Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generel klinisk studieplan Favrskov Kommune Plejecenter Skaghøj, Korttidsafsnittet. Modul 4. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold"

Transkript

1 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittet (KTA) fungerer som en selvstændig enhed som er fysisk er placeret på plejecenteret Skaghøj, Favrskov Vest. Ældreplejen i er en del af social og sundhedsområdet. Ældreområdet er opdelt i Favrskov Nord, Favrskov Vest og Favrskov Syd, som ledes af en ældrechef. Under ældrechefen sidder 3 distriksledere for plejecentre og 3 distriksledere for hjemmeplejen. Disse distriksledere har det overordnede sygeplejefaglige ansvar, som i det daglige varetages af lokale gruppeledere. Korttidsafsnittet ledes i det daglige af deres egen gruppeleder. Når en patient indlægges på korttidsafsnittet tilknyttes denne en kontaktperson. Denne kontaktperson har ansvar for planlægning, kvalitet og kontinuitet i patientens plejeforløb. Korttidsafsnittet består af 8 enestuer med eget badeværelse, stort fælles køkkenalrum, opholdsstue, vaskerum og personalekontor. Afsnittet ligger i stueplan med udgang til stor terrasse. Se Samarbejdsrelationer Korttidsafsnittets vigtigste samarbejdspartner er patienten og dennes pårørende. Derudover samarbejdes med patientens egen praktiserende læge, visitatorer, hjemmeplejen, sygehusafdelinger, ambulatorier, palliativ team, respirations team, diætist, fysioterapeut, ergoterapeut, Ældresagen, patientens egen præst m.fl. Patient/borger kategorier Korttidsafsnittet modtager patienter, hvis fysiske, psykiske og/eller sociale situation har ændret sig således, at de i en kortere periode har brug for pleje og omsorg, som ikke på tilstrækkelig vis kan tilgodeses i patientens eget hjem. Patienterne vil kunne have meget forskellige sygdomsdiagnoser og som oftest flere samtidig. Patienterne kan indlægges på korttidsafnsittet på grund af: Kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), gigtsygdomme, apopleksi, sclerose, akut myokardie infarkt (AMI), lungeemboli, Parkinson, diverse frakturer, cancer, osteoporose, demens, alkoholdemens, smerter, psykiatriske lidelser, depressioner m.m. Patienterne er som oftest ældre, som også vil være præget af almindelige aldersbetingede forandringer. Mange patienter indlægges også til udredning, f.eks. hvis patientens almentilstand eller funktionsniveau er blevet dårligere på grund af svimmelhed eller diarré. Indlæggelsen kan også have baggrund i at tingene ikke fungerer i de vante omgivelser eller i en ny boligform. Nogle patienter indlægges for at aflaste ægtefælle i en kortere periode. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 1 af 8

2 Centrale kliniske problemstillinger Patienterne vil typisk have: Ernæringsmæssige problemer i forhold til nedsat appetit, hyperkolesterolæmi, dehydrering eller indtagelse af sufficient ernæring. Problemer i forhold til mobilitet, immobilitet og ødemer. Nedsat hjerte og lungefunktion, astma, KOL, hypertension og svimmelhed. Problemer med udskillelse i form af urinretension, inkontinens, obstipation, diarré eller cystitis. Decubitusprofylakse, lejring, hud eller sår, Træthed, svimmelhed m.m. Problem i forhold til Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse samt livsstilsændringer og motivation herfor. Derudover er der psykosociale problemstillinger knyttet til: Patienten og pårørendes mestring af sygdom, handicap, krise, tryghed, ensomhed og død. Patienters og familiers stillingtagen til fremtiden. Udredning af patienters sygdomsmæssige problemstillinger: Samarbejde med pårørende, patientens egen praktiserende læge, hjemmeplejen, ambulatorier, sygehusafsnit m.fl. Opfølgning og videregivelse af igangsat udredning og kontrol. Tværfaglige og tværsektorielle forhold På korttidsafsnittet vil du møde ansatte fra forskellige faggrupper. Der er 3 forskellige faggrupper, som alle udfører sygepleje: Sygeplejersker, social og sundhedsassistenter og social og sundhedshjælpere. Personalegruppen på korttidsafsnittet består pr. 24. september 2008 af: 1 gruppeleder/sygeplejerske, 3 sygeplejersker, hvoraf 1 uddanner sig som klinisk vejleder okt./nov. 2008, 3 social og sundhedsassistenter og 2 social og sundhedshjælpere. I dagtimerne møder typisk 2-3 personer og i aftenvagt 2 personer. Om natten er det personalet fra plejecenter Skaghøj samt hjemmesygeplejersken, som har ansvaret for korttidsafsnittets patienter. Der er personale på korttidsafsnittet som har specialviden i forhold til inkontinens, hygiejne, demens, uddannelse af sygeplejestuderende samt social og sundhedsassistentelever. Korttidsafsnittet samarbejder dagligt med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Terapeutgruppen er en selvstændig enhed som ligger fysisk i forbindelse med korttidsafsnittet. Patienterne kan tilbydes terapeutisk træning dagligt eller flere gange om ugen efter behov. Hver mandag og torsdag er der fælles møde med fysioterapeuter og ergoterapeuter fra til diskussion, information, refleksion og fælles planlægning i forhold til korttidsafsnittets patienter. Korttidsafsnittet er uddannelsessted for sygeplejestuderende modul 1 og 4 samt social og sundhedsassistentelever praktik 3. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 2 af 8

3 Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Patientforløb/ patientsituationer/patientfænomener Korttidsafsnittet modtager patienter fra deres eget hjem eller fra sygehusafdelinger. Patienterne visiteres til afsnittet af via s visitation med baggrund i kommunens kvalitetsstandard. Visitationen er fysisk placeret i Kernehuset (Hadsten), Favrskov Nord. Patienterne kan komme fra en sygehusafdeling, hvor patienten har brug for en periode på KTA, inden denne igen er klar til at blive udskrevet til sit eget hjem. Det kan f.eks. være efter en fraktur, apopleksi, et længerevarende sygdomsforløb, behandling af cancer m.m. Patienterne kan også komme fra deres eget hjem, hvor deres behov for pleje har ændret sig pludseligt eller over tid, hvorfor det kan være nødvendigt med et forløb på KTA. Det kan f.eks. være i forbindelse med lunge og hjertelidelser, til udredning af nedsat funktionsniveau, svimmelhed, efter sygdomsforløb m.m. Nogle af disse patienter vil blive udskrevet til eget hjem igen evt. med ændret hjælp fra hjemmeplejen, og i andre tilfælde må patienten vælge anden boligform efter udskrivelse fra KTA, f.eks. beskyttet bolig eller plejebolig. Patienterne kan også komme fra eget hjem til korttidsafsnittet som aflastning af de pårørende i en kortere periode. Der vil også forekomme patienter med cancerlidelser, som ønsker at have deres sidste levetid på korttidsafsnittet. Den gennemsnitlige liggetid på KTA er ca. 30 dage. I 2007 havde KTA indlagt ca. 20 patienter med forventet dødsfald. Patienternes hverdag bygges op omkring varetagelse af deres grundlæggende behov og dagligdags aktiviteter under hensyntagen til deres tidligere vaner og nuværende behov. De fleste patienter spiser middags- og aftensmad sammen i køkken alrummet og deltager i det sociale liv i afsnittet efter ønske og behov. Sygeplejefaglige opgaver Patienternes forløb på korttidsafsnittet ser forskellige ud og er helt individuelt planlagt. Der vil være forløb, hvor patientens evne til egenomsorg hele tiden øges, hvorved sygeplejerskens indsatsområde vil flyttes sig fra at udføre sygepleje og sygdomsforebygge mod en mere sundhedsfremmende indsats. Der vil også være patientforløb, hvor patientens evne til egenomsorg over tid bliver mindre, hvor sygeplejen går fra den sundhedsfremmende indsats mod den sygdomsforebyggende, behandlende og lindrende sygepleje. Der vil også være forløb, hvor patientens egenomsorg kan være meget svingende, hvor plejen hele tiden skal tilpasses og vurderes ud fra et fagligt skøn. De sygeplejefaglige opgaver kan bestå af: At udføre sygepleje for at opretholde de grundlæggende fysiologiske behov i samarbejde med patienten f.eks. kropspleje, påklædning, indtagelse af sufficient ernæring og væske, opretholdelse af cirkulation og respiration, opretholdelse af udskillelser, forebyggelse af diarré, forebyggelse af obstipation, katheterpleje, stomipleje, hudpleje, decubitusprofylakse, sårpleje, behov for søvn, hvile Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 3 af 8

4 og lejring. At kompensere for patientens sansesvigt, nedsat syn, hørelse, følesans, ændret smagssans. At lindre smerter. For at kunne varetage sygepleje skal sygeplejersken: Vurdere patienten klinisk ud fra observation, måling og samtale. Anvendelse afsnittets kliniske metoder f.eks. kostregistreringsskema, sårjournal m.m. Observere og identificere patientens behov, planlægge, udføre, evaluere og justere sygepleje. Dokumentere sygeplejen omkring patienten ved sygeplejeprocessen. Anvende afsnittets dokumentationsmateriale til at sikre kvalitet og kontinuitet i sygeplejen til patienten. Argumentere fagligt for sygeplejen. Samarbejde monofagligt og tværfagligt. Medvirke til opfølgning og videregivelse af patientforløb på tværs af sektorer. Give mundtligt rapport omkring udvalgt patienter ved overgivelse af patientansvaret til andet personale. Følge hygiejniske retningslinjer. Anvende gode arbejdsstillinger, ergonomiske teknikker og procedurer. Hjælpe patienten med indtagelse af medicin sammen med anden fagperson. Varetage de relationelle og kommunikative opgave i forhold til patienten og pårørende. Forstå patientens levevilkår, evner og muligheder. Udviklings- og forskningsområder og -tiltag Korttidsafsnittet har sammen med de øvrige medarbejdere i Ældreområdet specielt fokus på teamsamarbejde og har været på temadage omkring dette. Derudover har Ældreområdet også lederudvikling som indsatsområde. Korttidsafsnittet er involveret i udviklings- og implementeringsprojekt: Læring af grundlæggende sygepleje i primær sundhedstjeneste, som gennemføres i 2008/2009, som bl.a. betyder at der kan ydes ekstra støtte og vejledning til den kliniske vejleder og korttidsafnittets personale. Sygeplejens metoder, herunder kliniske metoder, refleksionsmetoder samt udviklings- og forskningsmetoder Sygeplejeprocessen vil være den gennemgående metode til vurdering, planlægning og evaluering af sygepleje. Korttidsafnsittet arbejder med, at patienten tilknyttes en primær kontaktperson, som er ansvarlig for patientforløbet under indlæggelsen. Hver dag tilknyttes patienten en daglig kontaktperson, som så denne dag er ansvarlig for sygeplejen til patienten. Den daglige kontaktperson kan godt være en anden end patientens primære kontaktperson. Dele af sygeplejen kan også være uddelegeret til anden fagperson under hensyntagen til kompleksiteten af patientens behov og den primære kontaktpersons ansvar og kompetenceområde. Personalet dokumenterer skriftligt i sygeplejekardex ud fra sygeplejeprocessen og delvist i den elektroniske journal VITAE. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 4 af 8

5 Der er dagligt monofaglig rapport, faglige diskussioner og refleksioner omkring udvalgte patienter. Dette kan være planlagt eller ikke på forhånd planlagt i løbet af dagen. Disse monofaglige samlinger bruges til at øge den faglige kvalitet i sygeplejen og medvirke til kontinuitet i patientforløbet. Korttidsafnittet samarbejder også med ambulatoriet og sygehusafsnit for at indhente ny viden om sygdomme og procedurer og holder sin viden ajour ved kurser og temadage. Desuden har sygeplejerskerne på korttidsafsnittet fagligt sparring og vidensudveksling med hjemmesygeplejerskerne i Favrskov Vest. Korttidsafsnittet bruger forskellige metoder til dataindsamling: observation, vurdering og evaluering f.eks. sygeplejekardex, ernæringsskemaer, blodtryksskemaer, blodsukkerskemaer, skemaer til inkontinens, skema over døgnrytme, skema til vurdering at decubitusrisiko m.m. Beskrivelse af uddannelsesmæssige forhold Undervisningens organisering og tilrettelæggelse Den studerende studie planlægges i et samarbejde mellem den studerende og den kliniske vejleder til 30 timer pr. uge typisk fra fordelt på 4 hverdage. Såfremt det har læringsmæssig værdi kan den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder planlægge enkelte dage med klinisk undervisning om aftenen eller i weekenden. Den studerende tilknyttes den kliniske vejleder i afsnittet. Den studerende tilknyttes en daglig vejleder, som kan være den kliniske vejleder eller anden vejleder, som primært vil være en sygeplejerske og nogle dage en social og sundhedsassistent. Den studerende vil få vejledning fra den daglige vejleder i forhold til den konkrete sygepleje til patienten og kort opfølgning og refleksion i forhold til dagens oplevelser. Hvis den studerendes daglige vejleder er en social og sundhedsassistent, vil den studerende altid have mulighed for opfølgning og refleksion med en sygeplejerske. Når den kliniske vejleder ikke er tilstede i afsnittet, planlægger den studerende og klinisk vejleder sammen studierelevante aktiviteter, metode og evaluering, som den studerende skal arbejde med disse dage sammen med en anden daglig vejleder. Den studerende har ansvar for: At møde motiveret, forberedt og aktiv i den kliniske undervisning. At udnytte relevante studieaktiviteter i afsnittet. At søge vejledning hos klinisk vejleder, daglig vejleder og øvrige relevante samarbejdspartnere. At møde forberedt til planlagt vejledning og være ansvarlig i forhold til indhold og metode. At bruge studiebogen som læringsredskab og heri dokumentere egen læring. I samarbejde med den kliniske vejleder planlægge sin individuelle kliniske studieplan og herefter være ansvarlig for at planen følges og dokumenteres i studiebogen. I samarbejde med den kliniske vejleder evaluere og justere sin individuelle kliniske studieplan. Den kliniske vejleder har ansvar for: At den studerende introduceres til og tilbydes studierelevante aktiviteter i forhold til den studerendes individuelle kliniske studieplan og modulbeskrivelsen for perioden. At den studerende kontinuerligt tilbydes planlagte og målrettet vejledning og undervisning. I samarbejde med den studerende udarbejde den studerendes individuelle kliniske studieplan og Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 5 af 8

6 kontinuerligt gennem den kliniske periode evaluere og justere denne. At vurdere og dokumentere om den studerende har levet op til sin deltagelsespligt for at kunne indstilles til den interne klinisk prøve. At kommentere i den studerendes studiebog. Gruppelederen/den praktikansvarlige har ansvar for: At der er en klinisk vejlederuddannet sygeplejerske i afsnittet til varetagelse af uddannelsen af studerende. At den kliniske vejleder har tid og mulighed for at varetage sin funktion som klinisk vejleder. At den studerende kan tilbydes relevante studieaktiviteter i afsnittet. At medvirke til at skabe et positivt læringsmiljø for den studerende i afsnittet og blandt personalet. At støtte og samarbejde med den kliniske vejleder omkring de studerendes læring. I samarbejde med den kliniske vejleder at give medarbejdere viden og indsigt i den studerendes uddannelsesniveau og indhold i uddannelsen. Den uddannelsesansvarlige har ansvar for: Den uddannelsesansvarlige er overordnet ansvarlig for, at der kan gennemføres studieforløb på korttidsafsnittet på tilfredsstillende vis. Den uddannelsesansvarlige er ansvarlig for at samarbejde med de daglige vejledere, den kliniske vejleder, den praktikansvarlige, korttidsafsnittet, kontaktlærer på afsnittet og uddannelsesinstitution. Den uddannelsesansvarlige kan inddrages i studieforløbene efter behov. Læringsmiljø /Studiemiljø Det vægtes, at den studerende bliver en del af praksisfællesskabet i den kliniske periode, hvor åbenhed og gensidig tillid er vigtig for optimal læring. Desuden anses det for væsentligt, at den studerende tilbydes og opsøger læringsmuligheder i den direkte kontakt med patienterne, samt at der også dagligt er tid til efterfølgende refleksion og fordybelse. Den kliniske periode er bygget op om patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og seminar. Se studiebogen Den studerende vil i samarbejde med den kliniske vejleder blive tilknyttet et eller flere patientforløb dagligt. I autentiske situationer får den studerende mulighed for at øve observation, identifikation og vurdering af sygeplejebehov, planlægning og udførelse af sygepleje, mundtlig argumentation, evaluering og dokumentation af sygepleje. Den studerende vil ved patientforløbet kunne fordybe sig i den enkelte patient og dennes sygdom, livshistorie, evne og muligheder. Den studerende vil også kunne følge sygdomme eller sygeplejetemaer på tværs af patientgruppen. Desuden vil det i nogle tilfælde være muligt at følge patienten på tværs af sektorer og afsnit ved f.eks. ambulant kontrol, indlæggelse og udskrivelse på sygehus. Den studerende vil blive introduceret til patientforløbet ved i starten at følges med vejleder som f.eks. demonstrerer sygeplejen. Herefter tilbydes før-, under- og eftervejledning, hvor den studerende udfører dele af sygeplejen sammen med vejleder. Senere vil den studerende kunne være den, som udfører sygeplejen hos patienten selvstændigt, hvor vejledningen primært vil være før og eftervejledning. Det forventes, at den studerende er aktivt deltagende til monofaglige og tværfaglige møder. I starten af den kliniske periode i forhold til sine tilknyttede patienter, og senere i perioden også i forhold til andre Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 6 af 8

7 patienter og problemstillinger på lige fod med afsnittets personale. Der forventes også, at den studerende tager del i de daglige informationer, diskussioner og refleksioner i forhold til egne patienter i starten af den kliniske periode og senere også i forhold til andre patienter og problemstillinger. Der forventes, at den studerende mundtligt lærer at fremlægge patienten, dennes problemstillinger og videregivelse af patienten til andre personer f.eks. ved vagtskrifte. Desuden skal den studerende i den monofaglige eller tværfaglige gruppe fremlægge et patientforløb, sygdomsforløb eller en patientfortælling efter aftale med den kliniske vejleder. Den studerendes studiebog er et obligatorisk og et væsentligt redskab til fælles planlægning af studieaktiviteter, den studerendes individuelle studieplan og dokumentation af den studerendes læring. Den studerende er ansvarlig for dokumentation af egen læring i studiebogen, og den kliniske vejleder er ansvarlig for at tilføje kommentarer. Den studerende har mulighed for sammen med anden studerende at reservere tid i et studierum ( bibliotek ), hvor der er mulighed for at trække sig tilbage og få ro til fordybelse. Der er mulighed for IT-adgang både i afsnittet og i studierummet. Vejlednings- og evalueringstilbud Som udgangspunkt vil der til afsnittet være tilknyttet 2 studerende på samme uddannelsesniveau og fra samme uddannelsesinstitution. Den studerende vil kunne modtage både individuel vejledning og gruppevejledning sammen med anden studerende på samme uddannelsesniveau. Gruppevejledning kan f.eks. være introduktion til afsnittet, patienterne, døgnrytmen på afsnittet og udvalgte sygeplejeopgaver og procedurer m.m. Den individuelle vejledning kan være forventningssamtale, planlægning og justering af den individuelle kliniske studieplan, evalueringssamtaler m.m. Veksling mellem individuel vejledning og gruppevejledning aftales i samarbejde med den studerende og klinisk vejleder. Inden for den første uge af den kliniske undervisningsperiode afholdes forventningssamtale, hvor den studerende og den kliniske vejleder deltager. Herefter udarbejder den studerende i samarbejde med den kliniske vejleder sin individuelle kliniske studieplan, som skal dokumenteres i studiebogen indenfor den første uge af den kliniske periode. Den individuelle kliniske studieplan skal indsendes og godkendes af kontaktlærer på skolen. Den individuelle kliniske studieplan skal i samarbejde mellem den kliniske vejleder og den studerende løbende evalueres og justeres i forhold til den studerendes læring, den generelle kliniske undervisningsplan og modulbeskrivelsen. Den studerende tilbydes vejledning med den kliniske vejleder min. 1 gang pr. uge min. 1 time, hvor der på forhånd er planlagt indhold og metode i vejledningen. Det er primært den studerende, som er ansvarlig for indholdet af vejledningen. Den studerende vil også løbende modtage vejledning i forhold til udarbejdelse af patientforløb, patientfortælling, sygdomsforløb og seminar samt evaluering af disse. Den kliniske vejleder vil følge den studerende i klinisk praksis ca. 1 gang om ugen. I den daglige vejledning er der mulighed for, at den studerende får før-, under- og eftervejledning efter behov samt korte refleksioner, vejledning og evaluering løbende og ved afslutning på dagen. Midtvejs i forløbet tilbydes den studerende at en statussamtale, hvor den studerende og den kliniske vejleder deltager. Den studerende tilbydes også ca. midt i forløbet vejledning i forhold til den interne kliniske prøve. Til afslutning af den kliniske periode dokumenterer den studerende sin læring, Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 7 af 8

8 refleksioner over den kliniske periode i studiebogen, som gennemgås sammen med den kliniske vejleder, som kommer med sine kommentarer. Kliniske vejlederes sygeplejefaglige og pædagogiske kvalifikationer Den kliniske vejleder er en kompetent sygeplejerske indenfor afsnittets speciale. Derudover har hun gennemgået en pædagogisk videreuddannelse (klinisk vejlederuddannelse), som er et 6 ugers modul i den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Litteratur - bestemmelser og anbefalet litteratur Litteraturlisten sendes sammen med velkomstbrev til den studerende før studiestart. Der indgår selvvalgt pensum på sider, som den studerende dokumenterer i studiebogen. Bestemmelser vedrørende studerendes studieaktivitet og bedømmelser Den studerende skal være studieaktiv og dokumentere sin aktivitet i studiebogen, som skal godkendes af den kliniske vejleder. Den kliniske vejleder skal godkende den studerendes studieaktivitet for at kunne indstille til den interne kliniske prøve. Den studerende viser sin studieaktivitet ved: I løbet af studieperioden at deltage i modtagelse af min.2 patienter og udskrivelse af min. 2 patienter samt udarbejde plejeplaner og bruge sygeplejeprocessen i dokumentationen over flere dage/uger til min. 3 patienter. At bruge studiebogen til fælles planlægnings og evalueringsredskab samt dokumentation af læring. At forberede sig skriftligt til forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering. I samarbejde med klinisk vejleder at udarbejde den individuelle kliniske studieplan, som den studerende skal følge, evaluere og justere i samarbejde med den kliniske vejleder. At møde forberedt til planlagt vejledning. At udnytte de tilbudte studieaktiviteter. At deltage aktivt ved planlagt og ikke planlagte diskussioner, informationsoverdragelse og refleksioner monofagligt og tværfagligt. At udarbejde min. 1 patientforløb. At udarbejde min. 1 patientfortælling. At udarbejde min. 1 sygdomsforløb. At mundtligt fremlægge et patientforløb, patientfortælling eller sygdomsforløb i monofaglig eller tværfaglig gruppe efter aftale med klinisk vejleder. At gennemføre seminar med medstuderende. afsluttes ved en individuel intern kliniske prøve. Sundhedsfaglig Højskole, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Side 8 af 8

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Korttidsafsnittene er tilknyttet ældreområdet i. Ældreområdet i ledes af en ældrechef og er opdelt i 2 hjemmeplejedistrikter

Læs mere

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger.

I tilknytning til lokalcentrene findes Aarhus Kommunes pleje og ældreboliger. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering har 37 lokalcentre, organiseret i 9 geografiske områder under Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO)., dækker

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under Region Midtjylland. Almenpsykiatrien er opdelt i en række afdelinger: Affektiv Afdeling, der består af sengeafsnittene

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Fenrishus er en specialpædagogisk døgninstitution under, beliggende Fenrisvej 37, 8210 Århus V. Tlf.: 87 28 88 00. Der

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hjemme- og Sygeplejen i Odder er en del af s Ældreservice. I Ældreservice er Hjemme- og Sygeplejen integreret med både

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Medicinsk-kardiologisk afd. A består af sengeafsnit A220, akut hjerteafsnit AHA, medicinsk visitationsafsnit MVA, hjerte-

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Modul 4 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre. Lokalcenteret er inddelt i 3 geografiske områder: Hasle, Gellerup og Toftegården. På

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan. 2. semester. Odder Kommune. Gør tanke til handling VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Skejby Sygehus Anæstesiologisk Intensiv Afdeling I, Afsnit 20, 30 og 40 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling I består af 4 intensive afsnit (10, 20, 30 og 40), hjerteopvågningsafsnit 50, 2 observationsafsnit

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er fysisk placeret på. Reumatologi er et internt medicinsk grenspeciale, som varetager forebyggelse, diagnostik, behandling,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Favrskov kommune er en af de 19 kommuner, som sammen danner Region Midtjylland. I kommunen er ca. 47.000 indbyggere, og

Læs mere

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team.

Generel klinisk studieplan Aarhus Kommune Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Det Opsøgende Team. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering hører under driftsområdet for. Teamet er organiseret i Socialforvaltningen, som er en del af Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Korttidsafsnittet Odder Kommune VIA Sygeplejerskeuddannelsen side 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afdeling P, Århus Sygehus, Tage-Hansens Gade, er en kirurgisk afdeling med speciale i mave-tarm sygdomme og endokrine

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Odder Kommunes Ældreservice. OKKA er en døgnåben korttidsenhed med 14 pladser. OKKA`s adresse er Ålykkecentret,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium, og består desuden af et

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering P7 er den største medicinske afdeling på Regionshospitalet. Afdelingen er en intern medicinsk afdeling med plads til 40

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Plejeboligerne Bronzealdervej i Odder Kommune er en del af Odder Kommunes Ældreservice. Bronzealdervej er en plejeboligenhed

Læs mere

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB

BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB BESKRIVELSE AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSSTED OG AF DET KLINISKE UNDERVISNINGSFORLØB Region Sjælland Psykiatrien Vest Psykiatrisk Akut Modtagelse (PAM) Fælledvej indgang 42 4200 Slagelse Tlf. 58 55 93

Læs mere

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Modul 6 Uddannelsessted: Bofællesskabet Malteriet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 3. semester Norddjurs kommune Hjemmesygeplejen Grenaa Sygehusvej 12 8500 Grenaa Tlf. 89 59 29 20 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Sclerosehospitalet i Ry er 1 af 2 Sclerosehospitaler i Danmark. De har en fælles bestyrelse og samarbejder tæt sammen

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 6. semester Hjemmesygeplejen Sundhed & Omsorg Odder Kommune 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt.

Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen på Aarhus Universitetshospital (AUH) Skejby i Region Midt. Hospitalsenheden Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Hæmodialyseafdelingen på Hospitalsenheden Hæmodialyseafdelingen er en satellitafdeling af dialyseafdelingen

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan Generel Klinisk Studieplan For modul 1. Ortopædkirurgisk afdeling, K 2. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Ortopædkirurgisk afdeling K 2, er organisatorisk

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i Århus Kommune består af 4 centre i henholdsvis Syd, Nord, Vest og Centrum. De sygeplejestuderende

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering I er 36 lokalcentre samlet i 13 lokalcenter-områder i 2 regioner. : er en del af denne samdrift. Centret rummer ud over

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Center Møllevang Område Nord, Randers Kommune. Modul 4 Område Nord, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akutafsnittet er organisatorisk set, en del af Sundhed og Omsorg i Struer kommune. Sundhed og Omsorg består desuden af

Læs mere

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse

for sosu-elever i 1. praktikperiode på Sydvestjysk Sygehus Finsensgade 35 6700 Esbjerg Akut Kirurgisk Modtagelse Praktikstedsbeskrivelse for sosu-elever i 1. praktikperiode på Finsensgade 35 6700 Esbjerg 79 18 21 31 1 1. Præsentation af modtager ortopædkirurgiske, parenkymkirurgiske, gynækologiske og urologiske patienter.

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan For modul 5

Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Generel Klinisk Studieplan For modul 5 Klinisk uddannelsessted: Ortopædkirurgisk afdeling, Regionshospitalet Herning Adresse: Gl. Landevej 61 Kontaktperson: Klinisk vejleder Anette Sønderby E-mail: bas7@ringamt.dk

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold

Generel klinisk studieplan Århus Kommune Lokalcenter Holme og Skåde. Modul 4. Beskrivelse af sygeplejefaglige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er et af s 13 lokalcentre, organisatorisk placeret i Magistraten for Sundhed og Omsorg. Lokalcentret er beliggende i den

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: Områdecenter Tirsdalen Område Syd, Randers Kommune. Modul 4 Område Syd, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Kommune har ca. 95.000 indbyggere. Af de 95.000 bliver ca. 7.000 serviceret af ældreområdet fordelt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Pleje og Omsorg, Skive Kommune Resenvej 25, Skive Plejeboliger og Hjemmeplejen 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Lungemedicinsk afdeling består af følgende 6 afsnit: Lungemedicinsk afdeling B6 er 7-døgnsafsnit Lungemedicinsk afdeling

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. Semester Odder Kommune Psykiatri-klinikken 1 Klinisk studieplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af Hjemmesygeplejen i Sundhed & Omsorg

Læs mere

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit Y5 er et sengeafsnit, der modtager patienter med maligne gynækologiske lidelser. Afsnittet er et døgnafsnit og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 261: 79 18 21 57 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Uddannelses og udviklingssygeplejerske

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL KLINISKE UNDERVISNINGSSTEDER 1 Et klinisk

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12

Generel klinisk studieplan. på Hospitalsenheden Horsens. Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Udfold dit talent VIA University College Dato: 12. februar 2015 Generel klinisk studieplan Hospitalsenheden Horsens Afdeling; Hæmodialysen Modul 12 Med denne generelle kliniske studieplan vil vi gerne

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode:

Klinikmappe modul 6. Klinikperiode: Klinikmappe modul 6 Klinikperiode: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord....side 1 Modul 6 i Gentofte Kommune..side 2 Studieplan... side 3 Læringsudbytte.....side 4 Undervisningsplan...side 5 Forord Materialet

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering ligger på, bygning 9, 2. sal. Afdelingen er en del af Kirurgisk Center. Afdelingen består af en sengeafdeling, en operationsafdeling,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune

Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6. For Sundhedsplejen i Holstebro Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Psykiatrisk Sengeafsnit Thisted, Korsgade 18, 7700 Thisted - tlf. 97643060. Almen psykiatrisk sengeafsnit under Klinik

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Medicinsk Sengeafsnit Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9202 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRÆSENTATION

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan

Generel Klinisk Studieplan VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Generel Klinisk Studieplan For modul nr. 8 For Afsnit U1 & U2 på Børnepsykiatrisk Afd. BUC Herning Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Dermato-venerologisk afdeling S hører under det medicinske center på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital, og er

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borger og udsatte grupper Organisatorisk placering Mailadr.:Soehuset@viborg.dk - tlf. 87 87 69 55 Botilbuddet Søhuset er et psykiatrisk basistilbud i Viborg kommunes socialpsykiatri. Der ydes bostøtte efter Servicelovens 85.Søhuset

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8

SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 SYGEPLEJESTUDERENDE MODUL 8 PSYKISK SYGE PATIENTER/BORGERE OG UDSATTE GRUPPER Indhold 1. PRÆSENTATION AF ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN (ÆHF) 2 1.1 REHABILITERINGSFORLØB I ÆHF 3 1.2 FORLØB SINDSLIDELSE

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Børneafdelingen Regionshospitalet Randers 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Generel klinisk studieplan. Daghospitalet Viborg. Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Daghospitalet Viborg Søndersøparken 1, kld. Daghospitalet Skive Kompagnigade 11B 8800 Viborg 7800 Skive Daghospitalet

Læs mere

1. semester Herning Kommune Hjemmesygeplejen Nord Østergade Aulum

1. semester Herning Kommune Hjemmesygeplejen Nord Østergade Aulum Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 1. semester Herning Kommune Hjemmesygeplejen Nord Østergade 5 7490 Aulum 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester. Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 4. semester Botilbuddet Harebakken Favrskov Kommune 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Klinisk studieplan 2. semester Regionshospitalet Randers Akutafdeling 1 Klinisk uddannelsesplan Den kliniske studieplan giver dig en præsentation af det kliniske uddannelsessted,

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Afdeling 300, Neurorehabiliteringen Grindsted Engparken 1, 7200 Grindsted Klinisk sygeplejelærer Klinisk vejleder Malene.Dreier@svs.regionsyddanmark.dk

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle

Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Psykoseteam, Vejle kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Under overskrift Maj 2014 1

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til ortopædkirurgisk amb: 7918 2320 Telefon til Uddannelses og udviklingssygeplejerske: 7818 3537 Uddannelses

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Generel Klinisk Studieplan For Operationsafsnittet, Hospitalsenheden Horsens Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Revideret 23.06.2015 Hold:bosF14 1 Indhold Studieaktivitetsmodel... 3 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet Holstebro, Lungemedicinsk afdeling. Sengeafsnit M2 og dagafsnit

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Ældre- og Handicapafdelingen Fagcenter for Socialpsykiatri Botilbuddet Vestergade Vestergade

Læs mere

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted

Generel klinisk studieplan Specialiseret botilbud i Området Søndermarken, Viborg kommune Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Området Søndermarken er socialpsykiatrisk, kommunalt, døgndækket specialiseret botilbud, som yder støtte efter Servicelovens

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende i Sundhedsafdelingen, sektion Trænende Terapeuter Svendborg Kommune Trænende Terapeuter Svinget 14, 2.sal 5700 Svendborg Tlf. 6223 4040 e-mail : traening@svendborg.dk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling, afsnit G2 Modul 11

Generel klinisk studieplan Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Geriatrisk Afdeling, afsnit G2 Modul 11 Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Geriatrisk afdeling er en del af Århus Sygehus - Århus Universitetshospital og er beliggende på 2 matrikler. Afdeling

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet

Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet Kvalitetsstandard for sygepleje på Sundhedsområdet 1. Indsatsens lovgrundlag 2. Formål med sygdomsspecifik rehabilitering Sundhedsloven 119 patientrettet forebyggelse At borgeren oplever rehabiliteringen

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit R3 er et af 3 retspsykiatriske sengeafsnit under Retspsykiatrisk Afdeling, hvorunder også hører R- Ambulatorium

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.)

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Beskrivelse af det kliniske undervisningssted. Klinisk undervisningssted (betegnelse, adresse, by, hoved tlf. nr.) Myndighedshuset Visitationen Støtte & Omsorg Lindholm Brygge 31 9400 Nørresundby Tlf:

Læs mere