Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )"

Transkript

1 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej København Ø CVR-nummer om Undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning.

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER KONTRAKTENS BAGGRUND INDBERETNING.SYGEHUSVALG.DK, ELLER Indberetningsplatformen eller eller LEVERANDØRENS YDELSER Generelt Ydelser omfattet af kontrakten Overholdelse af regler, vejledninger m.v Undersøgelser og behandlinger mv. omfattet af taksterne Virksomhedsansvarlig læge Behandlingsansvarlig speciallæge Anmodning om oplysninger Øvrige forhold Henvisning Udredning Generelt Afvisning af undersøgelse eller udredning Uoverensstemmelse mellem henvisningen og leverandørens vurdering Uforudsete hændelser og komplikationer Afslutning Orientering af Danske Regioner samt udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Orientering af Danske Regioner Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Audits Kvalitetssikring og akkreditering Loyalitetsforpligtelse DANSKE REGIONER OG BOPÆLSREGIONENS FORPLIGTELSER UNDERLEVERANDØRER SAMARBEJDSFORPLIGTELSER ERSTATNINGS- OG KLAGEREGLER FORSIKRING VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Vederlag... 22

3 Betalingsbetingelser Udformning af fakturaen Betalingsfrist Forudsætninger for betaling Komplikationer eller uforudsete lidelser og hændelser GARANTIER LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Forsinkelse Mangler Afhjælpning Ophævelse Erstatning Opgørelse ved ophævelse Eventuel indgåelse af ny kontrakt DANSKE REGIONERS OG BOPÆLSREGIONENS MISLIGHOLDELSE OPSIGELSE FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE Tavshedspligt Offentliggørelse TREDJEMANDS RETTIGHEDER OVERDRAGELSE ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Ændringer Fortolkning IKRAFTTRÆDEN OG LØBETID FORPLIGTELSER VED OPHØR, AFVISNING OG KONKURS Ophør Afvisning Konkurs TVISTER Forhandling Løsning Lovvalg Værneting Løsning ved voldgift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 23. UNDERSKRIFTER... 35

4 4 Bilagsfortegnelse Bilag A: Undersøgelser og udredning for patienter med somatiske lidelser leverandører uden ydernummer Bilag B Undersøgelser og udredning for patienter med somatiske lidelser leverandører med ydernummer Bilag C:Urologiske undersøgelser og udredning leverandører uden ydernummer Bilag D:Urologiske undersøgelser og udredning leverandører med ydernummer Bilag E: Udredningsforløb for børn og unge med psykiske lidelser leverandører uden ydernummer Bilag G: Udredningsforløb for voksne med psykiske lidelser leverandører uden ydernummer Kvalitetsbilag Appendiks A: Underleverandør

5 5 1. DEFINITIONER 1. Ved udredningssygehuse forstås et af de af kontrakten omfattede sygehuse som i henhold til sundhedslovens 75 stk. 2 har lavet aftale med Danske Regioner på vegne af regionerne. 2. Ved autorisationslov forstås den til enhver tid gældende lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. nu lov nr. 451 af 22. maj 2006 med senere ændringer, som optrykt i lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august Ved behandlingsansvarlig speciallæge forstås en speciallæge i pågældende speciale. 4. Ved bekendtgørelse om sygehusbehandling forstås den til enhver tid gældende bekendtgørelse om sygehusbehandling, jf. nu bekendtgørelse nr af 27. december Ved dag forstås kalenderdag. 6. Ved DUF-takst forstås den til enhver tid gældende takst ifølge eller 7. Ved forældreansvarsloven forstås den til enhver tid gældende forældreansvarslov, jf. nu lov nr. 499 af 6. juni 2007 med senere ændringer. 8. Ved henvisende enhed forstås den enhed i regionen, der de facto foretager henvisningen af patienten. 9. Ved helligdage forstås alle officielle helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. 10. Ved hverdage forstås mandag til fredag bortset fra officielle helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 11. Ved hjælpemidler og behandlingsredskaber forstås apparatur og hjælpemidler, som patienten forsynes med ved udskrivning fra sygehus med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller forhindre forringelse heraf. Typisk vil der være tale om skriftlige/elektroniske vejledninger og programmer, krykkestokke, armslynger, skinner, kørestole mv. 12. Ved udredning forstås den samlede udredning af patienten, som er nødvendig for at vurdere, om patienten har en lidelse, som patienten skal behandles for, og i givet fald hvilken behandling der anbefales. 13. Ved indlæggelse forstås, at der er en indikation for indlæggelse, og at patienten som følge heraf overnatter på leverandørens sygehus. 14. Ved kliniske serviceydelser forstås blodprøver, histologiske undersøgelser, patologiske anatomisk undersøgelser, billeddiagnostiske undersøgelser MR -scanninger, CT-scanninger, røntgen, ultralyd mv., som er nødvendige for undersøgelse.

6 6 15. Ved kontrakten forstås denne kontrakt med bilag, herunder indberetningsplatformen samt eller jf. afsnit Ved lov om klage- og erstatningsadgang forstås den til enhver tid gældende lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, jf. nu lov nr af 23. december Ved psykiatriloven forstås den til enhver tid gældende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. nu lov nr af 2. december Ved samarbejdssygehus forstås et af de i 79 i sundhedsloven nævnte sygehuse eller et af de private sygehuse eller klinikker, ved hvilke bopælsregionen kan tilbyde udredning eller undersøgelse inden for 1 måned (dog 2 måneder for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri indtil ) efter modtagelsen af henvisningen eller et sygehus med hvilken bopælsregionen har indgået aftale på tværs af regionen om varetagelse af funktioner. 19. Ved sundhedsloven forstås den til enhver tid gældende sundhedslov, jf. nu lov nr. 913 af 13. juli 2010 med senere ændringer 20. Ved samtykke forstås de til enhver tid gældende regler herfor. Hvor patienten er under 15 år, eller en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at patienten, selvom denne er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, skal samtykke gives af forældremyndighedens indehaver. Hvor patienten er fra 15 til og med 17 år, skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen i overensstemmelse med de til hver en tid gældende regler herom. 21. Ved udredning forstås en undersøgelse eller et antal undersøgelser, der indgår i den samlede diagnosticering af en patient. 22. Ved undersøgelse forstås et enkeltstående diagnostisk tiltag, som indgår som et element i diagnosticeringen af patienten. 2. KONTRAKTENS BAGGRUND 23. Kontrakten indgås på baggrund af sundhedslovens 75 stk. 2. Den omhandler således regionsrådenes mulighed for på anden måde at benytte private institutioner som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver. 24. Danske Regioner indgår kontrakt med de private sygehuse mv., som ønsker at indgå kontrakt om undersøgelser og udredning. Kontrakterne indgås af Danske Regio ner på vegne af de enkelte regionsråd. Regionsrådene kan vælge helt eller delvist at anvende disse, og det er således patientens bopælsregion, der reelt må anses som kontraktpart i forhold til leverandøren.

7 7 3. INDBERETNING.SYGEHUSVALG.DK, ELLER 3.1 Indberetningsplatformen eller 25. Privathospitaler mv., som ønsker at indgå denne kontrakt med Danske Regioner, oprettes som brugere på indberetningsplatformen, eller på internettet. 26. Når privathospitalet mv. er blevet oprettet på indberetningsplatformen, skal privathospitalet mv. anvende platformen til at registrere undersøgelses - og udredningskoderne for de ydelser, jf. afsnit 4, som privathospitalet ønsker, skal være omfattet af denne kontrakt. Ved privathospitalets indtastning af oplysninger på indberetningsplatformen erklærer hospitalet samtidig på tro og love ikke at have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og sociale sikringsordninger i det land, leverandøren er etableret i, der overstiger kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. 27. Der skal således ikke indsendes en skriftlig erklæring på tro og love i forhold til ovenstående, med mindre Danske Regioner i ganske særlige tilfælde udbeder sig en sådan. 28. Hvis leverandøren ikke kan afgive en sådan erklæring som nævnt i det foregående afsnit på tidspunktet for indtastningen af oplysningerne på indberetningspla tformen, er det op til en konkret vurdering fra Danske Regioners side, om der kan indgås en kontrakt, jf punktum i 1, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsfor retninger og om ændring af visse andre love. 29. Forud for indgåelsen af kontrakten skal leverandøren desuden afgive de oplysninger vedrørende virksomhedsansvarlig læge, behandlingsansvarlig speciallæge m.v., som Danske Regioner anmoder om i henhold til 13 i bekendtgørelsen om udvidet ret til undersøgelse og behandling. 30. Privathospitalet mv. overgår til at være leverandør, når kontrakten er trådt i kraft, jf. afsnit Efter kontraktens ikrafttræden skal leverandøren anvende indberetningsplatformen, såfremt leverandøren i kontraktens løbetid ønsker at tilføje eller fjerne undersøgelses - og udredningskoder for derved enten at tilføje nye ydelser til de af kontrakten omfattede ydelser eller fjerne ydelser herfra. Leverandøren skal ligeledes anvende indberetningsplatformen på den nye hjemmeside (sygehusvalg.sundhed.dk) til at tilføje eller fjerne speciallæger som er eller har været ansat. Ændringer i takster sker ligeledes via indberetningsplatformen. 32. Proceduren for ændring af kontrakten på indberetningsplatformen fremgår af afsnit 19.1.

8 eller 33. På kontraktens ikrafttrædelsesdato, jf. afsnit 20, vil oplysninger om leverandøren, herunder om de ydelser, som leverandøren tilbyder i medfør af kontr akten, være tilgængelige på hjemmesiden eller 34. Det vil således være muligt for samtlige interesserede, herunder patienter, privathospitaler, patientvejledere mv., via eller at få adgang til oplysninger om, hvilke ydelser, der tilbydes af leverandøren og hvilke takster, der gælder for disse ydelser. 35. Såfremt der under kontraktens løbetid tilføjes nye ydelser til de ydelser, leverandøren tilbyder i henhold til kontrakten, eller fjernes ydelser herfra, eller der sker ændringer i taksten for ydelserne under kontrakten, vil dette ligeledes fremgå af eller jf. også afsnit 16.2 og afsnit LEVERANDØRENS YDELSER 4.1 Generelt Ydelser omfattet af kontrakten 36. Leverandøren skal levere de ydelser, som fremgår af leverandørens koder på eller jf. afsnit 3.2. Ydelserne skal tilbydes patienter, der er henvist, i det omfang dette fremgår af den enkelte patients henvisning. Leverandørens ydelser i det konkrete tilfælde er således afgrænset til henvisningens angivelse af, hvilke forhold patienten skal undersøges eller udredes for. 37. Leverandørens ydelser skal til enhver tid opfylde de krav og beskrivelser, der fremgår af kontrakten, herunder krav til ydelsernes udførelse, leverandørens personale, kvalitet og dokumentation mv. 38. Medmindre andet fremgår af bilagene eller af eller omfatter taksterne for leverandørens ydelser i henhold til kontrakten alle nødvendige undersøgelser og udredning i forbindelse med ydelsen omfattet af henvisningen, herunder i relation til indlæggelsen samt anæstesi, kliniske serviceydelser. Der kan således ikke opkræves ekstra for disse ydelser, medmindre det fremgår eksplicit af bilagene Overholdelse af regler, vejledninger m.v. 39. Såfremt leverandøren viderefakturerer særydelser til regionen, jf. afsnit 10, bilagene og eller er leverandøren forpligtet til altid at sørge for at opnå de bedst mulige indkøbspriser. 40. Nødvendig medicin i relation til undersøgelse eller udredning, herunder under indlæggelse, er omfattet af taksten for leverandørens ydelser i henhold til kontrakten, medmindre andet fremgår af bilagene eller eller Tilsvarende er udlevering af tilstrækkelig mængde af medicin til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug omfattet af taksten for leverandørens ydelser.

9 9 41. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de til enhver tid gældende regler for privat virksomhedsudøvelse, markedsføring af sundhedsydelser, lægefaglig patientbehandling og sundhedsfaglig virksomhed i øvrigt samt regler om håndtering af helbredsoplysninger og øvrige personhenførbare oplysninger i denne sammenhæng, herunder krav om samtykke, også vedrørende mindreårige patienter, og krav til omfanget af de oplysninger, der videregives, opfyldes og overholdes ved levering af ydelser omfattet af kontrakten. 42. Leverandøren er udover de oplysningsforpligtelser, der fremgår andre steder i kontrakten, forpligtet til at imødekomme enhver anmodning om oplysninger og redegørelser fra Danske Regioner eller bopælsregionen samt til at afgive de oplysninger og redegørelser, som kan kræves i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder krav til førelse af journaler for patienterne, redegørelser for undersøgelses og udredningstilbud, overholdelse af faglige referenceprogrammer, oplysninger om procedurer ved patientinformation, orientering om ventetid til konkrete undersøgelser og udredninger, indberetning af utilsigtede hændelser og oplysninger vedrørende undersøgelser og udredning af patienter i henhold til kontrakten, jf. kvalitetsbilaget. Listen i kvalitetsbilaget er ikke udtryk for en udtømmende opregning af de lovgivningsmæssige forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden. 43. Ved videregivelse af oplysninger til patientens bopælsregion eller andre i forbindelse med eller efter endt undersøgelse eller udredning hos leverandøren, er leverandøren forpligtet til at sikre, at de til enhver tid gældende regler om håndtering af helbredsoplysninger og øvrige personhenførbare oplysninger opfyldes og overholdes, herunder regler om indhentelse af samtykke fra patienter og regler om i hvilket omfang, der kan videregives oplysninger. 44. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at overholde de krav til udskrivningsaftale og koordinationsplaner som ifølge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende vejledninger finder anvendelse. Der skal for patienter, som efter en lægelig vurdering ikke antages at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred, indgås en udskrivningsaftale, og hvis en patient ikke vil medvirke til en sådan aftale, skal leverandøren kontakte den henvisende enhed med henblik på at bistå denne i udarbejdelsen af en koordinationsplan i samarbejde med andre relevante aktører. 45. Leverandøren er herudover forpligtet til at agere i overensstemmelse med sundhedsaftalen mellem patienters bopælskommune og bopælsregion. Sundhedsaftalen mellem bopælsregionen og bopælskommunen skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhængende forløb for de patienter, som modtager behandling mv. 46. Sundhedsaftalerne fremgår af regionernes hjemmesider. 47. Leverandøren skal desuden overholde kravene i kvalitetsbilaget. Listen i kvalitetsbilaget er ikke udtryk for en udtømmende opregning af de lovgivningsmæssige og andre forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden Undersøgelser og behandlinger mv. omfattet af taksterne 48. Medmindre andet fremgår af bilagene eller eller omfatter taksterne for leverandørens ydelser i henhold til kontrakten alle nødvendige undersøgelser i forbindelse med undersøgelsen/ udredningen omfattet af henvisningen, herunder i relation til indlæggelsen samt observati on, terapi,

10 10 samtaler, testning, undervisning, telefonkonsultationer, laboratorieydelser, EEG, EKG, MR-scanning, udfærdigelse af afrapporteringer til sygehuse og privat praktiserende læge. 49. Hjælpemidler og behandlingsredskaber er inkluderet i taksterne i bilagene. 50. Taksterne omfatter ikke medicin i relation til hjemrejse eller forbrug efter hjemkomst, jf. dog det følgende punktum for de af leverandørens ydelser i henhold til kontrakten som vedrører udredning under indlæggelse. Nødvendig medicin i relation til udredning under indlæggelse samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug er alene omfattet af taksten for de af leverandørens ydelser i henhold til kontrakten, som vedrører udredning under indlæggelse Virksomhedsansvarlig læge 51. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der er udpeget en virksomhedsansvarlig læge og til at overholde de til enhver tid gældende regler vedrørende indrapportering af oplysning om den virksomhedsansvarlige læge til Sundhedsstyrelsen. Leverandøren skal senest på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden, jf. afsnit 20, meddele Danske Regioner, hvem der er udpeget som virksomhedsansvarlig læge, samt meddele hvis den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer, og derfor er omfattet af overenskomsten om speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 52. Såfremt der sker ændringer vedrørende den virksomhedsansvarlige læge i kontraktens løbetid, herunder udpeges en ny virksomhedsansvarlig læge, skal leverandøren samme dag som en eventuel ændring accepteres af Sundhedsstyrelsen, fremsende dokumentation herfor til Danske Regioner. 53. Den virksomhedsansvarlige læge er forpligtet til at påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves hos leverandøren, udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter mv., der i øvrigt er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning. 54. Såfremt den private leverandør har tilknyttet mere end en læge, er det påkrævet, at den private leverandør indberetter en virksomhedsansvarlig læge til både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner Behandlingsansvarlig speciallæge 55. Leverandøren er forpligtet til at udpege minimum en behandlingsansvarlig speciallæge og oplyse Danske Regioner om alle behandlingsansvarlige speciallæger og læger ansat eller på anden måde tilknyttet leverandøren. 56. En behandlingsansvarlig speciallæge skal være til stede og deltage aktivt i patientens første besøg hos leverandøren samt tilrettelægge patientens forløb hos leverandøren, tage ansvar for ordinering af medicin og for medicinering, kontrasignere e pikrise, journal, anmodning mm. således som beskrevet i afsnit samt planlægge og stå for afslutning af patienten. 57. Ordinering af medicin og for medicinering sker på den behandlingsansvarlige speciallæges ansvar og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og de til

11 11 enhver tid gældende retningslinjer, herunder Vejledning nr af 1. juni 2012 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Anmodning om oplysninger 58. Leverandøren er udover de oplysningsforpligtelser, der fremgår andre steder i kontrakten, forpligtet til at imødekomme enhver anmodning om oplysninger og redegørelser fra Danske Regioner eller bopælsregionen samt til at afgive de oplysninger og redegørelser, som kan kræves i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder krav til førelse af journaler for patienterne, redegørelser for undersøgelses- og behandlingstilbud, overholdelse af faglige referenceprogrammer, oplysninger om procedurer ved patientinformation, orientering om ventetid til konkrete behandlinger, indberetning af utilsigtede hændelser og oplysninger vedrørende behandling af patienter i henhold til kontrakten, jf. kvalitetsbilaget. Listen i kvalitetsbilaget er ikke udtryk for en udtømmende opregning af de lovgivningsmæssige eller andre forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden Øvrige forhold 59. Danske Regioner indgår tilsvarende kontrakter med andre lignende virksomheder, og leverandøren er således ikke sikret eksklusivitet i forhold til levering af disse ydelser i den enkelte region. 60. Anvendelse af tvang i psykiatrien i henhold til psykiatriloven kan alene finde sted i forbindelse med indlæggelse på et offentligt sygehus. 61. Leverandøren må alene levere de af kontrakten omfattede ydelser, når der foreligger en skriftlig (elektronisk eller på papir) henvisning fra en henvisende enhed i patientens bopælsregion eller i en af de øvrige regioner 4.2 Henvisning 62. Leverandøren må ikke booke eller på anden måde aftale tid til undersøgelse, eller udredning med patienten, førend der foreligger en sådan henvisning. 63. En praktiserende speciallæge kan ikke foretage undersøgelse eller udredning af en patient, som vedkommende selv, eller andre i samme praksis, har henvist til sygehusbehandling til, ydelser der findes i overenskomsten på eget speciale. 64. Leverandøren må således f.eks. ikke booke tid på baggrund af en henvendelse eller henvisning fra en privat praktiserende speciallæge eller praktiserende læge. 65. Den konkrete undersøgelse, behandling eller udredning, som patienten henvises til, skal være omfattet af leverandørens koder på eller jf. afsnit 3.2 samt foregå på den på eller nævnte matrikel (eller ved miljøobservation af barnet/den unge på anden adresse). En undersøgelse eller udredning, der af leverandøren ønskes flyttet til en anden adresse, kan kun flyttes, hvis patienten ikke stilles dårligere end udgangspunktet og er godkendt af bopælsregionen og patienten. Hvis der i forbindelse med flytning af en undersøgelse eller udredning til en anden adresse opstår ekstraudgifter, såsom udgifter til transport af patienten, logi til patienten mv., afholdes denne udgift af den private leverandør.

12 Før iværksættelse af udredning, jf. dette afsnit, påhviler det leverandøren at sikre, at kravene til henvisningen, herunder kravet om at henvisningen skal være udstedt af en enhed, der er kompetent til at udstede sådanne henvisninger er opfyldt. Hvis der måtte være rimelig tvivl om indholdet af henvisningen, herunder om hvorvidt kravene til henvisningen er opfyldt, skal leverandøren rette henvendelse til den henvisende enhed med henblik på at få afklaret denne tvivl. 67. Leverandøren skal kunne modtage elektroniske REF01-henvisninger i henhold til de gældende MedCom-standarder. 68. Leverandøren skal tilkobles E-journal på sundhed.dk via MedCom sekretariatet, når dette bliver muligt og er taget i anvendelse af bopælsregionen, således at vedkommende ad denne vej kan tilgå journaler elektronisk. 69. Leverandøren skal hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter, at leverandøren har modtaget henvisningen, oplyse patienten om dato og sted for udredning jf. bekendtgørelsen om udvidet ret til undersøgelse og behandling 6 stk.3 og Såfremt patienten er henvist til et samlet udredningsforløb, skal dette foretages hurtigst muligt. Patienten skal være udredt inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor henvisning først er modtaget af regionen (60 dage for psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien frem til ). Alternativt skal patienten efter udredningens opstart oplyses om, at udredningen af lægefaglige grunde ikke kan ske inden for 30 dage (60 dage), og patienten skal samtidig forelægges en udredningsplan. Forelægges patienten en udredningsplan skal henvisende enhed orienteres. 71. Derudover skal leverandøren meddele den henvisende enhed, hvis leverandøren af faglige eller kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede patienter indenfor 30 dage (60 dage), eller de ikke kan udføre de nødvendige undersøgelser. Patienten skal også orienteres herom og en udredningsplan skal foreligges. 72. Såfremt patienten er henvist til en undersøgelse, skal denne foretages hurtigst muligt og indenfor 8 dage fra den dag, hvor journalmaterialet er modtaget hos leverandøren. Undersøgelsen skal koordineres med henvisende enhed, således at patienten udredes indenfor 30 dage (60 dage) eller foreligges en udredningsplan. 4.3 Udredning Generelt 73. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der i henhold til kontrakten alene udføres de udredninger, som leverandøren og dennes personale besidder den fornødne lægefaglige kompetence og godkendelse(r) til at udføre, herunder Sundhedsstyrelsens godkendels e i henhold til den til enhver tid gældende autorisationslov, kompetencer og godkendelse(r) i forhold til de til enhver tid gældende specialeudmeldinger fra Sundhedsstyrelsen samt i forhold til regionsfunktioner, højt specialiserede funktioner eller andre specialfunktioner på eller 74. Med hensyn til den lægelige undersøgelse og udredning af patienterne forudsættes det, at der er ansat minimum én speciallæge i de specialer, hvor der er indgået aftale.

13 Der er mellem parterne enighed om, at der herudover skal være fokus på, at den udvikling, der sker i de lægelige specialer i form af subspecialisering og udvikling af ekspertområder samt i Sundhedsstyrelsens Specialeplan for det pågældende speciale skal afspejles i de lægefaglige kompetencer, der findes hos de private leverandører. De private leverandør skal samtidig leve op til de forhold som den private leverandør har lagt til grund i ansøgningen om specialfunktioner. 76. Såfremt leverandøren under kontraktens løbetid opnår godkendelse til undersøgelser eller udredning af regionsfunktioner, højt specialiserede funktioner eller andre specialfunktioner, skal leverandøren skriftligt orientere Danske Regioner herom, herunder vedlægge kopi af godkendelsen fra Sundhedsstyrelsen. Danske Regioner kan først behandle en anmodning om tilføjelse af de tilhørende koder til kontrakten, når orienteringen om godkendelsen er modtaget jf. afsnit 19.1 Orienteringen om, at leverandøren har opnået godkendelse til den pågældende undersøgelse eller udredning, anses ikke i sig selv som en anmodning om tilføjelse af koder til kontrakten. 77. Leverandøren er endvidere forpligtet til at sikre, at de af kontrakte n omfattede ydelser udføres i overensstemmelse med god lægeskik, og at der udvises den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, ordination af lægemidler mv., jf. den til enhver tid gældende lovgivning, herunder den t il enhver tid gældende autorisationslov. 78. Leverandøren skal i henhold til kontrakten tilbyde de ydelser, der fremgår af leverandørens koder på eller jf. afsnit Leverandøren skal som udgangspunkt også tilbyde ambulant undersøgelse og udredning, såfremt leverandøren ønsker aftale om disse under indlæggelse. Undtaget er de undersøgelser, hvor det ikke fagligt giver mening eller er forsvarligt at undersøgelserne foregår ambulant. Ved manglende anvendelse af ambulante undersøgelser indleder bopælsregion eller Danske Regioner en dialog med leverandøren. 80. Ydelserne leveres på de vilkår, der fremgår af bilagene og af herunder til den takst, der fremgår af bilagene eller ell er 81. Leverandøren er forpligtet til at informere patienten i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder til at informere patienten løbende under hele undersøgelsesforløbet, jf. kvalitetsbilaget. 82. Leverandøren er ligeledes forpligtet til ved patientens første fremmøde hos leverandøren mundtligt og skriftligt, at oplyse kontaktsygeplejerske eller kontaktlæge. 83. Såfremt det under forløbet hos leverandøren viser sig, at den hoveddiagnose, patienten er henvist på grundlag af, alene er en bidiagnose, og leverandøren ikke har godkendelse til eller er lægefagligt kompetent til at behandle den egentlige hoveddiagnose, er leverandøren forpligtet til straks at orientere den henvisende enhed. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til efter nærmere aftale med henvisende enhed, at hjælpe patienten til et videre forløb, herunder videregive patientjournal m.m. Leverandøren vil i et sådant tilfælde honoreres for de faktisk udførte ydelser. Leverandøren skal i relation til orienteringen i det hele taget overholde de til enhver tid gældende regler og vejledninger herom, herunder regler om indhentelse af samtykke fra

14 14 patienter, også mindreårige patienter, og regler om hvilket materiale der kan fremsendes, jf. også afsnit Leverandøren kan i særlige tilfælde og efter nærmere aftale med henvisende enhed påbegynde et behandlingsforløb sideløbende med et udredningsforløb. 85. Leverandøren er forpligtet til løbende at indberette oplysning om ventetiden til de konkrete undersøgelser og behandlinger, som er omfattet af kontrakten, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Internetbaserede Venteinfosystem (www.venteinfo.dk). Det er således leverandørens ansvar, at der til hver en tid er indberettet opdaterede oplysninger til 86. Leverandøren er herudover forpligtet til efter anmodning fra bopælsregionen eller Danske Regioner at oplyse om konkrete ventetider. 87. Ydelser, som ikke er omfattet af leverandørens koder på eller kan i enkelttilfælde tilbydes af leverandøren efter særlig aftale med henvisende enhed eller såfremt betingelserne i afsnit er til stede. Ydelsen vil blive afregnet til den gældende undersøgelses eller udrednings -takst for ydelsen. Såfremt koden ikke fremgår af eller aftales en pris med den henvisende enhed med udgangspunkt i eksisterende takster for pågældende undersøgelse eller udredning dvs. DUF-taktsten, DRG-taksten eller speciallægetaksten Afvisning af undersøgelse eller udredning 88. Leverandøren kan afvise at undersøge eller udrede en patient, som er henvist, såfremt leverandøren ikke har kompetencer hertil. Kapacitetsmæssige problemer eller begrænsninger bør leverandøren søge at informere om løbende. Dette skal ske samme dag som modtagelse af henvisningen eller når erkendelsen af de lægefaglige årsager indtræffer. 89. Leverandøren skal herunder afvise en patient, der på grund af misbrug eller andre forhold af betydning for et samarbejde skønnes uegnet til undersøgelses eller udredningstilbuddet. Afvisning på denne baggrund anses for afvisning af lægefaglige årsager. 90. Leverandøren kan desuden afvise at undersøge eller udrede patienten, såfremt der ikke kan opnås enighed med den henvisende enhed om indikation, udredningsmetode, patientens tilstand mv. Regionen skal orienteres samme dag. 91. Såfremt undersøgelse eller udredning af patienten afvises, skal den henvisende enhed og patienten uden unødigt ophold orienteres skriftligt om årsagen he rtil Uoverensstemmelse mellem henvisningen og leverandørens vurdering 92. Såfremt patienten er henvist til udredning i henhold til denne aftale og leverandøren efter forundersøgelse har divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand, må flere udredningstiltag kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende enhed.

15 Uforudsete hændelser og komplikationer 4.3.4A Under undersøgelse/udredning/indlæggelse 93. Lidelser og hændelser, som støder til eller opdages af leverandøren under undersøgelse eller udredning af patienten, og ikke er omfattet af henvisningen, undersøges/udredes efter sundhedslovens almindelige regler. 94. Leverandøren varetager, i det omfang det er muligt, håndtering af eventuelle akutte komplikationer opstået under undersøgelsen eller udredningen hos leverandøren, Håndtering af sådanne eventuelle akutte komplikationer er indeholdt i taksten på eller for den pågældende ydelse. Såfremt leverandøren grundet lægefaglige forhold ikke kan varetage disse akutte komplikationer, henviser leverandøren patienten til behandling på offentligt sygehus, eventuelt i form af akut indlæggelse. 95. Afbrydelse af en undersøgelse eller udredning kan ske i det særlige tilfælde, hvor leverandøren under undersøgelsen eller udredningen konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem henvisningen og den konkrete lidelse. Leverandøren skal da straks underrette henvisende enhed. En afregning aftales individuelt mellem leverandøren og den henvisende enhed. 96. Hvis der i øvrigt opstår uforudsete hændelser eller ikke akutte komplikationer i forbindelse med leverandørens undersøgelse eller udredning af patienten, skal leverandøren indhente tilladelse fra den henvisende enhed, før leverandøren kan foretage videre i forhold til den konstaterede lidelse eller ikke akutte komplikation B Efter udskrivning af patienten 97. Såfremt der er opstået komplikationer i forbindelse med leverandørens undersøgelse eller behandling mv. af en patient, og disse er konstateret og skal håndteres efter patientens udskrivning fra leverandøren, kan komplikationerne håndteres, såfremt de fremgår specifikt af bilagene, ellers kan patienten henvises til offentligt regi. Leverandøren og den henvisende enhed eller regionen generelt kan endvidere aftale, at komplikationen håndteres hos leverandøren. I disse tilfælde skal håndte ring af komplikationer, herunder afregningen, aftales individuelt mellem leverandøren og den henvisende enhed. Det er en forudsætning for at igangsætte undersøgelse eller udredning, at der foreligger en skriftlig aftale herom mellem leverandøren og den hen visende enhed Afslutning 98. Leverandøren er herudover forpligtet til at agere i overensstemmelse med sundhedsaftalen mellem patientens bopælskommune og bopælsregion. Sundhedsaftalerne mellem bopælsregionen og bopælskommunen skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhængende forløb for de patienter, som modtager undersøgelse eller udredning mv. hos private leverandører, jf. bekendtgørelse nr. 778 af 13. august 2009 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne fremgår af regionernes hjemmesider.

16 A Afslutning af undersøgelse eller behandling 99. Ved udskrivning er leverandøren forpligtet til at orientere bopælskommunen i det omfang dette er nødvendigt således, at patienten er sikret, at bopælskommunen har mulighed for at reagere i forhold til bl.a. den genoptræning eller hjælp i øvrigt, der måtte være nødvendig i forlængelse af undersøgelsen eller udredningen Leverandøren skal såfremt patienten ikke modsætter sig dette hurtigst muligt, og allersenest indenfor 3 hverdage efter endt undersøgelse eller udredning fremsende et udskrivningsbrev (epikrise) til patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til sygehusundersøgelse eller udredning, samt hvis det ønskes til den henvisende enhed (står på henvisningen). Såfremt der udestår prøvesvar skal dette fremgå af epikrisen, og disse eftersendes. Leverandøren skal endvidere fremsende kopi af journal, eventuelt billeddiagnostisk materiale og øvrige oplysninger, såfremt den henvisende enhed, patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til sygehusbehandling. Og patientens bopælskommune, hvis denne udbeder sig dette Leverandøren skal endvidere fremsende kopi af journal, såfremt den henvisende enhed, patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til undersøgelse eller behandling på sygehus, udbeder sig dette, jf. dog nedenfor om fremsendelse af oplysninger Afslutningen af undersøgelses- eller behandlingsforløbet skal ske i koordination med de øvrige relevante aktører, herunder i overensstemmelse med sundhedsaftalen mellem patientens bopælsregion og patientens bopælskommune. Leverandøren skal herunder som led i leveringen af sine ydelser, jf. bilagene, orientere socialforvaltningen i bopælskommunen i det omfang dette er nødvendigt således, at patienten er sikret, at bopælskommunen har mulighed for at reagere i forhold til bl.a. den hjælp i øvrigt, der måtte være nødvendig i forlængelse af undersøgelsen eller behandlingen Leverandøren skal i relation til fremsendelsen af oplysninger efter udskrivelse, herunder til hvilket materiale der fremsendes, i det hele overholde de til enhver tid gældende regler og vejledninger herom, herunder regler om indhentelse af samtykke fra patienter, også mindreårige patienter, og regler om hvilket materiale der kan fremsendes, jf. også afsnit I relation til hvilket materiale der kan fremsendes, medfører de på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden gældende regler, at eventuelle helbredsoplysninger i journalen, der ikke er relevante for det videre forløb, skal sorteres fra før videregivelse, ligesom oplysninger om andre fortrolige forhold ikke kan videregives Det anses også som en afslutning, hvis et undersøgelses- eller udredningsforløb afbrydes undervejs pga. patientens forhold, det kan f.eks. være, fordi patienten selv ønsker at afbryde forløbet, eller fordi leverandøren vurderer, at patienten bør undersøges i et andet regi eller alternativt indlægges på et offentligt sygehus. Det anses herunder også for en afbrydelse, såfremt patientens tilstand forværres i en sådan grad, at patienten indlægges på et offentligt sygehus, det være sig frivilligt eller under tvang efter bestemmelserne i psykiatriloven. Det anses ligeledes for en afslutning fra leverandøren, hvis patienten udebliver eller melder afbud fra aftalte tider i over en måned, dog minimum ved udeblivelse eller afbud til tre på hinanden af de i undersøgelses- eller behandlingsplanen aftalte besøg.

17 Såfremt det fremgår af bilagene kan patienten efter nærmere skriftlig aftale mellem henvisende enhed og leverandøren returnere til undersøgelse eller udredningsforløbet efter en akut hospitalsindlæggelse i offentligt regi, jf. i øvrigt det ovenstående afsnit For psykiatriske patienter, der har været indlagt hos leverandøren i forbindelse med udredning, gælder de til enhver tid gældende regler vedr. udskrivningsaftale o g koordinationsplaner. Der skal for patienter, som efter leverandørens lægelige vurdering ikke antages at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred, indgås en udskrivningskontrakt. Såfremt patienten ikke vi l medvirke til en sådan kontrakt, skal leverandøren kontakte den henvisende enhed med henblik på at bistå denne i udarbejdelsen af en koordinationsplan i samarbejde med andre relevante aktører Leverandøren skal kunne fremsende udskrivningsbreve DIS01/DIS02 elektronisk i henhold til de gældende MedCom-standarder, såfremt den henvisende enhed er indforstået hermed. Leverandøren skal ligeledes kunne anvende løbende elektronisk korrespondance DIS91 med den henvisende enhed, såfremt denne er indforstået hermed. Udskrivningsbrevene skal enten fremsendes elektronisk eller i papirudgave Epikrise, journal, anmodning m.m. skal kontrasigneres af en behandlingsansvarlig speciallæge hos leverandøren B Afslutning af undersøgelse 109. Leverandøren skal samme dag som undersøgelsen er afsluttet give meddelelse herom til den henvisende enhed. Leverandøren skal desuden senest samme dag, som undersøgelsen er afsluttet, meddele den henvisende enhed, hvorvidt leverandøren kan tilbyde påkrævet behandling i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen, jf. nærmere nedenfor. Leverandøren skal samtidig notere i journalen, hvornår undersøgelsen er afsluttet med angivelse af dato, samt hvilke efterfølgende behandlingstil tag, leverandøren foreslår iværksat Leverandør skal tage det Fælles Medicinkort (FMK) i anvendelse, når dette er muliggjort, dog tidligst når sygehusene/de regionale medicinsystemer har sat FMK i drift. Herefter opdaterer leverandøren patientens FMK, når patienten forlader sygehuset/ambulatoriet, eller når der sker medicinændringer ved telefonisk kontakt mellem patienten og sygehuset/ambulatoriet. 4.4 Orientering af Danske Regioner samt udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Orientering af Danske Regioner 111. Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at orientere Danske Regioner om ethvert forhold, der har eller kan få betydning for leverandørens opfyldelse af kontrakten, herunder ændringer i de forhold, som forelå ved underskrift af kontrakten, og som er af betydning for opfyldelse af denne. Herudover gælder leverandørens almindelige oplysningspligt og loyalitetsforpligtelse, jf. afsnit 4.6, sideløbende med kontraktens bestemmelser Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen 112. Danske Regioner forbeholder sig ret til til enhver tid at anmode Sundhedsstyrelsen om rådgivning og udtalelse(-r) vedrørende leverandørens forhold.

18 Audits 113. Danske Regioner eller bopælsregionen har ret til at gennemføre varslede audits, herunder audits af patientjournaler, hos leverandøren, og leverandøren er forpligtet til at medvirke til gennemførelse af disse audits Kvalitetssikring og akkreditering 115. Leverandøren skal aktivt arbejde for at blive omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel og søge akkreditering af IKAS efter sygehusstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel Ved kontraktindgåelse med Danske Regioner skal der foreligge dokumentation for, at leverandøren har tilmeldt sig Den Danske Kvalitetsmodel. Tilmeldingsskema findes på IKAS hjemmeside. Der skal endvidere foreligge dokumentation i form af kursusbevis for, at en eller flere personer tilknyttet leverandøren har deltaget i IKAS introduktionskursus ved kontraktindgåelse med Danske Regioner Fra udgangen af 2015 skal leverandøren være akkrediteret af IKAS i henhold til sygehusstandarder for Den Danske Kvalitetsmodel De nærmere vilkår for deltagelse aftales mellem leverandøren og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Når leverandøren tilbydes tilslutning til Den Danske Kvalitetsmodel indebærer dette, at de pågældende private sygehuse og klinikker skal søge akkreditering af IKAS efter sygehusstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Danske Regioner modtager besked fra IKAS om tidspunkt for survey, som er aftalt mellem leverandøren og IKAS, efter leverandøren har gennemført introduktionskurset Såfremt leverandøren ikke kan akkrediteres i henhold til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, har Danske Regioner ret til at hæve kontrakten, jf. afsnit Leverandøren skal fra tidspunktet for tilslutning til den Danske Kvalitetsmodel efterleve kravene heri, uanset om disse måtte være mere vidtgående end de krav, der fremgår af kontrakten, særligt dennes kvalitetsbilag Det påhviler leverandøren at dokumentere kvaliteten af den udredning og de undersøgelser, der er omfattet af kontrakten i form af regelmæssig indberetning af virksomhedens aktiviteter til de relevante kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af Det Faglige Forum for Kliniske Databaser Det påhviler ligeledes leverandøren at overholde relevante faglige referenceprogrammer. 4.6 Loyalitetsforpligtelse 123. Leverandøren og Danske Regioner er forpligtet til loyalt at efterleve kontrakten og i øvrigt agere loyalt over for hinanden og bopælsregionen i spørgsmål vedrørende kontrakten.

19 Leverandøren er herudover forpligtet til at sikre, at der gives information om undersøgelse og udredning, men også til at sikre, at der ikke gives information eller vejledning til patienter med det formål eller den følge, at kontrakten omgås eller misbruges Leverandøren er ligeledes forpligtet til ikke at udvise handlingsmønstre, der er udtryk for en generel, manglende overholdelse af loyalitetsforpligtelsen Leverandøren er tilsvarende forpligtet til at sikre, at adgangen til afvisning af patienter som følge af lægefaglige årsager eller i enkeltstående tilfælde som følge af kapacitetsmæssige problemer, jf. afsnit 4.3.2, ikke misbruges, herunder anvendes i tilfælde, hvor det reelt er andre forhold, end de i afsnit nævnte forhold, der gør sig gældende Danske Regioner er i alle tilfælde, hvor der er sket afvisning af en patient, berettiget til at indhente en uddybende og dokumenteret skriftlig redegørelse fra leverandør en om baggrunden for afvisningen I klagesager indbragt for Patientombuddet/Disciplinærnævnet bør leverandøren i videst muligt omfang i samarbejde med regionen være med til at sikre, at patienten tilbydes en dialog jf. lov om klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, såfremt denne ønsker det. Det er med den hensigt at sikre patienten samme muligheder hos den privates leverandør, som på et offentligt sygehus. 5. DANSKE REGIONER OG BOPÆLSREGIONENS FORPLIGTELSER 129. Danske Regioner og bopælsregionen er forpligtet til at overholde gældende ret ved opfyldelsen af kontrakten, herunder de til enhver tid gældende regler om indhentelse af samtykke fra patienten i sundhedsloven og forældreansvarsloven Henvisende enhed skal ved henvisning af en patient til leverandøren sikre, at der udfærdiges en skriftlig (elektronisk eller på papir) henvisning, og at denne udstedes af en henvisende enhed i patientens bopælsregion eller i en af de øvrige regioner. Henvisningen skal udstedes af en enhed, der er kompetent til at udstede sådanne henvisninger Ved udstedelsen af henvisningen fastlægges det nærmere indhold og rammerne for undersøgelsen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering af den problemstilling, som patienten er henvist til undersøgelse for. Der tages desuden i den forbindelse stilling til, hvilke forløb hos leverandøren patienten henvises til. Vurdering af patienten i forbindelse med udstedelse af henvisningen sker ved en papirvisitation eller en klinisk vurdering Af henvisningen skal det fremgå, at henvisningen sker i henhold til reglerne for hurtig udredning eller undersøgelse, ligesom kommunekode, regionskode, henvisningsdato, EAN-nummer til fremsendelse af faktura, undersøgelses- og udredningskoder, og hvorvidt undersøgelse eller udredning skal foregå ambulant eller under indlæggelse også skal fremgå. Derudover skal det fremgå af henvisningen, hvorvidt patienten er henvist til diagnosticerende undersøgelse, undersøgelse eller udredning samt efterfølgende behandling i henhold til aftale vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, hvorvidt undersøgelsen eller udredningen skal udføres bilateral/dobbeltsidig.

20 I de tilfælde, hvor der foreligger en afklaret undersøgelses- eller udredningskode, skal det også fremgå af henvisningen i form af en sks-kode eller en forløbskode. Videre skal det fremgå af henvisningen, hvis den henvisende instans ønsker kopi af udskrivningsbrev eller beskrivelse tilsendt Hvis der efter afsluttet undersøgelse eller udredning hos leverandøren, opstår komplikationer hos patienten, og disse fører til indlæggelse på et offentligt sygehus, skal sygehuset orientere leverandøren herom, såfremt patienten giver samtykke hertil. Hvor patienten er under 15 år, eller en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at patienten, selvom denne er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, skal samtykke gives af forældremyndighedens indehaver. Hvor patienten er fra 15 til og med 17 år, skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen i overensstemmelse med de til hver en tid gældende regler herom Det påhviler bopælsregionen at sikre, at den henvisende enhed uden unødigt ophold og indenfor 3 hverdage fremsender kopi af journalen, herunder billeddiagnostisk materiale mv., samt oplysninger om patientens navn, adresse og cpr -nr. mv. til leverandøren til brug for leverandørens undersøgelse eller udredning af patienten i det omfang oplysningerne kan videregives i henhold til de til enhver tid gældende regler herom Ved henvendelse fra leverandøren vedrørende divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand, undersøgelse eller udredning i øvrigt, må udredningstiltag kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende enhed. Det påhviler den henvisende enhed/bopælsregionen at besvare skriftlige henvendelser vedrørende ændret indikation eller udredning fra leverandøren indenfor 8 hverdage I klagesager indbragt for Patientombuddet, som vedrører den private leverandør, er bopælsregionen forpligtiget til at rette henvendelse til leverandøren med henblik på etablering af en dialog med patienten, såfremt patienten ønsker det jf. lov om klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. 6. UNDERLEVERANDØRER 138. Danske Regioner kan acceptere, at der i en række tilfælde gøres brug af underleverandører af sundhedsfaglige ydelser som er placeret på en anden matrikel De sundhedsfaglige ydelser en leverandør kan indgå underleverandøraftaler om skal som hovedregel indgå naturligt i et udredningsforløb Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i kontrakten. Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som leverandørens ydelser, jf. afsnit 141. Danske Regioner skal i alle tilfælde oplyses om, at leverandøren har indgået aftale med en underleverandør af sundhedsfaglige ydelser. Aftalen skal ligeledes også klart beskrive hvilke sundhedsfaglige ydelser, der er indgået aftale om og hvilke kvalitetskrav, der stilles til underleverandøren. Derudover skal det sikres, at samtlige lægelige ydelser hos underleverandøren, leveres af speciallæger i det speciale aftalen omfatter. Danske Regioner skal i alle tilfælde godkende aftalen, som skal foreligge skriftligt inden anvendelse. Leverandøren er forpligtiget til at meddele Danske Regioner, hvis underleverandøraftalen ophører. Der kan kun anvendes

1 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 3 2. KONTRAKTENS BAGGRUND... 5 3. INDGÅELSE AF AFTALE... 5

1 Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... 3 2. KONTRAKTENS BAGGRUND... 5 3. INDGÅELSE AF AFTALE... 5 Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om Undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist

Læs mere

Om undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning, pr. 1. september Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER...

Om undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning, pr. 1. september Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER... Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 Om undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER KONTRAKTENS BAGGRUND INDGÅELSE AF AFTALE Indgåelse af aftale med Danske Regioner...

Indholdsfortegnelse 1. DEFINITIONER KONTRAKTENS BAGGRUND INDGÅELSE AF AFTALE Indgåelse af aftale med Danske Regioner... Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om det udvidede frie sygehus pr. 1. september 2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om udvidet frit

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Udkast til kontrakt om plastikkirurgi

Udkast til kontrakt om plastikkirurgi Udkast til kontrakt om plastikkirurgi Marts 2011 J.nr. 1-23-4-72-11-11 Region Midtjylland Afdeling for sundhedsplanlægning Skottenborg 26, 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:...2

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag... 4 Regionen...

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

LEVERING AF GODARTET URINVEJSKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE)

LEVERING AF GODARTET URINVEJSKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF GODARTET URINVEJSKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:...3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag...4 Regionen...4

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF MR-SCANNINGER (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:...3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag...4 Regionen...4 Leverandør...4

Læs mere

{Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej København Ø CVR-nummer

{Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej København Ø CVR-nummer Kontrakt mellem {Behandlingssted.Navn} (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej 22 2100 København Ø CVR-nummer 55832218 om det udvidede frie sygehus eller udvidet ret til behandling

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 2-08-207 Specialeaftale og tro & loveerklæring for operationer med rhinoplastik mv. på regionsfunktionsniveau under specialet oto-rhino-laryngologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet anæstesiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

RAMMEAFTALE OM UDFØRELSE AF ØJENKIRURGI

RAMMEAFTALE OM UDFØRELSE AF ØJENKIRURGI UDBUDSBILAG 3 RAMMEAFTALE OM UDFØRELSE AF ØJENKIRURGI Parterne Region Nordjylland CVR-nr. 29190941 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø (i det følgende benævnt regionen ) og [navn, CVR-nr. og adresse] (i

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF ORGANKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND

UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF ORGANKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF ORGANKIRURGI (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag... 4 Regionen... 4

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af dysreguleret diabetes under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Kontraktnr. xx UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF [INDSÆT BETEGNELSE] (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL [INDSÆT REGION]

Kontraktnr. xx UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF [INDSÆT BETEGNELSE] (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL [INDSÆT REGION] Kontraktnr. xx UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF [INDSÆT BETEGNELSE] (SUNDHEDSYDELSER - RAMMEAFTALE) TIL [INDSÆT REGION] Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag...

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker med kontrakt under DUF

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker med kontrakt under DUF Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker med kontrakt under DUF Dette underbilag til kontrakten mellem leverandøren og Danske Regioner beskriver de konkrete krav

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.02.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret

Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret 17-06-2015 Sag nr. 15/618 Aftale mellem Danske Regioner og Privathospitaler og Klinikker (BPK) vedr. aftaler om det udvidede frie sygehusvalg og aftaler om ret til hurtig udredning. De nuværende aftaler

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg

SAMARBEJDSAFTALE. Mellem XXXXX. Adresse. Postnr. CVR nr. XXXXX. (herefter benævnt Klinikken ) SOS International a/s. Nitivej 6. 2000 Frederiksberg SAMARBEJDSAFTALE Mellem XXXXX Adresse Postnr. CVR nr. XXXXX (herefter benævnt Klinikken ) og SOS International a/s Nitivej 6 2000 Frederiksberg CVR nr. 17 013 718 (herefter benævnt SOS ) Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer

NOTAT. A. Generelle forhold for flere specialer NOTAT 21-08-2017 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af længevarende svimmelhed (kronisk svimmelhed) på regionsfunktionsniveau under specialet otorhino-laryngologi under det

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Kontaktoplysninger: Navn: Jesper Luthman adresse: Tlf.nr.:

Kontaktoplysninger: Navn: Jesper Luthman  adresse: Tlf.nr.: Kontaktoplysninger: Navn: Jesper Luthman E-mail adresse: jlu@privatehospitaler.dk Tlf.nr.: 60958835 Side Linje Eksisterende tekst Ønskes erstattet med/suppleret med Hvis patienten har været henvist til

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Kontraktnr. xx UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS

Kontraktnr. xx UDKAST TIL KONTRAKT LEVERING AF RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS Kontraktnr. xx UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 Kontraktens parter og kontraktgrundlag...

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk

MidtEPJ E-journal. Kontakter Diagnoser Forløb Notater Epikriser (efter RM8) Hvad indberetter vi? 2 www.regionmidtjylland.dk EPJ og e-journal i Region Midtjylland Else Glenthøj Sanogo, EPJ Produkter Bjørn Gregers Andreasen, It-Stab EPJ messen 16. januar 2012 MidtEPJ E-journal Hvad indberetter vi? Kontakter Diagnoser Forløb Notater

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for udredning og behandling af hovedpinesygdomme under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og deres forældre Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD Information rettet mod patienter mellem 15 og 18 år og deres forældre

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet

Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Cirkulære nr. 0 af 21. december 2006 Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet Efter 74 i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, har regionsrådet

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling

Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Samarbejdsaftale om personlig hjælp, hjælp til kommunikation samt ledsagelse i forbindelse med hospitalsbehandling Baggrund, formål og målgruppe Region Midtjylland og kommunerne i regionen har indgået

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger

Forslag. Lov om ændring af lov om virksomhedsansvarlige læger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 479 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: JURMED Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1206415 Dok. nr.: 1007533 Dato: 20. august

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 8 Databehandleraftale [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal ikke udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilag udfyldes i fællesskab med FMI, hvis det er nødvendigt.

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere