Udbud på tandproteser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på tandproteser"

Transkript

1 Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generel beskrivelse af udbuddet Opgavens type og omfang Aftaleperiode Forventet tidsplan for udbudsforretningen Krav til tilbudsmaterialets form og indhold Aflevering af tilbud Udbudsform Formkrav Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Vedståelsesfrist for tilbud Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Minimumskrav Huskeliste for afgivelse af tilbud Rammekontrakt Parterne Kontraktgrundlag Prisaftalens omfang Kontraktperiode Tildeling af konkrete ordrer Bestilling Levering Priser Prisregulering Stk. 1 Generelt Stk. 2 Procedure Fakturering Betaling Offentlige påbud Miljø Etik og socialt ansvar Kontakt mellem parterne Garanti og reklamation Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Bod Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Kontraktændringer Underskrift Dokumentnr.: side 2

3 Bilag: Bilag 1 Tilbudsliste ( udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 2 Tilbudsskema ( udfyldes og medsendes tilbud) Bilag 3 Tro og love-erklæring ( udfyldes og medsendes tilbud) Dokumentnr.: side 3

4 1. Indledning 1.1. Generel beskrivelse af udbuddet I henhold til love om social pension samt lov om kontanthjælp kan der ydes udvidet helbredstillæg til dækningen af udgiften til den billigste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Aftagelige tandproteser er proteser, som kan fjernes fra mundhulen. Aftagelige tandproteser omfatter delproteser, som erstatter et delvis tandtab i over- eller underkæbe og helproteser, som erstatter samtlige tænder i over- eller underkæben. Udgifter til faste tandproteser (herunder faste proteser, der er led i behandlingen med en aftagelig protese) er således ikke selvstændigt omfattet af de udvidede regler for helbredstillæg, men der ydes helbredstillæg beregnet i forhold til prisen på den aftagelige tandprotese, der alternativt ville være nødvendig. Ved faste tandproteser forstås ikke-aftagelige erstatninger af hele eller dele af tænder. Såfremt Odder Kommune indgår prisaftale med tandlæge eller tandtekniker om tandproteser, lægges den aftalte pris i denne prisaftale til grund for beregningen af helbredstillæggets størrelse. Helbredstillægget kan således maksimalt udgøre 85 % af prisen, der fremgår af prisaftalen. Det er Odder Kommunes ønske, at indgå prisaftale med den tilbudsgiver, der kan afgive det for Odder Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til kriterierne pris og service som angivet i afsnit 2.10 Tildelingskriterium i dette udbudsmateriale. Det er muligt for flere leverandører at gå sammen om at afgive tilbud på prisaftalen. Såfremt dette vælges, skal det fremgå af materialet hvem der er kontaktperson for sammenslutningen og aftaleansvarlig overfor Odder Kommune. I forbindelse med tildeling af bevilling gør Odder Kommune pensionisten opmærksom på, hvem der er indgået prisaftale med. Det skal dog bemærkes, at der er tale om et fritvalgsområde, hvorfor det står pensionisten frit for, at vælge en anden leverandør end den der er indgået prisaftale med. Såfremt pensionisten vælger en anden leverandør, der er dyrere end den, der er indgået prisaftale med, vil helbredstillægget foretages ud fra den vindende leverandørs prisaftale. Såfremt pensionisten vælger en anden leverandør, der er billigere end den, der er indgået prisaftale med, vil helbredstillægget foretages ud fra den konkrete pris pensionisten har betalt Opgavens type og omfang Tandlæger og tandteknikere opfordres hermed til at afgive tilbud på tandproteser i overensstemmelse med de vilkår der er anført i nærværende materiale. De tilbudte totalpriser skal anføres på Bilag 1 Tilbudsliste. Det kan oplyses, at Odder Kommune i 2012 udbetalte kr i tilskud til pensionister til tandproteser. Beløbet er vejledende og kan ikke betragtes som en lovet omsætning, allerede grundet der er tale om et fritvalgsområde, men derudover desuden fordi antallet af tandproteser afhænger af antallet af borgere, der bevilges denne ydelse. Ved information om mulighed for tilskud til behandling og ved tildeling af bevilling gør Odder Kommune naturligvis borgeren opmærksom på, hvilken leverandør der er indgået prisaftale med, ligesom der efter kontraktunderskrift annonceres i Odder Avis, at der er indgået en aftale med den valgte tilbudsgiver. Dokumentnr.: side 4

5 1.3. Aftaleperiode Odder Kommune ønsker at indgå en 2-årig aftale med mulighed for forlængelse i yderligere 2 x 12 måneder på uændrede vilkår, dog jf. bestemmelserne om prisregulering. Aftalen forventes at træde i kraft den 1. september Forventet tidsplan for udbudsforretningen Offentliggørelse af udbudsmateriale den Sidste frist for modtagelse af tilbud den kl Forventet tilbudsvurdering / beslutning om leverandørvalg uge 33 Forventet afholdelse af afklarende møde ang. kontrakt uge 33 Aftalens forventede ikrafttræden den eller snarest herefter 2. Krav til tilbudsmaterialets form og indhold 2.1 Aflevering af tilbud Tilbud, inkl. alle tilhørende bilag, skal sendes med post eller afleveres personligt til: Odder Kommune Rådhusgade Odder Att.: Jan Møller Tilbuddet skal være forseglet og være mærket tydeligt med følgende: Tilbud Prisaftale på tandproteser Må kun åbnes af Indkøbsafdelingen Samtlige tilbud åbnes efter udløb af tilbudsfristen. Tilbud der modtages efter udløbet af tilbudsfristen, vil ikke blive taget i betragtning Udbudsform Den udbudte ydelse er i henhold til EU's Udbudsdirektiv en såkaldt Bilag II-B tjenesteydelse og dermed ikke underlagt EU-udbudspligt. Der er ikke en klar grænseoverskridende interesse for udbuddet Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 2 eksemplarer. Det anbefales, at Tilbudsgiver enten sørger for at skrive meget tydeligt eller anvender tekstbehandlingsprogram i forbindelse med udformning af tilbud. Bilag 1 Tilbudsliste og Bilag 2 Tilbudsskema skal benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Dokumentnr.: side 5

6 Bilag 3 Tro og love-erklæring skal udfyldes og medsendes tilbuddet. Sprog Tilbud samt al kommunikation i både udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. Virksomhedsoplysninger Tilbudsgiver skal i Bilag 2 Tilbudsskema angive virksomhedens navn, adresse, CVR/SE-nummer og kontaktperson (herunder kontaktpersonens telefonnummer og adresse) Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og vil ikke blive returneret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller udarbejdelse af tilbudsmateriale Spørgsmål til udbudsmaterialet Henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet kan rettes til Jan Møller pr. med emnet: "Spørgsmål - udbud på prisaftale - Tandproteser. Alle spørgsmål vil blive besvaret løbende. Tilbudsgiver må dog påregne, at svartiden vil afhænge af spørgsmålenes antal og kompleksitet. Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Odder Kommunes hjemmeside på adressen: Det bemærkes, at det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på hjemmesiden. Sidste frist for afgivelse af spørgsmål er den Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende i minimum 2 måneder efter udløbet af tilbudsfristen, hvilket angives på Bilag 2 Tilbudsskema Udbyders forbehold Tandproteser i henhold til Love om social pension/ kontanthjælp er et fritvalgsområde, hvorfor der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning som følge af aftalen, da det står borgere med bevilling frit for, hvor de ønsker at få foretaget behandlingen. Der tages forbehold for ændringer i lovgivning, myndighedskrav mv., der påvirker den udbudte ydelse Tilbudsgivers forbehold Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. Eventuelle forbehold skal fremgå udtrykkeligt af tilbuddet. Forbehold skal være specifikke og så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Dokumentnr.: side 6

7 Faglige forbehold, så som leverings- og samhandelsbetingelser, betalingsbetingelser etc., vil blive behandlet som ethvert andet forbehold, hvorfor disse frabedes. Udbyder har ret til at afvise et tilbud, hvori der er forbehold Udvælgelseskriterier Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning, husk derfor at vedlægge dokumentationen. Dokumentationen anvendes til vurdering af Tilbudsgivers/virksomhedens egnethed til at løfte den udbudte opgave. Hvis den medsendte dokumentation sår berettiget tvivl om Tilbudsgivers egnethed til at løfte opgaven, forbeholder Udbyder sig ret til at afvise Tilbudsgiver. Tilbudsgivers forretningsmæssige forhold Generelle oplysninger om Tilbudsgiver, herunder ejerforhold, CVR/SE-nummer, oplysninger på kontaktperson (navn, tlf., ). Udfyldes i Bilag 2 Tilbudsskema Udfyldt og underskrevet tro og love-erklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, samt hvorvidt Tilbudsgiveren er omfattet af udelukkelsesgrundene nævnt i artikel 45, stk. 1 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Fortrykt formular findes som Bilag 3 Tro og love-erklæring Tildelingskriterium Prisaftalen vil blive indgået med den tilbudsgiver, der afgiver det for Udbyder økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende underkriterier lægges til grund for tilbudsvurderingen: Pris Service Ved pris forstås de priser der tilbydes på Bilag 1 Tilbudsliste. Alle tomme/hvide felter skal udfyldes. Alle priser skal være inkl. moms samt alle afgifter og gebyrer. Alle krav der er stillet i udbudsmaterialet, skal være indregnet i de tilbudte priser. Ved evaluering af prisen foretages vægtningen af kategorierne, som angivet i Bilag 1 Tilbudsliste. Kategorierne er: Undersøgelser; Nye aftagelige tandproteser; Duplikering og rebasering; Reparation; Udvidelse; Diverse. Under hver kategori vægter de enkelte tilbudssummer ligeligt. Såfremt Tilbudsgiver tilbyder udebesøg, skal prisen herfor oplyses i Bilag 1 Tilbudsliste. Prisen vil ikke være en del af evalueringen. Evalueringen foregår under delkriteriet service. Hvis der oplyses en pris for udebesøg pr. gang i borgerens hjem, er alle omkostninger hertil inkluderet, således at der ikke ydes yderligere godtgørelse for kørsel eller andre omkostninger. Ved service forstås en samlet vurdering af følgende punkter: Mulighed for akuthjælp, og efter hvilke betingelser Dokumentnr.: side 7

8 Medlemskab af anerkendt brancheforening Mulighed for tilretning af tandproteser Tilbudsgivers garantibestemmelser Mulighed for hjemmebesøg For så vidt angår service lægges der vægt på de oplysninger, Tilbudsgiveren giver i Bilag 2 Tilbudsskema, punkt Minimumskrav Minimumskrav er krav, som Tilbudsgiver skal opfylde. Hvert krav skal accepteres i Bilag 2 Tilbudsskema, punkt Såfremt Tilbudsgiver ikke accepterer minimumskravene, er tilbuddet ikke konditionsmæssigt, og kan dermed ikke tages i betragtning. Odder Kommune forbeholder sig retten til at indhente dokumentation for, at mindstekravene er overholdt. Husk at underskrive alle vedlagte bilag. Dokumentnr.: side 8

9 3. Huskeliste for afgivelse af tilbud Følgende huskeliste er ment som en hjælp til Tilbudsgiverne for at gøre det mere overskueligt at aflevere et tilbud, der opfylder de nødvendige formkrav. Det anbefales derfor at gennemgå huskelisten. Formkrav Krav til materiale Beskrivelse Spørgsmål til udbuddet og spørgefrist Spørgsmål besvares og offentliggøres løbende anonymiseret på Odder Kommunes hjemmeside: Det anbefales på det kraftigste, at ethvert tvivlsspørgsmål søges besvaret før afgivelse af tilbud sidste frist for spørgsmål den Tilbudsfrist: Tirsdag d. 13. august 2013, kl Afleveringssted: Tilbud skal være forseglet og sendes eller afleveres til: Odder Kommune Rådhusgade Odder Att.: Jan Møller Tilbud skal indleveres i: Kommunikation og sprog: Ejendomsret til tilbudsmateriale: Aftalegrundlag: Sammenslutninger af tilbudsgivere: Udbyders forbehold: Tilbudsgivers forbehold: Oplysninger om Tilbudsgiver Dokumentation / Titel 2 eksemplarer; husk alle efterspurgte bilag og eventuelle yderligere bilag der måtte ønskes at medsende tilbuddet. Al kommunikation i udbudsperioden bør være skriftlig og skal i lighed med tilbudsmaterialet være på dansk. Tilbudsmateriale med tilhørende bilag betragtes som Udbyders ejendom og returneres ikke. Udbyder har udarbejdet en kontrakt, der sammen med resten af nærværende udbudsmateriale har forrang over tilbudsmaterialet. Det anbefales Tilbudsgiver at læse kontrakten igennem før afgivelse af tilbud. Hvis flere Tilbudsgivere ønsker at afgive tilbud i fællesskab, hæfter disse solidarisk overfor Udbyder for kontraktens opfyldelse, hvilket vil sige, at hvis et konsortium med eksempelvis tre deltagere efter en periode står tilbage med kun én deltager, er denne kontraktligt forpligtet til at løfte kontrakten alene. Hvis der bydes som et konsortium, skal samtlige deltagere give samtlige oplysninger under Udvælgelseskriterier, og der skal angives med hvilken konsortiedeltager Udbyder kan føre afklarende drøftelser med virkning for alle deltagere i konsortiet. Gennemlæs afsnit 2.7 Udbyders forbehold. Søg eventuelle tvivlsspørgsmål besvaret og afklaret ved at stille Udbyder skriftlige spørgsmål. Gennemlæs afsnit 2.8 Tilbudsgivers forbehold. Findes som bilag udfyldes underskrive medsendes Bemærkninger Dokumentnr.: side 9

10 Bilag 2 Tilbudsskema Udvælgelseskriterier Dokumentation / Titel Bilag 2 Tilbudsskema, pkt Bilag 3 Tro og loveerklæring Ja, Bilag 2 Findes som bilag s Ja Ja Ja Bilag 2 Tilbudsskema indeholder de punkter som Tilbudsgiver enten skal udfylde med besvarelse eller som skal accepteres ved afkrydsning. Husk at udfylde alle krævede felter og medsende det udfyldte bilag. udfyldes underskrive s medsendes Bemærkninger Ja, Bilag 2 Ja Ja Ja Punkt 1-2 vedrører udvælgelseskriterier. Ja, Bilag 3 Tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtige tilbud Dokumentation / Titel Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Tilbudsskema, pkt Minimumskrav Dokumentation / Titel Bilag 2 Tilbudsskema, pkt Findes som bilag Ja, Bilag 1 Ja, Bilag 2 Findes som bilag Ja Ja Ja Udfyld, underskriv og medsend bilaget. udfyldes underskrive s medsendes Bemærkninger Ja Ja Ja Udfyldes af Tilbudsgiver og medsendes tilbuddet. Ja Ja Ja Udfyldes af Tilbudsgiver; Udbyder lader indholdet indgå i evalueringen. Punkt 3-7 vedrører tildelingskriteriet. udfyldes underskrive s medsendes Bemærkninger Ja, bilag 2 Ja Ja Ja Accepteres og afkrydes af Tilbudsgiver. Punkt 8-17 vedrører minimumskrav Dokumentnr.: side 10

11 4. Rammekontrakt Nedenstående kontrakt skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver, men udfyldes i fællesskab af Ordregiver og den vindende tilbudsgiver. Prisaftale på tandproteser i Odder Kommune 1 Parterne Nærværende rammekontrakt er indgået mellem Odder Kommune Borgerbutikken Rådhusgade Odder (i det følgende kaldet Ordregiver) og [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR/SE-nummer] (i det følgende kaldet Kontrakthaver). Ordregiver og Kontrakthaver betegnes i det følgende samlet som Parterne 2 Kontraktgrundlag Kontrakten beskriver Ordregivers og Kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Nærværende kontrakt mellem Kontrakthaver og Ordregiver B. Offentliggjorte spørgsmål/svar samt som følge heraf - evt. øvrige supplerende oplysninger til udbudsmaterialet, der ligger til grund for nærværende kontrakt indsæt dd.mm.åååå C. Udbudsmateriale med bilag fra Ordregiver af indsæt mm.åååå D. Evt. uddybende materiale, som er nærmere aftalt mellem Parterne, herunder eventuelle forståelsesmæssige præciseringer som anført i mødereferat fra afholdt afklarende møde. E. Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser i hele kontraktperioden (inkl. option). 3 Prisaftalens omfang Aftalen dækker tandproteser til borgere i Odder Kommune, der er visiteret til at modtage denne ydelse i henhold til love om social pension. Aftalen indeholder en fast pris på tandproteser og tandprotetisk arbejde, herunder undersøgelse, rebasering og duplikering, justeringer, reparation, udvidelser og diverse. Dokumentnr.: side 11

12 Hvis der oplyses en pris for udebesøg pr. gang i borgerens hjem, er alle omkostninger hertil inkluderet, således at der ikke ydes yderligere godtgørelse for kørsel eller andre omkostninger. Tandproteser er et fritvalgsområde, hvorfor der ikke kan garanteres nogen minimumsomsætning på aftalen. Alle borgere der bevilges tandproteser med helbredstillæg oplyses om aftalen. 4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til og med den Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Forlængelse sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår, jf. dog 9 Prisregulering. Meddelelse om forlængelse skal gives til Kontrakthaver senest 2 måneder før aftaleudløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Såfremt optionen / optionerne udnyttes, ophører kontrakten uden særskilt opsigelse ved optionens udløb. Kontrakten er uopsigelig for begge parter i hele kontraktperioden inklusiv eventuelle forlængelser. Ordregiver er berettiget til at opsige kontrakten med 2 måneders varsel til udgangen af en måned ved misligholdelse, jf. 21 Misligholdelsesbeføjelser. 5 Tildeling af konkrete ordrer Aftalens ydelsesområde er et fritvalgsområde, hvorfor den anslåede omsætning ikke kan garanteres og til enhver tid er afhængig af hvor mange borgere med bevilling, der vælger kontrakthaver til at lave tandprotese. 6 Bestilling Såfremt en borger ønsker tilskud, jf. reglerne herom, skal vedkommende først tildeles en bevilling fra Ordregiver. Bestilling sker altid på baggrund af en udstedt bevilling fra Ordregiver, således at det kun er Ordregiver, der i samråd med borgeren afgør tidspunkter for fornyelse mv. af tandprotese. Borgeren vil efterfølgende henvende sig til Kontrakthaver med bevillingen. Dette indebærer, at Kontrakthaver ikke selv tager initiativ til fornyelse. Det vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse af kontrakten, hvis dette finder sted. 7 Levering Udlevering og afprøvning af tandproteser skal som udgangspunkt ske på Kontraktshavers forretningsadresse/klinik i Odder Kommune. Kontrakthaver er forpligtet til under hele kontraktens løbetid at have en forretningsadresse/klinik i Odder Kommune. Fra bestilling til levering af tandprotese garanterer Kontrakthaver en leveringstid på maksimalt 21 dage. 8 Priser For bestillinger, foretaget i henhold til kontrakten, gælder de i Kontrakthavers tilbud af indsæt dd.mm.åååå angivne enhedspriser på nettosortimentet. Priserne reguleres i henhold til 9 Prisregulering. Ordregivers betaling til Kontrakthaver afhænger til enhver tid af helbredstillægget for den pågældende borger med bevilling. Dokumentnr.: side 12

13 9 Prisregulering Stk. 1 Generelt Priserne skal være faste indtil udløbet af august måned Herefter kan der ske prisreguleringer årligt. Første prisregulering kan ske med virkning fra den , og prisreguleringen kan maksimalt svare til udviklingen i Nettoprisindekset fra april 2013 til april Indekset kan tilgås via under Nettoprisindeks. Den procentvise ændring i indekset beregnes som: nyt indeks - gammelt indeks gammelt indeks 100 = procentstigning Som illustrerende eksempel beregnes stigningen fra januar 2000 til januar 2001 beregnes således: 100,4-98,1 98,1 100 = 2,3 % Tilsvarende reguleringsformel gælder for følgende prisreguleringer. Alle prisreguleringer skal være dokumenterbare. Stk. 2 Procedure Prisregulering sker på Kontrakthavers foranledning ved meddelelse af indekstal, den procentvise regulering, der skal foretages samt både de tidligere og de regulerede priser. Prisreguleringer skal meddeles Ordregiver senest 30 dage før ikrafttræden. Varsel om prisreguleringer skal sendes til Borgerservice i Odder Kommune, 10 Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. Fakturadato må tidligst være datoen for behandlingen. Fakturaer skal minimum indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer: Fakturadato Fakturabeløb Borgerens navn, adresse og fødselsdato Borgerens egenbetaling / sats for helbredstillæg Dokumentnr.: side 13

14 Dato for behandlingen Kontrakthavers CVR-nummer. Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler, indtil disse forhold er bragt i orden af Kontrakthaver. Ordregiver må alene blive faktureret det beløb, der svarer til det bevilgede tilskud. Afregning af restbeløbet er et forhold mellem Kontrakthaver og borgeren og er Ordregiver uvedkommende. I fremtiden vil der fra Ordregivers side muligvis blive indført et nyt system, til håndtering af refusion vedrørende helbredstillæg. Dette vil muligvis også omfatte det udvidede helbredstillæg. I det tilfælde, at Ordregiver indfører systemet, skal Kontrakthaver gøre brug af dette. Kontrakthaver skal ikke installere systemet, for at Ordregiver kan gøre brug af Opus Lex, og får således ingen udgifter herved. Der logges på med Erhvervs NemID på Virk.dk. Der er ingen portoudgifter til korrespondance og fremsendelse af behandlingsoverslag. Kontrakthaver kan selv se status på fremsendte behandlingsoverslag og faktura. 11 Betaling Betaling forfalder 30 dage netto fra modtagelse af korrekt udfyldt elektronisk faktura, medmindre denne falder på en lørdag, søndag eller helligdag, i hvilket tilfælde forfald er førstkommende bankdag derefter. 12 Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for den tilbudte ydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 23 Lovvalg og afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud betragtes som væsentlig misligholdelse. 13 Miljø Kontrakthaver indestår for, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. 14 Etik og socialt ansvar Kontrakthaver indestår for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Dokumentnr.: side 14

15 Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Kontrakthaver indestår endvidere for, at Kontrakthaver og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. 15 Kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Der forventes respektfuld, hjælpsom og serviceminded adfærd over for Udbyder. Nærmere betingelser for adfærd i forbindelse med samhandlen aftales i forbindelse med implementering af aftalen. På hver af parternes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem Kontrakthaver og Ordregiver. 16 Garanti og reklamation Er andet ikke bestemt i kontrakten, anvendes Købelovens regler analogt. I henhold til Købeloven er reklamationsfristen for skjulte fejl og mangler 2 år. Konstaterer Ordregiver mangler, kan denne kræve, at Kontrakthaver afhjælper manglen enten ved reparation eller omlevering inden for rimelig tid medmindre dette vil være uforholdsmæssigt byrdefuldt for Kontrakthaver. Undlader Kontrakthaver på trods af opfordring hertil at afhjælpe manglen, er Ordregiver berettiget til at lade manglen afhjælpe for Kontrakthavers regning. Såfremt Kontrakthaver har oplyst om garantibestemmelser i Bilag 2 Tilbudsskema, er disse gældende, i det omfang det stiller borgeren bedre end den analoge anvendelse af købeloven. 17 Underleverandører Såfremt Kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, indestår Kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis Kontrakthaver selv havde udført leverancen. 18 Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar. Kontrakthaver er forpligtet til at have tegnet erhvervs- og produktansvarsforsikring og til at opretholde en sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal dække med en samlet årlig forsikringssum på Dokumentnr.: side 15

16 minimum 5 mio. danske kroner og Kontrakthavers eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kroner pr. skade. Kontrakthavers erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen. Kontrakthaver skal inden indgåelsen af nærværende kontrakt forelægge Ordregiver dokumentation for tegnet og gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en forsikringssum på minimum 5 mio. danske kroner, hvis Kontrakthaver ikke allerede har dokumenteret dette i forbindelse med tilbudsafgivelse. Ordregiver skal under alle omstændigheder kunne godkende forsikringsbetingelserne. Ordregiver er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. 19 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af, at opfyldelse af nærværende kontrakt umuliggøres grundet force majeure, suspenderes parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Ved force majeure forstås ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden parternes skyld, og som parterne ikke er herre over og ikke burde have forudset. Force majeure kan f.eks. foreligge ved krig, usædvanlige naturbegivenheder, generalstrejke, generallockout, sabotage eller terrorisme, såfremt betingelserne ovenfor er opfyldt. Eksemplerne er ikke udtømmende. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Forventet varighed af force majeure situationen Indsats for at blive i stand til at genoptage forpligtelser Er force majeure isoleret til Kontrakthavers virksomhed eller områder, Kontrakthaver bærer risikoen for, kan Ordregiver kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede. Hver part afholder egne omkostninger og bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed. Hvis opfyldelsen af aftalen helt eller på væsentlige punkter har været umuliggjort på grund af force majeure i en sammenhængende periode på mere end 30 dage eller i mere end 100 dage i en periode på 1 år, kan Ordregiver vælge at ophæve aftaleforholdet. 20 Misligholdelse Som misligholdelse betragtes enhver tilsidesættelse af forpligtigelser, dvs. en hvilken som helst mangel, forsinkelse, fejlleverance mv. Foreligger der misligholdelse, skal Kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele Ordregiver dette samt underrette Ordregiver om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen og for at undgå tilsvarende misligholdelser i fremtiden. Dersom Kontrakthaver gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse, jf. ovenstående, betragtes dette som væsentlig misligholdelse. Desuden betragtes følgende forhold altid som væsentlig misligholdelse: Dokumentnr.: side 16

17 Overtrædelse af offentlige påbud (jf. 12 Offentlige påbud). Manglende overholdelse af bestemmelserne om etik og socialt ansvar (jf. 14 Etik og socialt ansvar). Overtrædelse af Kontrakthavers loyalitetsforpligtelser, herunder sin tavshedsforpligtelse (jf. 24 Tavshedspligt). Overtrædelse af kontraktens bestemmelser om overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer (jf. 25 Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer). Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling, likvidation, åbning og forhandling om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, i det omfang Konkurslovens bestemmelser ikke er til hindring herfor. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 21 Misligholdelsesbeføjelser Ordregiver kan stille krav til den måde, hvorpå en konstateret misligholdelse skal bringes til ophør, og de skridt, der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Væsentlig misligholdelse berettiger Ordregiver til at ophæve kontrakten. Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse. Såfremt Ordregiver ikke betaler rettidigt, vil der fra forfaldsdagen, henholdsvis førstkommende bankdag efter forfaldsdagen, påløbe renter i henhold til rentelovens 5 stk. 1. Ved væsentlig misligholdelse fra Ordregivers side følges dansk rets almindelige regler om misligholdelse. 22 Bod Såfremt Ordregiver gentagne gange konstaterer, at Kontrakthaver fejlfakturerer Ordregiver ved fakturering af fejlagtige priser eller i øvrigt ikke opfylder 10 Fakturering, er Ordregiver berettiget til at opkræve en bod på kr. 200 pr. fejlbehæftede faktura, såfremt Kontrakthaver ikke inden for Ordregivers skriftlige varsel på 14 dage retter fejl og mangler. 23 Lovvalg og afgørelse af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår, at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt domstolene med Retten i Odder som værneting. 24 Tavshedspligt Nærværende kontrakt er underlagt Forvaltningslovens og Offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt og den samlede aftale kan således blive genstand for aktindsigt i henhold til disse love. Dokumentnr.: side 17

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud

UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud UDBUD Tjenesteydelsesindkøb Offentligt udbud På levering af Tandproteser og tilhørende ydelser til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbyders

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Aalborg Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister

Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Aftale vedr. tandprotesebehandling til pensionister Nærværende aftale er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Parterne er: Slagelse Kommune, Center for Børn og Familie Afdeling for voksne

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

KONTRAKTUDKAST. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Hotel- og konferencefaciliteter

KONTRAKTUDKAST. Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner. Hotel- og konferencefaciliteter KONTRAKTUDKAST Indkøbsfællesskabet for Hedensted, Horsens og Odder Kommuner Hotel- og konferencefaciliteter Indhold KONTRAKTUDKAST... 3 1. KONTRAKTGRUNDLAG... 4 2. KONTRAKTENS OMFANG... 4 3. KONTRAKTENS

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale Taxikørsel Version 2 19.08.2015 Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende rammeaftale er gældende [delaftale x] og omhandler levering af taxikørsel i delaftalens geografiske område. Rammeaftalen

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune.

02102012 Annoncering. Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. 02102012 Annoncering Sundhedsordning for medarbejdere i Slagelse kommune. Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Opgavens art og omfang... 4

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på

Tilbudsforespørgsel på Tilbudsforespørgsel på Levering af frokostretter til Tønder Kommunes Rådhus 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 1.3 Kontraktperiode og optioner...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Bilag 4 - KONTRAKTUDKAST

Bilag 4 - KONTRAKTUDKAST Bilag 4 - KONTRAKTUDKAST Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S 106-188722 Begrænset udbud Horsens Kommune Levering af beskæftigelsesrettede forløb ved Jobcenter Horsens Indhold 1 KONTRAKT... 3 1. PRÆAMBEL...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser

Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser Tilbudsforespørgsel På Tandproteser og Tilhørende ydelser til borgere ved Vejen Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale.

Aftalehavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i forhold til leverancer foretaget i henhold til nærværende aftale. Aftale vedrørende levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 4. juli til 7. juli 2013 Aftale vedr. levering af drikkevarer, udskænknings- og salgsudstyr

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune

Bilag 3. Udkast til kontrakt. vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af stomi- eller urologiprodukter til Frederikshavn Kommune eller Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens

Læs mere

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune

Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD. Vareindkøb Offentligt udbud. På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Sags id.: 88.12.00-G00-3-13 EU-UDBUD Vareindkøb Offentligt udbud På levering af kompressionsstrømper til Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2

Læs mere

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune

Udbudsmateriale Offentligt udbud. Annoncering for Kolding Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Annoncering for Kolding Kommune Indhold 1. Indledning 3 1.1 Udbuddets omfang 3 1.2 Kontraktindgåelse 3 2. Udbudsbetingelser 3 2.1 Udbudsform 3 2.2 Formkrav 3 2.3 Sprog

Læs mere

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension

Udbud af. Prisaftale på fodpleje. i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Udbud af Prisaftale på fodpleje i henhold til helbredstillæg i loven om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Bilag 1 Kontrakt. Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Bilag 1 Kontrakt Kommunal Rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Ydelsen... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Ordregivers forbehold... 4 6 Kontakt mellem parterne...

Læs mere

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune

Udbud af. Prisaftale om helbredstillæg på briller. i henhold til lov om social pension. Skive Kommune Udbud af Prisaftale om helbredstillæg på briller i henhold til lov om social pension Skive Kommune INDHOLD OG BILAG Det samlede udbudsmateriale omfatter, foruden side 1 og 2, følgende indhold og bilag.

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

Annonceringsudbud. Prisaftale - udvidet helbredstillæg til tandtekniske ydelser

Annonceringsudbud. Prisaftale - udvidet helbredstillæg til tandtekniske ydelser Annonceringsudbud Af Prisaftale - udvidet Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af annoncering... 3 1.2 Ordregivende myndighed... 3 1.3 Aftalens omfang... 3 1.4 Indgåelse af aftale...

Læs mere

Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser

Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Udkast til kontrakt Prisaftale vedr. bandager og ortoser Nærværende prisaftale er en integreret

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203

Bilag 1 - kontrakt. Tolstrup & Hvilsted ApS Livøvej 10 A 8800 Viborg www.tolstruphvilsted.dk CVR: 33957203 Bilag 1 - kontrakt 1 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive Tlf. 99 15 55 00 og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B

Bilag 2 - Kontrakt. Delaftale B Bilag 2 - Kontrakt Delaftale B Side 1 af 13 Indhold 1. Parterne... 4 2. Kontraktgrundlag... 4 3. Kontraktens omfang... 4 4. Levering og leveringsbetingelser... 4 5. Kontraktperiode... 5 6. Kontakt mellem

Læs mere

Kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation

Kontrakt vedrørende indsamling af dagrenovation Bilag 4 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Udbyder

Læs mere

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r)

Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) Kontraktudkast på Udførelse af vintertjeneste Entreprisekontrakt rute(r) mellem [Leverandør] [CVR-nr.] [Adresse] [Telefon] [Telefax] (herefter benævnt Leverandør) og Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r):

Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): Samhandelsaftale på følgende produktgruppe(r): knallerter, scooter, cykler, motocross og udstyr samt vedligeholdelse af cykler og mooncars Vejledning Tekst skrevet med Sort er ment som standard tekst og

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Bilag 3. Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse]

Bilag 3. Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse] Bilag 3 Kontrakt vedr. levering af [delaftalens betegnelse] Indhold 1. Parterne...2 2. Kontraktgrundlag...2 4. Kontraktperiode...2 4.1. Organisation...3 5. Levering, leveringsbetingelser og overtagelsesprøve...3

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland (UCN) Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Tlf. 72 69 50 00 http://www.ucn.dk/

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune

TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II. På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune TILBUDSINDHENTNING I HENHOLD TIL TILBUDSLOVENS AFSNIT II På levering af fodbehandling til pensionister i Svendborg Kommune December 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 GENEREL BESKRIVELSE AF

Læs mere

Bilag 1.2 Rammeaftale

Bilag 1.2 Rammeaftale Bilag 1.2 Rammeaftale Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang og ydelse... 3 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Tildeling af konkrete ordrer...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Tilbudsindhentning på koncessionsaftale på pasautomat

Tilbudsindhentning på koncessionsaftale på pasautomat Tilbudsindhentning på koncessionsaftale på pasautomat Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 1.1 Opgavens omfang... 3 2. betingelser... 4 2.1 Udvælgelseskriterier, vurdering af leverandørs egnethed (minimumskrav)...

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL)

Bilag 1 Kontrakt. På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Bilag 1 Kontrakt På levering af inventar til naturfagslokaler for University College Lillebælt (UCL) Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Lillebælt

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Bilag 1 - Rammeaftale

Bilag 1 - Rammeaftale Bilag 1 - Rammeaftale EU-udbud af helhedsløsning til optimering af bade- og hygiejnesituationer og de dermed forbundne forflytninger på plejehjem i Faaborg- Midtfyn Kommune Side 1 af 12 1. Parterne Nærværende

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer

Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer Udbud af tolkeydelser Spørgsmål, svar og ændringer (spørgsmål og svar pr. 21. november 2012 findes nederst i dokumentet) Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmateriale Besvarelse af spørgsmål modtaget indtil

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 5, 8920 Randers NV Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C. Tolstrup & Hvilsted ApS

Bilag 1 - Kontrakt. Myntevej 5, 8920 Randers NV Rosenørns Allé 1, 1970 Frederiksberg C. Tolstrup & Hvilsted ApS Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Dansk Fjernvarmes Handelsselskab A.M.B.A (DFH) Fjernvarmens Hus Merkurvej 7 6000 Kolding CVR-nr.: 36 43 71 38

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle

Annoncering. Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Annoncering Udbud af Revisions- og rådgivningsopgaver for: CAMPUS VEJLE Boulevarden 48 7100 Vejle Januar 2014 1. Indledning... 3 1.1 Udbuddets omfang... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1 Udbudsform... 4

Læs mere