Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

2 Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven Indledning Baggrund for annoncering Organisering Baggrund for annoncering Lovgrundlag Beskrivelse af opgaven Afgrænsning og beskrivelse af opgaven Sagsgange og samarbejde Sagsgange Kravspecifikationer Kontaktperson Behandling af klager Aktindsigt Rapportering og indbetaling Datasikkerhed Lovgivning Mindstekrav (MK) der skal opfyldes af leverandør Generelle form- og procedurekrav Vilkår for afgivelse af tilbud Generelt Vedståelsesfrist Leverandørens forbehold Skive Kommunes forbehold Ejendomsret til udbudsmaterialet Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Spørgsmål til udbudsmateriale Tilbudsfrist Tilbudsbehandling

3 4.3.1 Åbning Forhandling Underretning om valg af tilbud Udgifter ved tilbudsgivning Procedure for udvælgelse og tildeling Oplysninger om virksomhedens egne forhold Tildelingskriterium Betalingsmodel Incitamentsbaseret betalingsmodel Betalingsmodellens elementer Tilbudsdisposition Generelle formkrav Disposition for tilbuddet Udkast til kontrakt Tidsfrister og kontaktpersoner Bilag A Bilag B - Databehandlingsaftale Bilag C

4 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15a-15d annonceret følgende: Kontrakt på varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Dette udbud om varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalt sygedagpenge er annonceret på Skive Kommunes hjemmeside (www.skive.dk) og på den 13. oktober Baggrund for annoncering 2.1 Organisering Byrådssekretariatet har det overordnede ansvar for at behandle regressagerne i Skive Kommune, mens Sygedagpenge og Ydelseskontoret står for at sende sagerne, hvor det vurderes, at der kan gøres regreskrav, op i Byrådssekretariatet. Skive Kommunes organisation kan skitseres ved nedenstående diagram: Fakta om Skive: Indbyggertallet i Skive Kommune er ca Indbyggertallet i Skive by er ca

5 2.2 Baggrund for annoncering Formålet med et udbud er at optimere indtægten for regres for sygedagpenge, der er en følge af en ansvarspådraget handling. Tidligere har en revisionsvirksomhed udført en ekstra indsat på området for at undersøge udvalgte sygedagpengesager i forhold til at gøre krav om regres. Konkret er udvalgte sager fra 2009 og 2010 blevet undersøgt. Revisionsfirmaet har haft det overordnede ansvar for at finde og gennemgå de udvalgte sager herunder at føre eventuelle retssager. Med udbud af regresopgaven ligger Skive Kommune op til, at der som tidligere skal udføres en ekstra indsat på udvalgte år i dette tilfælde årene , med en option på forlængelse med udvalgte sager fra året Optionen giver ret, men ikke pligt til, at gøre brug af forlængelsen. I tilfælde af, at der bliver gjort brug af optionen på forlængelse, vil betalingen være 1/3 af fastprisen for årene og med samme procentsats som tilbudsgiver har angivet i bilag C. Skive Kommune arbejder i øjeblikket på verserende sager fra årene , og det er arbejde, der er påbegyndt i kommunen fortsætter internt. Skive Kommune har i 2007, 2008, 2009, 2010 haft regresindtægter på sygedagpenge på 11,8 mio. kr.: I alt Regresindtægter Tidligere er udvalgte sager fra 2009 og 2010 blevet gennemgået. En gennemgang af udvalgte sager gav yderlige 1,2 mio. kr. Skive Kommune har i 2011, 2012, 2013 haft en indtægt på regres på sygedagpenge på 5,07 mio. kr.: I alt Regresindtægter 1,97 1,3 1,8 5,07 Skive Kommune gør opmærksom på, at ovenstående data er historiske data og derfor vejledende, hvorfor det ikke er muligt at garantere en bestemt regresindtægt på baggrund af ovenstående tal. 2.3 Lovgrundlag Ydelseskontoret udbetaler sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge. Modtagere af sygedagpenge kan være arbejdsgivere, der udbetaler løn til en ansat, der er fraværende på grund af sygdom, og som søger refusion. Modtagere af sygedagpenge kan også være ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge og selvstændige m.fl., som på grund af sygdom søger om/tildeles ydelser. I tilfælde hvor der udbetales sygedagpenge, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre et regreskrav gældende mod skadevolder, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt, jf. kapitel 29 i Lov om sygedagpenge. Her fremgår følgende: Kapitel 29 Regreskrav over for ansvarlig skadevolder 5

6 78. Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 32, 41 og 54, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Kommunen kan dog ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Stk. 2. Forsikringsselskaber har pligt til inden 4 uger at orientere skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning til den pågældende som følge af en personskade. Manglende overholdelse af 4-ugersfristen medfører, at forældelsen af regreskravet suspenderes i tidsrummet frem til, at orienteringen af kommunen sker. 3 Beskrivelse af opgaven Skive Kommune vil fortsat varetage størstedelen af regresopgaven. Det betyder, at Byrådssekretariatet har det overordnede ansvar for at behandle regressagerne i Skive Kommune, mens Sygedagpenge og ydelseskontoret står for at sende sagerne op i Byrådssekretariatet. Når en ny sygedagpengesag startes op screenes denne i sygedagpengeafdelingen. Byrådssekretariatet får overleveret de sager, hvor det står klart eller uklart, om der kan gøres regreskrav. Skive Kommune udbyder dele af regresopgaven og har til hensigt at indgå en kontrakt med 1 leverandør. At der kun er tale om dele af opgaven betyder, at Skive Kommune fortsat vil behandle regressager internt, som beskrevet ovenfor. Udbudsopgaven går på en ekstraindsat med henblik på at finde sager, hvor der er mulighed for regres, og hvor der endnu ikke er søgt herom. Opgaven, der udbydes, omfatter alle elementer omkring varetagelse af regresopgaven på de udvalgte sager fra udsøgning af sager, fremsættelse af regreskrav, inddrivelse af regresbeløb samt at føre retssager. 3.1 Afgrænsning og beskrivelse af opgaven Leverandøren skal på kommunens vegne gøre regres gældende i de tilfælde, hvor der udbetales sygedagpenge som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Regreskravet er som udgangspunkt et afledt krav af skadelidtes krav på tabt arbejdsfortjeneste og er navnlig betinget af, at der er en ansvarlig skadevolder, at der er en årsagsforbindelse, samt at skadelidte har lidt et tab som følge af mistet arbejdsfortjeneste, som kommunen kan indtræde i. Regresbestemmelsen gælder for udbetalinger både til lønmodtagere, selvstændige og arbejdsgivere. Denne erstatning fastsættes for perioden fra skadens indtræden, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen, eller indtil skadelidtes fremtidige erhvervsevne kan vurderes midlertidigt eller endeligt. Der vil typisk kunne gøres regres gældende ved færdselsskader, overfald, hundeansvarsskader, patientskader og faldskader (på fortov, i forretning mv.). Den samlede opgave er nærmere konkretiseret ved, at leverandøren skal basere sin opgaveløsning på, at opgaven indeholder følgende elementer: 6

7 Udsøgning af sager Opkrævning af regreskrav for udbetalte sygedagpenge fra ansvarlig skadevolder Kontakt til de skadesramte borgere Kontakt til de ansvarlige skadevoldere Beregning af regreskrav og opkrævning heraf Inddrivelse af de beregnede beløb Vurdering af om konfliktsager skal løses ved forlig eller indbringes for retten Gennemførelse af eventuelle retssager i tilknytning til regres I den udbudte opgave skal leverandøren således også vurdere, om der i forhold til konfliktsager skal indgås forlig, eller om der skal iværksættes retslige skridt med henblik på en indenretlig afgørelse af konfliktsager ved dom. Leverandøren skal føre retssagen. I tillæg til ovenstående opremsning vil der være en række opgaver, der som udgangspunkt og hovedregel ligger i tilknytning til opgaven: Personlig (telefonisk) samtale med borgeren snarest muligt efter, at sagen er udsøgt Indhentelse af oplysninger i form af dagpengeanmodning, helbredsoplysninger, ressourceprofil, journal mv. via Skive Kommunes elektroniske dagpengeudbetalingssystem og journalsystem, jf. Skive Kommunes retningslinjer for private leverandørers adgang til systemer Orientering til borgeren om, at Skive Kommunes regreskrav ikke vil få nogen indflydelse på en eventuel erstatning til borgeren fra et forsikringsselskab Skive Kommune sikrer den fornødne systemmæssige adgang til relevante IT systemer i Skive Kommune for en eventuelt valgt leverandør. Adgang til kommunens elektroniske journalsystem vil blive etableret via internettet via en citrix forbindelse uden særskilt betaling. Hvad angår den lokale IT-løsning hos en valgt leverandør, er Skive Kommune uvedkommende. Leverandøren står således selv for udgifter forbundet med internetopkobling og hardware. For dokumentation/tilbagemelding fra samarbejdspartnere er det gældende, at enhver skriftlig mailkorrespondance om borgeren skal ske via sikker mail. 3.2 Sagsgange og samarbejde Sagsgange I sager med mulighed for udøvelse af regres kan leverandøren via adgang til kommunens elektroniske system få adgang til relevante oplysninger. Hvis leverandøren skønner mulighed for regres, eller hvor der er tvivl herom, vil leverandøren kunne få elektronisk adgang til journalen og dermed øvrige relevante dokumenter, der findes elektronisk på sagen, som fx rehabiliteringsplan, lægeerklæringer mv. Hvis oplysningerne ikke kan fremskaffes elektronisk af leverandøren selv via adgang til kommunens elektroniske system, kan sagsbehandleren i Sygedagpengeafdelingen være behjælpelig med at fremsende det ønskede materiale til leverandøren, hvis det fremgår af journalen/sagen, at materialet allerede findes på sagen. 7

8 Behandling af regressagen sker hos leverandøren. Efter endt sagsbehandling hos leverandøren returneres sagen til Byrådssekretariatet, Skive Kommune, der vil sikre den rette arkivering af sagen. Forudsætningen for at rejse et regreskrav er, at leverandøren på Skive Kommunes vegne har vurderet, at de almindelige betingelser for at gøre et erstatningskrav gældende er til stede. Leverandøren skal således indledningsvis vurdere, om der er udvist erstatningspådragende adfærd, og om der er sammenhæng mellem denne adfærd og personskaden jf. lov om erstatningsansvar. Leverandøren skal sikre brevet til relevant forsikringsselskab indeholder de oplysninger som fremgår af blanket DP210A - blanket DP209 kan vedlægges. Skive Kommunes erstatningskrav er maksimalt identisk med det udbetalte dagpengebeløb før skat. For erstatningskravet er der en indbetalingsfrist på 30 dage rentefrit. Ved overskridelse af tidsfristen skal der betales sædvanlig forhalingsrente svarende til Nationalbankens gældende udlånsrente Kravspecifikationer Forældelse Reglerne for forældelse fremgår af Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) nr. 522 af 6. juni 2007 Jf. lovbekendtgørelse. nr af 28. august 2013, og det forventes, at leverandøren har et grunddigt kendskab til dette område herunder retspraksis ved løsning af opgaven for ordregiver. Forældelsesfristen er tre år fra skadestidspunktet. Skive Kommunes krav er afledt af og forældes samtidig med skadelidtes krav på tabt arbejdsfortjeneste. Suspension Hvis der foreligger suspensionsgrunde i forhold til skadelidte, overføres de til kommunen. Udtrykkelig suspension i forhold til skadelidte har dog ikke virkning for kommunen. Derfor skal leverandøren selv sikre sig eventuel suspension eller alternativt tage stilling til prøvelse hos domstolene, når der ikke kan opnås aftale om suspension. Anden mulighed for suspension Jf. Lov om sygedagpenge nr. 563 af 9. juni 2006 jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 27. juni , stk. 2 suspenderes forældelsen som konsekvens af manglende indberetning fra forsikringsselskabet Kontaktperson Der vil være tilknyttet en fast kontaktperson fra Arbejdsmarkedsafdelingen, Skive Kommune til leverandøren. Denne kontaktperson vil sørge for, at alle relevante beslutninger træffes Behandling af klager Borgeren kan klage over kommunens beslutninger. Sådanne klager skal altid besvares af Skive Kommune. Såfremt en borger stiler en sådan klage til leverandøren, er denne forpligtet til at bringe den videre til Skive Kommune. Såfremt leverandøren i forbindelse med opgaveløsningen i øvrigt modtager klager fra borgeren, skal disse klager straks videregives til kontaktpersonen, og borgeren skal gøres bekendt med dette. Kontaktpersonen kan anmode om en udtalelse fra leverandøren. Udtalelsen skal altid være skriftlig. 8

9 3.2.5 Aktindsigt Når forsikringsselskaber anmoder om aktindsigt i en borgers sag, fordi leverandøren på kommunens vegne har anmodet om regres mod selskabet, skal leverandøren være opmærksom på, at der er et særligt hensyn at tage til borgeren. Forsikringsselskaber og andre må ikke via aktindsigten, som alene er udløst pga. en regressag mellem selskabet og leverandøren (for kommunen), få en indirekte og udvidet adgang til personfølsomme oplysninger til skade for borgeren. Lov om offentlighed i forvaltningen nr. 606 af 12. juni 2013 (offentlighedsloven) regulerer et forsikringsselskabs anmodning om aktindsigt i en borgers sag, når leverandøren på kommunens vegne har besluttet at rejse en regressag. Hvis forsikringsselskabet ikke har fuldmagt fra borgeren til aktindsigt, medfører det, at forsikringsselskabet ikke kan få udleveret oplysninger om borgerens private forhold. Hvis forsikringsselskabet har en fuldmagt fra borgeren, skal det sikres, at fuldmagten ikke er for generel eller af uspecificeret karakter. I så fald kan leverandøren på vegne af kommunen nægte aktindsigt i borgerens personfølsomme oplysninger. Det skal derfor sikres, at det klart fremgår af en fuldmagt: Hvem akterne må udleveres til, Hvilken type af akter, der må udleveres, og til Hvilket formål akterne (ofte helbredsoplysninger) skal anvendes Et forsikringsselskab er kun berettiget til at rekvirere de oplysninger, der er nødvendige til det angivne formål. Formålet vil være, at kunne vurdere den regresudløsende begivenhed. Hvis en fuldmagt giver anledning til tvivl, kontaktes forsikringsselskabet og borgeren. Eksempelvis hvis der opstår behov for at få borgerens præcisering af, hvilke oplysninger en fuldmagt omfatter. I tvivlstilfælde vil det også være muligt at lade aktindsigten til et forsikringsselskab foregå via borgeren (eller dennes advokat) således, at det overlades til borgeren selv at tage stilling til hvilke akter, der skal videregives til forsikringsselskabet. Det er god forvaltningsskik, at borgeren kontaktes forinden udlevering af akter til et selskab. Omfanget af aktindsigt er som udgangspunkt de akter, der begæres aktindsigt i. Dog med den modifikation, at aktindsigten kun omhandler de akter/oplysninger, der er nødvendige set i forhold til formålet med aktindsigten. Dvs. de akter, der er nødvendige og sagligt velbegrundet for, at selskabet kan bedømme den konkrete regressag. Leverandøren skal forinden, aktindsigt tillades, indhente tilladelse hertil via kontaktpersonen i Skive Kommune. Meddelelse af aktindsigt er en afgørelse. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke imødekommes fuldt ud, skal afgørelsen begrundes og følges af en klagevejledning. Klageinstansen er tilsynsmyndigheden. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke imødekommes/afslås inden 7 dage efter, at den er modtaget hos leverandøren, er leverandøren forpligtet til at underrette selskabet herom. 9

10 Forsikringsselskabet skal samtidig have besked om, hvornår afgørelsen kan forventes Rapportering og indbetaling Skive Kommune skal have en løbende afrapportering af status på opgaveløsningen. Det er udgangspunktet, at denne informationsstrøm mellem Skive Kommune og leverandøren skal forløbe så administrativt enkelt som muligt. Formålet med afrapporteringen er, at Skive Kommune har mulighed for at følge op på, om den ydelse, der leveres, er i overensstemmelse med det aftalte. Afrapporteringsdelen indeholder en administrativ rapportering og en økonomisk rapportering. Den administrative rapportering skal indeholde en oversigt over antal nye undersøgte sager, antal verserende sager i alt, antal sager til fortsat behandling, antal sager der afventer retsafgørelse, antal nye anlagte retssager samt domsafgørelser. Rapporteringen skal endvidere indeholde et skøn over potentiale i indtjening fra sager under behandling og fra anlagte retssager. Den økonomiske rapportering er betalingsstrømme mellem Skive Kommune og leverandøren. Betalingsstrømme er dels Skive Kommunes betaling for løsning af opgaven og dels leverandørens indbetaling af regresindtægter og renteindtægter Datasikkerhed For at leverandøren kan løse regresopgaven, overlader kommunen en behandling af personfølsomme oplysninger i kommunens systemer til leverandøren. Leverandøren forpligter sig derfor til at underskrive en aftale om dataansvar. 3.3 Lovgivning Det forventes, at leverandøren har et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på erstatningsansvarsloven og sygedagpengeloven. Det indskærpes, at kommunen ikke har en vejledningsforpligtelse over for leverandøren på disse områder. 3.4 Mindstekrav (MK) der skal opfyldes af leverandør Mindstekrav (MK) angiver, at der er tale om et krav, der skal opfyldes af leverandøren. Leverandøren kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for mindstekrav, eller på anden vis fravige det i mindstekravet anførte. Opmærksomheden skal henledes på, at såfremt leverandør ikke opfylder et mindstekrav, eller leverandør kun opfylder et mindstekrav delvist, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssigt. Nummereringen af mindstekravene er ikke et udtryk for et mindstekravs prioritering i forhold til et andet mindstekrav. Leverandør må ikke foretage ændringer i de stillede mindstekrav. 10

11 Leverandør garanterer ved afgivelse af tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes på tidspunkt for opstart af regresopgaven. Mindstekrav MK 1 MK2 MK 3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 Leverandøren skal på kommunens vegne gøre regres gældende i de tilfælde, hvor der udbetales sygedagpenge som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Leverandøren indhenter oplysninger i form af dagpengeanmodning, helbredsoplysninger, ressourceprofil, journal mv. via Skive Kommunes elektroniske dagpengeudbetalingssystem og journalsystem - jf. Skive Kommunes retningslinjer for private leverandørers adgang til systemer. Borgerkontakt Leverandøren skal have en respektfuld og troværdig kontakt til borger For dokumentation/tilbagemelding fra samarbejdspartnere er det gældende, at enhver skriftlig mailkorrespondance om borgeren skal ske via sikker mail. Leverandøren skal vurdere, om der er udvist erstatningspådragende adfærd, og om der er sammenhæng mellem denne adfærd og personskaden jf. lov om erstatningsansvar. Leverandøren skal sikre brevet til relevant forsikringsselskab indeholder de oplysninger som fremgår af blanket DP210A - blanket DP209 kan vedlægges Retssag: Leverandøren vurderer, om der i forhold til konfliktsager skal indgås forlig, eller om der skal iværksættes retslige skridt med henblik på en indenretlig afgørelse af konfliktsager ved dom Leverandøren skal føre retssagen Leverandøren skal lave en løbende administrativ og økonomisk afrapportering: Leverandøren skal løbende afrapportere nye udsøgte sager, antal verserende sager i alt, antal sager til forsat behandling, antal sager der afventer retsafgørelse, antal nye anlagte retssager samt domsafgørelser. Rapporteringen skal endvidere ind holde et skøn over potentiale i indtjening fra sager under behandling og fra anlagte retssager Leverandøren skal løbende lave en økonomiske rapportering af betalingsstrømme mellem Skive Kommune og leverandøren. Betalingsstrømme er dels Skive Kommunes betaling for løsning af opgaven og dels leverandørens indbetaling af regresindtægter og renteindtægter. Leverandøre skal: Udføre de opgaver, der er oplistet i afsnit 3.1 Skal følge de sagsgange beskrevet i afsnit Skal følge proceduren omkring behandling af klager beskrevet i afsnit Skal følge Kommunens retningslinjer vedrørende aktindsigt beskrevet i afsnit Skal overholde de generelle form- og procedurekrav der fremgår af afsnit 4 11

12 MK10 MK11 MK12 Leverandøren skal selv stå for udgifter for udgifter forbundet med internetopkobling og Hardware Leverandøren skal have et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på erstatningsansvarsloven og sygedagpengeloven. Leverandøren forpligter sig til at underskrive en aftale om dataansvar. 4 Generelle form- og procedurekrav Leverandør bør udvise stor omhu og grundighed i arbejdet på at udforme et tilbud, der meget nøje svarer til de stillede krav. Ved udarbejdelse af tilbuddet skal leverandør derfor nøje iagttage de form- og procedurekrav, der er stillet. 4.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Generelt Følgende vilkår er gældende i forbindelse med afgivelse af tilbud på opgaven: Der kan kun afgives tilbud på den samlede opgave. Der er ikke mulighed for at afgive bud på dele af denne. Der kan ikke afgives alternative tilbud (varianter) Vedståelsesfrist Leverandøren er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 4 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud Leverandørens forbehold Hvis et tilbud indeholder væsentlige forbehold - herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet erklæres for ikke-konditionsmæssigt og ikke indgår i bedømmelsen, Hvad der betragtes som væsentlige forbehold vil bero på en konkret vurdering. Dog skal det bemærkes, at tilbud, der alene omfatter dele af den udbudte opgave, vil blive opfattet som indeholdende væsentlige forbehold. Leverandør har således alene mulighed for at byde på den samlede opgave. Leverandøren opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål så forbehold bliver undgået Skive Kommunes forbehold I henhold til Skive Kommunes indkøbspolitik forbeholder Kommunen sig ret til at benytte delydelsesreglen. 12

13 4.1.5 Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet med tilhørende bilag er Skive Kommunes ejendom. 4.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Spørgsmål til udbudsmateriale Frist for at modtage uddybende spørgsmål til udbudsmateriale er den 24. oktober 2014 kl Spørgsmål bliver anonymiseret og offentliggjort løbende på skive.dk og senest den 29. oktober Spørgsmål, der bliver fremsendt efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i den omfang, det er muligt at besvare dem senest den 29. oktober Spørgsmålene skal fremsendes pr. mail til Tilbudsfrist Tilbuddet skal være Skive Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen i hænde senest den 7. november 2014 kl underskreven original samt 1 kopi skal sendes til: Skive Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen Att.: Stine Mark Torvegade Skive Tilbuddet skal mærkes Udbud regres må ikke åbnes af posthåndtering. Fremsendte tilbud skal derudover indeholde en USB, hvoraf alt materiale fremgår. Leverandør bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Skive Kommunes åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Tilbudsbehandling Åbning De rettigdige modtagne tilbud vil blive åbnet straks efter udløbet af tilbudsfristen. Der vil ikke være adgang til, at leverandør kan overvære åbning af tilbuddene. 13

14 4.3.2 Forhandling Der vil ikke blive afholdt egentlig kontrakt eller prisforhandling, hvorfor leverandør bør drage omsorg for, at deres tilbud er således, at kontrakten i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem leverandør og Skive Kommune. Hvis Skive Kommune finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at oplyse de supplerende informationer. Skive Kommune søger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver overholdt Underretning om valg af tilbud Når afgørelse om valg af leverandør foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om valg af leverandør Udgifter ved tilbudsgivning Leverandørens omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Skive Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning forud for eventuel kontraktindgåelse. 4.4 Procedure for udvælgelse og tildeling Ved vurdering af de indkomne tilbud foretages først en egnethedsvurdering af den enkelte tilbudsgiver. Det er derfor en betingelse, at alle oplysninger er givet, da den pågældendes tilbud ikke vil indgå i den endelige vurdering i forhold til tildelingskriteriet, hvis nedennævnte dokumentation mangler eller er ukorrekt udfyldt, eller leverandør vurderes ikke at være egnet Oplysninger om virksomhedens egne forhold Leverandør skal på tro og love erklæringer, dokumentere at vedkommende ikke er karakteriseret ved forhold nævnt i bilag A: Bilag A Tro og love erklæring Bilag A skal vedlægges tilbuddet i udfyldt og underskrevet tilstand. Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved at oplyse: Nøgletal fra virksomhedens regnskaber: omsætning, egenkapital og balancesum Kopi af revisorerklæring Ovenstående skal gives for de seneste tre regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge oplysninger for de seneste tre regnskabsår på grund af tidspunkt for etablering, kan leverandør vedlægge de tilsvarende oplysninger fra de tilstedeværende regnskabsår. Leverandør skal vedlægge referenceliste fra lignende opgaver - max 3 referencer. 14

15 4.5 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er Lavest pris. Kontrakten bliver tildelt den leverandør, der afgiver den laveste pris jf. afsnit 5. 5 Betalingsmodel 5.1 Incitamentsbaseret betalingsmodel Det overordnede langsigtede mål for regresområdet er, at optimere provenuet ved regres for sygedagpenge, der er en følge af en ansvarspådragende handling Betalingsmodellens elementer Tilbudsgiver skal afgive tilbud på: Ønsket betaling for gennemgang af årene uden moms(fast pris) Max kr., samt Ønsket provision af regresindtægter Tilbudsgiver skal anvende bilag C til angivelse af betalingselementerne. Der er et max på kr. for fastprisen. Den pris tilbudsgiver angiver i sit tilbud, skal derfor være kr. eller derunder. Tilbud, der har en fastpris på over kr. vil ikke komme i betragtning. Ved beregning af laveste pris vil fastprisen vægte 20 % og provisionen vægte 80 % For at kunne foretage den bedste vurdering af tilbuddene har Skive Kommune valgt at se udfaldet ved regres indtægter på kr., kr. og ved kr. Disse resultater sammen med fastprisen for alle tre udfald lægges sammen og på den måde findes den leverandør, der har den laveste pris. Eksempel på beregning Eksempel 1: Tilbudsgiver har budt ind med en samlet pris/fastpris på kr. og en provisionsprocentsats på 5 %. Ordregiver vil i denne forbindelse foretage følgende beregninger. Eksempel 1 Vægt Tilbuds giveren s tal Ved indhentet beløb på fast pris 20 % (5% af procentdel 80 % 5 % ) Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal (20 % af ) (80 % af ) Beløb anvendt til vurdering i alt Eksempel 2: Tilbudsgiver har budt ind med en samlet pris/fastpris på kr. og en provisionsprocentsats på 15 %. 15

16 Ordregiver vil i denne forbindelse foretage følgende beregninger. Eks. 2 Vægt Tilbuds giveren s tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal fast pris 20 % procentdel 80 % 15 % Beløb anvendt til vurdering i alt Det tal, der bliver vurderet på i eksempel 1 er kr., mens tallet i eksempel 2 er kr. I dette tænkte eksempel ville tilbudsgiveren i eksempel 1 have det tilbud, som havde den laveste pris. 6 Tilbudsdisposition 6.1 Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelse, samt at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. 6.2 Disposition for tilbuddet Ved udarbejdelse af tilbuddet skal nedenstående disposition følges. Kapitel/ Indhold afsnit 1 Indledning - herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson ( -adresse og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås i 4 måneder fra Skive Kommunes modtagelse heraf. Såfremt tilbudsgiver ikke bekræfter dette i sit tilbud, vil tilbuddet være at betragte som ikke-konditionsmæssigt. 2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. 3 Pris 3.1 Tilbudsgiver bedes anføre følgende oplysninger: Fast pris for gennemgang af årene i kroner eksklusiv moms samt Provision af regresindtægter 16

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere