Udbud på tandproteser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på tandproteser"

Transkript

1 Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Opgavens type og omfang Aftaleperiode Forventet tidsplan for udbudsforretningen Krav til tilbudsmaterialets form og indhold Aflevering af tilbud Udbudsform Formkrav Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Vedståelsesfrist for tilbud Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Minimumskrav Huskeliste for afgivelse af tilbud Rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Prisaftalens omfang Kontraktperiode Tildeling af konkrete ordrer Bestilling Levering Priser Prisregulering Stk. 1 Generelt Stk. 2 Procedure Fakturering Betaling Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Bod Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Underskrift Dokumentnr.: side 2

3 Bilag: Bilag 1 Tilbudsliste ( udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 2 Tilbudsskema ( udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 3 Tro og love-erklæring ( udfyldes og medsendes tilbud) Dokumentnr.: side 3

4 1. Indledning 1.1. Generel beskrivelse af udbuddet I henhold til love om social pension samt lov om kontanthjælp kan der ydes udvidet helbredstillæg til dækningen af udgiften til den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Aftagelige tandproteser er proteser, som kan fjernes fra mundhulen. Aftagelige tandproteser omfatter delproteser, som erstatter et delvis tandtab i over- eller underkæbe og helproteser, som erstatter samtlige tænder i over- eller underkæben. Udgifter til faste tandproteser (herunder faste proteser, der er led i behandlingen med en aftagelig protese) er således ikke selvstændigt omfattet af de udvidede regler for helbredstillæg, men der ydes helbredstillæg beregnet i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig. Ved faste tandproteser forstås ikke-aftagelige erstatninger af hele eller dele af tænder. Såfremt Odder Kommune indgår prisaftale med tandlæge eller tandtekniker om tandproteser, lægges den aftalte pris i denne prisaftale til grund for beregningen af helbredstillæggets størrelse. Helbredstillægget kan således maksimalt udgøre 85 % af prisen, der fremgår af prisaftalen. Det er Odder Kommunes ønske, at indgå prisaftale med den tilbudsgiver, der kan afgive det for Odder Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til kriterierne pris og service som angivet i afsnit 2.10 Tildelingskriterium i dette udbudsmateriale. Det er muligt for flere leverandører at gå sammen om at afgive tilbud på prisaftalen. Såfremt dette vælges, skal det fremgå af materialet hvem der er kontaktperson for sammenslutningen og aftaleansvarlig overfor Odder Kommune. I forbindelse med tildeling af bevilling gør Odder Kommune pensionisten opmærksom på, hvem der er indgået prisaftale med. Det skal dog bemærkes, at der er tale om et fritvalgsområde, hvorfor det står pensionisten frit for, at vælge en anden leverandør end den der er indgået prisaftale med. Såfremt pensionisten vælger en anden leverandør, der er dyrere end den, der er indgået prisaftale med, vil helbredstillægget foretages ud fra den vindende leverandørs prisaftale. Såfremt pensionisten vælger en anden leverandør, der er billigere end den, der er indgået prisaftale med, vil helbredstillægget foretages ud fra den konkrete pris pensionisten har betalt Opgavens type og omfang Tandlæger og tandteknikere opfordres hermed til at afgive tilbud på tandproteser i overensstemmelse med de vilkår der er anført i nærværende materiale. De tilbudte totalpriser skal anføres på Bilag 1 Tilbudsliste. Det kan oplyses, at Odder Kommune i 2012 udbetalte kr i tilskud til pensionister til tandproteser. Beløbet er vejledende og kan ikke betragtes som en lovet omsætning, allerede grundet der er tale om et fritvalgsområde, men derudover desuden fordi antallet af tandproteser afhænger af antallet af borgere, der bevilges denne ydelse. Ved information om mulighed for tilskud til behandling og ved tildeling af bevilling gør Odder Kommune naturligvis borgeren opmærksom på, hvilken leverandør der er indgået prisaftale med, ligesom der efter kontraktunderskrift annonceres i Odder Avis, at der er indgået en aftale med den valgte tilbudsgiver. Dokumentnr.: side 4

5 1.3. Aftaleperiode Odder Kommune ønsker at indgå en 2-årig aftale med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, dog jf. bestemmelserne om prisregulering. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. september Forventet tidsplan for udbudsforretningen Offentliggørelse af udbudsmateriale den Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg uge 33 Forventet afholdelse af afklarende møde ang. kontrakt uge 33 Aftalens forventede ikrafttræden den eller snarest herefter 2. Krav til tilbudsmaterialets form og indhold 2.1 Aflevering af tilbud Tilbud, inkl. alle tilhørende bilag, skal sendes med post eller afleveres personligt til: Odder Kommune Rådhusgade Odder Att.: Jan Møller Tilbuddet skal være forseglet og være mærket tydeligt med følgende: Tilbud Prisaftale på tandproteser Må kun åbnes af Indkøbsafdelingen Samtlige tilbud åbnes efter udløb af tilbudsfristen. Tilbud der modtages efter udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning Udbudsform Den udbudte ydelse er i henhold til EU's Udbudsdirektiv en såkaldt Bilag II-B tjenesteydelse og dermed ikke underlagt EU-udbudspligt. Der er ikke en klar grænseoverskridende interesse for udbuddet Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer. Det anbefales, at Tilbudsgiver enten sørger for at skrive meget tydeligt eller anvender tekstbehandlingsprogram i forbindelse med udformning af tilbud. Bilag 1 Tilbudsliste og Bilag 2 Tilbudsskema skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Dokumentnr.: side 5

6 Bilag 3 Tro og love-erklæring skal udfyldes og medsendes tilbuddet. Sprog Tilbud samt al kommunikation i både udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgiver skal i Bilag 2 Tilbudsskema angive virksomhedens navn, adresse, CVR/SE-nummer og kontaktperson (herunder kontaktpersonens telefonnummer og adresse) Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller udarbejdelse af tilbudsmateriale Spørgsmål til udbudsmaterialet Henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet kan rettes til Jan Møller pr. med emnet: "Spørgsmål - udbud på prisaftale - Tandproteser. Alle spørgsmål vil blive besvaret løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Odder Kommunes hjemmeside på adressen: Det bemærkes, at det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. Sidste frist for afgivelse af spørgsmål er den Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i minimum 2 måneder efter udløbet af tilbudsfristen, hvilket angives på Bilag 2 Tilbudsskema Udbyders forbehold Tandproteser i henhold til Love om social pension/ kontanthjælp er et fritvalgsområde, hvorfor der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning som følge af aftalen, da det står borgere med bevilling frit for, hvor de ønsker at få foretaget behandlingen. Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker den udbudte ydelse Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Eventuelle forbehold skal fremgå udtrykkeligt af tilbuddet. Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Dokumentnr.: side 6

7 Faglige forbehold, så som leverings- og samhandelsbetingelser, betalingsbetingelser etc., vil blive behandlet som ethvert andet forbehold, hvorfor disse frabedes. Udbyder har ret til at afvise et tilbud, hvori der er forbehold Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning, husk derfor at vedlægge dokumentationen. Dokumentationen anvendes til vurdering af Tilbudsgivers/virksomhedens egnethed til at løfte den udbudte opgave. Hvis den medsendte dokumentation sår berettiget tvivl om Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, forbeholder Udbyder sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers forretningsmæssige forhold Generelle oplysninger om Tilbudsgiver, herunder ejerforhold, CVR/SE-nummer, oplysninger på kontaktperson (navn, tlf., ). Udfyldes i Bilag 2 Tilbudsskema Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Fortrykt formular findes som Bilag 3 Tro og love-erklæring Tildelingskriterium Prisaftalen vil blive indgået med den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier lægges til grund for tilbudsvurderingen: Pris Service Ved pris forstås de priser der tilbydes på Bilag 1 Tilbudsliste. Alle tomme/hvide felter skal udfyldes. Alle priser skal være inkl. moms samt alle afgifter og gebyrer. Alle krav der er stillet i udbudsmaterialet, skal være indregnet i de tilbudte priser. Ved evaluering af prisen foretages vægtningen af kategorierne, som angivet i Bilag 1 Tilbudsliste. Kategorierne er: Undersøgelser; Nye aftagelige tandproteser; Duplikering og rebasering; Reparation; Udvidelse; Diverse. Under hver kategori vægter de enkelte tilbudssummer ligeligt. Såfremt Tilbudsgiver tilbyder udebesøg, skal prisen herfor oplyses i Bilag 1 Tilbudsliste. Prisen vil ikke være en del af evalueringen. Evalueringen foregår under delkriteriet service. Hvis der oplyses en pris for udebesøg pr. gang i borgerens hjem, er alle omkostninger hertil inkluderet, således at der ikke ydes yderligere godtgørelse for kørsel eller andre omkostninger. Ved service forstås en samlet vurdering af følgende punkter: Mulighed for akuthjælp, og efter hvilke betingelser Dokumentnr.: side 7

8 Medlemskab af anerkendt brancheforening Mulighed for tilretning af tandproteser Tilbudsgivers garantibestemmelser Mulighed for hjemmebesøg For så vidt angår service lægges der vægt på de oplysninger, Tilbudsgiveren giver i Bilag 2 Tilbudsskema, punkt Minimumskrav Minimumskrav er krav, som Tilbudsgiver skal opfylde. Hvert krav skal accepteres i Bilag 2 Tilbudsskema, punkt Såfremt Tilbudsgiver ikke accepterer minimumskravene, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt, og kan dermed ikke tages i betragtning. Odder Kommune forbeholder sig retten til at indhente dokumentation for, at mindstekravene er overholdt. Husk at underskrive alle vedlagte bilag. Dokumentnr.: side 8

9 3. Huskeliste for afgivelse af tilbud Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Tilbudsgiverne for at gøre det mere overskueligt at aflevere et tilbud, der opfylder de nødvendige formkrav. Det anbefales derfor at gennemgå huskelisten. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Spørgsmål til udbuddet og spørgefrist Spørgsmål besvares og offentliggøres løbende anonymiseret på Odder Kommunes hjemmeside: Det anbefales på det kraftigste, at ethvert tvivlsspørgsmål søges besvaret før afgivelse af tilbud sidste frist for spørgsmål den Tilbudsfrist: Tirsdag d. 13. august 2013, kl Afleveringssted: Tilbud skal være forseglet og sendes eller afleveres til: Odder Kommune Rådhusgade Odder Att.: Jan Møller Tilbud skal indleveres i: Kommunikation og sprog: Ejendomsret til tilbudsmateriale: Aftalegrundlag: Sammenslutninger af tilbudsgivere: Udbyders forbehold: Tilbudsgivers forbehold: Oplysninger om Tilbudsgiver Dokumentation / Titel 2 eksemplarer; husk alle efterspurgte bilag og eventuelle yderligere bilag der måtte ønskes at medsende tilbuddet. Al kommunikation i udbudsperioden bør være skriftlig og skal i lighed med tilbudsmaterialet være på dansk. Tilbudsmateriale med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og returneres ikke. Udbyder har udarbejdet en kontrakt, der sammen med resten af nærværende udbudsmateriale har forrang over tilbudsmaterialet. Det anbefales Tilbudsgiver at læse kontrakten igennem før afgivelse af tilbud. Hvis flere Tilbudsgivere ønsker at afgive tilbud i fællesskab, hæfter disse solidarisk overfor Udbyder for kontraktens opfyldelse, hvilket vil sige, at hvis et konsortium med eksempelvis tre deltagere efter en periode står tilbage med kun én deltager, er denne kontraktligt forpligtet til at løfte kontrakten alene. Hvis der bydes som et konsortium, skal samtlige deltagere give samtlige oplysninger under Udvælgelseskriterier, og der skal angives med hvilken konsortiedeltager Udbyder kan føre afklarende drøftelser med virkning for alle deltagere i konsortiet. Gennemlæs afsnit 2.7 Udbyders forbehold. Søg eventuelle tvivlsspørgsmål besvaret og afklaret ved at stille Udbyder skriftlige spørgsmål. Gennemlæs afsnit 2.8 Tilbudsgivers forbehold. Findes som bilag udfyldes underskrive medsendes Bemærkninger Dokumentnr.: side 9

10 Bilag 2 Tilbudsskema Udvælgelseskriterier Dokumentation / Titel Bilag 2 Tilbudsskema, pkt Bilag 3 Tro og loveerklæring Ja, Bilag 2 Findes som bilag s Ja Ja Ja Bilag 2 Tilbudsskema indeholder de punkter som Tilbudsgiver enten skal udfylde med besvarelse eller som skal accepteres ved afkrydsning. Husk at udfylde alle krævede felter og medsende det udfyldte bilag. udfyldes underskrive s medsendes Bemærkninger Ja, Bilag 2 Ja Ja Ja Punkt 1-2 vedrører udvælgelseskriterier. Ja, Bilag 3 Tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Dokumentation / Titel Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Tilbudsskema, pkt Minimumskrav Dokumentation / Titel Bilag 2 Tilbudsskema, pkt Findes som bilag Ja, Bilag 1 Ja, Bilag 2 Findes som bilag Ja Ja Ja Udfyld, underskriv og medsend bilaget. udfyldes underskrive s medsendes Bemærkninger Ja Ja Ja Udfyldes af Tilbudsgiver og medsendes tilbuddet. Ja Ja Ja Udfyldes af Tilbudsgiver; Udbyder lader indholdet indgå i evalueringen. Punkt 3-7 vedrører tildelingskriteriet. udfyldes underskrive s medsendes Bemærkninger Ja, bilag 2 Ja Ja Ja Accepteres og afkrydes af Tilbudsgiver. Punkt 8-17 vedrører minimumskrav Dokumentnr.: side 10

11 4. Rammekontrakt Nedenstående kontrakt skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver, men udfyldes i fællesskab af Ordregiver og den vindende tilbudsgiver. Prisaftale på tandproteser i Odder Kommune 1 Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem Odder Kommune Borgerbutikken Rådhusgade Odder (i det følgende kaldet Ordregiver) og [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR/SE-nummer] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). Ordregiver og Kontrakthaver betegnes i det følgende samlet som Parterne 2 Kontraktgrundlag Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende kontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt som følge heraf - evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende kontrakt indsæt dd.mm.åååå C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af indsæt mm.åååå D. Evt. uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem Parterne, herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer som anført i mødereferat fra afholdt afklarende møde. E. Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser i hele kontraktperioden (inkl. option). 3 Prisaftalens omfang Aftalen dækker tandproteser til borgere i Odder Kommune, der er visiteret til at modtage denne ydelse i henhold til love om social pension. Aftalen indeholder en fast pris på tandproteser og tandprotetisk arbejde, herunder undersøgelse, rebasering og duplikering, justeringer, reparation, udvidelser og diverse. Dokumentnr.: side 11

12 Hvis der oplyses en pris for udebesøg pr. gang i borgerens hjem, er alle omkostninger hertil inkluderet, således at der ikke ydes yderligere godtgørelse for kørsel eller andre omkostninger. Tandproteser er et fritvalgsområde, hvorfor der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning på aftalen. Alle borgere der bevilges tandproteser med helbredstillæg oplyses om aftalen. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til og med den Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår, jf. dog 9 Prisregulering. Meddelelse om forlængelse skal gives til Kontrakthaver senest 2 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen / optionerne udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser. Ordregiver er berettiget til at opsige kontrakten med 2 måneders varsel til udgangen af en måned ved misligholdelse, jf. 21 Misligholdelsesbeføjelser. 5 Tildeling af konkrete ordrer Aftalens ydelsesområde er et fritvalgsområde, hvorfor den anslåede omsætning ikke kan garanteres og til enhver tid er afhængig af hvor mange borgere med bevilling, der vælger kontrakthaver til at lave tandprotese. 6 Bestilling Såfremt en borger ønsker tilskud, jf. reglerne herom, skal vedkommende først tildeles en bevilling fra Ordregiver. Bestilling sker altid på baggrund af en udstedt bevilling fra Ordregiver, således at det kun er Ordregiver, der i samråd med borgeren afgør tidspunkter for fornyelse mv. af tandprotese. Borgeren vil efterfølgende henvende sig til Kontrakthaver med bevillingen. Dette indebærer, at Kontrakthaver ikke selv tager initiativ til fornyelse. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten, hvis dette finder sted. 7 Levering Udlevering og afprøvning af tandproteser skal som udgangspunkt ske på Kontraktshavers forretningsadresse/klinik i Odder Kommune. Kontrakthaver er forpligtet til under hele kontraktens løbetid at have en forretningsadresse/klinik i Odder Kommune. Fra bestilling til levering af tandprotese garanterer Kontrakthaver en leveringstid på maksimalt 21 dage. 8 Priser For bestillinger, foretaget i henhold til kontrakten, gælder de i Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå angivne enhedspriser på nettosortimentet. Priserne reguleres i henhold til 9 Prisregulering. Ordregivers betaling til Kontrakthaver afhænger til enhver tid af helbredstillægget for den pågældende borger med bevilling. Dokumentnr.: side 12

13 9 Prisregulering Stk. 1 Generelt Priserne skal være faste indtil udløbet af august måned Herefter kan der ske prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Nettoprisindekset fra april 2013 til april Indekset kan tilgås via under Nettoprisindeks. Den procentvise ændring i indekset beregnes som: nyt indeks - gammelt indeks gammelt indeks 100 = procentstigning Som illustrerende eksempel beregnes stigningen fra januar 2000 til januar 2001 beregnes således: 100,4-98,1 98,1 100 = 2,3 % Tilsvarende reguleringsformel gælder for følgende prisreguleringer. Alle prisreguleringer skal være dokumenterbare. Stk. 2 Procedure Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal, den procentvise regulering, der skal foretages samt både de tidligere og de regulerede priser. Prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Borgerservice i Odder Kommune, 10 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturadato må tidligst være datoen for behandlingen. Fakturaer skal minimum indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer: Fakturadato Fakturabeløb Borgerens navn, adresse og fødselsdato Borgerens egenbetaling / sats for helbredstillæg Dokumentnr.: side 13

14 Dato for behandlingen Kontrakthavers CVR-nummer. Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler, indtil disse forhold er bragt i orden af Kontrakthaver. Ordregiver må alene blive faktureret det beløb, der svarer til det bevilgede tilskud. Afregning af restbeløbet er et forhold mellem Kontrakthaver og borgeren og er Ordregiver uvedkommende. I fremtiden vil der fra Ordregivers side muligvis blive indført et nyt system, til håndtering af refusion vedrørende helbredstillæg. Dette vil muligvis også omfatte det udvidede helbredstillæg. I det tilfælde, at Ordregiver indfører systemet, skal Kontrakthaver gøre brug af dette. Kontrakthaver skal ikke installere systemet, for at Ordregiver kan gøre brug af Opus Lex, og får således ingen udgifter herved. Der logges på med Erhvervs NemID på Virk.dk. Der er ingen portoudgifter til korrespondance og fremsendelse af behandlingsoverslag. Kontrakthaver kan selv se status på fremsendte behandlingsoverslag og faktura. 11 Betaling Betaling forfalder 30 dage netto fra modtagelse af korrekt udfyldt elektronisk faktura, medmindre denne falder på en lørdag, søndag eller helligdag, i hvilket tilfælde forfald er førstkommende bankdag derefter. 12 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for den tilbudte ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 23 Lovvalg og afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud betragtes som væsentlig misligholdelse. 13 Miljø Kontrakthaver indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. 14 Etik og socialt ansvar Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Dokumentnr.: side 14

15 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Kontrakthaver indestår endvidere for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 15 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Der forventes respektfuld, hjælpsom og serviceminded adfærd over for Udbyder. Nærmere betingelser for adfærd i forbindelse med samhandlen aftales i forbindelse med implementering af aftalen. På hver af parternes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. 16 Garanti og reklamation Er andet ikke bestemt i kontrakten, anvendes Købelovens regler analogt. I henhold til Købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler 2 år. Konstaterer Ordregiver mangler, kan denne kræve, at Kontrakthaver afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for Kontrakthaver. Undlader Kontrakthaver på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er Ordregiver berettiget til at lade manglen afhjælpe for Kontrakthavers regning. Såfremt Kontrakthaver har oplyst om garantibestemmelser i Bilag 2 Tilbudsskema, er disse gældende, i det omfang det stiller borgeren bedre end den analoge anvendelse af købeloven. 17 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, indestår Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 18 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar. Kontrakthaver er forpligtet til at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring og til at opretholde en sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal dække med en samlet årlig forsikringssum på Dokumentnr.: side 15

16 minimum 5 mio. danske kroner og Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kroner pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal inden indgåelsen af nærværende kontrakt forelægge Ordregiver dokumentation for tegnet og gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 5 mio. danske kroner, hvis Kontrakthaver ikke allerede har dokumenteret dette i forbindelse med tilbudsafgivelse. Ordregiver skal under alle omstændigheder kunne godkende forsikringsbetingelserne. Ordregiver er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 19 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af, at opfyldelse af nærværende kontrakt umuliggøres grundet force majeure, suspenderes parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Ved force majeure forstås ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden parternes skyld, og som parterne ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force majeure kan f.eks. foreligge ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme, såfremt betingelserne ovenfor er opfyldt. Eksemplerne er ikke udtømmende. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats for at blive i stand til at genoptage forpligtelser Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed eller områder, Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 30 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Ordregiver vælge at ophæve aftaleforholdet. 20 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette samt underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Dokumentnr.: side 16

17 Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 12 Offentlige påbud). Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jf. 14 Etik og socialt ansvar). Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 24 Tavshedspligt). Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf. 25 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer). Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, i det omfang Konkurslovens bestemmelser ikke er til hindring herfor. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 21 Misligholdelsesbeføjelser Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten. Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse. Såfremt Ordregiver ikke betaler rettidigt, vil der fra forfaldsdagen, henholdsvis førstkommende bankdag efter forfaldsdagen, påløbe renter i henhold til rentelovens 5 stk. 1. Ved væsentlig misligholdelse fra Ordregivers side følges dansk rets almindelige regler om misligholdelse. 22 Bod Såfremt Ordregiver gentagne gange konstaterer, at Kontrakthaver fejlfakturerer Ordregiver ved fakturering af fejlagtige priser eller i øvrigt ikke opfylder 10 Fakturering, er Ordregiver berettiget til at opkræve en bod på kr. 200 pr. fejlbehæftede faktura, såfremt Kontrakthaver ikke inden for Ordregivers skriftlige varsel på 14 dage retter fejl og mangler. 23 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt domstolene med Retten i Odder som værneting. 24 Tavshedspligt Nærværende kontrakt er underlagt Forvaltningslovens og Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt og den samlede aftale kan således blive genstand for aktindsigt i henhold til disse love. Dokumentnr.: side 17

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af:

Rammeaftalen beskriver ordregivers og leverandørens forpligtelser og rettigheder. Den samlede rammeaftale består af: Bilag 3 Udkast til rammeaftale Rammeaftale på levering af belægningssten, fortovsfliser, kantsten ol. 1. Parterne Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27, 9600 Aars Udbudskonsulent Lisbeth

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere