Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker"

Transkript

1 Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Dette underbilag til bilag 5 til kontrakten mellem leverandøren og Danske Regioner beskriver de konkrete krav til kvalitet og dokumentation, som leverandøren er forpligtet til at efterleve. Listen er dog ikke en udtømmende opregning eller erstatning af de lovgivningsmæssige forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden, jf. kontraktens afsnit 4.1. Der stilles følgende krav Uddybning af hvordan kravet udmøntes Krav, der vedrører kvaliteten af ydelsen Der skal foreligge en instruks for procedure ved brand Der skal være et nødstrømsanlæg til stede. Overlap til dele af DDKM standard Institutionen anvender drifts-, forsynings- og vedligeholdelsesplaner, der omfatter institutionens sikkerhed og forsyninger samt bygninger, inventar, udstyr og udendørsarealer. Leverandøren er forpligtet til at indberette utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD), og der skal foreligge en procedure for, hvordan der følges op på indberettede utilsigtede hændelser Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for rapportering af utilsigtede hændelser, og ledere og medarbejdere kender retningslinjerne og rapporterer utilsigtede hændelser. Samt at leverandøren monitorerer mønstre og tendenser i de rapporterede utilsigtede hændelser og alvorlige utilsigtede hændelser analyseres dybdegående

2 Leverandøren er forpligtet til at sikre, at leverandøren og dennes personale besidder den fornødne lægefaglige kompetence og godkendelser Der skal foreligge cv for sundhedsfagligt ansatte, herunder (efter)uddannelsespapirer på sundhedsfagligt ansatte Overlap til DDKM standard: Der foreligger en politik for ansættelse af personale. Og ledere med ansættelseskompetence og medarbejdere, der deltager i ansættelsesprocessen, arbejder systematisk efter politikken. Herunder krav-/funktionsbeskrivelser med angivelse af ansvarsområde, og hvordan formelle kvalifikationskrav kontrolleres. På anmodning af Danske regioner, skal leverandøren oplyse om antallet af ansatte, som er autoriseret af Sundhedsstyrelsen, herunder antallet af læger, sygeplejersker og øvrigt personale fordelt på fastansatte og ansatte på konsulentbasis. Der skal foreligge en plan for vagtberedskab og en opgørelse over tilstedeværelse af personale Overlap til DDKM standard 1.4.4, Der er i samtlige enheder planer for, - personale, der antals- og kompetencemæssigt deltager i opgaveløsningen - mulige løsninger i situationer, hvor ressourcer og kompetencer ikke er til stede Ledere og medarbejdere kender og anvender planerne for arbejdstilrettelæggelse Der skal foreligge retningslinjer for desinfektion og hygiejne Overlap til DDKM standard Der foreligger en hygiejnepolitik, og ledere og medarbejdere efterlever hygiejnepolitikken. Side 2

3 Der skal foreligge en liste over apparatur med angivelse af produkt, anskaffelsestidspunkt og sidste tjek Overlap til DDKM standard: Der foreligger retningslinjer for anskaffelse, afprøvning og implementering af apparatur til klinisk brug, der tager højde for de administrative, kliniske og medicotekniske forhold. Alle ledere og medarbejdere, der er ansvarlige for anskaffelse og implementering af apparatur, kender og anvender retningslinjerne. Der skal foreligge en instruks for procedure i tilfælde af hjertestop Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for hjertestopbehandling (hjertelungeredning) for voksne og børn, samt at ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne. Rapporteringer om utilsigtede hændelser, der er opstået i forbindelse med hjertestopbehandling, vurderes mindst 1 gang årligt. Leverandøren er forpligtiget til at udlevere relevant medicin under indlæggelse samt udlevering af en tilstrækkelig mængde til brug under patientens hjemrejse samt til mindst to dages forbrug. Ulevering af medicin under indlæggelse, behandling og udskrivning noteres på et ordinationsskema, som ligger i journalen. Leverandøren skal udlevere en genoptræningsplan til patienten senest på udskrivningstidspunktet, hvis der er et lægefagligt begrundet behov for genoptræningsplan. Leverandøren skal fremsende genoptræningsplan til bopælskommunen og praktiserende læge, for de patienter, hvor det er relevant Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for systematisk vurdering og planlægning af rehabiliteringsbehovet, samt der foreligger planer for rehabiliteringen. Ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne. Side 3

4 Der skal foreligge en instruks for procedure for akut overflytning til offentligt sygehus Der skal foreligge en instruks for procedure for håndtering af akutte komplikationer Leverandøren har en nedskreven procedure for håndtering af akutte komplikationer, samt overflytninger, som er lettilgængelige for ledelse og ansatte. Leverandøren er forpligtet til at indberette løbende til relevante kliniske databaser herunder NIP Dette forudsætter en opkobling til Sundhedsdatanettet Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der er udpeget en virksomhedsansvarlig læge, som er forpligtet til at påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves på sygehuset eller klinikken, udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed Leverandøren skal registrere den virksomhedsansvarlige læge hos Sundhedsstyrelsen, hvis der er mere end en læge tilknyttet, og skal altid fremsende navnet på denne til Danske Regioner. Efter Sundhedsstyrelsen specialeudmelding i 2010 skal leverandøren have en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen for at kunne udføre behandling på regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret niveau ifølge denne kontrakt Såfremt leverandøren anmoder om, inden for bestemmelserne i kontrakten, at få aftale om at udføre behandlinger, der betragtes som havende regionsfunktion eller højt specialiseret funktion, skal leverandøren gøre Danske Regioner opmærksom herpå. Såfremt leverandøren ved Sundhedsstyrelsens udmelding om specialefunktioner har kontrakt indeholdende ydelser svarende til regionsfunktionsniveau eller højt specialiseret funktionsniveau og ikke opnår godkendelse fra Sundhedsstyrelsen, bortfalder retten til at udføre disse ydelser for de offentligt finansierede patienter. Leverandøren skal gøre Danske Regioner opmærksom på, hvis leverandøren på ansøger om, at kontrakten omfatter behandlinger, der betegnes som lands- og landsdelsniveau regionsfunktionsniveau eller højtspecialiseret niveau. Det noteres som kommentar på Side 4

5 Leverandøren skal omfattes af Den Danske Kvalitetsmodel, når den tilbydes Såfremt leverandøren tilbydes at blive omfattet af den Danske Kvalitetsmodel, skal leverandøren kunne blive akkrediteret i henhold til standarderne i DDKM Leverandøren leverer en kopi af surveyrapport til Danske Regioner efter endt akkreditering. Leverandøren skal kunne fremlægge dokumentation vedrørende behandlingsprincipper og lignende. Der skal foreligge behandlingsinstrukser/tjeklister indenfor relevante områder, herunder skal de faglige referenceprogrammer (se bilag A) samt kliniske vejledninger følges Leverandøren har nedskrevne behandlingsinstrukser/indenfor relevante områder, som ledere og ansatte har kendskab til og anvender. Leverandøren kan levere dokumentation og redegørelse på forlangende af Danske Regioner og regionerne. Krav, der vedrører service- og patientoplevelser Leverandøren er forpligtet til at sikre, at den enkelte patient informeres løbende gennem hele undersøgelses- og behandlingsforløbet om sygdom, herunder risiko for komplikationer og bivirkninger Leverandøren er forpligtiget til at føre journal over patientbehandlingen i overensstemmelse med lovgivningen og de af Sundhedsstyrelsens fastsatte regler herfor. Overlap til DDKM standard Der foreligger generelle retningslinjer for patientjournalen, hvori det er angivet, hvilke specifikke data og informationer der skal dokumenteres i patientjournalen. Samt at ledere og medarbejdere kender og anvender de retningsgivende dokumenter Leverandøren er forpligtet til at sikre, at ingen behandling indledes eller fortsættes uden, at der foreligger et informeret samtykke Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for afgivelse af informeret samtykke, som ledere og medarbejdere kender og anvender. Side 5

6 Leverandøren skal oplyse patienten om klagemuligheder vedrørende den sundhedsfaglige behandling (patientforsikringen og patientklagenævnet) og service (patientkontoret i bopælsregionen). Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for sagsbehandling af mundtlige og skriftlige klager fra patienter, pårørende og andre interessenter, samt for patientforsikringssager. Der foreligger skriftligt informationsmateriale, der beskriver patientens klage- og erstatningsmuligheder udarbejdet i henhold til gældende regler, som kendes og anvendes af ledere og medarbejdere. Leverandøren monitorerer mønstre og tendenser i patientklager og patientforsikringssager. Leverandøren skal på patientens første fremmøde oplyse om navn på kontaktsygeplejerske eller -læge Overlap til DDKM standard Der er dokumentation for, at der er udpeget en navngiven sundhedsfaglig kontaktperson senest 24 timer efter indlæggelse? Der er dokumentation for, at der er udpeget en navngiven sundhedsfaglig kontaktperson senest ved det andet ambulante fremmøde? Leverandøren skal senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisningen oplyse patienten om tid og sted for undersøgelse eller behandling. Oplysningsbrev sendes til patienten, så det kan modtages af patienten senest 8 hverdage efter modtagelse af henvisningen. Patienten skal samtidig oplyses om, at patienten ved henvendelse til sygehuset kan få oplyst antal behandlinger, der foretages på sygehuset Leverandøren skal oplyse patienten om det udvidede frie sygehusvalg. Leverandøren er herudover forpligtiget til at sikre, at der ikke gives information eller vejledning til patienter med det formål eller den følge, at det udvidede frie sygehusvalg omgås eller misbruges Side 6

7 Leverandøren skal medvirke i Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP) når de tilbydes. Den private leverandør leverer de ønskede personoplysninger Krav, der skal sikre en sammenhæng til den offentlige indsats i øvrigt Benytter leverandøren sig af underleverandører er leverandøren forpligtiget til at sikre, at underleverandør opfylder alle de gældende krav En del af DDKM standard I kontrakter med eksterne leverandører fastsættes krav til kvalitetsniveauet. Leverandøren er forpligtet til på forlangende at fremsende dokumentation til Danske Regioner for, at evt. underleverandører efterlever kontrakten, såfremt underleverandøren ikke allerede har kontrakt med Danske Regioner. Leverandøren skal indenfor rimelig tid efter endt behandling fremsende udskrivningsbrev (epikrise) til henvisende enhed og patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge. Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for indholdet af epikriser jf. vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv. Epikrisen afsendes indenfor 3 hverdage efter patientens udskrivelse, samt at ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne. Side 7

8 Leverandøren skal orientere bopælskommune om udskrivelse, hvor det er relevant Leverandøren er i øvrigt forpligtet af sundhedsaftalerne mellem patienters bopælskommune og bopælsregion. Sundhedsaftalerne mellem bopælsregionen og bopælskommunen skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhængende forløb for de patienter, som modtager behandling mv. hos private leverandører, jf. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Overlap til DDKM standard Der foreligger retningslinjer for formidling af oplysninger vedrørende udskrivelse fra institution til kommunalt regi i forhold til indgåede sundhedsaftaler. Samt at ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne. Leverandøren er bekendt med sundhedsaftaler, og både ledere og medarbejdere efterlever disse, når det er relevant. En leverandør kan kun i enkelte tilfælde afvise en henvist patient, hvis der er lægefaglige begrundelse herfor eller kapacitetsmæssige problemer til stede for, som ikke gør det muligt at behandle patienten. Eller hvis der åbenlys uenighed om indikation mellem henvisende enhed og den private leverandør. Såfremt en leverandør er nødt til at afvise en patient, skal denne uden ugrundet ophold meddele den henvisende instans herom, således at patienten kan fortsætte behandling et andet sted. Leverandøren er forpligtet til løbende såvel som efter konkret anmodning at orientere om ventetiden til de konkrete behandlinger omfattet af kontrakten via minimum 1 gang om måneden Den løbende indberetning af ventetider sker ved indberetning til det internetbaserede Venteinfosystem. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at oplysningerne om leverandøren på til hver en tid er opdaterede. Dvs. der skal tjekkes om datoen lyser rødt, hvilket betyder manglende opdatering Leverandøren skal kunne fremsende udskrivningsbreve DIS01/DIS02 elektronisk i henhold til gældende MedCom standarder Leverandøren skal kunne anvende løbende elektronisk korrespondance DIS91 med den henvisende enhed Leverandøren skal kunne fremsende elektronisk faktura for hver patient til patientens bopælsregion med reference til modtagne henvisning Side 8

9 Krav om dokumentation og oplysninger om virksomheden generelt Leverandøren er forpligtiget til løbende at indberette til Sundhedsstyrelsens landspatientregister (LPR) i overensstemmelse med Fællesindholdet Indberetningen er en forudsætning for, at leverandøren kan modtage betaling fra regionen Leverandøren må først påbegynde undersøgelse/behandling, når der foreligger henvisning fra en henvisende enhed. Der indledes ikke en behandling førend leverandøren har modtaget en skriftlig eller elektronisk henvisning, som lægges i journalen. Leverandøren er forpligtiget til at kunne levere de ydelser, som fremgår af leverandørens koder på www. sygehusvalg.dk. Dog hvis der sker ændring hos leverandøren, som gør at det er uforsvarligt at yde en undersøgelse eller behandling, skal leverandøren straks meddele dette til Danske Regioner. Leverandøren skal sørge for, at have det fornødne personale, udstyr og faciliteter til at kunne behandle patienter så længe leverandørens koder står på Leverandøren er forpligtet til skriftligt at orientere den henvisende enhed og bopælsregionen om eventuelle klagesager og patientforsikringssager opstået i forbindelse med leverandørens behandling af patienter i henhold til kontrakten. Såfremt patienten ikke giver samtykke til en sådan orientering, må leverandøren alene foretage orienteringen uden nævnelse af patientens navn, CPR-nummer eller andre personhenførbare oplysninger (anonym orientering). Der sendes skriftlig orientering til henvisende instans/ bopælsregion Leverandøren er forpligtiget til at meddele Danske Regioner, hvis den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer gennem praksisoverenskomsten Der fremsendes en skriftlig meddelelse til Danske Regioner el. på mail Side 9

10 Leverandøren skal ved fakturering oplyse det, hvis der er udleveret genanvendelige hjælpemidler og behandlingsredskaber Leverandørens faktura og bilag indeholder en specifikation af de nævnte forhold hvis der er anvendt implantater, som der ifølge aftalen kan ske en refusion af udover den relevante DUF-takst. hvis der er rekvireret tolkebistand hvis der er blevet behandlet uforudsete lidelser og komplikationer Leverandøren skal iagttage og overholde den til enhver tid gældende lovgivning om god markedsføringsskik, jf. nu lov nr. 326 af 6. maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser. Leverandøren er forpligtiget til at tegne en forsikring til dækning af alle krav under kontraktens løbetid Side 10

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland

Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland Program for håndtering af utilsigtede hændelser i Region Nordjylland 1 PROGRAM FOR HÅNDTERING AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER I REGION NORDJYLLAND Udgivet af Kvalitetskontoret, Sundhed Plan og Kvalitet Primær

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje

Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje Krav til leverandører af personlig hjælp og pleje 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til personlig hjælp og pleje jf. servicelovens 83, stk. 1. nr. 1. og kvalitetsstandard

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø. Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingeservice Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. AF 22. DECEMBER 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND

VÆRKTØJSKASSE. Sundhedsaftalen 2015 2018 SJÆLLAND VÆRKTØJSKASSE Sundhedsaftalen 2015 2018 KKR SJÆLLAND Værktøjskassen Generelt Kørsel Definitioner Indlæggelse og udskrivelse Planlægningskonference Indlæggelser af borgere fra sociale tilbud Voksne 108

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro

K O N T R A K T. mellem. og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 14. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune.

Borgeren får efter den kommunale visitation mulighed for frit at vælge blandt de leverandører, der er godkendt af Høje-Taastrup Kommune. Indledning Baggrund Private virksomheder har efter Lov om Social Service mulighed for at søge om at blive godkendt som leverandør af hjælp på ældreområdet i Høje-Taastrup Kommune. Opgaverne omfatter ikke

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886

K O N T R A K T. mellem. Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 Dato: 21. december 2012 K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV PRIVATE LEVERANDØRER AF PERSONLIG & PRAKTISK HJÆLP TIL VISITEREDE BORGERE I NY VEJEN KOMMUNE Kvalitets og leverandørkrav - Hjemmehjælp Side 1 af 19 MAJ 2006 INDHOLD 1. INDLEDNING

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

K O N T R A K T. mellem

K O N T R A K T. mellem K O N T R A K T mellem Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø og Røde Kors Sandholmgaardsvej 40 3460 Birkerød CVR. nr. 18887886 om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl. af 30. januar

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven

O:\Indenrigs- og Sundheds-\Særtryk\537821\Dokumenter\537821.fm 06-07-05 11:51 k04 SJ. Sundhedsloven Lov nr. 546 af 24. juni 2005 Sundhedsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Sundhedsvæsenet

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere