Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation"

Transkript

1 Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice februar 2015

2 Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune mellem Rebild Kommune Center Pleje og Omsorg Hobrovej Støvring (i det følgende kaldet kommunen) og [navn] [adresse] [postnummer, by] (i det følgende kaldet leverandøren) Nærværende kontrakt leverandører af madservice med udbringning omfatter (sæt X): 1. Kold mad og varm mad Kold mad Varm mad... KONTRAKT Som leverandør af madservice i henhold til Lov om Social Service 83, i Rebild Kommune Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse 1 Standardkontrakt Kontaktperson Kontraktgrundlag, omfang og løbetid Kontraktens genstand Leveringstid Til- og framelding Information Kontrol Underleverandør Betaling Prisregulering Erstatning og forsikring Force majeure Misligholdelse Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Konkurs Lovvalg og afgørelser af tvister Etik og socialt ansvar Arbejdsklausul Offentlige påbud Miljø Statistik Ændringer og tilpasning i kontrakten Betingelser Kravspecifikation Overordnede regler på området Visitation til madservice Levering af madservice Til- og framelding Opvarmning Beredskab Produktionsform Valgmuligheder Menuplan Side 3 af 22

4 2.10 Kvalitetskrav og energi-indhold Kvalitetskrav ved udbringning Kvalitetssikring Kvalitetskontrol Samarbejde Underretningspligt Arbejdets tilrettelæggelse Tilkøbsydelser Personalemæssige forhold Behandling af klagesager Tavshedspligt Gave- og låneforbud Arbejdsskader og forsikring Betaling Underskrift Side 4 af 22

5 1 Standardkontrakt Denne kontrakt er indgået efter Rebild Kommunes godkendelse af leverandøren inden for det på side 2 anførte område. På grundlag af godkendelsesmaterialet og leverandørens anmodning har parterne indgået nærværende kontrakt. Kontrakten indebærer, at leverandøren er godkendt til at yde madservice med udbringning i Rebild Kommune. Madservice leveres på baggrund af 83 i Serviceloven. Ydelserne skal udføres i henhold til den konkrete afgørelse fra Rebild Kommunes Myndighed (visitation) og ud fra Rebild Kommunes serviceniveau for madservice, jf. gældende kvalitetsstandarder. De gældende kvalitetsstandarder kan til enhver tid findes på Rebild Kommunes hjemmeside, Rebild Kommune ønsker at tilbyde borgerne frit leverandørvalg i tilknytning til tilbuddet om madservice. I overensstemmelse med de rammer, som følger af Lov om Social Service samt kommunens kvalitetsstandarder, har Rebild Kommune fastlagt de generelle vilkår for godkendelse af leverandører, der anmoder om godkendelse som leverandører af ovennævnte område. Formålet er at understøtte borgerens muligheder for at indtage varieret og ernæringsrigtig kost i eget hjem. Kommunen lægger vægt på et godt samarbejde, baseret på et højt informationsniveau, god kommunikation og åbenhed. 1.1 Kontaktperson I forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt har leverandøren udpeget: [Indsæt navn, og telefonnummer på kontaktperson] Kontaktpersonen er berettiget til at indgå aftaler på leverandørens vegne. Center Pleje og Omsorg afdeling Myndighed, er kontaktafdeling i forhold til kommunen. Myndighed kan kontaktes på tlf , eller på 1.2 Kontraktgrundlag, omfang og løbetid Bilagene udgør en integreret del af denne kontrakt. Såfremt der måtte være indbyrdes modstrid mellem, hvad der er anført i kontrakten og bilagene, har det i kontrakten anførte fortrinsret frem for det i bilagene anførte. Kontraktens omfang Godkendelse som leverandør i Rebild Kommune medfører, at leverandøren vil være forpligtet til at yde den pågældende service hos alle de respektive borgere, der ønsker at benytte den private leverandør i hele kommunen. Aftaleperiode Denne kontrakt er uden tidsbegrænsning og kan opsiges med et 6 måneders varsel af begge parter. 1.3 Kontraktens genstand Leverandøren er forpligtet til på baggrund af kommunens visitation at varetage opgaverne vedrørende produktion, udbringning og administration af kommunens madservice til borgere i eget hjem. Der kan ikke garanteres en bestemt mængde portioner, da antallet kan variere i forlængelse af, at andre leverandører godkendes under fritvalgsordningen. Leverandøren har pligt til at levere til alle borgere der måtte vælge den pågældende leverandør. Side 5 af 22

6 Ydelsen leveres i henhold til kravspecifikationen og i overensstemmelse med de anførte kvalitetskrav, tidsfrister og kvalitetsstandarder mv. Myndighed er ansvarlig for visitering til serviceydelser efter Servicelovens 83, herunder madservice inklusive diæter og specialkost, til borgere i henhold til Rebild Kommunens kvalitetsstandard og fritvalgslovgivningen i øvrigt. Bevilling af madservice sker på baggrund af en ansøgning foranlediget af borgeren selv, dennes læge, pårørende eller andre interessenter. 1.4 Leveringstid Varmholdt mad skal leveres dagligt i tidsrummet kl Køle/vakuum mad skal leveres mindst én gang ugentligt og på samme hverdag hver uge. Tidspunkt for levering til den enkelte borger indenfor det angivne tidsrum aftales mellem leverandør og borger. Borgeren skal modtage maden +/- 30 minutter indenfor aftalt tidspunkt. 1.5 Til- og framelding Leverandøren er eneansvarlig for styring af leverancerne samt ansvarlig for registrering af bestillinger og afbestillinger. Madservice iværksættes hos leverandøren senest 5 dage efter borgeren er visiteret og leverandør er valgt, dog tilstræbes iværksættelsen hurtigst muligt. En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Ved ændringer tages kontakt til Myndighed. Afbestilling af madservice skal kunne ske mindst 7 dage forud for ønsket. Afbestilling kan alene ske til leverandøren. Der betales ikke for rettidig afbestilt mad. Ved helt ophør skal afbestillingen ske mindst 14 dage før. Indlæggelse på sygehus eller dødsfald afmeldes som hastsag, og levering ophører samme dag som leverandøren får besked. 1.6 Information Leverandøren skal forestå den løbende praktiske information omkring madservice til borgerne herunder udsendelse af menuplaner og bestillingsseddel. Kommunen er ansvarlig for, via visitering, kvalitetsstandarder mv., den mere generelle information om madordningen til borgerne. 1.7 Kontrol Leverandøren skal have et egenkontrolprogram, som er godkendt af Fødevarestyrelsen. Leverandøren skal på anmodning fra kommune afgive rapportering om udfaldet af egenkontrol. Leverandøren skal hurtigst muligt informere kommunen om afvigelser eller uregelmæssigheder identificeret ved egenkontrol. Kommunen er til enhver tid og uden varsel, og uden at leverandøren kan kræve særskilt beregning, berettiget til at foretage stikprøver af produktionen til sikring af opfyldelsen af kvalitets- og produktionskrav. Kommunen er til enhver tid og uden forudgående varsel berettiget til at føre kontrol med, at der er overensstemmelse mellem leverede og visiterede ydelser. 1.8 Underleverandør Leverandørens forpligtelse i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med kommunen overlades til udførelse af anden/andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse. Side 6 af 22

7 Hvis der opnås enighed om anvendelse af underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer leverandøren for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis leverandøren selv havde udført leverancen. 1.9 Betaling Leverandøren fremsender specificeret elektronisk faktura senest den 10. i hver måned, for foregående måneds leverancer. Betaling sker senest 30 dage efter modtagelse af korrekt faktura. Betalingen dækker alle omkostninger, der er forbundet med at levere de i kravspecifikationen nævnte ydelser, herunder arbejdsløn, ferie og sygdom, ATP, arbejdsbeklædning, ulykkes- og ansvarsforsikring, arbejdsledelse, ID-kort, administration mv., samt redskaber. Alle fakturaer skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. LBK nr. 789 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Fakturaer skal indeholde følgende oplysninger: Fakturanr. EAN nr. Perioden der betales for Antal personer tilmeldt i perioden Elektroniske fakturaer skal udarbejdes i det fællesoffentlige format OIOUBL-format og fremsendes via det til enhver tid fællesoffentlige format, pt. OIORASP. Udbyder er berettiget til at afvise fakturaen, hvis fakturaen ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler Prisregulering Leverandøren skal kunne levere til det af Rebild Kommune fastsatte prisniveau. Prisniveauet kan ses på fritvalgsdatabasen, De udmeldte priser er udtryk for de aktuelle priser. Priserne reguleres minimum én gang årligt, pr. 1. januar Erstatning og forsikring Leverandøren er efter dansk rets almindelige erstatningsregler ansvarlig for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader, som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter. Leverandøren er forpligtet til at tegne professionel produktansvarsforsikring og opretholde sådan forsikring i hele kontraktperioden. Forsikringen skal mindst dække en samlet årlig forsikringssum på 10 mio. danske kr. Leverandørens eventuelle selvrisiko må ikke overstige danske kr. pr. skade. Leverandørens erstatningsansvar er ikke begrænset til forsikringssummen Force majeure I tilfælde af force majeure, hertil regnes kun generalstrejke, naturkatastrofer, krig o. lign., som forhindrer opfyldelse af kontrakt, bortfalder parternes forpligtelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part skriftlig meddelelse herom, så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Meddelelsen skal angive: Årsagen til force majeure situationen Side 7 af 22

8 Forventet varighed af force majeure situationen Indsats fra leverandørens sige for at kunne genoptage leveringer Er force majeure isoleret til leverandørens virksomhed, eller områder leverandøren bærer risikoen for, kan kommunen kontrahere til anden side, så længe force majeure er til stede Misligholdelse Enhver tilsidesættelse af leverandørens forpligtelser, det vil sige en hvilken som helst kvalitetsmangel, forsinkelse eller anden tilsidesættelse af de pligter, der i henhold til denne kontrakt med bilag påhviler leverandøren, udgør misligholdelse. Ved forsinkelse forstås følgende forhold: Ved levering af varmholdt mad: Varmholdt mad, der leveres til borgere med afvigelse på mere end +/- 30 minutter i forhold til tidsrummet kl betragtes som misligholdelse. Forsinkelse med udbringning til et flertal af borgere på samme dag betragtes som én misligholdelse, såfremt der er en indbyrdes sammenhæng i forsinkelserne, og at afvigelsen i forhold til det aftalte tidsrum ikke overstiger +/- 30 minutter overfor den enkelte borger. Borgeren skal informeres, hvis leverandøren er mere end 30 minutter forsinket. Leverandøren skal underrette kommunen i tilfælde af forsinkelse jf. ovenstående. Ved enighed mellem parterne om, at forsinkelsen skal betragtes som et enkeltstående tilfælde, vil forsinkelsen ikke blive betragtet som en misligholdelse af kontrakt. Første gang der forekommet misligholdelse i form af forsinkelse jf. ovenstående, meddeles leverandøren en skriftlig advarsel. Ved anden og efterfølgende forsinkelser med udbringningen er kommunen berettiget til at opkræve bod. Boden udgør kr for hver misligholdelse. Kommunen er berettiget til at modregne bodsbeløbet i de løbende betalinger til leverandøren. Boden udløses uden hensyn til, om det pågældende forhold kan karakteriseres som ansvarspådragende. Ved mangler forstås for eksempel: At den leverede mad ikke er i overensstemmelse med den kvalitets, der er beskrevet i kravspecifikationen At krav vedrørende kvalitetssikring og kvalitetskontrol ej gennemføres i henhold til kravspecifikationen Manglende iagttagelse af informationspligt, herunder manglende indberetning af ændringer i borgerens behov Viser en kvalitetskontrol, at der foreligger misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele kommunen dette. I tilfælde af mangler har leverandøren afhjælpningspligt og -ret. Kommunen kan stille krav om, at der i en periode efter en konstateret misligholdelse gennemføres skærpet kontrol, hvor omfanget af kontrollen udvises, og/eller hvor kontrollerne gennemføres hyppigere end ellers fastlagt. Er leverandøren vidende om, at der vil foreligge misligholdelse, skal leverandøren uden ugrundet ophold meddele kommunen dette. Leverandøren skal underrette kommunen om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad leverandøren vil gøre for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Undlader leverandøren at opfylde sin informationspligt, udgør det et selvstændigt tilfælde af misligholdelse. Foreligger der væsentlig misligholdelse er kommunen berettiget til at ophæve kontrakten med 1 måneds varsel. Eksempler på væsentlig misligholdelse er følgende: Side 8 af 22

9 Manglende overholdelse af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde. Manglende overholdelse af leverandørens underretningspligt. Fejlagtig levering af mad til borgere, som er visiteret til diæt-, allergi- og anden specialkost. Gentagne tilfælde af udebleven levering af mad, flere end 3 gange. Ikke overenskomstmæssige arbejdskonflikter. Gentagne overskridelser af de i udbudsmaterialet oplistede krav til produkter, personale, service og distribution. Dersom Leverandøren gentagne gange ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne kontrakt, er det at betragte som væsentlig misligholdelse, såfremt det er blevet påtalt skriftligt. Opremsningen er ikke udtømmende, idet der kan forekomme andre former for væsentlige misligholdelser, der kan berettige til ophævelse af kontrakten. I øvrigt er leverandøren ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, erstatningsansvar mv. Reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning og forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden Overdragelse af rettigheder, forpligtelser og fordringer Leverandørens rettigheder og forpligtelser i henhold til denne kontrakt kan hverken i fuldt omfang eller kun delvist overlades til anden/andre leverandør(er) uden forudgående skriftlig aftale med udbyder. Leverandøren kan ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af de krav, som leverandøren har ifølge kontrakten med tilhørende bilag. Overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Konkurs Leverandørens konkurs, betalingsvanskeligheder, og rekonstruktion vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Leverandørens konkursbo er forpligtet til at oplyse, om konkursboet indtræder i kontrakten med 5 dages varsel, idet kontrakten i modsat fald kan ophæves af kommunen Lovvalg og afgørelser af tvister Nærværende kontrakt er undergivet dansk ret. Alle tvister herunder ethvert spørgsmål om forståelse og fortolkningen af rammekontrakten, dens indhold, omfang, ophør eller opfyldelse skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Hvis parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af tvisten. Udgiften til mægleren afholdes af parterne i fællesskab, medmindre mægleren fastslår at årsagen til konflikten hovedsageligt kan tillægges den ene part. Såfremt tvisten ikke kan løses gennem parternes forhandling eller ved mægling, kan hver part kræve tvisten indbragt for domstolene til pådømmelse efter dansk lov. Værnetinget er kommunens retskreds Etik og socialt ansvar Udbyder forudsætter, at leverandøren og dennes underleverandører overholder internationale konventioner tiltrådt af Danmark, herunder følgende grundlæggende ILO-konventioner: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Side 9 af 22

10 Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135), inden for rammerne af gældende lovgivning. Det forudsættes endvidere, at leverandøren og dennes underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Såfremt udbyder bliver bekendt med, at leverandøren eller dennes underleverandører ikke lever op til foranstående bestemmelser, er leverandøren forpligtet til at opfylde kontrakten med et tilsvarende produkt, som opfylder kontraktens krav til produktet. Leverandørens eventuelle omkostninger forbundet hermed er udbyder uvedkommende. Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten Arbejdsklausul Rebild Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos leverandøren af de udbudte ydelser. Leverandøren forpligter sig derfor til at sikre, at de ansatte som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesvilkår som i henhold til kollektiv overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet skal udføres. Overholder leverandøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan Rebild Kommune tilbageholde vederlag til leverandøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår Offentlige påbud Leverandøren er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud gældende for en tilbudt vare såvel på tidspunktet for indgåelse af kontrakten som i kontraktperioden. Sker der i kontraktperioden ændringer i offentlige påbud, der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave, vil parterne kunne anvende reglerne i 19 vedr. afgørelse af tvister til at løse eventuelle tvivlsspørgsmål. Overtrædelser af offentlige påbud vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse Miljø Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver mv. På forlangende skal leverandøren fremsende dokumentation for produkternes miljømæssige egenskaber, således at udbyder kan foretage en miljøvurdering af produktet. Leverandørens udgifter i den forbindelse er udbyder uvedkommende Statistik Statistik skal efter anmodning udleveres jf. afsnit 2.12 i dette materiale, dog max 2 gange årligt Ændringer og tilpasning i kontrakten Ændringer i kontrakten kan kun ske med kommunens og leverandørens skriftlige samtykke. Side 10 af 22

11 Parterne er berettiget til at forlange sådanne ændringer i kontrakten, som er nødvendige for at tilpasse kontrakten til ændrede myndighedskrav. Såfremt en part finder, at ændrede forhold berettiger parten til ændringer, skal den anden part orienteres herom bilag fornøden dokumentation for de påberåbte ændringer. Parterne er herefter forpligtede til at gennemføre gensidigt imødekommende forhandlinger med henblik på at tilpasse kontrakten i overensstemmelse med de ændrede forhold Betingelser Nærværende kontrakt er betinget af, at udbyder kan godkende forsikringsbetingelserne for den af leverandøren tegnede professionelle produktionsforsikring. Leverandøren indestår for, at alt arbejde, der udføres i henhold til nærværende kontrakt udføres i overensstemmelse med god skik i branchen. Leverandøren garanterer, at der stilles kvalificerede og tilstrækkelige ressourcer til rådighed således, at leverancerne kan foregå uforstyrret af fravær i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom, personaleafgang mv. Side 11 af 22

12 2 Kravspecifikation Nærværende kravspecifikation beskriver Rebild Kommunes krav til de service- og kvalitetskrav, som leverandører skal leve op til i forbindelse med udførelsen af madservice til hjemmeboende borgere i kommunen. 2.1 Overordnede regler på området Det forudsættes, at produktion og levering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og anbefalinger, herunder at leverandøren er godkendt af Fødevareregionen både i forhold til produktion og transport. Der henvises bl.a. til følgende forskrifter: Anbefalinger for den danske institutionskost, Fødevarestyrelsen, 2009 Lov om fødevarer nr. 526 af 24. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 149 af 25. feb om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol Bekendtgørelse nr af 14. december 2005 om mærkning mv. af fødevarer Bekendtgørelse nr. 969 af 12. august 2010 Nordiske næringsstofanbefalinger Vær opmærksom på, at de otte kostråd, som fremgår af Anbefalinger for den danske institutionskost, er opdateret, og nu indeholder ti kostråd. Godkendte retningslinjer for Rebild Kommune: Kvalitetsstandard for madservice, maj Jf. bilag 2 Kommunen er forpligtet til løbende at revidere de gældende kvalitetsstandarder for madservice. Årlige revisioner kan indebære justeringer, som leverandøren skal tåle. 2.2 Visitation til madservice I Rebild Kommune er det Myndigheds visitatorer, som på baggrund af en konkret, individuel vurdering bevilger serviceydelser efter Servicelovens 83 herunder madservice inklusive diæt- og specialkost til borgere i henhold til Rebild Kommunes gældende kvalitetsstandarder og fritvalgslovgivningen. Når visitator har bevilget madservice sendes der en bestilling til leverandøren og en bevilling til borgeren. Jf. fritvalgsordningen skal Rebild Kommune oplyse borgeren om valgmuligheder mellem leverandører, hvorefter borgeren vælger hvilken leverandør, der ønskes. Borgeren har ret til at skifte leverandør. Leverandøren kan ikke fravælge enkelte borgere, hvilket vil sige, at leverandøren er forpligtet til at modtage alle henvisninger fra Myndigheds visitatorer. Der foretages revisitation efter behov, dog mindst én gang årligt. 2.3 Levering af madservice Rebild Kommune stiller følgende krav i forbindelse med levering af madservice: Der skal ydes madservice med levering alle årets dage. Leverandør må ikke aflyse madservice. Levering af varmholdt mad skal ske dagligt i tidsrummet kl Levering af køle-/vakuummad eller frostmad skal ske 1 gang om ugen på hverdage i tidsrummet kl Tidspunkt for levering til den enkelte borger indenfor det angivne tidsrum aftales med leverandøren. Borgeren skal modtage maden +/- 30 minutter indenfor aftalt tidspunkt. Ved afvigelser heraf skal leverandør underrette borgeren. Ved varmholdt mad skal leverandør sørge for emballage til varmholdelse. Side 12 af 22

13 Ved køle-/vakuummad og frostmad skal maden leveres i emballage, der tåler opvarmning i mikrobølgeovn og/eller traditionel ovn. Der skal på emballagen tydeligt fremgå i hvilken type ovn, at maden skal opvarmes i og borgeren skal informeres om hvordan maden skal håndteres og opvarmes. Ved varmholdt mad skal maden placeres i borgerens eget hjem på anvist plads af borgeren. Ved køle-/vakuummad og frostmad skal maden placeres efter aftale med borgeren i køleskab eller fryser. Leverandør af køle-/vakuummad og frostmad skal vejlede borgeren i modtagelse og opbevaring af køle-/vakuummad og frostmad i forhold til køleskabets/frysers temperatur og madens holdbarhed. Leverandøren skal kunne varetage akut levering i forbindelse med udskrivning fra sygehus ved borgere, der var visiteret til ydelsen inden indlæggelsen. Leverandøren skal kunne træffes pr. telefon i tidsrummet kl dagligt. Leverandøren er forpligtet til omgående telefonisk at underrette Center Pleje og Omsorg om alle uregelmæssigheder under udbringningen, f.eks. forsinkelser i forhold til den aftalte leveringstid. Forekommer der i en leverance fejl eller mangler, der kan tilskrives leverandøren, er denne forpligtet til omgående og for egen regning at levere det manglende til borgeren. Særaftaler vedrørende levering til borgere med specielle handicap skal nøje overholdes. Særaftaler vil fremgå af den aftale, der laves i forbindelse med visitering af madservice. Eksempel på særaftale vil være at chaufføren hjælper borger med at sætte maden i køleskab. Leverandøren skal omhyggeligt sikre, at den enkelte borger får den kost leveret, som borgeren er visiteret til samt den vejledning/information, der hører til ydelsen. Maden leveres i enkeltportioner, der er anrettet således, at de enkelte komponenter ikke flyder sammen. Emballagen skal være godkendt for fødevarer og opvarmning i mikroovn og/eller traditionel ovn. 2.4 Til- og framelding Leverandøren er eneansvarlig for styring af leverancerne samt ansvarlig for registrering af bestilling og afbestillinger. Madservice skal iværksættes senest 5 hverdage efter borgeren er visiteret til madservice og leverandør er valgt - dog tilstræbes iværksættelsen hurtigst muligt. En borger har altid ret til at ændre sit leverandørvalg. Ændringer skal ske med det i den gældende Kvalitetsstandard beskrevne varsel. I helt særlige tilfælde kan kommunen dog godkende borgerens ønske om skift af leverandør med kortere varsel. Leverandøren kan ikke kræve ekstra betaling i denne forbindelse. Ved afbestilling på grund af ferie og lignende skal afbestillingen ske mindst 7 dage før næste leveringsdato. Der betales ikke for rettidigt afbestilt mad. Ved akut indlæggelse på sygehus eller dødsfald kan bestilte portioner afbestilles telefonisk hos leverandøren samme dag, og levering sættes i bero eller ophører samme dag som leverandøren får besked. 2.5 Opvarmning Ved levering af kold mad (køle-/vakuummad og frostmad) skal maden kunne opvarmes i mikrobølgeovn og/eller traditionel ovn. Der skal gives instruktion og klar vejledning om håndtering og opvarmning af maden, af det personale der leverer maden til borgeren. Side 13 af 22

14 2.6 Beredskab Leverandøren skal sikre, at der leveres mad i overensstemmelse med aftalen om madservice på alle årets 365 kalenderdage for varmholdt mad og i alle 52 uger for køle-/vakuummad og frostmad. Leverandøren skal derfor kunne råde over tilstrækkelige personaleressourcer således, at leverancerne også er sikret i forbindelse med f.eks. ferie, kursus, sygdom og personaleafgang samt ved andre forhold, der påvirker personaleressourcerne. 2.7 Produktionsform Der stilles ikke krav om, at leverandør skal benytte en bestemt produktionsform. Der kan således gives tilbud på eksempelvis køle-/vakuummad, frostmad eller varmholdt mad. 2.8 Valgmuligheder Borgerne tilbydes dagligt hovedret og biret (forret eller dessert). Biret skal kunne vælges fra. Der stilles følgende krav vedr. madens indhold, variation mv.: Der skal kunne vælges mellem mindst 2 hovedretter hver dag. Der skal tilbydes middagsretter, der i videst muligt omfang tilgodeser borgerens individualitet. Svækkede borgere skal så vidt muligt have særlige ønsker vedrørende kosten opfyldt. Dette vil fremgå af den individuelle aftale, der laves om levering af madservice. Der skal tilbydes energi- og proteinberigede desserter, supper og proteindrikke til borgere med risiko for underernæring. Dette vil fremgå af aftalen om madservice. o Leverandøren skal til menuplanen vedhæfte eksempler på energi- og proteinberigede desserter, supper og proteindrikke, med energiberegning Borgeren skal kunne vælge at modtage madservice alle ugens syv dage - men også et færre antal dage, hvis borgeren ønsker dette. 2.9 Menuplan Leverandøren skal sørge for den løbende praktiske information om madservice til borgerne herunder udsendelse af menuplan og bestillingsseddel. Leverandørens materiale skal være målrettet den ældre borger. Materialet skal være udformet letlæseligt og overskueligt. Materialet sendes ud i papirformat. Leverandøren skal til menuplanen vedhæfte eksempler på energi- og proteinberigede desserter, supper og proteindrikke, med energiberegning. Borgeren skal modtage menuplan for minimum én uge ad gangen. Menuplaner må maksimalt bestå af bestillingssedler for 4 uger. Materialet kan tidligst sendes ud 3 uger før første leveringsdag. For hovedretter gælder følgende variationskrav i løbet af en måned: Fisk 4 gange Indmad 2 gange Fjerkræ 4 gange Svinekød 15 gange Oksekød og kalvekød 6 gange Sammenkogte retter højst 5 gange Lammekød hver anden måned Biretter/forretter skal være forarbejdede, og der gælder følgende variationskrav i løbet af en måned: Grøntsagssupper 6 gange Dessert/forret 6 gange Frugtgrød 6 gange Side 14 af 22

15 Henkogt frugt/frisk frugt 2-3 gange Frugtsuppe 4 gange Mælkemad 4 gange Det forventes, at mælkemad, eksempelvis risengrød, er kogt på sødmælk. På søn- og helligdage skal der tilbydes gode søndagsmenuer samt traditionelle danske højtidsmenuer på helligdage. Tilbud vedlægges eksempel på bestillingsseddel og menuplan som vil blive sendt/afleveret til borgeren Kvalitetskrav og energi-indhold Normal kost til den raske borger skal medvirke til at opretholde borgerens ernæringstilstand. Middagsmåltidet (hovedret og biret) skal indeholde: % af den daglige energiindtagelse på ca kj. En standard hovedret består af en kombination af følgende tre punkter: 100 gram kød, 130 gram paneret kød, 125 gram fars (10-12 % fedt), 2½ dl sammenkogt ret eller 125 gram fisk. 200 gram kartofler, 250 gram kartofelmos, 200 gram kogte ris eller 150 gram kogte pasta og 75 gram grøntsager 1,25 dl sovs En standard biret kan eksempelvis være følgende: 2 dl dessert 2½ dl grød og suppe 150 gram henkogt frugt Et mellemmåltid kan eksempelvis være følgende: 100 gram is 100 gram fromage 100 gram trifli Et mellemmåltid skal indeholde kj. En proteindrik kan eksempelvis være følgende: 250 gram proteindrik lavet på rød saft 250 gram proteindrik lavet på surmælksprodukter En proteindrik skal indeholde kj. pr. 1,5 dl. Nedenstående tabel viser eksempler på portionsstørrelser for hhv. normalkost, sygehuskost og kost til småtspisende. (kilde: Den nationale kosthåndbog) Normalkost KJ gns. Portion Sygehuskost KJ gns. Portion Kost til småtspisende KJ gns. Portion Kartofler g Kartofler g Kartofler g Ris/pasta g Ris/pasta g Ris/pasta g Kartoffelmos ½ dl Kartoffelmos dl Kartoffelmos (beriget) 450 ¾ dl Side 15 af 22

16 Kogte grøntsager g Kogte grøntsager g Kogte grøntsager g Råkost/salat u. dressing g Råkost/salat m. dressing g Råkost/salat m. dressing g Grøntsagssuppe dl Grøntsagssuppe (beriget) Frugtsuppe dl Frugtsuppe (beriget) Dessert dl Dessert (beriget) ½ dl Grøntsagssuppe (beriget) ½ dl Frugtsuppe (beriget) ½ dl Dessert (beriget) ½ dl ½ dl ½ dl Grød med sødmælk ½ dl Grød med fløde ½ dl Frugt stk. Kvalitet af råvarer Der skal anvendes råvarer af god kvalitet. Råvarer af god kvalitet er defineret som råvarer, der er produceret skånsomt så færrest mulige næringsstoffer går tabt. Det er råvarer, der er så friske som muligt og fri for unødvendige tilsætningsstoffer. Maden skal tilberedes med råvarer af god kvalitet således, at den er velsmagende, har en passende konsistens/mørhed og et indbydende udseende. Årstidens råvarer skal så vidt muligt anvendes. Anvendelse af tilsætningsstoffer skal minimeres i madproduktionen. Det forventes, at økologi indtænkes i videst muligt omfang. Der stilles følgende krav vedr. diæt- og specialkost: Individuel tilpasning af kosten (f.eks. med kartoffelmos, uden kartofler mm.) Mad til borgere med tygge- og synkebesvær (f.eks. hakket kost, gratinkost, flydende kost) Mad til småtspisende og ældre med risiko for underernæring (f.eks. små berigede portioner, proteindrik, berigede supper) Lægeordinerede diæter efter behov, jf. bilag Kvalitetskrav ved udbringning Ved udkørsel af maden skal de i lovgivningen anførte minimums- og maksimumtemperaturer overholdes. De til enhver tid gældende love, forordninger og regulativer skal overholdes. Køretøjet må i øvrigt ikke anvendes til andre typer af transportopgaver, og der må på ingen måde kan rejses tvivl ved den hygiejniske kvalitet ved leveringen. Der skal anvendes miljørigtige køretøjer til udbringningen. Personalet, der leverer maden, skal bære navneskilt med tydelig angivelse af medarbejderens navn og leverandørens navn eller logo. Der er ikke uniformskrav, men beklædningen skal være hensigtsmæssig og ren med henblik på opfyldelse af de hygiejnemæssige krav, ligesom medarbejderen skal være velsoigneret, høflig og hjælpsom. Medarbejdere skal kunne gøre sig forståelig på dansk for at undgå misforståelser i mødet med borgeren. Side 16 af 22

17 Chaufføren skal endvidere være behjælpelig med at udfylde bestillingssedler og i oplæringen i korrekt håndtering og opvarmning af maden Kvalitetssikring Det forudsættes, at produktion og levering sker i overensstemmelse med gældende lovgivning og anbefalinger herunder, at leverandøren er godkendt af fødevareregionen. Leverandøren forpligter sig til at holde sig ajour med ny lovgivning indenfor området. Den leverede mad skal ernæringsmæssigt leve op til retningslinjerne i Anbefalingerne for den danske institutionskost, Fødevaredirektoratet, Rebild Kommune kan vælge en tilfældig uge, hvor leverandøren skal lave en ernæringsberegning for alle ugens retter som dokumentation for, at anbefalingerne for dansk institutionskost overholdes. Beregningen sendes til Myndighed. Leverandøren skal have et egenkontrolprogram, som er godkendt af Fødevarekontrollen. Alle varer skal være varedeklareret i henhold til gældende lovgivning og være datomærket med tydelig dato for sidste holdbarhed. Leverandøren skal minimum en gang årligt foretage en brugertilfredshedsundersøgelse hos et repræsentativt udsnit af de borgere, som modtager hjælp - madservice efter Servicelovens 83. Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelserne skal sendes til Myndighed. Kommunen er til enhver tid og uden forudgående varsel berettiget til at føre kontrol med, at der er overensstemmelse mellem leverede og visiterede ydelser. Registrering af klagesager, stikprøvekontroller samt revisitation er en del af den løbende kvalitetssikring. Leverandøren er forpligtet til at medvirke ved sagsbehandling af klagesager. Der må i den forbindelse påregnes tidsforbrug på dialog med pårørende og andre såsom Sundhedsudvalget, Ældrerådet og Det Sociale Nævn. Der må endvidere påregnes tidsforbrug til det løbende samarbejde med pårørende og til 1-2 årlige dialogmøder med Myndighed. For vedligeholdelse af samhandelsaftalen skal leverandøren en gang årligt efter nærmere aftale fremsende en statistik til Rebild Kommune. Statistikken skal indeholde kalenderårets omsætning total med angivelse af mængder fordelt på hovedretter, biretter, ønske-, diæt- og specialkost mm. Tidsforbruget til ovennævnte skal være inkluderet i prisen Kvalitetskontrol Rebild Kommune har fastsat servicemål samt en række krav til kvaliteten af de leverede ydelser. Serviceog kvalitetsmålene skal overholdes. I henhold til Retssikkerhedslovens 16 har kommunen en generel tilsynsforpligtelse til at sikre, at de kommunale opgaver efter Servicelovens 83 løses i overensstemmelse med afgørelser om madservice samt den vedtagne kvalitetsstandard. Rebild Kommune kan til enhver tid udbede sig ernæringsberegninger på menuplaner og er til enhver tid berettiget til uden beregning at foretage stikprøver af produktionen til sikring af opfyldelsen af kvalitetsog produktionskrav. Leverandøren er forpligtet til på opfordring fra kommunen at sende prøver på ugens menu. Udgifter i forbindelse hermed er kommunen uvedkommende. Rebild Kommune er til enhver tid berettiget til at aflægge uanmeldt besøg hos leverandør for at konstatere, om produktionen af madservice foretages efter de i kontrakten opstillede krav. Kommunen udfører almindelig opfølgning på de leverede ydelser blandt andet ved gennemgang af: Antal klagesager i Det Sociale Nævn Leverandørens brugertilfredshedsundersøgelser Side 17 af 22

18 Derudover gennemføres stikprøvevis kvalitetskontrol, som indebærer, at leverandøren skal være indforstået med at levere nødvendige oplysninger til brug for særskilte analyser indenfor madservice, herunder løbende fremsende besøgsrapporter fra Fødevareregionen. Kommunen er til enhver tid og uden forudgående information berettiget til at føre kontrol med leverandørens opfyldelse af de indgåede aftaler bl.a. ved kontrolbesøg hos borgerne. Leverandøren er forpligtet til uden særskilt vederlag at bistå i forbindelse med sådanne kontrolbesøg Samarbejde Rebild Kommune lægger vægt på et positivt og konstruktivt samarbejde. Et velfungerende samarbejde båret af respekt for borgerne betragtes af Rebild Kommune som væsentligt i forhold til den service, der tilbydes borgere, der er visiteret til madservice. Det er derfor vigtigt, at samarbejdet mellem leverandør og Rebild Kommune fungerer optimalt, herunder: Det er et gensidigt forpligtende krav, at der etableres et positivt samarbejde mellem leverandør og Myndigheds visitatorer samt øvrige samarbejdspartnere såsom leverandører af personligt og praktisk hjælp, hjemmesygeplejersker, terapeuter, dagcentre, sagsbehandlere m.fl. for at sikre kontinuitet i ydelserne efter Sundhedsloven og Serviceloven. Kommer der flere leverandører hos den samme bruger, er leverandørerne forpligtet til at informere hinanden og koordinere indsatsen, så borgeren får sammenhæng i ydelserne. At leverandøren respekterer borgerens ønske om enten inddragelse eller udelukkelse af borgerens pårørende. At leverandør fortrinsvis skal kommunikere med Myndigheds visitatorer. At leverandør udpeger én person i dennes virksomhed, som er bemyndiget til at handle på leverandørens vegne. At leverandør skal have til rådighed, så det er muligt for visitatorerne at kommunikere på en smidig måde samt omgående at kunne maile bestillinger/aftaler om de visiterede ydelser under hensyntagen til datalovens krav om behandling af personfølsomme data. At leverandør er forpligtet til at deltage i nødvendig mødevirksomhed uden særskilt honorering for at opfylde dette krav. At leverandør er forpligtet til at medtage eget relevant informationsmateriale mv. til borgeren. At leverandører er forpligtet til at levere det nødvendige materiale til kommunen, som Myndighed skal foretage indberetning om til Danmarks Statistik Underretningspligt Leverandøren er forpligtet til at underrette Myndighed, hvis borgeren enten selv tilkendegiver eller observeres at have problemer eller ændringer i behov, f.eks. behov for hjælp til spisning og omsorg generelt. Leverandør skal straks underrette Myndighed om: Ændret behov hos borgeren Alle væsentlige uregelmæssigheder, der har betydning for hjælpens planmæssige udførelse herunder indlæggelse, der skal føre til afbestilling af f.eks. pleje, aktiviteter, træning mv. Dødsfald Hvis det observeres, at en borger bliver udsat for fysiske eller psykiske overgreb Leverandør skal omgående underrette Myndighed ved uheld eller ulykker, der kan føre til forespørgsler fra pårørende eller presse. Ved henvendelse fra presse eller pårørende af generel eller principiel karakter skal leverandør altid henvise til lederen af Myndighed. Manglende overholdelse af underretningspligten anses som væsentlig misligholdelse af kontrakten både for så vidt angår leverandørens som Myndigheds manglende gensidige underretningspligt. Side 18 af 22

19 Leverandøren og Myndighed skal gensidigt informere hinanden om forhold, der har relation til udførelsen af hjælpen Arbejdets tilrettelæggelse Leverandør skal sikre kvalitet i udførelsen af opgaven - herunder god og effektiv borgerbetjening og borgerservice. Leverandør står inde for, at alt arbejde, der udføres for Myndighed, udføres i overensstemmelse med Myndighed overordnede værdier samt god skik i branchen. Leverandør skal oprette faste arbejdsrutiner, der sikrer, at alle ændringer i borgerens tilstand og funktionsniveau, som kan medføre behov for ændringer i hjælpen, registreres og videregives til Myndighed Tilkøbsydelser Private leverandører har mulighed for at tilbyde borgerne tilkøbsydelser, der går ud over de opgaver, der er indeholdt i aftalen om madservice. Tilkøbsydelser, som aftales mellem leverandør og borger, er Rebild Kommune uvedkommende og uden økonomiske forpligtelser for kommunen Personalemæssige forhold Det er et krav til leverandører af madservice, at der produceres mad af høj kvalitet med korrekt næringsindhold - herunder korrekt beregning af alle former for diæt- og specialkost. Medarbejdere inklusive chauffører skal instrueres/uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimelig forhold til det arbejde, de udfører. Instruktion/uddannelse skal gives fra første ansættelsesdag. Leverandør er forpligtet til at sørge for, at det for opgaven relevante personale, har den fornødne uddannelsesmæssige baggrund til at løfte den aktuelle opgave. Leverandør er forpligtet til løbende at efteruddanne og opkvalificere personalet. Det er leverandørens ansvar, at dennes ansatte arbejder i henhold til Arbejdsmiljøloven. Der skal således være en gældende arbejdspladsvurdering for såvel produktion som levering Behandling af klagesager Der kan klages over en afgørelse om madservice. Klagen skal indgives til Rebild Kommune senest 4 uger efter, at borgeren har fået meddelelse om afgørelsen. Mundtlige og skriftlige klager fra borgere over kvaliteten af maden skal ske direkte til leverandøren, som skal besvare klagen Tavshedspligt Kontraktens parter er omfattet af bestemmelserne i Forvaltningsloven og Straffeloven. Videregivelse og indhentning af oplysninger vedr. borgere er omfattet af Forvaltningslovens 28, 29 og 32. Af Forvaltningslovens 28, stk. 1, fremgår følgende: Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til anden forvaltningsmyndighed. Med hensyn til undtagelser henvises til Forvaltningslovens 28, stk. 2 og 3. Forvaltningsloven foreskriver således, at leverandør og dennes medarbejdere har tavshedspligt med hensyn til den enkelte borgers personlige forhold, som leverandør og dennes medarbejdere i medfør af opgaveløsningen måtte blive bekendt med, og hvis hemmeligholdelse i sagens natur er påkrævet. Side 19 af 22

20 Tavshedspligten gælder ikke i samarbejdet mellem leverandør og kommunen, hvis borgeren har givet samtykke til videregivelse af oplysninger jf. Forvaltningslovens 29. Alle leverandørens ansatte og eventuelle underleverandørers ansatte skal underskrive og efterleve en tavshedserklæring, hvoraf det fremgår, at medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig Straffelovs 152. Tavshedspligten er livslang og ophører ikke ved kontraktperiodens ophør. Tavshedspligten omfatter ligeledes andre medarbejdere, der har adgang til fortrolige oplysninger f.eks. via leverandørens ITsystem. Forvaltningslovens 32 medfører, at leverandør og dennes ansatte kun må skaffe sig fortrolige oplysninger, som er nødvendige for udførelse af pågældendes opgaver. Leverandør har ansvaret for, at alle ansatte samt eventuelle underleverandører og deres ansatte lever op til disse krav. Rebild Kommune og leverandøren anerkender, at oplysninger om den anden part og dennes virksomhed, som modtages i forbindelse med indgåelse af kontrakt og igennem kontraktperioden, er af fortrolig karakter og omfattet af tavshedspligt Gave- og låneforbud Leverandør og dennes medarbejdere må ikke modtage arv, gaver, lån eller have lignende økonomiske mellemværender med de borgere, der modtager madservice. Overtrædelse heraf betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakt og kan medføre ophævelse af kontrakt Arbejdsskader og forsikring Leverandør har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring og indberette eventuelle arbejdsskader efter gældende regler. Leverandør har pligt til at tegne en ansvarsskadeforsikring. Hvis leverandør eller dennes medarbejdere i forbindelse med udførelse af opgaverne i henhold til kontrakten ved enten handlinger eller undladelser forårsager skader på personer eller ejendele, bærer leverandør ansvaret for sådanne skader. Hvis skadelidte rejser krav mod Rebild Kommune i anledning af ansvarsskader af enhver art, vil kommunen henvise skadelidte borger til leverandøren Betaling Aftalerne om madservice samt leverandørens samlede månedsoversigt opgjort ultimo hver måned udgør leverandørens afregningsgrundlag. Leverandør er ansvarlig for styring og registrering af bestillinger og afbestillinger. Leverandør skal gennem sit bestillingssystem sikre en korrekt og effektiv afregning med Rebild Kommune herunder den fornødne dokumentation for leverede ydelser. Leverandørens vederlag opgøres ultimo hver måned på grundlag af faktisk leverede ydelser. Fakturering af leverandørens vederlag for de faktiske udførte ydelser skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned og forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af korrekt faktura. Modtagelse af dokumentation for fakturering skal fremsendes samtidig med fakturering. Ved indsendelse af faktura skal derfor vedlægges en månedsoversigt, hvor i antallet af leverede ydelser for den enkelte måned beskrives i to dele: En specificeret del, der beskriver hver enkelt borgers leveringer En samlet oversigt, hvor det totale antal leverede retter er noteret - dog specificeret ud på hver produktgruppe såsom eksempelvis: - Antal hovedretter standard Side 20 af 22

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation

Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Bilag 1 Standardkontrakt m. kravspecifikation Madservice Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune J.nr. [XX] Standardkontrakt for godkendte leverandører i Rebild Kommune mellem Rebild

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Sundhed og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt for godkendte

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune MARTS 2011 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandard for madservice 2014 Indhold 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 2 2. Hvad står der i serviceloven, og hvem kan tildeles madservice?... 2 3. Hvordan tildeles madservice?... 3 4. Hvad er

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp Kvalitetskrav til leverandører af ydelseskategorierne Madservice og/eller Madservice uden udbringning til hjemmet - 1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg

Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Kontrakt på kantinedrift på Ellegårdvej 25A, 6400 Sønderborg Nærværende kontrakt er indgået mellem Sønderborg Kommune Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg (i det følgende kaldet ordregiver) og [Virksomhed]

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune

Februar 2009. Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune Februar 2009 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den østlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN ØSTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - kontrakt Side 1 af 8 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf. 89591000 Norddjurs@norddjurs.dk og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav

Bilag 1: Randers Kommunes Kvalitetskrav Hvad er ydelsens lovgrundlag Lov om social Service 83. Hvilke behov dækker ydelsen Madservice til borgere, der opfylder visitationskriterierne. Hvad er formålet med ydelsen At borgeren får et ernæringsrigtigt

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Krav til leverandører af madservice (frit valg)

Krav til leverandører af madservice (frit valg) Krav til leverandører af madservice (frit valg) 1. Lovgrundlag Madservice er en ydelse tildelt efter 83 stk. 1 nr. 3 i Serviceloven. Dette betyder, at borgeren skal være visiteret til at modtage mad. Denne

Læs mere

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

1 of 9. Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune 1 of 9 Krav til leverandører af madservice i JANUAR 2014 2 of 9 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister

Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister Norddjurs Kommune, Indkøbsfunktionen november 2014 Side 1 af 8 Prisaftale vedrørende fodbehandling omfattet af reglerne for udvidet helbredstillæg til pensionister 1. Aftalens parter Nærværende prisaftale

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune

Madservice til borgere i eget hjem. Rudersdal Kommune Madservice til borgere i eget hjem Rudersdal Kommune Lovgrundlag Madservice er omfattet af 83 i Lov om Social Service (Serviceloven), med tilhørende Vejledning om personlig og praktisk hjælp, træning,

Læs mere

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice

- mad og måltider. Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice - mad og måltider x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for mad og måltider Hvem kan få bevilliget mad?... 4 Hvad er målet med madog måltider?... 4 Hvad kan du få hjælp til?...

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning

Krav til leverandører af madservice mad med udbringning Krav til leverandører af madservice mad med udbringning 1.1 Lovgrundlag Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp

Kontrakt. mellem Randers Kommune. og leverandør af personlig og praktisk hjælp Kontrakt mellem Randers Kommune og leverandør af personlig og praktisk hjælp marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter 3 2. Formål og omfang 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4. Vilkår for arbejdets

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere

Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere Kvalitetsstandard madservice hjemmeboende borgere 2009 1 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov om social service

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler

Kontrakt vedr. levering af digitale byportaler [1] Bilag 2 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014

Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Kvalitetsstandard f or Madservice 2014 Revideret december 2013 1 Kvalitetsstandard for madservice Lovgrundlaget 83 i Lov om Social Service Formål Formålet med madservice er, at de ældre og handicappede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for madservice med levering 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST

BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST BILAG 1 RAMMEAFTALEUDKAST RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [LEVERANDØR] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE 2014 MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Hvilke behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandard Madservice

Kvalitetsstandard Madservice Kvalitetsstandard Madservice Januar 2010 MADORDNING. LOV OM SOCIAL SERVICE 83 1 HVILKE BORGERE KAN MODTAGE MAD 1 YDELSEN 1 LEVERING 3 KVALITETSKRAV 3 KLAGEMULIGHED 4 Madordning. Lov om social service 83

Læs mere

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE

MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE MADSERVICE TIL KOMMUNENS HJEMMEBOENDE BORGERE Godkendt KBM 25.08.11 Kvalitetsstandard for madservice til kommunens hjemmeboende borgere Hvad er ydelsens grundlag Ydelsen er udformet på baggrund af Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning

Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning. Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning Herning Kommunes krav til leverandører af dagligvareudbringning Uddrag af udbudsmateriale vedr. dagligvareudbringning 1.1 Opgavens omfang I henhold til Servicelovens 83 er Herning Kommune forpligtet til,

Læs mere

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93,

2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Kvalitetsstandard 2.a Praktiske opgaver. Madservice Lovgrundlag Lov om social service 1, 83, 88, 89 og 90, 91 og 93, Visitation Borgere i egen bolig: Kan henvende sig direkte til Social og Handicap, Team

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Overordnede rammer for samarbejde til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Socialudvalget, den 6. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 VÆRDIER I SAMARBEJDET...

Læs mere

Kvalitetsstandard for madservice

Kvalitetsstandard for madservice Ud S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard for madservice i Morsø Kommune Maj 2011 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om social service 83. Hvad er formålet med ydelsen? At visiterede hjemmeboende

Læs mere

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6.

Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. Kvalitetskrav til Frit Valg leverandører af Madservice i Bornholms Regionskommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: 1 GENERELLE KRAV TIL LEVERANDØRERNE...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2013. Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2013 Madservice - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for madservice Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET

FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET FREDERIKSHAVN KOMMUNE LEVERANDØRKONTRAKT MADSERVICE XX 2007 BESTILLER- OG MYNDIGHEDSKONTORET 1. KONTRAKTENS FORMÅL Formålet med denne kontrakt er at fastlægge rammerne for leverancen af madservice, herunder

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Norddjurs Kommune JANUAR 2018 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune

Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i Syddjurs Kommune JANUAR 2017 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I SYDDJURS KOMMUNE Leverandøren kan søge godkendelse til følgende ydelser: Måltider

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice - mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83, stk. 1 nr. 3 og Ældre- og Handicapforvaltningens

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Ydelsesbeskrivelse 2013 Hvilke behov dækker ydelsen? Behov for mad og drikke. Hvad er formålet med ydelsen? At sikre, at mulighed for indtagelse af mad og drikke er til stede.

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning

Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Godkendelsesmateriale m. godkendelsesanmodning Madservice - februar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Organisering... 4 1.3 Materialets opbygning... 4 1.4 Opgavens omfang...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad.

Brugere, som ikke selv kan tilberede varm mad. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune

Fritvalgsbeviser. Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet. Herning Kommunes krav til leverandører. Sundhed og Ældre Herning Kommune Fritvalgsbeviser Udbringning af dagligvarer på fritvalgsområdet Herning Kommunes krav til leverandører Sundhed og Ældre Herning Kommune Indholdsfortegnelse 1. Fritvalgsbeviser hvad er det?... 3 2. Aftalens

Læs mere

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet.

Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne oplever at få måltider af både kulinarisk og ernæringsmæssig god kvalitet. Notat Bilag 2 Den 5. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sekretariatet Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj Madens kvalitet Maden skal være sund og af høj kvalitet, så borgerne

Læs mere

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN)

Bilag 1 Kontrakt. På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Bilag 1 Kontrakt På gennemførsel af et strategisk organisationsog kompetenceudviklingsprojekt for University College Nordjylland (UCN) Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag...

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder Kommunes frit valgsordning Mellem Odder Kommune Rådhusgade Odder K O N T R A K T Standardkontrakt for Madservice Dok.nr. 601058 Nærværende kontrakt omfatter (sæt x): 1. Madservice med levering. 2. Madservice uden levering. Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Odder

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING

Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING Aftale om FRIT LEVERANDØRVALG INDKØB/VAREUDBRINGNING I Næstved kommune Mellem (i det følgende benævnt Kommunen ) Og Leverandør XX (i det følgende benævnt Leverandøren ) Side 1 af 5 Formål I henhold til

Læs mere

2.1.5 Madservice (M-pakke)

2.1.5 Madservice (M-pakke) 2.1.5 (M-pakke) Værdiformulering At borgeren mødes med respekt og professionalisme At der ydes hjælp og service i dialog og samarbejde med borgeren At der ydes hjælp og service ud fra den enkelte borgers

Læs mere

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice

KONTRAKT. For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice KONTRAKT For godkendte leverandører inden for Egebjerg Kommunes fritvalgsordning Madservice Mellem og Egebjerg Kommune, Svendborgvej l35, 5762 Vester Skerninge (i det følgende kaldet kommunen) xx (den

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune

Januar Norddjurs Kommune. Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune Januar 2007 Norddjurs Kommune Krav til leverandører af madservice i den vestlige del af Norddjurs Kommune 1 GENERELT OM KRAVENE 1.1 GENERELT OM MADPRODUKTIONEN I DEN VESTLIGE DEL AF NORDDJURS KOMMUNE Leverandøren

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsafdelingen Kontrakt vedr. levering af socialpædagogisk støtte Køge Rådhus

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Godkendelsesmateriale. Træning

Godkendelsesmateriale. Træning Godkendelsesmateriale Træning 1. Indledning... 3 2. Godkendelsesprocedure... 3 2.1. Hvad kan der søges godkendelse til... 3 2.2. Godkendelsesform og bindingsperiode... 4 2.3. Kontraktgrundlag og aftaleperiode...

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning

Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Krav til leverandører af madservice- mad uden udbringning Kommunen har pligt til at sørge for, at der tilbydes hjælp til madservice jf. servicelovens 83 og Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for madservice med levering 2017 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der madservice med levering. Kvalitetsstandarderne skal sikre, at der

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag

Standardkontrakt. 1 Parterne. 2 Aftalegrundlag. 2.1 Aftalens grundlag Standardkontrakt 1 Parterne Mellem Mariagerfjord Kommune Sundhed og Omsorg Himmerlandsgade 9 9560 Hadsund CVR nr.: 29189455 (herefter kaldet ordregiver) Og Navn på leverandør: Adresse: Postnummer: CVR.

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder

Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder Rammeaftalebilag B - Kvalitetsstandarder 1 Indledning Nærværende Rammeaftalebilag indeholder de 2 kvalitetsstandarder, som vil være gældende fra rammeaftalens start 1. december 2015. Myntevej 3, 8920 Randers

Læs mere