NORGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering."

Transkript

1 NORGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer Oslo - Bergen, Trondheim, Stavanger Areal km 2 Sprog Norsk Valuta NOK (norske kroner) Landekode +47 Helligdage jan.; , 24. mar.; 1., 12., 17. maj; dec. Bankernes åbningstider 8:00-16:00 (man-fre), 08:00-17:00 (tors) Fondsbørs Oslo Børs Toneangivende aktieindeks OSEBX (Oslo Børs hovedaktieindeks) Overordnet aktieindeks OSEAX (Oslo Børs All-Share Index) Internetdomæne.no Økonomiske nøgletal Valutakurs NOK/EUR 1 7,4898 7,9950 8,3650 8,0183 8,0458 8,0153 Valutakurs NOK/USD 1 7,9587 7,0836 6,7371 6,4475 6,4147 5,8600 Pengemarkedsrente (1 md. Nibor) (%) 6,90 4,28 2,03 2,15 3,02 4,79 Forbrugerinflation (%) 2 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 2,0 Arbejdsløshed (%) 3 3,9 4,5 4,5 4,6 3,9 3,9 BNP-vækstrate (%) 2 1,1 1,1 3,1 2,3 2,4 2,8 BNP (NOK mia.) , , , , , ,1 BNP (USD mia.) 5 190,9 222,6 254,8 295,3 329,5 356,6 Indbyggere (mio.) 6 4,54 4,57 4,60 4,606 4,637 4,665 BNP per capita (USD) Betalingsbalance (% af BNP) 7 12,8 13,0 13,6 16,8 19,9 22,2 1: Middelkurs Kilder: IMF, ECB 2: Årlig procentvis ændring 3: Harmoniseret definition ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation) 4: BNP i markedspriser. Produktionsbaseret tilgang 5: Pr. valutakurs 6: Ultimo, nyere tal kan være IMF-prognoser 7: Handelsbalance for varer og tjenester + nettoindkomst + nettooverførsler Regeringen» Uafhængig siden 1905 (efter ophævelse af unionen med Sverige)» Styreform: forfatningsmæssigt monarki med tokammerparlament (Stortinget). Det består af 165 medlemmer, der vælges for en fireårsperiode ved proportionel repræsentation. Tre fjerdedele af medlemmerne udgør underhuset (Odelsting). En fjerdedel af medlemmerne udgør overhuset (Lagting). Sidstnævnte vælges af medlemmerne af Stortinget efter hvert folketingsvalg.» Statsoverhoved: Kong Harald V, siden 1991» Regeringsleder: Jens Stoltenberg, statsminister siden oktober 2005, leder af det norske Arbeiderpartiet (socialdemokratisk). Stoltenberg var tidligere statsminister fra og leder nu en koalitionsregering (den rød-grønne koalition), den første, som Arbeiderpartiet har indgået, bestående af et flertal sammen med det socialistiske venstreparti og midterpartiet (som har fokus på opretholdelse af decentral økonomisk udvikling og politisk beslutningstagning).» Norge afviste at blive medlem af EU ved folkeafstemningerne i 1972 og Landet er en del af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). Landeprofil: Norge 1 Sidst opdateret: Marts 2008

2 Juridiske og lovgivningsmæssige aspekter Dette afsnit indeholder oplysninger om landets juridiske og lovgivningsmæssige aspekter, herunder lovgivning, status som valutaindlænding og valutaudlænding, kontohaverforhold, bestemmelser om cash pooling, kontotyper og gebyrer, kontrol med fremmed valuta, krav om indberetning til centralbanken, bekæmpelse af hvidvaskning og elektroniske transaktioner.» Lovgivningen i Norge med hensyn til cash management, herunder cash pooling, er forholdsvis liberal.» Generelt er love og bestemmelser på linje med dem i EU på grund af Norges medlemskab af EØF.» Ikke desto mindre er der en indberetningspligt til Toll og Avgiftsdepartementet (TAD) på betalinger mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge. Indberetning» Bankerne skal jævnligt indberette betalinger mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge til TAD. Status som valutaindlænding og valutaudlænding» For at blive betragtet som en juridisk valutaindlænding i Norge skal en virksomhed være registreret eller have en filial i Norge. K ontohaverforhold» Enhver type konto kan ejes af både valutaindlændinge og valutaudlændinge. Bestemmelser om cash pooling» Cash concentration (likviditetsoptimering) er tilladt både indenlandsk og på tværs af grænserne.» Notional pooling (renteoptimering) er tilladt indenlandsk og på tværs af grænserne. De norske banker må ikke modregne kredit- og debetsaldi for at beregne kapitaldækningsgraden. Derfor er der normalt en renteforskel mellem debet- og kreditrenten i en cash pool løsning.» Cash pooling på tværs af juridiske enheder, men inden for samme koncern, er tilladt.» Valutaindlændinge og valutaudlændinge kan deltage i den samme cash pool. Det er dog en forudsætning, at lovgivningen, der gælder for valutaudlændinge, er mindst lige så streng som de norske regler og bestemmelser, f.eks. hvad angår regler for udlån (uden for det nordiske område) og virksomhedens forpligtelse til at sikre en tilstrækkelig pengestrøm til at understøtte den daglige drift.» Den norske lovgivning tillader multi-currency cash pooling. Kontotyper og gebyrer» Løbende konti kan åbnes i alle valutaer, der kan handles frit, og tilbydes med eller uden overtræksfaciliteter.» Konti i NOK kan konverteres til fremmed valuta.» Renten fastsættes som bankens basisrente eller baseres på en markedsrente f.eks. interbankrenten, NIBOR med fradrag af en marginal. Større selskaber benytter sig for det meste af den sidstnævnte mulighed.» Der opkræves normalt ikke kontogebyr.» Der opkræves normalt ikke overførselsgebyr (promille af overført beløb).» Der opkræves et transaktionsgebyr for både indenlandske og udenlandske betalinger.» I overensstemmelse med EU-reglerne (Forordning 2560/2001) om grænseoverskridende betalinger i EUR, koster betalinger/overførsler til EU-lande og visse EFTA-lande (herunder Norge) det samme som indenlandske betalinger/overførsler i EUR. EU-standardoverførsler kan kun foretages i EUR. Maksimumbeløbet på EUR må ikke overskrides. Betalingen skal krediteres en konto i et EU-land (eller visse EFTA-lande). Der skal oplyses korrekt IBAN og BIC på modtager. Gebyr for overførslen deles mellem afsender og modtager (de betaler hver især det gebyr, der påløber i deres respektive lande).» Bemærk: Ordrer, der ikke opfylder disse krav, vil blive udført som udenlandske overførsler og pålagt gebyr tilsvarende. Landeprofil: Norge 2 Sidst opdateret: Marts 2008

3 » Alle selskaber skal ifølge lovgivningen oprette en skattetrækskonto (skattetrekks konto) til indsættelse af udskudt skat på de ansattes vegne. Udbetalinger fra skattetrækskontoen er kun tilladt efter godkendelse af skattevæsnet.» IBAN er implementeret. Kontrol med fremmed valuta» Den norske krone flyder frit.» Norges Bank kan intervenere for at stabilisere valutakursen.» Der er ingen valutakontrol. Bekæmpelse af hvidvaskning» Norge har stiftet en speciel finansiel efterretningsenhed, Den centrale enhed for efterforskning og retsforfølgelse af økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM), som bl.a. tager sig af lovbrud i forbindelse med hvidvaskning af penge.» ØKOKRIM blev etableret i 1989 og er både en national politienhed og en anklagemyndighed.» Norge har implementeret EF-direktivet om hvidvaskning af penge (Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, ændret ved direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001). Lovgivningen er generelt baseret på de 40 anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force on money laundering).» Den seneste ændring af de norske vedtægter trådte i kraft d. 20. juni 2003: Omfanget af de personer, som er forpligtet til at aflægge rapport, blev udvidet til at omfatte ejendomsmæglere, statsautoriserede revisorer, revisorer, advokater og forhandlere af varer af høj værdi.» Det "Tredje direktiv erstatter eksisterende EU-lovgivning og inkorporerer de fyrre anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), som blev ændret i juni 2003, i EU-lovgivningen: EU-medlemsstaterne har indgået aftale om at implementere direktivet inden Gælder for finanssektoren såvel som for advokater, notarer, revisorer, ejendomsmæglere, kasinoer, investeringsselskaber og serviceudbydere. Gælder også for alle leverandører af varer, når der foretages betalinger i kontanter på over EUR. Indfører supplerende krav og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med højrisiko-situationer (f.eks. når der handles med korrespondentbanker, der ligger uden for EU). Elektroniske transaktioner» Norge er medlem af EØF og har implementeret lignende bestemmelser i national lovgivning, som de der findes i EU-direktivet om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer.» På samme måde er elektroniske fakturaer og digitale signaturer tilladt ved lov.» I december 2003 bevilgede finansministeriet de første fire licenser til at starte e-penge aktiviteter. Sådanne aktiviteter er ikke dækket af banklovgivningen, dvs. bankenes samlede indlånsgarantifond.» De seneste tal, som er offentliggjort i 2006, viser at ultimo 2005 er fem e-pengeinstitutter overvåget af finanstilsynet. Banker Dette afsnit indeholder en oversigt over bankmarkedet, markedsdominerende banker og baggrundsoplysninger vedrørende centralbanken og dens opgaver.» I starten af 1990 erne overtog regeringen en betydelig andel af banksektoren. Gennem de seneste år er dette mønster bremset, og der er efterfølgende sket en privatisering.» Pr. marts 2008 var der 149 banker i Norge: 14 banker, 126 sparekasser og 9 afdelinger af udenlandske banker.» Det samlede antal bankfilialer var (hvoraf ¾ er filialer af sparekasser og den resterende fjerdedel er banker) plus postfilialer. Bankerne har oplevet en nedgang på 36 % i deres filialnetværk siden 2000, mens sparekassenetværket har oplevet en nedgang på kun 5 %.» De fleste af de førende norske banker og pengeinstitutter har været involveret i fusioner eller overtagelser i de seneste år.» Konsolidering foregik indenlandsk indtil 2000, hvor Danske Bank købte Fokus Bank, mens Nordea-gruppen (i sig selv et resultat af nordisk konsolidering i de andre lande) overtog Christiania Bank, landets andenstørste institut på det tidspunkt. Landeprofil: Norge 3 Sidst opdateret: Marts 2008

4 » Der er også sket ændringer i sparekassesektoren i løbet af de sidste par år. Flere af de største sparekasser har forsøgt at udvide deres aktiviteter til at omfatte erhvervssegmentet og har i den forbindelse udformet strategiske alliancer. En anden betydningsfuld milepæl i konsolideringen af sparekassesektoren var, da Den norske Bank (DnB-gruppen) købte den regionale sparekasse Nordlandsbanken i februar 2003.» For yderligere at konsolidere deres respektive markedsandele fusionerede Den norske Bank (DnB-gruppen) og Union Bank of Norway (Gjensidige NOR), den dengang største sparekasse, og blev til DnB NOR.» I 2005 var der andre fusioner. Bl.a. købte det svenske SEB Privatbanken, den islandske Islandsbanki købte BNBank og det spanske Santander Consumer Finance købte Bankia Bank.» Basel II-aftalen (kapitaldækningsregler), der er baseret på EU-direktiverne vedtaget i juni 2006 og adskillige fortolkningsretningslinjer udstedt af det Europæiske Bankudvalg, trådte i kraft i starten af Aftalen implementeres dog ikke i alle banker på samme tid, da det er op til de enkelte banker, om de vil vente med at indføre de nye regler til begyndelsen af Markedsdominerende banker» De 126 sparekasser har i gennemsnit ca. 50 % af markedet både for udlån og indlån. Den mest fremtrædende blandt sparekasser er den panregionale Sparebank 1 Alliance, som samarbejder med den svenske Swedbankgruppe.» De to største banker, DnB NOR Bank og Nordea, deler omkring % af markedet, og resten af markedet er fordelt på de resterende ca. 15 banker.» De største indenlandske cash management banker er Nordea Bank, DnB NOR Bank og Fokus Bank. Derudover er nogle af de store internationale cash management banker repræsenteret i Norge. Centralbanken» Norges Bank, som er Norges centralbank, blev grundlagt i 1816 og driver virksomhed i overensstemmelse med Norges Bank lov nr. 28 af 24. maj Bankens direktion vælges af bestyrelsen, som består af syv medlemmer, der er udnævnt af kongen.» Norges Banks centralbankdirektør er Svein Gjedrem. Tilsynsrådet sikrer, at de regler, der gælder for bankens aktiviteter, overholdes og vedtager også bankens budget. Tilsynsrådet består af 15 medlemmer, som alle er valgt af Stortinget.» Bankens overordnede mål er at fremme stabilitet i den norske økonomi og det finansielle system.» Dens primære virkeområde er: prisstabilitet, finansiel stabilitet, merværdi i investeringsforvaltning.» Norges Bank har også hovedansvaret for administrationen af guld- og valutareserver og for at sikre en effektiv og sikker administration af centraladministrationens finansielle aktiver, f.eks. Pensionsfonden (tidligere Petroleumsfonden).» Norges Bank er eneleverandør af pengesedler og mønter. I juni 2003 blev den faktiske produktion af mønter dog solgt til en tredjepartsleverandør. I 2007 outsourcede banken trykningen af pengesedler.» Siden 1. september 2003 har Norges Bank outsourcet den tekniske drift og administrationen af dens betalingssystem til ErgoGroup. Norges Bank har stadig det overordnede ansvar, og med hensyn til bankerne fortsætter driften som sædvanligt, selvom de samlede afregningsudgifter forventes at falde. Finansielle myndigheder Dette afsnit indeholder oplysninger om de vigtigste finansielle myndigheder og landets bankforening. Finansministeriet» Finansmarkedsafdelingen under finansministeriet er ansvarlig for tilsyn med og regulering af finansielle markeder og pengeinstitutter.» Afdelingens primære formål er at sørge for, at institutterne er økonomisk stabile og sikre et retfærdigt og gennemsigtigt konkurrencemiljø.» Ministeriet laver udkast til love og reguleringer og tager sig også af andre opgaver, herunder ansøgninger om licenser, autorisationer og dispensationer. De juridiske rammer, som regulerer Norges Bank, falder også ind under ministeriets ansvarsområde.» Finanstilsynet er en institution, som hører under finansministeriet. Finanstilsynet» Omfanget af finanstilsynets (Kredittilsyn) overordnede ansvarsområder favner bredt lige fra banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, til værdipapirmarkeder, ejendomsmæglere og statsautoriserede revisorer. Landeprofil: Norge 4 Sidst opdateret: Marts 2008

5 » Tilsynet s mission er at sikre, at pengeinstitutter og finansielle markeder fungerer sikkert og effektivt i samfundets og brugerne af de finansielle tjenesteydelsers interesse, og at tjenesteudbydere gives de rigtige rammer til udøvelse af deres aktiviteter".» Det norske finanstilsyn sikrer, at sektorens konkurrencebetingelser er på linje med de betingelser, som institutioner i andre EØF-lande drager nytte af.» Tilsynets vigtigste opgaver er: overblik over pengeinstitutter samt relaterede virksomheder og organisationer revision og tilsyn på stedet af samme administration og ændringer af love og bestemmelser overvåge makroøkonomiske tendenser. Den centrale enhed for efterforskning og påtale af økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)» ØKOKRIM blev etableret i 1989 og er Norges centrale enhed til efterforskning og retsforfølgning af økonomisk og miljørelateret kriminalitet.» Det er både en national politienhed og en anklagemyndighed. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)» Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH, blev oprettet den 1. januar 2000, da Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund blev slået sammen.» FNH-medlemmer: 56 almindelige, 2 handelsorganisationer, 6 tilknyttede og 2 udenlandske (grænseoverskridende) medlemmer.» Dens målsætninger omfatter: at etablere en bedre forståelse for værdiskabelse inden for finansiel virksomhed at stræbe efter retfærdige konkurrencebetingelser at forbedre kvaliteten af sektorens arbejde, f.eks. ved forsøg på at påvirke en fælles europæisk rammelovgivning. Sparbankforeningen» Sparbankforeningen har 123 sparekasser som medlemmer.» Sammenslutningens vigtigste rolle er at fungere som sparekassernes talsmand over for myndighederne primært i forbindelse med problemstillinger angående finansiel infrastruktur, betalingssystemer osv. - og for den almene befolkning.» Foreningen er aktivt involveret i lobbyist-aktiviteter og udgør et fundament for og fremmer samarbejde mellem sparekasserne. Bankernes Standardiseringskontor (BSK)» Formålet med Bankernes Standardiseringskontor (BSK) er at administrere bankinfrastrukturopgaver i forbindelse med betalings- og oplysningstjenester. Det vil sige at etablere, opretholde og udvikle standarder til støtte for en fælles finansiel infrastruktur.» BSK finansieres af og styres af bankerne i samarbejde med FNH og Sparebankforeningen.» BSK er repræsenteret i EWA (Edifact Working Group) og ECBS (European Committee for Banking Standards) Clearingsystemer Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige clearingsystemer, der er i drift, herunder oplysninger om hvert system så som transaktionstyper, driftstider og nærmere oplysninger om clearingforløb.» Norges Bank spiller en central rolle i afvikling af betalinger. Størstedelen af alle interbankbetalinger foretages gennem bankernes konti i Norges Bank.» High value betalinger afregnes gennem Norges Banks realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS, Real Time Gross Settlement) NBO, mens low value betalinger afvikles gennem NICS. Interbankbetalinger afvikles gennem NBO.» Norges Bank har den 2. marts 2006 indgået en aftale med den italienske virksomhed SIA S.p.A. om levering af et andengenerations RTGS-system kaldet Perago: RTGS (systemet bliver også implementeret i Sverige). Det er Landeprofil: Norge 5 Sidst opdateret: Marts 2008

6 planlagt, at systemet skal gå i luften i Dette vil medføre mindre ændringer for banker men tilbyder nye funktioner sammenlignet med det nuværende system.» Siden optagelsen af NOK i Continuous Link Settlement (CLS)-systemet i september 2003 hvorved afviklingsrisci for handel med fremmed valuta i det norske betalingssystem blev reduceret er størstedelen af alle valutahandler i NOK blevet afviklet via bankernes konti i Norges Bank.» Andre clearingsystemer, som alle afvikler via NBO, er Norwegian Central Securities Depository system (VPS) for handel med værdipapirer og derivativer og Norwegian Futures and Options Clearing House (NOS). High Value Clearing NBO» Norges Banks afviklingssystem (NBO) er landets RTGS-system.» Deltagere: 23 banker deltager direkte. Den største udbyder af afviklingstjenester til ca. 104 banker (primært sparekasser), som ikke deltager direkte i NBO, er DnN NOR Bank, som til gengæld afvikler via NBO. Swedbank tilbyder ligeledes denne afviklingstjeneste til banker, som hører til Sparbank 1 Alliancen.» Transaktionstyper: Indenlandske enkelt-, haste- og valør-samme-dag-betalinger uden nedre beløbsgrænse men som regel over 25 millioner NOK.» Driftstider: NBO har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Clearingen finder sted med omgående endelig effektuering af hver enkelt betalingsinstruktion. Betalingsinstruktioner gives via SWIFT. Bankerne skal have tilstrækkelig kapital på deres konti i Norges Bank. Hvis ikke, kan banken bevillige både intradag- og dag-til-dag-kredit, forudsat der stilles tilstrækkelig sikkerhed i form af godkendte værdipapirer. Fra midten af 2004 er værdifastsættelsen af sikkerhed baseret på markedsværdier.» Skandinavisk cash pool (SCP): I 2003 blev der indgået en skandinavisk aftale om at svenske eller danske bankers afdelinger eller datterselskaber i Norge kan anvende saldi i SEK eller DKK i Riksbanken eller Danmarks Nationalbank som sikkerhed for clearing i Norge. L ow Value Clearing - NICS» Low value betalinger cleares gennem Norwegian Interbank Clearing System (NICS), som ejes af Norges Bank og drives af Bankenes BetalingsSentral, BBS. BBS ejes af bankerne. Deres tidligere konkurrent Postgiro blev, efter den blev indlemmet i Den norske Bank, købt af BBS i Betalinger gennem NICS udgjorde i milliarder NOK.» Deltagere: Alle 139 banker clearer gennem NICS, som til gengæld afvikler enten via NBO eller DnB NOR Bank/Swedbank.» Transaktionstyper: NICS behandler almindelige elektroniske low value girooverførsler, som ikke haster (kreditoverførsler og direct debits), checks og kortbetalinger (massebetalinger) i NOK via NICS Mass. High value betalinger, f.eks. afvikling af lån mellem banker og store kundebetalinger, cleares gennem NICS SWIFT.» Driftstider: NBO har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Massebetalingsinstruktioner cleares to gange om dagen med to daglige afviklinger i Norges Bank via NBO. De 20 største banker udveksler high value betalinger gennem SWIFT. Disse cleares fire gange om dagen gennem NICS SWIFT og afvikles gennem NBO. Enkeltbetalinger over 25 millioner NOK, eller betalinger, som er bestilt realtidsafviklet, afvikles individuelt i realtid i NBO gennem NICS-SWIFT-RTGS indtil kl. 15:30. Betalinger og betalingsmåder Dette afsnit indeholder en oversigt over de betalingsmetoder, der anvendes i landet, herunder statistikker og mere detaljerede oplysninger om disse metoder.» Norges betalingsinfrastruktur er baseret på elektroniske betalingsmetoder.» Målt på mængde er hævekort den mest almindelige betalingsmetode. Målt på værdi tegner elektroniske kreditoverførsler sig for næsten 90 % af alle betalinger.» Bemærk, at valør ( bankernes indtjening på rentedage) er forbudt med lov i Norge. Derfor sættes prisen på forskellige former for betalingsinstruktioner individuelt. Transaktionsmængder, mio. Transaktionsværdi, NOK mia % ændring % ændring Betalingskort, i alt* 786,6 864,4 965,1 11,65 440,0 480,7 511,5 6,41 Landeprofil: Norge 6 Sidst opdateret: Marts 2008

7 Hævekort 743,6 811,4 904,2 11,44 393,5 429,0 448,2 4,48 Internationale kort 16,6 21,1 35,4 67,77 18,1 21,6 29,7 37,50 Kreditkort 26,4 31,9 25,5-20,06 28,4 30,1 33,6 11,63 Kreditoverførsler i alt 418,2 431,7 460,0 6, , , ,6 11,28 Elektronisk brug 348,5 371,9 416,0 11, , , ,1 11,98 Papirbaseret 69,7 59,8 44,0-26,42 372,4 283,4 261,5-7,73 Direct debits 35,8 39,9 41,8 4,76 178,5 212,9 223,5 4,98 Kontante betalinger (giro) 11,6 8,9 7,8-12,36 81,0 83,9 57,3-31,70 Checks 1,2 0,8 0,7-12,50 42,5 32,9 15,8-51,98 I alt 1.253, , ,4 9, , , ,7 10,21 Bemærk! Tallene er afrundede. Ændring i procent udregnet fra Kilder: Norges Bank, Årsrapport om betalingssystemer 2006 (offentliggjort maj 2007) * Herunder kontante hævninger uden varekøb Kreditoverførsler» Hasteoverførsler (afvikling samme dag): Valør (det, at bankerne tjener rentedage) er ikke tilladt. Rentemæssigt er det derfor mindre relevant for kunden at kende afviklingsforløbet for en individuel betaling. Betalinger over 25 millioner NOK afvikles dog i realtid.» Ikke-hasteoverførsler (afvikling samme dag): Betalingsinstruktioner (girooverførsler) uden tekstmæssig betalingsformål men med struktureret reference (KID-betalinger) er som regel den billigste overførselsmåde, da disse instruktioner kan behandles automatisk (straight through processing). Hvis der på den anden side benyttes overførselsblanketter (giroblanketter), har man mulighed for at oplyse betalingsformål. Begge kan udføres elektronisk eller som papirbaserede girobetalinger, som oftest sendes direkte med post fra den betalende kunde til BBS. Bankerne tilbyder desuden en række betalingstjenester, hvor BBS er tjenesteudbyder: TeleGiro, hvor kunden giver betalingsinstruktionen over telefonen. egiro, som er en betalings- og oplysningsløsning, der giver selskaberne mulighed for at sende og modtage alle former for betalingsinstruktioner elektronisk i EDIFACT-format. Bemærk, at BBS kun er underleverandør. egiro er indeholdt i tilbuddene fra de enkelte banker Direkte overførsel (Direkte remittering), en særskilt betalingsoverførselstjeneste, som selskaber (for det meste små og mellemstore virksomheder) kan sende betalingsinstruktioner direkte fra deres økonomisystemer (anvendes mest til betaling af lønninger). Direct debits» Med hensyn til consumer-to-business-betalinger er direct debits (AvtaleGiro) den mest benyttede betalingsmetode til foretage tilbagevendende betalinger, som f.eks. telefon- og elregninger. Næsten to tredjedele af husholdningerne anvender AvtaleGiro. Tjenesten kan også anvendes til business-to-businesstransaktioner (AutoGiro). Der er ingen valør.» Ultimo 2006 var der mere end 7,5 mio. direct debit aftaler (inkl. AvtalGiro og AutoGiro).» Antallet af direct debit aftaler steg med 86 % over en femårs periode fra 2001 til Fra 2005 til 2006 var der en år-til-år stigning på 19 %. Checks» Mængden af betalinger med checks er ubetydelig, og brugen falder fortsat. Checks bruges primært til consumer-to-consumer-betalinger, og den gennemsnitlige størrelse er mere end NOK.» Det lave antal checks, der udstedes (mindre end 0,1 % af alle kontantløse betalinger), skyldes primært gebyret, der har til formål at minimere brugen af checks i Norge. Kortbetalinger» Norge er blandt de lande, der har den højeste markedsandel inden for betalingskort. Norge har sit eget landsdækkende hævekortsystem, BankAxept, som understøttes af hele banksektoren.» Ultimo 2006 blev mere end 90 % af korttransaktionerne foretaget med et BankAxept-kort i ca BankAxept kasseterminaler.» Ultimo 2006 var der ca hæveautomater og mere end kasseterminaler.» Norge overgik i 2004 til et chip- og pinkode-baseret system for at forbedre sikkerheden. Fra januar 2005 er alle hæveautomater gået over til at kunne læse chip-baserede kort (smartcards).» Ultimo 2006 var der udstedt 14,1 mio. betalingskort. Ca. 72 % (10,1 mio.) 5,5 mio. BankAxept kort og 4,6 mio. betalingskort udstedt af internationale kortudbydere kan bruges som hævekort. 85 % af de 3,5 mio. kreditkort er udstedt af internationale kortudbydere. Landeprofil: Norge 7 Sidst opdateret: Marts 2008

8 E -penge (møntkort)» Der er 4 virksomheder, som er autoriseret til at udstede e-penge i Norge fra 2006.» E-penge bruges primært til mindre betalinger såsom parkering, offentlig transport, internetbetalinger osv. Elektroniske bankydelser Dette afsnit indeholder en oversigt over elektroniske bankydelser i landet og oplysninger om EDIFACT, e-betalinger og e-fakturering.» Området for elektroniske bankydelser er højt udviklet i Norge.» Over de seneste år er næsten alle banktjenester, der egner sig til elektronisk behandling, blevet tilgængelige på internettet.» Ultimo 2006 var der mere end 4 mio. netbankaftaler, heraf 3,67 mio. private og erhvervsmæssige. Funktionalitet e-banking systemer» Eftersom den norske banksektor har en forholdsvis god placering inden for elektronisk udvikling, er det kun naturligt, at hovedparten af bankerne har flyttet fokus fra pc-baserede elektroniske banksystemer til webbaserede platforme.» De tjenesteydelser, der tilbydes over internettet, består som regel af transmission af betalinger, konto og betalingsoplysninger, nettingløsninger mellem virksomheder, valutahandler og -oplysninger osv.» Webbaserede løsninger bliver stadigt mere avancerede, og inden for kort tid vil PC-baserede værktøjer kun spille en mindre rolle.» Banksektoren har overordnet set truffet aftale om 2 standardformater til betalingstransmissioner, Telepay og BBS (Direct Remittance). Betalingsfiler i disse formater, og for nogle banker Edifact (PAYMUL), kan overføres direkte via bankernes elektroniske banksystemer.» BBS tilbyder også en særskilt betalingsoverførselstjeneste (Direct Remittance), som selskaber kan anvende til at sende betalingsinstruktioner direkte fra deres økonomisystemer. EDIFACT/host-to-h ost-løsninger» Flere banker understøtter central behandling af betalinger i "betalingsfabrikker".» Sådanne løsninger til direkte transmission af betalinger og kontooplysninger mellem ERP-systemer og bankerne tilbydes udelukkende for indenlandske og internationale betalinger.» De store cash management banker accepterer betalingsinstruktioner i Telepay-, Direct Remittance- og EDIFACT-formater.» Egne overførselsformater er ikke særligt udbredt. E -betaling» Mikrobetalinger (elektronisk tegnebog) tilbydes generelt af globale og indenlandske aktører.» Blandt de indenlandske kan nævnes: BuyPass, Contopronto (hvis betalingsløsning hedder LUUP ), MobilHandel fra mobiltelefonselskabet Telenor og PayEx.» Handlende tilbyder at lagre den elektroniske tegnebog på enten et smartcard eller på en mobiltelefon.» Der kan foretages betalinger over internettet og i detailbutikker (hvis de er tilsluttede). E -faktura/ebpp» Der tilbydes en sektoromfattende EBPP-løsning (Electronic Bill Presentment and Payment) via BBS.» Med e-faktura kan virksomheder sende regninger direkte til kundernes netbank, uafhængigt af hvilken netbankløsning kunden anvender. Kunderne kan på den måde modtage og betale en regning elektronisk uden besvær. I 2006 blev der sendt 9,4 mio. regninger til kunder via e-faktura, hvilket svarer til en stigning på 816 % siden 2003 og 73 % siden Pr. september 2007 tilbød 417 virksomheder e-faktura. Og der var mere end unikke brugere og mere end 2,7 mio. aktive regningsaftaler. Landeprofil: Norge 8 Sidst opdateret: Marts 2008

9 » BankID er den løsning til digitale signaturer, som understøttes af industrien, og den er baseret på PKI, Public Key Infrastructure technology. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen tog initiativet til den. Udviklingen er et resultat af en fælles indsats mellem BBS og en række banker. BankID understøtter digitale certifikater og digitale signaturer på internettet gennem en fælles infrastruktur. Mere end 1 mio. BankID'er er blevet registreret pr. marts 2008 og er den mest udbredte løsning til digitale signaturer i Norge. Cash Pooling-løsninger Dette afsnit indeholder oplysninger om cash pooling-løsninger, som f.eks. notional pooling (renteoptimering), cash concentration (likviditetsoptimering) samt multi-currency og grænseoverskridende pooling.» De førende norske banker tilbyder en række forskellige cash pooling-løsninger. Da lovgivningen er nogenlunde liberal, er de fleste forudsætninger for en effektiv cash pool-løsning til stede.» Kravene om indberetning til centralbanken gælder stadig, og man skal også overholde visse regler om lån. Notional pooling (renteoptimering)» Kun de store cash management banker tilbyder indenlandsk notional pooling.» For at undgå sammenblanding af midler indeholder disse løsninger renteoptimerings-/rentefordelingsordninger.» Sådanne løsninger bevarer den enkelte deltagers uafhængighed og fordeler udbyttet ved modregning i saldi i henhold til aftale med banken.» Ifølge norsk banklovgivning må banken ikke modregne saldiene i egne bøger på grund af kapitaldækningskrav.» Derfor opkræves i reglen en renteforskel mellem debetrenten og kreditrenten, og der tilbydes sjældent fuld rentenetting. Cash Concentration (likviditetsoptimering)» Der tilbydes indenlandsk cash concentration, hvor konti nulstilles helt eller delvist, som er meget udbredt i Norge.» En anden løsning er baseret på en enkelt, ekstern bankkonto samlekonto (pr. valuta), hvorfra alle fysiske betalinger sker. Hver deltager (kan være separate, juridiske enheder) vil da have en virtuel referencekonto, hvor deltagerens betalinger er afspejlet. Derved vil hver juridisk enhed opfatte det som at have sin egen fysiske bankkonto.» Sammenlignet med notional pooling er bankens fordel, at saldiene kan udlignes med det formål at beregne kapitaldækningsforhold.» Som supplement til disse eksterne bankkonti pr. valuta kan der desuden tilknyttes en multi-currency-løsning til indberetning af likviditet og styring af koncernrammer. Multi-currency pooling over landegrænser» Der tilbydes både grænseoverskridende notional pooling og cash concentration pooling-løsninger på basis af en enkelt valuta. Hvis ikke-nordiske juridiske enheder er involverede, skal regler om lån overholdes.» Nogle få banker tilbyder multi-currency-løsninger på tværs af grænser (dog ikke dokumentation for koncerninterne lån og indskud). På samme måde tilbydes systemer til multi-currency notional pooling. Disse meget avancerede produkter er som regel målrettet mod større nordiske multinationale koncerner eller datterselskaber af internationale selskaber med betydelige aktiviteter i Norden.» Likviditetetsoptimering kan også ske via koncernintern netting og i sjældnere tilfælde via pengemarkedsindskud. Kilder Hyperlinks til forskellige kilder, der er anvendt i denne landeprofil: Norges Bank (Central Bank) Ministry of Finance Oslo Chamber of Commerce Finansnæringens Hovedorganisasjon Landeprofil: Norge 9 Sidst opdateret: Marts 2008

10 Sparebankforeningen BBS (Bankenes BetalingsSentral) Kredittilsynet Bank ID efaktura Statistics Norway Landeprofil: Norge 10 Sidst opdateret: Marts 2008

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. SVERIGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre større byer

Læs mere

FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. FINLAND Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer

Læs mere

STORBRITANNIEN (UK) Landeoplysninger. Nøgletal

STORBRITANNIEN (UK) Landeoplysninger. Nøgletal STORBRITANNIEN (UK) Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014

Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv. Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement 25-03-2014 Nye betalingstyper - fra et kundeperspektiv Copenhagen Finance IT Region Get FIT arrangement Moderniseringsprojektet og afledte effekter Moderniseringsprojektet De danske pengeinstitutter har indledt en

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur

Introduktion til den danske finansielle infrastruktur N O T A T Introduktion til den danske finansielle infrastruktur 8. maj 2015 1 Indledning Dette notat har til formål at oplyse nye pengeinstitutter om den danske finansielle infrastruktur kaldet kerneinfrastrukturen.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Skal du overføre et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres til rette tid,

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet Udenlandske overførsler En udenlandsk overførsel foretages normalt via pengeinstitutternes elektroniske kommunikationssystem SWIFT. Du kan vælge mellem to

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER

DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER DE FØRSTE ERFARINGER MED STRAKSOVERFØRSLER Af Anders Tofthøj Andersen, Betalingsformidlingsafdelingen og Tommy Meng Gladov, Administrationsafdelingen. INDLEDNING I november 214 blev det muligt for borgere

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at betalingen gennemføres

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til privatkunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet Nordea

Læs mere

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880

Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Nils Bernstein Indlæg ved konference i anledning af 125-året for ikrafttræden af den første sparekasselov Sparekasseloven af 1880 Tak for indbydelsen til at deltage i markeringen af 125-året for ikrafttræden

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2015 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Generelle priser for betalingstjenester

Generelle priser for betalingstjenester Generelle priser for betalingstjenester Generelt Denne prisinformation indeholder generelle priser for betalingstjenester (i henhold til betalingstjenesteloven). Rentesatser og priser kan ændres af Jutlander

Læs mere

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder

Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Internationale betalinger Priser pr. 1. januar 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for internationale betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013

Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 Vilkår for udenlandske betalinger pr. 01.01.2013 1. Overførsler til udlandet Når der skal overføres et beløb til et pengeinstitut, et firma eller en person i udlandet, er det naturligvis afgørende, at

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN

DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN DANSK INDUSTRIS KAPITALMARKEDSDAG 2015 - FÅ DEN BEDSTE AFTALE MED BANKEN KORT OM BANK BROKERS VORE KLIENTERS FINANSIELLE UDFORDRINGER ER VORES OMDREJNINGSPUNKT 2 VORES TILBUD Vi sikrer, at I har de rigtige

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003O0002 DA 17.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 6. februar 2003 om visse krav

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik L 352/18 Den Europæiske Unions Tidende 24.12.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 1409/2013 af 28. november 2013 om betalingsstatistik (ECB/2013/43) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00

Priser. KORT Udstedelse og årligt kortgebyr WEB BANK SMS SERVICE. MasterCard Young. Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Priser KORT Udstedelse og årligt kortgebyr MasterCard Young Dankort Visa/dankort og MasterCard Debet 150,00 Hastebestilling 250,00 pr. bestilling Brug af alle korttyper i Danmark I automat og ved kasse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2012/2040(INI) 4.6.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" (2012/2040(INI))

Læs mere

Regler for betalinger til og fra udlandet

Regler for betalinger til og fra udlandet Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres rettidigt, i den aftalte valuta og billigst muligt. Betaling

Læs mere

XBRL Danmark Bankdag 29. april 2009. Kort introduktion til XBRL set ud fra banksektoren I Danmark og EU oversigt over formål

XBRL Danmark Bankdag 29. april 2009. Kort introduktion til XBRL set ud fra banksektoren I Danmark og EU oversigt over formål XBRL Danmark Bankdag 29. april 2009 Kort introduktion til XBRL set ud fra banksektoren I Danmark og EU oversigt over formål og hvad XBRL kan bruges til Poul Kjær, næstformand XBRL Danmark Rapportering

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852.

http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx 2.122.730 2.180.157 2.043.997 1.852. Bilag 4 http://www.finansraadet.dk/tal--fakta/statistik-og-tal/pengeinstitutter,-filialer-og-ansatte.aspx Markedskoncentrations ratio 2010 2009 2008 2007 Summen af de seks største virksomheder 2.122.730

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema

Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012. J.A.K Andelskasse Østervrå. Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema Almindelige serviceydelser pr. 1. september 2012 J.A.K Andelskasse Østervrå Indholdsfortegnelse: 1. Kontogebyr og budgetskema 2. Oversigter og udskrifter 3. Check 4. Flyttegebyr til andet pengeinstitut

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

Håndtering af en finansiel krise i en grænseoverskridende

Håndtering af en finansiel krise i en grænseoverskridende Håndtering af en finansiel krise i en grænseoverskridende bankvirksomhed Memorandum of Understanding (MoU) mellem centralbankerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige Indledning Centralbankerne

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005

ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 2005 ECB-STATISTIK EN KORT OVERSIGT AUGUST 5 DA Hovedformålet med de statistikker, som Den Europæiske Centralbank (ECB) udarbejder, er at understøtte ECBs pengepolitik og andre opgaver, som udføres af Eurosystemet

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen

Selskabsledelse i nødlidende banker. KRAKA Finanskommission. Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Selskabsledelse i nødlidende banker KRAKA Finanskommission Onsdag den 7. maj 2014 Adm. direktør Henrik Bjerre-Nielsen Dagsorden Finansiel Stabilitet A/S God selskabsledelse i banker Banksammenbrud Erstatningsansvar

Læs mere

Priser pr. 01.07.2013

Priser pr. 01.07.2013 Priser pr. 01.07.2013 Overførsler og betalinger Overførsel mellem egne konti gratis Overførsel til konti i andre pengeinstitutter 15,00 Overførsel til konti i andre pengeinstitutter, stående overførsel

Læs mere

Priser for særlige ydelser

Priser for særlige ydelser Priser for særlige ydelser Gældende fra 01.12.2013: Gratis ydelser: Oprettelse af konto: Der beregnes heller ikke løbende kontogebyr Hævning i kassen: Udbetaling af kontanter Mellem konti i sparekassen

Læs mere

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 2014.11.17 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Om vejledningen... 3 2 Kontakt Nets... 4 2.1 Tekniske

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Til høringsparterne se bilag 1 17. september 2013 Sag 2013-0034700 /SORHOU Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om EU's CO 2 -kvoteregister og Det Danske Kyoto-register Vedlagt fremsendes i høring udkast

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere