for statsforvaltningens udtalelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for statsforvaltningens udtalelse."

Transkript

1 X X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af en skoleleder. STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT SLOTSPLADSEN AALBORG Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen Nordjylland udtaler, at den kommunale myndighed i Y ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende udgifter til løn, pensionsbidrag og øvrige godtgørelser i tiden efter bortvisningen af skoleleder Z til henholdsvis Z, V og U. Statsforvaltningen skal herefter anmode Y Byråd om at oplyse, hvad byrådet ønsker at foretage i denne forbindelse. Den kommunale myndighed i Y findes ikke i øvrigt at have handlet ulovligt i forbindelse med behandling af anmodning om aktindsigt. JOURNAL NR.: /350 SAGSBEHANDLER: AGHNOR DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR Åbningstider: Mandag- onsdag Torsdag Fredag Vedlagt følger en sagsfremstilling samt en nærmere redegørelse for statsforvaltningens udtalelse. Kopi af dette brev er sendt til Y Byråd.

2 Med Venlig Hilsen Statsforvaltningen Nordjylland Anette Ravnholt Kontorchef Annemette Grøngaard Hansen Fuldmægtig SIDE 2

3 Sagsfremstilling Ved brev af 24. september 2009 har X rettet henvendelse til statsforvaltningen, idet X mener, at den kommunale myndighed i Y har handlet ulovligt i forbindelse med afslag på anmodning om aktindsigt i oplysninger om omkostninger afholdt i forbindelse med sag om bortvisning af skoleleder Z. Vedlagt henvendelsen til statsforvaltningen var kopi af anmodning om aktindsigt, den kommunale myndigheds svarskrivelse af 19. august 2009, kopi af skrivelse til den kommunale myndighed af 1. september 2009 samt skrivelse fra myndigheden af 10. september X har i henvendelsen anført følgende: Min klage over kommunen vedrører: 1. Jeg har ikke modtaget kopi af Professor Claus Haagen Jensens regning. 2. Jeg har ikke fået oplyst hvor meget skolelederen har modtaget i løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser i tiden efter bortvisningen. 3. Jeg har ikke fået oplysning om beløbet, der er udbetalt til [U] og [V] i tiden efter bortvisningen. 4. Jeg har ikke fået oplyst kommunens udgifter til psykologbistand til [U] og [V]. 5. Jeg har ikke fået kopi af det forligstilbud, som kommunen har givet skolelederen til endelig afslutning af sagen. Det fremgår af vedlagte bilag, at X den 30. juli 2009 til den kommunale myndighed i Y fremsendte begæring om aktindsigt i oplysninger vedrørende samtlige omkostninger i forbindelse med afskedigelse af skoleleder Z. I begæringen har X nærmere anført som følger: Jeg ønsker oplysning om alle udgifter såvel interne som eksterne herunder eksempelvis udgifter til KL, erstatning til [Z], udgifter til advokatbistand, udgifter til stillingsopslag, udgifter til professor Haagen Jensen, retsafgifter, interne udgifter i kommunen (forbrug af tid til behandling af sagen og lign.). Desuden andre udgifter som afskedigelsessagen har medført. Desuden ønsker jeg oplyst om sagen p.t. er afsluttet eller om den stadig verserer. Er sagen ikke afsluttet, ønsker jeg oplysning om yderligere forventelige udgifter. Den kommunale myndighed i Y besvarede Xs anmodning om aktindsigt i brev af 19. august I skrivelsen har myndigheden bl.a. anført følgende: SIDE 3

4 Jeg har nu behandlet din anmodning i henhold til Offentlighedsloven og vedlægger en kopi af en opgørelse over eksterne udgifter i Z-sagen udarbejdet den 7. oktober Yderligere vedlægges en kopi af faktura fra advokatfirmaet Norrbom Vinding, dateret 30. juni Y Kommune fører ikke tidsregistrering på sagsniveau, hvorfor der ikke forefindes oplysninger om medarbejdernes tidsforbrug ved behandling af sagen. Ønsket om oplysninger vedr. sagens afslutning og evt. fremtidige udgifter kan ikke efterkommes, da retten til aktindsigt, jf. Offentlighedslovens 5, stk. 1, omhandler retten til aktindsigt i dokumenter i sagen. Da der ikke forefindes akter i sagen vedr. sagens afslutning og evt. fremtidige udgifter. Kan der ikke meddeles aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. X har i brev af 1. september 2009 til den kommunale myndighed i Y påpeget, at myndigheden ikke har besvaret de spørgsmål, X stillede, da X anmodede om aktindsigt. Således har X anført følgende: 1.Regningen fra Norbom Vinding henviser til en redegørelse, som ikke er vedlagt og der er heller ikke dokumentation for, at regningen i virkeligheden vedrører omhandlede sag. 2. Regningen fra KL er ikke vedlagt kun Deres censurerede ekstrakt er fremsendt. 3. Udgifter til stillingsopslag og konsulentbistand i den forbindelse ses ikke at være imødekommet. 4. Andre udgifter, som afskedigelsessagen har medført, ses ikke at være besvaret. Mine få konkrete spørgsmål er på ingen måde udtømmende. Det er Deres pligt at besvare hvilke andre udgifter, der er afholdt. Af andre udgifter jeg kan komme på, er: 5. Udgifter til løn til [Z] efter bortvisningen/afskedigelsen herunder pensionsbidrag. Specifikation ønskes. 6. Udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. Specifikation ønskes. 7. Udgifter til psykologbistand til [U] og [V] og hr. og fru [Z] ønskes dokumenteret. 8. Hvilket beløb er der tilbudt Z som en forligsmæssig løsning på sagen. 9. Hvilke møder er der afholdt i kommunalbestyrelsen i forbindelse med sagen dato og deltagere og vederlag i denne forbindelse. Endvidere har X påpeget, at X ønsker aktindsigt i alle for sagen relevante oplysninger, og ikke blot de ovenfor oplistede. Dette brev besvarede den kommunale myndighed i skrivelse af 10. september Heri er det nærmere specificeret, hvilke akter X har fået aktindsigt i, ligesom det i de enkelte akter nærmere er angivet hvilke SIDE 4

5 enkelte akter nærmere er angivet hvilke oplysninger, der er udeladt. Således er anført som følger. 1. Vedlagt fremsendes kopi af følgeskrivelsen af 6/7-09 fra Norrbom Vinding vedr. faktura. Heraf fremgår journalnr., der er identisk med det, der fremgår af tidligere fremsendt kopi af faktura. 2. Vedlagt fremsendes kopi af elektronisk faktura fra KL vedr. konsulenthonorar. 3. Vedlagt fremsendes kopi af elektronisk faktura vedr. udgifter til stillingsopslag og konsulentbistand i forbindelse hermed. 4. Se nedenstående. 5. Retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. Der findes ikke akter i sagen vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [Z] efter bortvisningen/afskedigelsen, hvorfor det ikke er muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. 6. Retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. Der findes ikke akter i sagen vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid, de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen, hvorfor det ikke er muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. 7. Efter Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 er oplysninger om enkeltpersoners private forhold undtaget retten til aktindsigt, hvorfor der ikke kan meddeles aktindsigt vedr. udgifter til evt. psykologbistand. 8. Da sagen på nuværende tidspunkt ikke er endeligt afgjort, kan der efter en konkret vurdering ikke meddeles aktindsigt vedr. evt. beløb tilbudt i forbindelse med forligsforhandling, med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, jfr. Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr Vedlagt fremsendes oversigt over byrådsmøder, hvor dagsordenspunkter i forbindelse med sagen har været behandlet. Medlemmerne af byrådet modtager vederlag efter reglerne i Kommunestyrelseslovens 16 og bekendtgørelse nr af Der er tale om et fast vederlag, hvorfor der ikke forefindes akter i sagen vedr. vederlag i forbindelse med de konkrete møder. Derfor er det ikke muligt at meddele aktindsigt vedr. omtalte oplysninger. SIDE 5

6 I skrivelse af 22. december 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland har den kommunale myndighed i Y udtalt som følger: 1. I sin skrivelse af 30. juli 2009 anmoder [X] om oplysninger bl.a. vedr. udgifter til professor Haagen Jensen. Denne anmodning imødekom [Y] Kommune ved fremsendelse af skrivelse af 19. august 2009, hvor som bilag var vedlagt en opgørelse over eksterne udgifter, hvoraf den totale udgift til Haagen Jensen bl.a. fremgik. Af [X]s skrivelse til Statsforvaltningen fremgår det imidlertid, at [X] ønsker en kopi af den konkrete regning. [Y] Kommune meddeler på denne baggrund aktindsigt i det konkrete dokument, og kopi af dette fremsendes til [X]. Kopi af det konkrete dokument samt følgeskrivelsen er vedlagt til orientering. 2. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. løn og pensionsbidrag til [Z] efter afskedigelsen. Dette begrundes med, at der i sagen ikke findes akter vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag efter afskedigelsen. [Y] Kommune fastholder dette afslag med henvisning til, at retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. 3. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid, de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. Dette begrundes med, at der i sagen ikke findes akter vedr. samlede udgifter til løn og pensionsbidrag til [U] og [V] i den tid de har været fraværende fra deres arbejde for kommunen. [Y] Kommune fastholder dette afslag med henvisning til, at retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. 4. Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. evt. udgifter til psykologbistand. Dette begrundes med, at oplysninger om private forhold er undtaget retten til aktindsigt efter Offentlighedsloven. [Y] Kommune fastholder denne begrundelse med henvisning til Offentlighedslovens 12, stk. 1, nr Ved skrivelse af 10. september 2009 har [Y] Kommune afvist at meddele aktindsigt vedr. evt. beløb tilbudt i forbindelse med forligsforhandling. Dette begrundes med henvisning til beskyttelse af væsentlige hensyn til kommunens økonomiske interesser, da sagen ikke er endeligt afgjort. [Y] Kommune fastholder denne begrundelse med henvisning til Offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Vedlagt udtalelsen fra den kommunale myndighed var desuden kopi af sagens relevante akter. SIDE 6

7 Heraf fremgår det bl.a. at myndigheden ved skrivelse af 10. december 2009 imødekom Xs ansøgning om aktindsigt i regning fra professor Claus Haagen Jensen. Der er ikke fremkommet yderligere bemærkninger i sagen. Af de fremsendte dokumenter fremgår det, at Z var ansat som skoleleder på Q Skole, som er en folkeskole i Y Kommune. Der var tale om en tjenestemandsstilling på løntrin 49. Desuden fremgår det, at V var ansat som lærer på Q Skole, samt at U var kommunalbestyrelsesmedlem i Y. Retsgrundlag Følgende fremgår af offentlighedslovens 2, stk. 2 og 3, jf. lov om offentlighed i forvaltningen nr. 572 af 19. december 1985 som senest ændret ved lov nr. 433 af 4. juni [..] Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og 4, stk. 2. Stk. 3. I sager som nævnt i stk. 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. Efter offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pkt. gælder loven således som udgangspunkt ikke i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, herunder bl.a. sager vedrørende suspension, afskedigelse eller disciplinærforfølgning af den ansatte. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, side. 98. Loven gælder dog efter 2, stk. 3 for en række nærmere angivne oplysninger i konkrete personalesager. Offentlighedslovens 4 har følgende ordlyd: 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt SIDE 7

8 m.v. Stk. 2. Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-11 og 14, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom. Det gælder dog ikke i det omfang de hensyn, der er nævnt i 13, eller hensynet til den pågældende selv eller andre med afgørende vægt taler imod. Stk. 3. Begæring efter stk. 1 og 2 skal angive de dokumenter eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. Retten til aktindsigt efter 4, stk. 1 omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. En begæring om løbende aktindsigt efter offentlighedsloven i fremtidige dokumenter vil derfor kunne afslås. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Offentlighedslovens 4 er udtryk for lovens hovedregel om et generelt offentlighedsprincip. Dokumenter i den offentlige forvaltning skal således kunne forlanges udleveret, medmindre der er sikker hjemmel til, at myndigheden kan nægte at udlevere de ønskede dokumenter eller oplysninger. Offentlighedslovens 12 og 13 åbner mulighed for at undtage visse oplysninger fra aktindsigt. Lovens 12 har følgende ordlyd. 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold 2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om driftseller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er at væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Stk. 2. Omfattes kun en del af dokumentet af stk. 1, skal den pågældende gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. Bestemmelsen indebærer ikke, at enhver oplysning om enkeltpersoners forhold, kan tilbageholdes. Således omfatter bestemmelsen alene oplysninger, som efter en generel vurdering må siges at vedrøre privatlivets fred, hvormed forstås private herunder økonomiske - forhold, som med rimelig grund kan forlanges unddraget fra offentlighedsloven. Bestemmelsen må således undergives en forholdsvis snæver fortolkning. Det er en forudsætning for undtagelse af økonomiske forhold, at de pågældende oplysninger afslører noget om vedkommendes privatøkonomi som sådan. Den blotte oplysning om, at en person har modtaget en ydelse af en bestemt størrelse fra det offentlige, vil således ikke i sig selv kunne undtages efter bestemmelsen, medmindre op- SIDE 8

9 lysningen i øvrigt afslører noget om den pågældendes private økonomi. I overensstemmelse med den nuværende udformning af lovens 2, stk. 3 vil oplysninger om, hvad en offentligt ansat f.eks. får udbetalt i merarbejdsvederlag ikke kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 12. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Uanset bestemmelsen i lovens 2, stk. 2 og 3, vil 12 og 13 i offentlighedsloven fortsat få selvstændig betydning i enkelte tilfælde vedrørende personalesager. 13 i lov om offentlighed i forvaltningen lyder bl.a. som følger: 13. Retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til [.] 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, [ ] Bestemmelsen forudsætter, at der i hvert enkelt tilfælde foretages et konkret skøn over, hvorvidt retten til at blive gjort bekendt med en sag bør vige for de nærmere opregnede væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Aktindsigt kan alene afslås med en henvisning til 13 i tilfælde, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning. For så vidt angår 13, stk. 1, nr. 5 er bestemmelsen - ud over egentlig forretningsmæssig virksomhed - navnlig tænkt anvendt for at sikre det offentliges forhandlingsposition i forbindelse med kontraktsindgåelse, herunder også ved forhandlinger med de offentligt ansattes organisationer om løn- og personaleforhold. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, side 244. Nærmere begrundelse for statsforvaltningens udtalelse Indledningsvis bemærkes, at det tilsyn, som udøves af statsforvaltningen i henhold til kommunestyrelseslovens 47, stk. 1 er et retligt tilsyn. Statsforvaltningen fører herefter tilsyn med, at kommunalbestyrelserne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. Statsforvaltningen kan således ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er rimelig eller hensigtsmæssig, eller til spørgsmål vedrørende skønsud- SIDE 9

10 øvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen. Statsforvaltningen kan heller ikke tage stilling til, om de kommunale myndigheders sagsbehandling er i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Udgangspunktet er endvidere, at statsforvaltningen ikke fører tilsyn med, at kommunerne overholder ansættelsesretlige regler, jf. kommunestyrelsesloven 48, stk. 2. Statsforvaltningen er dog ikke afskåret fra i offentlige ansættelsessager, at tage stilling til, om kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder offentlighedsloven, se hertil afgrænsningen i kommunestyrelsesloven 48, stk. 1. I Xs henvendelse til statsforvaltningen har X påpeget, at X ikke har modtaget kopi af regning fra professor Claus Haagen Jensen. Det fremgår af den kommunale myndigheds skrivelse af 22. december 2009, at myndigheden ved brev af 10. december 2009 har imødekommet Xs anmodning om aktindsigt i de pågældende oplysninger. Statsforvaltningen foretager herefter ikke yderligere i anledning heraf. Videre fremgår det, at den kommunale myndighed i Y har afvist at give X aktindsigt i oplysninger om, hvor meget skoleleder Z har modtaget i løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser i tiden efter bortvisningen. Den kommunale myndighed har begrundet afslaget med, at der ikke findes akter vedrørende de samlede udgifter hertil. Tillige har myndigheden henvist til, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag. I henhold til hovedreglen i offentlighedslovens 2, stk. 2, 2. pkt. gælder loven ikke i sager vedrørende ansættelsesforhold - herunder afskedigelse i det offentliges tjeneste. Som ansat i en offentlig ejet institution er oplysninger vedrørende Zs ansættelsesforhold herefter i udgangspunktet undtaget fra aktindsigt. Det fremgår dog af offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt., jf. 2, stk. 2, at loven finder anvendelse, for så vidt angår oplysninger om bl.a. lønmæssige forhold i forbindelse med et offentligt ansættelsesforhold. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder der desuden en udvidet adgang til aktindsigt i oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3, 2. pkt. SIDE 10

11 Omfattet af lønmæssige forhold i offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt. er udover grundlønnen tillige oplysninger om f.eks. merarbejdsvederlag, særlige tillæg, fratrædelsesgodtgørelse og pension m.v. Se hertil John Vogter i Offentlighedsloven med kommentarer, 1998, s Statsforvaltningen finder herefter, at oplysninger vedrørende løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til Z i forbindelse med dennes fratræden er omfattet af bestemmelserne om aktindsigt i offentlighedsloven, jf. lovens 2, stk. 3, 1. pkt. Retten til aktindsigt efter offentlighedsloven indebærer alene adgang til eksisterende materiale og ikke en ret til, at der udarbejdes nyt materiale. Således indebærer adgangen til aktindsigt ikke en ret til, at der udarbejdes en samlet opgørelse over samtlige udgifter til Z. Omfattet af adgangen til aktindsigt er derimod lønsedler o. lign., som den kommunale myndighed i Y i forvejen måtte være i besiddelse af. Statsforvaltningen finder således ikke, at den kommunale myndighed i Y har været berettiget til at afslå Xs anmodning om aktindsigt i oplysninger om løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til Z i tiden efter bortvisningen, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1. I din henvendelse til statsforvaltningen har du tillige påklaget den kommunale myndigheds afslag på aktindsigt i oplysninger vedrørende beløb udbetalt til U og V. Under henvisning til, at retten til aktindsigt efter offentlighedsloven omfatter dokumenter, der er udarbejdet i forbindelse med den konkrete sag, har myndigheden begrundet pågældende afslag med, at der ikke i sagen findes akter vedrørende de samlede udgifter til U og V. Da V er ansat i det offentliges tjeneste, og da anmodningen om aktindsigt vedrører oplysninger om lønmæssige forhold, finder statsforvaltningen - med en begrundelse tilsvarende den umiddelbart ovenfor anførte - at den kommunale myndighed i Y uberettiget har afvist Xs anmodning om aktindsigt i de omhandlede oplysninger, jf. offentlighedslovens 2, stk. 3, 1. pkt. og 4. For så vidt angår din anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende beløb udbetalt til U, angår disse oplysninger ikke sådanne personfølsomme oplysninger, som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 12, hvorfor den kommunale myndighed i Y ikke var berettiget til at afslå din anmodning om aktindsigt heri, jf. offentlighedslovens 4. SIDE 11

12 Statsforvaltningen skal i denne sammenhæng ligeledes gøre opmærksom på, at retten til aktindsigt efter 4, stk. 1 omfatter dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed. Retten til aktindsigt indebærer således ikke en adgang til, at der udarbejdes en opgørelse over de samlede udgifter til henholdsvis U og V. Derimod er eksisterende materiale vedrørende beløb udbetalt til U og V omfattet af adgangen til aktindsigt. Af Xs henvendelse til statsforvaltningen fremgår det endvidere, at X har anmodet om aktindsigt i oplysninger vedrørende den kommunale myndigheds udgifter til psykologbistand til U og V. Myndigheden har ikke imødekommet denne anmodning under henvisning til, at oplysninger om private forhold er undtaget retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Det fremgår, at V arbejder som lærer på Q Skole. Eventuelle udgifter afholdt af kommunen til psykologbistand som følge af den omhandlede hændelse må herefter antages at vedrøre Vs ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Allerede fordi forholdet ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 2, stk. 3, var den kommunale myndighed i Y berettiget til at afslå Xs anmodning om aktindsigt i oplysninger vedrørende eventuelle udgifter til psykologbistand til V, jf. offentlighedslovens 2, stk. 2. Som eksempel fra praksis se FOB Statsforvaltningen er herefter enig med den kommunale myndighed i Y i, at eventuelle udgifter til psykologbistand til V er undtaget fra retten til aktindsigt. Hvorvidt, X er berettiget til aktindsigt i eventuelle udgifter til psykologbistand til kommunalbestyrelsesmedlem U, skal vurderes under hensyntagen til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1. Spørgsmålet er herefter om oplysninger vedrørende udgifter til psykologbistand efter en generel vurdering må siges at vedrøre privatlivets fred. Omfattet af bestemmelsen er bl.a. oplysninger om helbredsforhold samt familiemæssige problemer. Statsforvaltningen er enig med den kommunale myndighed i, at oplysninger om eventuelle udgifter til psykologbistand vedrører sådanne personfølsomme oplysninger, som er omfattet af bestemmelsen i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 1 om enkeltpersoners private forhold. Statsforvaltningen finder således, at den kommunale myndighed med rette har afslået Xs begæring om aktindsigt i oplysninger om kommunens eventuelle udgifter til psykologbistand til U, jf. lovens 12, stk. 1, nr. 1, jf. 4. SIDE 12

13 Statsforvaltningen foretager derfor ikke yderligere i denne anledning. Slutteligt fremgår det af sagens akter, at den kommunale myndighed i Y har afvist din anmodning om aktindsigt i kommunens forligstilbud til skoleleder Z. Som begrundelse herfor har myndigheden anført, at afslag var nødvendigt til beskyttelse af kommunens økonomiske interesser, idet sagen ikke er endeligt afgjort. Myndigheden har i den forbindelse henvist til offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5. Statsforvaltningen finder ikke, at der er noget, der sandsynliggør en ulovlighed hos den kommunale myndighed i Y i forbindelse med myndighedens afslag på aktindsigt i pågældende forligstilbud. Der henses til, at der endnu ikke foreligger en endelig forligsaftale, og at indrømmelse af aktindsigt potentielt kan skade kommunens forhandlingsposition, jf. offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, jf. 4. På baggrund af ovenstående er det statsforvaltningens opfattelse, at den kommunale myndigheds administration af reglerne om aktindsigt ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. Statsforvaltningen Nordjylland har derfor anmodet Y Byråd om at oplyse, hvad myndigheden agter at foretage i forbindelse med Xs begæring om aktindsigt i oplysninger om løn, pensionsbidrag og andre godtgørelser til henholdsvis Z, V og U i tiden efter bortvisningen af Z. SIDE 13

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse X 08-04- 2010 Ved brev af 8. marts 2009 har X rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland, idet X mener, at Y Byråd har handlet ulovligt i forbindelse med behandling af sag om vindmølleområder.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Ved skrivelse modtaget den 19. januar 2009 har X anmodet statsforvaltningen om at tage stilling til lovligheden af Aalborg Kommunes praksis i forbindelse med specialundervisning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt truffet af Aarhus Kommune

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt truffet af Aarhus Kommune Ankestyrelsens svar til en borger: Dato: 06-02-2018 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt truffet af Aarhus Kommune I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 14. december 2017 har Aarhus Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune 0 9-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune

Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune 19-08- 2009 TILSYNET Vedr. klage over sagsbehandling i forbindelse med begæring om aktindsigt ved Herning Kommune Du har ved mail af 26. oktober 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y

Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y xxxxx Påbud om installation af udluftningsanlæg, Børnehaven Y Du har i brev af 26. november 2009 på vegne af Børnehaven Y klaget over Morsø Kommunes påbud om installation af udluftningsanlæg i børnehaven.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: Statsforvaltningens brev af 29. april 2008 til en borger: 29-04- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK De har den 27. februar 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere