for statsforvaltningens udtalelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for statsforvaltningens udtalelse."

Transkript

1 X X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af en skoleleder. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at den kommunale myndighed i Y ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende udgifter til løn, pensionsbidrag og øvrige godtgørelser i tiden efter bortvisningen af skoleleder Z til henholdsvis Z, V og U. Statsforvaltningen skal herefter anmode Y Byråd om at oplyse, hvad byrådet ønsker at foretage i denne forbindelse. Den kommunale myndighed i Y findes ikke i øvrigt at have handlet ulovligt i forbindelse med behandling af anmodning om aktindsigt. JOURNAL NR.: /350 SAGSBEHANDLER: AGHNOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens udtalelse. Kopi af dette brev er sendt til Y Byråd.

2 Med Venlig Hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt Kontorchef Annemette Grøngaard Hansen Fuldmægtig SIDE 2

3 Sagsfremstilling Ved brev af 24. september 2009 har X rettet henvendelse til statsforvaltningen, idet X mener, at den kommunale myndighed i Y har handlet ulovligt i forbindelse med afslag på anmodning om aktindsigt i oplysninger om omkostninger afholdt i forbindelse med sag om bortvisning af skoleleder Z. Vedlagt henvendelsen til statsforvaltningen var kopi af anmodning om aktindsigt, den kommunale myndigheds svarskrivelse af 19. august 2009, kopi af skrivelse til den kommunale myndighed af 1. september 2009 samt skrivelse fra myndigheden af 10. september X har i henvendelsen anført følgende: Min klage over kommunen vedrører: 1. Jeg har ikke modtaget kopi af Professor Claus Haagen Jensens regning. 2. Jeg har ikke fået oplyst hvor meget skolelederen har modtaget i løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser i tiden efter bortvisningen. 3. Jeg har ikke fået oplysning om beløbet, der er udbetalt til [U] og [V] i tiden efter bortvisningen. 4. Jeg har ikke fået oplyst kommunens udgifter til psykologbistand til [U] og [V]. 5. Jeg har ikke fået kopi af det forligstilbud, som kommunen har givet skolelederen til endelig afslutning af sagen. Det fremgår af vedlagte bilag, at X den 30. juli 2009 til den kommunale myndighed i Y fremsendte begæring om aktindsigt i oplysninger vedrørende samtlige omkostninger i forbindelse med afskedigelse af skoleleder Z. I begæringen har X nærmere anført som følger: Jeg ønsker oplysning om alle udgifter såvel interne som eksterne herunder eksempelvis udgifter til KL, erstatning til [Z], udgifter til advokatbistand, udgifter til stillingsopslag, udgifter til professor Haagen Jensen, retsafgifter, interne udgifter i kommunen (forbrug af tid til behandling af sagen og lign.). Desuden andre udgifter som afskedigelsessagen har medført. Desuden ønsker jeg oplyst om sagen p.t. er afsluttet eller om den stadig verserer. Er sagen ikke afsluttet, ønsker jeg oplysning om yderligere forventelige udgifter. Den kommunale myndighed i Y besvarede Xs anmodning om aktindsigt i brev af 19. august I skrivelsen har myndigheden bl.a. anført følgende: SIDE 3

4 Jeg har nu behandlet din anmodning i henhold til Offentlighedsloven og vedlægger en kopi af en opgørelse over eksterne udgifter i Z-sagen udarbejdet den 7. oktober Yderligere vedlægges en kopi af faktura fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, dateret 30. juni Y Kommune fører ikke tidsregistrering på sagsniveau, hvorfor der ikke forefindes oplysninger om medarbejdernes tidsforbrug ved behandling af sagen. Ønsket om oplysninger vedr. sagens afslutning og evt. fremtidige udgifter kan ikke efterkommes, da retten til aktindsigt, jf. Offentlighedslovens 5, stk. 1, omhandler retten til aktindsigt i dokumenter i sagen. Da der ikke forefindes akter i sagen vedr. sagens afslutning og evt. fremtidige udgifter. Kan der ikke meddeles aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. X har i brev af 1. september 2009 til den kommunale myndighed i Y påpeget, at myndigheden ikke har besvaret de spørgsmål, X stillede, da X anmodede om aktindsigt. Således har X anført følgende: 1.Regningen fra Norbom Vinding henviser til en redegørelse, som ikke er vedlagt og der er heller ikke dokumentation for, at regningen i virkeligheden vedrører omhandlede sag. 2. Regningen fra KL er ikke vedlagt kun Deres censurerede ekstrakt er fremsendt. 3. Udgifter til stillingsopslag og konsulentbistand i den forbindelse ses ikke at være imødekommet. 4. Andre udgifter, som afskedigelsessagen har medført, ses ikke at være besvaret. Mine få konkrete spørgsmål er på ingen måde udtømmende. Det er Deres pligt at besvare hvilke andre udgifter, der er afholdt. Af andre udgifter jeg kan komme på, er: 5. Udgifter til løn til [Z] efter bortvisningen/afskedigelsen herunder pensionsbidrag. Specifikation ønskes. 6. Udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. Specifikation ønskes. 7. Udgifter til psykologbistand til [U] og [V] og hr. og fru [Z] ønskes dokumenteret. 8. Hvilket beløb er der tilbudt Z som en forligsmæssig løsning på sagen. 9. Hvilke møder er der afholdt i kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagen dato og deltagere og vederlag i denne forbindelse. Endvidere har X påpeget, at X ønsker aktindsigt i alle for sagen relevante oplysninger, og ikke blot de ovenfor oplistede. Dette brev besvarede den kommunale myndighed i skrivelse af 10. september Heri er det nærmere specificeret, hvilke akter X har fået aktindsigt i, ligesom det i de enkelte akter nærmere er angivet hvilke SIDE 4

5 enkelte akter nærmere er angivet hvilke oplysninger, der er udeladt. Således er anført som følger. 1. Vedlagt fremsendes kopi af følgeskrivelsen af 6/7-09 fra Norrbom Vinding vedr. faktura. Heraf fremgår journalnr., der er identisk med det, der fremgår af tidligere fremsendt kopi af faktura. 2. Vedlagt fremsendes kopi af elektronisk faktura fra KL vedr. konsulenthonorar. 3. Vedlagt fremsendes kopi af elektronisk faktura vedr. udgifter til stillingsopslag og konsulentbistand i forbindelse hermed. 4. Se nedenstående. 5. Retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. Der findes ikke akter i sagen vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [Z] efter bortvisningen/afskedigelsen, hvorfor det ikke er muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. 6. Retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. Der findes ikke akter i sagen vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid, de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen, hvorfor det ikke er muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. 7. Efter Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 er oplysninger om enkeltpersoners private forhold undtaget retten til aktindsigt, hvorfor der ikke kan meddeles aktindsigt vedr. udgifter til evt. psykologbistand. 8. Da sagen på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afgjort, kan der efter en konkret vurdering ikke meddeles aktindsigt vedr. evt. beløb tilbudt i forbindelse med forligsforhandling, med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, jfr. Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr Vedlagt fremsendes oversigt over byrådsmøder, hvor dagsordenspunkter i forbindelse med sagen har været behandlet. Medlemmerne af byrådet modtager vederlag efter reglerne i Kommunestyrelseslovens 16 og bekendtgørelse nr af Der er tale om et fast vederlag, hvorfor der ikke forefindes akter i sagen vedr. vederlag i forbindelse med de konkrete møder. Derfor er det ikke muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. SIDE 5

6 I skrivelse af 22. december 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland har den kommunale myndighed i Y udtalt som følger: 1. I sin skrivelse af 30. juli 2009 anmoder [X] om oplysninger bl.a. vedr. udgifter til professor Haagen Jensen. Denne anmodning imødekom [Y] Kommune ved fremsendelse af skrivelse af 19. august 2009, hvor som bilag var vedlagt en opgørelse over eksterne udgifter, hvoraf den totale udgift til Haagen Jensen bl.a. fremgik. Af [X]s skrivelse til Statsforvaltningen fremgår det imidlertid, at [X] ønsker en kopi af den konkrete regning. [Y] Kommune meddeler på denne baggrund aktindsigt i det konkrete dokument, og kopi af dette fremsendes til [X]. Kopi af det konkrete dokument samt følgeskrivelsen er vedlagt til orientering. 2. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. løn og pensionsbidrag til [Z] efter afskedigelsen. Dette begrundes med, at der i sagen ikke findes akter vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag efter afskedigelsen. [Y] Kommune fastholder dette afslag med henvisning til, at retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. 3. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid, de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. Dette begrundes med, at der i sagen ikke findes akter vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. [Y] Kommune fastholder dette afslag med henvisning til, at retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. 4. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. evt. udgifter til psykologbistand. Dette begrundes med, at oplysninger om private forhold er undtaget retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven. [Y] Kommune fastholder denne begrundelse med henvisning til Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. evt. beløb tilbudt i forbindelse med forligsforhandling. Dette begrundes med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, da sagen ikke er endeligt afgjort. [Y] Kommune fastholder denne begrundelse med henvisning til Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Vedlagt udtalelsen fra den kommunale myndighed var desuden kopi af sagens relevante akter. SIDE 6

7 Heraf fremgår det bl.a. at myndigheden ved skrivelse af 10. december 2009 imødekom Xs ansøgning om aktindsigt i regning fra professor Claus Haagen Jensen. Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger i sagen. Af de fremsendte dokumenter fremgår det, at Z var ansat som skoleleder på Q Skole, som er en folkeskole i Y Kommune. Der var tale om en tjenestemandsstilling på løntrin 49. Desuden fremgår det, at V var ansat som lærer på Q Skole, samt at U var kommunalbestyrelsesmedlem i Y. Retsgrundlag Følgende fremgår af offentlighedslovens 2, stk. 2 og 3, jf. lov om offentlighed i forvaltningen nr. 572 af 19. december 1985 som senest ændret ved lov nr. 433 af 4. juni [..] Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4, stk. 2. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Efter offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pkt. gælder loven således som udgangspunkt ikke i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, herunder bl.a. sager vedrørende suspension, afskedigelse eller disciplinærforfølgning af den ansatte. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, side. 98. Loven gælder dog efter 2, stk. 3 for en række nærmere angivne oplysninger i konkrete personalesager. Offentlighedslovens 4 har følgende ordlyd: 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt SIDE 7

8 m.v. Stk. 2. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-11 og 14, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i 13, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod. Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Retten til aktindsigt efter 4, stk. 1 omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. En begæring om løbende aktindsigt efter offentlighedsloven i fremtidige dokumenter vil derfor kunne afslås. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Offentlighedslovens 12 og 13 åbner mulighed for at undtage visse oplysninger fra aktindsigt. Lovens 12 har følgende ordlyd. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er at væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Stk. 2. Omfattes kun en del af dokumentet af stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Bestemmelsen indebærer ikke, at enhver oplysning om enkeltpersoners forhold, kan tilbageholdes. Således omfatter bestemmelsen alene oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at vedrøre privatlivets fred, hvormed forstås private herunder økonomiske - forhold, som med rimelig grund kan forlanges unddraget fra offentlighedsloven. Bestemmelsen må således undergives en forholdsvis snæver fortolkning. Det er en forudsætning for undtagelse af økonomiske forhold, at de pågældende oplysninger afslører noget om vedkommendes privatøkonomi som sådan. Den blotte oplysning om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således ikke i sig selv kunne undtages efter bestemmelsen, medmindre op- SIDE 8

9 lysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes private økonomi. I overensstemmelse med den nuværende udformning af lovens 2, stk. 3 vil oplysninger om, hvad en offentligt ansat f.eks. får udbetalt i merarbejdsvederlag ikke kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Uanset bestemmelsen i lovens 2, stk. 2 og 3, vil 12 og 13 i offentlighedsloven fortsat få selvstændig betydning i enkelte tilfælde vedrørende personalesager. 13 i lov om offentlighed i forvaltningen lyder bl.a. som følger: 13. Retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til [.] 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, [ ] Bestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages et konkret skøn over, hvorvidt retten til at blive gjort bekendt med en sag bør vige for de nærmere opregnede væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Aktindsigt kan alene afslås med en henvisning til 13 i tilfælde, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning. For så vidt angår 13, stk. 1, nr. 5 er bestemmelsen - ud over egentlig forretningsmæssig virksomhed - navnlig tænkt anvendt for at sikre det offentliges forhandlingsposition i forbindelse med kontraktsindgåelse, herunder også ved forhandlinger med de offentligt ansattes organisationer om løn- og personaleforhold. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, side 244. Nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til kommunestyrelseslovens 47, stk. 1 er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører herefter tilsyn med, at kommunalbestyrelserne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsud- SIDE 9

10 øvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Udgangspunktet er endvidere, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn med, at kommunerne overholder ansættelsesretlige regler, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 2. Statsforvaltningen er dog ikke afskåret fra i offentlige ansættelsessager, at tage stilling til, om kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder offentlighedsloven, se hertil afgrænsningen i kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. I Xs henvendelse til statsforvaltningen har X påpeget, at X ikke har modtaget kopi af regning fra professor Claus Haagen Jensen. Det fremgår af den kommunale myndigheds skrivelse af 22. december 2009, at myndigheden ved brev af 10. december 2009 har imødekommet Xs anmodning om aktindsigt i de pågældende oplysninger. Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i anledning heraf. Videre fremgår det, at den kommunale myndighed i Y har afvist at give X aktindsigt i oplysninger om, hvor meget skoleleder Z har modtaget i løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser i tiden efter bortvisningen. Den kommunale myndighed har begrundet afslaget med, at der ikke findes akter vedrørende de samlede udgifter hertil. Tillige har myndigheden henvist til, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. I henhold til hovedreglen i offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pkt. gælder loven ikke i sager vedrørende ansættelsesforhold - herunder afskedigelse i det offentliges tjeneste. Som ansat i en offentlig ejet institution er oplysninger vedrørende Zs ansættelsesforhold herefter i udgangspunktet undtaget fra aktindsigt. Det fremgår dog af offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt., jf. 2, stk. 2, at loven finder anvendelse, for så vidt angår oplysninger om bl.a. lønmæssige forhold i forbindelse med et offentligt ansættelsesforhold. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder der desuden en udvidet adgang til aktindsigt i oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3, 2. pkt. SIDE 10

11 Omfattet af lønmæssige forhold i offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt. er udover grundlønnen tillige oplysninger om f.eks. merarbejdsvederlag, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension m.v. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Statsforvaltningen finder herefter, at oplysninger vedrørende løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til Z i forbindelse med dennes fratræden er omfattet af bestemmelserne om aktindsigt i offentlighedsloven, jf. lovens 2, stk. 3, 1. pkt. Retten til aktindsigt efter offentlighedsloven indebærer alene adgang til eksisterende materiale og ikke en ret til, at der udarbejdes nyt materiale. Således indebærer adgangen til aktindsigt ikke en ret til, at der udarbejdes en samlet opgørelse over samtlige udgifter til Z. Omfattet af adgangen til aktindsigt er derimod lønsedler o. lign., som den kommunale myndighed i Y i forvejen måtte være i besiddelse af. Statsforvaltningen finder således ikke, at den kommunale myndighed i Y har været berettiget til at afslå Xs anmodning om aktindsigt i oplysninger om løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til Z i tiden efter bortvisningen, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1. I din henvendelse til statsforvaltningen har du tillige påklaget den kommunale myndigheds afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende beløb udbetalt til U og V. Under henvisning til, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag, har myndigheden begrundet pågældende afslag med, at der ikke i sagen findes akter vedrørende de samlede udgifter til U og V. Da V er ansat i det offentliges tjeneste, og da anmodningen om aktindsigt vedrører oplysninger om lønmæssige forhold, finder statsforvaltningen - med en begrundelse tilsvarende den umiddelbart ovenfor anførte - at den kommunale myndighed i Y uberettiget har afvist Xs anmodning om aktindsigt i de omhandlede oplysninger, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt. og 4. For så vidt angår din anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende beløb udbetalt til U, angår disse oplysninger ikke sådanne personfølsomme oplysninger, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 12, hvorfor den kommunale myndighed i Y ikke var berettiget til at afslå din anmodning om aktindsigt heri, jf. offentlighedslovens 4. SIDE 11

12 Statsforvaltningen skal i denne sammenhæng ligeledes gøre opmærksom på, at retten til aktindsigt efter 4, stk. 1 omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Retten til aktindsigt indebærer således ikke en adgang til, at der udarbejdes en opgørelse over de samlede udgifter til henholdsvis U og V. Derimod er eksisterende materiale vedrørende beløb udbetalt til U og V omfattet af adgangen til aktindsigt. Af Xs henvendelse til statsforvaltningen fremgår det endvidere, at X har anmodet om aktindsigt i oplysninger vedrørende den kommunale myndigheds udgifter til psykologbistand til U og V. Myndigheden har ikke imødekommet denne anmodning under henvisning til, at oplysninger om private forhold er undtaget retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Det fremgår, at V arbejder som lærer på Q Skole. Eventuelle udgifter afholdt af kommunen til psykologbistand som følge af den omhandlede hændelse må herefter antages at vedrøre Vs ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Allerede fordi forholdet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 2, stk. 3, var den kommunale myndighed i Y berettiget til at afslå Xs anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende eventuelle udgifter til psykologbistand til V, jf. offentlighedslovens 2, stk. 2. Som eksempel fra praksis se FOB Statsforvaltningen er herefter enig med den kommunale myndighed i Y i, at eventuelle udgifter til psykologbistand til V er undtaget fra retten til aktindsigt. Hvorvidt, X er berettiget til aktindsigt i eventuelle udgifter til psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlem U, skal vurderes under hensyntagen til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter om oplysninger vedrørende udgifter til psykologbistand efter en generel vurdering må siges at vedrøre privatlivets fred. Omfattet af bestemmelsen er bl.a. oplysninger om helbredsforhold samt familiemæssige problemer. Statsforvaltningen er enig med den kommunale myndighed i, at oplysninger om eventuelle udgifter til psykologbistand vedrører sådanne personfølsomme oplysninger, som er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 om enkeltpersoners private forhold. Statsforvaltningen finder således, at den kommunale myndighed med rette har afslået Xs begæring om aktindsigt i oplysninger om kommunens eventuelle udgifter til psykologbistand til U, jf. lovens 12, stk. 1, nr. 1, jf. 4. SIDE 12

13 Statsforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i denne anledning. Slutteligt fremgår det af sagens akter, at den kommunale myndighed i Y har afvist din anmodning om aktindsigt i kommunens forligstilbud til skoleleder Z. Som begrundelse herfor har myndigheden anført, at afslag var nødvendigt til beskyttelse af kommunens økonomiske interesser, idet sagen ikke er endeligt afgjort. Myndigheden har i den forbindelse henvist til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Statsforvaltningen finder ikke, at der er noget, der sandsynliggør en ulovlighed hos den kommunale myndighed i Y i forbindelse med myndighedens afslag på aktindsigt i pågældende forligstilbud. Der henses til, at der endnu ikke foreligger en endelig forligsaftale, og at indrømmelse af aktindsigt potentielt kan skade kommunens forhandlingsposition, jf. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, jf. 4. På baggrund af ovenstående er det statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndigheds administration af reglerne om aktindsigt ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen Nordjylland har derfor anmodet Y Byråd om at oplyse, hvad myndigheden agter at foretage i forbindelse med Xs begæring om aktindsigt i oplysninger om løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til henholdsvis Z, V og U i tiden efter bortvisningen af Z. SIDE 13

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent

Anette Ravnholt Kontorchef / Gitte Slotved Konsulent X 20.04.2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til Y kommune i forbindelse med renovering af Z, Y. AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN 1 9000 AALBORG Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 1. maj 2009 Fastsættelse af takster på vandområdet. Du har i brev af 19. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med fastsættelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2006 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 1. Embedets almindelige forhold... 7 1.1. Personale...

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006.

Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Statsforvaltningens brev af 17. april 2007 til FynBus Vedrørende Deres j.nr. 8-16-72-2006. Den forberedende trafikbestyrelse for Trafikselskabet Fyn- Bus har den 12. oktober 2006 anmodet om godkendelse

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere