GN Store Nords rapport for tredje kvartal 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nords rapport for tredje kvartal 2000"

Transkript

1 23. november 2000 Meddelelse nr. 37 GN Store Nords rapport for tredje kvartal 2000 Bestyrelsen for GN Store Nord as har på et møde d.d. godkendt tredje kvartalsrapport 2000 for moderselskabet og koncernen og fremsender i den anledning nærværende regnskabsmeddelelse.!!!!!! København, den 23. november 2000 Elvar Vinum Bestyrelsens formand Jørgen Lindegaard Adm. direktør GN Store Nord as Kongens Nytorv 26 Postboks København K Telefon: Telefax: Internet: GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 1 af 21 Moderselskab i GN Store Nord-koncernen CVR Nr

2 OMSÆTNING OG RESULTATUDVIKLING Årets ni første måneder i korte træk: Omsætningen steg med 32% kr. til mio. kr. Primært resultat før goodwill-amortisering (EBITA) steg med 24% til 445 mio. kr. Ordinært resultat før SONOFON-gevinst udgør 213 mio. kr. mod 288 mio. kr. i 1999 Høj vækst i GN Nettests fiberoptiske division med organisk vækst i ordreindgang i tredje kvartal på 126% Gevinst ved afhændelse af SONOFON på godt 12,8 mia. kr. Efter periodens udløb er Photonetics erhvervet for 9,1 mia. kr. Forberedelse af GN Nettest børsnotering fortsætter med valg af bestyrelse, direktion og rådgivere Efter børsnotering af GN Nettest og efter udløbet af en overgangsperiode er det hensigten, at aktionærerne i GN Store Nord tildeles alle resterende aktier i GN Nettest Jørgen Lindegaard fratræder GN Store Nord for at blive koncernchef hos SAS, og Jørn Kildegaard overtager posten som adm. direktør For hele 2000 forventes fortsat et ordinært resultat før engangsposter på mere end 400 mio. kr. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 2 af 21

3 GN Store Nord har haft en tilfredsstillende udvikling i årets første ni måneder, herunder i tredje kvartal, hvor den samlede omsætning og indtjening i koncernen er som forventet. GN Netcom har klaret sig bedre end ventet, og GN Nettest har levet op til forventningerne, mens GN ReSound endnu ikke har fået fuldt udbytte af integrationen af de købte virksomheder. Omsætningen for årets første ni måneder udgør mio. kr. mod mio. kr. i samme periode i SONOFON indgår kun i regnskabet frem til den 10. august, mens selskabet indgik i hele perioden sidste år. Hvis der ses bort fra SONOFON, er koncernens vækst på 52% i forhold til Væksten har været særlig høj i de tre fokusselskaber, hvor GN Nettest noterer sig for en fremgang på 63%, GN Netcom for 43% og GN ReSound for 71%. De tre fokusselskaber - GN Nettest, GN Netcom og GN ReSound tegner sig for mere end 73% af koncernens omsætning i årets første ni måneder og for mere end 83% af koncernens omsætning i tredje kvartal. Koncernens EBITA (det primære resultat før amortisering af goodwill) beløber sig i årets ni første måneder til 445 mio. kr., hvilket skal sammenlignes med 359 mio. kr. i samme periode sidste år. EBITA i de tre fokusselskaber udgjorde i tredje kvartal 398 mio. kr. mod 210 mio. kr. i 1999, hvilket svarer til en vækst på 90% og skyldes primært GN Netcom og GN Nettest. De finansielle poster udgør i årets ni første måneder (32) mio. kr. Posten er påvirket af avancer på salg og kursregulering af aktier på i alt 27 mio. kr. samt af renteindtægter fra især provenuet fra SONOFON. Det ordinære resultat i årets ni første måneder udgør uden avancen fra SONOFON-handelen 213 mio. kr. mod 288 mio. kr. i samme periode sidste år. Faldet skyldes primært fire forhold, hvoraf de to første og vigtigste skyldes de store opkøb: For det første en vækst i goodwillamortisering på næsten 93 mio. kr., for det andet en stigning i udgifterne til restrukturering på 33 mio. kr., for det tredje, at der i 1999 var engangsindtægter i Telegraf- Selskabet på ca. 40 mio. kr., og for det fjerde, at avancerne ved salg af ejendomme i år har været 29 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Med avancen fra SONOFON-handelen på mio. kr. bliver det ordinære resultat i årets ni første måneder mio. kr., og resultatet efter skat udgør mio. kr. mod 182 mio. kr. i de første tre kvartaler af Regnskabet er urevideret og ligesom halvårsregnskabet for 2000 og årsregnskabet for 1999 aflagt efter IAS. Sammenligningstal for tredje kvartal 2000 og for tredje kvartal 1999 er tilrettet. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 3 af 21

4 Balance Balancen beløber sig ultimo september til mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Forskellen skyldes primært goodwill fra købene af Beltone og JABRA og det kontante provenu fra salget af SONOFON. Endvidere er varelagre steget på grund af udvidelsen af aktiviteter. Egenkapitalen udgør pr. 30. september mio. kr. mod mio. kr. den 31. december Forskellen skyldes primært avancen ved salg af SONOFON på godt 12,8 mia. kr., samt at GN Store Nord udstedte 9,5 mio. stk. nye aktier à 4 kr. ved købet af Beltone. Investeringer og transaktioner Koncernen har i de første ni måneder investeret i alt mio. kr. i køb af nye virksomheder mod mio. kr. i samme periode sidste år. De væsentligste opkøb i de første ni måneder har været Beltone og JABRA. Efter tredje kvartal har koncernen købt Photonetics, Optran og GM Iris til GN Nettest og Hello Direct til GN Netcom. Opkøbene understreger GN Store Nords vilje til at forfølge sin strategi om vækst også gennem akkvisitioner. Investeringer i anlægsaktiver - herunder immaterielle aktiver beløber sig i tredje kvartal til 169 mio. kr. og i årets første tre kvartaler til 628 mio. kr. mod 484 mio. kr. i samme periode sidste år. KAPITALFORHOLD Den ekstraordinære generalforsamling 27. september vedtog at nedsætte stykstørrelsen på GN Store Nords aktier fra 20 kr. til 4 kr. med mulighed for senere at sætte størrelsen ned til minimum 1 kr. Initiativet skal være med til at fastholde den høje likviditet i aktien, som i de første ni måneder har været den tredje mest handlede aktie på Københavns Fondsbørs. Generalforsamlingen gav også bestyrelsen mulighed for ad én eller flere gange at udvide aktiekapitalen med op til 25% eller nominelt 205 mio. kr. frem til Det vil sikre koncernens adgang til fortsat at finansiere opkøb gennem egne aktier. Af denne bemyndigelse blev nominelt kr., eller stk. aktier à 4 kr., brugt ved købet af Photonetics i november. Aktiekapitalen i GN Store Nord er herefter forhøjet til nominelt kr., eller stk. aktier à 4 kr. GN Store Nords beholdning af egne aktier udgjorde pr. 30. september stk. à 4 kr. sammenlignet med stk. à 4 kr. ved udgangen af halvåret. Ændringen skyldes købet af JABRA, der blev betalt med egne aktier. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 4 af 21

5 BØRSINTRODUKTIONEN AF GN NETTEST GN Store Nord fortsætter arbejdet med at forberede den selvstændige notering af GN Nettest på Københavns Fondsbørs og Nasdaq. Efter planen forventes børsintroduktionen at ske i første halvår GN Nettest har valgt rådgivere til processen. Formålet med introduktionen er bl.a.: at give GN Nettest direkte adgang til kapitalmarkederne, at få en uafhængig markedsværdi for aktien, at give GN Nettest adgang til at bruge aktien som betalingsmiddel ved opkøb, at forbedre GN Nettests muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere gennem optioner i egne aktier samt generelt at øge GN Nettests synlighed blandt kunder og samarbejdspartnere. Det forventes, at der ved børsintroduktionen bliver udbudt 15-25% af GN Nettests aktiekapital. Dette vil sikre den fornødne likviditet i aktien både på Københavns Fondsbørs og Nasdaq. Børsnoteringen forventes at fremkomme ved, at GN Store Nord nedbringer sin ejerandel i GN Nettest gennem salg af eksisterende aktier samtidig med, at der udstedes nye aktier i GN Nettest. Det er hensigten, at GN Nettest skal kapitaliseres, så selskabet har et stærkt finansielt kapitalberedskab på linje med sammenlignelige selskaber. GN Nettest kan dermed fortsætte den aktive akkvisitionsstrategi og betale såvel kontant som med egne aktier ved køb af virksomheder. Det er bestyrelsens hensigt, at ejerskabet af de resterende 75-85% af GN Nettests aktiekapital skal overgå direkte til GN Store Nords aktionærer. Tidspunktet for en sådan afhændelse er endnu ikke fastsat, men forventes at ligge inden for et år efter børsintroduktionen af GN Nettest. Bestyrelsen overvejer en række forskellige modeller for på skattefri vis at gennemføre den fuldstændige udskillelse af GN Nettest. Formålet med at afhænde den resterende ejerandel i GN Nettest er at sikre, at GN Nettests markedsværdi afspejles fuldt ud i børskursen for GN Store Nord og reducere en eventuel konglomerat-discount i GN Store Nord. Samtidig vurderes det, at markedet bedre vil blive i stand til at vurdere værdierne i GN Store Nord, hvor GN Netcom og GN ReSound vil være de klart væsentligste aktiver. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 5 af 21

6 Bestyrelsen i det børsnoterede GN Nettest forventes at have deltagere fra GN Store Nords bestyrelse og eksterne medlemmer med branchekendskab og at have Elvar Vinum som formand. Direktionen i GN Nettest vil bestå af Jens Maaløe, der siden 1997 har været adm. direktør i GN Nettest og har mere end 16 års erfaring fra den fiberoptiske industri, og Poul Erik Tofte, der i dag er koncernfinansdirektør i GN Store Nord, men som i forbindelse med børsnoteringen af GN Nettest vil blive udnævnt til koncerndirektør i og medlem af direktionen i GN Nettest. GN STORE NORD EFTER BØRSINTRODUKTIONEN AF GN NETTEST GN Store Nord har på det seneste foretaget en række betydelige virksomhedskøb, og det meste af provenuet fra SONOFON-salget er hermed investeret aktivt eller brugt til at tilbagebetale koncernens gæld. Den resterende del af SONOFON-provenuet, som i dag henstår, vil sammen med provenuet fra salget af eksisterende aktier ved børsintroduktionen af GN Nettest indgå i GN Store Nords finansielle beredskab. Det finansielle beredskab skal sikre, at aktiekursen i GN Store Nord i perioden frem til og med den fuldstændige afhændelse af GN Nettest udvikler sig på en måde, som er i aktionærernes interesse. GN Store Nord har gennem en årrække arbejdet fokuseret på at øge aktionærernes værdier. Dette er bl.a. sket ved konsekvente og målrettede akkvisitioner til styrkelse af de strategiske forretningsområder samt ved frasalg af forretningsområder i det omfang, det vurderedes at skabe værdier for GN Store Nords aktionærer. Salget af SONOFON, købene af Beltone og Photonetics i år samt beslutningen om efter en overgangsperiode at gennemføre en fuldstændig afhændelse af GN Nettest-aktier er eksempler på GN Store Nords aktive arbejde med at skabe værdier til aktionærerne. GN Store Nord agter at fortsætte dette arbejde. NY ADMINISTRERENDE DIREKTØR Adm. direktør Jørgen Lindegaard har ønsket at tage imod et tilbud, som det er svært at sige nej til, nemlig stillingen som koncernchef for Scandinavian Airlines System (SAS). Bestyrelsen har meget stor respekt for den store indsats, som Jørgen Lindegaard har ydet i GN Store Nord, og har forståelse for hans ønske om at tage imod tilbuddet om den udfordrende post i SAS. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 6 af 21

7 Da selskabet i koncerndirektør Jørn Kildegaard har en fuldgod erstatning, har bestyrelsen på sit møde i dag accepteret at fravige den aftalte opsigelsesperiode, således at Jørgen Lindegaard kan tiltræde stillingen i SAS den 1. juni Bestyrelsen har således i dag udpeget Jørn Kildegaard til ny adm. direktør for GN Store Nord fra den 1. juni Bestyrelsen anser Jørn Kildegaard som den naturlige og rigtige efterfølger, og han har bestyrelsens fulde tillid. Gennem de senere år har Jørgen Lindegaard og Jørn Kildegaard ledet GN Store Nord i et snævert parløb. Jørn Kildegaard har gennem disse år været ansvarlig for en stor del af de akkvisitioner, der har været medvirkende til at bringe GN Store Nord til sin nuværende position. Jørn Kildegaard har ligeledes været ansvarlig for industriselskaberne siden 1993 og formand for bestyrelserne i GN Netcom og GN ReSound og tillige for GN Nettest, indtil Jørgen Lindegaard overtog ansvaret for denne virksomhed efter frasalget af SONOFON. Der vil med dette skifte ikke ske nogen ændring i GN Store Nords strategi om at skabe værdi for aktionærerne og herunder at udvikle og styrke GN Netcom og GN ReSound. FORVENTNINGER TIL ÅRETS RESULTAT For 2000 ventes uændret en omsætning på godt 7 mia. kr., hvoraf de tre fokusselskaber leverer ca. 80% af omsætningen, mens resten primært vedrører SONOFON, som vil indgå i regnskabet til og med den 10. august med 972 mio. kr. Koncernens EBITA ventes at udgøre mere end 750 mio. kr., hvoraf SONOFON bidrager med 86 mio. kr. Det skal sammenholdes med en EBITA på 634 mio. kr. i 1999, hvoraf SONOFON udgjorde 208 mio. kr. Dette er en vækst i EBITA ekskl. SONOFON på ca. 56%. Amortisering af den betydelige goodwill fra flere virksomhedskøb ventes at beløbe sig til ca. 320 mio. kr., mens finansnetto bliver positivt med ca. 10 mio. kr. Det ordinære resultat før særlige poster ventes fortsat at udgøre mere end 400 mio. kr., hvoraf 23 mio. kr. kan henføres til SONOFON. Den væsentligste særlige post er avancen på godt 12,8 mia. kr. fra salget af SONOFON. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 7 af 21

8 Samlet ventes derfor et ordinært resultat på godt 13,1 mia. kr. før skat og ca. 12,9 mia. kr. efter skat. UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD Udsagnene om fremtiden i denne kvartalsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn vedrørende 2000 er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra ovennævnte forventninger, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder; den teknologiske udvikling; ændringer i danske, EU- samt USA-regler og lovgivning; udvikling i efterspørgslen af koncernens produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktion (flaskehalsproblemer), herunder særligt komponenter til produktion af fiberoptisk testudstyr samt integration af tilkøbte virksomheder. Denne kvartalsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord eller GN Nettest. GN NETTEST Omsætning og resultatudvikling GN Nettest havde i årets første ni måneder en omsætning på mio. kr. mod 621 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på ca. 74%. Optical Division har udviklet sig særligt positivt med en omsætning i de første tre kvartaler på 662 mio. kr. mod 260 mio. kr. i samme periode sidste år. Det er en vækst på 155%, som cementerer både den kraftige vækst i markedet og GN Nettests fremtrædende rolle som en af de førende virksomheder med et stærkt og bredt produktprogram af systemer og udstyr til test og overvågning af både optiske fibre, optiske kabler under installation og vedligeholdelse. Med købet af Photonetics bliver GN Nettest desuden en af verdens førende udviklere af testudstyr til laboratorier og producenter af DWDMkomponenter. GN Nettest har netop, efter kvartalets afslutning, fået en betydelig ordre fra Deutsche Telekom på en Quest Fiber-løsning, der overvåger netværket og GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 8 af 21

9 automatisk lokaliserer fejl, så de hurtigt kan udbedres, og kvaliteten i det stadig mere komplekse netværk kan opretholdes. Network Division har haft en omsætning i de første tre kvartaler på 419 mio. kr., svarende til en vækst på 16% i forhold til sidste år. Udviklingsindsatsen har været fokuseret på nye applikationer til overvågningssystemet QUEST7, som er blevet købt af et stigende antal af Europas ledende teleoperatører. Det har udskudt lanceringen af andre produkter, men efter tredje kvartal er der bl.a. blevet introduceret en hel familie af produkter til test af GPRS-netværk, der er en udbygning af GSM-mobil netværk med henblik på hurtig adgang til internet-tjenester. Efter kvartalets afslutning har Network Division underskrevet en aftale med EuroTel, operatør af mobilnetværk i Tjekkiet, om leverance af et QUEST7 network management system til overvågning af deres eksisterende GSM-netværk samt deres fremtidige GPRS-netværk. EBITA blev i de første tre kvartaler 71 mio. kr. mod et minimalt resultat i samme periode sidste år. EBITA-margin er forbedret fra 0,3% til 6,5%, hvilket er meget tilfredsstillende, da GN Nettests forretning er særdeles sæsonbetonet med en meget stor del af indtjeningen i fjerde kvartal. Ordreindgangen har også i tredje kvartal været over forventning med en organisk vækst i Optical Division på 126% i forhold til samme periode sidste år. Den samlede ordrebeholdning i GN Nettest udgør pr. 30. september godt 500 mio. kr. mod 245 mio. kr. på samme tidspunkt sidste år. Opkøb Den 25. september godkendte GN Store Nords bestyrelse købet af franske Photonetics S.A. Prisen er USD mio. (ca. 9,1 mia. kr.), hvoraf USD 736 mio. blev betalt kontant, da handelen blev afsluttet den 10. november, mens USD 314 mio. blev erlagt som nye aktier à 4 kr. i GN Store Nord til kurs 184,53. Desuden er der aftalt en mulig merbetaling til sælgerne i form af GN Nettest-aktier op til en værdi af USD 100 mio., hvis GN Nettest får en nærmere defineret værdi ved introduktion på børserne i Danmark og USA. Opkøbet er GN Store Nords hidtil største. Photonetics er blandt verdens førende udviklere af testudstyr, der anvendes i laboratorier og i forbindelse med produktion af DWDM-komponenter (Dense Wavelength Division Multiplexing). Internettets betydelige trafikvækst har skabt en massiv efterspørgsel på DWDM-teknologien, som gør det muligt at mangedoble kapaciteten i optiske netværk. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 9 af 21

10 Den 29. september indgik GN Nettest aftale om køb af det franske selskab GM Iris for FRF 80 mio. (90 mio. kr.). GM Iris indgår i GN Nettest med virkning fra den 1. november og fortsætter som en forretningsenhed i Network Division med basis i sin lille, men meget dedikerede stab, der har udviklet softwaresystemet COMPASS til brug ved test i GSM netværk. COMPASS gør det nemt at løse problemer og optimere ydeevnen i de stadig mere komplekse mobile GSM-netværk. GN Nettest har nået gode resultater som distributør af COMPASS, men kan bedre virkeliggøre potentialet som ejer af GM Iris og samtidig tilføje nye applikationer til systemet og udvikle softwareprodukter til den næste generation af mobile netværk (CDMA og UMTS). Efter kvartalets afslutning solgte GN Nettest den 3. oktober York Sensors, der fulgte med købet af PK Technology i 1999, for USD 3 mio. (26 mio. kr.) med mulighed for, at salgsprisen kan vokse til USD 4,4 mio. (38 mio. kr.), såfremt en nærmere defineret ordreindgang opnås ved årets udgang. Salget er en følge af, at York Sensors kerneforretning er uden for GN Nettests fokusområder. Med virkning fra den 1. november overtog GN Nettest det franske selskab Optran S. A. for FRF 140 mio. (ca. 159 mio. kr.). Optran er specialist i højhastighedsdatatransmission (high-bit-rate systems), og med købet udvider GN Nettest sine aktiviteter til også at omfatte test og analyse af de rå datastrømme, som sendes gennem DWDM-netværk ved hastigheder af 10 gigabits pr. sekund (Gbps). Købet af Optran udbygger GN Nettests produktprogram inden for test af transmissioner og er dermed et vigtigt skridt i strategien om at opnå en betydelig position inden for optiske bredbåndsnetværk. Optran fortsætter som en selvstændig forretningsenhed i Optical Division med at udvikle og støtte high-bit-rate systemer, som inden for en overskuelig fremtid ventes at nå hastigheder på 40 Gbps. Forventninger til 2000 GN Nettest forventer i 2000 en omsætning på godt 1,8 mia. kr. (knap 2,2 mia. kr., hvis Photonetics, GM Iris og Optran blev indregnet på helårsbasis) samt en EBITA-margin på ca. 13%. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 10 af 21

11 GN NETCOM Omsætning og resultatudvikling GN Netcom havde i årets ni første måneder en omsætning på 960 mio. kr., hvilket er mere end forventet og godt 36% over salget i samme periode sidste år. JABRA indgår i regnskabet fra den 25. august. EBITA blev for de første tre kvartaler 255 mio. kr., hvilket er 67% højere end i tilsvarende periode i EBITA-marginen er dermed forbedret fra 20% til 24%. De gode resultater er skabt ved en høj vækst i salget i alle tre regioner - Europa, USA og Asien - samt ved konstant fokus på at nedbringe omkostningerne bl.a. ved outsourcing. Den fortsatte stærke vækst i kerneforretningen er suppleret med stor vækst inden for trådløse hovedsæt særligt i Europa og succesrig ekspansion i Asien. I tredje kvartal har GN Netcom lanceret det banebrydende GN Bluetooth hovedsæt - på PCIA messen i Chicago, og både dér og i internationale medier vakte verdens første officielt certificerede Bluetooth hovedsæt stor opmærksomhed. GN 9000 sætter en tyk streg under GN Netcoms forspring inden for trådløs teknologi. GN 9000 vil især blive solgt til kontormiljøer og vil blive leveret i løbet af Under JABRA-navnet har GN Netcom lanceret tre nye produkter, Ear- Boom, EarBud og EarWrap. I lighed med det velkendte JABRA Ear- Set udnytter de nye hovedsæt også de patenterede EarGels. JABRA har herefter en meget konkurrencedygtig og velpositioneret produktlinje af hovedsæt til mobiltelefoner. Opkøb GN Netcom overtog med virkning fra den 25. august JABRA Corporation for USD 40 mio., hvortil kommer en mulig earn-out betaling over tre år på op til USD 35 mio. JABRA er det bedst sælgende og mest kendte varemærke inden for hovedsæt til mobiltelefoner i USA med meget brede salgskanaler i form af både mobiloperatører, distributører, forhandlere, OEMer, butikskæder etc. GN Netcom vil desuden afsætte relevante egne produkter gennem disse kanaler og har endvidere lanceret JABRAs produkter i Europa. JABRA er valgt som varemærke for alle koncernens hovedsæt til mobiltelefoner, og denne forretning styres nu globalt fra San Diego, dog med europæisk salg ud fra København. Integrationen af JABRA er forløbet som forventet. GN Store Nords tilbud om køb af alle aktier i det Nasdaq-noterede Hello Direct til USD 16,40 pr. aktie, i alt USD 95 mio. (ca. 810 mio. kr.), udløb den 8. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 11 af 21

12 november med accept fra ca. 94% af aktionærerne, og Hello Direct indgår i GN Netcom med virkning fra den 9. november, hvor den samlede aktiekapital blev overtaget. Hello Direct udvikler, fremstiller og markedsfører desktop telefoniløsninger, herunder hovedsæt, til kontorbrugere. I kraft af sine salgskanaler 29 mio. kataloger, direct marketing samt en lønsom e-business i stor vækst er Hello Direct en ledende udbyder af løsninger til kontorer i Nordamerika. Hello Direct giver GN Netcom direkte adgang til slutbrugerne, og der er store forventninger til salget af GN Netcoms og JABRAs produkter gennem Hello Directs salgskanaler. Forventninger til 2000 GN Netcom forventer for 2000 en omsætning på ca. 1,5 mia. kr. (ca. 2,4 mia. kr., hvis JABRA og Hello Direct blev indregnet på helårsbasis) samt en EBITA-margin på ca. 22%. Den faldende EBITA-margin i forhold til årets første tre kvartaler skyldes indregningen af JABRA og Hello Direct, der har lavere margin end GN Netcoms traditionelle forretningsområder. GN RESOUND GN ReSound havde en omsætning på mio. kr. i årets første tre kvartaler, hvilket er en fordobling af salget i forhold til sidste år. Beltone indgår i regnskabet fra den 7. juni i år. For de tre kvartaler som helhed beløber EBITA sig til 94 mio. kr., hvilket er en vækst på 35% fra sidste år, svarende til at EBITA-margin er faldet fra 9,1% til 6,1%. Som nævnt i halvårsmeddelelsen har GN ReSound i 2000 oplevet virkningen af en række negative salgssynergier, som ellers var udeblevet i GN Re- Sound har endnu ikke, trods stor efterspørgsel, kunnet opnå fuld effekt af lanceringen af de digitale CIC-apparater på grund af leverancesvigt fra underleverandører. Endvidere har et øget prispres påvirket indtjeningen. Der er dog flere markante lyspunkter. GN Resound lancerede ved UHAmessen i Køln i oktober måned tre nye digitale produktserier baseret på selskabets softwarebaserede digitale teknologi. Produkterne er tilpasset tre forskellige markedssegmenter. Den ene produktlinie sælges allerede og oplever stor efterspørgsel, medens de to andre serier vil blive leveret i begyndelsen af GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 12 af 21

13 Endvidere opleves der specielt på det amerikanske marked positive resultater af de investeringer i leveringssikkerhed og kundeservice, som blev foretaget i første halvår. Restruktureringsplan GN ReSound er skabt ved en sammenlægning af de fire mindste af verdens ni største globale producenter af høreapparater. Efter købet af Beltone i juni har GN ReSound revideret sin struktur og organisation for at sikre, at de tilstedeværende synergier bliver opnået. Det har betydet en større refokusering og restrukturering af virksomheden. De væsentligste tiltag får effekt fra den 1. januar Initiativet vil både realisere synergier og reducere omkostninger og yderligere øge fokus på kunde- og markedssegmenter. Besparelsen ventes at blive i niveauet 35 mio. kr. årligt, som slår igennem fra De vigtigste initiativer er: Hovedsædet flyttes fra Redwood City, Californien til København, hvor bl.a. topledelsen samt hovedkontorfunktioner inden for finans, marketing og HR vil få sæde. De nordamerikanske aktiviteter vil blive konsolideret omkring selskabets aktiviteter i Chicago og Minneapolis. Der etableres et North America Grouphovedsæde i Chicago, hvor også Beltone har til huse. En ny Executive Vice President (koncerndirektør) vil lede aktiviteterne i Nordamerika og sammen med adm. direktør Jesper Mailind udgøre koncernledelsen i GN ReSound. En række funktioner fra Redwood City overføres til Chicago og Minneapolis. ReSound og Beltone bliver fremover de globale varemærker, mens varemærkerne Danavox og Philips udfases. Endelig bevares Viennatone som et regionalt brand i Europa for prisbillige digitale og analoge høreapparater. R&D-organisationen refokuseres omkring udnyttelse af synergierne i den globale teknologiplatform. Og der sættes fokus på udvikling af stærkt konkurrencedygtige produkter inden for alle tre varemærker. Konsolidering af selskabets basisproduktion på fabrikkerne i Irland og Kina fortsætter, og der vil i 2001 blive overført yderligere produktion fra Østrig, Danmark og USA. Aktiviteterne inden for audiologisk diagnoseudstyr samles i GN Otometrics, som etableres som et selvstændigt selskab, hvor specielt varemærkerne Madsen og Danplex vil blive videreført på produktniveau. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 13 af 21

14 Ændringerne betyder nedlæggelse af en lang række stillinger i hele GN Re- Sound-koncernen i løbet af første halvår Forventninger til 2000 GN ReSound forventer for 2000 en omsætning på mere end 2,2 mia. kr. (mere end 2,7 mia. kr., hvis Beltone og andre opkøb blev indregnet på helårsbasis) samt en EBITA-margin på ca. 5,0%. GN Store Nord har stor tiltro til udviklingen i GN ReSound i de kommende år. GN ReSound har den nødvendige størrelse, teknologi samt distributionsstyrke til at forblive en globalt ledende virksomhed i høreapparatindustrien med en indtjeningsmargin, der hører til de bedste i branchen. ØVRIGE AKTIVITETER GN Store Nords andel af SONOFON blev afhændet til Telenor med virkning fra den 10. august. SONOFON indgår i GN Store Nords regnskab med 972 mio. kr. i omsætning og en EBITA på 86 mio. kr. Øvrige aktiviteter i GN Store Nord består af GN Comtext, Telegraf-Selskabet og GN Ejendomme. Samlet fik disse forretningsenheder en omsætning på 361 mio. kr. i de tre første kvartaler mod en omsætning på 497 mio. kr. i den samme periode sidste år. Tilsammen nåede de øvrige forretningsområder i årets ni første måneder en EBITA på 13 mio. kr. mod 72 mio. kr. i samme periode sidste år. GN Comtext har i juli måned solgt sin aktivitet inden for globalt netværk, og efter salget er GN Comtext en 100% fokuseret udbyder af kommunikationsløsninger til den maritime sektor. GN Comtext og Telegraf-Selskabet er blevet samlet i én forretningsenhed under fælles ledelse for at samle alle de aktiviteter, som ligger uden for koncernens tre fokusselskaber. Klaus Irner, adm. direktør for GN Comtext, er udnævnt til direktør for Telegraf-Selskabet, hvor han afløser Frits Larsen, som har ønsket at gå på pension fra årsskiftet. Medarbejderstaben blev ved udgangen af september tilpasset det forventede aktivitetsniveau i Telegraf- Selskabet. GN Ejendomme har efter tredje kvartal solgt ejendommen Strandbo 1 i København for 38 mio. kr., og gevinsten på 34 mio. kr. i forhold til bogført værdi vil indgå i fjerde kvartal. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 14 af 21

15 I alt ventes de øvrige forretningsenhederne at opnå en omsætning på ca. 450 mio. kr. og en EBITA på godt 50 mio. kr. Avance ved salg af ejendomme ventes herudover at være på niveau med 1999, d.v.s. 34 mio. kr. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 15 af 21

16 Koncernens hovedtal Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal År til dato År til dato Indtjening Omsætning 1,736 1,437 4,932 3,732 Resultat af primær drift før afskrivninger og goodwill-amortisering (EBITDA) Resultat af primær drift før goodwill-amortisering (EBITA) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af ordinær drift (EBT) 12, , Periodens resultat 12, , GN Store Nords andel af periodens resultat 12, , GN Store Nords andel af periodens resultat ekskl. Goodwill-amortisering 12, , Balance Aktiekapital (GN Store Nord) Egenkapital 17,571 2,729 Samlede aktiver 20,334 8,063 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 152 (29) Pengestrømme fra investeringsaktivitet 12, ,342 (1,581) Forsknings- og udviklingsomkostninger Periodens afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Investeringer Tekniske anlæg m.v Fast ejendom Telesystemer Immaterielle anlægsaktiver I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder 1, ,822 1,603 Investeringer i alt 1, ,450 2,087 Afskrivninger og amortisering Medarbejdere Gennemsnitligt antal 5,183 3,638 Børsrelaterede nøgletal Gennemsnitligt antal aktier (1.000 stk.) 199, , , ,587 EPS (Earnings per Share) EPS tilpasset* * Eksklusiv goodwill-amortisering og poster af engangskarakter GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 16 af 21

17 Koncernresultatopgørelse Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal År til dato År til dato Nettoomsætning 1,736 1,437 4,932 3,732 Produktionsomkostninger (869) (704) (2,489) (1,801) Bruttoresultat ,443 1,931 Forsknings- og udviklingsomkostninger (87) (96) (261) (222) Salgs- og distributionsomkostninger (376) (332) (1,096) (930) Ledelses- og administrationsomkostninger (250) (138) (639) (410) Andre driftsindtægter Andel af resultat i associerede virksomheder (9) (8) (11) (14) Primært resultat før amortisering af goodwill m.v. (EBITA) Amortisering af goodwill (76) (41) (160) (67) Omstrukturering i købende virksomhed (32) (6) (39) (6) Nedskrivninger - - (1) - Resultat af primær drift (EBIT) Fortjeneste ved salg af ejendomme Fortjeneste ved salg af virksomheder 12,835-12,835 - Kursgevinst på aktier (22) (16) Finansielle indtægter Finansielle udgifter (56) (58) (173) (116) Resultat af ordinær drift (EBT) 12, , Skat af ordinært resultat (42) (46) (119) (106) Periodens resultat 12, , Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat (2) GN Store Nords andel af periodens resultat 12, , Egenkapitalbevægelse Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal Hele året Koncernens egenkapital 1. januar 3,114 2,431 2,431 Periodens resultat 12, Udbetalt udbytte (112) (85) (85) Emissionsprovenu 1, Konverterede obligationer Aktieoptioner afregnet (144) - - Køb og salg af egne aktier (64) (42) (42) Kursreguleringer ved konsolidering af udenlandske dattervirksomheder Egenkapital ultimo perioden 17,571 2,729 3,114 GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 17 af 21

18 Koncernaktiver Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal Hele året Anlægsaktiver Goodwill 6,173 2,258 2,219 Udviklingsprojekter Software Patenter & rettigheder Telesystemer Øvrige immaterielle Immaterielle anlægsaktiver i alt 7,336 3,150 3,228 Udlejningsejendomme Leasede ejendomme Fabriks- og kontorejendomme Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasede anlæg og inventar Telesystemer Anlæg under opførsel Materielle anlægsaktiver i alt 510 1,513 1,528 Kapitalandele i associerede virksomheder Tilgodehavender hos associerede virksomheder Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt 7,917 4,969 5,063 Omsætningsaktiver Fast ejendom Varebeholdninger 1, Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser 1,456 1,382 1,525 Tilgodehavender hos associerede virksomheder Skatteaktiver Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt 2,093 1,825 1,832 Børsnoterede obligationer og aktier 6, Likvide beholdninger 3, Omsætningsaktiver i alt 12,417 3,094 3,503 Aktiver i alt 20,334 8,063 8,566 GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 18 af 21

19 Koncernpassiver Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal Hele året Egenkapital Aktiekapital Overkursfond 1, Opskrivningshenlæggelser Andre reserver 15,193 1,639 2,062 Egenkapital i alt 17,571 2,729 3,114 Minoritetsinteresser - 6 (1) Hensættelser Pensionsforpligtelser og lign. forpligtigelser Udskudt skat Andre hensættelser Hensættelser i alt Gæld Prioritetsgæld Bankgæld 395 2,417 2,621 Kapitaliserede leasingforpligtelser Anden gæld Langfristet gæld i alt 404 2,820 3,030 Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Gæld til leverandører Gæld til associerede virksomheder 1-1 Skat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt 1,669 2,055 2,037 Gæld i alt 2,073 4,875 5,067 Passiver i alt 20,334 8,063 8,566 GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 19 af 21

20 Koncernpengestrømsopgørelse Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal År til dato År til dato Drift Resultat af primær drift Afskrivninger og amortiseringer Andre reguleringer Modtagne renter, udbytter m.m. (7) (15) Betalte renter (45) (45) (148) (95) Betalte skatter (79) (12) (250) (58) Forskydning i tilgodehavender (127) (109) (84) (127) Forskydning i varebeholdninger (94) 17 (341) (27) Forskydning i leverandører m.m. 177 (149) 102 (79) Pengestrømme fra driftsaktivitet 152 (29) Investeringer Køb af immaterielle anlæg (194) (23) (295) (105) Salg af immaterielle anlæg Køb af materielle anlæg og fast ejendom (165) (54) (536) (368) Salg af materielle anlæg og fast ejendom Køb af finansielle anlæg Salg af finansielle anlæg Forskydning på børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder (1,079) 27 (4,646) (1,530) Salg af associeret virksomhed 13,560-13,560 - Pengestrømme fra investeringsaktivitet 12, ,342 (1,581) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet 12, ,581 (1,290) Finansiering Provenu ved aktieemission - - 1,367 - Egne aktier (209) (42) Forskydning på langfristet gæld (1,266) 92 (1,229) 2,045 Forskydning på kortfristet bankgæld (2,910) (437) (5) (486) Betalt udbytte til aktionærer - - (112) (85) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (4,049) (345) (188) 1,432 Netto pengestrømme 8,475 (288) 8, Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang 9, , GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 20 af 21

21 Koncernens drift Ændring i % Mio. kr. 3. Kvartal 3. Kvartal År til dato År til dato Kvartal År til dato 1999/2000 Omsætning GN Nettest , % 74% GN Netcom % 36% GN ReSound , % 103% Total 1, ,595 2,092 61% 72% SONOFON* ,135 Øvrige EBITDA GN Nettest % 602% GN Netcom % 67% GN ReSound % 73% Total % 99% SONOFON* Øvrige EBITA GN Nettest % - GN Netcom % 68% GN ReSound % 35% Total % 90% SONOFON* Øvrige EBITA margin GN Nettest 10.6% 3.6% 6.5% 0.3% GN Netcom 22.6% 20.9% 24.3% 19.6% GN ReSound 5.7% 8.6% 6.1% 9.1% Total 11.2% 10.4% 11.1% 10.0% SONOFON* 0.1% 18.3% 8.9% 10.6% Øvrige 5.8% 7.6% 3.6% 14.6% * SONOFON indgår i kvartalet med ejerperioden 1. juli august. GN Store Nord Rapport for tredje kvartal Side 21 af 21

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2010 København, den 26. november 2010 Meddelelse nr. 14/2010 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Danmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 IN-JET ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Ulla Alsly Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D

FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D FUNKTIONSOPDELT RESULTATGØRELSE I REGNSKABSKLASSE C OG D D A P P E N D I X Som omtalt i kapital 12 om det eksterne regnskab er der skemapligt med hensyn til, hvordan en resultatopgørelse skal se ud. Skemaerne

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret)

Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september 2013 (urevideret) 30.10.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2013 Kvartalsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. september

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret) 23.08.12 aen/gdh Erhvervsstyrelsen Langelinje Allé 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2012 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2012 til 30. juni 2012 (urevideret)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07

I 1.000 kr. 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. september 2011 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere