UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge"

Transkript

1 UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om udbuddet Ordregivende myndighed Udbyders fremtidige aftale Opgavens omfang Økonomi- og Kursisthistorik Målgruppe Kontraktperiode og optioner Udbudsproceduren Udbudsform Udvælgelseskriterier Tildelingskriterium Formkrav Sprog Ejendomsret Spørgsmål til udbudsmaterialet Tilbudsfrist Åbning af de indkomne tilbud Vedståelsesfrist for tilbud Aftalegrundlag Alternative bud Konsortier Udbyders forbehold Tilbudsgivers forbehold Aflysning Kravspecifikation Kontrakt Parterne Kontraktgrundlag Kontraktens omfang Kontraktperiode Samarbejde og kontakt mellem parterne Dokumentation og oplysningspligt Tilsyn og kvalitetskontrol Priser Prisregulering Fakturering Betaling Offentlige påbud Etik og socialt ansvar Statistik Underleverandører Erstatning og forsikring Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Misligholdelse Misligholdelsesbeføjelser Opsigelse af kontrakt Lovvalg og afgørelse af tvister Tavshedspligt og offentliggørelse af kontrakten Kontraktændringer Underskrift

3 Bilag Bilag 1 - Tilbudsliste Bilag 2 Erklæring om udbudsdirektivets art. 45 og lovbekendtg. nr. 336 af 13. maj Bilag 3 - Tidsplan

4 1. Indledning 1.1 Generelt om udbuddet Tønder Kommune skal, i henhold til lovbekendtgørelse nr af 16. august 2010 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., give udlændinge bosat i kommunen tilbud om danskuddannelse efter en studieordning, der omfatter tre modulopbyggede danskuddannelser, der hver kan afsluttes med en centralt stillet danskprøve. Kommunen skal desuden give et alternativt tilbud om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) til nyankomne udenlandske arbejdstagere. En Kommune kan udbyde danskuddannelse og intro-dansk ved enten at etablere et kommunalt sprogcenter eller ved at indgå driftsaftale med en anden part (privat sprogcenter, offentlige uddannelsesinstitutioner m.v.). Endelig kan en kommune vælge at delegere opgaven til en anden kommune, der herved bliver driftsansvarlig kommune for flere kommuner. Tønder Kommune har besluttet, at danskuddannelse for voksne udlændige skal sendes i udbud. Baggrunden for dette er et ønske om at få afprøvet markedet i forhold til pris og kvalitet. 1.2 Ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Tønder Kommune Social-, arbejdsmarkeds- og sundhedsforvaltning Danavej Toftlund 1.3 Udbyders fremtidige aftale Tønder Kommune ønsker at indgå et samarbejde med én leverandør, der kan tilbyde et kompetent og udviklende samarbejde. Der kan afgives tilbud jf. udbudsmaterialets afsnit 1.4 Opgavens omfang. Valg af leverandør (kontrakthaver) er ikke afsluttet, før kontrakten er underskrevet af begge parter. 1.4 Opgavens omfang Dette udbud omfatter de opgaver, som vedrører varetagelsen af kommunens lovmæssige forpligtelser i henhold til danskuddannelsesloven til at tilbyde danskuddannelse og introdansk. Hertil kommer kommunens forpligtelse til at tilbyde kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie i henhold til Integrationslovens 22. Der kan alene afgives tilbud på den samlede opgave, som er beskrevet nedenfor. Det skal bemærkes, at selvforsørgende kursister herunder grænsependlere, uanset om de er omfattet af integrationsloven eller ej, har ret til frit valg af udbyder. Tønder Kommune kan derfor ikke garantere henvisning af alle selvforsørgende kursister, idet der kan være nogle, der ønsker tilbud hos en udbyder, der har indgået aftale med en anden kommune. Opgaven er Danskuddannelser til voksne udlændinge fordelt for følgende områder: Danskuddannelse-1, 2 og 3 Intro-dansk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til nyankomne udenlandske arbejdstagere. Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. 4

5 1.5 Økonomi- og Kursisthistorik Som følge af den betydelige usikkerhed, der er forbundet med kursistomfanget til danskuddannelser, er der i udbudsmaterialet alene valgt at opgøre historiske data. På denne baggrund er det op til tilbudsgiver at vurdere grundlaget i fremtiden og lægge dette til grund for tilbuddet. Antallet af nystartede kursister fra Tønder Kommune til nuværende leverandør og til udbydere i andre kommuner var i 2010, 147 personer. I dette tal vil der både være kursister, der har deltaget i undervisning hele året, og kursister der har deltaget i en kortere periode. Nuværende leverandør varetager pct. af danskundervisningen for kommunen. Med hensyn til fordelingen på de tre danskuddannelser var 63 pct. af kursisterne i 2010 indplaceret på DU3, mens procenterne for DU1 og DU2 var henholdsvis 5 og 32 pct. Ca. 40 pct. af kursisterne er selvforsørgende kursister, som har frit valg af udbyder. Tønder Kommune vil anbefale disse kursister at modtage tilbud hos den tilbudsgiver, der efter dette udbud bliver valgt som leverandør, men kan i sagens natur ikke garantere dette. Den samlede udgift for Tønder Kommune til danskundervisning i 2010 udgjorde ca. 7.8 mill.kr. Denne udgift fordeler sig både på nuværende leverandør og andre udbydere. 1.6 Målgruppe Målgruppen for de ordinære danskuddannelser er: Alle udlændinge bosiddende i Tønder Kommune, der er fyldt 18 år og i henhold til danskuddannelsesloven er omfattet af retten til at modtage tilbud om danskuddannelse Herboende grønlændere, færinger samt danske statsborgere, der på grund af langvarigt ophold i udlandet ikke behersker det danske sprog, herunder personer, der er født af danske forældre med bopæl i udlandet EU-grænsependlere, der er fyldt 18 år og har status af arbejdstager efter EFtraktatens artikel 39 eller udnytter retten til at etablere selvstændig virksomhed efter EF-traktatens artikel 43. Sent ankomne udlændinge under 18 år, der i øvrigt opfylder betingelserne, kan optages, hvis ikke det er muligt at henvise dem til andet relevant tilbud, jf. dog undtagelsen i danskuddannelseslovens 2 b, stk. 2 vedrørende udenlandske udvekslingselever. For personer, der ikke længere er omfattet af den treårige uddannelsesret, skal kommunen fortsat have mulighed for at kunne henvise til danskuddannelse efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter danskuddannelseslovens 2, stk. 5 og 6. Målgruppen for intro-dansk er: Udlændinge, der er indrejst i Danmark inden for det seneste år og har ordinær beskæftigelse, fast, lovligt ophold og ret til at arbejde her i landet EU-grænsependlere, der i henhold til EF-traktaten har status af arbejdstager eller udnyttet retten til at drive selvstændig virksomhed. 5

6 Tilbuddet omfatter såvel EU-borgere som borgere fra tredje lande. Udlændinge, der modtager eller har modtaget danskuddannelse efter danskuddannelseslovens 2, er ikke berettiget til at modtage tilbud om intro-dansk. Ligeledes er flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af integrationslovens 2, stk. 2 og 3 ikke omfattet af intro-dansk, idet det forudsættes, at de deltager i det mere omfattende tilbud om ordinær danskuddannelse. Endelig er udlændinge, der modtager starthjælp eller kontanthjælp, ikke berettiget til at modtage tilbud om intro-dansk, medmindre der er tale om EU-borgere. Udlændinge, der er omfattet af målgruppen for intro-dansk, har ret til at vælge en ordinær danskuddannelse i stedet for intro-dansk. Ligeledes har de ret til at overgå til en ordinær danskuddannelse efter at være påbegyndt eller eventuelt afsluttet intro-dansk. Det er dog ikke alle i målgruppen, der har ret til intro-dansk, jf. danskuddannelseslovens 16 b. Målgruppen for kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie er: Flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationslovens 2, stk. 2 og 3, som har pligt til at deltage i henhold til indgået integrationskontrakt Indvandrere omfattet af integrationslovens 2, stk. 4, som skal tilbydes kurset, men ikke har pligt til at deltage. 1.7 Kontraktperiode og optioner Udbyder ønsker at indgå en 2-årig kontrakt med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Udnyttelse af option sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 8 måneder før kontraktens udløb. Kontrakten forudsættes at træde i kraft den 1. januar 2012 Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører kontrakten uden yderligere varsel. 2. Udbudsproceduren 2.1 Udbudsform Udbuddet gennemføres i overensstemmelser med Tilbudsloven (jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Der gøres opmærksom på, at udbud af danskuddannelse ikke er omfattet af EUudbudspligten. Det skyldes, at danskuddannelse i henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF) er klassificeret som en Bilag 2B ydelse. Bilag 2B ydelser er ikke omfattet af de normale procedurekrav. Vurderingen af de indkomne tilbud sker i to faser: udvælgelsesfasen og tildelingsfasen. I udvælgelsesfasen foretages en vurdering af den enkelte tilbudsgivers generelle egnethed til at varetage den udbudte opgave. Formålet hermed er at sikre, at konkurrencen om den udbudte opgave kommer til at foregå mellem tilbudsgivere, der er egnede til at varetage opgaven. Egnethedsvurderingen vil ske på baggrund af de efterspurgte oplysninger i afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier. 6

7 I tildelingsfasen foretages en konkret vurdering og evaluering af de indkomne tilbud og på baggrund heraf besluttes det, hvilken tilbudsgiver der skal have tildelt kontrakten. Tildelingen vil ske på baggrund af de angivne tildelingskriterier i afsnit 2.3 Tildelingskriterier. Når afgørelse foreligger, vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet om tildelingsbeslutningen og der vil være en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en elektronisk underretning til tilbudsgivere og ansøgere om tildelingsbeslutningen. 2.2 Udvælgelseskriterier Udvælgelse af egnede tilbudsgivere vil ske på baggrund af en konkret vurdering af tilbudsgiverens personlige forhold samt tilbudsgiverens økonomiske, finansielle, faglige og tekniske forhold. Manglende fremsendelse af nedenstående oplysninger og dokumentation kan medføre, at tilbuddet afvises som værende ikke-konditionsmæssigt. Personlige forhold: 1. Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-d, er udelukket fra at deltage i udbuddet. Tilbudsgiver skal indsende dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er udelukket efter udbudsdirektivets art. 45 og lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger mv Dette skal ske ved udfyldelse af formularen i bilag 2. Denne skal underskrives og vedlægges tilbuddet. 2. Kontrakthaver forpligtiger sig til i kontraktperioden at have tegnet Erhvervs- og produktansvarsforsikring samt Professionel ansvarsforsikring, der for hver forsikringsbegivenhed mindst dækker op til kr. for personskade og kr. for tingskade. Tilbudsgiver skal derfor vedlægge dokumentation for tegnet forsikring. Udbyder er berettiget til på ethvert tidspunkt i kontraktens løbetid at forlange dokumentation for, at forsikringen er i kraft. Økonomisk og finansiel kapacitet: 1. Tilbudsgiver skal dokumentere at have økonomisk formåen som grundlag for at udføre den udbudte opgave. Tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremsende: En soliditetserklæring udstedt af bankforbindelse eller lignende. Hvis en sådan ikke kan fremskaffes, så acceptere Tønder Kommune at modtage en anden form for erklæring fra tilbudsgivers bank, der giver et billede af tilbudsgiveres soliditet. Erklæringen må maksimalt være 6 måneder gammel. Teknisk kapacitet: 1. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige erfaringer med undervisning af udlændinge i dansk i løbet af de sidste 3 år. 7

8 2.3 Tildelingskriterium Rammeaftale vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Tønder Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud idet følgende delkriterier, med angivelse af vægtning, lægges til grund for tilbudsvurderingen: Delkriterium Pris: Priserne skal angives i dkr. og ekskl. moms. Priserne skal være en total pris, som dækker samtlige udgifter, som leverandøren måtte have til gennemførelse af undervisningstilbuddet i henhold til udbudsmaterialet, herunder også indirekte udgifter, tolkeudgifter, lokaleudgifter samt afholdelse af prøver på de afsluttende moduler. Bilag 1 tilbudsskema - er opdelt, så der kan afgives tilbud på henholdsvis danskuddannelse 1,2 og 3 samt kursus i danske samfundsforhold. Danskuddannelse her skal prisen oplyses pr. kursist for de enkelte moduler og uddannelser. Kursus i danske samfundsforhold her skal prisen oplyses pr. kursist for et kursus på 40 timer. Vægtning i procent 55 % Kvalitet: Samarbejde I kravspecifikationen har udbyder krævet, at hvis en kursist udebliver fra undervisningen, så har den kommende leverandør pligt til senest efter 1 uge at tager kontakt til vedkommende. Tilbudsgiver skal derfor beskrive hvorledes man vil forebygge og begrænse frafald, herunder hvordan tilbudsgiver vil arbejde med motivation og sikre en god kommunikation mellem lærer og kursister Uddannelsestilbuddet Tilbudsgiver må forvente, at skulle gennemføre undervisning for personer, som kan være påvirket af traumatiske begivenheder, syns- og hørehandicap. mv. Tilbudsgiver skal derfor beskrive hvordan undervisningen vil blive tilrettelagt for kursister, der har særlige vanskeligheder fx af traumatisk eller fysisk karakter. Herunder samarbejde med andre aktører fx specialundervisningsinstitutioner m.fl. 45 % fordelt med 15 % 10 % Intro-dansk I kravspecifikationen har udbyder lagt vægt på en virksomhedsnær indsats med sigte på, at danskundervisningen bliver et middel til at komme i arbejde. Tilbudsgiver skal derfor beskrive hvorledes man vil tilrettelægge den arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, så den tilpasses forskellige målgrupper og virksomhedens behov. 10 % 8

9 Kursus i danske samfundsforhold Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes de til kursisterne vil sikre et højt informationsniveau omkring formål, krav og muligheder omkring kurset, både forud og undervejs i forløbet. 10 % 2.4 Formkrav Tilbudsmaterialet skal fremsendes skriftligt i 1 eksemplarer. Det samlede tilbudsmateriale skal desuden fremsendes elektronisk i 1 eksemplar på en USB-nøgle. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det elektroniske materiale gælder det elektroniske tilbud. Tilbudsmateriale accepteres i Microsoft Word og PDF format. Tilbuddets udformning bør følge systematikken i udbudsmaterialet. Det er vigtigt, at tilbudsgiver forholder sig til alle punkter i udbudsmaterialet, da vurderingen vil blive foretaget på grundlag af dette. Evt. manglende oplysninger vil ikke blive indhentet, medmindre der er tale om teknisk afklarende oplysninger. Vedlagt tilbudsliste (bilag 1) skal i uændret form benyttes i forbindelse med tilbudsafgivningen. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet. 2.5 Sprog Tilbud samt al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden skal være på dansk. 2.6 Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som udbyders ejendom og vil ikke blive returneret eller udleveret. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud herunder udarbejdelse af tilbudsmateriale. 2.7 Spørgsmål til udbudsmaterialet Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Inga Kristensen pr. med emnet: "Spørgsmål Danskuddannelse til voksne udlændige. Spørgsmålene skal være udbyder i hænde senest den 28. oktober kl. 10:00. Spørgsmål fremsendt inden ovenstående tidsfrist kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, hvis det er muligt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. Alle spørgsmål og besvarelser vil - i anonymiseret form løbende blive tilgængelig på Tønder Kommunes hjemmeside under Erhverv udbud og Indkøb. Det er tilbudsgiveres eget ansvar at holde sig orienteret på udbyders hjemmeside om opdateringer vedrørende udbudsmaterialet - herunder spørgsmål og svar. 9

10 2.8 Tilbudsfrist Det skriftlige tilbud bør være mærket: Udbud Danskuddannelse for voksne udlændinge og Må kun åbnes af udbud og indkøb. Forsendelsen skal være lukket. Tilbuddet både det skriftlige og USB-nøglen skal være udbyder i hænde senest den 4. november kl på følgende adresse: Tønder Kommune Udbud og Indkøb Kongevej Tønder Att.: Inga Kristensen Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem gælder såvel det skriftlige som det elektroniske materiale. Ved overskridelse af tilbudsfristen åbnes tilbuddet ikke og indgår dermed ikke i tilbudsevalueringen. 2.9 Åbning af de indkomne tilbud Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene Vedståelsesfrist for tilbud Tilbuddet skal være gældende indtil den 30. januar I tilfælde af klage til Klagenævnet for Udbud, forlænges vedståelsesfristen med længden af Klagenævnets afgørelse vedrørende opsættende virkning max. 30 dage Aftalegrundlag Aftale om levering af de af udbuddet omfattede serviceydelser indgås på grundlag af vedlagte kontrakt. Kontrakten fastlægger de forpligtelser og rettigheder, der vil være gældende mellem kontraktparterne i forbindelse med opfyldelse af rammekontrakten. Fravalgte tilbudsgivere anmodes om ikke at foretage opsøgende salg ved udbyder i den udbudte kontraktperiode Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud Konsortier Hvis flere tilbudsgivere byder i fællesskab, hæfter disse solidarisk i forhold til udbyder. Det skal af tilbuddet fremgå, med hvilken tilbudsgiver udbyder kan føre afklarende drøftelser med bindende virkning for de(n) øvrige tilbudsgiver(e). Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets afsnit 2.2 Udvælgelseskriterier gives for hver deltager i konsortiet Udbyders forbehold De anførte volumen og beløb er cirkatal, der har baggrund i statistiske oplysninger fra tidligere regnskabsperiode Tilbudsgivers forbehold Eventuelle forbehold skal udtrykkeligt fremgå af tilbuddet. Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet, jf. udbudsmaterialets afsnit 2.7 Spørgsmål til udbudsmaterialet, således at forbehold i videst muligt omfang kan undgås. 10

11 Det præciseres, at forbehold for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet samt rammekontrakten, vil medføre, at udbyder har pligt til at se bort fra tilbuddet. Ved forbehold, der vedrører ikke grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, har udbyder ret til at se bort fra tilbuddet eller alternativt søge forbeholdet prissat, i det omfang det skønnes muligt. Hvis et forbehold af økonomisk værdi ikke kan prissættes, har udbyder pligt til at se bort fra tilbuddet. Tilbudsgiver bør derfor nøje overveje, om tilbuddet skal indeholde forbehold til udbudsmaterialet, idet ethvert forbehold indebærer en risiko for, at udbyder er berettiget og/eller forpligtet til ikke at lade tilbuddet indgå i tilbudsvurderingen. Faglige forbehold, såsom standard brancheforbehold, vil blive behandlet som ethvert andet forbehold Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af kontrakt, vil udbyder kunne aflyse udbuddet, hvis udbyder har saglige grunde hertil, herunder budgetmæssige ændringer eller politiske forhold. 11

12 3. Kravspecifikation Alle nedenstående krav skal opfyldes. Tilbudsgiver skal tilkendegive opfyldelsen af samtlige krav i fremsendt tilbud. I modsat fald vil udbyder have pligt til at afvise tilbuddet som værende ikke-konditionsmæssigt. Kravspecifikationen er opbygget med følgende 4 emner: Uddannelsestilbuddet Intro-dansk Kursus i danske samfundsforhold Samarbejde 3.1 Uddannelsestilbuddet Tilbudsgiver skal overholde kravene i danskuddannelsesloven med tilhørende bekendtgørelser, vejledninger m.v., herunder implementere ændringer i lovgrundlaget indenfor kontraktperioden. Undervisningsstedet skal være centralt placeret og let tilgængeligt for udlændinge bosiddende i Tønder Kommune. Der skal som minimum være lokaler i Tønder by eventuelt suppleret med undervisning placeret i andre dele af kommunen. Optagelse til undervisning Tilbudsgiver er som udgangspunkt forpligtet til at optage og gennemføre undervisning for samtlige kursister, der henvises fra Tønder Kommune. I de tilfælde, hvor tilbudsgiver vurderer, at en kursist ikke vil kunne følge undervisningen med udbytte, kan tilbudsgiver - men kun efter nærmere aftale med den henvisende myndighed - undlade at optage eller videreføre en påbegyndt undervisning. Ved optagelse til danskuddannelse, ved overgang fra et modul til næste modul eller i øvrigt når der er behov herfor, skal tilbudsgiver sikre, at kursisten får grundig information på et for kursisten forståeligt sprog om danskuddannelsen og dens gennemførelse, herunder om den treårige uddannelsesret, mødepligt og konsekvenserne af manglende fremmøde. Tilbudsgiver skal i forbindelse med visitationen og undervisningen på det indledende modul kunne foretage en præcis kompetenceafklaring, herunder være opmærksom på eventuelle læringsmæssige barrierer f.eks. som følge af handicaps. Hvis det af tilbudsgiver vurderes, at der kan være behov for særlige undersøgelser, tests m.v. med henblik på behandling eller specialundervisning, er det tilbudsgivers ansvar at formidle denne information til den henvisende myndighed med forslag til, hvilken indsats der bør iværksættes. Det er derfor et krav, at tilbudsgiver skal kunne udføre PAS-tests samt ordblindetest til tosprogede. Tilbudsgiver skal garantere, at kursisterne bliver orienteret om hvilke informationer om deres deltagelse i danskuddannelsen, der videregives til andre, herunder informeres om retten til at se og kontrollere oplysningerne. Tilbudsgiver skal kunne foretage løbende optag til undervisning inden for en tidsfrist på 7 arbejdsdage efter henvisning. 12

13 Hvis en kursist som følge af arbejde eller et aktivt tilbud efter integrationsloven eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke længere har mulighed for at følge undervisningen på det aftalte tidspunkt, er tilbudsgiver forpligtet til hurtigst muligt og senest inden for 14 dage at give et tilbud om at kunne fortsætte undervisningen på et andet tidspunkt. Tilbudsgiver skal efter beslutning om undervisningstilbud, på baggrund af den gennemførte visitation, foretage en tilbagemelding inden for 3 hverdage til den henvisende myndighed med oplysning om kursistens indplacering. Et fleksibelt undervisningstilbud Tilbudsgiver skal tilbyde alle tre danskuddannelser i deres helhed i henhold til den studieordning og efter de fagbeskrivelser for de enkelte moduler, der er fastsat i Integrationsministeriets uddannelsesbekendtgørelse. Tilbudsgiver skal have som mål, at fremgang blandt kursisterne mindst er på niveau med fremgangen blandt sammenlignelige kursistgrupper andre steder i landet. Der skal gennemføres interne tests på samtlige moduler, der ikke er afsluttende moduler, jf. Integrationsministeriets Vejledning om modultestning, september Deltagelse i en modultest skal kunne tilbydes løbende, så snart udbyder vurderer, at kursisten har nået målene for det pågældende modul. Der skal gennemføres afsluttende prøver i henhold til prøvebekendtgørelsen på alle tre danskuddannelser. Ret til afholdelse af Studieprøven forudsætter dog en autorisation fra Integrationsministeriet. Hvis tilbudsgiveren ikke opnår ret til at afholde en afsluttende prøve, har tilbudsgiveren ret men ikke pligt til at gennemføre den prøveforberedende undervisning på modulet, idet kursisten da tilmeldes selve prøven hos en anden prøveafholdende udbyder. I så fald afholder tilbudsgiveren udgiften til prøvegebyr hos den prøveafholdende udbyder. En kursist anses for at have afsluttet et prøvebærende modul, når prøven er bestået. Tilbudsgiveren kan først få udbetalt sluttakst for et prøvebærende modul, når kursisten har bestået prøven. Undervisningen og viden- og sprogtilegnelsen skal spille sammen med kursistens øvrige aktiviteter og inddrage sproglige og kulturelle erfaringer herfra, herunder i særlig grad arbejds- og udannelsesmæssige forhold. Ud over undervisning i dansk som andetsprog og undervisning i kultur og samfundsforhold skal der enten herudover eller under disse fag indgå undervisning i grundlæggende matematik og økonomi samt basal viden om personlig fremståen i forhold til at skulle være en del af arbejdsmarkedet. Herudover skal der ydes hjælp til jobnet, cv. osv. Tilbudsgiveren skal indtænke sprogpraktikker for kursisterne så vidt muligt, og når dette kan være relevant. Det er tilbudsgiveren, som tager initiativ til tilbagemeldinger ift. en eventuel sprogpraktik til Tønder Kommune. Uddannelserne skal tilbydes fleksibelt tidsmæssigt, så der også er tilbud uden for normal arbejdstids ophør. Der skal således både være formiddags-, eftermiddags- og aftenhold tilgængeligt. Herudover skal hjemmeundervisning og enkelt timeundervisning være en mulighed i de særlige tilfælde, hvor dette i samråd med Tønder Kommune vurderes nødvendigt. 13

14 Der skal tilbydes arbejdspladsdansk på de virksomheder, hvor dette er relevant. Eventuelle tolkeudgifter i forbindelse med visitation og ved information og vejledning undervejs om danskuddannelsestilbuddet afholdes af tilbudsgiveren. 3.2 Intro-dansk Idet kommunerne fra den 1. juli 2010 har fået pligt til at tilbyde arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk), er det et krav, at tilbudsgiver kan undervise i dette. Reglerne om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning (intro-dansk) fremgår af 16 b i danskuddannelsesloven samt af kapitel 8 i uddannelsesbekendtgørelsen. Formålet med intro-dansk er at give et særligt arbejdsmarkedsrettet danskuddannelsestilbud til udenlandske arbejdstagere, der målrettes de behov, som udenlandske arbejdstagere med et mere midlertidigt ophold i Danmark har for at opnå kendskab til det danske sprog. Omfanget af kurset er gennem lovgivningen fastsat til 250 timer, der skal gennemføres inden for en tidsramme på 1½ år. Tilbuddet opdeles i 5 forløb af 50 timer. Henvisning til kurset sker gennem Tønder Kommune eller en anden kommune, der måtte ønske at benytte sig af tilbuddet. Den pris, som Tønder Kommune, betaler tilbudsgiveren sker efter en takst, der er fastsat af integrationsministeren. I 2010 var timeprisen pr. kursist 90 kr. Timetaksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. Tønder Kommune ønsker at se danskundervisning som et middel til at komme i arbejde eller uddannelse og ønsker derfor en styrket indsats for intro-dansk som et virksomhedsnær begyndertilbud. Derfor lægger Tønder Kommune også vægt på, at områdets virksomheder oplever, at deres udenlandske medarbejdere hurtigt og fleksibelt kan få tilbud om danskundervisning, der målrettes virksomhedernes behov. 3.3 Kursus i danske samfundsforhold Tønder Kommune skal drage omsorg for, at udlændinge omfattet af integrationslovens 2, stk. 2-4, får tilbudt et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, jf. integrationslovens 22. Kurset i danske samfundsforhold skal tilbydes så betids, så det kan påbegyndes af udlændingen senest 4 måneder efter kommunens overtagelse af ansvaret for den pågældende. Kurset skal være på 40 lektioner gange 45 minutter, og skal som hovedregel være afsluttet senest 1 år efter, kommunen har overtaget ansvaret for den pågældende. For flygtninge og familiesammenførte (Integrationslovens 2, stk. 2-3) er der pligt til at deltage i kurset som en del af integrationsprogrammet. For indvandrere (integrationslovens 2, stk. 4) er der tale om et frivilligt tilbud. Med hensyn til de nærmere bestemmelser om kurset henvises til bekendtgørelse nr. 917 om kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, hvor krav til form og indhold af kurset er detaljeret beskrevet, herunder de 10 emner, der skal undervises i. Tilbudsgiver skal tilbyde kursus i danske samfundsforhold med et interval på højst 4 måneder. Tilbudsgiver skal tilbyde et tilstrækkeligt antal kurser til, at alle udlændinge bosat i Tønder Kommune har mulighed for at benytte sig af tilbuddet. Tilbudsgiver kan optage kursister henvist fra andre kommuner til en pris pr. kursist svarende til prisen for et samlet kursus divideret med

15 3.4 Samarbejdet Samarbejde om den enkelte kursist Tilbudsgiveren har pligt til at indkalde til statusmøder. Ved kontraktindgåelse aftales form og indhold af statusmøder. Det forventes, at statusmøder afholdes ca. hvor 5. måned. Tilbudsgiveren skal dagligt registrere kursisternes tilstedeværelse i undervisningen og øvrige lærerstøttede skemalagte timer. Fremmøderegistreringen skal opgøres for hver undervisningslektion. Af fremmøderegistreringen skal det i forbindelse med fravær fremgå, om dette har været meddelt eller ikke meddelt. Tilbudsgiveren informerer dagligt Tønder Kommune om registreret fravær for kursister, der modtager introduktionsydelse, starthjælp, kontanthjælp eller dagpenge. Det skal heraf fremgå, hvordan et eventuelt fravær har fordelt sig på enkeltdage, og om fraværet er meddelt/ikke meddelt. Tilbudsgiveren skal til den henvisende myndighed - jf. krav i lovgivningen - afrapportere alt som skal indberettes på den enkelte kursist. Afrapporteringen skal foregå elektronisk. Hvis en selvforsørgende kursist udebliver fra undervisningen uden meddelelse, skal tilbudsgiveren senest efter 1 uge tage kontakt til pågældende for at finde ud af årsagen hertil. Tilbudsgiveren skal i alle henseender udvise en åben og respektfuld adfærd over for kursisterne. Det skal bl.a. ske gennem et højt informationsniveau både forud for og undervejs i uddannelsesforløbet. Tilbudsgiveren skal aktivt medvirke til, at kursisternes mulighed for at danne et kursistråd bliver gjort reel bl.a. ved at stille møde- og kopieringsfaciliteter til rådighed, forsyne kursistrådet med nødvendige og relevante oplysninger samt inddrage kursistrådet ved væsentlige beslutninger vedrørende danskuddannelserne. Tilbudsgiver indberetter løbende til den henvisende myndighed, såfremt kursistens sproglige udvikling ikke finder sted som planlagt inden for den tidsramme på tre år, som er fastsat for danskuddannelserne. Samarbejde med Tønder Kommune som tilsynskommune Tønder Kommune vil som aftalekommune efter danskuddannelsesloven have et ansvar for at føre tilsyn med tilbudsgiverens virksomhed. Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at tilsynet omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Tønder Kommune lægger vægt på, at tilsynsopgaven både omfatter en kontroldimension af, om udbyder lever op til reglerne i danskuddannelsesloven, indgået kontrakt (driftsaftale) m.v. og en udviklingsdimension, hvor der i en samarbejdsdialog mellem udbyder og kommune sker en løbende udvikling af danskundervisningstilbuddene. Tønder Kommune har alene et tilsynsansvar i forhold til det geografiske område af tilbudsgiverens aktivitet, som er relevant for kursister fra Tønder Kommune. 15

16 Tilbudsgiveren skal foretage rettidig indberetning af aktivitetsdata til Integrationsministeriet i overensstemmelse med ministeriets forskrifter. Tilbudsgiveren skal på forlangende stille alle relevante oplysninger til rådighed for kommunens tilsynsforpligtelse, herunder at undervisningen tilrettelægges efter lovens ånd og bogstav, at lærerkvalifikationskrav er opfyldt og at den indgåede kontrakt med kommunen er overholdt. Tilbudsgiveren skal på forlangende kunne oplyse, om udestående undervisningsforpligtelser i forhold til kursister, som tilbudsgiveren har modtaget betaling for, men hvor de pågældende p.t. ikke er undervisningsaktive. Tilbudsgiveren skal sikre, at der foreligger oplysninger om årsager til kursisters eventuelle ophør undervejs i danskuddannelsesforløbet. Tilbudsgiveren skal opfylde lærerkvalifikationskravene og orientere Tønder Kommune, hvis der i Integrationsministeriet i enkelttilfælde er søgt om dispensation for kravene, jf. uddannelsesbekendtgørelsens 16, stk. 2 og 3. Selvom der ikke er nogen formel klageadgang efter danskuddannelsesloven (bortset fra prøveafholdelsen), lægger Tønder Kommune vægt på et højt serviceniveau i forhold til brugere og samarbejdspartnere. Klager m.v. fra brugere, borgere, samarbejdspartnere og andre vedrørende opgavevaretagelsen, tilbudsgiveren eller dennes medarbejdere skal straks videregives af tilbudsgiveren til Tønder Kommunes Jobcenter. Skriftlige henvendelser skal fremsendes i kopi. 16

17 4. Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse. 4.1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Kontrakt vedrørende Danskuddannelse til voksne udlændige Ordregiver Ordregivers navn Evt. afdeling Adresse Postnr. og By Kontraktansvarlig: Direkte tlf. nr. Mobil nr.: Mail: I det følgende kaldet ordregiver Leverandør Firmanavn Adresse Postnr. og By CVR reg. nr. Kontraktansvarlig: Direkte tlf.nr. Mobil nr.: Mail: I det følgende kaldet kontrakthaver 4.2 Kontraktgrundlag Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med Tilbudsloven (jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007, lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Der gøres opmærksom på, at udbud af danskuddannelse ikke er omfattet af EU-udbudspligten. Det skyldes, at danskuddannelse e henhold til Udbudsdirektivet (Rådets direktiv nr. 2004/18/EF) er klassificeret som en Bilag 2B ydelse. Bilag 2B ydelser er ikke omfattet af de normale procedurekrav. Kontrakten beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Kontrakt mellem kontrakthaver og ordregiver B. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af 7. oktober 2011 C. Eventuelle spørgsmål og svar D. Kontrakthavers tilbud af dd.mm.åååå. Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte serviceydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. 4.3 Kontraktens omfang Kontrakten omfatter de opgaver, som vedrører varetagelsen af kommunens lovmæssige forpligtelser i henhold til danskuddannelsesloven til at tilbyde danskuddannelse og introdansk. Hertil kommer kommunens forpligtelse til at tilbyde kursus i danske samfundsforhold to dansk kultur og historie i henhold til integrationslovens

18 Opgaven er Danskuddannelser til voksne udlændinge fordelt for følgende områder: Danskuddannelse 1, 2 og 3 Intro-dansk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning til nyankomne udenlandske arbejdstagere. Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Det skal bemærkes, at selvforsørgende kursister herunder grænsependlere, uanset om de er omfattet af integrationsloven eller ej, har ret til frit valg af udbyder. Tønder Kommune kan derfor ikke garantere henvisning af alle selvforsørgende kursister, idet der kan være nogle, der ønsker tilbud hos en udbyder, der har indgået aftale med en anden kommune. 4.4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den 1. januar 2012 og er uopsigelig for begge parter indtil den , jf. dog pkt Misligholdelse. Ordregiver kan forlænge kontrakten i op til 2 x 12 måneder. Udnyttelse af option sker i givet fald på uændrede kontraktvilkår. Meddelelse herom skal gives til kontrakthaver senest 8 måneder før kontraktens udløb, i modsat fald ophører kontrakten uden særskilt opsigelse. Ved udløbet af den oprindelige kontraktperiode eller eventuelle optionsperioder ophører kontrakten uden yderligere varsel. De enkelte deltagende kommuner kan forlænge kontrakten individuelt, uden at dette påvirker kontraktvilkårene. 4.5 Samarbejde og kontakt mellem parterne Parterne udpeger hver især de personer, der varetager den daglige kontakt i relation til kontrakten. Der forventes en hjælpsom og serviceminded adfærd, og at der fra kontrakthavers side lægges op til en positiv dialog. På hver af parternes initiativ foretages en fælles evaluering af samarbejdet mellem kontrakthaver og ordregiver. Samarbejdet evalueres under alle omstændigheder efter 6 måneder fra kontraktens ikrafttræden. Kontrakthaver er ved ophør forpligtet til uden ugrundet ophold at tilbagelevere alt modtaget dokumentationsmateriale i forbindelse med kontrakten, herunder alle optegnelser, journaler, arkiver m.v. over kursisterne, analyser og andet udleveret materiale, information og data, uanset om dette forefindes i papirform eller elektronisk. Tilbageleveringen er vederlagsfrit for Tønder Kommune. 4.6 Dokumentation og oplysningspligt I det Kontrakthaver kommer i besiddelse af personoplysninger er kontrakthaver omfattet af lov nr. 429 af 31.maj 2000 (med senere ændringer) Lov om behandling af personoplysninger. Kontrakthaver foretager de krævede indberetninger i henhold til lov om danskuddannelser til voksne udlændige og henhold til udbudsmaterialet. Oplysninger og uden omkostninger for ordregiver - skal som hovedregel blive indberettet elektronisk i en for Tønder kommune brugbar version. 18

19 Kontrakthaver er forpligtet til løbende at orientere Tønder kommune om alle forhold, der kan have eller vil få væsentlig betydning for opgavevaretagelsen. Orientering skal normalt ske på de løbende statusmøder. Forhold af uopsættelig karakter skal dog straks oplyses til Tønder kommune. Klager m.v. fra brugere, borgere, samarbejdspartnere og andre vedrørende opgavevaretagelsen, tilbudsgiveren eller dennes medarbejdere skal straks videregives af tilbudsgiveren til Tønder Kommunes Jobcenter. Skriftlige henvendelser skal fremsendes i kopi. Besvarelser af sådanne henvendelse sker efter forudgående drøftelser mellem kontrakthaver og Tønder kommune. Det præciseres at opgaver udført i medfør af kontrakten er omfattet af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.v. 4.7 Tilsyn og kvalitetskontrol Tønder Kommune vil som aftalekommune efter danskuddannelsesloven have et ansvar for at føre tilsyn med tilbudsgiverens virksomhed. Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen, at tilsynet omfatter et administrativt, økonomisk og pædagogisk tilsyn. Tønder Kommune lægger vægt på, at tilsynsopgaven både omfatter en kontroldimension af, om udbyder lever op til reglerne i danskuddannelsesloven, indgået kontrakt (driftsaftale) m.v. og en udviklingsdimension, hvor der i en samarbejdsdialog mellem udbyder og kommune sker en løbende udvikling af danskundervisningstilbuddene. Tønder Kommune har alene et tilsynsansvar i forhold til det geografiske område af tilbudsgiverens aktivitet, som er relevant for kursister fra Tønder Kommune. Tønder Kommune er på ethvert tidspunkt berettiget til at gennemføre anmeldte og uanmeldte besøg til sikring af, at de leverede ydelser har den fornødne kvalitet. Tønder Kommune er ligeledes berettiget til at medtage rådgiver ved gennemførelse af kontrollen. 4.8 Priser For ydelser i henhold til kontrakten gælder de i kontrakthavers tilbud af dd.mm.åååå angivne enhedspriser. Priserne kan reguleres i henhold til pkt. 4.9 Prisregulering. 4.9 Prisregulering Priserne skal være faste de første 12 måneder regnet fra kontraktens start. Herefter kan der ske prisreguleringer på følgende måde: Danskuddannelserne taksterne reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, første gang pr. 1. januar 2013 Intro-dansk timeprisen reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, første gang 1. januar 2013 Kursus i danske samfundsforhold taksten reguleres årligt med satsreguleringsprocenten, første gang pr. 1. januar Prisregulering sker på kontrakthavers foranledning. Varsel om prisreguleringer skal via mail sendes til Ordregivers navn, og adresse Fakturering Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer fremsendes til forbrugsstedet på baggrund af det oplyste EAN-lokationsnummer. 19

20 Ordregiver foretrækker elektronisk fakturaer dannet i leverandørens eget økonomi- og fakturasystem, via fakturaportal på internettet eller via NemHandel. Fakturablanket dannet via NemHandel er gratis og fungerer fuldt elektronisk. Oplysninger om e- fakturering kan findes på Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: EAN-lokationsnummer på enhed hos ordregiver, som skal modtage fakturaen Rekvirent Oplysning om hvilken danskuddannelse og hvilket modul der opkræves for Fakturabeløb Evt. cpr-nummer på elever Kontrakthavers CVR-nummer Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL og fremsendes via VANS (Value Added Network Service). Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler Betaling Leverandøren fremsender faktura på baggrund af opgørelse af modultakster. Betaling sker bagud med 30 dage efter modtagelse af korrekt e-faktura. For danskuddannelserne I henhold til 15, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 779 af bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændige m.fl. - henvises der til at den aftalte modultakst opdeles i to lige store dele således, at 50 pct. af modultaksten (starttaksten) betales af den henvisende myndighed, når undervisningen på modulet påbegyndes, og den anden halvdel (sluttaksten) betales, når målene for det gennemførte modul er nået, jf. 9, stk. 2 i nævnte bekendtgørelse. Sluttaksten for det modul, der fører frem til en af de afsluttende prøver, betales når kursisten har bestået den prøve, der afslutter modulet. For intro-dansk Tønder Kommune betaler kontrakthaver efter den timetakst, der er fastsat af integrationsministeren. Udgiften til et undervisningsforløb på 50 timer betales til kontrakthaver, når kursisten henvises til intro-dansk. For kursus i dansk samfundsforhold og dansk kultur og historie Tønder Kommune betaler kontrakthaver i form af en samlet pris for et kursusforløb på 40 timer. Taksten opdeles i 2 rater, hvor den første rate betales ved kursusstart og den anden rate betales, når kurset er halvvejs gennemført Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt serviceydelse såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i pkt Lovvalg og afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. 20

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 01. oktober 2014 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Synscentralen, Færgegaardsvej 15, Vordingborg Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen,

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere