Roskilde Kommune. Februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roskilde Kommune. Februar 2011"

Transkript

1 Roskilde Kommune Februar 2011

2 Roskilde Kommune Februar 2010

3 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 1 1 Baggrund Terminologi Grundlag for tillægget 2 2 Lovgrundlag 4 3 Fremtidig afledning af tag- og overfladevand Regnvandskanalerne og regnvandsbassinet Dimensionering af regnvandsbassinet Dimensionering af regnvandskanalerne Afledning af tag- og overfladevand frem til regnvandskanalerne og regnvandsbassinet 6 4 Fremtidig afledning af husspildevand Roskilde Forsyning A/S s ansvar 7 5 Miljømæssige forhold Tag- og overfladevand Husspildevand 9 6 Tidsplan og økonomi Tidsplan Økonomi 10 7 Miljøvurdering (Vurdering efter Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer) 12

4 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 2 1 Baggrund Nærværende tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune beskriver forholdene vedr. afledning af tag- og overfladevand samt husspildevand på Musicon. 1.1 Terminologi Regnvandsbassin Regnvandsbassin udformet som et rekreativt sø-område til forsinkelse af tag- og overfladevand med tilhørende pumpestation og ledning ud af området. Regnvandskanal Kanaler der leder tag- og overfladevand til regnvandsbassinet. Der findes to kanaler i området - en nord-syd gående kanal fra Hal 1 til bassinet og en øst-vest gående fra Rabalderstræde til bassinet. Kanalerne etableres og drives af Roskilde Forsyning. Regnvandsrende Rende langs veje der afleder tag- og overfladevand fra de enkelte grunde og frem til regnvandskanalerne og regnvandsbassinet. 1.2 Grundlag for tillægget Musicon området er i dag fælleskloakeret og afleder tag- og overfladevand samt husspildevand til Bjergmarken renseanlæg. Området er pålagt en begrænset afledningsret på 0,17, hvilket betyder, at 17 % af arealet må aflede tag- og overfladevand uforsinket til fælleskloakken. Kloakledningerne i Rabalderstræde og Rampelyset ejes af Roskilde Forsyning A/S i modsætning til de øvrige kloakker på Musicon, der ejes af grundejeren Roskilde Kommune, jf. bilag B indsat bagerst. Af den gældende spildevandsplan fremgår, at området skal separatkloakeres med offentlig forsyningspligt (forestået af Roskilde Forsyning A/S) frem til skel af de enkelte ejendomme inden udgangen af 2012 og at der skal etableres et regnvandsbassin i tilknytning til området. Rammelokalplan nr. 540 for MUSICON udlægger området til detailhandel, bolig, kreative erhverv, offentlige formål, undervisning, restaurations- og hotelvirksomhed og publikumsrelaterede aktiviteter samt et regnvandsbassin med tilhørende afvandingskanaler.

5 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 3 Rammelokalplanen beskriver, at al afvanding skal foregå overfladisk i åbne render, samt at grundejerforeningen er ansvarlig for drift og vedligehold af renderne fra grundene og frem til afvandingskanalerne. Disse planmæssige forudsætninger understøttes ikke af den gældende spildevandsplan, og nærværende tillæg til spildevandsplanen er derfor udarbejdet for at understøtte Rammelokalplan 540. Det er i Rammelokalplan 540 valgt at etablere et åbent regnvandssystem på Musicon af to årsager. For det første fordi det forventes at tilføre området rekreativ værdi, men mest væsentligt fordi området ligger ovenpå en gammel losseplads, der gør traditionel nedgravning af kloakrør i området problematisk. Det er derfor vurderet fordelagtigt med et overfladisk system, der ikke nødvendiggør så meget gravearbejde. Tillæggets bestemmelser erstatter tidligere bestemmelser for området, herunder bestemmelserne vedr. begrænset afledningsret. Tillægget fastlægger endvidere, at tidsplanen for separatkloakeringen af området skal ske i takt med områdets udbygning og ikke inden 2012, som angivet i den gældende spildevandsplan. De eksisterende bygninger på grunden skal separatkloakeres, idet tidsplanen herfor vil være afhængig af udbygningen af Musicon. Hvis udbygningen af Musicon går i stå, vil takten for separeringen af området dog blive revurderet. Tillægget rummer derfor følgende ændringer i forhold til eksisterende spildevandsplan: Regnvandssystemet etableres som et åbent system Den begrænsede afledningsret på 0,17 for området bortfalder. I henhold til rammelokalplan 540, indføres en max tilladelig befæstelsesgrad for området som helhed på 80%. I forbindelse med lokalplanlægningen fastsættes den maksimalt tilladelige befæstelsesgrad for de enkelte lokalplanplanområder, men det skal sikres, at den totale befæstelsesgrad ikke overstiger 80%.

6 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 4 2 Lovgrundlag Det lovmæssige grundlag for udarbejdelse af spildevandsplanen fremgår af Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 879 af 26. Juni 2010 samt "Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse", nr af 22. december 2006 med senere ændringer.

7 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 5 3 Fremtidig afledning af tag- og overfladevand 3.1 Regnvandskanalerne og regnvandsbassinet Roskilde Forsyning A/S har ansvaret for afledning af tag- og overfladevand i regnvandskanalerne og frem til regnvandsbassinet og fra bassinet og videre til regnvandskloakken i Sdr. Ringvej, hvorfra det ledes til Roskilde Fjord. Roskilde Forsyning A/S ejer kanalerne. Roskilde Forsyning anlægger, ejer og driver renden fra kanalvæggen og ud til skel. Roskilde Forsyning A/S forsyningsgrænse er placeret langs skellet til regnvandskanalerne og langs skellet til regnvandsbassinet. Figur 2 Hvor regnvandsrenderne krydser skellet til regnvansakanalerne defineres tilslutningspunktet for regnvandsrenderne til Roskilde Forsynings A/S. 3.2 Dimensionering af regnvandsbassinet Det forudsættes at regnvandsbassinet skal magasinere vand fra Musicons bebyggede arealer med den forudsatte maksimale befæstelsesgrad svarende til et areal på 21 red ha. Derudover er regnvandsbassinet dimensioneret til at kunne afvande ca. 8 ha red. vej- og pladsareal udenfor Musicon området (Køgevej, Maglegårdsvej, Sdr. Ringvej og Motelvej inkl. evt. ejendomme beliggende langs vejene). Derudover afvandes motorvejen med et afløb på 25 l/s. Denne reservekapacitet af bassinet er tiltænkt anvendt ved kommende renoveringsprojekter for vejene, der i dag bidrager med regnvandsmængder i et omfang, der medvirker til overbelastning af fælleskloakkerne i områderne omkring Musicon. I givet fald vil der skulle gennemføres

8 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 6 en separatkloakering af vejene (og evt. ejendommene langs vejene), hvilket vil blive omfattet af et tillæg til spildevandsplanen. Bassinet er dimensioneret i forhold til en gentagelsesperiode for oversvømmelse på n = 1/10 og med en klimafaktor på 1,2 for at tage højde for større nedbørsmængder i fremtiden som følge af klimaforandringer. Bassinet kan rumme ca m³ tag- og overfladevand ved max belastning. Regnvandet bortledes via en pumpestation og en trykledning mod nord i Rabalderstræde til Søndre Ringvej. Der overpumpes mellem 1 og 2 l/s/ha red. Denne mængde er dimensioneret efter den af Roskilde Forsyning A/S fastlagte styrestrategi for Roskilde By som helhed og sikrer, at nedstrøms regnvandssystemer ikke bliver overbelastet mere end tilladeligt i henhold til Ingeniørforeningens Skrift nr. 27. Regnvandet udledes i Roskilde Fjord via eksisterende regnvandsudløb UD7. Der vil blive meddelt ny udledningstilladelse for regnvandsudløb UD7, i det oplandet er ændret i forhold til den nuværende tilladelse. 3.3 Dimensionering af regnvandskanalerne Dimensioneringen af regnvandskanalerne følger Ingeniørforeningens skrift nr. 27 om dimensionering af kloakker, idet det forudsættes, at der ikke afledes tag- og overfladevand fra mere end 80% af området som helhed, i henhold til Rammelokalplan 540. Dimensioneringsgrundlaget følger i øvrigt den øvrige dimensioneringspraksis i kommunen og grundejerne på Musicon, vil derfor få et serviceniveau, der er sammenligneligt med resten af kommunen. 3.4 Afledning af tag- og overfladevand frem til regnvandskanalerne og regnvandsbassinet Grundejerne bliver ansvarlige for afledning af tag- og overfladevand frem til enten de to regnvandskanaler eller evt. direkte til regnvandsbassinet. Dette ansvar reguleres af et kommende spildevandslaug, der via vedtægterne for lauet, fastsætter ansvar for vedligeholdelse og renovering.

9 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 7 4 Fremtidig afledning af husspildevand 4.1 Roskilde Forsyning A/S s ansvar Roskilde Forsyning A/S har ansvaret for afledning af husspildevand fra skel og frem til spildevandsledningerne i Rabalderstræde og Rampelyset der i dag er ejet af Roskilde Forsyning A/S. Bilag D indsat bagest viser beliggenheden af de eksisterende ledninger i området samt disses ejerforhold. Alle nye spildevandsledninger der etableres i området fra Rabalderstræde og Rampelyset og ud til de dele af området, der ikke kan forsynes via det eksisterende spildevandssystem, etableres og drives af Roskilde Forsyning A/S.

10 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 8 5 Miljømæssige forhold 5.1 Tag- og overfladevand Regnvandskanalerne og regnvandsbassinet skal opsamle, aflede og magasinere tag- og overfladevand fra befæstede arealer dvs. tage og vejflader m.v. Almindeligvis vil der skulle etableres olieudskillere ved tilløbet til f.eks. et åbent regnvandsbassin der samtidig skal fungere som rekreativt område. Idet afledningen af tag- og overfladevand sker i åbne render, vil det dog ikke være muligt at etablere traditionelle olieudskillere. En evt. olieforurening vil derfor først kunne ses i renderne og derefter i regnvandsbassinet. Først i regnvandsbassinet vil det være teknisk muligt at håndtere en evt. olieforurening, hvilket vil blive sikret ved at afledningen til pumpestationen sker via et dykket afløb. Herved kommer den ene af regnvandsbassinets fordybninger til at fungere som oliefang. Olien vil lægge sig øverst på vandfladen og et dykket afløb vil dermed kunne sikre at olien ikke løber direkte ud af bassinet. Det dykkede afløb tømmer bassinet til en pumpestation. Pumpestationen vil kunne slukkes således at bassinet vil stå vandfyldt længe nok til at olien på vandoverfladen vil kunne fjernes med slamsuger. Regnvandsbassinet er et teknisk anlæg og vandkvaliteten i bassinet vil være præget af forurenende stoffer fra tag- og vejvand. Vandets kvalitet vil variere og være nedbørsafhængig således, at en våd periode vil give klarere og mere vand i bassinet end en tør sommerperiode, hvor risikoen for algeopblomstring er til stede. Regnvandsbassinet og regnvandskanalerne udformes således, at nedsivning ikke vil være mulig. Bassinet og regnvandskanalerne udformes endvidere således, at gas fra lossepladsdepotet i undergrunden, der siver op gennem jorden ledes udenom bassinet og regnvandskanalerne, for at undgå ophobning under disse.

11 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 9 Følgende beregningsmæssige mængder tag- og overfladevand vil blive afledt fra området via regnvandsbassinet: Mængder Regnvand COD BI5 Tot-N Tot-P m3/år 5,70 t/år 1,20 t/år 0,20 t/år 0,05 t/år Mængderne er ikke reduceret for evt. tilbageholdelse i regnvandsbassinet. Stof- og vandmængderne angivet i tabellen ovenfor, vil under de eksisterende kloakforhold i området blive tilledt fællessystemet i det omfang regnvandet fra området ikke nedsives via de to grusgravshuller hvor det kommende bassin skal etableres. Graden af nedsivning er ukendt, fordi en del af vandet afstrømmer overfladisk mod hullerne og fordi en del dræn fra området ender i hullerne. Når separeringen af Musicon området er gennemført og fælleskloakeringen afskaffet, vil ovenstående mængder blive ledt til Roskilde Fjord via regnvandsudløb UD7, i stedet for Bjergmarken Renseanlæg. Som ovenfor nævnt er graden af nedsivning i området ukendt og dermed er områdets belastning af overløb OC19 ukendt. Det er derfor ikke muligt at estimere, hvor meget aflastningerne fra overløb OC19 vil falde som følge af separeringen, men givet er det, at der vil ske en reduktion. Regnvandet der i dag nedsiver via de to grusgravshuller ender dog også i Roskilde Fjord som udsivende grundvand. 5.2 Husspildevand Den årlige spildevandsproduktion fra området vurderes til ca m 3 sanitært husspildevand eller ca. 140 m 3 /d svarende til ca PE. Husspildevandet ledes til Bjergmarken Renseanlæg, hvor der er rigelig kapacitet til rensning af husspildevandet.

12 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 10 6 Tidsplan og økonomi 6.1 Tidsplan Roskilde Forsyning A/S forventes at udføre regnvandsbassinet og pumpestationen med tilhørende trykledning i Regnvandskanalerne udføres af Roskilde Forsyning A/S i , således at den nordligste del som skal afvande rampelyset etableres i 2010 og resten af kanalerne i Rabalderstræde forventes etableret i tre etaper i 2010, 2012 og 2014 fra nord mod syd. Hvis der viser sig behov for afledning af tag- og overfladevand fra den nordlige del af området til kanalen der løber fra Rabalderstræde til regnvandsbassinet, vil der blive etableret en midlertidig afledningsmulighed til kanalerne. Roskilde Forsyning A/S udfører sin del af spildevandskloakeringen i takt med grundsalget. Forsyningen sker enten ved nyanlæg eller ved overtagelse af dele af de eksisterende spildevandsledninger, i det omfang de kan genbruges. Spildevandsledninger etableres i vejarealer og i arealer ejet af Roskilde Kommune, hvorfor der ikke bliver behov for ekspropriationer. 6.2 Økonomi Roskilde Forsyning A/S finansierer regnvandsbassinet og pumpestationen med tilhørende trykledning. Roskilde Kommune finansierer de rekreative elementer der ønskes knyttet til bassinet og kanalerne. Drift og vedligeholdelse af regnvandsbassinet finansieres i fællesskab mellem Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning A/S, således at den del af driften der vedrører de rekreative elementer, finansieres af Roskilde Kommune. Regnvandskanalerne udføres af Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning A/S i fællesskab, idet Roskilde Forsyning A/S afholder den del af udgifterne der svarer til etablering af en traditionel afvandingskanal og Roskilde Kommune afholder de udgifter, der medgår til at rekreativisere kanalerne. Drift og vedligeholdelse af regnvandskanalerne finansieres i fællesskab mellem Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning A/S, således at den del af driften der vedrører de rekreative elementer, finansieres af Roskilde Kommune. Overløbet fra regnvandskanalerne til regnvandsbassinet udføres af Roskilde Kommune samtidig med at regnvandskanalerne etableres.

13 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 11 Efter etableringen af anlæggene betaler grundejerne vandafledningsbidrag til Roskilde Forsyning A/S på almindelige vilkår og i henhold til Roskilde Forsyning A/S betalingsvedtægt. Omkostningerne for Roskilde Forsyning A/S skønnes til ca. 20 mio. kr. for etablering af regnvandsbassinet med tilhørende pumpestation og trykledning og yderligere ca. 10 mio. kr. for supplerende regnvandsledning frem til regnvandssystemet i Sdr. Ringvej. Omkostningerne for Roskilde Forsyning A/S for etablering af regnvandskanalerne skønnes til ca. 3 mio. kr. Omkostningerne for Roskilde Kommune for etablering af regnvandsbassinet og regnvandskanalerne (rekreative elementer) samt overløbet fra regnvandskanalerne til regnvandsbassinet, kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt. Omkostningerne ved etablering af spildevandsledninger i området kan ikke vurderes på nuværende tidspunkt, da disse vil være helt afhængige af udstykningsforholdene i fremtiden.

14 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 12 7 Miljøvurdering (Vurdering efter Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer) Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af "Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer" nr. 936 af 24. september Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling ved at sikre, at der gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Følgende vurderes: a) Planens hovedformål er at tilvejebringe det retslige grundlag for, at Roskilde Forsyning A/S kan etablere et traditionelt spildevandssystem og et regnvandssystem, bestående af to regnvandskanaler og et regnvandsbassin. Regnvandsbassinet etableres for at sikre at tilledningen af tag- og overfladevand til Roskilde Forsyning AS regnvandssystem, ikke medfører oversvømmelser i oplandet. b) De sandsynlige effekter af ikke at etablere bassinet, vil være overbelastede regnvandsledninger i Roskilde By mellem MUSICON og Roskilde Fjord. c) Miljøforholdene generelt forventes ikke at blive berørt af projektet. Regnvandsbassinet og regnvandskanalerne udformes således, at nedsivning ikke vil være mulig. Bassinet og regnvandskanalerne udformes endvidere således, at gas fra lossepladsdepotet i undergrunden, der siver op gennem jorden ledes udenom bassinet og regnvandskanalerne, for at undgå ophobning under disse. d) Der vurderes ikke at være særlige områder, som påvirkes af etableringen af bassinet og regnvandskanalerne. e) De internationalt udpegede beskyttelsesområder i Roskilde Fjord vurderes ikke at blive påvirket, idet den regnvandsudledning som tillægget medfører via udløb UD7, mere eller mindre svarer til den vandmængde, der i dag udledes fra Bjergmarken Renseanlæg via udløb UD9 og fra overløb OC19 via udløb UD7, på grund af den nuværende fælleskloakering af området. I det omfang den vandmængde der afledes fra området delvist nedsiver i de to grusgravshuller, vil der dog være tale om at udledningen til Roskilde Fjord vil stige. Udløbene UD7 og UD9 sker begge via havledningen til den samme lokalitet i Roskilde Fjord, og da forureningsindholdet i separat afledet tag- og overfladevand nogenlunde svarer til forureningsindholdet i renset

15 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 13 spildevand, vil påvirkningen være nogenlunde den samme som i dag, idet det vand der evt. nedsiver på grunden, også ledes til Roskilde Fjord ved udsivning. f) Ved etableringen af regnvandsbassinet opnås en betydeligt mindre påvirkning af nedstrøms kloakledninger, idet afledningen fra bassinet er fastsat til ikke at være større end det nedstrøms beliggende system kan føre. g) Der synes ikke at være nogen negative effekter af forslaget. h) Den valgte placering af bassinet er vurderet at være en lokalitet, hvor negative effekter ikke opstår. En eksisterende lavning i området udnyttes til bassin og de rekreative og biologiske værdier der i dag findes omkring lavningen genskabes og forbedres. Dette gøres ved at tilplante bassinområdet med træer, buske og græs og ved at sikre at en del af bassinet vil være permanent vandfyldt, hvorved det vil blive en biotop for mange dyre- og plantearter. i) Regnvandsbassinet overvåges via Bjergmarkens renseanlægs SRO-system, idet der monteres målere i pumpestationen ved bassinet, der moniterer bassinets fyldningsgrad i tørvejr og under regn, samt driftsforhold for pumperne. På baggrund af denne vurdering af de miljømæssige konsekvenser af tillægget, samt vurderingerne opsummeret i skemaet Screening for Miljøvurdering i Bilag B, gennemføres der ikke en miljøvurdering af tillægget efter reglerne i Lov om miljøvurdering af Planer og Programmer

16 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 14 % %! " #$!

17 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 15 BILAG B Screening for MILJØVURDERING af Tillæg Nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune - spildevandsafledning fra Musicon Titel: MUSICON Udført af: Jakob H. Hansen, COWI / Hans Chr. Jensen, Miljø og Byggesag Dato: 5. Oktober 2010 Bymiljø og landskab Grønne områder Landskabelig/byarkitektonisk værdi Geologiske særpræg Skovrejsning/nedlæggelse Kulturhistoriske forhold Friluftsliv/rekreative interesser Dyre- og planteliv samt mangfoldighed Fredning og naturbeskyttelse Vådområder Vandløb Risiko for forurening Støj og vibrationer Lys og/eller refl eksioner Luft Jord Grundvand Overfladevand Udledning af spildevand Ressourceanvendelse Arealforbrug Energiforbrug Vandforbrug Produkter, materialer, råstoffer Kemikalier, miljøfremmede stoffer Affald, genanvendelse Jordbalance Ikke relevant Ikke væsentlig Indgår allerede x x x x Væsentlig/undersøges nærmere Bemærkninger Begrundelserne for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. og/eller uddybning af hvad der bør undersøges nærmere

18 Tillæg nr. 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 16 Befolkning Sikkerhed og sundhed Svage grupper (f.eks. handicappede) Materielle goder Brand, eksplosion, giftpåvirkning Trafik Sikkerhed og tryghed Energiforbrug Trafikmønstre Støj Kommunens politikker Agenda 21-strategien Indkøbspolitikken Handicappolitiiken Planens fremtidsversioner Screening/miljøvurdering x x Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger

19 . 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 17

20 . 3 til spildevandsplan for Roskilde Kommune om Spildevandsafledning fra Musicon 18 Bilag D

Screening for miljøvurdering

Screening for miljøvurdering Screening for miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009 Screeningsskema, Planens navn og nr. Tårnby kommunes Spildevandsplan for 2015-2027

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS

TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Forslag 22. januar 2015 FAXE KOMMUNE TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN FOR FAXE LADEPLADS Tillæg til Spildevandsplan 2012 2015 Separering af Nylandsvej og Alfavej samt enkelte ejendomme langs Hovedgaden, Gartnerhaven,

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3.

Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme C.5.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012.

Forslaget til Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen har været i offentlig høring fra den 30.august til den 25. oktober 2012. Til: ENDELIG Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2005 2009 Kloakeringen af HF Højvænge(opland B16.1S), A/H Stuvehøjgård(opland B16.5S) samt den sydlig del af HF Rønhøjgård (opland B16.4S) Har været i høring

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej.

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra Dømmestrupvej. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af overfladevand fra ny offentlig regnvandskloak til Kohaverenden,

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 7. Boliger på Benløse Fælled Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 7 Boliger på Benløse Fælled Februar 2008 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold....2 2.1 Lednings- og renseanlæg.... 2 2.2 Recipienter... 2 2.3 Gældende spildevandsplan...

Læs mere

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 2 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Strøby Egede (940.1, 940,2, 940.7, 940.8 og 940.9.) ændret etapeinddeling og bassinplacering 1 1. Indledning... 3 2. Status... 3 3. Plan...

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Kerteminde Kommune Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Kerteminde Kommune Udvidelse af industriområde syd for Lindø Port of Odense September 2015 Side 1 af 1 PROJEKT Lindø Industripark A/S, Afvanding af havneudvidelse

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By

T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n. Forslag. Egedal By 01 T i l l æ g t i l s p i l d e v a n d s p l a n Forslag i høring: 17.06-12.08 2014 Egedal By Indholdfortegnelse 1 Indledning 2 Areal og ejerforhold 3 Regn- og spildevandsafledning 3 Befæstelsesgrader

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410

SMV Screeningsnotat. Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 SMV Screeningsnotat Til kommuneplantillæg nr. 06-410 samt lokalplan nr. 062-410 og 063-410 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø April

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Tillæg 3 til Spildevandsplan 2008-2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 3 5. Anvendelse... 4 6. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune.

Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Side 1 Rebild Kommune Tillæg nr. 1-2013 til Spildevandsplan 2001-2011 for tidligere Skørping Kommune. Spildevandsplantillæg for Nedlæggelse af Bælum Renseanlæg. Fjerntransport af spildevand fra Bælum,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004

Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Tillæg til Spildevandsplan 2004 Maj 2006 Holstebro Kommune Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2004 Procedure for vedtagelse, indsigelser og klager Tillægget har været fremlagt til offentligt

Læs mere

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

VVM Myndighed. Lyngby-Taarbæk Kommune. Basis oplysninger. LAR anlæg i Ermelundskilen. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Lyngby-Taarbæk Kommune LAR anlæg i Ermelundskilen Anlægget etableres til forsinkelse

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk

Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand. Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke bæk Separering af Bale, afskæring af spildevand til Mørke renseanlæg og udledning af overfladevand Titel: Ansøgning om udledningstilladelse til Mørke Bæk Projektnummer:

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup

DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Notat DNV-C-01-05-NOT-Spildevandsafledning DNV-Gødstrup, strategi-0001 Strategi for håndtering af spildevand fra DNV-Gødstrup Dato : 20.09.2012 Projekt: 53.0000.12 Til Udført af Kopi til : Anders Debel

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023

Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Spildevandsplan 2001 2008, Odder Kommune, tillæg nr. 13: Separatkloakering af boligområde, lokalplan 3023 Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-09-2013 Sags Id. 727-2013-6543 Dok id. 727-2013-36223 Side 1/16

Læs mere

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune

Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan for Skanderborg Kommune Screening for miljøvurdering af tillæg nr. 14 til spildevandsplan 2009-2018 for Skanderborg Kommune Udført af Tue Skov og Marcus Tranbjerg Dato: 20-03-2014 Indhold 1 Indledning og baggrund 3 2 Planens

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr.

NOTAT. Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA. Projektnummer 1331200100. Christian Petersen, Odder Kommune. Line Nielsen. Revisionsnr. NOTAT Projekt Odder Spildevand - Nedlæggelse af Gylling RA Projektnummer 1331200100 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Odder Spildevand A/S Ansøgning om udledningstilladelse for Gylling

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461

Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling. 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Tillæg nr. 17 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune, separatkloakering af Gylling Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder 10-12-2013 Sags Id. 727-2013-24461 Dok id. 727-2013-157925 Side 1/5 Hvis du vil

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3.

Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Udvidelse af kommuneplanramme O.1.3. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:...

1. Indledning Eksisterende forhold Fremtidige forhold Recipienter Administrative forhold...3. Bilag:...4 Kortbilag:... 1. Indledning...2 2. Eksisterende forhold...2 2.1 Lednings- og renseanlæg...2 2.2 Recipienter...2 2.3 Gældende spildevandsplan....2 3. Fremtidige forhold...2 3.1 Ejendomme i det åbne land...2 3.2 Ledningsanlæg...2

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby

Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til udledning af overfladevand (tagvand, vejvand og vand fra øvrige befæstede arealer), jf. 28 i lovbekendtgørelse

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 5 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nyt opland RGL02SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige forhold

Læs mere

Sagsbehandler: Peter Müller

Sagsbehandler: Peter Müller Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato: 22. august 2014 Sagsident: 14/14629 Sagsbehandler: Peter Müller Dir. tlf.

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11

Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP. Rettelsesblad 11 Region Hovedstaden Nyt affalds- og spildevandsanlæg på Glostrup Hospital som OPP Rettelsesblad 11 7. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Rettelsesblad 11... 3 1.1 Rettelse til Bilag 0 Appendiksfortegnelse...

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse

Tillæg nr. 7 til spildevandsplan for Odder Kommune Ondrup. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Ondrup Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Areal og ejerforhold 4. Ændring af spildevandsafledning - status og plan

Læs mere

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse

Beregningsforudsætninger spildevand Der regnes med belastninger, som angivet i Tabel,2 og 3 afhængig af områdernes planlagte Anvendelse Beregningsforudsætninger Her beskrives hvilke beregningsforudsætninger NK-Spildevand A/S anvender ved dimensionering af nye kloakanlæg eller renovering af eksisterende anlæg. NK-Spildevand A/S vil løbende

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere