MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:"

Transkript

1 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor:

2 INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS OPKRÆVNINGER KONTINGENTER KONTAKT April

3 FORORD Dansk Golf Union (DGU) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). DGU's medlemmer er de fleste af landets golfklubber. DGU s formål er, som interesseorganisation for DGU s medlemmer, at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af mulighederne for udøvelse af alle DGU s aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. Her får du vejledning og oplysninger om forhold i forbindelse med medlemskabet af DGU. Du kan orientere dig om, hvordan medlemmer optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder samt, hvilke rettigheder og forpligtelser et medlemskab medfører. På danskgolfunion.dk finder du mange af DGU s services, og hjælp til ansøgning om medlemskab. Morten Backhausen Direktør, Dansk Golf Union 3

4 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION De følgende sider handler om, hvordan medlemskab af DGU kan opnås. Kravene, som stilles, er fastsat af DGU og DIF, med hensyntagen til golfspillet og fastholdelse af foreningsretlige og demokratiske principper. Der er tre medlemskategorier for medlemskab af DGU. Kategorierne er: Fuldgyldigt medlemskab Selskabsmedlemskab Begrænset medlemskab FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB Når den almennyttige golfklub opfylder alle betingelser for medlemskab, kan der ansøges om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU. En ansøgning skal desuden indeholde: Kopi af klubbens stiftende generalforsamlingsprotokollat. Kopi af vedtagne og underskrevne vedtægter. Kopi af lejeaftale og evt. administrationsaftale i underskrevet stand. Dokumentation for medlemsantal med mindst 50 aktive medlemmer. Dokumentation af banens længde. Skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar eller angivelse af, hvornår den bliver spilleklar. Bekræftelse på, at klubben har et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. SELSKABSMEDLEMSKAB Når et selskab opfylder alle betingelser for medlemskab, kan der ansøges om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU. En ansøgning skal desuden indeholde: Dokumentation af banens længde. Skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar eller angivelse af, hvornår den bliver spilleklar. Bekræftelse på, at selskabet har et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Ved ansøgning om begrænset medlemskab udfyldes kun ansøgningsblanketten. OPTAGELSESPROCEDURE Det er en god idé, at kontakte DGU før stiftelsen af en klub og før ansøgning om et medlemskab. Her kan DGU evt. forhåndsgodkende klubbens vedtægter og lejeaftale/administrationsaftale og sikre, at banen overholder kravene for medlemskab. Du finder forslag til vedtægter og andre aftaler på DGU s hjemmeside. DGU kan samtidig være behjælpelig med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse dokumenter, og vi anbefaler, at ansøgere er i løbende dialog med DGU i denne fase. Sagsbehandling for optagelse af en klub eller et selskab ligger mellem én til tre måneder inklusiv banebesøg. På de næste sider kan du se forskellige forpligtelser og rettigheder, der er knyttet op på hvert medlemskab. Ved optagelse som almennyttig golfklub godkender DGU i samarbejde med DIF, at klubbens vedtægter og eventuelle lejeaftale eller administrationsaftale med udlejer overholder reglerne for medlemskab af DGU, herunder DIF. Det er alene DGU, der godkender et medlemskab for selskaber og begrænset medlemskaber, og fastsætter medlemsbetingelser for disse. Dokumentation for medlemsantal med mindst 50 aktive medlemmer. Bekræftelse på at selskabet har råderet over et golfanlæg. 4

5 FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Fuldt medlemskab er forbeholdt danske almennyttige golfklubber. Medlemmerne skal altid overholde DGU s vedtægter og DIF s love. Golfklubben skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor en bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Der skal være mindst 50 aktive golfspillere i klubben. Klubbens vedtægter skal altid overholde reglerne for medlemskab af DGU og DIF. 16 i DGU s udkast til standardvedtægter medtages ukorrigeret i klubbens vedtægter. Klubben skal have rådighed over en spilleklar bane. DGU og DIF skal godkende enhver lejekontrakt samt administrationsaftale eller rådighedsstruktur over golfbanen samt eventuelle senere ændringer heri. Der kan kun være én klub tilknyttet et baneanlæg. Golfklubben skal have et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere, der overholder de minimumskrav, som DGU har udarbejdet i samarbejde med Professional Golfers Association Denmark (PGA). Klubben og dens golfspillere har ret til at deltage i DGUturneringer eller andre åbne turneringer. Dette gælder dog ikke klubber med ni huller under meter og golfspillere med DGU-kort med anmærkning F (fleksibelt medlemskab). GENERELLE FORPLIGTELSER Klubben er forpligtet til at stille banen til rådighed, én dag hvert andet år, til en DGU turnering. Stiller klubben banen til rådighed for en turnering, som løber over to dage, har klubben varetaget sin forpligtelse for i alt fire år, inklusiv det år, hvor turneringen afvikles. Klubben skal tillade andre golfspillere med DGU-kort greenfeespil på golfbanen. DGU henstiller til, at retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort iagttages. (Se side 11). Deltagelse i DGU s holdturneringer indebærer, at klubbens egen bane skal stilles til rådighed til en holdturnering. Sportslige sanktioner, som golfspillere idømmes (fx overtrædelse af Amatørreglerne), skal kunne ankes til DGU s respektive udvalg (Amatør- og Ordensudvalget, Turnerings- og Regelkomitéen samt Handicp Komiteen) og herefter DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Disciplinære sanktioner som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes for overtrædelse af ordensregler og lignende, skal kunne indankes til DGU s Amatør- og Ordensudvalg og herefter DIF-idrættens Højeste Appelinstans. DIF's antidoping, antipædofili og matchfixing regler skal følges. GOLFBANEN For at klubben kan opnå et fuldt medlemskab af DGU, skal klubben have rådighed over en bane. Banen skal godkendes og rates af DGU. For banen gør det sig gældende, at den skal: Have mindst ni huller. Have mindst ét par 4 hul. Have en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst meter. En golfklub som alene har en banelængde mindre en meter for ni huller, kan kun udstede et DGU-kort med anmærkning F til sine medlemmer. Have mindst to sæt klart markerede teesteder (med forskellig længde). Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner, kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af syv mm eller derunder. Have afmærkning af teesteder, out of bounds, hazards, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag, der opfylder golfreglernes bestemmelser. Have en træningsbane. Være korrekt opmålt i henhold til United States Golf Association (USGA) retningslinjer for rating. 5

6 6 Være rated af DGU - i begyndelsen med midlertidig rating. I øvrigt, efter DGU s skøn, opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde. GOLFSPILLET Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU. Klubben skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinjer ved anvendelse af det af DGU fastsatte handicapsystem samt Course Rating og Slope systemet. GOLFREGLER Klubben og golfspillerne skal følge de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler. I Golfreglerne indgår blandt andet Amatørreglerne, og hvordan spillet skal afvikles. HANDICAPSYSTEMET Klubben og golfspillerne skal følge reglerne for handicap systemet, som det er udarbejdet af European Golf Association (EGA). Det er kun fuldgyldige medlemmer og selskaber, som opnår retten til at benytte handicapsystemet. Det indebærer blandt andet, at det er klubben eller selskabet der udsteder og regulerer golfspillernes handicap. Udlejeren af baneanlægget kan således ikke udstede handicap eller arrangere tællende turneringer. Golfklubberne er forpligtet til at nedsætte en lokal handicapkomité, som har myndighed til at regulere golfspillerens handicap. USGA COURSE RATING SYSTEM DGU skal tilse, at golfklubber som er fuldgyldige medlemmer af DGU, opnår retten til at benytte USGA Course Rating og Slope Rating. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Ret til møde-, tale- og stemmeret på DGU s Tema- og Repræsentantskabsmøde. Ret til deltagelse på DGU s Regionalmøder. Ret til rating af golfbanen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA Ret til at anvende Golf- og Amatørreglerne Ret til at tildele aktive golfspillere handicap i overensstemmelse med DGU s licensaftale Klubben har mulighed for at rekvirere eksemplarer af magasinet Dansk Golf. Klubben er forpligtet til at betale til DIF s kollektive forsikringer og DGU s ansvarsforsikring for golfspillere. MEDLEMSBETINGELSER FASTSAT AF DIF Almennyttige foreninger, der har medlemskab af DGU, skal også efterleve DIF s love. DIF's opbygning indebærer en forpligtelse til at sikre den folkelige foreningsretlige bevægelse, som er indeholdt i DIF s love, herunder at især lovregulativ I - 2 foreningsbegrebet - overholdes. Foreningsbegrebet og kravet om, at klubben skal være almennyttig indebærer, at klubben skal være en demokratisk forening stiftet på en stiftende generalforsamling, hvor hele den ansvarlige bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Klubbestyrelsen og udvalg i klubben skal være bemandet på demokratisk vis - ved valg eller ved den valgte bestyrelses nedsættelse af udvalgene. Ejer klubben ikke selv golfanlægget, men lejer dette, stilles der en række formelle krav til lejeaftalen og en evt. administrationsaftale, der ikke må tilsidesætte foreningsbegrebet og klubbens demokratiske grundlag. Se næste side. Retten til at benytte ratingen tilkommer kun golfklubberne. 6

7 Vi har opstillet de mest fundamentale bestemmelser, som gælder for alle almennyttige klubber, der ønsker at opnå medlemskab af DGU og dermed DIF. En forening under DIF skal være demokratisk og almennyttig. Se i øvrigt lovregulativ I 2 om foreningsbegrebet. Det kontingent, som klubben opkræver, skal give adgang til golfspillet. Klubben skal være selvbestemmende og selvforvaltende. Klubben kan ikke i sine vedtægter aftale sig ud af DIF-reglerne, for eksempel ved at bestemme, at en udlejer af et golfanlæg kan bestemme størrelsen af kontingentet. Kontingentets størrelse kan udelukkende bestemmes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. eller bestyrelsen, og skal altid indsættes på klubbens konto. DIF anerkender, at der kan indgåes en selvstændig aftale om baneejers benyttelse af banen mod betaling af greenfee. Klubben skal have eneret til det lejede i den tid, klubben lejer golfanlægget. Det betyder, at hvis klubben lejer anlægget 365 dage om året, så kan udlejer ikke benytte sig af anlægget til sin egen selvstændige virksomhed. DIF anerkender ikke, at lejen er en fast procentdel af klubbens kontingent, idet dette strider mod DIF s princip om 100 % autonomi for klubben. DIF anerkender følgende former for lejebetaling: Fast beløb som evt. reguleres løbende, brugerfladeafgift, fast grundbeløb og procentdel leje af øvrige indtægter. Der foretages altid en konkret vurdering af det samlede aftalesæt. Et kontingent til klubben skal være ét beløb, opkræves af klubben og altid indsættes direkte på klubbens konto. Kontingentet skal altid være momsfrit og må ikke deles op i for eksempel et momsfrit kontingent og en momspligtig spilleret. Greenfee og andre typer af indtægter, der eksisterer i en klub, skal altid fastsættes af generalforsamlingen YDERLIGERE OPLYSNINGER danskgolfunion.dk/jura 7

8 BEGRÆNSET MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Klubber, selskaber, andre typer af virksomheder og organisationer, som beskæftiger sig med golf, men som ikke opfylder medlemsbetingelser for fuldt medlemskab, kan opnå begrænset medlemskab af DGU. Begrænset medlemskab giver følgende rettigheder: Ret til med én hertil befuldmægtiget person at deltage i og udtale sig på DGU's Repræsentantskabsmøde. Ret til at deltage i DGU s møder og kurser. Ret til at modtage DGU's information. Ret til at meddele klubbens medlemmer et handicap. Vær opmærksom på, at klubbens medlemmer ikke modtager DGU-kort. Det meddelte handicap er således kun et såkaldt klubhandicap. Ret til at købe DGU-publikationer. Ret til at modtage telefonisk rådgivning. Direkte omkostninger, for eksempel mødedeltagelse, udarbejdelse af dokumenter og rejser faktureres særskilt efter tidsforbrug. Mulighed for at rekvirere eksemplarer af magasinet Dansk Golf. Medlemskab med begrænsede rettigheder giver ikke ret til: At klubbens medlemmer modtager DGU-kort. At klubbens medlemmer automatisk har ret til at spille greenfee i andre klubber. At klubbens medlemmer kan deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer. At klubben har stemmeret på DGU's Repræsentantskabsmøde. SELSKABSMEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Selskabsmedlemmer i DGU giver i det væsentlige samme rettigheder som ved fuldgyldigt medlemskab, bl.a. retten til at udstede DGU-kort. Der gælder således også de samme optagelsesprocedurer vedrørende golfbanen og golfspillet. Du kan i de efterfølgende afsnit læse om de områder, hvor rettighederne adskiller sig fra det fulde medlemskab. FORMEL INDFLYDELSE I DGU Selskabsmedlemmer får møde- og taleret på DGU's Tema- og Repræsentantskabsmøde og regionalmøderne, men ingen stemmeret. SPORT Golfspillere med fuldgyldigt aktiv spilleret til selskabets anlæg har ret til deltagelse i DGU s turneringer, når turneringen ikke er et Danmarksmesterskab. Golfspillere med spilleret til selskabets anlæg kan udtages til DGU s landshold. SELSKAB OG ANLÆG Der kan ikke optages et selskab på et anlæg, der i forvejen har en golfklub tilknyttet. DIF skal ikke godkende selskabsmedlemmer, og der skal ikke indsendes vedtægter, leje- eller administrationsaftaler. FORSIKRING Selskabsmedlemmer er omfattet af DGU s kollektive ansvarsforsikring for golfspillere og dermed opkræves betaling som for fuldt medlemskab. Selskabsmedlemmer er ikke omfattet af DIF s kollektive forsikringer. At klubben omfattes af fællesforsikringerne hos DIF. 8

9 DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT Medlemskab indebærer, at klubber og selskaber skal administrere DGU-kort udstedt af DGU, herunder at reglerne og retningslinjerne overholdes. Klubber og selskaber skal orientere golfspillerne om DGU-kortet og dets anvendelse, og er selv ansvarlige for, at DGU-kort kun udleveres til de berettigede golfspillere. GENERELT OM DGU-KORT Alle golfspillere, der er medlemmer af en golfklub eller et selskab under DGU er berettiget til at modtage et DGUkort, når golfspilleren har erhvervet sig enten et golfkørekort eller et handicap på maksimum 36. DGU har to former for DGU-kort: 1. TRADITIONELT DGU-KORT 2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, som den enkelte klub eller selskab har rådighed over. Klubber der på tidspunktet for repræsentantskabsmødet i år 2010, havde mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, kan fremover maksimalt have det antal, som var meddelt i forbindelse med DGU s kontingentopkrævning i februar forud for repræsentantskabsmødet Personer der er berettiget til et traditionelt DGU-kort eller et DGU-kort med anmærkning F, er at anse som aktive spillere i henhold til DGU s vedtægter 4, stk TRADITIONELT DGU-KORT Alle golfspillere med et aktivt fuldgyldigt medlemskab af en golfklub, der har ni eller flere huller, og en banelængde på minimum meter for de ni huller, kan modtage et DGU-kort, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, seniorer, ægtepar, pensionister og studerende, såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme medlemsgruppe og alderskategori betaler. Der gælder dog følgende betingelser: For ægtefæller kræves det, at der er tale om et ægtefællemedlemsskab. For studerende kræves det, at de årligt kan fremvise gyldigt studiekort, er SU berettiget og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse. For pensionister kræves det, at medlemmet er fyldt 65 år og ikke har erhvervsarbejde. Ved uindskrænkende rettigheder forstås, at klubben ikke må indføre tidsbegrænsninger eller spillebegrænsninger på baneanlægget eller give rabat på kontingentet. Fuldgyldige medlemmer har ret til at spille på hele golfanlægget i hele kalenderåret, uden nogen form for begrænsninger, dog med respekt for klubbens arrangementer. Rabat på kontingentet på et fuldgyldigt medlemskab giver alene ret til et DGU-kort med anmærkning F. 9 9

10 DGU-KORT GIVER DESUDEN RET TIL At deltage i DGU-turneringer og andre åbne turneringer. At spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (se side 5 - "Generelle forpligtelser"). 2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F (F=FLEKSIBEL) Alle andre former for medlemskategorier, der ikke opfylder betingelserne for fuldgyldigt medlemskab, samt golfspillere i klubber, som for ni huller er kortere end meter, modtager DGU-kort med anmærkning F, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Et fleksibelt medlemskab skal give adgang til golf enten ved adgang til puttinggreen, driving range, par 3-bane, indspilsfaciliteter eller golfbanerne. DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til at deltage i DGU-turneringer (både hold- og individuelle DGU-turneringer). Klubberne har retten til at afvise golfspillere med et DGUkort med anmærkning F. LANGDISTANCEMEDLEMMER Langdistancemedlemmer får ikke udstedt et DGU-kort, da et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub, og dér har fået sit DGU-kort. ADMINISTRATION AF DGU-KORT DGU udsteder DGU-kort på baggrund af klubbernes indberetning. Klubben indberetter løbende via deres administrationssystem om, hvilke golfspillere, der er berettiget til DGU-kort. 10 DGU sørger for at udstede og fremsende DGU-kort. Kortene sendes til klubben, der videresender dem til de berettigede golfspillere. En golfspiller, der er medlem i flere klubber, vil kun modtage ét kort, og det er fra spillerens hjemmeklub, hvor vedkommende er aktivt medlem. Klubben, der udleverer DGU-kortet, kan betragte DGUkortet som medlemsbevis i klubben. Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. DGU udsteder kun ét gratis DGU-kort. Ved bortkomst af medlemskort kan erstatningskort bestilles mod betaling af gebyr, pt. 100 kr. 10

11 Klubben er, over for DGU og alle andre klubber, ansvarlig for, at kort udleveres i overensstemmelse med de gældende regler og kun til berettigede golfspillere. Udleverede DGU-kort skal derfor af klubben inddrives hos golfspillere, der ikke længere er berettiget til DGU-kort. DGU-kort skal forevises på forlangende. DGU-kortets nummer skal skrives i eventuel greenfeeprotokol sammen med golfspillerens navn og handicap. En klub har ret til at afvise greenfeespillere, der ikke har et gyldigt DGU-kort. 3. INTRODUKTIONSKORT Repræsentantskabet har besluttet, at introduktionskort skal gives til de personer, der gør en indsats for golfsporten. Introduktionskort kan bruges til golfspil i danske golfklubber under DGU, medmindre man i golfklubben har besluttet andet. Der findes to typer af introduktionskort, et DGU introduktionskort og et Nordisk introduktionskort. DGU INTRODUKTIONSKORT DGU Introduktionskortet er kun gældende hos danske golfklubber, som er medlem af DGU. Følgende personer modtager DGU introduktionskort: Indehavere af DGU's guldnål (gives livsvarigt). Indehavere af DGU s sølvnål (gives for 5 år). Fem bestyrelsesmedlemmer i klubber under DGU. Her er der mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget. Spillere i DGU s udviklingstrup og observationstrup. Personer som efter DGU's bestyrelses opfattelse gør en særlig indsats for golfsporten i Danmark, og som ikke kan henføres til andre kategorier. Landsholdsspillere med fysisk eller psykisk handicap DGU s frivillige. Sølvursmodtagere (gives for 5 år) NORDISK INTRODUKTIONSKORT Nordisk introduktionskort er gældende i golfklubber i Norden og Danmark, som er medlem af landenes respektive golfunioner. Følgende personer modtager Nordisk introduktionskort: DGU's og de nordiske golfunioners bestyrelses- og komitémedlemmer. DGU s og de nordiske golfunioners tidligere bestyrelsesformænd. Fastansat personale i DGU, DGU Erhverv og de nordiske golfunioner. Bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i klubber under DGU. Her er mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget. Elitespillere i DGU's og de nordiske golfunioners landsholdstrupper (A-trup, Junior-trup og pro-team). Golfjournalister udpeget af unionerne i de respektive nordiske lande. RETNINGSLINJER FOR KORTENES UDSTEDELSE OG ANVENDELSE Indehaveren af introduktionskort skal være aktivt medlem i en dansk golfklub for at kunne modtage og benytte kortet. Dog skal kortmodtagere udpeget af DGU, for eksempel DGU s frivillige, hæderstegnsmodtagere og DGU s ansatte have et fuldgyldigt aktivt medlemskab af en dansk golfklub. DGU anbefaler samtlige danske golfklubber at tillade indehavere af introduktionskortene frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden som er fra 1. april til 31. marts. De nordiske golfunioner anbefaler og henstiller til samtlige nordiske golfklubber at tillade indehavere af det Nordiske introduktionskort frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden. Hvis der spilles introduktionsrunder på samme bane mere end fem gange i gyldighedsperioden inddrages kortet. Indehaveren af kortet skal respektere alle lokale bestemmelser og begrænsninger, herunder eventuelle handicapbegrænsninger for adgang af greenfeespillere. Indehaveren skal før spil indskrive sig tydeligt i greenfeeprotokollen. Ved misbrug eller undladelse af at følge procedurerne for anvendelse af introduktionskort, har DGU ret til at inddrage kortet og påtale det over for kortindehaverens hjemmeklub. Hvis der i løbet af året sker en udskiftning af poster, der giver adgang til et kort, inddrager klubben kortet fra den afgående og indsender det til DGU. Klubben sletter det gamle kort og bestiller herefter nyt kort i klubbens administrationssystem til den nye på posten. 11

12 DANSK GOLF UNIONS OPKRÆVNINGER Alle DGU s faktureringer foregår elektronisk. Medlemmer er forpligtet til at orientere DGU om ændringer i mailadresser eller øvrige forhold, som er af betydning for fakturering. MEDLEMSKONTINGENT Medlemmer med fuldt medlemskab eller selskabsmedlemskab i DGU skal betale et årligt kontingent pr. aktiv golfspiller. Det årlige kontingent opkræves i fire rater i februar, april, august og november. Medlemmer med begrænset medlemskab betaler et årligt kontingent, som fastsættes af DGU's bestyrelse. Kontingentet opkræves ligeledes i fire rater. ANDRE OPKRÆVNINGER Ved bestilling af publikationer, kurser eller andet materiale fra DGU, udsteder DGU en elektronisk faktura til den klub, der foretager bestillingen. Klubber der indgår i en selskabskonstruktion, og hvor selskabet varetager administrationen for klubben, skal vedkommende, der bestiller materiale, gøre det klart for DGU, om det er klubben, selskabet eller en tredjepart, der foretager bestillingen. Publikationsbestilling af andre end DGU-medlemmer, sker ved henvendelse til DGU Erhverv A/S. FÆLLESFORSIKINGER Almennyttige klubber under DGU er obligatorisk omfattet at DIF s fællesforsikringer. Klubberne er derfor via deres medlemskab omfattet af en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, forsikring ved idrætsrejse, psykologisk krisehjælp og retshjælpsforsikring. DGU fakturerer fællesforsikringerne til golfklubberne i maj. Fakturering baseres på medlemsantallet pr. 30. september opgjort et år forud for faktureringsåret. Fakturaen udstedes til den enkelte golfklub, som hæfter for betaling. Medlemmer af DGU er desuden obligatorisk omfattet af den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere. Forsikringen dækker det ansvar en golfspiller måtte ifalde ved udøvelse af golfspillet. Forsikringen dækker al golfspil på en golfbane og anlæg, drevet af en foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af DGU. Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til en enhver anden tegnet ansvarsforsikring, fx spillerens privatansvarsforsikring samt klubbens og ejerens erhvervsansvarsforsikring. DGU fakturerer forsikringen til golfklubberne i december. Fakturering baseres på klubbens aktive medlemsantal pr. 30. september i faktureringsåret og udgør betaling af forsikringspræmien for kalenderåret forud. Fakturaen udstedes til den enkelte golfklub, som hæfter for betaling. 12

13 KONTINGENTER FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB OG SELSKABSMEDLEM- SKAB Kontingentet for klubber med fuldt medlemskab og selskabsmedlemmer fastsættes på Repræsentantskabsmødet og udgør pr. aktiv golfspiller: Voksne Juniorer* Langdistancemedlemmer** Juniorer uden banetilladelse 152 kr. pr. år 81 kr. pr. år 81 kr. pr. år 25 kr. pr. år Tillæg for selskaber*** 30 kr. pr. år * Et medlem anses som junior til og med kalenderåret vedkommende fylder 18 år. ** Et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub. *** For selskabsmedlemmer opkræves yderligere 30 kr. pr. aktivt medlem (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud). BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Kontingent for klubber med begrænset medlemskab fastsættes af DGU's bestyrelse og udgør pt kr. per år. Konsulentbistand afregnes til en timepris på 975 kr. eksklusiv moms. KONTAKT Dansk Golf Union Brøndby Stadion Brøndby Tlf. : Fax. : danskgolfunion.dk golf.dk TELEFONTID Alle dage

14 Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby t danskgolfunion.dk

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE

VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE VÆRD AT VIDE FOR ELITESPILLERE Dansk Golf Union 2. udgave/2014 KÆRE GOLFSPILLER Vi er stolte over at kunne byde dig velkommen som en del af Dansk Golf Unions (DGU) eliteudvikling. At blive udtaget til

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen...

Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... Love... 7 1 Formål... 8 2 Hjemsted... 8 3 Medlemsskab... 8 4 Udmeldelse/eksklusion... 8 5 Forbundets organer... 9 6 Årsmøde... 9 7 Bestyrelsen... 10 8 Kredse/aktivitetsgrupper... 11 9 Ophævelse... 11 10

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere