offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-17. offentlige vandløb. Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i. Frederikshavn Kommune"

Transkript

1 Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb Frederikshavn Kommune Offentlig annonceret udbud af: Vedligeholdelsesarbejder med mejekurv i offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune Center for Park & Vej Frederikshavn Kommune Knivholtvej Frederikshavn Tlf

2 Indhold 1 Indledning Udbudsansvarlig Aftalegrundlag Tilbudsbetingelser og tildeling Udbudsbetingelser Tidsplan Erklæring om evt. gæld Personale og materiel Personale Materiel Sikkerhedsstilling Betaling/fakturering Ekstraydelser Stop af arbejder Aflevering Sanktioner Ophævelse af kontrakt Arbejdets omfang og udførelse Arbejdets tidsplan Tilsyn... 8

3 1 Indledning Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud i henhold til lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige kontrakter (tilbudsloven). Alle interesserede opfordres herved til at afgive tilbud på udførelsen af opgaven i overensstemmelse med specifikationer i nærværende udbudsmateriale. 2 Udbudsansvarlig Den ordregivende myndighed for udbudsforretningen er Frederikshavn Kommune og ansvarlig for gennemførelse af udbuddet (kontaktperson) er: Søren Hoff Brøndum Center for Park og Vej Knivholtvej Frederikshavn Tlf.: / Aftalegrundlag For tilbudsafgivelse og ydelsens udførelse gælder: Nærværende beskrivelser og betingelser Vedligeholdelseskrav (bilag 2) og regulativer. Tilbudslister AB 92 (almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) Hvor der ikke i kontrakten er bestemt anderledes, gælder AB 92 med undtagelse af kapitel H. Endvidere er alle på stedet gyldige love og regulativer, normer og bestemmelser, der tager sigte på arbejder af den omhandlende art, herunder er arbejdstilsynets bestemmelser indbefattet i grundlaget for entreprisen. Entreprisen vedrører vedligeholdelse med mejekurv af meter offentlige vandløb i Frederikshan Kommune. Kortbilag og vedligeholdeseskrav over vandløbene er vedlagt (se bilag 1 og 2 samt individuelle kort). 3.1 Aftalens periode og optioner Arbejdet udbydes som én samlet enterprise. Entreprisen er gældende for 3 år fra med mulighed for forlængelse i 2 år i 2018/19. Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at forkaste samtlige tilbud, såfremt der er saglig grund hertil. 1

4 3.2 Tilbudsbetingelser og tildeling 1. Tilbuddet skal afgives skriftligt på udbudsmaterialets tilbudsliste, som skal være udfyldt i alle detaljer. 2. Som dokumentation for erfaring og kendskab til vedligeholdelse af vandløb, fremlægges en liste over de betydeligste relevante tjenesteydelser, som bydende har udført, oplysninger om deltagelse i kurser om vandløbsvedligeholdelse og åmandskurser, CV for ansatte o.l. 3. Navn og adresse på eventuelle underleverandører, samt hvilke dele af udbuddet der udføres af underleverandører. Herudover skal de i pkt. 2 ovenfor nævne oplysninger. Såfremt udskiftning af underentreprenør finder sted skal denne godkendes af Frederikshavn Kommune. 4. Udfyldt og underskrevet Tro og love-, samtykke- samt gældserklæring. Tilbuddet vil kun blive taget i betragtning såfremt ovennævnte materiale er vedlagt. Alle henvendelser skal ske skriftligt og skal være affattet på dansk. Opstår der uoverensstemmelser mellem ordregivers skriftlige angivelser og mundtlige udsagn, gælder de skriftlige angivelser til enhver tid forud. Tilbuddet (bilag 3) skal være Frederikshavn Kommune i hænde den 23/ (se pkt. 4.1). Tilbuddet sendes elektronisk til: eller sendes/indleveres til: Center for Park og Vej Knivholtvej Frederikshavn Att. Søren Brøndum 3.3 Tildeling Som tildelingskriterium anvendes det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en helhedsvurdering af: 1. Pris (Vægtning op til 75 point) 2. Erfaring (Vægtning op til 25 point) Ad. 1: Ved pris forstås den samlede beregnede kontraktsum jf. tilbudslisten. Pointene tildeles ved simpel forholdsregning. Lavestbydende får 75 point, herefter forholdsmæssigt mindre ved højere pris. Ad. 2: Ved erfaring forstås entreprenørens erfaring og kendskab fra lignende vedligeholdelsesarbejder af tilsvarende størrelser, samt viden om miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse. Frederikshavn Kommune vil efter bedste skøn tildele fra 0 til 25 point til tilbudsgivere ud fra erfaringsgrundlaget samt deltagelse i kurser på vandløbsområdet. Ved pointlighed er prisen udslagsgivende for valg af tilbud. Tilbuddene skal være ekskl. moms. 2

5 Der accepteres ikke alternative bud Vedståelsesfristen for tilbud er 8 uger fra tilbudsfristens udløb. Tilbudsprisen er gældende for hele kontraktperioden (2015 til 2017). 4 Udbudsbetingelser I forbindelse med afgivelse af bud, skal entreprenøren selv gøre sig bekendt med forholdene i entrepriseområdet, herunder adgangsforhold og bundforhold ved vandløbene. Der kan ikke rejses krav overfor kommunen med baggrund i manglende lokalkendskab. Entreprenøren skal gøre sig bekendt med de til enhver tid gældende bestemmelser om arbejdets konkrete udførelse, herunder vandløbslovens kapitel 7 om vandløbenes vedligeholdelse samt de til enhver tid gældende regulativer (kan udleveres af Frederikshavn Kommune ved henvendelse til Søren Hoff Brøndum, Tlf.: , 4.1 Tidsplan Annoncering 7. juni 2015 Spørgefrist 17. juni 2015 Svar på spørgsmål 19. juni Tilbudsfrist 23. juni 2015 kl Tilbudsevaluering uge 26 Forventet indgåelse af kontrakt uge Erklæring om evt. gæld Tilbuddet skal vedlægges en udfyldt erklæring, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldners mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger. Tro og love erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet. 4.3 Personale og materiel Personale Entreprenørens sikkerheds- og sundhedsarbejde skal være i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer. Entreprenørens arbejdsmetoder, arbejdsplanlægning og sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger skal opfylde gældende krav i dansk lovgivning for området. Hvis vindende tilbudsgiver har tiltrådt overenskomst, skal der endvidere fremlægges dokumentation herfor. Hvis den vindende tilbudsgiver ikke har tiltrådt eller indgået dansk overenskomst, skal der for hver arbejdstager, der er beskæftiget med opgaven, særskilt udfyldes en arbejdstagererklæring. Arbejdstagererklæringerne kan afleveres efter kontraktens indgåelse, men altid mindst 5 hverdage før opgavens påbegyndelse. 3

6 4.3.2 Materiel Entreprenørens materiel skal være af en beskaffenhed, som opfylder gældende dansk lovgivning for området. 4.4 Sikkerhedsstilling Entreprenøren skal senest ved forhandling af kontrakten fremlægge garanti fra pengeinstitut på at der kan stilles sikkerhed overfor bygherren (Frederikshavn Kommune). Sikkerheden stilles i form af bank- eller sparekassegaranti. Sikkerheden skal svare til 10 pct. af kontraktsummen Frigivelse af sikkerheden skal ske jf. 28, stk. 4 i AB 92. Sikkerheden tjener til fyldestgørende af alle krav, som bygherren har i anledning af aftaleforholdet jf. 6, stk. 8 i AB 92, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for megen udbetalt entreprisesum. Entreprenøren og eventuelle underleverandører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Frederikshavn Kommune kan forlange dokumentation for at forsikringen er i kraft. 4.5 Betaling/fakturering Entreprisesummen på det enkelte vandløb kan komme til udbetaling, når vedligeholdelsen af det enkelte vandløb eller flere er meldt færdigt og arbejdet er godkendt af kommunen. Elektronisk faktura hvor pris for de enkelte vandløb fremgår sendes til: Center for Park og Vej Knivholtvej Frederikshavn EAN nr Att. Lene Møller Buus. Regning for evt. ekstraarbejder kan kun godkendes, såfremt der foreligger skriftlig aftale herfor (evt. per mail). 4.6 Ekstraydelser Det kan blive nødvendigt at foretage ekstra skæringer end dem der er angivet på bilag 2 Sådanne arbejder er ekstraarbejder der aftales med Frederikshavn Kommune. Afregning herfor sker efter aftale med Frederikshavn Kommune. Kun arbejde, hvor der foreligger skriftlig aftale med Center for Park & Vej (evt. per mail) kan honoreres. 4.7 Stop af arbejder Såfremt entreprenøren hindres i at udføre arbejdet, skal dette straks meddeles til Frederikshavn Kommune. I tilfælde af strejke, lockout, brand, usædvanligt vejrlig eller lignende ekstraordinære situationer som entreprenøren ikke har haft indflydelse på, kan arbejdet indstilles midlertidigt. Frederikshavn Kommune skal hurtigst muligt orienteres om dette. Entreprenøren er forpligtiget til at genoptage arbejdet straks forholdene tillader det samt at indhente eventuelle forsinkelser så hurtigt som muligt. 4

7 4.8 Aflevering Entreprenøren er underlagt Frederikshavn Kommune med hensyn til bedømmelse og godkendelse af det udførte arbejde. Færdigmelding af vedligeholdelsen skal ske telefonisk eller per mail til. Lene Møller Buus, Tlf , Entreprenøren skal efter anmodning fra Frederikshavn Kommune deltage i syn efter vandløbets sidste gennemgang (sluttermin), eller stille mandskab til rådighed. Fejl og mangler ved den almindelige vedligeholdelse, der konstateres ved afleveringen, er entreprenøren pligtig til at udbedre straks og uden at stille krav om merydelser. 4.9 Sanktioner Vedligeholdelsesarbejdet skal være påbegyndt i så god tid og med så meget mandskab, at det kan færdiggøres inden udløbet af de fastsatte terminer. Skønner tilsynet, at arbejdet ikke er påbegyndt i rette tid eller med tilstrækkeligt mandskab er tilsynet berettiget til straks og uden varsel på entreprenørens regning at igangsætte arbejdet eller supplere arbejdsstyrken med det fornødne mandskab. I sådant tilfælde skal kommunen omgående underrette entreprenøren. Hvis vedligeholdelsesarbejdet af de enkelte vandløb ikke er færdig til aflevering ved udløbet af de fastsatte vedligeholdelsesperioder, pålægges entreprenøren en bod på 10% af den for det enkelte vandløb gældende tilbudssum for hver påbegyndt uge, vedligeholdelsesterminen overskrides. Såfremt vedligeholdelsesarbejdet ikke kan godkendes ved afleveringen pga. væsentlige fejl og mangler ved arbejdets udførelse, vil der yderligere blive fratrukket 1500 kr. til dækning af udgiften i forbindelse med nyt syn af de ved første syn konstaterede fejl og mangler. Er der sket væsentlig overvedligeholdelse i forhold til de fastlagte vedligeholdelsesbestemmelser pålægges entreprenøren en bod på 10% af entreprisen (tilbuddet i kr pr løbende meter m.v.) Ophævelse af kontrakt Frederikshavn Kommune kan, efter skriftligt påkrav til entreprenøren, hæve entrepriseaftalen i tilfælde af: at det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at kommunen har grund til at tro, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler eller forsinkelser, eller at der forelægger væsentlige forsinkelser, som kan medføre betydelige ulemper for Frederikshavn Kommune, medmindre at kommunens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset på anden vis f. eks ved sikkerhedsstillelsen. 5

8 Frederikshavn Kommune er berettiget til at opsige entrepriseaftalen, eller en del af denne såfremt: at et vandløb skal reguleres at der skal foretages en særlig hovedoprensning af hele eller dele af vandløbet at der efter byrådets beslutning foretages ændring af vedligeholdelsesmåden af vandløbet. I tilfælde af entreprenørens konkurs, kan Frederikshavn Kommune straks hæve aftalen, i det omfang konkurslovens regler ikke er til hindre derfor. 5 Arbejdets omfang og udførelse Vandløbene skal vedligeholdes i henhold til de gældende regulativer for offentlige vandløb i Frederikshavn Kommune samt nedenstående betingelser: Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen på en fagmæssigt korrekt måde og i overensstemmelse med kommunens anvisninger. Arbejdet skal udføres på en sådan måde, at der ikke anrettes skade på tilstødende arealer. Kørsel i afgrøder skal i videst mulige omfang undgås. Såfremt dette bliver nødvendigt af hensyn til tidsplan skal dette aftales med Frederikshavn Kommune. Vedligeholdelsen skal foregå ved strømrendeskæring med mejekurv. Mejekurvens bredde må maximalt være 2,6 meter bred. Vandløbene skal vedligeholdes iht. regulativernes vedligeholdelsesbestemmelser. Disse bestemmelser fremgår af vedlagte vedligeholdelsesinstrukser (bilag 2). Vandgennemstrømningen gennem broer skal være parallel med brounderstøtningen og alle vandløbsplanter skal bortskæres i hele strømrenden. Arbejdet udføres jf. tilbudlistens terminer i perioden fra ultimo juli til 15. oktober. Træer, buske skal beskæres således, at der er en frihøjde på 1 meter til dagligt vandspejl. Kantvegetation beskæres i det omfang den hæmmer afstrømningen væsentligt. Ved kraftige vegetation på dobbeltprofilet eller i øvrigt - kontaktes Frederikshavn Kommune om evt. at få det beskåret. I så fald vil det være ekstraarbejder. 6

9 Eventuelle væltede træer og buske skal opskæres og fjernes fra vandløbet, hvis de spærer for vandets frie løb. Det vil derfor være en fordel, hvis motorsav medbringes. Afregning herfor sker efter timepris og forudgående aftale med Frederikshavn Kommune (se kap. 4.5). Den afskårne grøde skal placeres udenfor 2-meter bræmmen. Såfremt der anrettes skade på vandløb, afmærkninger, rørledninger, broer og anden offentlig eller privat ejendom under arbejdets udførelse, skal entreprenøren bære alle omkostninger ved deres reetablering. Der skal ske en tilbagemelding af observationer, som er af betydning for vandløbets evne til at aflede vand eller er af betydning for miljøtilstanden i vandløbene, såsom opdyrkning af 2 meter (bræmmer målt fra vandløbsbrinkens øverste kant), sammenstyrtning af bræmmer og ikke frahegnede drikkesteder for kreaturer. Tilbagemeldingerne skal kommunen modtage snarest efter afslutningen på arbejdet. I forbindelse med vedligeholdelse af Gods Ugerbæk skal der rekvireres banevagter (Nordjyske Jernbaner) ved den del af vandløbet som grænser op til jernbanen. Entreprenør skal selv rekvirere banevagter og afholde afregningen herfor. Frederikshavn Kommune anvender programmet CamDoc fra Web4you til dokumentation og tilbagemeldinger fra entreprenør. Entreprenøren skal anvende programmet og selv afholde omkostningen hertil. Frederikshavn Kommune levere programmet. Der skal påregnes en engangsomkostning hertil på kr. plus en årlig afgift på kr. Der skal i forbindelse med vedligeholdet, for hvert vandløb, tages 3 repræsentative billeder med CamDoc, der viser et stræk af vandløbet før grødeskæring og samme sted efter grødeskæring. Vandløbsarbejderne skal igangsættes og færdigmeldes elektronisk via Frederikshavn Kommunes fremdriftsmodul. Programmet skal anvendes til færdigmeldinger og er gratis at anvende. Frederikshavn Kommune instruerer heri. 5.1 Arbejdets tidsplan Alle vandløb vedligeholdes fra nedstrøms ende til opstrøms ende. Indenfor det enkelte vandløbssystem, skal hovedvandløb vedligeholdes før sidevandløb. Entreprenøren udarbejder senest 14 dage efter overdragelse af arbejdet en tidsplan for de enkelte områder i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Tidsplanen skal fremsendes til godkendelse ved Frederikshavn Kommune. 7

10 5.2 Tilsyn Før vedligeholdelsen påbegyndes, skal entreprenøren meddele det til Center for Park & Vej (Lene Møller Buus, / ), ligesom de enkelte strækninger løbende færdigmeldes via fremdriftsmodulet. Såfremt Frederikshavn Kommune kasserer arbejdet på grund af væsentlige mangler, skal disse mangler straks udbedres. Syning af udført vedligeholdelsesarbejde skal være udført inden 14 dage efter færdigmelding, hvis muligheden for at kassere arbejdet skal benyttes. 8

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE

AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE AUGUST 2015 VORDINGBORG KOMMUNE UDBUD AF KOMMUNAL KØRSEL MED GARANTIVOGNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VORDINGBORG

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere