MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION. Hovedsponsor:"

Transkript

1 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Hovedsponsor:

2 INDHOLD 2 FORORD MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB BEGRÆNSET MEDLEMSKAB SELSKABSMEDLEMSKAB DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT DANSK GOLF UNIONS OPKRÆVNINGER KONTINGENTER KONTAKT April

3 FORORD Dansk Golf Union (DGU) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). DGU's medlemmer er de fleste af landets golfklubber. DGU s formål er, som interesseorganisation for DGU s medlemmer, at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af mulighederne for udøvelse af alle DGU s aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø. Her får du vejledning og oplysninger om forhold i forbindelse med medlemskabet af DGU. Du kan orientere dig om, hvordan medlemmer optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder samt, hvilke rettigheder og forpligtelser et medlemskab medfører. På danskgolfunion.dk finder du mange af DGU s services, og hjælp til ansøgning om medlemskab. Morten Backhausen Direktør, Dansk Golf Union 3

4 MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION De følgende sider handler om, hvordan medlemskab af DGU kan opnås. Kravene, som stilles, er fastsat af DGU og DIF, med hensyntagen til golfspillet og fastholdelse af foreningsretlige og demokratiske principper. Der er tre medlemskategorier for medlemskab af DGU. Kategorierne er: Fuldgyldigt medlemskab Selskabsmedlemskab Begrænset medlemskab FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB Når den almennyttige golfklub opfylder alle betingelser for medlemskab, kan der ansøges om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU. En ansøgning skal desuden indeholde: Kopi af klubbens stiftende generalforsamlingsprotokollat. Kopi af vedtagne og underskrevne vedtægter. Kopi af lejeaftale og evt. administrationsaftale i underskrevet stand. Dokumentation for medlemsantal med mindst 50 aktive medlemmer. Dokumentation af banens længde. Skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar eller angivelse af, hvornår den bliver spilleklar. Bekræftelse på, at klubben har et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. SELSKABSMEDLEMSKAB Når et selskab opfylder alle betingelser for medlemskab, kan der ansøges om medlemskab ved at udfylde en ansøgningsblanket, der indsendes til DGU. En ansøgning skal desuden indeholde: Dokumentation af banens længde. Skriftlig bekræftelse på, at banen er spilleklar eller angivelse af, hvornår den bliver spilleklar. Bekræftelse på, at selskabet har et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Ved ansøgning om begrænset medlemskab udfyldes kun ansøgningsblanketten. OPTAGELSESPROCEDURE Det er en god idé, at kontakte DGU før stiftelsen af en klub og før ansøgning om et medlemskab. Her kan DGU evt. forhåndsgodkende klubbens vedtægter og lejeaftale/administrationsaftale og sikre, at banen overholder kravene for medlemskab. Du finder forslag til vedtægter og andre aftaler på DGU s hjemmeside. DGU kan samtidig være behjælpelig med juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af disse dokumenter, og vi anbefaler, at ansøgere er i løbende dialog med DGU i denne fase. Sagsbehandling for optagelse af en klub eller et selskab ligger mellem én til tre måneder inklusiv banebesøg. På de næste sider kan du se forskellige forpligtelser og rettigheder, der er knyttet op på hvert medlemskab. Ved optagelse som almennyttig golfklub godkender DGU i samarbejde med DIF, at klubbens vedtægter og eventuelle lejeaftale eller administrationsaftale med udlejer overholder reglerne for medlemskab af DGU, herunder DIF. Det er alene DGU, der godkender et medlemskab for selskaber og begrænset medlemskaber, og fastsætter medlemsbetingelser for disse. Dokumentation for medlemsantal med mindst 50 aktive medlemmer. Bekræftelse på at selskabet har råderet over et golfanlæg. 4

5 FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Fuldt medlemskab er forbeholdt danske almennyttige golfklubber. Medlemmerne skal altid overholde DGU s vedtægter og DIF s love. Golfklubben skal være stiftet ved en stiftende generalforsamling, hvor en bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Der skal være mindst 50 aktive golfspillere i klubben. Klubbens vedtægter skal altid overholde reglerne for medlemskab af DGU og DIF. 16 i DGU s udkast til standardvedtægter medtages ukorrigeret i klubbens vedtægter. Klubben skal have rådighed over en spilleklar bane. DGU og DIF skal godkende enhver lejekontrakt samt administrationsaftale eller rådighedsstruktur over golfbanen samt eventuelle senere ændringer heri. Der kan kun være én klub tilknyttet et baneanlæg. Golfklubben skal have et administrationssystem, der kan kommunikere med DGU s administrationssystem. Klubben skal kunne udstede golfkørekort til nye spillere, der overholder de minimumskrav, som DGU har udarbejdet i samarbejde med Professional Golfers Association Denmark (PGA). Klubben og dens golfspillere har ret til at deltage i DGUturneringer eller andre åbne turneringer. Dette gælder dog ikke klubber med ni huller under meter og golfspillere med DGU-kort med anmærkning F (fleksibelt medlemskab). GENERELLE FORPLIGTELSER Klubben er forpligtet til at stille banen til rådighed, én dag hvert andet år, til en DGU turnering. Stiller klubben banen til rådighed for en turnering, som løber over to dage, har klubben varetaget sin forpligtelse for i alt fire år, inklusiv det år, hvor turneringen afvikles. Klubben skal tillade andre golfspillere med DGU-kort greenfeespil på golfbanen. DGU henstiller til, at retningslinjerne for anvendelse af DGU- og Nordisk Introduktionskort iagttages. (Se side 11). Deltagelse i DGU s holdturneringer indebærer, at klubbens egen bane skal stilles til rådighed til en holdturnering. Sportslige sanktioner, som golfspillere idømmes (fx overtrædelse af Amatørreglerne), skal kunne ankes til DGU s respektive udvalg (Amatør- og Ordensudvalget, Turnerings- og Regelkomitéen samt Handicp Komiteen) og herefter DIF-idrættens Højeste Appelinstans. Disciplinære sanktioner som golfspillere med spilleret til golfanlægget idømmes for overtrædelse af ordensregler og lignende, skal kunne indankes til DGU s Amatør- og Ordensudvalg og herefter DIF-idrættens Højeste Appelinstans. DIF's antidoping, antipædofili og matchfixing regler skal følges. GOLFBANEN For at klubben kan opnå et fuldt medlemskab af DGU, skal klubben have rådighed over en bane. Banen skal godkendes og rates af DGU. For banen gør det sig gældende, at den skal: Have mindst ni huller. Have mindst ét par 4 hul. Have en samlet længde fra gult teested for ni huller på mindst meter. En golfklub som alene har en banelængde mindre en meter for ni huller, kan kun udstede et DGU-kort med anmærkning F til sine medlemmer. Have mindst to sæt klart markerede teesteder (med forskellig længde). Have fairway-arealer, som under normale sommerkonditioner, kan klippes i en højde af 25 mm eller derunder. Have greens, som er mindst 250 kvadratmeter store i gennemsnit, og som under normale sommerkonditioner kan klippes i en højde af syv mm eller derunder. Have afmærkning af teesteder, out of bounds, hazards, areal under reparation og lignende, samt hulkopper og flag, der opfylder golfreglernes bestemmelser. Have en træningsbane. Være korrekt opmålt i henhold til United States Golf Association (USGA) retningslinjer for rating. 5

6 6 Være rated af DGU - i begyndelsen med midlertidig rating. I øvrigt, efter DGU s skøn, opfylde de spillemæssige krav, som en bane for klubberne under DGU bør opfylde. GOLFSPILLET Klubben skal overholde de af The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews bestemte golfregler. Dette indebærer, at klubbens lokale regler til enhver tid skal være godkendt af DGU, og at det skal være golfklubben, som sammen med DGU fastlægger disse, herunder også fastlægger banens markeringer. Midlertidige og kortvarige lokale regler er dog undtaget godkendelseskravet i DGU. Klubben skal regulere medlemmernes handicap i henhold til DGU's retningslinjer ved anvendelse af det af DGU fastsatte handicapsystem samt Course Rating og Slope systemet. GOLFREGLER Klubben og golfspillerne skal følge de af Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte golfregler. I Golfreglerne indgår blandt andet Amatørreglerne, og hvordan spillet skal afvikles. HANDICAPSYSTEMET Klubben og golfspillerne skal følge reglerne for handicap systemet, som det er udarbejdet af European Golf Association (EGA). Det er kun fuldgyldige medlemmer og selskaber, som opnår retten til at benytte handicapsystemet. Det indebærer blandt andet, at det er klubben eller selskabet der udsteder og regulerer golfspillernes handicap. Udlejeren af baneanlægget kan således ikke udstede handicap eller arrangere tællende turneringer. Golfklubberne er forpligtet til at nedsætte en lokal handicapkomité, som har myndighed til at regulere golfspillerens handicap. USGA COURSE RATING SYSTEM DGU skal tilse, at golfklubber som er fuldgyldige medlemmer af DGU, opnår retten til at benytte USGA Course Rating og Slope Rating. RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER Ret til møde-, tale- og stemmeret på DGU s Tema- og Repræsentantskabsmøde. Ret til deltagelse på DGU s Regionalmøder. Ret til rating af golfbanen i overensstemmelse med DGU s licensaftale med USGA Ret til at anvende Golf- og Amatørreglerne Ret til at tildele aktive golfspillere handicap i overensstemmelse med DGU s licensaftale Klubben har mulighed for at rekvirere eksemplarer af magasinet Dansk Golf. Klubben er forpligtet til at betale til DIF s kollektive forsikringer og DGU s ansvarsforsikring for golfspillere. MEDLEMSBETINGELSER FASTSAT AF DIF Almennyttige foreninger, der har medlemskab af DGU, skal også efterleve DIF s love. DIF's opbygning indebærer en forpligtelse til at sikre den folkelige foreningsretlige bevægelse, som er indeholdt i DIF s love, herunder at især lovregulativ I - 2 foreningsbegrebet - overholdes. Foreningsbegrebet og kravet om, at klubben skal være almennyttig indebærer, at klubben skal være en demokratisk forening stiftet på en stiftende generalforsamling, hvor hele den ansvarlige bestyrelse er valgt, og hvor klubbens vedtægter er vedtaget. Klubbestyrelsen og udvalg i klubben skal være bemandet på demokratisk vis - ved valg eller ved den valgte bestyrelses nedsættelse af udvalgene. Ejer klubben ikke selv golfanlægget, men lejer dette, stilles der en række formelle krav til lejeaftalen og en evt. administrationsaftale, der ikke må tilsidesætte foreningsbegrebet og klubbens demokratiske grundlag. Se næste side. Retten til at benytte ratingen tilkommer kun golfklubberne. 6

7 Vi har opstillet de mest fundamentale bestemmelser, som gælder for alle almennyttige klubber, der ønsker at opnå medlemskab af DGU og dermed DIF. En forening under DIF skal være demokratisk og almennyttig. Se i øvrigt lovregulativ I 2 om foreningsbegrebet. Det kontingent, som klubben opkræver, skal give adgang til golfspillet. Klubben skal være selvbestemmende og selvforvaltende. Klubben kan ikke i sine vedtægter aftale sig ud af DIF-reglerne, for eksempel ved at bestemme, at en udlejer af et golfanlæg kan bestemme størrelsen af kontingentet. Kontingentets størrelse kan udelukkende bestemmes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. eller bestyrelsen, og skal altid indsættes på klubbens konto. DIF anerkender, at der kan indgåes en selvstændig aftale om baneejers benyttelse af banen mod betaling af greenfee. Klubben skal have eneret til det lejede i den tid, klubben lejer golfanlægget. Det betyder, at hvis klubben lejer anlægget 365 dage om året, så kan udlejer ikke benytte sig af anlægget til sin egen selvstændige virksomhed. DIF anerkender ikke, at lejen er en fast procentdel af klubbens kontingent, idet dette strider mod DIF s princip om 100 % autonomi for klubben. DIF anerkender følgende former for lejebetaling: Fast beløb som evt. reguleres løbende, brugerfladeafgift, fast grundbeløb og procentdel leje af øvrige indtægter. Der foretages altid en konkret vurdering af det samlede aftalesæt. Et kontingent til klubben skal være ét beløb, opkræves af klubben og altid indsættes direkte på klubbens konto. Kontingentet skal altid være momsfrit og må ikke deles op i for eksempel et momsfrit kontingent og en momspligtig spilleret. Greenfee og andre typer af indtægter, der eksisterer i en klub, skal altid fastsættes af generalforsamlingen YDERLIGERE OPLYSNINGER danskgolfunion.dk/jura 7

8 BEGRÆNSET MEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Klubber, selskaber, andre typer af virksomheder og organisationer, som beskæftiger sig med golf, men som ikke opfylder medlemsbetingelser for fuldt medlemskab, kan opnå begrænset medlemskab af DGU. Begrænset medlemskab giver følgende rettigheder: Ret til med én hertil befuldmægtiget person at deltage i og udtale sig på DGU's Repræsentantskabsmøde. Ret til at deltage i DGU s møder og kurser. Ret til at modtage DGU's information. Ret til at meddele klubbens medlemmer et handicap. Vær opmærksom på, at klubbens medlemmer ikke modtager DGU-kort. Det meddelte handicap er således kun et såkaldt klubhandicap. Ret til at købe DGU-publikationer. Ret til at modtage telefonisk rådgivning. Direkte omkostninger, for eksempel mødedeltagelse, udarbejdelse af dokumenter og rejser faktureres særskilt efter tidsforbrug. Mulighed for at rekvirere eksemplarer af magasinet Dansk Golf. Medlemskab med begrænsede rettigheder giver ikke ret til: At klubbens medlemmer modtager DGU-kort. At klubbens medlemmer automatisk har ret til at spille greenfee i andre klubber. At klubbens medlemmer kan deltage i DGU-turneringer eller andre åbne turneringer. At klubben har stemmeret på DGU's Repræsentantskabsmøde. SELSKABSMEDLEMSKAB MEDLEMSBETINGELSER Selskabsmedlemmer i DGU giver i det væsentlige samme rettigheder som ved fuldgyldigt medlemskab, bl.a. retten til at udstede DGU-kort. Der gælder således også de samme optagelsesprocedurer vedrørende golfbanen og golfspillet. Du kan i de efterfølgende afsnit læse om de områder, hvor rettighederne adskiller sig fra det fulde medlemskab. FORMEL INDFLYDELSE I DGU Selskabsmedlemmer får møde- og taleret på DGU's Tema- og Repræsentantskabsmøde og regionalmøderne, men ingen stemmeret. SPORT Golfspillere med fuldgyldigt aktiv spilleret til selskabets anlæg har ret til deltagelse i DGU s turneringer, når turneringen ikke er et Danmarksmesterskab. Golfspillere med spilleret til selskabets anlæg kan udtages til DGU s landshold. SELSKAB OG ANLÆG Der kan ikke optages et selskab på et anlæg, der i forvejen har en golfklub tilknyttet. DIF skal ikke godkende selskabsmedlemmer, og der skal ikke indsendes vedtægter, leje- eller administrationsaftaler. FORSIKRING Selskabsmedlemmer er omfattet af DGU s kollektive ansvarsforsikring for golfspillere og dermed opkræves betaling som for fuldt medlemskab. Selskabsmedlemmer er ikke omfattet af DIF s kollektive forsikringer. At klubben omfattes af fællesforsikringerne hos DIF. 8

9 DGU-KORT OG ANDRE MEDLEMSKORT Medlemskab indebærer, at klubber og selskaber skal administrere DGU-kort udstedt af DGU, herunder at reglerne og retningslinjerne overholdes. Klubber og selskaber skal orientere golfspillerne om DGU-kortet og dets anvendelse, og er selv ansvarlige for, at DGU-kort kun udleveres til de berettigede golfspillere. GENERELT OM DGU-KORT Alle golfspillere, der er medlemmer af en golfklub eller et selskab under DGU er berettiget til at modtage et DGUkort, når golfspilleren har erhvervet sig enten et golfkørekort eller et handicap på maksimum 36. DGU har to former for DGU-kort: 1. TRADITIONELT DGU-KORT 2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F Der kan ikke udstedes mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, som den enkelte klub eller selskab har rådighed over. Klubber der på tidspunktet for repræsentantskabsmødet i år 2010, havde mere end 100 DGU-kort pr. ratet hul, kan fremover maksimalt have det antal, som var meddelt i forbindelse med DGU s kontingentopkrævning i februar forud for repræsentantskabsmødet Personer der er berettiget til et traditionelt DGU-kort eller et DGU-kort med anmærkning F, er at anse som aktive spillere i henhold til DGU s vedtægter 4, stk TRADITIONELT DGU-KORT Alle golfspillere med et aktivt fuldgyldigt medlemskab af en golfklub, der har ni eller flere huller, og en banelængde på minimum meter for de ni huller, kan modtage et DGU-kort, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Som fuldgyldige medlemmer regnes juniorer, ungseniorer, seniorer, ægtepar, pensionister og studerende, såfremt de har uindskrænkede rettigheder til at spille på egen bane, og såfremt deres kontingent svarer til, hvad alle andre i samme medlemsgruppe og alderskategori betaler. Der gælder dog følgende betingelser: For ægtefæller kræves det, at der er tale om et ægtefællemedlemsskab. For studerende kræves det, at de årligt kan fremvise gyldigt studiekort, er SU berettiget og maksimalt er fyldt 30 år ved kalenderårets begyndelse. For pensionister kræves det, at medlemmet er fyldt 65 år og ikke har erhvervsarbejde. Ved uindskrænkende rettigheder forstås, at klubben ikke må indføre tidsbegrænsninger eller spillebegrænsninger på baneanlægget eller give rabat på kontingentet. Fuldgyldige medlemmer har ret til at spille på hele golfanlægget i hele kalenderåret, uden nogen form for begrænsninger, dog med respekt for klubbens arrangementer. Rabat på kontingentet på et fuldgyldigt medlemskab giver alene ret til et DGU-kort med anmærkning F. 9 9

10 DGU-KORT GIVER DESUDEN RET TIL At deltage i DGU-turneringer og andre åbne turneringer. At spille på andre DGU medlemsklubbers baner mod betaling af greenfee og med respekt for eventuelle begrænsninger (se side 5 - "Generelle forpligtelser"). 2. DGU-KORT MED ANMÆRKNING F (F=FLEKSIBEL) Alle andre former for medlemskategorier, der ikke opfylder betingelserne for fuldgyldigt medlemskab, samt golfspillere i klubber, som for ni huller er kortere end meter, modtager DGU-kort med anmærkning F, når de påkrævede spillemæssige færdigheder er opnået. Et fleksibelt medlemskab skal give adgang til golf enten ved adgang til puttinggreen, driving range, par 3-bane, indspilsfaciliteter eller golfbanerne. DGU-kort med anmærkning F giver ikke ret til at deltage i DGU-turneringer (både hold- og individuelle DGU-turneringer). Klubberne har retten til at afvise golfspillere med et DGUkort med anmærkning F. LANGDISTANCEMEDLEMMER Langdistancemedlemmer får ikke udstedt et DGU-kort, da et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub, og dér har fået sit DGU-kort. ADMINISTRATION AF DGU-KORT DGU udsteder DGU-kort på baggrund af klubbernes indberetning. Klubben indberetter løbende via deres administrationssystem om, hvilke golfspillere, der er berettiget til DGU-kort. 10 DGU sørger for at udstede og fremsende DGU-kort. Kortene sendes til klubben, der videresender dem til de berettigede golfspillere. En golfspiller, der er medlem i flere klubber, vil kun modtage ét kort, og det er fra spillerens hjemmeklub, hvor vedkommende er aktivt medlem. Klubben, der udleverer DGU-kortet, kan betragte DGUkortet som medlemsbevis i klubben. Kortet er strengt personligt og må ikke overdrages til andre. DGU udsteder kun ét gratis DGU-kort. Ved bortkomst af medlemskort kan erstatningskort bestilles mod betaling af gebyr, pt. 100 kr. 10

11 Klubben er, over for DGU og alle andre klubber, ansvarlig for, at kort udleveres i overensstemmelse med de gældende regler og kun til berettigede golfspillere. Udleverede DGU-kort skal derfor af klubben inddrives hos golfspillere, der ikke længere er berettiget til DGU-kort. DGU-kort skal forevises på forlangende. DGU-kortets nummer skal skrives i eventuel greenfeeprotokol sammen med golfspillerens navn og handicap. En klub har ret til at afvise greenfeespillere, der ikke har et gyldigt DGU-kort. 3. INTRODUKTIONSKORT Repræsentantskabet har besluttet, at introduktionskort skal gives til de personer, der gør en indsats for golfsporten. Introduktionskort kan bruges til golfspil i danske golfklubber under DGU, medmindre man i golfklubben har besluttet andet. Der findes to typer af introduktionskort, et DGU introduktionskort og et Nordisk introduktionskort. DGU INTRODUKTIONSKORT DGU Introduktionskortet er kun gældende hos danske golfklubber, som er medlem af DGU. Følgende personer modtager DGU introduktionskort: Indehavere af DGU's guldnål (gives livsvarigt). Indehavere af DGU s sølvnål (gives for 5 år). Fem bestyrelsesmedlemmer i klubber under DGU. Her er der mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget. Spillere i DGU s udviklingstrup og observationstrup. Personer som efter DGU's bestyrelses opfattelse gør en særlig indsats for golfsporten i Danmark, og som ikke kan henføres til andre kategorier. Landsholdsspillere med fysisk eller psykisk handicap DGU s frivillige. Sølvursmodtagere (gives for 5 år) NORDISK INTRODUKTIONSKORT Nordisk introduktionskort er gældende i golfklubber i Norden og Danmark, som er medlem af landenes respektive golfunioner. Følgende personer modtager Nordisk introduktionskort: DGU's og de nordiske golfunioners bestyrelses- og komitémedlemmer. DGU s og de nordiske golfunioners tidligere bestyrelsesformænd. Fastansat personale i DGU, DGU Erhverv og de nordiske golfunioner. Bestyrelsesformanden og ét bestyrelsesmedlem i klubber under DGU. Her er mulighed for at videregive et kort til formanden for baneudvalget. Elitespillere i DGU's og de nordiske golfunioners landsholdstrupper (A-trup, Junior-trup og pro-team). Golfjournalister udpeget af unionerne i de respektive nordiske lande. RETNINGSLINJER FOR KORTENES UDSTEDELSE OG ANVENDELSE Indehaveren af introduktionskort skal være aktivt medlem i en dansk golfklub for at kunne modtage og benytte kortet. Dog skal kortmodtagere udpeget af DGU, for eksempel DGU s frivillige, hæderstegnsmodtagere og DGU s ansatte have et fuldgyldigt aktivt medlemskab af en dansk golfklub. DGU anbefaler samtlige danske golfklubber at tillade indehavere af introduktionskortene frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden som er fra 1. april til 31. marts. De nordiske golfunioner anbefaler og henstiller til samtlige nordiske golfklubber at tillade indehavere af det Nordiske introduktionskort frit spil på klubbens bane op til fem gange i gyldighedsperioden. Hvis der spilles introduktionsrunder på samme bane mere end fem gange i gyldighedsperioden inddrages kortet. Indehaveren af kortet skal respektere alle lokale bestemmelser og begrænsninger, herunder eventuelle handicapbegrænsninger for adgang af greenfeespillere. Indehaveren skal før spil indskrive sig tydeligt i greenfeeprotokollen. Ved misbrug eller undladelse af at følge procedurerne for anvendelse af introduktionskort, har DGU ret til at inddrage kortet og påtale det over for kortindehaverens hjemmeklub. Hvis der i løbet af året sker en udskiftning af poster, der giver adgang til et kort, inddrager klubben kortet fra den afgående og indsender det til DGU. Klubben sletter det gamle kort og bestiller herefter nyt kort i klubbens administrationssystem til den nye på posten. 11

12 DANSK GOLF UNIONS OPKRÆVNINGER Alle DGU s faktureringer foregår elektronisk. Medlemmer er forpligtet til at orientere DGU om ændringer i mailadresser eller øvrige forhold, som er af betydning for fakturering. MEDLEMSKONTINGENT Medlemmer med fuldt medlemskab eller selskabsmedlemskab i DGU skal betale et årligt kontingent pr. aktiv golfspiller. Det årlige kontingent opkræves i fire rater i februar, april, august og november. Medlemmer med begrænset medlemskab betaler et årligt kontingent, som fastsættes af DGU's bestyrelse. Kontingentet opkræves ligeledes i fire rater. ANDRE OPKRÆVNINGER Ved bestilling af publikationer, kurser eller andet materiale fra DGU, udsteder DGU en elektronisk faktura til den klub, der foretager bestillingen. Klubber der indgår i en selskabskonstruktion, og hvor selskabet varetager administrationen for klubben, skal vedkommende, der bestiller materiale, gøre det klart for DGU, om det er klubben, selskabet eller en tredjepart, der foretager bestillingen. Publikationsbestilling af andre end DGU-medlemmer, sker ved henvendelse til DGU Erhverv A/S. FÆLLESFORSIKINGER Almennyttige klubber under DGU er obligatorisk omfattet at DIF s fællesforsikringer. Klubberne er derfor via deres medlemskab omfattet af en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, forsikring ved idrætsrejse, psykologisk krisehjælp og retshjælpsforsikring. DGU fakturerer fællesforsikringerne til golfklubberne i maj. Fakturering baseres på medlemsantallet pr. 30. september opgjort et år forud for faktureringsåret. Fakturaen udstedes til den enkelte golfklub, som hæfter for betaling. Medlemmer af DGU er desuden obligatorisk omfattet af den kollektive ansvarsforsikring for golfspillere. Forsikringen dækker det ansvar en golfspiller måtte ifalde ved udøvelse af golfspillet. Forsikringen dækker al golfspil på en golfbane og anlæg, drevet af en foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det er en forudsætning, at foreningen eller ejeren har medlemskab af DGU. Golfspil omfatter opvarmning/træning på de dertil indrettede områder såvel som spil på selve banen. Forsikringen dækker subsidiært i forhold til en enhver anden tegnet ansvarsforsikring, fx spillerens privatansvarsforsikring samt klubbens og ejerens erhvervsansvarsforsikring. DGU fakturerer forsikringen til golfklubberne i december. Fakturering baseres på klubbens aktive medlemsantal pr. 30. september i faktureringsåret og udgør betaling af forsikringspræmien for kalenderåret forud. Fakturaen udstedes til den enkelte golfklub, som hæfter for betaling. 12

13 KONTINGENTER FULDGYLDIGT MEDLEMSKAB OG SELSKABSMEDLEM- SKAB Kontingentet for klubber med fuldt medlemskab og selskabsmedlemmer fastsættes på Repræsentantskabsmødet og udgør pr. aktiv golfspiller: Voksne Juniorer* Langdistancemedlemmer** Juniorer uden banetilladelse 152 kr. pr. år 81 kr. pr. år 81 kr. pr. år 25 kr. pr. år Tillæg for selskaber*** 30 kr. pr. år * Et medlem anses som junior til og med kalenderåret vedkommende fylder 18 år. ** Et langdistancemedlem skal være aktivt medlem i en anden dansk golfklub. *** For selskabsmedlemmer opkræves yderligere 30 kr. pr. aktivt medlem (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud). BEGRÆNSET MEDLEMSKAB Kontingent for klubber med begrænset medlemskab fastsættes af DGU's bestyrelse og udgør pt kr. per år. Konsulentbistand afregnes til en timepris på 975 kr. eksklusiv moms. KONTAKT Dansk Golf Union Brøndby Stadion Brøndby Tlf. : Fax. : danskgolfunion.dk golf.dk TELEFONTID Alle dage

14 Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby t danskgolfunion.dk

Medlemskab af Dansk Golf Union

Medlemskab af Dansk Golf Union DA N S K GOL F U N ION Medlemskab af Dansk Golf Union REGLER OG BESTEMMELSER KORT KONTINGENTER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 DANSK GOLF UNION 4 MEDLEMSKAB AF DGU 5 OPTAGELSESPROCEDURE 5 MEDLEMS- OG OPTAGELSESBETINGELSER

Læs mere

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION

MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION MEDLEMSKAB AF DANSK GOLF UNION Udgave december 2009 December 2009 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 2 DGU & Organisation side 3 Medlemskab af DGU side 4 Optagelsesprocedure side 4 Fuldgyldigt medlemskab

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012. Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 Tema- og repræsentantskabsmøde 2012 1 Indkaldelse til Dansk Golf Unions ordinære repræsentant skabsmøde samt Temamøde Comwell Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør den 23. og 24.

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Odder Golfklub...

Vedtægter for Odder Golfklub... Vedtægter for Odder Golfklub... 1. Formål 1.1 Klubbens navn er Odder Golfklub, og dens hjemsted er Odder Kommune. 1.2 Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER

Frederikssund Golfklub VEDTÆGTER VEDTÆGTER Senest opdateret på generalforsamlingen 2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Frederikssund Golfklub og dens hjemsted er Frederikssund kommune. Klubben er tilsluttet Dansk Golf Union (DGU)

Læs mere

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold.

Sekretariatet indstiller til, at DGU s bestyrelse drøfter senior elite strategien og godkender det endelige indhold. 27. april Referat fra bestyrelsesmøde afholdt i Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Mandag den 27. april 2015 kl. 16.00 20.00 Til stede: Jim Staffensen JST Tuula Undall TUN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød

VELKOMMEN. (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) Informations- og dialogmøde, Hillerød VELKOMMEN (www.dguplus.org/reprasentantskabsmode) 6. januar 2010 1 DAGSORDEN Forslag på repræsentantskabsmøde 2009 og udvalgsarbejdet Trends for idrætten, golf i Danmark og udlandet De endelige forslag

Læs mere

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011

Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 1. juni 2011 Referat fra regionalmøderne afholdt i Herning Golf Klub 17.maj 2011 Rungsted Golf Klub 18. maj 2011 Medlemssituationen Der er pr. 16. maj en samlet stigning i antal aktive spillere på 1.348

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Vedtægter for. Viborg Golfklub

Vedtægter for. Viborg Golfklub Vedtægter for Viborg Golfklub 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april 1973. Klubbens adresse er: Spangsbjerg

Læs mere

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ

Vedtægter for. Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ Vedtægter for Odense Golfklub Hestehaven 200 5220 Odense SØ 1 Klubbens navn er Odense Golfklub med hjemsted i Odense kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke

Læs mere

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1

TEMAMØDE 2011. Temamøde 25. marts 2011 1 TEMAMØDE 2011 Temamøde 25. marts 2011 1 AGENDA Generelle tendenser og temaer omkring fleksible medlemskaber Ved Morten Backhausen Det lokale perspektiv og to nye sites til kampen om nye medlemmer Ved Jonas

Læs mere

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007

Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168. Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 Forslag indsendt af Vagn Levring medlem nr. 168 Vedtægter for Silkeborg Golf Club vedtaget på generalforsamling i november 2007 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Silkeborg Golf Club.

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union.

Stiftelse af Royal Golf Club er sket på et medlemsmøde den 24. marts 2009. Klubben er selskabsmedlem af Dansk Golf Union. 1 - Udgave Denne 11. udgave af Royal Golf Center - Rules and Regulations of Etiquette er gældende fra 22. oktober 2014 og erstatter 10. udgave fra 5. november 2009. 2 - Åbning - Overdækket driving range

Læs mere

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.

20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21. 20. maj 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Silkeborg Golf Club Sensommervej 15C, Resenbro, Silkeborg tirsdag den 18. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Deltagere fra DGU: Kristian Bach, Tange

Læs mere

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende:

De faktiske ændringer i den konkrete tekst er redaktionelle ændringer, bl.a. i 5, samt indførelse af følgende: 2002 DGU's Handicap- og Course Rating Komité. 7. februar 2002. INDHOLD Indledning 1 Unionens rettigheder og pligter. 2 Medlemsklubbens rettigheder og pligter. 3 Handicapkomitéens (hjemmeklubben) rettigheder

Læs mere

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning

8. BESTEMMELSER. 2 Amatørreglerne. 4 Stipendier. 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 8. BESTEMMELSER 2 Amatørreglerne 4 Stipendier 6 A & O s Råd og hjælp til konfliktløsning 1 AMATØRREGLERNE I henhold til Dansk Golf Union's vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer

Læs mere

VELKOMMEN REGIONALMØDE

VELKOMMEN REGIONALMØDE VELKOMMEN REGIONALMØDE DAGSORDEN DE NYESTE MEDLEMSTAL ANBEFALINGER TIL GOD KLUBDRIFT GOLFSPILLEREN I CENTRUM STATUS PÅ MILJØET. EMNER TIL TEMAMØDE 2014 PRIVATE BANEEJERE VALG TIL DGU S BESTYRELSE EUROPEAN

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.

7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21. 7. juni 2010 Referat fra regionalmøde afholdt i Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion, Brøndby onsdag den 25. maj 2010 kl. 18.00-21.00 Deltagerliste: Torben Binderup, Skovbo Golfklub Nils Birkner,

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro

Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Vejledning til forpagtnings- & samarbejdsaftale mellem golfklub/driftsselskab og pro Denne vejledning udstikker nogle generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede forpagtnings- & samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Ordens- og etiketteregler

Ordens- og etiketteregler Ordens- og etiketteregler i Ordens- og etiketteregler i Viborg Golfklub 1 Bestyrelsen for Viborg Golfklub har som målsætning, at det skal være en god oplevelse for alle medlemmer og gæster at færdes på

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2009 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Behandling af disciplinærsager

Behandling af disciplinærsager Behandling af disciplinærsager i Behandling af disciplinærsager 1 Indholdsfortegnelse 1. Viborg Golfklubs Ordens- og etiketteregler 2010 2. Viborg Golfklubs vedtægter 12 - Amatør- og Ordensudvalg 3. Viborg

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Informationer til nye golfspiller

Informationer til nye golfspiller Skanderborg golfklub kan tilbyde et prøvemedlemskab med en varighed på 3 måneder, som introduktion til golf og ikke mindst, den rette måde at lære spillets finesser på. Et prøvemedlemsskab for 2015 indeholder:

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS

Fra sekretariatet: Camilla Flindt Hjælmhof CFH. Afbud: Anne Kjestine Krag Sørensen AKS 23. november 2010 Referat fra bestyrelsesmøde afholdt Dansk Golf Union, Idrættens Hus, Brøndby Mandag den 15. november 2010 kl. 16.00 Til stede: Søren Clemmensen SCN Tuula Undall TUN Ib Dam Schultz IDS

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014

DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 DGU S HANDICAP- OG COURSE RATING KOMITÉ JULI 2014 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015 SIDE 2 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.

Prøvemedlemskab af. Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub. Prøvemedlemskab af Hestehaven 200 5220 Odense SØ Telefon 6595 9000 E-mail: sekretariatet@odensegolfklub.dk Hjemmeside: www.odensegolfklub.dk 2011 BEGYNDERUDVALGET - tidligere kaldet Kaninkomite (da begyndere

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark

fus Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark fus Efterskolens Afgangsprøve Matematisk Problemløsning 1 2 3 4 Caféen Golfbolde Golfbanen Medlemmer Marts 2010 Som bilag til dette opgavesæt er vedlagt et svarark Side 1 af 8 1 Caféen Søren og Per tager

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Skattepjece 2008. skattemæssige konsekvenser DANSK GOLF UNION Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Skattepjece 2008 H O V E D S P O N S O R basisstruktur selskabsstruktur Banelejestruktur skattemæssige konsekvenser Forord Skattemæssigt adskiller

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Begynderkursus 2015 SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Velkommen til Sydsjællands Golfklub Mogenstrup Historie. Sydsjællands Golfklub blev den 6. juni 1974 tilmeldt Dansk Golf Union som klub nr. 42. Golfarkitekt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater

Medieinformation. M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater D A N S K G O L F U N I O N Medieinformation 2010 M aga sinet da nsk golf dgu.org compa n y days Sponsor ater En sport for livet Med 150.000 aktive udøvere er golf i dag Danmarks største sportsgren for

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Dansk Golf Unions repræsentantskab 18. december 2014 VARSLINGSSKRIVELSE TIL DGU S REPRÆSENTANTSKABSMØDE Dansk Golf Union afholder repræsentantskabsmøde på Comwell i Middelfart lørdag den 21. marts

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt

Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Landsdelskvalifikation, afholdes samme dag øst og vest for Storebælt SPORTSJOURNALISTERNES JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3 afsnit: Generelle turneringsbetingelser

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere