VSO. Gentagelse af fejl i leverandørens fakturaer, trods skriftlig påtale og samtale med Viborg Kommune, betragtes som en væsentlig misligholdelse af kontrakten, hvorefter Viborg Kommune kan hæve kontrakten uden yderligere varsel. 5 Krav til leverandøren 5.1 Uddannelseskrav Leverandøren er forpligtet til, at hjælpen ydes af kvalificeret personale. Medarbejderne skal have kendskab til målgruppen, ligesom medarbejderne skal være i stand til at observere ændringer i borgerens tilstand. Medarbejderne skal kunne arbejde målrettet i henhold til det grundlæggende princip om hjælp til selvhjælp, herunder rehabiliterende hjælp, som er gældende for servicelovens bestemmelser om praktisk hjælp. Leverandøren skal kunne fremlægge dokumentation for at medarbejdere har gennemgået kursus med fokus på rehabilitering/hjemmetræning som minimum har haft en varighed af 16 timer. Praktisk hjælp: Medarbejdere der udfører praktisk hjælp, skal have kvalifikationer, således at de kan honorere ovennævnte krav. Personlig pleje: Medarbejdere der udfører personlig pleje, skal have kvalifikationer, således at de kan honorere ovennævnte krav. Personale, som udfører personlig pleje skal have en social- og sundhedsmæssig uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Anden relevant sundhedsuddannelse og/eller erhvervserfaring, der vil kunne sidestilles hermed, vil også kunne godkendes. Ved afvikling af kortere ferieperioder på maksimum 4 uger, vil der kunne accepteres personale uden social- og sundhedsmæssig uddannelse. Leverandører af pleje skal sikre faglig sparring og udvikling på plejeområdet ved ansættelse af faglig uddannet personale på niveau med social og sundhedsassistent/sygeplejerske. 11

12 Leverandøren garanterer, at ydelser leveres i overensstemmelse med branchens faglige niveau og god skik indenfor ydelsesområderne, herunder at de gældende krav til faglige standarder overholdes, og at reglerne om arbejdsmiljø og eventuelle krav om bedriftssundhedstjeneste, gældende lovgivning, kommunens instruktioner samt alle øvrige myndighedskrav, der er gældende for arbejdets udførelse, overholdes. 5.2 Uddelegerede sygeplejeydelser Viborg Kommunes sygeplejersker og terapeuter kan uddelegere sygeplejeopgaver og vedligeholdende træningsopgaver, hvis de fagligt skønner at opgaven kan uddelegeres til en eller flere medarbejdere. Delegeringen vil medføre oplæring og tilsyn med udførelsen. Leverandøren forpligter sig til at leve op til de forpligtelser og dokumentationskrav, der er beskrevet ved den enkelte delegering. Leverandøren kan sige nej til en delegering, hvis leverandøren ikke kan leve op forpligtelserne i forbindelse med delegeringen eller ikke ønsker at varetage delegeringen. Manglende overholdelse af ovenstående vilkår for ansættelse af medarbejdere, der udfører personlig pleje i henhold til leverandørkontrakten betragtes som en misligholdelse af kontrakten. 5.2 Øvrige krav Leverandøren har pligt til at sikre at alle medarbejdere der kommer i borgeres hjem, skal være klart identitetsbare som minimum i form af arbejdstøj med leverandørens logo. Alle medarbejdere skal være udstyret med ID kort der klart identificerer medarbejderen med billede. ID kortet skal bæres synligt. Leverandøren har pligt til at sikre at alle medarbejdere, der kommer i borgeres hjem for at udføre praktisk hjælp og pleje, skal være i besiddelse af en tilfredsstillende straffeattest. VSO kan kræve dokumentation for at medarbejdere hos leverandøren har en tilfredsstillende straffeattest. 5.3 Krav til IT Omsorgssystemet Care Leverandøren er forpligtet til at anvende kommunens omsorgssystem Care og deltage i undervisningen i nødvendigt omfang. Leverandøren skal stille egen pc til rådighed for registreringer i omsorgssystemet Care. Leverandøren modtager via omsorgssystemet Care alle relevante oplysninger for at kunne levere de visiterede ydelser jf. Se yderlige oplysninger omkring krav til brug af Care i bilag 3. Leverandøren modtager et bruger-id og et password, så det er muligt at logge sig på systemet via Citrix og vil kun få adgang til relevante funktioner i systemet. Viborg Kommune yder nødvendig konsulentbistand i forbindelse med opkobling af omsorgssystemet Care. Leverandøren disponerer ydelserne i Care. Den disponerede tid skal være justeret i forhold til leveret tid. Der skal registreres afvigelser på borgere, der modtager midlertidig hjælp. Der skal registreres afvigelser på delegerede sygepleje- og terapeutydelser. 5.4 Overenskomstmæssige krav 12

13 Leverandøren skal sikre sig, at alle ansatte medarbejdere aflønnes overenskomstmæssigt korrekt. 5.5 Forsikringsforhold Hvis leverandøren eller dennes medarbejdere under udførelse af forpligtelserne i henhold til kontrakten ved handlinger eller undladelser forsager skader på personer eller gods, er alene leverandøren ansvarlig for sådanne skader. Hvis skadelidte rejser krav mod kommunen i anledningen af skader af enhver art, skal leverandøren friholde kommunen for ethvert krav og enhver udgift, herunder tillige sagsomkostninger renter m.v., som et sådan krav måtte medføre. Leverandøren er forpligtet til at etablere en erhvervsansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 10 mio. kr. ved personskade og 2 mio. kr. ved tingsskade pr. år. Kommunen vil kræve dokumentation herfor senest ved kontraktunderskrivelse og leverandøren skal forny dokumentationen én gang årlig. Leverandøren kan ikke ændre væsentlige forhold, herunder regulering af forsikringssummer i nedadgående retning, uden kommunens forudgående accept. 5.5 Sociale forpligtelser Der stilles krav om, at leverandøren skal leve op til rammeaftalen vedrørende det sociale kapitel, som skal skabe mulighed for at fastholde og skabe plads til personer med nedsat erhvervsevne (se bilag 6). 5.6 Introduktionsarrangement Nye leverandører skal deltage i et ca. 3 timers introduktionsarrangement, som gennemføres af VSO. Leverandøren afholder selv udgifter til transport og tabt arbejdsfortjeneste. Introduktionsarrangementet vil omfatte følgende emner: Visitation og tilsyn Kvalitetsstandarder Samarbejdskultur Tavshedspligt og meddelelsespligt Dokumentation og notatpligt servicekald Utilsigtede hændelser Procedure ved bestilling af APV. Leverandøren er forpligtet til at introducere sine medarbejdere i ovenstående emner. 5.7 Arbejdsmiljø Leverandøren skal overholde arbejdstilsynets krav samt sikre sine medarbejdere gode fysiske rammer og et godt psykisk arbejdsmiljø. Der henvises til branchearbejdsmiljørådet 13

14 indenfor Social og Sundhed, som kan medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for hjemmeplejen. Det er leverandørens ansvar, at dennes medarbejdere arbejder i henhold til arbejdsmiljøloven, herunder at der af leverandøren er foretaget en APV-vurdering af borgerens hjem. Personhåndteringshjælpemidler, som er nødvendige af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø i forbindelse med personhåndtering er omfattet af arbejdsmiljøloven. Eksempelvis plejesenge, lifte, bløde forflytningshjælpemidler, drejetårne m.m. Udgifterne til personhåndteringshjælpemidler, som er nødvendige for at overholde APVèns krav, er indregnet i afregningsprisen til de private leverandører og kan lejes ved henvendelse til Viborg Kommunes hjælpemiddelservice ved fremsendelse af advis. Der er udarbejdet bestillingsprocedure og katalog som udleveres ved introduktionsmøde. Arbejdsredskaber, som anvendes i forbindelse med udførelsen af den personlige pleje og den praktiske hjælp, så som vaskefade, klude, støvsugere, rengøringsmidler m.m. stilles ikke til rådighed af leverandøren. 5.8 Underleverandører Det er tilladt den godkendte leverandør at anvende underleverandører, som forinden er godkendt af Viborg Kommune. Hvis virksomheden opererer med underleverandører, skal disse leve op til de samme kvalitetskrav, som stilles til den kontraktsansvarlige leverandør. Den godkendte virksomhed er i alle forhold ansvarlig over for kommunen uanset, om opgaven udføres af underleverandører eller leverandøren selv. Hvis der i forbindelse med nærværende godkendelsesrunde ønskes godkendelse af eventuelle underleverandører, skal der for underleverandøren ske udfyldelse af alle punkter i bilag 1 og 2. Hvis leverandøren efter kontraktens indgåelse ønsker at benytte andre underleverandører, end de der oplystes i forbindelse med ansøgningsproceduren skal dette meddeles Viborg Kommune og ikke godkendte underleverandører skal godkendes af Viborg Kommune. 5.9 Gave og låneforbud Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage arv, gaver eller lignende økonomiske fordele fra borgere. Leverandøren og dennes medarbejdere samt ægtefæller, nærtstående og pårørende og borgere må ikke låne hinanden penge Ophør af varig hjælp Ophør af varig hjælp kan kun finde sted efter en revisitation eller efter en dokumenterbar aftale med borgeren. 14

15 5.11 Krav til arbejdets tilrettelæggelse og planlægning Leverandøren skal tilstræbe, at opgaverne hos den enkelte borger, som modtager pleje, udføres af den samme medarbejder, og at hjælpen udføres af personale, der kender den aftalte hjælp. Leverandøren skal oprette faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i brugerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre ændringer/justeringer i behovet for hjælp, registreres og videregives til VSO. Leverandøren skal organisere hjælpen således, at borgere, der deltager i aktiviteter/træning på lokalcenter eller skal til undersøgelse/ behandling på sygehus, hos egen læge m.v. er klar til at tage af sted/blive afhentet på det aftalte tidspunkt. Tidspunktet aftales mellem borgeren og leverandøren. Leverandøren forpligter sig til at samarbejde tværfagligt for at sikre sammenhængende borgerforløb f. eks. ved afslutning af Aktivt Hverdagsliv eller terapeutforløb Samarbejdsbog Leverandøren skal oprette en samarbejdsbog, som udfyldes i henhold til udleveret vejledning, såfremt der leveres personlig pleje hos en borger i henhold til leverandørkontrakten. Såfremt en borger alene modtager praktisk bistand og hjælpen leveres i henhold til leverandørkontrakten, er leverandøren ansvarlig for oprettelse af en samarbejdsbog, som udfyldes i henhold til udleveret vejledning Kontaktperson Leverandøren skal udpege en kontaktperson for hver borger. Navnet på kontaktpersonen og firmaets hovedtelefonnummer (herunder kontaktpersonens træffetid) skal på en klar og letlæselig måde fremgå af samarbejdsbogen i borgerens hjem Samarbejdet med de pårørende Leverandøren skal respektere borgerens ønske om inddragelse eller udelukkelse af borgerens pårørende Sprogkrav Leverandøren og medarbejderne skal kunne tale, læse og skrive dansk Beredskab og erstatningshjælp Leverandøren skal lede og tilrettelægge arbejdet, så borgerne ikke mærker eventuelle driftsproblemer. Leverandøren skal således have et beredskab, der kan håndtere hændelser som sygdom hos personalet, ferieperioder, personalemangel og lignende. Aflysninger fra leverandøren: Plejeydelser kan ikke aflyses. Erstatningshjælp for andre ydelser fremgår af kvalitetsstandarden. Manglende tilbud om erstatningshjælp som følge af leverandørens aflysninger af plejeydelser betragtes som en misligholdelse af kontrakten. 15

16 Aflysninger fra borgeren: Aflysninger, der meddeles før kl dagen inden hjælpen skal leveres, berettiger borgeren til erstatningsbesøg. Aflysninger der meddeles efter kl dagen inden hjælpen skal leveres, vil et erstatningsbesøg afhænge dels af hjælpens karakter dels af hvornår den næstfølgende hjælp er planlagt. Denne vurdering foretages i tvivls tilfælde i samråd med visitator Utilsigtede hændelser Lov om patientsikkerhed i sundhedssektoren beskriver sundhedspersonalets pligt til at indrapportere Utilsigtede hændelser der opstår i forbindelse med: Sektorovergange medicin, infektioner og patientsikkerhed. Som godkendt privat leverandør skal leverandøren tilegne sig viden om hvorledes indberetning af UTH skal foregå i DPSD, således at leverandøren er i stand til at foretage eventuelle indberetninger. Leverandøren skal ligeledes stille oplysninger og mødetid til rådighed i forbindelse med sagsbehandling af UTH. 6. Krav til samarbejdet 6.1 Kontakt til kommunen Visitation Sundhed og Omsorg kan kontaktes på følgende adresse: Visitation Sundhed og Omsorg, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg. Henvendelser vedrørende leverandørkontrakten skal ske til afdelingslederen for Visitation Sundhed og Omsorg på tlf.: eller mail: Kontakt til leverandører vedrørende leverandørkontrakten vil på Viborg Kommunes vegne blive foretaget af Sundheds og omsorgschefen eller afdelingslederen for Visitation Sundhed og Omsorg. Henvendelser vedrørende konkrete borgere skal rettes til visitationen. Telefontræffetider kl på hverdage Tlf.: Team 1 Bjerringbro, Møldrup, Tjele, Viborg by(midt og Syd/Vest) Tlf.: Team 2 Rødkærsbro, Karup, Fjends, Løgstrup, Halg Ege, Houlkær, Viborg by(nord/vest) 6.2 Ændring af serviceniveau Kommunen skal orientere leverandørerne om ændringer i serviceniveau m.v., og leverandørerne er forpligtet til at sætte sig ind i disse ændringer. Visitation Sundhed og Omsorg foretager herefter en ny visitation hos borgerne, som leverandørerne skal efterkomme. 6.3 Fællesmøder Med henblik på udvikling af serviceområdet og sikring af, at de private leverandører i god tid er orienteret om nye udviklingstiltag, lovændringer mm. afholdes minimum 2 møder årlig mellem VSO og leverandørerne. Leverandøren honoreres ikke særskilt for at deltage i disse møder. Kommunen udarbejder beslutningsreferater fra møderne. 16

17 6.4 Kvalitetssikring og tilsynsforpligtelse Efter retssikkerhedslovens 16 har kommunen pligt til at føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses - herunder også de private leverandører. VSO foretager løbende tilsyn/opfølgning og kvalitetssikring bl.a. ved uanmeldte stikprøvebesøg hos borgere, via kontrol af oplysninger i samarbejdsbogen og journal, ved registrering af klagesager og i forbindelse med revisitation. Leverandøren er forpligtet til at bistå og levere oplysninger ved besøg, analyser og kontroller. Servicelovens 151 stk. 1 omhandler tilsyn og opfølgning med, om opgaven løses i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet. Tilsyn og opfølgning omfatter både indhold af tilbuddet og den måde opgaverne udføres på. Tilsyn og opfølgning sikrer borgerens retssikkerhed. Tilsyn og opfølgning er det regelmæssige fokus, der er i den enkelte sag, hvor fokus er på, om leverandøren lever op til de krav der stilles, som sikring for, at borgeren modtager den nødvendige hjælp i overensstemmelse med den trufne afgørelse. Tilsyn og opfølgning sætter også fokus på de økonomiske forhold. 6.5 Skift af leverandør Leverandøren kan ikke opsige en aftale med en borger. Borgeren kan skifte leverandør med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Kommunen kan dog i særlige tilfælde imødekomme borgerens ønske om leverandørskift med kortere varsel. 6.6 Klager Klager vedrørende udførelsen af hjælpen, skal registres af leverandøren. Dette gælder både mundtlige og skriftlige klager. En klage skal sendes sammen med leverandørens skriftlige redegørelse til VSO. Registrering af klager skal danne grundlag for korrigerende og forebyggende handlinger, således at gentagelsestilfælde undgås. Leverandøren skal uden beregning medvirke ved behandling af klagesager, hvori leverandøren er inddraget. I forbindelse med klager vil der endvidere skulle påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende osv. Der er taget højde for dette i den beregnede timepris jf. bilag 2. Klager vedrørende de visiterede ydelser behandles af VSO. Modtager leverandøren klager vedrørende de visiterede ydelser (f.eks. om omfanget af den tildelte hjælp), er leverandøren forpligtet til straks at viderebringe klagen til VSO. Manglende viderebringelse af klager betragtes som en misligholdelse af kontrakten. 7. Generelle vilkår 7.1 Underretningspligt og notatpligt Leverandøren skal skriftligt underrette VSO, hvis borgeren selv tilkendegiver eller det observeres, at der er problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje, 17

18 nye eller ændrede hjælpemidler, træning, aktiviteter). Samme forpligtelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre. Leverandøren skal straks skriftligt underrette VSO ved: Alvorlige svigt hvis borgerens grundlæggende behov for omsorg, pleje og praktisk hjælp ikke er tilgodeset, eller hvis en borger bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb Væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for opgavens planmæssige udførelse (f.eks. indlæggelse, afbestilling af aktiviteter, træning, mad og dødsfald). Leverandøren skal omgående skriftligt underrette VSO om alle uheld eller ulykker. Foretager leverandøren observationer, hvor der er behov for en sygeplejefaglig eller lægefaglig vurdering af borgerens tilstand er leverandøren forpligtet til at rette henvendelse til Viborg Kommunes Hjemmesygepleje. Leverandøren skal ligeledes straks skriftligt underrette VSO, hvis leverandøren bliver bekendt med forhold hos andre borgere i Viborg Kommune, hvor leverandøren ikke selv leverer ydelser, herunder: - hvis borgeren selv eller andre tilkendegiver overfor leverandøren eller leverandøren bliver bekendt med, at der er problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje, nye eller ændrede hjælpemidler, træning, aktiviteter). - Hvis leverandøren bliver bekendt med alvorlige svigt hvis borgerens grundlæggende behov for omsorg, pleje og praktisk hjælp ikke er tilgodeset, eller hvis en borger bliver udsat for fysisk eller psykisk overgreb Skriftlig underretning foretages ved at benytte advis-systemet i Care. Manglende overholdelse af underretningspligten anses som misligholdelse af kontrakten jf. afsnit 7.9 i kontrakten. Leverandøren har endvidere notatpligt, og skal notere oplysninger, som har betydning for den tildelte hjælp. Notatpligt fortages i journal og handleplaner i Care. 7.2 Akut visitering Leverandøren har pligt til at iværksætte akutte foranstaltninger hos borgere, som virksomheden leverer visiterede ydelser til, såfremt der opstår nødvendige akutte ændringer i borgerens plejebehov. Leverandøren afregnes med % tillæg (se pkt 4.3 i kontrakten) 7.3 Lovgivning m.v. Leverandøren er forpligtet til at acceptere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med principperne i offentlig forvaltning, det vil sige: 18

19 Leverandøren er forpligtet til at overholde reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven samt reglerne om tavshedspligt jf. 43 i Lov om administration på det sociale område. Endvidere at reglerne om notatpligt efter forvaltningsloven ( 6) efterleves. For borgere, som leverandøren leverer visiterede ydelser til gælder reglerne om aktindsigt i Offentligheds-, Persondata- og Forvaltningsloven. Begæringer om aktindsigt skal videresendes til kommunen, der forestår behandlingen heraf. Videresendelse skal ske uden grundet ophold efter modtagelsen af hensyn til sikring af overholdelse af 10-dages fristen for kommunens besvarelse heraf. Leverandøren er forpligtet at stille de fornødne oplysninger til rådighed for kommunen i forbindelse med kommunens behandling af begæringen. Leverandøren er forpligtet til at notere mundtlige begæringer om aktindsigt i overensstemmelse med reglerne om notatpligt. 7.4 Behandling af personoplysninger Kommunen er dataansvarlig og leverandøren databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren handler alene efter instruks fra kommunen. Leverandøren skal sikre sig imod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Leverandøren skal på kommunens anmodning give kommunen tilstrækkelige oplysninger til at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 som ændret ved bekendtgørelse nr. 201 af 22. marts 2001 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning, er ligeledes gældende for leverandøren. Leverandøren er forpligtet til, i overensstemmelse med bestemmelserne i Lov om behandling af personoplysninger, at give en person, der fremsætter begæring herom, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. 7.5 Tavshedspligt Leverandøren og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de bliver bekendt med gennem opgaveløsningen, jf. straffelovens 152, 152 a, og 152 c, og 152 d. Tavshedspligten indebærer bl.a. en forpligtelse til ikke at røbe oplysninger om enkeltpersoners, herunder borgerens helbredsforhold eller eventuelle sociale problemer. Også andre oplysninger vedrørende enkeltpersoners forhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige for andre, som kommer i forbindelse med den pågældende, vil kunne 19

20 være omfattet af tavshedspligten. Det gælder f.eks. oplysninger om familiemæssige forhold og oplysninger om indtægts- og formueforhold. Alle leverandørens ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt. Forpligtelsen til at underskrive og efterleve tavshedserklæringen gælder såvel medarbejdere hos leverandøren som eventuelle underleverandører, der i forbindelse med opgaveløsningen faktisk bliver bekendt med fortrolige oplysninger. Leverandøren har ansvaret for, at alle ansatte og eventuelle underleverandører lever op til disse krav. Tavshedspligten er livslang. Tavshedspligten ophører således ikke ved kontraktperiodens udløb, efter ansættelsesforholdets ophør samt i tilfælde af, at borgeren vælger en anden leverandør. Overtrædelse af tavshedspligten er strafbar. Leverandøren og dennes medarbejdere må ikke skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver. 7.6 Samarbejde og Informationspligt Der forudsættes en gensidig dialog mellem kommune, leverandør og ydelsesmodtager. Leverandøren skal give kommunen oplysninger om samtlige forhold, herunder fremlægge den nødvendige dokumentation for forhold, der kan hindre, forstyrre eller true opfyldelsen af den indgåede kontrakt. Leverandøren og kommunen skal gensidigt informere hinanden om forhold, der har relation til udførelsen af hjælpen. 7.7 Tvist og uenigheder Eventuelle tvister og uenigheder skal i videst muligt omfang søges løst i mindelighed mellem parterne. Eventuelle uoverensstemmelser mellem Viborg Kommune og leverandøren om ethvert spørgsmål omfattet af nærværende aftale afgøres ved voldgift. Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne. 7.8 Opsigelse Leverandøren kan opsige nærværende kontrakt med et varsel på 3 måneder til en månedsudgang. Kommunen kan opsige nærværende kontrakt med et varsel på 3 måneder til en månedsudgang. 7.9 Misligholdelse Ved vurdering af, om der foreligger misligholdelse, herunder væsentlig misligholdelse samt retsvirkningerne heraf, gælder dansk rets almindelige regler i det omfang, det ikke er reguleret i kontrakten. 20

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 01-03-2014 til 31-12-2015 Standardkontrakt Aftale om levering af praktisk hjælp Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg Prinsens

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg

Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle Viborg. Mrk. Ansøgning om godkendelse - Frit valg Viborg Kommune Frit valg på ældreområdet Suppleringsskema til Socialministeriets fritvalgsblanket bilag 2 Ansøgningen sendes til Viborg Kommune Visitation sundhed og omsorg Prinsens alle 5 8800 Viborg

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice

Kontrakt. mellem Randers Kommune. leverandør af madservice Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af madservice 1 august 2008 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Langeland Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Langeland Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp 1 21. november 2006 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for

Læs mere

1. Generelle krav til leverandøren

1. Generelle krav til leverandøren 1. Generelle krav til leverandøren Leverandøren forventes at kunne levere ydelser til hele kommunen. Leverandøren skal være kendt med gældende lovgivning på området. Leverandøren skal være bekendt med

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør

Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Frit valg inden for personlig hjælp og pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandør Indholdsfortegnelse FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE... 1 Sundhed og Omsorg...

Læs mere

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune.

Leverandørkrav. Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Langeland Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 1.1 Lovgrundlag 1.2 Ydelsernes sammensætning

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand

Kontrakt mellem Odder Kommune. leverandør af pleje og praktisk bistand Kontrakt mellem Odder Kommune og leverandør af pleje og praktisk bistand side 1 af 19 Indhold 1. Kontraktens parter 4 2. Formål og omfang 4 3. Sikkerhedsstillelse 4 4. Vilkår for arbejdets tilrettelæggelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp

Kvalitetskrav. til private leverandører af praktisk hjælp Kvalitetskrav til private leverandører af praktisk hjælp Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. 299 af 25/03 2010.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Leverandørkontrakt Frit valg området

Leverandørkontrakt Frit valg området Leverandørkontrakt Frit valg området 1 Oversigt over kontraktens parter og ydelsens art m.v. Kommunens navn og adresse (bestilleren): Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Cvr. Nr. 29 18

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune

Kvalitetskrav til leverandører. af personlig pleje og praktisk hjælp. i Bornholms Regionskommune Kvalitetskrav til leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Bornholms Regionskommune 31. januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE... 2 2 OMFANG... 2 3 ØKONOMISKE FORHOLD...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående skema til godkendelsesanmodning elektronisk BILAG 1: FRIT LEVERANDØRVALG PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP februar 2015 Godkendelsesanmodning 2014 Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Potentielle leverandører skal udfylde nedenstående

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp.

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning for Leverandører af personlig og praktisk hjælp. Kolding Kommune Senior- og sundhedsforvaltningen Klostergade 16 6000 Kolding Mrk. Anmodning om godkendelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune

Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Krav til leverandør af personlig og praktisk hjælp i Norddjurs Kommune Januar 2016 1. Ydelser som leverandøren kan søge godkendelse til: Praktisk hjælp i dagtimerne på hverdage Personlig pleje. Leverandøren

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg

Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg Leverandørkrav Personlig pleje og praktisk hjælp Godkendelse af leverandører Frit leverandørvalg 1 INDLEDNING...2 1.1 BAGGRUND...2 1.1.1 Materialets opbygning...2 1.2 YDELSERNES SAMMENSÆTNING...2 2 GODKENDELSESPROCEDURE...3

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter praktisk hjælp Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Faaborg-Midtfyn Kommunes fritvalgsordning. Mellem

Læs mere

3. Kravspecifikation Servicelovens 83

3. Kravspecifikation Servicelovens 83 3. Kravspecifikation Servicelovens 83 A. Ydelserne A. 3.1 Overordnede værdier og principper bag ydelserne Lejre Kommune forventer at leverandørerne leverer ydelser efter følgende værdier: At borgeren mødes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for

Odder Kommune Bilag 1 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Dok.nr: 425236. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Pleje. 2. Praktisk hjælp. 3. Både pleje og praktisk hjælp X. Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp inden for Mellem Odder Kommune

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) Krav til leverandører af praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes praktisk hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet (rengøring

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94

Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Ansøgning om ansættelse som selvvalgt hjælper efter Servicelovens 94 Tårnby Kommune Sundhedsforvaltningen Amager Landevej 76 2770 Kastrup Ansøgers/selvvalgt hjælpers navn: Modtaget d.: Anciennitetsdato:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg.

Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Obligatorisk formular ved ansøgning om godkendelse som leverandør jævnfør lov om frit valg. Sendes til: Jammerbugt Kommune Social- Sundhed og Arbejdsmarkedsforvaltningen Myndighedsafdelingen Toftevej 43

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Overordnet aftale om basisydelser

Overordnet aftale om basisydelser Del II: Overordnet aftale om basisydelser Mellem Mariagerfjord Kommune og LO Mariagerfjords fagforeninger og a-kasser (I det følgende benævnt LO A-kasserne) 1 Grundlag for aftalen Nærværende aftale er

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning på tegnsprog Tolkemyndigheden - Rammeaftale fjerntolkning 2017-2019 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Baggrund og formål... 3 3) Tolkeydelsen...

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje

Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje Anmodning om godkendelse til praktisk hjælp og/eller pleje De potentielle leverandører har mulighed for at udfylde denne disposition i elektronisk form eller i særskilt dokument, hvilket blot kræver, at

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag 2013. Madservice

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag 2013. Madservice Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Madservice Standardkontrakt Side 1 af 21 Madservice Daglig levering Ugentlig levering Daglig afhentning Ugentlig afhentning Mellem

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning

Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Obligatorisk disposition for godkendelsesanmodning Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Mrk. "Anmodning om godkendelse - frit valg - pleje og praktisk hjælp" De potentielle leverandører har mulighed for

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013

LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 LEVERANDØRKRAV Til kommunale og private leverandører af praktisk hjælp Vordingborgs Kommune, Visitationsenheden August 2013 1 LOVGRUNDLAG...1 2 PERSONALEFORHOLD...1 2.1 PERSONALEPOLITIK...1 2.2 APV, ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE

GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE GENERELLE BETINGELSER FOR ADMINISTRATIONSSERVICE DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer administrationsservice til sine kunder. Disse betingelser

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere