MAGNETFELTUDVALGET. Hvad og hvem er Magnetfeltudvalget: Arbejdsområder og forankring Udvalgets idé: Ansvarlighed og beredskab...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAGNETFELTUDVALGET. Hvad og hvem er Magnetfeltudvalget:... 2. Arbejdsområder og forankring... 2. Udvalgets idé: Ansvarlighed og beredskab..."

Transkript

1 MAGNETFELTUDVALGET STATUS OG STRATEGI INDHOLD Hvad og hvem er Magnetfeltudvalget:... 2 Arbejdsområder og forankring... 2 Udvalgets idé: Ansvarlighed og beredskab... 2 Status Hvad har vi at rette os efter?... 3 Strategi Frem mod Mission Hvorfor er vi til?... 6 Vision Hvad stræber vi efter?... 7 Strategi Vejen ad hvilken... 7 Aktivitetsplan... 8 Efter Bilag: Oversigt over hidtil gennemførte forskningsaktiviteter... 9

2 HVAD OG HVEM ER MAGNETFELTUDVALGET: ARBEJDSOMRÅDER OG FORANKRING BAGGRUND: Den danske elbranche nedsatte i 1988 et magnetfeltudvalg. Udvalgets hovedopgaver var og er fortsat - på branchens vegne at medvirke til at afklare om magnetfelter udgør en sundhedsrisiko samt at formidle viden og indgå i dialog, således at alle interessenter kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det gøres konkret ved at følge og støtte forskningen i magnetfelter og sundhedsrisici samt at videreformidle den indhøstede viden til elselskaberne, offentligheden og andre interesserede. Magnetfeltudvalget indgår løbende i dialog med myndigheder og andre interessenter om, hvilke konsekvenser der skal drages af den indhøstede viden. Udvalget er et brancheudvalg og dets medlemmer er repræsentanter for systemansvar, produktion, transmission og distribution samt et medlem fra Sikkerhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen ønsker af integritetshensyn ikke at involvere sig direkte i udvalgets arbejde, men bidrager gerne med råd og vejledning. Magnetfeltudvalget er overordnet set forankret i et samarbejde mellem Energinet.dk og Dansk Energi. Finansiering af udvalgets opgaver sker i Energinet.dk og Dansk Energi stiller en sekretær til rådighed. De øvrige medlemmer bidrager med deres arbejdsindsats. UDVALGETS IDE: ANSVARLIGHED OG BEREDSKAB Magnetfeltudvalget har på branchens vegne et væsentligt ansvar for at følge og støtte forskningen, rådgive elselskaberne og kommunikere med offentligheden om forhold i relation til magnetfelter samt for at samarbejde og kommunikere med myndigheder, forskningsmiljøer og elbranchen både nationalt og internationalt. Udvalgets arbejde er udsprunget af branchens etiske forpligtelse til at medvirke til at afklare, om magnetfelter ved elforsyning kan udgøre en sundhedsrisiko. En forpligtelse der gælder, både i forhold til de mennesker der på den ene eller den anden måde arbejder med el - og i forhold til de mennesker som bor i nærheden af elforsyningsanlæg eller blot bruger elektricitet i dagligdagen. STATUS 2012 Magnetfeltudvalget beskrev i 2009 en strategi, som pegede frem mod Den byggede på: At WHO havde færdiggjort sit store projekt om sundhedsrisici ved magnetfelter. At Sundhedsstyrelsen havde opdateret sin vurdering af magnetfelter og sundhedsrisici. - og fremadrettet: At EU s direktivforslag om magnetfelter på arbejdspladser skulle implementeres senest i 2012 At EU-direktivets implementering kunne få indvirkning på Rådets Henstilling, der angiver vejledende grænseværdier for offentligheden eksponering. At flere forskningsprojekter ville blive afsluttet ved Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. 2

3 Magnetfeltudvalget forventer ikke, at essensen i WHO s og den danske Sundhedsstyrelses udmeldinger vil ændre sig i de første mange år. Set fra et dansk synspunkt udgør de det mest autoritative grundlag vi har, og de vil derfor være fundamentet for strategi og handlinger i den periode, som strategi 2015 omfatter. Direktivforslaget om elektromagnetiske (elektriske og magnetiske) felter i arbejdsmiljøet ventes at blive vedtaget i Oprindeligt skulle direktivet implementeres inden udgangen af april Denne frist bliver efter alt at dømme rykket. Direktivet vil få betydning for, hvordan man omgås magnetfelter og elektriske felter. på arbejdspladser både i og udenfor elbranchen. På grundlag af anbefalinger fra International Commission on Non- Ionising Radiation Protection (ICNIRP) er direktivet ændret i forhold til den tidligere version, så det i dag er mindre restriktivt. Om direktivets udformning får betydning for Rådets Henstilling, der omhandler offentlighedens eksponering vides ikke p.t., men det vil være logisk at forvente. Udvalget har i den forløbne periode bidraget med økonomisk støtte og data til flere undersøgelser om mulige sammenhænge mellem sygdom og magnetfelter. To er publiceret (hjernecancer hos børn og hjerte-karsygdomme hos voksne), to er indsendt til publicering (elektriske stød og neurologiske sygdomme, samt kræftramte børns overlevelse set i relation til magnetfelteksponering). En udvidelse af den danske børnecancerundersøgelse ventes publiceret i Yderligere et studie af neurologiske sygdomme (især Alzheimer) og bolig nær højspændingsanlæg er undervejs. Magnetfeltudvalget kender naturligvis ikke resultaterne af undersøgelser, som endnu ikke er antaget til publicering. Resultater af undersøgelserne skal kommunikeres, efterhånden som de publiceres. Overordnet er den aktuelle situation, at vi i dag har et større antal afsluttede vurderinger og beskrevne retningslinjer end nogensinde. Disse kan ikke forventes at ændre sig grundlæggende i den indeværende strategiperiode. Imidlertid er der stadig usikkerheder og huller i den viden, som forskningen kan bidrage med. Den eksisterende forskning har dog så stor en volumen, at en enkelt undersøgelse ikke kan ventes at ændre fundamentalt på det overordnede billede, men sammen med andre kan tilføje væsentlige brikker til det samlede puslespil. I den situation vil kommunikation og den gode dialog med alle interessenter have en nøglerolle i de kommende år. Et vigtigt fokusområde vil i den kommende strategiperiode være at udvikle og beskrive praksis, så branchen kan agere bedst muligt på dette vidensgrundlag. Det vil blandt andet også dreje sig om at sikre, at Vejledning om forvaltning af forsigtighedsprincippet bliver et kendt, funktionelt redskab for både netejere og planmyndigheder. Desuden skal indholdet i det kommende EU-direktiv om felter på arbejdspladsen formidles, så det bliver operationelt i dagligdagen også for arbejdspladser i elbranchen. Kommunikation vil derfor indtage en nøglerolle i den kommende strategiperiode. HVAD HAR VI AT RETTE OS EFTER? WHO: Da WHO i 2007 udgav Environmental Health Criteria, som er en samlet vurdering af forskningen, gav organisationen også en række anbefalinger. Disse er ikke ændret, og de vil være det mest autoritative grundlag i mange år fremover. De lyder i meget kort gengivelse: Kendte akutte virkninger: At man følger grænseværdier som fx ICNIRP s vejledende grænseværdier, når det gælder kendte akutte virkninger af store felter. Mulige langtidsvirkninger, især børneleukæmi, hvor der fortsat er væsentlig usikkerhed om årsagen: At iværksætte forsigtighedstiltag, der for meget lave omkostninger kan begrænse de felter, som mennesker 3

4 udsættes for, forudsat at det ikke modvirker de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske fordele, der er ved elforsyning. Vilkårligt valgte lave grænseværdier er ikke berettigede. At man i medlemslandene iværksætter en effektiv og åben kommunikationsstrategi, så alle interessenter kan træffe beslutninger på et informeret grundlag. Myndighederne og industrien bør følge forskningen og fremme forskningsprogrammer med henblik på yderligere at reducere den videnskabelige usikkerhed om helbredseffekter. SUNDHEDSSTYRELSEN I DANMARK: Sundhedsstyrelsen vurderede, at WHO s udmeldinger ikke gav anledning til at ændre på styrelsens hidtidige vurdering, men gav det danske forsigtighedsprincip en lidt mere mundret formulering. Det anbefaler: at der ikke bygges nye højspændingsledninger nær boliger og institutioner og omvendt. Sundhedsstyrelsen vurderer ikke, at der er videnskabelig baggrund for generelle anbefalinger i relation til eksisterende anlæg. Disse udmeldinger fra WHO og Sundhedsstyrelsen er skelsættende i den forstand, at de har været ventet i mange år, og at det formentlig vil være det grundlag, vi skal agere på i mange år fremover. Det samme vil gælde EU-direktivet. VEJLEDNING OM FORVALTNING AF FORSIGTIGHEDSPRINCIPPET: Magnetfeltudvalget og ejerne af de danske elforsyningsnet har sammen med de kommunale planmyndigheder (KL) udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip kan forvaltes og kommunikeres i praksis. Denne vejledning lægger sig tæt op ad den praksis, som er beskrevet af de norske myndigheder. ICNIRP: International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) er den organisation, der på videnskabelig basis fastsætter vejledende grænseværdier. Organisationen har ingen overstatslig myndighed, så grænseværdierne er alene anbefalinger. ICNIRP vurderer på baggrund af forskningen, at der ikke er videnskabelig baggrund for at anbefale grænseværdier af hensyn til eventuelle langtidsvirkninger af små felter. ICNIRP har i 2010 revideret sine anbefalinger, som skal beskytte arbejdstagere og befolkningen i almindelighed mod kendte akutte virkninger af både magnetfelter og elektriske felter og vurderet. De nye anbefalede grænseværdier ligger noget højere en de tidligere fra Magnetfelter: 200 µt for offentligheden og µt på arbejdspladsen. Elektriske felter: 10 kv/m for offentligheden og 20 kv/m for arbejdstagere. EU-DIREKTIVET: EU s direktiv om magnetfelter på arbejdspladsen skal i løbet af 2012 implementeres i medlemslandene, og en praksis for vurdering af felter på arbejdspladsen skal udvikles. Helt grundlæggende bygger direktivet på ICNIRP s seneste vurderinger, men der ligger et større antal vurderings- og tolkningsmuligheder i direktivets tekst. 4

5 DEBATTENS FOKUS Generelt har debatten om magnetiske og elektriske felter og sundhedsrisiko haft størst fokus på mulige langtidseffekter som fx kræftsygdomme - og ikke på de akutte effekter af meget store felter fx påvirkning af centralnervesystemets elektriske impulser (bl.a. flimren for øjnene og forstyrrelser af hjerterytme). Elektriske felter har fået mindst opmærksomhed. RELATIVT SMÅ MAGNETFELTER: Debatten om felternes mulige virkninger har i alle årene haft størst fokus på mulige langtidsvirkninger af relativt små magnetfelter, det vil sige udvikling af kræft og andre lidelser, som ikke opstår umiddelbart efter en given påvirkning. Problemet, er diskuteret i relation til bolig nær elforsyningsanlæg og elrelaterede arbejdspladser. Grunden er, at usikkerheden om årsag og virkning har været størst netop på de områder, og det er det, som hovedparten af forskningen har drejet sig om. Erfaringer har vist, at kabellægning ikke fjerner fokus fra felter ved elforsyningsanlæg. AKUTTE VIRKNINGER AF STORE FELTER: Der har været mindre fokus på erkendte akutte virkninger af meget store felter elektriske og magnetiske felter. Det er virkninger som opstår, når felterne bliver så store, at de kan forstyrre de elektriske impulser, som centralnervesystemet kommunikerer ved hjælp af. Det kræver felter i størrelsesordenen flere tusinde mikrotesla. Så store felter findes næsten udelukkende på særlige arbejdspladser, bl.a. i elbranchen. Virkningerne er i vid udstrækning kendte og påvist ved forsøg og beregninger. Der findes eksakte vejledende grænseværdier, som kan beskytte mod skadelige virkninger af felterne. I dem er indbygget sikkerhedsmarginer til de niveauer, hvor der er kendte virkninger. Det er den type felter og virkninger, som EU s direktivforslag tager højde for. Direktivet vil få betydning for en del arbejdspladser i og udenfor elbranchen. ELEKTRISKE FELTER: Desuden har debatten om langtidsvirkninger koncentreret sig om magnetfelter frem for elektriske felter, da forskningen i det store og hele afviser langtidsvirkninger af elektriske felter. Elektriske felter kan dog være årsag til praktiske gener og giver med mellemrum anledning til spørgsmål, så de må ikke glemmes helt i udvalgets arbejde. Elektriske felter er også omfattet af EU s direktivforslag. På arbejdspladsen kan store elektriske felter udgøre en sikkerhedsrisiko, og i sjældne tilfælde en sundhedsrisiko. Magnetfeltudvalget forventer, at dette billede også vil være karakteristisk for debatten i de kommende år. DEBATTENS NIVEAU Generelt fylder debatten om magnetfelter fra elforsyningsanlæg ikke meget i den danske dagligdag, men når der skal etableres eller ombygges elforsyningsanlæg, så bliver emnet i mange tilfælde nærværende for berørte borgere. Erfaringen viser, at interesse og spørgsmål dukker op, uanset om der etableres luftledninger, kabellægges eller anvendes jævnstrøm. Magnetfeltudvalget venter desuden, at implementering af EU-direktivet om magnetfelter på arbejdspladsen vil give anledning til spørgsmål fra arbejdspladser i elbranchen, hvor der forekommer relativt store elektriske og magnetiske felter. 5

6 STRATEGI FREM MOD 2015 På baggrund af en analyse af situationen i 2011 og de seneste autoritative udmeldinger har magnetfeltudvalget udarbejdet en revideret strategi som peger frem mod Vi har set kritisk på både mission og vision for arbejdet og vurderet hvilke aktiviteter, der kan bringe os til at opfylde disse. Et væsentligt hovedsynspunkt er: FORANKRING: Magnetfeltudvalget støtter sine vurderinger og anbefalinger på udmeldinger fra autoritative kilder som WHO og den danske Sundhedsstyrelse, ICNIRP m.fl. samt på forskningsprojekter af høj kvalitet. Det er derfor også disse udmeldinger, der danner fundamentet for en fremadrettet strategi. MISSION Magnetfeltudvalget fastholder og udvikler branchens mulighed for at agere hurtigt, kompetent, troværdigt og ansvarligt i spørgsmål om magnetfelter og sundhedsrisici i relation til samfund, offentlighed og medarbejdere. Udvalget sikrer seriøs, troværdig og fyldestgørende kommunikation om magnetfelter i forhold til tekniske spørgsmål og spørgsmål om sundhedsrisici. DET BETYDER, AT: Magnetfeltudvalget medvirker til at afklare om der er en sundhedsrisiko forbundet med magnetfelter Udvalget indsamler og formidler viden om magnetfelter, sådan at både privatpersoner, medarbejdere og andre interessenter kan træffe velinformerede beslutninger om, hvordan de vil handle i forhold til magnetfelter og eventuelle sundhedsrisici. Udvalget tager initiativ og indgår som en konstruktiv og vidende dialogpartner, når konsekvenser af den indhøstede viden skal diskuteres og udmøntes i anbefalinger. Vi svarer altid hurtigt, enkelt, ærligt og præcist på de henvendelser, vi får. Konkrete arbejdsområder for udvalgets er: Økonomisk og faglig støtte til forskning. Samarbejde og dialog med myndigheder. Kommunikation med relevante parter fx elselskaber, forskere og offentligheden, herunder indsamling og formidling af viden samt direkte dialog. Internationalt samarbejde i form af vidensdeling, koordinering af aktiviteter og fælles vurderinger. 6

7 VISION HVAD STRÆBER VI EFTER? Magnetfeltudvalget vil være et brancheorgan, som aktivt fremmer og udøver kompetent og troværdig kommunikation nationalt og internationalt og støtter forskning om magnetfelter og sundhedsrisici, så alle interessenter kan træffe beslutninger på et velunderbygget grundlag, og så usikkerheden om helbredseffekter reduceres. DET BETYDER AT: Udvalget initierer og støtter relevant forskning. Udvalget har et videns- og handleberedskab, som gør det muligt at agere proaktivt og imødekommende i forhold til magnetfeltspørgsmål både nationalt og internationalt. Vi er aktivt med til at sikre, at problematikken håndteres på en ansvarlig måde, der er forankret i den nyeste tilgængelige og opdaterede viden. Nøgleord for arbejdet er: proaktivitet, dialog, løsninger hellere end konfrontation - og viden i stedet for frygt. STRATEGI VEJEN AD HVILKEN Magnetfeltudvalgets strategi er: Med afsæt i WHO s, Sundhedsstyrelsens og andre autoritative organisationers anbefalinger, vil vi bidrage til at afklare, om der er en sundhedsrisiko ved magnetfelter, og vi vil gennem dialog med myndigheder og åben og troværdig kommunikation med alle andre interessenter bidrage til at beslutninger kan træffes på et oplyst og sagligt grundlag. Strategien og magnetfeltudvalgets aktiviteter udmøntes i fire hovedområder: FORSKNING: Vi støtter forskning, som kan bidrage til en afklaring af de resterende usikkerheder om magnetfelter og sundhedsrisici, både fagligt og økonomisk - såvel nationalt som internationalt og særligt inden for danske styrkeområder. SAMARBEJDE OG DIALOG MED MYNDIGHEDER: Vi indgår i dialog med myndigheder om implementering af tiltag, der kan ses som konsekvenser af den hidtidige forskning, samt mere generelt om udvikling af dansk policy på området. KOMMUNIKATION OG DIALOG: Vi formidler viden og perspektiv om emnet til offentlighed, myndigheder og elbranchen. Vi indgår i dialog og kommunikerer effektivt, hurtigt, åbent, ærligt og troværdigt med alle interessenter. 7

8 INTERNATIONALT ARBEJDE: Vi indgår i relevant internationalt samarbejde for at få del i ny viden og for at dele vores viden og erfaringer. Vi medvirker til koordinering af aktiviteter og fælles udmeldinger. AKTIVITETSPLAN Strategien for de fire hovedområder udmøntes i en aktivitetsplan for magnetfeltudvalget. Aktivitetsplanen justeres løbende og mindst en gang årligt i forbindelse med budgetlægning. Den beskriver såvel planlagte større enkeltaktiviteter som løbende opgaver i strategiperioden. EFTER 2015 Senest i 2014 gør magnetfeltudvalget samlet status for de forskellige aktiviteter og foretager en ny vurdering af den aktuelle situation og behovet for de kommende år. Der skal senest ved udgangen af 2015 foreligge en ny strategi. Den kan afhængigt af behovet omfatte en plan for justering, en afvikling eller en fortsættelse af udvalgets arbejde. 8

9 BILAG: OVERSIGT OVER HIDTIL GENNEMFØRTE FORSKNINGSAKTIVITETER Udvalget har ydet støtte til: WHO s magnetfeltprojekt, som er afsluttet i 2007 med publiceringen af Environmental Health Criteria, no. 238 Skotte, J, 1993, Arbejdsmiljøinstituttets kortlægning af magnetfelter i danskernes hverdag, Publikationer i international peer-reviewed tidsskrifter, baseret på forskning gennemført med støtte fra Magnetfeltudvalget i perioden 1993 til 2008: Johansen C, Raaschou-Nielsen O, Olsen JH, Schüez J. Risk of leukaemia, brain and breast cancer among Danish utility workers - a second follow-up. Occupational and Environmental Medicine 2007; 64: Ahlbom A, Feychting M, Gustavsson A, Hallquist J, Johansen C, Kheifets L, Olsen JH. No association between occupational magnetic field exposure and myocardial infarction incidence in the SHEEP study. Epidemiology 2004; 15: Johansen C. Electromagnetic fields and health effects epidemiology studies of cancer, diseases of the central nervous system and arrhytmia-related heart disease. Scand J Work Environ Health 2004; 30 (suppl. 1):1-30 Johansen C, Feychting M, Moller M, Arnsbo P, Ahlbom A, Olsen JH. Risk of severe cardiac arrhythmia in male utility workers: a nationwide Danish cohort study. Am J Epidemiol 2002; 156: Johansen C, Raaschou-Nilsen O, Skotte J, Thomsen BL, Olsen JH. Validation of job-exposure matrix for assessment of utility worker exposure to magnetic fields. Appl Occup Environ Hyg 2002; 17: Ahlbom A, Day N, Feyting M, Roman E, Skinner J, Dockerty J, Linet M, McBride M, Michaelis J, Olsen JH, Tynes T, Verkasalo PK. A pooled analysis of magnetic fields and childhood leukaemia. Br J Cancer 2000; 83(5): Johansen C. Exposure to electromagnetic fields and risk of central nervous system disease in utility workers. Epidemiology 2000; 11: Johansen C, Olsen JH. Risk of cancer among Danish utility workers a nationwide cohort study. Ugeskr Laeger 1999; 161: (in Danish) Johansen C, Koch-Henriksen N, Rasmussen S, Olsen JH. Multiple sclerosis (MS) among utitility workers. Neurology 1999; 52: Johansen C, Olsen JH. Mortality from amyotrophic lateral sclerosis, other chronic disorders, and electric shocks among utility workers. Am J Epidemiol 1998; 148: Johansen C, Olsen JH. Risk of cancer among Danish utility workers - A nationwide cohort study. Am J Epidemiol 1998; 147: Feychting M, Schulgen G, Olsen JH, Ahlbom A. Magnetic Fields and Childhood Cancer - A Pooled Analysis of Two Scandinavian Studies. Eur J Cancer 1995; 31A: Olsen JH, Kaad Jensen J, Nielsen A, Schulgen G. Electromagnetic fields from high-voltage installations and risk for childhood cancer. Ugeskr Laeger : (In Danish) 9

10 Kaad Jensen J, Olsen JH, Folkersen E. Exposure assessment to EMF in a Danish case-control study of childhood cancer. Rev Environ Health 1994; 10: Ahlbom A, Feychting M, Koskenvuo M, Olsen JH, Pukkala E, Schulgen G, Verkasalo P. Poolling three Nordic studies on EMF and childhood cancer [letter]. Lancet 1993; 342: Olsen JH, Nielsen A, Schulgen G. Residence near high-voltage facilities and the risk of cancer in children. Br Med J 1993; 307: Kheifets L, Ahlbom A, Johansen C, Feychting M, Sahl J, Savitz D. Extremely low-frequency magnetic fields and heart disease: Review and Commentary. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2007; 33: Kheifets L, Ahlbom A, Crespi CM, Feychting M, Johansen C, Monroe J, Murphy M, Oksuzyan L, Preston-Martin S, Roman E, Saito T, Savitz D, Schüz J, Simpson J, Swanson J, Tynes T, Verkasalo P, Mezei G. A pooled analysis of magnetic fields and childhood brain tumors. American Journal of Epidemiology, 9 August 2010 (epub ahead of publication). 10

Magnetfeltudvalget Magnetfelter og sundhedsrisici - en status, januar 2008

Magnetfeltudvalget Magnetfelter og sundhedsrisici - en status, januar 2008 Magnetfelter og sundhedsrisici - en status En række begivenheder i 2007 har gjort det naturligt for magnetfeltudvalget at gøre status over, hvad vi ved og hvordan vi vurderer situationen. Formålet med

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

EU direktiv 2004/40/EC (EMF)

EU direktiv 2004/40/EC (EMF) MR Sikkerhedsopdatering DSMMR årsmøde 24. marts 2010 Søren Haack Medico-teknisk Afdeling, Region Midt soeren.haack@stab.rm.dk 1 EU direktiv 2004/40/EC (EMF) EU kommissionen har lovet et ændringsforslag

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED

ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG OFFENTLIG SUNDHED WHO, fact sheet nr. 263, oktober 2001 (Dansk oversættelse v. Magnetfeltudvalget, Dansk Energi, januar 2002. Original engelsksproget version kan læses på www.who.int/peh-emf) ELEKTROMAGNETISKE FELTER OG

Læs mere

Fysiske arbejdskrav og fitness

Fysiske arbejdskrav og fitness Fysiske arbejdskrav og fitness Betydning for hjertesygdom og dødelighed AMFF årskonference 2014 Andreas Holtermann Overordnede forskningsspørgsmål Øger høje fysiske krav i arbejde risiko for hjertesygdom

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET

OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET 1 2008 OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET Hvad er magnetfelter? Hvor er der magnetfelter? Er der en sundhedsrisiko? Findes der grænseværdier? Hvad siger myndighederne? 2 Baggrund: Brochuren er udgivet

Læs mere

Magnetfelter og højspændingsanlæg. Borgerhenvendelser. Anbefalinger om praksis og dialog. Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg.

Magnetfelter og højspændingsanlæg. Borgerhenvendelser. Anbefalinger om praksis og dialog. Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg. Magnetfelter og højspændingsanlæg Borgerhenvendelser Anbefalinger om praksis og dialog?????? 2009 Udarbejdet af Elbranchens Magnetfeltudvalg. 1 Indhold 1. Introduktion...3 2. Hvorfor spørgsmål...4 3. Om

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) Baggrund og formål Obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD) er en tilstand, der kan give betydelig funktionsnedsættelse

Læs mere

OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET

OM MAGNETFELTER MAGNETFELTUDVALGET 2012 OM MAGNETFELTER 2012 MAGNETFELTUDVALGET Hvad er magnetfelter? Hvor er der magnetfelter? Er der en sundhedsrisiko? Findes der grænseværdier? Hvad siger myndighederne? 1 Baggrund: 2 Brochuren er udgivet

Læs mere

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen

Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Kan analyser af surveydata sige noget om årsagssammenhænge? Eksempler fra arbejdsmiljøforskningen Hermann Burr * BAuA, Fagområde 3, Arbejde og Sundhed burr.hermann@baua.bund.de Sandsynliggørelse af årsagssammenhænge

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed

Strategi for læring. Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed Strategi for læring Patientombuddets vision er at bidrage til udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet Læringsenheden 2011 2 Forord Patientombuddet vil bidrage til udvikling af kvalitet

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger

Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger Katalog: Magnetfelt ved højspændingskabler og -luftledninger 3. udgave. April 213 I denne udgave er fx tilføjet kabelsystemer, som er anvendt i nyere forbindelser samt en mere detaljeret beskrivelse af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark

Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord i Danmark Beslutningsforslag nr. B 68 Folketinget 2013-14 Fremsat den 25. marts 2014 af Stine Brix (EL), Pernille Skipper (EL) og Nikolaj Villumsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om styrket forebyggelse af

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

MAGNETFELTUDVALGET. Et nyt magnetfeltudvalg. Nyhedsbrev, juni 2015. Formanden har ordet: Udvalg med lang historie. Strategi for fremtiden

MAGNETFELTUDVALGET. Et nyt magnetfeltudvalg. Nyhedsbrev, juni 2015. Formanden har ordet: Udvalg med lang historie. Strategi for fremtiden ?! MAGNETFELTUDVALGET Formanden har ordet: Et nyt magnetfeltudvalg I løbet af det seneste år har magnetfeltudvalget taget afsked med de sidste medlemmer fra den gamle garde: John Erik Petterson, Henrik

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde

Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde Bilag 3. Tilskudsordninger med relevans for husdyrgenetisk bevaringsarbejde I dette bilag præsenteres en række tilskudsordninger for medfinansiering af projekter vedrørende husdyrgenetisk bevaringsarbejde.

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi

Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af den nationale kliniske retningslinje for behandling af anoreksi Baggrund og formål Anoreksi (anorexia nervosa) er en sygdom, som især rammer unge piger/kvinder.

Læs mere

STRATEGIPLAN 2014-2018

STRATEGIPLAN 2014-2018 STRATEGIPLAN 2014-2018 Strategiplan for Nordisk Sprogkoordination 2014-2018 indholdsfortegnelse Baggrund...3 Om strategien...3 Strategiens overordnede politiske rammer...4 Vision og mission...5 Overordnede

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

Risikogrænseværdier. De tre AEGL-kategorier er defineret på følgende måde:

Risikogrænseværdier. De tre AEGL-kategorier er defineret på følgende måde: Risikogrænseværdier Risikogrænseværdier En risikogrænseværdi eller en eksponeringsgrænseværdi - er en koncentration i luften af et kemisk stof (en gas eller dampe fra en væske). Efter indånding af denne

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 257 Offentligt G R UND- OG NÆ RHEDS NOT AT Den 7. februar 2013 Departementet: Ref. Stkj/svfri Sagsnummer: KOMMISSIONENS HENSTILLING om minimumsprincipper for efterforskning

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI

FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI FORSKNING OG ANALYSE SUBSTRATEGI VÆSE NTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER O G INTRO VÆSENTLIG VIDEN DER SÆTTER STANDARDER OG SKABER FORANDRING MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheder skal beskytte og

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Gode lønforhandlinger

Gode lønforhandlinger LEDERENS GUIDE TIL Gode lønforhandlinger Sådan forbereder og afholder du konstruktive lønforhandlinger Sæt løn på din dagsorden Du er uden sammenligning medarbejdernes vigtigste kilde til viden om, hvordan

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende

Reservation af ungdomsboliger til udvekslingsstuderende KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5. til indstilling om evaluering af Boligstrategi for unge og studerende i København 2012-2014. Reservation af ungdomsboliger

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd Strategi for Industriens Branchearbejdsmiljøråd 2014-2016 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning

Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Magnetfelter på arbejdspladsen - en undersøgelse af kræfthyppighed blandt ansatte i dansk elforsyning Danske Elværkers Forenings Magnetfeltudvalg, marts 1998 1 Ikke statistisk sammenhæng mellem magnetfelter

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om kost Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er kost? Hvad betyder kost for helbredet? Hvordan er danskernes kostvaner? Hvilke konsekvenser har uhensigtsmæssig kost i Danmark?

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Forsøgets titel: Effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik Vi vil spørge, om I vil give jeres samtykke til, at jeres barn deltager

Læs mere

SAMTALE OM KOST & MOTION

SAMTALE OM KOST & MOTION SAMTALE OM KOST & MOTION NÅR USUND LIVSSTIL, PÅVIRKER DIT ARBEJDSLIV Herning Kommune Arbejdsmiljøudvalget 2010 Samtale om Kost & Motion 1 VEJLEDNING TIL AT FORBEREDE SAMTALEN OM KOST & MOTION Den nødvendige

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Ret til hurtig udredning også for demenspatienter

Ret til hurtig udredning også for demenspatienter Januar 2014 Ret til hurtig udredning også for demenspatienter Antallet af danskere med en demenssygdom 170.000 155.000 150.000 130.000 130.000 100.000 110.000 85.000 90.000 70.000 50.000 2011 2020 2030

Læs mere

Vurdering af mobiltelefonantenner

Vurdering af mobiltelefonantenner N O T A T Vurdering af mobiltelefonantenner Mobiltelefonmaster opstilles med henblik på at operatørerne kan opnå en komplet dækning af et givet område, eksempelvis Danmark, hvor der er mellem 10 15.000

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt:

Aftalen indeholder også et afsnit om indsatsområder for 2015 og 2016. Her er der aftalt: Haderslev Idrætsråd Nyhedsbrev juni 2015 Vi har indgået en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Det er nu et par måneder siden vi sidst har givet lyd fra os men det betyder bestemt ikke at vi har ligget

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere?

Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere? Vigtigste fund og overvejelser fra et ph.d. projekt

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED?

PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATAFORORDNINGEN ER DIN ORGANISATION KLAR TIL DEN NYE VIRKELIGHED? PERSONDATA I NYE RAMMER... PERSONDATAFORORDNINGEN ER EN REALITET. DERMED BØR VIRKSOM- HEDER OG OFFENTLIGE MYNDIGHEDER NU BEGYNDE

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Medarbejderen. Agrobiologi:

Medarbejderen. Agrobiologi: Agrobiologi: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste potentielle medarbejder, der gennem sin uddannelse har haft stærk fokus på fremtidens fødevareproduktion i en udfordrende verden:

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR

Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Blødgøring, natrium og sundhedseffekter Notat til HOFOR Martin Rygaard Hans-Jørgen Albrechtsen November 2015 Forord I forbindelse med HOFORs ansøgning om tilladelse til at blødgøre drikkevand, udarbejdede

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015

Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Hovedbestyrelsesmøde den 19. juni 2015 Bilag 8.1 Fundraising strategi Fondsgruppen 2015 Senest opdateret 04.06.2015 1 Introduktion Denne fundraising strategi er en forlængelse og fortsættelse af strategiarbejdet

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune

Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Aftale mellem Frivilligcenter Næstved (Futuracentret) og Næstved Kommune Indledning. Mellem Næstved Frivilligcenter og Næstved Kommune indgås denne aftale med virkning fra 1. januar 2011 indtil 31. december

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv

Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv Idræt i skolen, på eliteniveau og i historisk perspektiv FORUM FOR IDRÆT 31. ÅRGANG, NR. 1 2015 REDIGERET AF RASMUS K. STORM, SIGNE HØJBJERRE LARSEN, MORTEN MORTENSEN OG PETER JUL JACOBSEN SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG

Læs mere

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik

Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Interaktion mellem befolkning, forskning og beslutningstagere i udvikling af tidlig kræftdiagnostik Professor Forskningsenheden for Almen Praksis Center for Forskning i Cancerdiagnostik & Innovative Patientforløb

Læs mere

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt

Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Det Nationale Tilbage til Arbejde projekt Erfaringer og læring Rehabiliteringsforskning i Danmark 2016 Århus, 13.9.2016 Birgit Aust Seniorforsker NFA Det Store TTA-projekt TTA: Tilbagevenden til arbejde

Læs mere

Sygeplejefaglig referenceramme

Sygeplejefaglig referenceramme Professionalisme, holdninger & værdier i sygeplejen Sygeplejefaglig referenceramme sygehuslillebaelt.dk Sygeplejefaglig referenceramme 1. INDLEDNING De ledende sygeplejersker og kliniske sygeplejespecialister

Læs mere

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004

Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk. Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 1 Konference : Region Syddanmarks kompetencecentre og -netværk Offshore Center Danmark Præsentation - Onsdag d.8 december 2004 Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Branchen Historie Formål og

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

13/03/2016. Arbejdsmiljø og tilbagetrækning: årsager og helbredskonsekvenser. Dependence ratio stiger. DASAM årsmøde Nyborg 10.03.

13/03/2016. Arbejdsmiljø og tilbagetrækning: årsager og helbredskonsekvenser. Dependence ratio stiger. DASAM årsmøde Nyborg 10.03. Navn oplægsholder Navn KUenhed Arbejdsmiljø og tilbagetrækning: årsager og helbredskonsekvenser Jens Peter Bonde Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling Bispebjerg Hospital, København DASAM årsmøde Nyborg

Læs mere

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det?

Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvordan har arbejdsmiljøet i Danmark det? Hvilke data har vi? Hvad indeholder data? Hvor findes data? Hvordan finder jeg de data frem, jeg vil have? Hvordan får vi et indtryk af arbejdsmiljøet? Arbejdsmiljørådgivere

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v.

Høringssvar fra. Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Høringssvar fra Udkast til Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. Indhold Indledende kommentarer... 1 Problematisk definition af e-cigaretter... 2 Høje gebyrer vil ødelægge branchen... 3 Forbud

Læs mere

Comeback til kriseramte virksomheder

Comeback til kriseramte virksomheder Early Warning 2020 next level Comeback til kriseramte virksomheder Fundamentet er den danske driftsorganisation Efter 8 års drift er der brug for en ny vision for fremtiden: En enstrenget organisation,

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER

ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER SIDE 1 INDHOLD ETISKE SPØRGSMÅL VED ANVENDELSE AF DIAGNOSER 3 Kort om baggrunden for Rådets arbejde 4 Fokus på adhd, depression og funktionelle lidelser 4 Diagnosen

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Dansk Offshore om 10 år - Tirsdag den 17. juni 2003 hos AUE

Dansk Offshore om 10 år - Tirsdag den 17. juni 2003 hos AUE Workshop : Dansk Offshore om 10 år - Tirsdag den 17. juni 2003 hos AUE Building a New Electric World Generel præsentation Schneider Electric - 04/02 Communication/HA 1 Program 09.00 Velkomst ved Kai B.

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud

Børn og Unge. Børnemiljø i dagtilbud Børn og Unge Børnemiljø i dagtilbud 1 Indledning Folketinget vedtog i maj 2006 loven om vurderinger af børnemiljø i dagtilbud. Lover trådte i kraft d. 1. juli 2006 for dagtilbud og pr. 1. januar 2007 for

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere