for statsforvaltningens udtalelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for statsforvaltningens udtalelse."

Transkript

1 X X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af en skoleleder. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at den kommunale myndighed i Y ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende udgifter til løn, pensionsbidrag og øvrige godtgørelser i tiden efter bortvisningen af skoleleder Z til henholdsvis Z, V og U. Statsforvaltningen skal herefter anmode Y Byråd om at oplyse, hvad byrådet ønsker at foretage i denne forbindelse. Den kommunale myndighed i Y findes ikke i øvrigt at have handlet ulovligt i forbindelse med behandling af anmodning om aktindsigt. JOURNAL NR.: /350 SAGSBEHANDLER: AGHNOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens udtalelse. Kopi af dette brev er sendt til Y Byråd.

2 Med Venlig Hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt Kontorchef Annemette Grøngaard Hansen Fuldmægtig SIDE 2

3 Sagsfremstilling Ved brev af 24. september 2009 har X rettet henvendelse til statsforvaltningen, idet X mener, at den kommunale myndighed i Y har handlet ulovligt i forbindelse med afslag på anmodning om aktindsigt i oplysninger om omkostninger afholdt i forbindelse med sag om bortvisning af skoleleder Z. Vedlagt henvendelsen til statsforvaltningen var kopi af anmodning om aktindsigt, den kommunale myndigheds svarskrivelse af 19. august 2009, kopi af skrivelse til den kommunale myndighed af 1. september 2009 samt skrivelse fra myndigheden af 10. september X har i henvendelsen anført følgende: Min klage over kommunen vedrører: 1. Jeg har ikke modtaget kopi af Professor Claus Haagen Jensens regning. 2. Jeg har ikke fået oplyst hvor meget skolelederen har modtaget i løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser i tiden efter bortvisningen. 3. Jeg har ikke fået oplysning om beløbet, der er udbetalt til [U] og [V] i tiden efter bortvisningen. 4. Jeg har ikke fået oplyst kommunens udgifter til psykologbistand til [U] og [V]. 5. Jeg har ikke fået kopi af det forligstilbud, som kommunen har givet skolelederen til endelig afslutning af sagen. Det fremgår af vedlagte bilag, at X den 30. juli 2009 til den kommunale myndighed i Y fremsendte begæring om aktindsigt i oplysninger vedrørende samtlige omkostninger i forbindelse med afskedigelse af skoleleder Z. I begæringen har X nærmere anført som følger: Jeg ønsker oplysning om alle udgifter såvel interne som eksterne herunder eksempelvis udgifter til KL, erstatning til [Z], udgifter til advokatbistand, udgifter til stillingsopslag, udgifter til professor Haagen Jensen, retsafgifter, interne udgifter i kommunen (forbrug af tid til behandling af sagen og lign.). Desuden andre udgifter som afskedigelsessagen har medført. Desuden ønsker jeg oplyst om sagen p.t. er afsluttet eller om den stadig verserer. Er sagen ikke afsluttet, ønsker jeg oplysning om yderligere forventelige udgifter. Den kommunale myndighed i Y besvarede Xs anmodning om aktindsigt i brev af 19. august I skrivelsen har myndigheden bl.a. anført følgende: SIDE 3

4 Jeg har nu behandlet din anmodning i henhold til Offentlighedsloven og vedlægger en kopi af en opgørelse over eksterne udgifter i Z-sagen udarbejdet den 7. oktober Yderligere vedlægges en kopi af faktura fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, dateret 30. juni Y Kommune fører ikke tidsregistrering på sagsniveau, hvorfor der ikke forefindes oplysninger om medarbejdernes tidsforbrug ved behandling af sagen. Ønsket om oplysninger vedr. sagens afslutning og evt. fremtidige udgifter kan ikke efterkommes, da retten til aktindsigt, jf. Offentlighedslovens 5, stk. 1, omhandler retten til aktindsigt i dokumenter i sagen. Da der ikke forefindes akter i sagen vedr. sagens afslutning og evt. fremtidige udgifter. Kan der ikke meddeles aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. X har i brev af 1. september 2009 til den kommunale myndighed i Y påpeget, at myndigheden ikke har besvaret de spørgsmål, X stillede, da X anmodede om aktindsigt. Således har X anført følgende: 1.Regningen fra Norbom Vinding henviser til en redegørelse, som ikke er vedlagt og der er heller ikke dokumentation for, at regningen i virkeligheden vedrører omhandlede sag. 2. Regningen fra KL er ikke vedlagt kun Deres censurerede ekstrakt er fremsendt. 3. Udgifter til stillingsopslag og konsulentbistand i den forbindelse ses ikke at være imødekommet. 4. Andre udgifter, som afskedigelsessagen har medført, ses ikke at være besvaret. Mine få konkrete spørgsmål er på ingen måde udtømmende. Det er Deres pligt at besvare hvilke andre udgifter, der er afholdt. Af andre udgifter jeg kan komme på, er: 5. Udgifter til løn til [Z] efter bortvisningen/afskedigelsen herunder pensionsbidrag. Specifikation ønskes. 6. Udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. Specifikation ønskes. 7. Udgifter til psykologbistand til [U] og [V] og hr. og fru [Z] ønskes dokumenteret. 8. Hvilket beløb er der tilbudt Z som en forligsmæssig løsning på sagen. 9. Hvilke møder er der afholdt i kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagen dato og deltagere og vederlag i denne forbindelse. Endvidere har X påpeget, at X ønsker aktindsigt i alle for sagen relevante oplysninger, og ikke blot de ovenfor oplistede. Dette brev besvarede den kommunale myndighed i skrivelse af 10. september Heri er det nærmere specificeret, hvilke akter X har fået aktindsigt i, ligesom det i de enkelte akter nærmere er angivet hvilke SIDE 4

5 enkelte akter nærmere er angivet hvilke oplysninger, der er udeladt. Således er anført som følger. 1. Vedlagt fremsendes kopi af følgeskrivelsen af 6/7-09 fra Norrbom Vinding vedr. faktura. Heraf fremgår journalnr., der er identisk med det, der fremgår af tidligere fremsendt kopi af faktura. 2. Vedlagt fremsendes kopi af elektronisk faktura fra KL vedr. konsulenthonorar. 3. Vedlagt fremsendes kopi af elektronisk faktura vedr. udgifter til stillingsopslag og konsulentbistand i forbindelse hermed. 4. Se nedenstående. 5. Retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. Der findes ikke akter i sagen vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [Z] efter bortvisningen/afskedigelsen, hvorfor det ikke er muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. 6. Retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. Der findes ikke akter i sagen vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid, de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen, hvorfor det ikke er muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. 7. Efter Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 er oplysninger om enkeltpersoners private forhold undtaget retten til aktindsigt, hvorfor der ikke kan meddeles aktindsigt vedr. udgifter til evt. psykologbistand. 8. Da sagen på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afgjort, kan der efter en konkret vurdering ikke meddeles aktindsigt vedr. evt. beløb tilbudt i forbindelse med forligsforhandling, med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, jfr. Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr Vedlagt fremsendes oversigt over byrådsmøder, hvor dagsordenspunkter i forbindelse med sagen har været behandlet. Medlemmerne af byrådet modtager vederlag efter reglerne i Kommunestyrelseslovens 16 og bekendtgørelse nr af Der er tale om et fast vederlag, hvorfor der ikke forefindes akter i sagen vedr. vederlag i forbindelse med de konkrete møder. Derfor er det ikke muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. SIDE 5

6 I skrivelse af 22. december 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland har den kommunale myndighed i Y udtalt som følger: 1. I sin skrivelse af 30. juli 2009 anmoder [X] om oplysninger bl.a. vedr. udgifter til professor Haagen Jensen. Denne anmodning imødekom [Y] Kommune ved fremsendelse af skrivelse af 19. august 2009, hvor som bilag var vedlagt en opgørelse over eksterne udgifter, hvoraf den totale udgift til Haagen Jensen bl.a. fremgik. Af [X]s skrivelse til Statsforvaltningen fremgår det imidlertid, at [X] ønsker en kopi af den konkrete regning. [Y] Kommune meddeler på denne baggrund aktindsigt i det konkrete dokument, og kopi af dette fremsendes til [X]. Kopi af det konkrete dokument samt følgeskrivelsen er vedlagt til orientering. 2. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. løn og pensionsbidrag til [Z] efter afskedigelsen. Dette begrundes med, at der i sagen ikke findes akter vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag efter afskedigelsen. [Y] Kommune fastholder dette afslag med henvisning til, at retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. 3. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid, de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. Dette begrundes med, at der i sagen ikke findes akter vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. [Y] Kommune fastholder dette afslag med henvisning til, at retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. 4. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. evt. udgifter til psykologbistand. Dette begrundes med, at oplysninger om private forhold er undtaget retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven. [Y] Kommune fastholder denne begrundelse med henvisning til Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. evt. beløb tilbudt i forbindelse med forligsforhandling. Dette begrundes med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, da sagen ikke er endeligt afgjort. [Y] Kommune fastholder denne begrundelse med henvisning til Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Vedlagt udtalelsen fra den kommunale myndighed var desuden kopi af sagens relevante akter. SIDE 6

7 Heraf fremgår det bl.a. at myndigheden ved skrivelse af 10. december 2009 imødekom Xs ansøgning om aktindsigt i regning fra professor Claus Haagen Jensen. Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger i sagen. Af de fremsendte dokumenter fremgår det, at Z var ansat som skoleleder på Q Skole, som er en folkeskole i Y Kommune. Der var tale om en tjenestemandsstilling på løntrin 49. Desuden fremgår det, at V var ansat som lærer på Q Skole, samt at U var kommunalbestyrelsesmedlem i Y. Retsgrundlag Følgende fremgår af offentlighedslovens 2, stk. 2 og 3, jf. lov om offentlighed i forvaltningen nr. 572 af 19. december 1985 som senest ændret ved lov nr. 433 af 4. juni [..] Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4, stk. 2. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Efter offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pkt. gælder loven således som udgangspunkt ikke i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, herunder bl.a. sager vedrørende suspension, afskedigelse eller disciplinærforfølgning af den ansatte. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, side. 98. Loven gælder dog efter 2, stk. 3 for en række nærmere angivne oplysninger i konkrete personalesager. Offentlighedslovens 4 har følgende ordlyd: 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt SIDE 7

8 m.v. Stk. 2. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-11 og 14, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i 13, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod. Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Retten til aktindsigt efter 4, stk. 1 omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. En begæring om løbende aktindsigt efter offentlighedsloven i fremtidige dokumenter vil derfor kunne afslås. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Offentlighedslovens 12 og 13 åbner mulighed for at undtage visse oplysninger fra aktindsigt. Lovens 12 har følgende ordlyd. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er at væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Stk. 2. Omfattes kun en del af dokumentet af stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Bestemmelsen indebærer ikke, at enhver oplysning om enkeltpersoners forhold, kan tilbageholdes. Således omfatter bestemmelsen alene oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at vedrøre privatlivets fred, hvormed forstås private herunder økonomiske - forhold, som med rimelig grund kan forlanges unddraget fra offentlighedsloven. Bestemmelsen må således undergives en forholdsvis snæver fortolkning. Det er en forudsætning for undtagelse af økonomiske forhold, at de pågældende oplysninger afslører noget om vedkommendes privatøkonomi som sådan. Den blotte oplysning om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således ikke i sig selv kunne undtages efter bestemmelsen, medmindre op- SIDE 8

9 lysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes private økonomi. I overensstemmelse med den nuværende udformning af lovens 2, stk. 3 vil oplysninger om, hvad en offentligt ansat f.eks. får udbetalt i merarbejdsvederlag ikke kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Uanset bestemmelsen i lovens 2, stk. 2 og 3, vil 12 og 13 i offentlighedsloven fortsat få selvstændig betydning i enkelte tilfælde vedrørende personalesager. 13 i lov om offentlighed i forvaltningen lyder bl.a. som følger: 13. Retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til [.] 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, [ ] Bestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages et konkret skøn over, hvorvidt retten til at blive gjort bekendt med en sag bør vige for de nærmere opregnede væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Aktindsigt kan alene afslås med en henvisning til 13 i tilfælde, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning. For så vidt angår 13, stk. 1, nr. 5 er bestemmelsen - ud over egentlig forretningsmæssig virksomhed - navnlig tænkt anvendt for at sikre det offentliges forhandlingsposition i forbindelse med kontraktsindgåelse, herunder også ved forhandlinger med de offentligt ansattes organisationer om løn- og personaleforhold. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, side 244. Nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til kommunestyrelseslovens 47, stk. 1 er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører herefter tilsyn med, at kommunalbestyrelserne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsud- SIDE 9

10 øvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Udgangspunktet er endvidere, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn med, at kommunerne overholder ansættelsesretlige regler, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 2. Statsforvaltningen er dog ikke afskåret fra i offentlige ansættelsessager, at tage stilling til, om kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder offentlighedsloven, se hertil afgrænsningen i kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. I Xs henvendelse til statsforvaltningen har X påpeget, at X ikke har modtaget kopi af regning fra professor Claus Haagen Jensen. Det fremgår af den kommunale myndigheds skrivelse af 22. december 2009, at myndigheden ved brev af 10. december 2009 har imødekommet Xs anmodning om aktindsigt i de pågældende oplysninger. Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i anledning heraf. Videre fremgår det, at den kommunale myndighed i Y har afvist at give X aktindsigt i oplysninger om, hvor meget skoleleder Z har modtaget i løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser i tiden efter bortvisningen. Den kommunale myndighed har begrundet afslaget med, at der ikke findes akter vedrørende de samlede udgifter hertil. Tillige har myndigheden henvist til, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. I henhold til hovedreglen i offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pkt. gælder loven ikke i sager vedrørende ansættelsesforhold - herunder afskedigelse i det offentliges tjeneste. Som ansat i en offentlig ejet institution er oplysninger vedrørende Zs ansættelsesforhold herefter i udgangspunktet undtaget fra aktindsigt. Det fremgår dog af offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt., jf. 2, stk. 2, at loven finder anvendelse, for så vidt angår oplysninger om bl.a. lønmæssige forhold i forbindelse med et offentligt ansættelsesforhold. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder der desuden en udvidet adgang til aktindsigt i oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3, 2. pkt. SIDE 10

11 Omfattet af lønmæssige forhold i offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt. er udover grundlønnen tillige oplysninger om f.eks. merarbejdsvederlag, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension m.v. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Statsforvaltningen finder herefter, at oplysninger vedrørende løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til Z i forbindelse med dennes fratræden er omfattet af bestemmelserne om aktindsigt i offentlighedsloven, jf. lovens 2, stk. 3, 1. pkt. Retten til aktindsigt efter offentlighedsloven indebærer alene adgang til eksisterende materiale og ikke en ret til, at der udarbejdes nyt materiale. Således indebærer adgangen til aktindsigt ikke en ret til, at der udarbejdes en samlet opgørelse over samtlige udgifter til Z. Omfattet af adgangen til aktindsigt er derimod lønsedler o. lign., som den kommunale myndighed i Y i forvejen måtte være i besiddelse af. Statsforvaltningen finder således ikke, at den kommunale myndighed i Y har været berettiget til at afslå Xs anmodning om aktindsigt i oplysninger om løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til Z i tiden efter bortvisningen, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1. I din henvendelse til statsforvaltningen har du tillige påklaget den kommunale myndigheds afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende beløb udbetalt til U og V. Under henvisning til, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag, har myndigheden begrundet pågældende afslag med, at der ikke i sagen findes akter vedrørende de samlede udgifter til U og V. Da V er ansat i det offentliges tjeneste, og da anmodningen om aktindsigt vedrører oplysninger om lønmæssige forhold, finder statsforvaltningen - med en begrundelse tilsvarende den umiddelbart ovenfor anførte - at den kommunale myndighed i Y uberettiget har afvist Xs anmodning om aktindsigt i de omhandlede oplysninger, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt. og 4. For så vidt angår din anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende beløb udbetalt til U, angår disse oplysninger ikke sådanne personfølsomme oplysninger, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 12, hvorfor den kommunale myndighed i Y ikke var berettiget til at afslå din anmodning om aktindsigt heri, jf. offentlighedslovens 4. SIDE 11

12 Statsforvaltningen skal i denne sammenhæng ligeledes gøre opmærksom på, at retten til aktindsigt efter 4, stk. 1 omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Retten til aktindsigt indebærer således ikke en adgang til, at der udarbejdes en opgørelse over de samlede udgifter til henholdsvis U og V. Derimod er eksisterende materiale vedrørende beløb udbetalt til U og V omfattet af adgangen til aktindsigt. Af Xs henvendelse til statsforvaltningen fremgår det endvidere, at X har anmodet om aktindsigt i oplysninger vedrørende den kommunale myndigheds udgifter til psykologbistand til U og V. Myndigheden har ikke imødekommet denne anmodning under henvisning til, at oplysninger om private forhold er undtaget retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Det fremgår, at V arbejder som lærer på Q Skole. Eventuelle udgifter afholdt af kommunen til psykologbistand som følge af den omhandlede hændelse må herefter antages at vedrøre Vs ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Allerede fordi forholdet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 2, stk. 3, var den kommunale myndighed i Y berettiget til at afslå Xs anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende eventuelle udgifter til psykologbistand til V, jf. offentlighedslovens 2, stk. 2. Som eksempel fra praksis se FOB Statsforvaltningen er herefter enig med den kommunale myndighed i Y i, at eventuelle udgifter til psykologbistand til V er undtaget fra retten til aktindsigt. Hvorvidt, X er berettiget til aktindsigt i eventuelle udgifter til psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlem U, skal vurderes under hensyntagen til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter om oplysninger vedrørende udgifter til psykologbistand efter en generel vurdering må siges at vedrøre privatlivets fred. Omfattet af bestemmelsen er bl.a. oplysninger om helbredsforhold samt familiemæssige problemer. Statsforvaltningen er enig med den kommunale myndighed i, at oplysninger om eventuelle udgifter til psykologbistand vedrører sådanne personfølsomme oplysninger, som er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 om enkeltpersoners private forhold. Statsforvaltningen finder således, at den kommunale myndighed med rette har afslået Xs begæring om aktindsigt i oplysninger om kommunens eventuelle udgifter til psykologbistand til U, jf. lovens 12, stk. 1, nr. 1, jf. 4. SIDE 12

13 Statsforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i denne anledning. Slutteligt fremgår det af sagens akter, at den kommunale myndighed i Y har afvist din anmodning om aktindsigt i kommunens forligstilbud til skoleleder Z. Som begrundelse herfor har myndigheden anført, at afslag var nødvendigt til beskyttelse af kommunens økonomiske interesser, idet sagen ikke er endeligt afgjort. Myndigheden har i den forbindelse henvist til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Statsforvaltningen finder ikke, at der er noget, der sandsynliggør en ulovlighed hos den kommunale myndighed i Y i forbindelse med myndighedens afslag på aktindsigt i pågældende forligstilbud. Der henses til, at der endnu ikke foreligger en endelig forligsaftale, og at indrømmelse af aktindsigt potentielt kan skade kommunens forhandlingsposition, jf. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, jf. 4. På baggrund af ovenstående er det statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndigheds administration af reglerne om aktindsigt ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen Nordjylland har derfor anmodet Y Byråd om at oplyse, hvad myndigheden agter at foretage i forbindelse med Xs begæring om aktindsigt i oplysninger om løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til henholdsvis Z, V og U i tiden efter bortvisningen af Z. SIDE 13

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret

Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret Borger (A) Sagsnr. 2014-6337 Doknr. 137486 Dato 22-09-2014 Vedrørende aktindsigt i oplysninger om udbetaling af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste Ved e-mail af 9. januar 2014 har du rettet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent Z Kommune Ved e-mail af 3. februar 2009 anmodede Z Kommune Statsforvaltningen Nordjylland om at vurdere, hvorvidt byrådsmedlem X på grund af dennes lønnede funktion som SSP-konsulent ved en folkeskole

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation

Oplysninger vedrørende mulig kursmanipulation ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. oktober 2011 (J.nr. 2011-0024417).

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der

Det følger også af kravet om god forvaltningsskik, at en myndighed - selv om der 7. God forvaltningsskik 7.1 Introduktion af begrebet god forvaltningsskik Som nævnt, er forvaltningsloven en såkaldt minimumslov. Heri ligger, at loven ikke hindrer, at dens forskellige bestemmelser, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0036379 (Mette Langborg) 5. maj 2014 K E N D E L S E aktindsigt Dansk Byggeri (advokat Johan Iversen Møller, København) mod Sønderborg Kommune (advokat Kurt Bardeleben,

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 20. november 2007 til en kommune: Kolding Kommune har ved skrivelse af 8. august 2007 anmodet statsforvaltningen om samtykke til undladelse af offentligt udbud ved salg

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 8. december 2010 til en kommune Varde Kommune har den 24. november 2010 søgt om dispensation fra reglerne om offentligt udbud vedrørende et mageskifte med Region Syddanmark

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 10. oktober 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem 11-10- 2007 De har den 13. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, idet Sammenlægningsudvalgets beslutning

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere