Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune"

Transkript

1 Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

2 Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven Indledning Baggrund for annoncering Organisering Baggrund for annoncering Lovgrundlag Beskrivelse af opgaven Afgrænsning og beskrivelse af opgaven Sagsgange og samarbejde Sagsgange Kravspecifikationer Kontaktperson Behandling af klager Aktindsigt Rapportering og indbetaling Datasikkerhed Lovgivning Mindstekrav (MK) der skal opfyldes af leverandør Generelle form- og procedurekrav Vilkår for afgivelse af tilbud Generelt Vedståelsesfrist Leverandørens forbehold Skive Kommunes forbehold Ejendomsret til udbudsmaterialet Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Spørgsmål til udbudsmateriale Tilbudsfrist Tilbudsbehandling

3 4.3.1 Åbning Forhandling Underretning om valg af tilbud Udgifter ved tilbudsgivning Procedure for udvælgelse og tildeling Oplysninger om virksomhedens egne forhold Tildelingskriterium Betalingsmodel Incitamentsbaseret betalingsmodel Betalingsmodellens elementer Tilbudsdisposition Generelle formkrav Disposition for tilbuddet Udkast til kontrakt Tidsfrister og kontaktpersoner Bilag A Bilag B - Databehandlingsaftale Bilag C

4 1 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15a-15d annonceret følgende: Kontrakt på varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Dette udbud om varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalt sygedagpenge er annonceret på Skive Kommunes hjemmeside (www.skive.dk) og på den 13. oktober Baggrund for annoncering 2.1 Organisering Byrådssekretariatet har det overordnede ansvar for at behandle regressagerne i Skive Kommune, mens Sygedagpenge og Ydelseskontoret står for at sende sagerne, hvor det vurderes, at der kan gøres regreskrav, op i Byrådssekretariatet. Skive Kommunes organisation kan skitseres ved nedenstående diagram: Fakta om Skive: Indbyggertallet i Skive Kommune er ca Indbyggertallet i Skive by er ca

5 2.2 Baggrund for annoncering Formålet med et udbud er at optimere indtægten for regres for sygedagpenge, der er en følge af en ansvarspådraget handling. Tidligere har en revisionsvirksomhed udført en ekstra indsat på området for at undersøge udvalgte sygedagpengesager i forhold til at gøre krav om regres. Konkret er udvalgte sager fra 2009 og 2010 blevet undersøgt. Revisionsfirmaet har haft det overordnede ansvar for at finde og gennemgå de udvalgte sager herunder at føre eventuelle retssager. Med udbud af regresopgaven ligger Skive Kommune op til, at der som tidligere skal udføres en ekstra indsat på udvalgte år i dette tilfælde årene , med en option på forlængelse med udvalgte sager fra året Optionen giver ret, men ikke pligt til, at gøre brug af forlængelsen. I tilfælde af, at der bliver gjort brug af optionen på forlængelse, vil betalingen være 1/3 af fastprisen for årene og med samme procentsats som tilbudsgiver har angivet i bilag C. Skive Kommune arbejder i øjeblikket på verserende sager fra årene , og det er arbejde, der er påbegyndt i kommunen fortsætter internt. Skive Kommune har i 2007, 2008, 2009, 2010 haft regresindtægter på sygedagpenge på 11,8 mio. kr.: I alt Regresindtægter Tidligere er udvalgte sager fra 2009 og 2010 blevet gennemgået. En gennemgang af udvalgte sager gav yderlige 1,2 mio. kr. Skive Kommune har i 2011, 2012, 2013 haft en indtægt på regres på sygedagpenge på 5,07 mio. kr.: I alt Regresindtægter 1,97 1,3 1,8 5,07 Skive Kommune gør opmærksom på, at ovenstående data er historiske data og derfor vejledende, hvorfor det ikke er muligt at garantere en bestemt regresindtægt på baggrund af ovenstående tal. 2.3 Lovgrundlag Ydelseskontoret udbetaler sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge. Modtagere af sygedagpenge kan være arbejdsgivere, der udbetaler løn til en ansat, der er fraværende på grund af sygdom, og som søger refusion. Modtagere af sygedagpenge kan også være ledige med ret til arbejdsløshedsdagpenge og selvstændige m.fl., som på grund af sygdom søger om/tildeles ydelser. I tilfælde hvor der udbetales sygedagpenge, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre et regreskrav gældende mod skadevolder, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt, jf. kapitel 29 i Lov om sygedagpenge. Her fremgår følgende: Kapitel 29 Regreskrav over for ansvarlig skadevolder 5

6 78. Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 32, 41 og 54, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Kommunen kan dog ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Stk. 2. Forsikringsselskaber har pligt til inden 4 uger at orientere skadelidtes opholdskommune, når der udbetales erstatning til den pågældende som følge af en personskade. Manglende overholdelse af 4-ugersfristen medfører, at forældelsen af regreskravet suspenderes i tidsrummet frem til, at orienteringen af kommunen sker. 3 Beskrivelse af opgaven Skive Kommune vil fortsat varetage størstedelen af regresopgaven. Det betyder, at Byrådssekretariatet har det overordnede ansvar for at behandle regressagerne i Skive Kommune, mens Sygedagpenge og ydelseskontoret står for at sende sagerne op i Byrådssekretariatet. Når en ny sygedagpengesag startes op screenes denne i sygedagpengeafdelingen. Byrådssekretariatet får overleveret de sager, hvor det står klart eller uklart, om der kan gøres regreskrav. Skive Kommune udbyder dele af regresopgaven og har til hensigt at indgå en kontrakt med 1 leverandør. At der kun er tale om dele af opgaven betyder, at Skive Kommune fortsat vil behandle regressager internt, som beskrevet ovenfor. Udbudsopgaven går på en ekstraindsat med henblik på at finde sager, hvor der er mulighed for regres, og hvor der endnu ikke er søgt herom. Opgaven, der udbydes, omfatter alle elementer omkring varetagelse af regresopgaven på de udvalgte sager fra udsøgning af sager, fremsættelse af regreskrav, inddrivelse af regresbeløb samt at føre retssager. 3.1 Afgrænsning og beskrivelse af opgaven Leverandøren skal på kommunens vegne gøre regres gældende i de tilfælde, hvor der udbetales sygedagpenge som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Regreskravet er som udgangspunkt et afledt krav af skadelidtes krav på tabt arbejdsfortjeneste og er navnlig betinget af, at der er en ansvarlig skadevolder, at der er en årsagsforbindelse, samt at skadelidte har lidt et tab som følge af mistet arbejdsfortjeneste, som kommunen kan indtræde i. Regresbestemmelsen gælder for udbetalinger både til lønmodtagere, selvstændige og arbejdsgivere. Denne erstatning fastsættes for perioden fra skadens indtræden, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen, eller indtil skadelidtes fremtidige erhvervsevne kan vurderes midlertidigt eller endeligt. Der vil typisk kunne gøres regres gældende ved færdselsskader, overfald, hundeansvarsskader, patientskader og faldskader (på fortov, i forretning mv.). Den samlede opgave er nærmere konkretiseret ved, at leverandøren skal basere sin opgaveløsning på, at opgaven indeholder følgende elementer: 6

7 Udsøgning af sager Opkrævning af regreskrav for udbetalte sygedagpenge fra ansvarlig skadevolder Kontakt til de skadesramte borgere Kontakt til de ansvarlige skadevoldere Beregning af regreskrav og opkrævning heraf Inddrivelse af de beregnede beløb Vurdering af om konfliktsager skal løses ved forlig eller indbringes for retten Gennemførelse af eventuelle retssager i tilknytning til regres I den udbudte opgave skal leverandøren således også vurdere, om der i forhold til konfliktsager skal indgås forlig, eller om der skal iværksættes retslige skridt med henblik på en indenretlig afgørelse af konfliktsager ved dom. Leverandøren skal føre retssagen. I tillæg til ovenstående opremsning vil der være en række opgaver, der som udgangspunkt og hovedregel ligger i tilknytning til opgaven: Personlig (telefonisk) samtale med borgeren snarest muligt efter, at sagen er udsøgt Indhentelse af oplysninger i form af dagpengeanmodning, helbredsoplysninger, ressourceprofil, journal mv. via Skive Kommunes elektroniske dagpengeudbetalingssystem og journalsystem, jf. Skive Kommunes retningslinjer for private leverandørers adgang til systemer Orientering til borgeren om, at Skive Kommunes regreskrav ikke vil få nogen indflydelse på en eventuel erstatning til borgeren fra et forsikringsselskab Skive Kommune sikrer den fornødne systemmæssige adgang til relevante IT systemer i Skive Kommune for en eventuelt valgt leverandør. Adgang til kommunens elektroniske journalsystem vil blive etableret via internettet via en citrix forbindelse uden særskilt betaling. Hvad angår den lokale IT-løsning hos en valgt leverandør, er Skive Kommune uvedkommende. Leverandøren står således selv for udgifter forbundet med internetopkobling og hardware. For dokumentation/tilbagemelding fra samarbejdspartnere er det gældende, at enhver skriftlig mailkorrespondance om borgeren skal ske via sikker mail. 3.2 Sagsgange og samarbejde Sagsgange I sager med mulighed for udøvelse af regres kan leverandøren via adgang til kommunens elektroniske system få adgang til relevante oplysninger. Hvis leverandøren skønner mulighed for regres, eller hvor der er tvivl herom, vil leverandøren kunne få elektronisk adgang til journalen og dermed øvrige relevante dokumenter, der findes elektronisk på sagen, som fx rehabiliteringsplan, lægeerklæringer mv. Hvis oplysningerne ikke kan fremskaffes elektronisk af leverandøren selv via adgang til kommunens elektroniske system, kan sagsbehandleren i Sygedagpengeafdelingen være behjælpelig med at fremsende det ønskede materiale til leverandøren, hvis det fremgår af journalen/sagen, at materialet allerede findes på sagen. 7

8 Behandling af regressagen sker hos leverandøren. Efter endt sagsbehandling hos leverandøren returneres sagen til Byrådssekretariatet, Skive Kommune, der vil sikre den rette arkivering af sagen. Forudsætningen for at rejse et regreskrav er, at leverandøren på Skive Kommunes vegne har vurderet, at de almindelige betingelser for at gøre et erstatningskrav gældende er til stede. Leverandøren skal således indledningsvis vurdere, om der er udvist erstatningspådragende adfærd, og om der er sammenhæng mellem denne adfærd og personskaden jf. lov om erstatningsansvar. Leverandøren skal sikre brevet til relevant forsikringsselskab indeholder de oplysninger som fremgår af blanket DP210A - blanket DP209 kan vedlægges. Skive Kommunes erstatningskrav er maksimalt identisk med det udbetalte dagpengebeløb før skat. For erstatningskravet er der en indbetalingsfrist på 30 dage rentefrit. Ved overskridelse af tidsfristen skal der betales sædvanlig forhalingsrente svarende til Nationalbankens gældende udlånsrente Kravspecifikationer Forældelse Reglerne for forældelse fremgår af Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) nr. 522 af 6. juni 2007 Jf. lovbekendtgørelse. nr af 28. august 2013, og det forventes, at leverandøren har et grunddigt kendskab til dette område herunder retspraksis ved løsning af opgaven for ordregiver. Forældelsesfristen er tre år fra skadestidspunktet. Skive Kommunes krav er afledt af og forældes samtidig med skadelidtes krav på tabt arbejdsfortjeneste. Suspension Hvis der foreligger suspensionsgrunde i forhold til skadelidte, overføres de til kommunen. Udtrykkelig suspension i forhold til skadelidte har dog ikke virkning for kommunen. Derfor skal leverandøren selv sikre sig eventuel suspension eller alternativt tage stilling til prøvelse hos domstolene, når der ikke kan opnås aftale om suspension. Anden mulighed for suspension Jf. Lov om sygedagpenge nr. 563 af 9. juni 2006 jf. lovbekendtgørelse nr. 833 af 27. juni , stk. 2 suspenderes forældelsen som konsekvens af manglende indberetning fra forsikringsselskabet Kontaktperson Der vil være tilknyttet en fast kontaktperson fra Arbejdsmarkedsafdelingen, Skive Kommune til leverandøren. Denne kontaktperson vil sørge for, at alle relevante beslutninger træffes Behandling af klager Borgeren kan klage over kommunens beslutninger. Sådanne klager skal altid besvares af Skive Kommune. Såfremt en borger stiler en sådan klage til leverandøren, er denne forpligtet til at bringe den videre til Skive Kommune. Såfremt leverandøren i forbindelse med opgaveløsningen i øvrigt modtager klager fra borgeren, skal disse klager straks videregives til kontaktpersonen, og borgeren skal gøres bekendt med dette. Kontaktpersonen kan anmode om en udtalelse fra leverandøren. Udtalelsen skal altid være skriftlig. 8

9 3.2.5 Aktindsigt Når forsikringsselskaber anmoder om aktindsigt i en borgers sag, fordi leverandøren på kommunens vegne har anmodet om regres mod selskabet, skal leverandøren være opmærksom på, at der er et særligt hensyn at tage til borgeren. Forsikringsselskaber og andre må ikke via aktindsigten, som alene er udløst pga. en regressag mellem selskabet og leverandøren (for kommunen), få en indirekte og udvidet adgang til personfølsomme oplysninger til skade for borgeren. Lov om offentlighed i forvaltningen nr. 606 af 12. juni 2013 (offentlighedsloven) regulerer et forsikringsselskabs anmodning om aktindsigt i en borgers sag, når leverandøren på kommunens vegne har besluttet at rejse en regressag. Hvis forsikringsselskabet ikke har fuldmagt fra borgeren til aktindsigt, medfører det, at forsikringsselskabet ikke kan få udleveret oplysninger om borgerens private forhold. Hvis forsikringsselskabet har en fuldmagt fra borgeren, skal det sikres, at fuldmagten ikke er for generel eller af uspecificeret karakter. I så fald kan leverandøren på vegne af kommunen nægte aktindsigt i borgerens personfølsomme oplysninger. Det skal derfor sikres, at det klart fremgår af en fuldmagt: Hvem akterne må udleveres til, Hvilken type af akter, der må udleveres, og til Hvilket formål akterne (ofte helbredsoplysninger) skal anvendes Et forsikringsselskab er kun berettiget til at rekvirere de oplysninger, der er nødvendige til det angivne formål. Formålet vil være, at kunne vurdere den regresudløsende begivenhed. Hvis en fuldmagt giver anledning til tvivl, kontaktes forsikringsselskabet og borgeren. Eksempelvis hvis der opstår behov for at få borgerens præcisering af, hvilke oplysninger en fuldmagt omfatter. I tvivlstilfælde vil det også være muligt at lade aktindsigten til et forsikringsselskab foregå via borgeren (eller dennes advokat) således, at det overlades til borgeren selv at tage stilling til hvilke akter, der skal videregives til forsikringsselskabet. Det er god forvaltningsskik, at borgeren kontaktes forinden udlevering af akter til et selskab. Omfanget af aktindsigt er som udgangspunkt de akter, der begæres aktindsigt i. Dog med den modifikation, at aktindsigten kun omhandler de akter/oplysninger, der er nødvendige set i forhold til formålet med aktindsigten. Dvs. de akter, der er nødvendige og sagligt velbegrundet for, at selskabet kan bedømme den konkrete regressag. Leverandøren skal forinden, aktindsigt tillades, indhente tilladelse hertil via kontaktpersonen i Skive Kommune. Meddelelse af aktindsigt er en afgørelse. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke imødekommes fuldt ud, skal afgørelsen begrundes og følges af en klagevejledning. Klageinstansen er tilsynsmyndigheden. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke imødekommes/afslås inden 7 dage efter, at den er modtaget hos leverandøren, er leverandøren forpligtet til at underrette selskabet herom. 9

10 Forsikringsselskabet skal samtidig have besked om, hvornår afgørelsen kan forventes Rapportering og indbetaling Skive Kommune skal have en løbende afrapportering af status på opgaveløsningen. Det er udgangspunktet, at denne informationsstrøm mellem Skive Kommune og leverandøren skal forløbe så administrativt enkelt som muligt. Formålet med afrapporteringen er, at Skive Kommune har mulighed for at følge op på, om den ydelse, der leveres, er i overensstemmelse med det aftalte. Afrapporteringsdelen indeholder en administrativ rapportering og en økonomisk rapportering. Den administrative rapportering skal indeholde en oversigt over antal nye undersøgte sager, antal verserende sager i alt, antal sager til fortsat behandling, antal sager der afventer retsafgørelse, antal nye anlagte retssager samt domsafgørelser. Rapporteringen skal endvidere indeholde et skøn over potentiale i indtjening fra sager under behandling og fra anlagte retssager. Den økonomiske rapportering er betalingsstrømme mellem Skive Kommune og leverandøren. Betalingsstrømme er dels Skive Kommunes betaling for løsning af opgaven og dels leverandørens indbetaling af regresindtægter og renteindtægter Datasikkerhed For at leverandøren kan løse regresopgaven, overlader kommunen en behandling af personfølsomme oplysninger i kommunens systemer til leverandøren. Leverandøren forpligter sig derfor til at underskrive en aftale om dataansvar. 3.3 Lovgivning Det forventes, at leverandøren har et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på erstatningsansvarsloven og sygedagpengeloven. Det indskærpes, at kommunen ikke har en vejledningsforpligtelse over for leverandøren på disse områder. 3.4 Mindstekrav (MK) der skal opfyldes af leverandør Mindstekrav (MK) angiver, at der er tale om et krav, der skal opfyldes af leverandøren. Leverandøren kan således ikke i sit tilbud tage forbehold for mindstekrav, eller på anden vis fravige det i mindstekravet anførte. Opmærksomheden skal henledes på, at såfremt leverandør ikke opfylder et mindstekrav, eller leverandør kun opfylder et mindstekrav delvist, vil tilbuddet ikke være konditionsmæssigt. Nummereringen af mindstekravene er ikke et udtryk for et mindstekravs prioritering i forhold til et andet mindstekrav. Leverandør må ikke foretage ændringer i de stillede mindstekrav. 10

11 Leverandør garanterer ved afgivelse af tilbud, at samtlige mindstekrav kan opfyldes på tidspunkt for opstart af regresopgaven. Mindstekrav MK 1 MK2 MK 3 MK4 MK5 MK6 MK7 MK8 MK9 Leverandøren skal på kommunens vegne gøre regres gældende i de tilfælde, hvor der udbetales sygedagpenge som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Leverandøren indhenter oplysninger i form af dagpengeanmodning, helbredsoplysninger, ressourceprofil, journal mv. via Skive Kommunes elektroniske dagpengeudbetalingssystem og journalsystem - jf. Skive Kommunes retningslinjer for private leverandørers adgang til systemer. Borgerkontakt Leverandøren skal have en respektfuld og troværdig kontakt til borger For dokumentation/tilbagemelding fra samarbejdspartnere er det gældende, at enhver skriftlig mailkorrespondance om borgeren skal ske via sikker mail. Leverandøren skal vurdere, om der er udvist erstatningspådragende adfærd, og om der er sammenhæng mellem denne adfærd og personskaden jf. lov om erstatningsansvar. Leverandøren skal sikre brevet til relevant forsikringsselskab indeholder de oplysninger som fremgår af blanket DP210A - blanket DP209 kan vedlægges Retssag: Leverandøren vurderer, om der i forhold til konfliktsager skal indgås forlig, eller om der skal iværksættes retslige skridt med henblik på en indenretlig afgørelse af konfliktsager ved dom Leverandøren skal føre retssagen Leverandøren skal lave en løbende administrativ og økonomisk afrapportering: Leverandøren skal løbende afrapportere nye udsøgte sager, antal verserende sager i alt, antal sager til forsat behandling, antal sager der afventer retsafgørelse, antal nye anlagte retssager samt domsafgørelser. Rapporteringen skal endvidere ind holde et skøn over potentiale i indtjening fra sager under behandling og fra anlagte retssager Leverandøren skal løbende lave en økonomiske rapportering af betalingsstrømme mellem Skive Kommune og leverandøren. Betalingsstrømme er dels Skive Kommunes betaling for løsning af opgaven og dels leverandørens indbetaling af regresindtægter og renteindtægter. Leverandøre skal: Udføre de opgaver, der er oplistet i afsnit 3.1 Skal følge de sagsgange beskrevet i afsnit Skal følge proceduren omkring behandling af klager beskrevet i afsnit Skal følge Kommunens retningslinjer vedrørende aktindsigt beskrevet i afsnit Skal overholde de generelle form- og procedurekrav der fremgår af afsnit 4 11

12 MK10 MK11 MK12 Leverandøren skal selv stå for udgifter for udgifter forbundet med internetopkobling og Hardware Leverandøren skal have et indgående kendskab til den lovgivning, der er relevant for at kunne varetage opgaven. Her tænkes især på erstatningsansvarsloven og sygedagpengeloven. Leverandøren forpligter sig til at underskrive en aftale om dataansvar. 4 Generelle form- og procedurekrav Leverandør bør udvise stor omhu og grundighed i arbejdet på at udforme et tilbud, der meget nøje svarer til de stillede krav. Ved udarbejdelse af tilbuddet skal leverandør derfor nøje iagttage de form- og procedurekrav, der er stillet. 4.1 Vilkår for afgivelse af tilbud Generelt Følgende vilkår er gældende i forbindelse med afgivelse af tilbud på opgaven: Der kan kun afgives tilbud på den samlede opgave. Der er ikke mulighed for at afgive bud på dele af denne. Der kan ikke afgives alternative tilbud (varianter) Vedståelsesfrist Leverandøren er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 4 måneder fra fristen for modtagelse af tilbud Leverandørens forbehold Hvis et tilbud indeholder væsentlige forbehold - herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, som strider mod udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet erklæres for ikke-konditionsmæssigt og ikke indgår i bedømmelsen, Hvad der betragtes som væsentlige forbehold vil bero på en konkret vurdering. Dog skal det bemærkes, at tilbud, der alene omfatter dele af den udbudte opgave, vil blive opfattet som indeholdende væsentlige forbehold. Leverandør har således alene mulighed for at byde på den samlede opgave. Leverandøren opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål så forbehold bliver undgået Skive Kommunes forbehold I henhold til Skive Kommunes indkøbspolitik forbeholder Kommunen sig ret til at benytte delydelsesreglen. 12

13 4.1.5 Ejendomsret til udbudsmaterialet Udbudsmaterialet med tilhørende bilag er Skive Kommunes ejendom. 4.2 Formkrav til tilbuddets opbygning, indhold og aflevering Spørgsmål til udbudsmateriale Frist for at modtage uddybende spørgsmål til udbudsmateriale er den 24. oktober 2014 kl Spørgsmål bliver anonymiseret og offentliggjort løbende på skive.dk og senest den 29. oktober Spørgsmål, der bliver fremsendt efter fristens udløb, vil kun blive besvaret i den omfang, det er muligt at besvare dem senest den 29. oktober Spørgsmålene skal fremsendes pr. mail til Tilbudsfrist Tilbuddet skal være Skive Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen i hænde senest den 7. november 2014 kl underskreven original samt 1 kopi skal sendes til: Skive Kommune, Arbejdsmarkedsafdelingen Att.: Stine Mark Torvegade Skive Tilbuddet skal mærkes Udbud regres må ikke åbnes af posthåndtering. Fremsendte tilbud skal derudover indeholde en USB, hvoraf alt materiale fremgår. Leverandør bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Skive Kommunes åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag: Tilbudsbehandling Åbning De rettigdige modtagne tilbud vil blive åbnet straks efter udløbet af tilbudsfristen. Der vil ikke være adgang til, at leverandør kan overvære åbning af tilbuddene. 13

14 4.3.2 Forhandling Der vil ikke blive afholdt egentlig kontrakt eller prisforhandling, hvorfor leverandør bør drage omsorg for, at deres tilbud er således, at kontrakten i princippet vil kunne indgås uden forudgående drøftelser mellem leverandør og Skive Kommune. Hvis Skive Kommune finder behov for præcisering af det afgivne tilbud eller ønsker supplerende oplysninger i relation hertil, vil den enkelte tilbudsgiver blive kontaktet med henblik på at oplyse de supplerende informationer. Skive Kommune søger i den forbindelse for, at principperne om gennemsigtighed og ligebehandling bliver overholdt Underretning om valg af tilbud Når afgørelse om valg af leverandør foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om valg af leverandør Udgifter ved tilbudsgivning Leverandørens omkostninger i forbindelse med nærværende udbud er Skive Kommune uvedkommende. Modtagne tilbud vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivning forud for eventuel kontraktindgåelse. 4.4 Procedure for udvælgelse og tildeling Ved vurdering af de indkomne tilbud foretages først en egnethedsvurdering af den enkelte tilbudsgiver. Det er derfor en betingelse, at alle oplysninger er givet, da den pågældendes tilbud ikke vil indgå i den endelige vurdering i forhold til tildelingskriteriet, hvis nedennævnte dokumentation mangler eller er ukorrekt udfyldt, eller leverandør vurderes ikke at være egnet Oplysninger om virksomhedens egne forhold Leverandør skal på tro og love erklæringer, dokumentere at vedkommende ikke er karakteriseret ved forhold nævnt i bilag A: Bilag A Tro og love erklæring Bilag A skal vedlægges tilbuddet i udfyldt og underskrevet tilstand. Tilbudsgiver skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved at oplyse: Nøgletal fra virksomhedens regnskaber: omsætning, egenkapital og balancesum Kopi af revisorerklæring Ovenstående skal gives for de seneste tre regnskabsår, afhængigt af hvornår virksomheden blev etableret eller startede. Hvis virksomheden ikke kan fremlægge oplysninger for de seneste tre regnskabsår på grund af tidspunkt for etablering, kan leverandør vedlægge de tilsvarende oplysninger fra de tilstedeværende regnskabsår. Leverandør skal vedlægge referenceliste fra lignende opgaver - max 3 referencer. 14

15 4.5 Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er Lavest pris. Kontrakten bliver tildelt den leverandør, der afgiver den laveste pris jf. afsnit 5. 5 Betalingsmodel 5.1 Incitamentsbaseret betalingsmodel Det overordnede langsigtede mål for regresområdet er, at optimere provenuet ved regres for sygedagpenge, der er en følge af en ansvarspådragende handling Betalingsmodellens elementer Tilbudsgiver skal afgive tilbud på: Ønsket betaling for gennemgang af årene uden moms(fast pris) Max kr., samt Ønsket provision af regresindtægter Tilbudsgiver skal anvende bilag C til angivelse af betalingselementerne. Der er et max på kr. for fastprisen. Den pris tilbudsgiver angiver i sit tilbud, skal derfor være kr. eller derunder. Tilbud, der har en fastpris på over kr. vil ikke komme i betragtning. Ved beregning af laveste pris vil fastprisen vægte 20 % og provisionen vægte 80 % For at kunne foretage den bedste vurdering af tilbuddene har Skive Kommune valgt at se udfaldet ved regres indtægter på kr., kr. og ved kr. Disse resultater sammen med fastprisen for alle tre udfald lægges sammen og på den måde findes den leverandør, der har den laveste pris. Eksempel på beregning Eksempel 1: Tilbudsgiver har budt ind med en samlet pris/fastpris på kr. og en provisionsprocentsats på 5 %. Ordregiver vil i denne forbindelse foretage følgende beregninger. Eksempel 1 Vægt Tilbuds giveren s tal Ved indhentet beløb på fast pris 20 % (5% af procentdel 80 % 5 % ) Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal (20 % af ) (80 % af ) Beløb anvendt til vurdering i alt Eksempel 2: Tilbudsgiver har budt ind med en samlet pris/fastpris på kr. og en provisionsprocentsats på 15 %. 15

16 Ordregiver vil i denne forbindelse foretage følgende beregninger. Eks. 2 Vægt Tilbuds giveren s tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal Ved indhentet beløb på Vægtede tal fast pris 20 % procentdel 80 % 15 % Beløb anvendt til vurdering i alt Det tal, der bliver vurderet på i eksempel 1 er kr., mens tallet i eksempel 2 er kr. I dette tænkte eksempel ville tilbudsgiveren i eksempel 1 have det tilbud, som havde den laveste pris. 6 Tilbudsdisposition 6.1 Generelle formkrav Ved tilbudsafgivelsen skal tilbudsdispositionen følges. Således skal alle punkter i tilbudsdispositionen besvares. Formålet er at sikre sammenlignelighed i besvarelse, samt at alle relevante forhold bliver behandlet i tilbuddet. 6.2 Disposition for tilbuddet Ved udarbejdelse af tilbuddet skal nedenstående disposition følges. Kapitel/ Indhold afsnit 1 Indledning - herunder angivelse af tilbudsgivers navn, adresse, CVR-nr. og kontaktperson ( -adresse og telefonnummer). Det skal fremgå, at tilbuddet vedstås i 4 måneder fra Skive Kommunes modtagelse heraf. Såfremt tilbudsgiver ikke bekræfter dette i sit tilbud, vil tilbuddet være at betragte som ikke-konditionsmæssigt. 2 Kort resumé af tilbuddet. Afsnittet skal indeholde en kort beskrivelse af tilbuddets hovedelementer. 3 Pris 3.1 Tilbudsgiver bedes anføre følgende oplysninger: Fast pris for gennemgang af årene i kroner eksklusiv moms samt Provision af regresindtægter 16

17 7 Udkast til kontrakt AFTALE OM VARETAGELSE AF DELE AF REGRESOPGAVEN mellem Virksomhedsnavn Vej + nr. Postnr. + By CVR nr. (herefter kaldet leverandøren) og Skive Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Torvegade Skive CVR nr.: (herefter kaldet ordregiver) 17

18 1. Indledning Skive Kommune har i 2014 gennemført et offentligt udbud vedrørende varetagelse af dele af regresopgaven. På baggrund af de indkomne tilbud har ordregiver valgt leverandørens tilbud, da dette vurderes at være laveste pris. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Denne kontrakt mellem leverandøren og ordregiver B. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af oktober 2014 C. Tilbud fra leverandøren af (dato) Leverandøren forpligter sig ved nærværende aftale til at levere de i aftalen nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Medmindre andet fremgår klart og utvetydigt af leverandørens tilbud, forudsættes alle krav i udbudsmaterialet overholdt. 2. Leverandørens ydelse Varetagelse af dele af regresopgaven, jf. udbudsmaterialet. 3. Kvalitetsstyring Leverandøren er forpligtet til at drage omsorg for, at det gennem den løbende kvalitetsstyring sikres, at de konkrete opgaver til stadighed løses i overensstemmelse med den kvalitet og de arbejdsgange, der er beskrevet i tilbuddet. 4. Dokumentation og oplysningspligt Leverandøren skal overholde persondataloven om behandling af personoplysninger, da leverandøren kommer til at behandle personhenførbare oplysninger og bliver dataansvarlig i relation hertil. De oplysninger, som leverandøren får i forbindelse med varetagelse af opgaven for ordregiver, må kun anvendes ved løsning af regresopgaven for ordregiver. Kommunen stiller ikke krav om, at leverandøren skal anvende et bestemt administrativt system, dog skal leverandøren foretage nødvendig indberetninger i henhold til udbudsmaterialet. Oplysninger skal indberettes elektronisk i en for kommunen brugbar version. Leverandøren anskaffer selv nødvendigt hardware hertil. Leverandøren er forpligtet til løbende at orientere kommunen om alle forhold, der kan have eller vil få væsentlig betydning for opgavevaretagelsen. Forhold af uopsættelig karakter skal dog straks oplyses til kommunen, ligesom leverandøren kan orientere den relevante medarbejder i kommunen direkte. 5. Dataansvar Leverandøren er ansvarlig for, at kommunens data-sikkerhedsregler overholdes ved anvendelse af kommunens it-systemer. Leverandørens dataansvar er reguleret i separat aftale om dataansvar indgået mellem kommunen og leverandøren. 18

19 6. Honorar Leverandøren er i aftalens løbetid forpligtet til at levere de anførte ydelser til følgende priser: Her indsættes leverandørens tilbudsliste/priser. 7. Betalingsbetingelser og elektronisk fakturering Betalingsbetingelser er ifølge faktura på løbende måned netto 30 dage, regnet fra ordregivers modtagelse af fyldestgørende faktura. For at fakturaen kan anses for at være fyldestgørende, skal følgende informationer fremgå heraf: Perioden fakturaen vedrører Navn på kontaktperson ved ordregiver Ordregiver og leverandør har aftalt elektronisk fakturering. Såfremt forhold hos leverandøren gør, at ordregiver ikke er i stand til at betale via elektronisk fakturering, kan ordregiver ikke gøres ansvarlig for manglede betaling med efterfølgende morarente og /eller væsentlige misligholdelsesbeføjelser til følge (Lbk. nr. 798 af 28. juni 2007) Fakturering skal ske elektronisk til ordregiver og adresseret til: EAN nummer: [udfyldes ved kontraktindgåelse] 8. Ejendomsret Ved ophør af samarbejdet er leverandøren på forlangende forpligtet til at udlevere alle data vedrørende ordregiver, som leverandøren måtte være kommet i besiddelse af i forbindelse med løsningen af en konkret opgave. Alle ønskede data, herunder: regressager, der skal på arkiv, relevant sagsmateriale i regressagerne og retssager er leverandøren forpligtet til at aflevere senest 14 dage efter kontraktens ophør eller senest 14 dage efter, at kommunens anmodning om at få dataene, fremsættes. 9. Organisation, kommunikation Nærværende kontrakt er organisatorisk forankret i Arbejdsmarkedsafdelingen, Skive Kommune. Den overordnede kontakt mellem leverandøren og Skive Kommune sker via Arbejdsmarkedschefen. Leverandørens kontraktansvarlige er: (navn) Det er en væsentlig forudsætning for ordregiver, at der så vidt muligt ikke sker udskiftning af den kontraktansvarlige i kontraktens løbetid. Ordregivers kontaktperson(er) er: (navn) 10. Aftalens varighed og opsigelse 19

20 Kontrakt skrives under i uge 47 Aftalen er uopsigelig i et år fra ikrafttrædelsesdatoen, og herefter kan den af begge parter opsiges med et varsel på seks måneder. Aftalen ophører når det af leverandøren er vurderet og godkendt af ordregiver, at der ikke kan findes flere sager i perioden , hvor der er et krav om regres, og alle fundne sager hos leverandøren er afsluttet. 11. Forsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne professionel erhvervsansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele aftaleperioden. Skive Kommune er berettiget til på ethvert tidspunkt i aftalens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 12. Misligholdelse Enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtelser betragtes som misligholdelse. Vil ordregiver påberåbe sig misligholdelse, skal denne give leverandøren skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold og senest 10 arbejdsdage efter, at misligholdelsen er konstateret. Såfremt leverandøren senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af skriftlig meddelelse, som beskriver misligholdelsen i rimelig detaljeringsgrad, har afhjulpet misligholdelsen, er ordregiver ikke berettiget til at ophæve kontrakten. Før leverandør sig gentagne gange skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlige misligholdelse. Ved misligholdelse af nærværende kontrakt gives tre skriftlige påtaler. Såfremt misligholdelsen ikke er rettet efter tredje skriftlige påtale, har ordregiver ret til at opsige kontrakten uden varsel. Væsentlig misligholdelse berettiger ordregiver til at ophæve kontrakten. I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse. 13. Offentliggørelse Nærværende kontrakt betragtes som fortrolig. I det omfang gældende lovgivning - herunder lov om offentlighed i forvaltningen - og andre regler om aktindsigt ikke er til hinder herfor, må kontrakten hverken helt eller delvist offentliggøres, uden at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der skal/kan offentliggøres. 14. Tavshedspligt Leverandøren har i forhold til 3. mand tavshedspligt med de oplysninger, som denne kommer i besiddelse af ved udførelse af opgaver for Skive Kommune. 15. Overdragelse af kontrakt Ingen af parterne er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand uden forudgående skriftlig accept fra den anden part. 16. Brug af ordregiver som reference 20

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne.

Ja, det forudsætter Skive Kommune. 29.10.13 29.10.13. Ja, Skive Kommune ønsker, at den valgte leverandør selv foretager vurderingerne. Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Forudsætter Skive Kommune, at alle omkostninger forbundet med gennemførelse af en retssag vedrørende spørgsmålet om regres i en given sag afholdes af leverandøren, herunder afgifter,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032

UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 UDBUDSBETINGELSER Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4.august 2015 Sagsnr. 11180032 Erhvervsstyrelsens udbudsbetingelser side 2/13 1. Overordnede rammer for udbuddet 1.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring

Prækvalifikationsbetingelser. i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Prækvalifikationsbetingelser i forbindelse med annoncering af Grundig Rengøring hos borgere der er visiteret til rengøring Indholdsfortegnelse 1 Annonceringsform... 3 2 Indledning... 3 3 Annonceringens

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere