"Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. Juni 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Arrangementer 23. september 'Oktoberfest for erhvervslivet' i København. Early bird special inden d. 1. juli Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. "Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012 Den danske "cookie-bekendtgørelsen", som skulle implementere nye EU-regler om bl.a. brugen af cookies på personers IT-udstyr, skulle træde i kraft den 25. maj Der er dog blevet rejst en række spørgsmål om den praktiske opfyldelse af EU reglernes krav om bl.a. samtykke, som nu søges afklaret. Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. Elektroniske fakturaer og moms - nye regler Fra og med den 1. juli 2011 indføres der en banebrydende fornyelse i tysk momslovgivning. Den endelige godkendelse af loven mangler dog endnu. Fra denne dato kan den indgående moms også gøres gældende på grundlag af elektronisk modtagne fakturaer, såfremt visse betingelser overholdes. Kørsel i udenlandsk indregistreret bil i Danmark Et fundamentalt princip i EU er arbejdskraftens og varernes fri bevægelighed. Det har de fleste efterhånden vænnet sig til. På grund af den høje danske beskatning ved indregistrering af biler, er der dog i afgiftsmæssig henseende et særligt problem, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde eller studere, og samtidig medbringer en i hjemlandet indregistreret bil til brug under opholdet i Danmark. Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder

2 Arbejdskraftens frie bevægelighed - nu også i Tyskland Siden den 1. maj 2011 gælder for arbejdstagere i de nye EU-lande Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn nu også arbejdskraftens frie bevægelighed i Tyskland. Derved opnås ubegrænset adgang til det tyske arbejdsmarked. Koncernændringer utilsigtede konsekvenser Danske koncerner har ofte tyske datterselskaber. Der bliver jævnligt foretaget omstruktureringer i koncernen, uden at der tages hensyn til de skattemæssige konsekvenser i Tyskland. Solidarisk hæftelse i forbindelse med karteller hæfter moder- eller datterselskabet? EU-Domstolen har truffet en interessant afgørelse om hæftelse fra moderselskaber og solidariske hæftelser ved karteller. Moderselskaber hæfter derefter kun under bestemte forudsætninger for nyerhvervede datterselskaber. Fritstilling og ferie - nye danske regler trådt i kraft Hidtil har det været muligt at anse ferie - både restferie og hovedferie - for afholdt i fritstillingsperioden. Med de nye regler er der indført begrænsninger, som under visse omstændigheder kan medføre, at ferien ikke kan afholdes, og at der i stedet skal betales feriegodtgørelse.

3 "Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012 "Cookie-bekendtgørelsen", som skulle implementere nye EU-regler om bl.a. brugen af cookies på personers IT-udstyr, skulle træde i kraft den 25. maj Der er dog blevet rejst en række spørgsmål om den praktiske opfyldelse af EU reglernes krav om bl.a. samtykke, som nu søges afklaret. En cookie er en lille tekstfil, som automatisk bliver gemt på ens computer, når man surfer rundt på internettet. Cookies muliggør en analyse af personers brug af hjemmesiden og gemmer forskellig data, som f.eks. IP-adresse, tidspunkt for besøg, antallet af besøg og hvilke sider, der er blevet besøgt. Disse oplysninger kan efterfølgende anvendes til målrettet markedsføring. EU-reglerne vil beskytte brugere af hjemmesider mod dette og stiller derfor krav om, at cookies kun må gemmes, når brugeren af hjemmesiden har givet sit samtykke hertil. Den nye cookie-bekendtgørelse skulle implementere disse regler i dansk ret. Bekendtgørelsen indeholder en række informationspligter, som skal gives til brugere af hjemmesiden så som bl.a. oplysning om formålet med lagringen, opbevaringstid, navnet på den fysiske eller juridiske person, der lægger cookien på computeren eller smartphonen eller læser den. Derudover er det som nævnt et krav, at en bruger på baggrund af disse oplysninger skal give sit samtykke, før der må lagres information eller hentes allerede lagret information på brugerens pc eller smartphone. Oplysningspligten gælder imidlertid ikke i forbindelse med nethandel, hvor cookies er nødvendige for at levere den tjeneste, som forbrugeren har anmodet om. Bekendtgørelsen kommer dog ikke med et svar på, hvordan den tekniske implementering skal foregå og IT- og Telestyrelsen lagde op til, at IT- og mediebranchen selv skal finde ud ad, hvordan samtykket rent praktisk indhentes hos brugerne. Da udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring, blev der rejst en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af kravet om samtykke. IT- og Telestyrelsen har derfor valgt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen og vil fortsat arbejde på at afklare fortolkningen af de nye EU-regler. De vil i samarbejde med branchen og andre relevante interessenter udarbejde en vejledning til, hvordan reglerne skal håndteres i praksis. Den nye bekendtgørelse forventes ikke at træde i kraft i indeværende år. Flere oplysninger herom kan findes også på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: ww.itst.dk. Det er en god idé som virksomhed at følge med i udviklingen, således at man ikke er bagud, når bekendtgørelsen træder i kraft. Vi følger naturligvis udviklingen og gennemgår gerne jeres websider for at sikre, at disse opfylder de stillede krav. Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.:

4 Elektroniske fakturaer og moms - nye regler Fra og med den 1. juli 2011 indføres der en banebrydende fornyelse i tysk momslovgivning. Den endelige godkendelse af loven mangler dog endnu. Fra denne dato kan den indgående moms også gøres gældende på grundlag af elektronisk modtagne fakturaer, såfremt visse betingelser overholdes. Indtil nu har dette kun været muligt, hvis det skete sammen med en elektronisk signatur eller en godkendt udveksling af data. Man kan få svar på de hyppigst stillede spørgsmål på følgende homepage hos Bundesfinanzamt: Enhver erhvervsdrivende kan sende fakturaer elektronisk, hvis modtageren er indforstået med dette. En elektronisk faktura er en faktura i et elektronisk format, dvs. fakturaer, der sendes per med vedhæftet pdf- eller tekstfil per computer-fax eller fax-server, per web-download eller via elektronisk dataudveksling. Kontrolpligt: Sådanne fakturaer accepteres som grundlag for momsfradrag, når følgende betingelser er opfyldt. Ægthed: Det skal klart fremgå, hvem der har udstedt fakturaen. Bestandighed: De oplysninger, der kræves iflg. lovgivningen må ikke ændres i forbindelse med den elektroniske forsendelse. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Læsbarhed: Fakturaen skal umiddelbart kunne læses af det menneskelige øje. Virksomhedsintern kontrol: Virksomheden skal have et kontrolsystem, hvor det gennemgås, om: den ydelse, der er nævnt i fakturaen, virkelig er udført. udstederen af fakturaen virkelig har krav på betaling. den på fakturaen oplyste bankforbindelse er korrekt. Det er dog ikke nødvendigt at oprette et nyt kontrolsystem i den forbindelse. Opbevaring: De elektroniske fakturaer skal opbevares i det elektroniske format, de er udstedt hhv. modtaget i. Fakturaerne skal i hele opbevaringsperioden på 10 år opbevares således, at de er læselige og kan tydes maskinelt. Det er ikke tilladt at opbevare elektroniske fakturaer i papirform. Især danske virksomheder, der er aktive i Tyskland, vil hilse dette system velkommen, da det svarer til den danske kutyme. Fakturaer fremsendes på denne måde væsentligt hurtigere og billigere.

5 Kørsel i udenlandsk indregistreret bil i Danmark Et fundamentalt princip i EU er arbejdskraftens og varernes fri bevægelighed. Det har de fleste efterhånden vænnet sig til. På grund af den høje danske beskatning ved indregistrering af biler, er der dog i afgiftsmæssig henseende et særligt problem, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde eller studere, og samtidig medbringer en i hjemlandet indregistreret bil til brug under opholdet i Danmark. Bopæl i Danmark En person med dansk statsborgerskab, der bor og arbejder i Danmark anses for at have bopæl i her i landet. En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses også for at have bopæl her i Danmark. Personer, der har bopæl i Danmark, kan som hovedregel ikke benytte en udenlandsk indregistreret bil til kørsel her i landet. Dog kan personer med bopæl i Danmark ansøge SKAT om tilladelse til at anvende en udenlandsk indregistreret bil, hvis den pågældende arbejder uden for Danmark alle ugens hverdage. Tilladelse til kørsel i Danmark gælder kun kørsel fra en grænseovergang til bopælen og retur efter weekend- og ferieophold. Al anden kørsel med en sådan bil er ikke tilladt. Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.: En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses dog for at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i en sammenhængende periode på 185 dage eller, hvis den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder, der tilsammen udgør 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder. Hvis en ejer eller bruger af en udenlandsk bil etablerer bopæl eller hjemsted i Danmark, skal bilen indregistreres her i landet inden 14 dage efter tilflytningen, og der skal betales dansk registreringsafgift. Afgiften beregnes med udgangspunkt i, hvad en tilsvarende bil på danske nummerplader koster, og registreringsafgiften udgør typisk 62 pct. af handelsprisen. Personer med bopæl i udlandet Personer med bopæl i udlandet kan uden afgiftsmæssige konsekvenser køre rundt her i landet i en udenlandsk indregistreret bil i forbindelse med afholdelse af ferie eller ved familiebesøg mv. Disse personer anses ikke for at tage bopæl her i landet. Kommer en udlænding imidlertid til Danmark i en tidsbegrænset periode i op til ét år, typisk for at arbejde eller studere, og i den forbindelse medbringer en i hjemlandet indregistreret bil, skal man være opmærksom på, at kørsel i bilen her i landet på de udenlandske nummerplader kræver en formel tilladelse. Ansøgning om kørsel i en udenlandsk indregistreret bil vil blive imødekommet, hvis der som nævnt er tale om en tidsbegrænset periode i op til ét år. Hvis opholdet i Danmark overstiger et halvt år eller 185 dage inden for en periode på 12 måneder, skal bilen indregistreres her i landet og det er dyrt. Alternativt skal bilen føres ud af landet igen. Personer med bopæl i såvel Danmark som udlandet I tilfælde, hvor en ejer eller en bruger af en bil samtidig har bopæl i flere lande, anses personen for at have bopæl i det land, hvor den pågældende er hjemmehørende. En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning. Har en person dobbeltdomicil, er det således vigtigt at finde ud af om tilknytningen til Danmark medfører at den udenlandske indregistrerede bil skal omregistreres med deraf følgende betaling af dansk registreringsafgift. Anses bopælskriteriet ikke for at være opfyldt, og kører man rundt her i landet i en udenlandsk indregistreret bil, skal man indhente en tilladelse hos SKAT. At køre uretmæssigt i en udenlandsk indregistreret bil kan hurtigt blive en dyr affære. Udover registreringsafgiften kan ejeren eller brugeren af bilen også blive

6 pålagt en bøde. Det kan derfor anbefales, at man som arbejdsgiver, arbejdstager eller tilflytter nøje sætter sig ind i hvor, hvornår, og i hvor lang tid man må køre i en udenlandsk indregistreret bil her i landet.

7 Arbejdskraftens frie bevægelighed - nu også i Tyskland Siden den gælder for arbejdstagere i de nye EU-lande Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn nu også arbejdskraftens frie bevægelighed i Tyskland. Derved opnås ubegrænset adgang til det tyske arbejdsmarked. Dermed har arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande samme krav på løn, antal årlige feriedage, overholdelse af maksimale arbejdstider osv., som tyske arbejdstagere. For arbejdsgivere opstår ethvert krav på administration, som overholdelse af værkslejeoverenskomst eller godkendelsesprocedure hos Bundesagentur für Arbeit. Herved muliggøres også for første gang den grænseoverskridende vikarservice. Hidtil var anvendelse af vikarer fra vikarbureauer i de nye EU-medlemslande forbudt - uden undtagelse. Vil vikarbureauer fra de nye EU-medlemslande udleje arbejdskraft til Tyskland, skal de have en tysk tilladelse til vikarservice. Afhængigt af i hvilket EU-land vikarbureauet har hjemme, er det de pågældende regionalafdelinger under Bundesamt für Arbeit, som er ansvarlige for ansøgningen om denne tilladelse. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Ved brug af vikarer fra udenlandske vikarbureauer er de tyske lovregler for vikarservice afgørende. Hertil hører som væsentlig regulering princippet om equal pay, hvorefter vikarerne skal betales samme løn som virksomhedens fastansatte. Der kan afviges fra dette princip, såfremt der kan henvises til overenskomstmæssige regler. Forudsætningerne for en sådan henvisning er, at de overenskomstmæssige regler anerkendes af regionalafdelingen som tilladende tyskmyndighed. Enkelthederne er endnu ikke afklaret. På grund af frygten for, at den ubegrænsede brug af vikarmedarbejdere fra de nye EU-ande kan føre til en pris-dumping på bekostning af tyske vikarmedarbejdere, har Tyskland med lov, der trådte i kraft den , åbnet mulighed for, at forbundsministeriet for arbejde også kan fastsætte mindstelønninger for udenlandske vikarmedarbejdere via en bekendtgørelse. En sådan bekendtgørelse er til dato endnu ikke afsagt. For den fremtidige brug af vikarmedarbejdere fra de nye EU-medlemslande i Tyskland er det interessant, hvornår og på hvilket niveau mindstelønnen fastsættes. At dette vil ske, synes vel sikkert. Ved direkte ansættelse af arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande opstår ellers de bekendte skatteretlige og socialforsikringsretlige spørgsmål. Dr. Bernhard Heringhaus Dipl.-Ing., Rechtsanwalt Tlf.: schindhelm.net

8 Koncernændringer utilsigtede konsekvenser Danske koncerner har ofte tyske datterselskaber. Der bliver jævnligt foretaget omstruktureringer i koncernen, uden at der tages hensyn til de skattemæssige konsekvenser i Tyskland. Bortfald af skattemæssige tab I forbindelse med salg af underskudsselskaber kan man miste retten til at gøre tab skattemæssigt gældende. Dette er tilfældet når andele i kapitalselskaber, medlems-, andels- eller stemmerettigheder direkte eller indirekte overdrages. Det drejer sig om overdragelse til en køber, en person, der står køberen nær, eller til en gruppe af købere med samme interesse og ved en af ovennævnte overdragelser mister man retten til at fremføre underskuddet i et selskab i 5 år. Hvis alle andele (100 pct.) i moderselskabet sælges, kan dette medføre, at retten til at fremføre de skattemæssige underskud går tabt. Salg af andele: Op til 25 pct.: uden skattemæssige konsekvenser pct.: de skattemæssige tab kan kun delvis gøres gældende Over 50 pct.: tab kan overhovedet ikke gøres gældende Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Sælges fx 30 pct. af andelene, mistes ligeledes 30 pct. af det opståede tab indtil salgsdatoen. Sælges mere end 50 pct. mistes alt opstået tab, der eksisterede på datoen for salget. En forhøjelse af kapitalen gælder som overdragelse, hvis ejerforholdene derved ændres. Det skattemæssige tab falder dog ikke bort, såfremt det ikke overstiger de såkaldte stille skattemæssige reserver i selskabets aktiver. Anskaffes der andele af en virksomhed med det formål at sanere selskabet mister man ikke de skattemæssige fordele. Der er imidlertid knyttet en del strenge betingelser til denne form for køb. Ejendomserhvervelsesskat (Grunderwerbsteuer) Ved overdragelse af fast ejendom i Tyskland skal der betales ejendomserhvervelsesskat. Denne skat opkræves af de enkelte delstater og ligger mellem 3,5 pct. og 5 pct., alt efter hvor ejendommen er beliggende. Salg af andele i selskaber, der også har tyske ejendomme, er ikke skattepligtige. Dette gælder dog ikke, hvis mere end 95 pct. af andelene sælges i én transaktion, eller mere end 95 pct. af andelene samles i én hånd. Det gælder også for direkte eller indirekte salg til nærtstående personer. En omstrukturering i koncernen i henhold til den tyske lov om selskabsomdannelse eller lignende tilfælde i EU eller inden for det europæiske valutasamarbejde er derimod skattefri.

9 Solidarisk hæftelse i forbindelse med karteller hæfter moder- eller datterselskabet? EU-Domstolen har truffet en interessant afgørelse om hæftelse fra moderselskaber og solidariske hæftelser ved karteller. Moderselskaber hæfter derefter kun under bestemte forudsætninger for nyerhvervede datterselskaber. Baggrunden for afgørelsen afsagt den var de bøder på i alt 750 mio. euro, som Europa-Kommission i 2007 idømte 20 selskaber som følge af deres deltagelse i et kartel på markedet for gasisolerede fordelingsanlæg. Retten satte bøderne for nogle af kartellets medlemmer ned. For Siemens i Tyskland blev bødeforlægget på 396,6 mio. euro imidlertid opretholdt. Hvad angår medregningen af de selskaber, der deltog i kartellet, opførsel og anvendelsen af reglerne for solidarisk hæftelse i forbindelse med betaling af bøderne, henviste EU-Domstolen til, at selskaber, som på uafhængig vis har deltaget i en overtrædelse og derefter er blevet købt af et andet selskab, selv skal stå inde for overtrædelsen fra før erhvervelsen. Medmindre selskabet ikke er integreret i det erhvervende selskab, men derimod har fortsat sin virksomhed som datterselskab. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: I et sådant tilfælde kan erhverver kun gøres ansvarlig for datterselskabets udviste adfærd efter erhvervelsen, såfremt overtrædelsen fortsættes, og det nye moderselskabs ansvar herfor kan bevises. Derudover vedrører den solidariske hæftelse kun den del af bøden, som overtrædelsen berører. De enkelte selskaber udgør en økonomisk enhed og dermed en samlet virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Ifølge EU-Domstolen er det Europa-Kommissionens opgave at fastsætte andelen af overtrædelsen, som i henhold til et bestemt tidsrum bortfalder for ethvert selskab i forhold til disses medskyldnere. Uden en sådan angivelse fra Europa- Kommission må man gå ud fra, at lovovertrædelsen tilregnes selskaberne med lige andele. Endvidere fastslog retten, at Europa-Kommissionen krænker grundsætningen om individuelle straf- og sanktionsfastsættelse, såfremt de idømte bøder ikke vurderes i overensstemmelse med varigheden af de enkelte selskabers deltagelse i kartellet og dettes virksomhed (som en økonomisk enhed). Dr. Christina Hummer LL.M. Tlf.:

10 Fritstilling og ferie - nye regler trådt i kraft Hidtil har det været muligt at anse ferie - både restferie og hovedferie - for afholdt i fritstillingsperioden. Med de nye regler er der indført begrænsninger, som under visse omstændigheder kan medføre, at ferien ikke kan afholdes, og at der i stedet skal betales feriegodtgørelse. For at illustrere de nye regler bruges her et kort eksempel: En lønmodtager opsiges med 5 måneders varsel, han bliver fritstillet med det samme og får nyt arbejde efter tre måneder. Medarbejderen har optjent 25 feriedage til afholdelse i indeværende ferieår. Indtil den 1. maj 2011 var reglerne således, at optjent ferie ansås som afholdt i videst muligt omfang i fritstillingsperioden - uanset om ferien var fastsat eller lønmodtageren havde fået nyt arbejde. Den eneste forudsætning var, at ferielovens varslingsperioder (1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie) var overholdt. I eksemplet kunne man efter de gamle regler anse alle feriedage for afholdt. Eksemplet viser, at lønmodtageren rent faktisk arbejder hos den nye arbejdsgiver og samtidigt holder ferie hos den gamle arbejdsgiver. Lønmodtageren mister således reelt set sine betalte feriedage. Efter de nye regler vil det ikke være muligt at anse ferie for afholdt i fritstillingsperioden, fordi lønmodtageren reelt ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til den optjente ferie efter udløbet af ferielovens varslingsperioder, dvs. efter udløbet af tre måneder. Efter de nye regler vil man kunne anse restferien (10 dage) som afholdt, men ikke hovedferien (15 dage). Lønmodtageren har således krav på feriegodtgørelse for de 15 dage. Der er dog to undtagelser til de nye regler: Ferien anses fortsat for afholdt i fritstillingsperioden, når arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne i lønnen fra det nye arbejde f.eks., fordi dette er aftalt i en fratrædelesaftale. Den anden undtagelse er, når arbejdsgivers virksomhed er insolvent eller ophørt inden opsigelsesperiodens udløb. Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.: De nye regler har stort set alene betydning, når opsigelsesvarslet er på mere end tre måneder og medarbejderen får nyt arbejde i fritstillingsperioden. De nye regler gælder for fritstillinger, der meddeles efter den 1. maj Derudover er forældelsesreglen i ferieloven blevet ændret, således at kravet på feriepenge nu er forældet 3 år fra ferieårets udløb. Reglerne gælder for optjeningsåret 2009 og frem. Der er yderligere kommet en del nye adminstrative bestemmelser og Arbejdsmarkedets Feriefond har fået mulighed for at sikre korrekt afregning og indbetaling af feriepenge ved at foretage årlige stikprøvekontroller hos op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder. Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf. Hvis du har spørgsmål til de nye regler, står jeg gerne til rådighed.

11 EARLY BIRD SPECIAL: OKTOBERFEST FOR ERHVERVSLIVET 23. SEPTEMBER 2011 Dansk-Tysk Handelskammer arrangerer Oktoberfest for erhvervslivet Invitér dine medarbejdere eller samarbejdspartnere til traditionel mad, bayersk Oktoberfest-øl ad libitum, live-tyrolermusik, dans mv.. Book tidligt og spar penge! Medlemsvirksomheder hos Dansk-Tysk Handelskammer kan købe billetter til 600 kr. per person. Ikke-medlemmer betaler 700 kr. Tilbuddet gælder indtil d. 1. juli *Prisen er herefter 650 kr. for medlemmer og 750 kr. for ikke-medlemmer. TID OG STED Fredag d. 23. september 2011, fra kl Store Vega, Enghavevej 40, 1674 København V. TILMELDING Tilmelding kan ske per til Ingrid Repukat Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ret til fravær på grund af sygdom i familien

Ret til fravær på grund af sygdom i familien En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

ABAF NYT 17/2011 maj 2011. mulighed for at sende en refusionsanmodning

ABAF NYT 17/2011 maj 2011. mulighed for at sende en refusionsanmodning ABAF NYT 17/2011 maj 2011 ARBEJDSGIVERE SLIPPER FOR URIMELIGT KRAV - Fra 1. juli 2011 slipper arbejdsgivere for et urimeligt krav, idet virksomhederne herefter kan anmode om refusion i en sygedagpengesag,

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland

udelukkende for danske virksomheder i Tyskland DANTAX Steuerberatungsgesellschaft mbh www.dantax.dk Reinhard Herrmann Steuerberater, Fachberater f. internationales Steuerrecht Registreret Revisor udelukkende for danske virksomheder i Tyskland 1 Investering

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere