NORGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering."

Transkript

1 NORGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer Oslo - Bergen, Trondheim, Stavanger Areal km 2 Sprog Norsk Valuta NOK (norske kroner) Landekode +47 Helligdage jan.; , 24. mar.; 1., 12., 17. maj; dec. Bankernes åbningstider 8:00-16:00 (man-fre), 08:00-17:00 (tors) Fondsbørs Oslo Børs Toneangivende aktieindeks OSEBX (Oslo Børs hovedaktieindeks) Overordnet aktieindeks OSEAX (Oslo Børs All-Share Index) Internetdomæne.no Økonomiske nøgletal Valutakurs NOK/EUR 1 7,4898 7,9950 8,3650 8,0183 8,0458 8,0153 Valutakurs NOK/USD 1 7,9587 7,0836 6,7371 6,4475 6,4147 5,8600 Pengemarkedsrente (1 md. Nibor) (%) 6,90 4,28 2,03 2,15 3,02 4,79 Forbrugerinflation (%) 2 1,3 2,5 0,4 1,6 2,3 2,0 Arbejdsløshed (%) 3 3,9 4,5 4,5 4,6 3,9 3,9 BNP-vækstrate (%) 2 1,1 1,1 3,1 2,3 2,4 2,8 BNP (NOK mia.) , , , , , ,1 BNP (USD mia.) 5 190,9 222,6 254,8 295,3 329,5 356,6 Indbyggere (mio.) 6 4,54 4,57 4,60 4,606 4,637 4,665 BNP per capita (USD) Betalingsbalance (% af BNP) 7 12,8 13,0 13,6 16,8 19,9 22,2 1: Middelkurs Kilder: IMF, ECB 2: Årlig procentvis ændring 3: Harmoniseret definition ILO (Den Internationale Arbejdsorganisation) 4: BNP i markedspriser. Produktionsbaseret tilgang 5: Pr. valutakurs 6: Ultimo, nyere tal kan være IMF-prognoser 7: Handelsbalance for varer og tjenester + nettoindkomst + nettooverførsler Regeringen» Uafhængig siden 1905 (efter ophævelse af unionen med Sverige)» Styreform: forfatningsmæssigt monarki med tokammerparlament (Stortinget). Det består af 165 medlemmer, der vælges for en fireårsperiode ved proportionel repræsentation. Tre fjerdedele af medlemmerne udgør underhuset (Odelsting). En fjerdedel af medlemmerne udgør overhuset (Lagting). Sidstnævnte vælges af medlemmerne af Stortinget efter hvert folketingsvalg.» Statsoverhoved: Kong Harald V, siden 1991» Regeringsleder: Jens Stoltenberg, statsminister siden oktober 2005, leder af det norske Arbeiderpartiet (socialdemokratisk). Stoltenberg var tidligere statsminister fra og leder nu en koalitionsregering (den rød-grønne koalition), den første, som Arbeiderpartiet har indgået, bestående af et flertal sammen med det socialistiske venstreparti og midterpartiet (som har fokus på opretholdelse af decentral økonomisk udvikling og politisk beslutningstagning).» Norge afviste at blive medlem af EU ved folkeafstemningerne i 1972 og Landet er en del af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF). Landeprofil: Norge 1 Sidst opdateret: Marts 2008

2 Juridiske og lovgivningsmæssige aspekter Dette afsnit indeholder oplysninger om landets juridiske og lovgivningsmæssige aspekter, herunder lovgivning, status som valutaindlænding og valutaudlænding, kontohaverforhold, bestemmelser om cash pooling, kontotyper og gebyrer, kontrol med fremmed valuta, krav om indberetning til centralbanken, bekæmpelse af hvidvaskning og elektroniske transaktioner.» Lovgivningen i Norge med hensyn til cash management, herunder cash pooling, er forholdsvis liberal.» Generelt er love og bestemmelser på linje med dem i EU på grund af Norges medlemskab af EØF.» Ikke desto mindre er der en indberetningspligt til Toll og Avgiftsdepartementet (TAD) på betalinger mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge. Indberetning» Bankerne skal jævnligt indberette betalinger mellem valutaindlændinge og valutaudlændinge til TAD. Status som valutaindlænding og valutaudlænding» For at blive betragtet som en juridisk valutaindlænding i Norge skal en virksomhed være registreret eller have en filial i Norge. K ontohaverforhold» Enhver type konto kan ejes af både valutaindlændinge og valutaudlændinge. Bestemmelser om cash pooling» Cash concentration (likviditetsoptimering) er tilladt både indenlandsk og på tværs af grænserne.» Notional pooling (renteoptimering) er tilladt indenlandsk og på tværs af grænserne. De norske banker må ikke modregne kredit- og debetsaldi for at beregne kapitaldækningsgraden. Derfor er der normalt en renteforskel mellem debet- og kreditrenten i en cash pool løsning.» Cash pooling på tværs af juridiske enheder, men inden for samme koncern, er tilladt.» Valutaindlændinge og valutaudlændinge kan deltage i den samme cash pool. Det er dog en forudsætning, at lovgivningen, der gælder for valutaudlændinge, er mindst lige så streng som de norske regler og bestemmelser, f.eks. hvad angår regler for udlån (uden for det nordiske område) og virksomhedens forpligtelse til at sikre en tilstrækkelig pengestrøm til at understøtte den daglige drift.» Den norske lovgivning tillader multi-currency cash pooling. Kontotyper og gebyrer» Løbende konti kan åbnes i alle valutaer, der kan handles frit, og tilbydes med eller uden overtræksfaciliteter.» Konti i NOK kan konverteres til fremmed valuta.» Renten fastsættes som bankens basisrente eller baseres på en markedsrente f.eks. interbankrenten, NIBOR med fradrag af en marginal. Større selskaber benytter sig for det meste af den sidstnævnte mulighed.» Der opkræves normalt ikke kontogebyr.» Der opkræves normalt ikke overførselsgebyr (promille af overført beløb).» Der opkræves et transaktionsgebyr for både indenlandske og udenlandske betalinger.» I overensstemmelse med EU-reglerne (Forordning 2560/2001) om grænseoverskridende betalinger i EUR, koster betalinger/overførsler til EU-lande og visse EFTA-lande (herunder Norge) det samme som indenlandske betalinger/overførsler i EUR. EU-standardoverførsler kan kun foretages i EUR. Maksimumbeløbet på EUR må ikke overskrides. Betalingen skal krediteres en konto i et EU-land (eller visse EFTA-lande). Der skal oplyses korrekt IBAN og BIC på modtager. Gebyr for overførslen deles mellem afsender og modtager (de betaler hver især det gebyr, der påløber i deres respektive lande).» Bemærk: Ordrer, der ikke opfylder disse krav, vil blive udført som udenlandske overførsler og pålagt gebyr tilsvarende. Landeprofil: Norge 2 Sidst opdateret: Marts 2008

3 » Alle selskaber skal ifølge lovgivningen oprette en skattetrækskonto (skattetrekks konto) til indsættelse af udskudt skat på de ansattes vegne. Udbetalinger fra skattetrækskontoen er kun tilladt efter godkendelse af skattevæsnet.» IBAN er implementeret. Kontrol med fremmed valuta» Den norske krone flyder frit.» Norges Bank kan intervenere for at stabilisere valutakursen.» Der er ingen valutakontrol. Bekæmpelse af hvidvaskning» Norge har stiftet en speciel finansiel efterretningsenhed, Den centrale enhed for efterforskning og retsforfølgelse af økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM), som bl.a. tager sig af lovbrud i forbindelse med hvidvaskning af penge.» ØKOKRIM blev etableret i 1989 og er både en national politienhed og en anklagemyndighed.» Norge har implementeret EF-direktivet om hvidvaskning af penge (Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991, ændret ved direktiv 2001/97/EF af 4. december 2001). Lovgivningen er generelt baseret på de 40 anbefalinger fra FATF (Financial Action Task Force on money laundering).» Den seneste ændring af de norske vedtægter trådte i kraft d. 20. juni 2003: Omfanget af de personer, som er forpligtet til at aflægge rapport, blev udvidet til at omfatte ejendomsmæglere, statsautoriserede revisorer, revisorer, advokater og forhandlere af varer af høj værdi.» Det "Tredje direktiv erstatter eksisterende EU-lovgivning og inkorporerer de fyrre anbefalinger fra Financial Action Task Force (FATF), som blev ændret i juni 2003, i EU-lovgivningen: EU-medlemsstaterne har indgået aftale om at implementere direktivet inden Gælder for finanssektoren såvel som for advokater, notarer, revisorer, ejendomsmæglere, kasinoer, investeringsselskaber og serviceudbydere. Gælder også for alle leverandører af varer, når der foretages betalinger i kontanter på over EUR. Indfører supplerende krav og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med højrisiko-situationer (f.eks. når der handles med korrespondentbanker, der ligger uden for EU). Elektroniske transaktioner» Norge er medlem af EØF og har implementeret lignende bestemmelser i national lovgivning, som de der findes i EU-direktivet om endelig afregning i betalings- og værdipapirafviklingssystemer.» På samme måde er elektroniske fakturaer og digitale signaturer tilladt ved lov.» I december 2003 bevilgede finansministeriet de første fire licenser til at starte e-penge aktiviteter. Sådanne aktiviteter er ikke dækket af banklovgivningen, dvs. bankenes samlede indlånsgarantifond.» De seneste tal, som er offentliggjort i 2006, viser at ultimo 2005 er fem e-pengeinstitutter overvåget af finanstilsynet. Banker Dette afsnit indeholder en oversigt over bankmarkedet, markedsdominerende banker og baggrundsoplysninger vedrørende centralbanken og dens opgaver.» I starten af 1990 erne overtog regeringen en betydelig andel af banksektoren. Gennem de seneste år er dette mønster bremset, og der er efterfølgende sket en privatisering.» Pr. marts 2008 var der 149 banker i Norge: 14 banker, 126 sparekasser og 9 afdelinger af udenlandske banker.» Det samlede antal bankfilialer var (hvoraf ¾ er filialer af sparekasser og den resterende fjerdedel er banker) plus postfilialer. Bankerne har oplevet en nedgang på 36 % i deres filialnetværk siden 2000, mens sparekassenetværket har oplevet en nedgang på kun 5 %.» De fleste af de førende norske banker og pengeinstitutter har været involveret i fusioner eller overtagelser i de seneste år.» Konsolidering foregik indenlandsk indtil 2000, hvor Danske Bank købte Fokus Bank, mens Nordea-gruppen (i sig selv et resultat af nordisk konsolidering i de andre lande) overtog Christiania Bank, landets andenstørste institut på det tidspunkt. Landeprofil: Norge 3 Sidst opdateret: Marts 2008

4 » Der er også sket ændringer i sparekassesektoren i løbet af de sidste par år. Flere af de største sparekasser har forsøgt at udvide deres aktiviteter til at omfatte erhvervssegmentet og har i den forbindelse udformet strategiske alliancer. En anden betydningsfuld milepæl i konsolideringen af sparekassesektoren var, da Den norske Bank (DnB-gruppen) købte den regionale sparekasse Nordlandsbanken i februar 2003.» For yderligere at konsolidere deres respektive markedsandele fusionerede Den norske Bank (DnB-gruppen) og Union Bank of Norway (Gjensidige NOR), den dengang største sparekasse, og blev til DnB NOR.» I 2005 var der andre fusioner. Bl.a. købte det svenske SEB Privatbanken, den islandske Islandsbanki købte BNBank og det spanske Santander Consumer Finance købte Bankia Bank.» Basel II-aftalen (kapitaldækningsregler), der er baseret på EU-direktiverne vedtaget i juni 2006 og adskillige fortolkningsretningslinjer udstedt af det Europæiske Bankudvalg, trådte i kraft i starten af Aftalen implementeres dog ikke i alle banker på samme tid, da det er op til de enkelte banker, om de vil vente med at indføre de nye regler til begyndelsen af Markedsdominerende banker» De 126 sparekasser har i gennemsnit ca. 50 % af markedet både for udlån og indlån. Den mest fremtrædende blandt sparekasser er den panregionale Sparebank 1 Alliance, som samarbejder med den svenske Swedbankgruppe.» De to største banker, DnB NOR Bank og Nordea, deler omkring % af markedet, og resten af markedet er fordelt på de resterende ca. 15 banker.» De største indenlandske cash management banker er Nordea Bank, DnB NOR Bank og Fokus Bank. Derudover er nogle af de store internationale cash management banker repræsenteret i Norge. Centralbanken» Norges Bank, som er Norges centralbank, blev grundlagt i 1816 og driver virksomhed i overensstemmelse med Norges Bank lov nr. 28 af 24. maj Bankens direktion vælges af bestyrelsen, som består af syv medlemmer, der er udnævnt af kongen.» Norges Banks centralbankdirektør er Svein Gjedrem. Tilsynsrådet sikrer, at de regler, der gælder for bankens aktiviteter, overholdes og vedtager også bankens budget. Tilsynsrådet består af 15 medlemmer, som alle er valgt af Stortinget.» Bankens overordnede mål er at fremme stabilitet i den norske økonomi og det finansielle system.» Dens primære virkeområde er: prisstabilitet, finansiel stabilitet, merværdi i investeringsforvaltning.» Norges Bank har også hovedansvaret for administrationen af guld- og valutareserver og for at sikre en effektiv og sikker administration af centraladministrationens finansielle aktiver, f.eks. Pensionsfonden (tidligere Petroleumsfonden).» Norges Bank er eneleverandør af pengesedler og mønter. I juni 2003 blev den faktiske produktion af mønter dog solgt til en tredjepartsleverandør. I 2007 outsourcede banken trykningen af pengesedler.» Siden 1. september 2003 har Norges Bank outsourcet den tekniske drift og administrationen af dens betalingssystem til ErgoGroup. Norges Bank har stadig det overordnede ansvar, og med hensyn til bankerne fortsætter driften som sædvanligt, selvom de samlede afregningsudgifter forventes at falde. Finansielle myndigheder Dette afsnit indeholder oplysninger om de vigtigste finansielle myndigheder og landets bankforening. Finansministeriet» Finansmarkedsafdelingen under finansministeriet er ansvarlig for tilsyn med og regulering af finansielle markeder og pengeinstitutter.» Afdelingens primære formål er at sørge for, at institutterne er økonomisk stabile og sikre et retfærdigt og gennemsigtigt konkurrencemiljø.» Ministeriet laver udkast til love og reguleringer og tager sig også af andre opgaver, herunder ansøgninger om licenser, autorisationer og dispensationer. De juridiske rammer, som regulerer Norges Bank, falder også ind under ministeriets ansvarsområde.» Finanstilsynet er en institution, som hører under finansministeriet. Finanstilsynet» Omfanget af finanstilsynets (Kredittilsyn) overordnede ansvarsområder favner bredt lige fra banker, forsikringsselskaber, realkreditinstitutter, til værdipapirmarkeder, ejendomsmæglere og statsautoriserede revisorer. Landeprofil: Norge 4 Sidst opdateret: Marts 2008

5 » Tilsynet s mission er at sikre, at pengeinstitutter og finansielle markeder fungerer sikkert og effektivt i samfundets og brugerne af de finansielle tjenesteydelsers interesse, og at tjenesteudbydere gives de rigtige rammer til udøvelse af deres aktiviteter".» Det norske finanstilsyn sikrer, at sektorens konkurrencebetingelser er på linje med de betingelser, som institutioner i andre EØF-lande drager nytte af.» Tilsynets vigtigste opgaver er: overblik over pengeinstitutter samt relaterede virksomheder og organisationer revision og tilsyn på stedet af samme administration og ændringer af love og bestemmelser overvåge makroøkonomiske tendenser. Den centrale enhed for efterforskning og påtale af økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM)» ØKOKRIM blev etableret i 1989 og er Norges centrale enhed til efterforskning og retsforfølgning af økonomisk og miljørelateret kriminalitet.» Det er både en national politienhed og en anklagemyndighed. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)» Finansnæringens Hovedorganisasjon, FNH, blev oprettet den 1. januar 2000, da Den norske Bankforening og Norges Forsikringsforbund blev slået sammen.» FNH-medlemmer: 56 almindelige, 2 handelsorganisationer, 6 tilknyttede og 2 udenlandske (grænseoverskridende) medlemmer.» Dens målsætninger omfatter: at etablere en bedre forståelse for værdiskabelse inden for finansiel virksomhed at stræbe efter retfærdige konkurrencebetingelser at forbedre kvaliteten af sektorens arbejde, f.eks. ved forsøg på at påvirke en fælles europæisk rammelovgivning. Sparbankforeningen» Sparbankforeningen har 123 sparekasser som medlemmer.» Sammenslutningens vigtigste rolle er at fungere som sparekassernes talsmand over for myndighederne primært i forbindelse med problemstillinger angående finansiel infrastruktur, betalingssystemer osv. - og for den almene befolkning.» Foreningen er aktivt involveret i lobbyist-aktiviteter og udgør et fundament for og fremmer samarbejde mellem sparekasserne. Bankernes Standardiseringskontor (BSK)» Formålet med Bankernes Standardiseringskontor (BSK) er at administrere bankinfrastrukturopgaver i forbindelse med betalings- og oplysningstjenester. Det vil sige at etablere, opretholde og udvikle standarder til støtte for en fælles finansiel infrastruktur.» BSK finansieres af og styres af bankerne i samarbejde med FNH og Sparebankforeningen.» BSK er repræsenteret i EWA (Edifact Working Group) og ECBS (European Committee for Banking Standards) Clearingsystemer Dette afsnit indeholder en oversigt over de forskellige clearingsystemer, der er i drift, herunder oplysninger om hvert system så som transaktionstyper, driftstider og nærmere oplysninger om clearingforløb.» Norges Bank spiller en central rolle i afvikling af betalinger. Størstedelen af alle interbankbetalinger foretages gennem bankernes konti i Norges Bank.» High value betalinger afregnes gennem Norges Banks realtidsbruttoafviklingssystem (RTGS, Real Time Gross Settlement) NBO, mens low value betalinger afvikles gennem NICS. Interbankbetalinger afvikles gennem NBO.» Norges Bank har den 2. marts 2006 indgået en aftale med den italienske virksomhed SIA S.p.A. om levering af et andengenerations RTGS-system kaldet Perago: RTGS (systemet bliver også implementeret i Sverige). Det er Landeprofil: Norge 5 Sidst opdateret: Marts 2008

6 planlagt, at systemet skal gå i luften i Dette vil medføre mindre ændringer for banker men tilbyder nye funktioner sammenlignet med det nuværende system.» Siden optagelsen af NOK i Continuous Link Settlement (CLS)-systemet i september 2003 hvorved afviklingsrisci for handel med fremmed valuta i det norske betalingssystem blev reduceret er størstedelen af alle valutahandler i NOK blevet afviklet via bankernes konti i Norges Bank.» Andre clearingsystemer, som alle afvikler via NBO, er Norwegian Central Securities Depository system (VPS) for handel med værdipapirer og derivativer og Norwegian Futures and Options Clearing House (NOS). High Value Clearing NBO» Norges Banks afviklingssystem (NBO) er landets RTGS-system.» Deltagere: 23 banker deltager direkte. Den største udbyder af afviklingstjenester til ca. 104 banker (primært sparekasser), som ikke deltager direkte i NBO, er DnN NOR Bank, som til gengæld afvikler via NBO. Swedbank tilbyder ligeledes denne afviklingstjeneste til banker, som hører til Sparbank 1 Alliancen.» Transaktionstyper: Indenlandske enkelt-, haste- og valør-samme-dag-betalinger uden nedre beløbsgrænse men som regel over 25 millioner NOK.» Driftstider: NBO har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Clearingen finder sted med omgående endelig effektuering af hver enkelt betalingsinstruktion. Betalingsinstruktioner gives via SWIFT. Bankerne skal have tilstrækkelig kapital på deres konti i Norges Bank. Hvis ikke, kan banken bevillige både intradag- og dag-til-dag-kredit, forudsat der stilles tilstrækkelig sikkerhed i form af godkendte værdipapirer. Fra midten af 2004 er værdifastsættelsen af sikkerhed baseret på markedsværdier.» Skandinavisk cash pool (SCP): I 2003 blev der indgået en skandinavisk aftale om at svenske eller danske bankers afdelinger eller datterselskaber i Norge kan anvende saldi i SEK eller DKK i Riksbanken eller Danmarks Nationalbank som sikkerhed for clearing i Norge. L ow Value Clearing - NICS» Low value betalinger cleares gennem Norwegian Interbank Clearing System (NICS), som ejes af Norges Bank og drives af Bankenes BetalingsSentral, BBS. BBS ejes af bankerne. Deres tidligere konkurrent Postgiro blev, efter den blev indlemmet i Den norske Bank, købt af BBS i Betalinger gennem NICS udgjorde i milliarder NOK.» Deltagere: Alle 139 banker clearer gennem NICS, som til gengæld afvikler enten via NBO eller DnB NOR Bank/Swedbank.» Transaktionstyper: NICS behandler almindelige elektroniske low value girooverførsler, som ikke haster (kreditoverførsler og direct debits), checks og kortbetalinger (massebetalinger) i NOK via NICS Mass. High value betalinger, f.eks. afvikling af lån mellem banker og store kundebetalinger, cleares gennem NICS SWIFT.» Driftstider: NBO har åbent 24 timer i døgnet.» Clearingforløb: Massebetalingsinstruktioner cleares to gange om dagen med to daglige afviklinger i Norges Bank via NBO. De 20 største banker udveksler high value betalinger gennem SWIFT. Disse cleares fire gange om dagen gennem NICS SWIFT og afvikles gennem NBO. Enkeltbetalinger over 25 millioner NOK, eller betalinger, som er bestilt realtidsafviklet, afvikles individuelt i realtid i NBO gennem NICS-SWIFT-RTGS indtil kl. 15:30. Betalinger og betalingsmåder Dette afsnit indeholder en oversigt over de betalingsmetoder, der anvendes i landet, herunder statistikker og mere detaljerede oplysninger om disse metoder.» Norges betalingsinfrastruktur er baseret på elektroniske betalingsmetoder.» Målt på mængde er hævekort den mest almindelige betalingsmetode. Målt på værdi tegner elektroniske kreditoverførsler sig for næsten 90 % af alle betalinger.» Bemærk, at valør ( bankernes indtjening på rentedage) er forbudt med lov i Norge. Derfor sættes prisen på forskellige former for betalingsinstruktioner individuelt. Transaktionsmængder, mio. Transaktionsværdi, NOK mia % ændring % ændring Betalingskort, i alt* 786,6 864,4 965,1 11,65 440,0 480,7 511,5 6,41 Landeprofil: Norge 6 Sidst opdateret: Marts 2008

7 Hævekort 743,6 811,4 904,2 11,44 393,5 429,0 448,2 4,48 Internationale kort 16,6 21,1 35,4 67,77 18,1 21,6 29,7 37,50 Kreditkort 26,4 31,9 25,5-20,06 28,4 30,1 33,6 11,63 Kreditoverførsler i alt 418,2 431,7 460,0 6, , , ,6 11,28 Elektronisk brug 348,5 371,9 416,0 11, , , ,1 11,98 Papirbaseret 69,7 59,8 44,0-26,42 372,4 283,4 261,5-7,73 Direct debits 35,8 39,9 41,8 4,76 178,5 212,9 223,5 4,98 Kontante betalinger (giro) 11,6 8,9 7,8-12,36 81,0 83,9 57,3-31,70 Checks 1,2 0,8 0,7-12,50 42,5 32,9 15,8-51,98 I alt 1.253, , ,4 9, , , ,7 10,21 Bemærk! Tallene er afrundede. Ændring i procent udregnet fra Kilder: Norges Bank, Årsrapport om betalingssystemer 2006 (offentliggjort maj 2007) * Herunder kontante hævninger uden varekøb Kreditoverførsler» Hasteoverførsler (afvikling samme dag): Valør (det, at bankerne tjener rentedage) er ikke tilladt. Rentemæssigt er det derfor mindre relevant for kunden at kende afviklingsforløbet for en individuel betaling. Betalinger over 25 millioner NOK afvikles dog i realtid.» Ikke-hasteoverførsler (afvikling samme dag): Betalingsinstruktioner (girooverførsler) uden tekstmæssig betalingsformål men med struktureret reference (KID-betalinger) er som regel den billigste overførselsmåde, da disse instruktioner kan behandles automatisk (straight through processing). Hvis der på den anden side benyttes overførselsblanketter (giroblanketter), har man mulighed for at oplyse betalingsformål. Begge kan udføres elektronisk eller som papirbaserede girobetalinger, som oftest sendes direkte med post fra den betalende kunde til BBS. Bankerne tilbyder desuden en række betalingstjenester, hvor BBS er tjenesteudbyder: TeleGiro, hvor kunden giver betalingsinstruktionen over telefonen. egiro, som er en betalings- og oplysningsløsning, der giver selskaberne mulighed for at sende og modtage alle former for betalingsinstruktioner elektronisk i EDIFACT-format. Bemærk, at BBS kun er underleverandør. egiro er indeholdt i tilbuddene fra de enkelte banker Direkte overførsel (Direkte remittering), en særskilt betalingsoverførselstjeneste, som selskaber (for det meste små og mellemstore virksomheder) kan sende betalingsinstruktioner direkte fra deres økonomisystemer (anvendes mest til betaling af lønninger). Direct debits» Med hensyn til consumer-to-business-betalinger er direct debits (AvtaleGiro) den mest benyttede betalingsmetode til foretage tilbagevendende betalinger, som f.eks. telefon- og elregninger. Næsten to tredjedele af husholdningerne anvender AvtaleGiro. Tjenesten kan også anvendes til business-to-businesstransaktioner (AutoGiro). Der er ingen valør.» Ultimo 2006 var der mere end 7,5 mio. direct debit aftaler (inkl. AvtalGiro og AutoGiro).» Antallet af direct debit aftaler steg med 86 % over en femårs periode fra 2001 til Fra 2005 til 2006 var der en år-til-år stigning på 19 %. Checks» Mængden af betalinger med checks er ubetydelig, og brugen falder fortsat. Checks bruges primært til consumer-to-consumer-betalinger, og den gennemsnitlige størrelse er mere end NOK.» Det lave antal checks, der udstedes (mindre end 0,1 % af alle kontantløse betalinger), skyldes primært gebyret, der har til formål at minimere brugen af checks i Norge. Kortbetalinger» Norge er blandt de lande, der har den højeste markedsandel inden for betalingskort. Norge har sit eget landsdækkende hævekortsystem, BankAxept, som understøttes af hele banksektoren.» Ultimo 2006 blev mere end 90 % af korttransaktionerne foretaget med et BankAxept-kort i ca BankAxept kasseterminaler.» Ultimo 2006 var der ca hæveautomater og mere end kasseterminaler.» Norge overgik i 2004 til et chip- og pinkode-baseret system for at forbedre sikkerheden. Fra januar 2005 er alle hæveautomater gået over til at kunne læse chip-baserede kort (smartcards).» Ultimo 2006 var der udstedt 14,1 mio. betalingskort. Ca. 72 % (10,1 mio.) 5,5 mio. BankAxept kort og 4,6 mio. betalingskort udstedt af internationale kortudbydere kan bruges som hævekort. 85 % af de 3,5 mio. kreditkort er udstedt af internationale kortudbydere. Landeprofil: Norge 7 Sidst opdateret: Marts 2008

8 E -penge (møntkort)» Der er 4 virksomheder, som er autoriseret til at udstede e-penge i Norge fra 2006.» E-penge bruges primært til mindre betalinger såsom parkering, offentlig transport, internetbetalinger osv. Elektroniske bankydelser Dette afsnit indeholder en oversigt over elektroniske bankydelser i landet og oplysninger om EDIFACT, e-betalinger og e-fakturering.» Området for elektroniske bankydelser er højt udviklet i Norge.» Over de seneste år er næsten alle banktjenester, der egner sig til elektronisk behandling, blevet tilgængelige på internettet.» Ultimo 2006 var der mere end 4 mio. netbankaftaler, heraf 3,67 mio. private og erhvervsmæssige. Funktionalitet e-banking systemer» Eftersom den norske banksektor har en forholdsvis god placering inden for elektronisk udvikling, er det kun naturligt, at hovedparten af bankerne har flyttet fokus fra pc-baserede elektroniske banksystemer til webbaserede platforme.» De tjenesteydelser, der tilbydes over internettet, består som regel af transmission af betalinger, konto og betalingsoplysninger, nettingløsninger mellem virksomheder, valutahandler og -oplysninger osv.» Webbaserede løsninger bliver stadigt mere avancerede, og inden for kort tid vil PC-baserede værktøjer kun spille en mindre rolle.» Banksektoren har overordnet set truffet aftale om 2 standardformater til betalingstransmissioner, Telepay og BBS (Direct Remittance). Betalingsfiler i disse formater, og for nogle banker Edifact (PAYMUL), kan overføres direkte via bankernes elektroniske banksystemer.» BBS tilbyder også en særskilt betalingsoverførselstjeneste (Direct Remittance), som selskaber kan anvende til at sende betalingsinstruktioner direkte fra deres økonomisystemer. EDIFACT/host-to-h ost-løsninger» Flere banker understøtter central behandling af betalinger i "betalingsfabrikker".» Sådanne løsninger til direkte transmission af betalinger og kontooplysninger mellem ERP-systemer og bankerne tilbydes udelukkende for indenlandske og internationale betalinger.» De store cash management banker accepterer betalingsinstruktioner i Telepay-, Direct Remittance- og EDIFACT-formater.» Egne overførselsformater er ikke særligt udbredt. E -betaling» Mikrobetalinger (elektronisk tegnebog) tilbydes generelt af globale og indenlandske aktører.» Blandt de indenlandske kan nævnes: BuyPass, Contopronto (hvis betalingsløsning hedder LUUP ), MobilHandel fra mobiltelefonselskabet Telenor og PayEx.» Handlende tilbyder at lagre den elektroniske tegnebog på enten et smartcard eller på en mobiltelefon.» Der kan foretages betalinger over internettet og i detailbutikker (hvis de er tilsluttede). E -faktura/ebpp» Der tilbydes en sektoromfattende EBPP-løsning (Electronic Bill Presentment and Payment) via BBS.» Med e-faktura kan virksomheder sende regninger direkte til kundernes netbank, uafhængigt af hvilken netbankløsning kunden anvender. Kunderne kan på den måde modtage og betale en regning elektronisk uden besvær. I 2006 blev der sendt 9,4 mio. regninger til kunder via e-faktura, hvilket svarer til en stigning på 816 % siden 2003 og 73 % siden Pr. september 2007 tilbød 417 virksomheder e-faktura. Og der var mere end unikke brugere og mere end 2,7 mio. aktive regningsaftaler. Landeprofil: Norge 8 Sidst opdateret: Marts 2008

9 » BankID er den løsning til digitale signaturer, som understøttes af industrien, og den er baseret på PKI, Public Key Infrastructure technology. Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen tog initiativet til den. Udviklingen er et resultat af en fælles indsats mellem BBS og en række banker. BankID understøtter digitale certifikater og digitale signaturer på internettet gennem en fælles infrastruktur. Mere end 1 mio. BankID'er er blevet registreret pr. marts 2008 og er den mest udbredte løsning til digitale signaturer i Norge. Cash Pooling-løsninger Dette afsnit indeholder oplysninger om cash pooling-løsninger, som f.eks. notional pooling (renteoptimering), cash concentration (likviditetsoptimering) samt multi-currency og grænseoverskridende pooling.» De førende norske banker tilbyder en række forskellige cash pooling-løsninger. Da lovgivningen er nogenlunde liberal, er de fleste forudsætninger for en effektiv cash pool-løsning til stede.» Kravene om indberetning til centralbanken gælder stadig, og man skal også overholde visse regler om lån. Notional pooling (renteoptimering)» Kun de store cash management banker tilbyder indenlandsk notional pooling.» For at undgå sammenblanding af midler indeholder disse løsninger renteoptimerings-/rentefordelingsordninger.» Sådanne løsninger bevarer den enkelte deltagers uafhængighed og fordeler udbyttet ved modregning i saldi i henhold til aftale med banken.» Ifølge norsk banklovgivning må banken ikke modregne saldiene i egne bøger på grund af kapitaldækningskrav.» Derfor opkræves i reglen en renteforskel mellem debetrenten og kreditrenten, og der tilbydes sjældent fuld rentenetting. Cash Concentration (likviditetsoptimering)» Der tilbydes indenlandsk cash concentration, hvor konti nulstilles helt eller delvist, som er meget udbredt i Norge.» En anden løsning er baseret på en enkelt, ekstern bankkonto samlekonto (pr. valuta), hvorfra alle fysiske betalinger sker. Hver deltager (kan være separate, juridiske enheder) vil da have en virtuel referencekonto, hvor deltagerens betalinger er afspejlet. Derved vil hver juridisk enhed opfatte det som at have sin egen fysiske bankkonto.» Sammenlignet med notional pooling er bankens fordel, at saldiene kan udlignes med det formål at beregne kapitaldækningsforhold.» Som supplement til disse eksterne bankkonti pr. valuta kan der desuden tilknyttes en multi-currency-løsning til indberetning af likviditet og styring af koncernrammer. Multi-currency pooling over landegrænser» Der tilbydes både grænseoverskridende notional pooling og cash concentration pooling-løsninger på basis af en enkelt valuta. Hvis ikke-nordiske juridiske enheder er involverede, skal regler om lån overholdes.» Nogle få banker tilbyder multi-currency-løsninger på tværs af grænser (dog ikke dokumentation for koncerninterne lån og indskud). På samme måde tilbydes systemer til multi-currency notional pooling. Disse meget avancerede produkter er som regel målrettet mod større nordiske multinationale koncerner eller datterselskaber af internationale selskaber med betydelige aktiviteter i Norden.» Likviditetetsoptimering kan også ske via koncernintern netting og i sjældnere tilfælde via pengemarkedsindskud. Kilder Hyperlinks til forskellige kilder, der er anvendt i denne landeprofil: Norges Bank (Central Bank) Ministry of Finance Oslo Chamber of Commerce Finansnæringens Hovedorganisasjon Landeprofil: Norge 9 Sidst opdateret: Marts 2008

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

SVERIGE. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. SVERIGE Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad - andre større byer

Læs mere

FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering.

FINLAND. Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. FINLAND Landeoplysninger Dette afsnit indeholder baggrundsoplysninger om landet, herunder nøgletal, seneste økonomiske nøgletal og oplysninger om landets regering. Nøgletal Hovedstad andre større byer

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR

DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 DANMARKS NATIONALBANK OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR 2015 OVERVÅGNING AF DEN FINANSIELLE INFRASTRUKTUR Det er tilladt

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2010 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler 2 Resumé og anbefaling Nationalbanken har varetaget formandskabet i en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed

HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN. Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed HVIDVASKSEKRETARIATET & SPORINGSGRUPPEN Danmarks finansielle efterretnings- og efterforskningsenhed ÅRSBERETNING 2010 Indhold VIRKSOMHEDSOMRÅDET FOR AFDELINGEN FOR FINANSIEL EFTERRETNING OG EFTERFORSKNING

Læs mere

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT

NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT 28-05-2014 13/03415 /MSE, SEM Punkt 2 NETS ADFÆRD I FORBINDELSE MED INDLØSNING AF INTERNATIONALE BETALINGSKORT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt. Betalingskortmarkedet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 275 Offentligt Betalingskortmarkedet 2012 Betalingskortmarkedet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET HVIDVASKSEKRETARIATET ÅRSBERETNING 2009 Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet, den 27. januar 2010 2 FORORD Arbejdet i Hvidvasksekretariatet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER

1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER 1 1. INDLEDNING OG ANBEFALINGER Europa-Kommissionen offentliggjorde i juli 2013 et forslag til et revideret betalingstjenestedirektiv. Forslaget skal erstatte det oprindelige direktiv, der blev vedtaget

Læs mere

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark

Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Rapport om nationale betalingsoverførsler i Danmark Januar 2012 Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler Resume Arbejdsgruppen om nationale betalingsoverførsler anbefalede i en rapport fra januar

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942:

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. oktober 2007 i sag 2007-0011942: 2007-10-02: Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør Bank, Lollands Bank, Vordingborg Bank, Totalbanken og DiBa Dank mod Konkurrencestyrelsen (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Hvad er Bitcoin? Normalt vil et salg derfor ske på følgende måde:

Hvad er Bitcoin? Normalt vil et salg derfor ske på følgende måde: FAKTA OM BITCOIN Bitcoin er en ny teknologi, som kan bruges til at handle med. I modsætning til gængse betalingsteknologier som kreditkort, PayPal, og izettle, så er Bitcoin decentraliseret, hvilket betyder,

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

det finansielle danmark

det finansielle danmark det finansielle danmark December 214 Det Finansielle Danmark spiller en afgørende rolle i samfundet. En robust, stabil og fremtidsorienteret banksektor med konkurrencedygtige rammevilkår er en forudsætning

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere