"Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012"

Transkript

1 En printervenlig PDF-version finder du HER. Juni 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Arrangementer 23. september 'Oktoberfest for erhvervslivet' i København. Early bird special inden d. 1. juli Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. "Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012 Den danske "cookie-bekendtgørelsen", som skulle implementere nye EU-regler om bl.a. brugen af cookies på personers IT-udstyr, skulle træde i kraft den 25. maj Der er dog blevet rejst en række spørgsmål om den praktiske opfyldelse af EU reglernes krav om bl.a. samtykke, som nu søges afklaret. Medlemmer og partnere Premium Partners 2011 Netværk Følg os på Facebook, Twitter og Xing. Elektroniske fakturaer og moms - nye regler Fra og med den 1. juli 2011 indføres der en banebrydende fornyelse i tysk momslovgivning. Den endelige godkendelse af loven mangler dog endnu. Fra denne dato kan den indgående moms også gøres gældende på grundlag af elektronisk modtagne fakturaer, såfremt visse betingelser overholdes. Kørsel i udenlandsk indregistreret bil i Danmark Et fundamentalt princip i EU er arbejdskraftens og varernes fri bevægelighed. Det har de fleste efterhånden vænnet sig til. På grund af den høje danske beskatning ved indregistrering af biler, er der dog i afgiftsmæssig henseende et særligt problem, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde eller studere, og samtidig medbringer en i hjemlandet indregistreret bil til brug under opholdet i Danmark. Links Hjemmeside personer Tyske erhvervsnyheder

2 Arbejdskraftens frie bevægelighed - nu også i Tyskland Siden den 1. maj 2011 gælder for arbejdstagere i de nye EU-lande Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn nu også arbejdskraftens frie bevægelighed i Tyskland. Derved opnås ubegrænset adgang til det tyske arbejdsmarked. Koncernændringer utilsigtede konsekvenser Danske koncerner har ofte tyske datterselskaber. Der bliver jævnligt foretaget omstruktureringer i koncernen, uden at der tages hensyn til de skattemæssige konsekvenser i Tyskland. Solidarisk hæftelse i forbindelse med karteller hæfter moder- eller datterselskabet? EU-Domstolen har truffet en interessant afgørelse om hæftelse fra moderselskaber og solidariske hæftelser ved karteller. Moderselskaber hæfter derefter kun under bestemte forudsætninger for nyerhvervede datterselskaber. Fritstilling og ferie - nye danske regler trådt i kraft Hidtil har det været muligt at anse ferie - både restferie og hovedferie - for afholdt i fritstillingsperioden. Med de nye regler er der indført begrænsninger, som under visse omstændigheder kan medføre, at ferien ikke kan afholdes, og at der i stedet skal betales feriegodtgørelse.

3 "Cookie-bekendtgørelsen" er udskudt til 2012 "Cookie-bekendtgørelsen", som skulle implementere nye EU-regler om bl.a. brugen af cookies på personers IT-udstyr, skulle træde i kraft den 25. maj Der er dog blevet rejst en række spørgsmål om den praktiske opfyldelse af EU reglernes krav om bl.a. samtykke, som nu søges afklaret. En cookie er en lille tekstfil, som automatisk bliver gemt på ens computer, når man surfer rundt på internettet. Cookies muliggør en analyse af personers brug af hjemmesiden og gemmer forskellig data, som f.eks. IP-adresse, tidspunkt for besøg, antallet af besøg og hvilke sider, der er blevet besøgt. Disse oplysninger kan efterfølgende anvendes til målrettet markedsføring. EU-reglerne vil beskytte brugere af hjemmesider mod dette og stiller derfor krav om, at cookies kun må gemmes, når brugeren af hjemmesiden har givet sit samtykke hertil. Den nye cookie-bekendtgørelse skulle implementere disse regler i dansk ret. Bekendtgørelsen indeholder en række informationspligter, som skal gives til brugere af hjemmesiden så som bl.a. oplysning om formålet med lagringen, opbevaringstid, navnet på den fysiske eller juridiske person, der lægger cookien på computeren eller smartphonen eller læser den. Derudover er det som nævnt et krav, at en bruger på baggrund af disse oplysninger skal give sit samtykke, før der må lagres information eller hentes allerede lagret information på brugerens pc eller smartphone. Oplysningspligten gælder imidlertid ikke i forbindelse med nethandel, hvor cookies er nødvendige for at levere den tjeneste, som forbrugeren har anmodet om. Bekendtgørelsen kommer dog ikke med et svar på, hvordan den tekniske implementering skal foregå og IT- og Telestyrelsen lagde op til, at IT- og mediebranchen selv skal finde ud ad, hvordan samtykket rent praktisk indhentes hos brugerne. Da udkastet til bekendtgørelsen blev sendt i høring, blev der rejst en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af kravet om samtykke. IT- og Telestyrelsen har derfor valgt at udskyde ikrafttrædelsesdatoen og vil fortsat arbejde på at afklare fortolkningen af de nye EU-regler. De vil i samarbejde med branchen og andre relevante interessenter udarbejde en vejledning til, hvordan reglerne skal håndteres i praksis. Den nye bekendtgørelse forventes ikke at træde i kraft i indeværende år. Flere oplysninger herom kan findes også på IT- og Telestyrelsens hjemmeside: ww.itst.dk. Det er en god idé som virksomhed at følge med i udviklingen, således at man ikke er bagud, når bekendtgørelsen træder i kraft. Vi følger naturligvis udviklingen og gennemgår gerne jeres websider for at sikre, at disse opfylder de stillede krav. Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.:

4 Elektroniske fakturaer og moms - nye regler Fra og med den 1. juli 2011 indføres der en banebrydende fornyelse i tysk momslovgivning. Den endelige godkendelse af loven mangler dog endnu. Fra denne dato kan den indgående moms også gøres gældende på grundlag af elektronisk modtagne fakturaer, såfremt visse betingelser overholdes. Indtil nu har dette kun været muligt, hvis det skete sammen med en elektronisk signatur eller en godkendt udveksling af data. Man kan få svar på de hyppigst stillede spørgsmål på følgende homepage hos Bundesfinanzamt: Enhver erhvervsdrivende kan sende fakturaer elektronisk, hvis modtageren er indforstået med dette. En elektronisk faktura er en faktura i et elektronisk format, dvs. fakturaer, der sendes per med vedhæftet pdf- eller tekstfil per computer-fax eller fax-server, per web-download eller via elektronisk dataudveksling. Kontrolpligt: Sådanne fakturaer accepteres som grundlag for momsfradrag, når følgende betingelser er opfyldt. Ægthed: Det skal klart fremgå, hvem der har udstedt fakturaen. Bestandighed: De oplysninger, der kræves iflg. lovgivningen må ikke ændres i forbindelse med den elektroniske forsendelse. Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Læsbarhed: Fakturaen skal umiddelbart kunne læses af det menneskelige øje. Virksomhedsintern kontrol: Virksomheden skal have et kontrolsystem, hvor det gennemgås, om: den ydelse, der er nævnt i fakturaen, virkelig er udført. udstederen af fakturaen virkelig har krav på betaling. den på fakturaen oplyste bankforbindelse er korrekt. Det er dog ikke nødvendigt at oprette et nyt kontrolsystem i den forbindelse. Opbevaring: De elektroniske fakturaer skal opbevares i det elektroniske format, de er udstedt hhv. modtaget i. Fakturaerne skal i hele opbevaringsperioden på 10 år opbevares således, at de er læselige og kan tydes maskinelt. Det er ikke tilladt at opbevare elektroniske fakturaer i papirform. Især danske virksomheder, der er aktive i Tyskland, vil hilse dette system velkommen, da det svarer til den danske kutyme. Fakturaer fremsendes på denne måde væsentligt hurtigere og billigere.

5 Kørsel i udenlandsk indregistreret bil i Danmark Et fundamentalt princip i EU er arbejdskraftens og varernes fri bevægelighed. Det har de fleste efterhånden vænnet sig til. På grund af den høje danske beskatning ved indregistrering af biler, er der dog i afgiftsmæssig henseende et særligt problem, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde eller studere, og samtidig medbringer en i hjemlandet indregistreret bil til brug under opholdet i Danmark. Bopæl i Danmark En person med dansk statsborgerskab, der bor og arbejder i Danmark anses for at have bopæl i her i landet. En person, der er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses også for at have bopæl her i Danmark. Personer, der har bopæl i Danmark, kan som hovedregel ikke benytte en udenlandsk indregistreret bil til kørsel her i landet. Dog kan personer med bopæl i Danmark ansøge SKAT om tilladelse til at anvende en udenlandsk indregistreret bil, hvis den pågældende arbejder uden for Danmark alle ugens hverdage. Tilladelse til kørsel i Danmark gælder kun kørsel fra en grænseovergang til bopælen og retur efter weekend- og ferieophold. Al anden kørsel med en sådan bil er ikke tilladt. Frode Holm Cand. jur. Revitax A/S Tlf.: En person, der ikke er registreret i Det Centrale Personregister med bopæl her i landet, anses dog for at have bopæl her i landet, hvis den pågældende opholder sig her i landet i en sammenhængende periode på 185 dage eller, hvis den pågældende opholder sig her i landet i afbrudte perioder, der tilsammen udgør 185 dage eller mere inden for en periode på 12 måneder. Hvis en ejer eller bruger af en udenlandsk bil etablerer bopæl eller hjemsted i Danmark, skal bilen indregistreres her i landet inden 14 dage efter tilflytningen, og der skal betales dansk registreringsafgift. Afgiften beregnes med udgangspunkt i, hvad en tilsvarende bil på danske nummerplader koster, og registreringsafgiften udgør typisk 62 pct. af handelsprisen. Personer med bopæl i udlandet Personer med bopæl i udlandet kan uden afgiftsmæssige konsekvenser køre rundt her i landet i en udenlandsk indregistreret bil i forbindelse med afholdelse af ferie eller ved familiebesøg mv. Disse personer anses ikke for at tage bopæl her i landet. Kommer en udlænding imidlertid til Danmark i en tidsbegrænset periode i op til ét år, typisk for at arbejde eller studere, og i den forbindelse medbringer en i hjemlandet indregistreret bil, skal man være opmærksom på, at kørsel i bilen her i landet på de udenlandske nummerplader kræver en formel tilladelse. Ansøgning om kørsel i en udenlandsk indregistreret bil vil blive imødekommet, hvis der som nævnt er tale om en tidsbegrænset periode i op til ét år. Hvis opholdet i Danmark overstiger et halvt år eller 185 dage inden for en periode på 12 måneder, skal bilen indregistreres her i landet og det er dyrt. Alternativt skal bilen føres ud af landet igen. Personer med bopæl i såvel Danmark som udlandet I tilfælde, hvor en ejer eller en bruger af en bil samtidig har bopæl i flere lande, anses personen for at have bopæl i det land, hvor den pågældende er hjemmehørende. En person anses for hjemmehørende det sted, hvor den pågældende sædvanligvis opholder sig, det vil sige mindst 185 dage inden for et kalenderår, på grund af en privat og erhvervsmæssig tilknytning. Har en person dobbeltdomicil, er det således vigtigt at finde ud af om tilknytningen til Danmark medfører at den udenlandske indregistrerede bil skal omregistreres med deraf følgende betaling af dansk registreringsafgift. Anses bopælskriteriet ikke for at være opfyldt, og kører man rundt her i landet i en udenlandsk indregistreret bil, skal man indhente en tilladelse hos SKAT. At køre uretmæssigt i en udenlandsk indregistreret bil kan hurtigt blive en dyr affære. Udover registreringsafgiften kan ejeren eller brugeren af bilen også blive

6 pålagt en bøde. Det kan derfor anbefales, at man som arbejdsgiver, arbejdstager eller tilflytter nøje sætter sig ind i hvor, hvornår, og i hvor lang tid man må køre i en udenlandsk indregistreret bil her i landet.

7 Arbejdskraftens frie bevægelighed - nu også i Tyskland Siden den gælder for arbejdstagere i de nye EU-lande Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn nu også arbejdskraftens frie bevægelighed i Tyskland. Derved opnås ubegrænset adgang til det tyske arbejdsmarked. Dermed har arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande samme krav på løn, antal årlige feriedage, overholdelse af maksimale arbejdstider osv., som tyske arbejdstagere. For arbejdsgivere opstår ethvert krav på administration, som overholdelse af værkslejeoverenskomst eller godkendelsesprocedure hos Bundesagentur für Arbeit. Herved muliggøres også for første gang den grænseoverskridende vikarservice. Hidtil var anvendelse af vikarer fra vikarbureauer i de nye EU-medlemslande forbudt - uden undtagelse. Vil vikarbureauer fra de nye EU-medlemslande udleje arbejdskraft til Tyskland, skal de have en tysk tilladelse til vikarservice. Afhængigt af i hvilket EU-land vikarbureauet har hjemme, er det de pågældende regionalafdelinger under Bundesamt für Arbeit, som er ansvarlige for ansøgningen om denne tilladelse. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: Ved brug af vikarer fra udenlandske vikarbureauer er de tyske lovregler for vikarservice afgørende. Hertil hører som væsentlig regulering princippet om equal pay, hvorefter vikarerne skal betales samme løn som virksomhedens fastansatte. Der kan afviges fra dette princip, såfremt der kan henvises til overenskomstmæssige regler. Forudsætningerne for en sådan henvisning er, at de overenskomstmæssige regler anerkendes af regionalafdelingen som tilladende tyskmyndighed. Enkelthederne er endnu ikke afklaret. På grund af frygten for, at den ubegrænsede brug af vikarmedarbejdere fra de nye EU-ande kan føre til en pris-dumping på bekostning af tyske vikarmedarbejdere, har Tyskland med lov, der trådte i kraft den , åbnet mulighed for, at forbundsministeriet for arbejde også kan fastsætte mindstelønninger for udenlandske vikarmedarbejdere via en bekendtgørelse. En sådan bekendtgørelse er til dato endnu ikke afsagt. For den fremtidige brug af vikarmedarbejdere fra de nye EU-medlemslande i Tyskland er det interessant, hvornår og på hvilket niveau mindstelønnen fastsættes. At dette vil ske, synes vel sikkert. Ved direkte ansættelse af arbejdstagere fra de nye EU-medlemslande opstår ellers de bekendte skatteretlige og socialforsikringsretlige spørgsmål. Dr. Bernhard Heringhaus Dipl.-Ing., Rechtsanwalt Tlf.: schindhelm.net

8 Koncernændringer utilsigtede konsekvenser Danske koncerner har ofte tyske datterselskaber. Der bliver jævnligt foretaget omstruktureringer i koncernen, uden at der tages hensyn til de skattemæssige konsekvenser i Tyskland. Bortfald af skattemæssige tab I forbindelse med salg af underskudsselskaber kan man miste retten til at gøre tab skattemæssigt gældende. Dette er tilfældet når andele i kapitalselskaber, medlems-, andels- eller stemmerettigheder direkte eller indirekte overdrages. Det drejer sig om overdragelse til en køber, en person, der står køberen nær, eller til en gruppe af købere med samme interesse og ved en af ovennævnte overdragelser mister man retten til at fremføre underskuddet i et selskab i 5 år. Hvis alle andele (100 pct.) i moderselskabet sælges, kan dette medføre, at retten til at fremføre de skattemæssige underskud går tabt. Salg af andele: Op til 25 pct.: uden skattemæssige konsekvenser pct.: de skattemæssige tab kan kun delvis gøres gældende Over 50 pct.: tab kan overhovedet ikke gøres gældende Reinhard Herrmann Steuerberater / Revisor Tlf.: Sælges fx 30 pct. af andelene, mistes ligeledes 30 pct. af det opståede tab indtil salgsdatoen. Sælges mere end 50 pct. mistes alt opstået tab, der eksisterede på datoen for salget. En forhøjelse af kapitalen gælder som overdragelse, hvis ejerforholdene derved ændres. Det skattemæssige tab falder dog ikke bort, såfremt det ikke overstiger de såkaldte stille skattemæssige reserver i selskabets aktiver. Anskaffes der andele af en virksomhed med det formål at sanere selskabet mister man ikke de skattemæssige fordele. Der er imidlertid knyttet en del strenge betingelser til denne form for køb. Ejendomserhvervelsesskat (Grunderwerbsteuer) Ved overdragelse af fast ejendom i Tyskland skal der betales ejendomserhvervelsesskat. Denne skat opkræves af de enkelte delstater og ligger mellem 3,5 pct. og 5 pct., alt efter hvor ejendommen er beliggende. Salg af andele i selskaber, der også har tyske ejendomme, er ikke skattepligtige. Dette gælder dog ikke, hvis mere end 95 pct. af andelene sælges i én transaktion, eller mere end 95 pct. af andelene samles i én hånd. Det gælder også for direkte eller indirekte salg til nærtstående personer. En omstrukturering i koncernen i henhold til den tyske lov om selskabsomdannelse eller lignende tilfælde i EU eller inden for det europæiske valutasamarbejde er derimod skattefri.

9 Solidarisk hæftelse i forbindelse med karteller hæfter moder- eller datterselskabet? EU-Domstolen har truffet en interessant afgørelse om hæftelse fra moderselskaber og solidariske hæftelser ved karteller. Moderselskaber hæfter derefter kun under bestemte forudsætninger for nyerhvervede datterselskaber. Baggrunden for afgørelsen afsagt den var de bøder på i alt 750 mio. euro, som Europa-Kommission i 2007 idømte 20 selskaber som følge af deres deltagelse i et kartel på markedet for gasisolerede fordelingsanlæg. Retten satte bøderne for nogle af kartellets medlemmer ned. For Siemens i Tyskland blev bødeforlægget på 396,6 mio. euro imidlertid opretholdt. Hvad angår medregningen af de selskaber, der deltog i kartellet, opførsel og anvendelsen af reglerne for solidarisk hæftelse i forbindelse med betaling af bøderne, henviste EU-Domstolen til, at selskaber, som på uafhængig vis har deltaget i en overtrædelse og derefter er blevet købt af et andet selskab, selv skal stå inde for overtrædelsen fra før erhvervelsen. Medmindre selskabet ikke er integreret i det erhvervende selskab, men derimod har fortsat sin virksomhed som datterselskab. Mikael Hedager Würtz Advokat (H), LL.M Tlf.: I et sådant tilfælde kan erhverver kun gøres ansvarlig for datterselskabets udviste adfærd efter erhvervelsen, såfremt overtrædelsen fortsættes, og det nye moderselskabs ansvar herfor kan bevises. Derudover vedrører den solidariske hæftelse kun den del af bøden, som overtrædelsen berører. De enkelte selskaber udgør en økonomisk enhed og dermed en samlet virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Ifølge EU-Domstolen er det Europa-Kommissionens opgave at fastsætte andelen af overtrædelsen, som i henhold til et bestemt tidsrum bortfalder for ethvert selskab i forhold til disses medskyldnere. Uden en sådan angivelse fra Europa- Kommission må man gå ud fra, at lovovertrædelsen tilregnes selskaberne med lige andele. Endvidere fastslog retten, at Europa-Kommissionen krænker grundsætningen om individuelle straf- og sanktionsfastsættelse, såfremt de idømte bøder ikke vurderes i overensstemmelse med varigheden af de enkelte selskabers deltagelse i kartellet og dettes virksomhed (som en økonomisk enhed). Dr. Christina Hummer LL.M. Tlf.:

10 Fritstilling og ferie - nye regler trådt i kraft Hidtil har det været muligt at anse ferie - både restferie og hovedferie - for afholdt i fritstillingsperioden. Med de nye regler er der indført begrænsninger, som under visse omstændigheder kan medføre, at ferien ikke kan afholdes, og at der i stedet skal betales feriegodtgørelse. For at illustrere de nye regler bruges her et kort eksempel: En lønmodtager opsiges med 5 måneders varsel, han bliver fritstillet med det samme og får nyt arbejde efter tre måneder. Medarbejderen har optjent 25 feriedage til afholdelse i indeværende ferieår. Indtil den 1. maj 2011 var reglerne således, at optjent ferie ansås som afholdt i videst muligt omfang i fritstillingsperioden - uanset om ferien var fastsat eller lønmodtageren havde fået nyt arbejde. Den eneste forudsætning var, at ferielovens varslingsperioder (1 måned for restferie og 3 måneder for hovedferie) var overholdt. I eksemplet kunne man efter de gamle regler anse alle feriedage for afholdt. Eksemplet viser, at lønmodtageren rent faktisk arbejder hos den nye arbejdsgiver og samtidigt holder ferie hos den gamle arbejdsgiver. Lønmodtageren mister således reelt set sine betalte feriedage. Efter de nye regler vil det ikke være muligt at anse ferie for afholdt i fritstillingsperioden, fordi lønmodtageren reelt ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til den optjente ferie efter udløbet af ferielovens varslingsperioder, dvs. efter udløbet af tre måneder. Efter de nye regler vil man kunne anse restferien (10 dage) som afholdt, men ikke hovedferien (15 dage). Lønmodtageren har således krav på feriegodtgørelse for de 15 dage. Der er dog to undtagelser til de nye regler: Ferien anses fortsat for afholdt i fritstillingsperioden, når arbejdsgiver ikke har adgang til at modregne i lønnen fra det nye arbejde f.eks., fordi dette er aftalt i en fratrædelesaftale. Den anden undtagelse er, når arbejdsgivers virksomhed er insolvent eller ophørt inden opsigelsesperiodens udløb. Alexandra Huber Advokat / Partner Tlf.: De nye regler har stort set alene betydning, når opsigelsesvarslet er på mere end tre måneder og medarbejderen får nyt arbejde i fritstillingsperioden. De nye regler gælder for fritstillinger, der meddeles efter den 1. maj Derudover er forældelsesreglen i ferieloven blevet ændret, således at kravet på feriepenge nu er forældet 3 år fra ferieårets udløb. Reglerne gælder for optjeningsåret 2009 og frem. Der er yderligere kommet en del nye adminstrative bestemmelser og Arbejdsmarkedets Feriefond har fået mulighed for at sikre korrekt afregning og indbetaling af feriepenge ved at foretage årlige stikprøvekontroller hos op til 150 tilfældigt udvalgte virksomheder. Overtrædelse af reglerne kan medføre bødestraf. Hvis du har spørgsmål til de nye regler, står jeg gerne til rådighed.

11 EARLY BIRD SPECIAL: OKTOBERFEST FOR ERHVERVSLIVET 23. SEPTEMBER 2011 Dansk-Tysk Handelskammer arrangerer Oktoberfest for erhvervslivet Invitér dine medarbejdere eller samarbejdspartnere til traditionel mad, bayersk Oktoberfest-øl ad libitum, live-tyrolermusik, dans mv.. Book tidligt og spar penge! Medlemsvirksomheder hos Dansk-Tysk Handelskammer kan købe billetter til 600 kr. per person. Ikke-medlemmer betaler 700 kr. Tilbuddet gælder indtil d. 1. juli *Prisen er herefter 650 kr. for medlemmer og 750 kr. for ikke-medlemmer. TID OG STED Fredag d. 23. september 2011, fra kl Store Vega, Enghavevej 40, 1674 København V. TILMELDING Tilmelding kan ske per til Ingrid Repukat Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Dansk-Tysk Erhvervspris 2011

Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Abonnement Deutsch Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 17. juni Generalforsamling i Dansk-Tysk Handelskammer

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov. om retssikkerhed og administration på det sociale område. LOV nr 320 af 15/04/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-04-2011 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vis mere... Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Velkommen til medlem nr. 500!

Velkommen til medlem nr. 500! En printervenlig PDF-version finder du HER November 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Velkommen til medlem nr. 500! Handelskammeret byder Rådgivnings-

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse fremtiden starter her... Gode råd om... Opsigelse INDHOLD Indledning 3 Opsigelsesvarsel 3 Skriftlige opsigelser 6 Opsigelsesperioden 6 Fratrædelsesgodtgørelse 9 Krav om saglighed 9 Godtgørelse for usaglig

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Kort om opsigelse af medarbejdere

Kort om opsigelse af medarbejdere Kort om opsigelse af medarbejdere Medarbejderens opsigelsesvarsel Funktionærer skal opsige deres stilling med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Øvrige medarbejderes opsigelsesvarsler fremgår af

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline

Europæiske arbeidslivssaker i pipeline i pipeline Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Erosion af det indre marked? Nye initiativer fra Kommissionen bidrager til at mindske konkurrencen i EU. Eksisterende regler bruges som platform for protektionisme

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Løn nr. 019-2011 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen

RLTN. OK-Nyt Løn nr. 019-2011 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 019-2011 Vedr. ændring af ferieloven og ferieaftalen Den 7. april

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv.

Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Lovforslag om begrænsning af adgang til modregning af underskud mv. Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 173), der indeholder en udmøntning af en del af aftalen om finansloven for 2012 mellem regeringen

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser.

Lovens område 1. En lønmodtager har ret til ferie og feriegodtgørelse eller løn under ferie og ferietillæg efter denne lovs bestemmelser. Ferieloven Ferieloven omfatter følgende: Lovens område Optjening af ferie Afholdelse af ferie Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it.

Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betingelser for anvendelse af E-penge konto hos Pay4it. Betalingssystemet ejes og drives af Pay4it ApS. Du kan oprette din e-penge konto hos Pay4it via internettet. Når du opretter en konto hos Pay4it,

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Ret til fravær på grund af sygdom i familien

Ret til fravær på grund af sygdom i familien En printervenlig PDF-version finder du HER. April 2011 Deutsch Abonnement Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Legal & Tax Dansk-Tysk Erhvervspris 2011 Dansk-Tysk Handelskammer udmærker virksomheder, der har

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere