Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt. mellem. [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren )"

Transkript

1 Kontrakt mellem [navn, adresse, CVR-nummer og SKS-sygehusnummer skal indsættes her] (Herefter benævnt leverandøren ) og Danske Regioner Dampfærgevej København Ø CVR-nummer om Undersøgelse og udredningsaftale for patienter henvist til hurtig udredning.

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEFINITIONER KONTRAKTENS BAGGRUND INDBERETNING.SYGEHUSVALG.DK, ELLER Indberetningsplatformen eller eller LEVERANDØRENS YDELSER Generelt Ydelser omfattet af kontrakten Overholdelse af regler, vejledninger m.v Undersøgelser og behandlinger mv. omfattet af taksterne Virksomhedsansvarlig læge Behandlingsansvarlig speciallæge Anmodning om oplysninger Øvrige forhold Henvisning Udredning Generelt Afvisning af undersøgelse eller udredning Uoverensstemmelse mellem henvisningen og leverandørens vurdering Uforudsete hændelser og komplikationer Afslutning Orientering af Danske Regioner samt udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Orientering af Danske Regioner Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Audits Kvalitetssikring og akkreditering Loyalitetsforpligtelse DANSKE REGIONER OG BOPÆLSREGIONENS FORPLIGTELSER UNDERLEVERANDØRER SAMARBEJDSFORPLIGTELSER ERSTATNINGS- OG KLAGEREGLER FORSIKRING VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER Vederlag... 22

3 Betalingsbetingelser Udformning af fakturaen Betalingsfrist Forudsætninger for betaling Komplikationer eller uforudsete lidelser og hændelser GARANTIER LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE Forsinkelse Mangler Afhjælpning Ophævelse Erstatning Opgørelse ved ophævelse Eventuel indgåelse af ny kontrakt DANSKE REGIONERS OG BOPÆLSREGIONENS MISLIGHOLDELSE OPSIGELSE FORCE MAJEURE TAVSHEDSPLIGT OG OFFENTLIGGØRELSE Tavshedspligt Offentliggørelse TREDJEMANDS RETTIGHEDER OVERDRAGELSE ÆNDRINGER OG FORTOLKNING Ændringer Fortolkning IKRAFTTRÆDEN OG LØBETID FORPLIGTELSER VED OPHØR, AFVISNING OG KONKURS Ophør Afvisning Konkurs TVISTER Forhandling Løsning Lovvalg Værneting Løsning ved voldgift... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 23. UNDERSKRIFTER... 35

4 4 Bilagsfortegnelse Bilag A: Undersøgelser og udredning for patienter med somatiske lidelser leverandører uden ydernummer Bilag B Undersøgelser og udredning for patienter med somatiske lidelser leverandører med ydernummer Bilag C:Urologiske undersøgelser og udredning leverandører uden ydernummer Bilag D:Urologiske undersøgelser og udredning leverandører med ydernummer Bilag E: Udredningsforløb for børn og unge med psykiske lidelser leverandører uden ydernummer Bilag G: Udredningsforløb for voksne med psykiske lidelser leverandører uden ydernummer Kvalitetsbilag Appendiks A: Underleverandør

5 5 1. DEFINITIONER 1. Ved udredningssygehuse forstås et af de af kontrakten omfattede sygehuse som i henhold til sundhedslovens 75 stk. 2 har lavet aftale med Danske Regioner på vegne af regionerne. 2. Ved autorisationslov forstås den til enhver tid gældende lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. nu lov nr. 451 af 22. maj 2006 med senere ændringer, som optrykt i lovbekendtgørelse nr. 877 af 4. august Ved behandlingsansvarlig speciallæge forstås en speciallæge i pågældende speciale. 4. Ved bekendtgørelse om sygehusbehandling forstås den til enhver tid gældende bekendtgørelse om sygehusbehandling, jf. nu bekendtgørelse nr af 27. december Ved dag forstås kalenderdag. 6. Ved DUF-takst forstås den til enhver tid gældende takst ifølge eller 7. Ved forældreansvarsloven forstås den til enhver tid gældende forældreansvarslov, jf. nu lov nr. 499 af 6. juni 2007 med senere ændringer. 8. Ved henvisende enhed forstås den enhed i regionen, der de facto foretager henvisningen af patienten. 9. Ved helligdage forstås alle officielle helligdage, juleaftensdag samt nytårsaftensdag. 10. Ved hverdage forstås mandag til fredag bortset fra officielle helligdage, juleaftensdag og nytårsaftensdag. 11. Ved hjælpemidler og behandlingsredskaber forstås apparatur og hjælpemidler, som patienten forsynes med ved udskrivning fra sygehus med det formål enten at tilvejebringe yderligere forbedring af behandlingsresultatet eller forhindre forringelse heraf. Typisk vil der være tale om skriftlige/elektroniske vejledninger og programmer, krykkestokke, armslynger, skinner, kørestole mv. 12. Ved udredning forstås den samlede udredning af patienten, som er nødvendig for at vurdere, om patienten har en lidelse, som patienten skal behandles for, og i givet fald hvilken behandling der anbefales. 13. Ved indlæggelse forstås, at der er en indikation for indlæggelse, og at patienten som følge heraf overnatter på leverandørens sygehus. 14. Ved kliniske serviceydelser forstås blodprøver, histologiske undersøgelser, patologiske anatomisk undersøgelser, billeddiagnostiske undersøgelser MR -scanninger, CT-scanninger, røntgen, ultralyd mv., som er nødvendige for undersøgelse.

6 6 15. Ved kontrakten forstås denne kontrakt med bilag, herunder indberetningsplatformen samt eller jf. afsnit Ved lov om klage- og erstatningsadgang forstås den til enhver tid gældende lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, jf. nu lov nr af 23. december Ved psykiatriloven forstås den til enhver tid gældende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. nu lov nr af 2. december Ved samarbejdssygehus forstås et af de i 79 i sundhedsloven nævnte sygehuse eller et af de private sygehuse eller klinikker, ved hvilke bopælsregionen kan tilbyde udredning eller undersøgelse inden for 1 måned (dog 2 måneder for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri indtil ) efter modtagelsen af henvisningen eller et sygehus med hvilken bopælsregionen har indgået aftale på tværs af regionen om varetagelse af funktioner. 19. Ved sundhedsloven forstås den til enhver tid gældende sundhedslov, jf. nu lov nr. 913 af 13. juli 2010 med senere ændringer 20. Ved samtykke forstås de til enhver tid gældende regler herfor. Hvor patienten er under 15 år, eller en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at patienten, selvom denne er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, skal samtykke gives af forældremyndighedens indehaver. Hvor patienten er fra 15 til og med 17 år, skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen i overensstemmelse med de til hver en tid gældende regler herom. 21. Ved udredning forstås en undersøgelse eller et antal undersøgelser, der indgår i den samlede diagnosticering af en patient. 22. Ved undersøgelse forstås et enkeltstående diagnostisk tiltag, som indgår som et element i diagnosticeringen af patienten. 2. KONTRAKTENS BAGGRUND 23. Kontrakten indgås på baggrund af sundhedslovens 75 stk. 2. Den omhandler således regionsrådenes mulighed for på anden måde at benytte private institutioner som led i løsningen af sygehusvæsenets opgaver. 24. Danske Regioner indgår kontrakt med de private sygehuse mv., som ønsker at indgå kontrakt om undersøgelser og udredning. Kontrakterne indgås af Danske Regio ner på vegne af de enkelte regionsråd. Regionsrådene kan vælge helt eller delvist at anvende disse, og det er således patientens bopælsregion, der reelt må anses som kontraktpart i forhold til leverandøren.

7 7 3. INDBERETNING.SYGEHUSVALG.DK, ELLER 3.1 Indberetningsplatformen eller 25. Privathospitaler mv., som ønsker at indgå denne kontrakt med Danske Regioner, oprettes som brugere på indberetningsplatformen, eller på internettet. 26. Når privathospitalet mv. er blevet oprettet på indberetningsplatformen, skal privathospitalet mv. anvende platformen til at registrere undersøgelses - og udredningskoderne for de ydelser, jf. afsnit 4, som privathospitalet ønsker, skal være omfattet af denne kontrakt. Ved privathospitalets indtastning af oplysninger på indberetningsplatformen erklærer hospitalet samtidig på tro og love ikke at have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og sociale sikringsordninger i det land, leverandøren er etableret i, der overstiger kr., jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. 27. Der skal således ikke indsendes en skriftlig erklæring på tro og love i forhold til ovenstående, med mindre Danske Regioner i ganske særlige tilfælde udbeder sig en sådan. 28. Hvis leverandøren ikke kan afgive en sådan erklæring som nævnt i det foregående afsnit på tidspunktet for indtastningen af oplysningerne på indberetningspla tformen, er det op til en konkret vurdering fra Danske Regioners side, om der kan indgås en kontrakt, jf punktum i 1, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsfor retninger og om ændring af visse andre love. 29. Forud for indgåelsen af kontrakten skal leverandøren desuden afgive de oplysninger vedrørende virksomhedsansvarlig læge, behandlingsansvarlig speciallæge m.v., som Danske Regioner anmoder om i henhold til 13 i bekendtgørelsen om udvidet ret til undersøgelse og behandling. 30. Privathospitalet mv. overgår til at være leverandør, når kontrakten er trådt i kraft, jf. afsnit Efter kontraktens ikrafttræden skal leverandøren anvende indberetningsplatformen, såfremt leverandøren i kontraktens løbetid ønsker at tilføje eller fjerne undersøgelses - og udredningskoder for derved enten at tilføje nye ydelser til de af kontrakten omfattede ydelser eller fjerne ydelser herfra. Leverandøren skal ligeledes anvende indberetningsplatformen på den nye hjemmeside (sygehusvalg.sundhed.dk) til at tilføje eller fjerne speciallæger som er eller har været ansat. Ændringer i takster sker ligeledes via indberetningsplatformen. 32. Proceduren for ændring af kontrakten på indberetningsplatformen fremgår af afsnit 19.1.

8 eller 33. På kontraktens ikrafttrædelsesdato, jf. afsnit 20, vil oplysninger om leverandøren, herunder om de ydelser, som leverandøren tilbyder i medfør af kontr akten, være tilgængelige på hjemmesiden eller 34. Det vil således være muligt for samtlige interesserede, herunder patienter, privathospitaler, patientvejledere mv., via eller at få adgang til oplysninger om, hvilke ydelser, der tilbydes af leverandøren og hvilke takster, der gælder for disse ydelser. 35. Såfremt der under kontraktens løbetid tilføjes nye ydelser til de ydelser, leverandøren tilbyder i henhold til kontrakten, eller fjernes ydelser herfra, eller der sker ændringer i taksten for ydelserne under kontrakten, vil dette ligeledes fremgå af eller jf. også afsnit 16.2 og afsnit LEVERANDØRENS YDELSER 4.1 Generelt Ydelser omfattet af kontrakten 36. Leverandøren skal levere de ydelser, som fremgår af leverandørens koder på eller jf. afsnit 3.2. Ydelserne skal tilbydes patienter, der er henvist, i det omfang dette fremgår af den enkelte patients henvisning. Leverandørens ydelser i det konkrete tilfælde er således afgrænset til henvisningens angivelse af, hvilke forhold patienten skal undersøges eller udredes for. 37. Leverandørens ydelser skal til enhver tid opfylde de krav og beskrivelser, der fremgår af kontrakten, herunder krav til ydelsernes udførelse, leverandørens personale, kvalitet og dokumentation mv. 38. Medmindre andet fremgår af bilagene eller af eller omfatter taksterne for leverandørens ydelser i henhold til kontrakten alle nødvendige undersøgelser og udredning i forbindelse med ydelsen omfattet af henvisningen, herunder i relation til indlæggelsen samt anæstesi, kliniske serviceydelser. Der kan således ikke opkræves ekstra for disse ydelser, medmindre det fremgår eksplicit af bilagene Overholdelse af regler, vejledninger m.v. 39. Såfremt leverandøren viderefakturerer særydelser til regionen, jf. afsnit 10, bilagene og eller er leverandøren forpligtet til altid at sørge for at opnå de bedst mulige indkøbspriser. 40. Nødvendig medicin i relation til undersøgelse eller udredning, herunder under indlæggelse, er omfattet af taksten for leverandørens ydelser i henhold til kontrakten, medmindre andet fremgår af bilagene eller eller Tilsvarende er udlevering af tilstrækkelig mængde af medicin til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug omfattet af taksten for leverandørens ydelser.

9 9 41. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de til enhver tid gældende regler for privat virksomhedsudøvelse, markedsføring af sundhedsydelser, lægefaglig patientbehandling og sundhedsfaglig virksomhed i øvrigt samt regler om håndtering af helbredsoplysninger og øvrige personhenførbare oplysninger i denne sammenhæng, herunder krav om samtykke, også vedrørende mindreårige patienter, og krav til omfanget af de oplysninger, der videregives, opfyldes og overholdes ved levering af ydelser omfattet af kontrakten. 42. Leverandøren er udover de oplysningsforpligtelser, der fremgår andre steder i kontrakten, forpligtet til at imødekomme enhver anmodning om oplysninger og redegørelser fra Danske Regioner eller bopælsregionen samt til at afgive de oplysninger og redegørelser, som kan kræves i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder krav til førelse af journaler for patienterne, redegørelser for undersøgelses og udredningstilbud, overholdelse af faglige referenceprogrammer, oplysninger om procedurer ved patientinformation, orientering om ventetid til konkrete undersøgelser og udredninger, indberetning af utilsigtede hændelser og oplysninger vedrørende undersøgelser og udredning af patienter i henhold til kontrakten, jf. kvalitetsbilaget. Listen i kvalitetsbilaget er ikke udtryk for en udtømmende opregning af de lovgivningsmæssige forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden. 43. Ved videregivelse af oplysninger til patientens bopælsregion eller andre i forbindelse med eller efter endt undersøgelse eller udredning hos leverandøren, er leverandøren forpligtet til at sikre, at de til enhver tid gældende regler om håndtering af helbredsoplysninger og øvrige personhenførbare oplysninger opfyldes og overholdes, herunder regler om indhentelse af samtykke fra patienter og regler om i hvilket omfang, der kan videregives oplysninger. 44. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at overholde de krav til udskrivningsaftale og koordinationsplaner som ifølge den til enhver tid gældende lovgivning og de til enhver tid gældende vejledninger finder anvendelse. Der skal for patienter, som efter en lægelig vurdering ikke antages at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred, indgås en udskrivningsaftale, og hvis en patient ikke vil medvirke til en sådan aftale, skal leverandøren kontakte den henvisende enhed med henblik på at bistå denne i udarbejdelsen af en koordinationsplan i samarbejde med andre relevante aktører. 45. Leverandøren er herudover forpligtet til at agere i overensstemmelse med sundhedsaftalen mellem patienters bopælskommune og bopælsregion. Sundhedsaftalen mellem bopælsregionen og bopælskommunen skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhængende forløb for de patienter, som modtager behandling mv. 46. Sundhedsaftalerne fremgår af regionernes hjemmesider. 47. Leverandøren skal desuden overholde kravene i kvalitetsbilaget. Listen i kvalitetsbilaget er ikke udtryk for en udtømmende opregning af de lovgivningsmæssige og andre forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden Undersøgelser og behandlinger mv. omfattet af taksterne 48. Medmindre andet fremgår af bilagene eller eller omfatter taksterne for leverandørens ydelser i henhold til kontrakten alle nødvendige undersøgelser i forbindelse med undersøgelsen/ udredningen omfattet af henvisningen, herunder i relation til indlæggelsen samt observati on, terapi,

10 10 samtaler, testning, undervisning, telefonkonsultationer, laboratorieydelser, EEG, EKG, MR-scanning, udfærdigelse af afrapporteringer til sygehuse og privat praktiserende læge. 49. Hjælpemidler og behandlingsredskaber er inkluderet i taksterne i bilagene. 50. Taksterne omfatter ikke medicin i relation til hjemrejse eller forbrug efter hjemkomst, jf. dog det følgende punktum for de af leverandørens ydelser i henhold til kontrakten som vedrører udredning under indlæggelse. Nødvendig medicin i relation til udredning under indlæggelse samt udlevering af tilstrækkelig mængde heraf til brug under patientens hjemrejse samt til mindst 2 dages forbrug er alene omfattet af taksten for de af leverandørens ydelser i henhold til kontrakten, som vedrører udredning under indlæggelse Virksomhedsansvarlig læge 51. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der er udpeget en virksomhedsansvarlig læge og til at overholde de til enhver tid gældende regler vedrørende indrapportering af oplysning om den virksomhedsansvarlige læge til Sundhedsstyrelsen. Leverandøren skal senest på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden, jf. afsnit 20, meddele Danske Regioner, hvem der er udpeget som virksomhedsansvarlig læge, samt meddele hvis den virksomhedsansvarlige læge har et ydernummer, og derfor er omfattet af overenskomsten om speciallægehjælp mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. 52. Såfremt der sker ændringer vedrørende den virksomhedsansvarlige læge i kontraktens løbetid, herunder udpeges en ny virksomhedsansvarlig læge, skal leverandøren samme dag som en eventuel ændring accepteres af Sundhedsstyrelsen, fremsende dokumentation herfor til Danske Regioner. 53. Den virksomhedsansvarlige læge er forpligtet til at påse, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves hos leverandøren, udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de pligter mv., der i øvrigt er fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning. 54. Såfremt den private leverandør har tilknyttet mere end en læge, er det påkrævet, at den private leverandør indberetter en virksomhedsansvarlig læge til både Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner Behandlingsansvarlig speciallæge 55. Leverandøren er forpligtet til at udpege minimum en behandlingsansvarlig speciallæge og oplyse Danske Regioner om alle behandlingsansvarlige speciallæger og læger ansat eller på anden måde tilknyttet leverandøren. 56. En behandlingsansvarlig speciallæge skal være til stede og deltage aktivt i patientens første besøg hos leverandøren samt tilrettelægge patientens forløb hos leverandøren, tage ansvar for ordinering af medicin og for medicinering, kontrasignere e pikrise, journal, anmodning mm. således som beskrevet i afsnit samt planlægge og stå for afslutning af patienten. 57. Ordinering af medicin og for medicinering sker på den behandlingsansvarlige speciallæges ansvar og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning og de til

11 11 enhver tid gældende retningslinjer, herunder Vejledning nr af 1. juni 2012 om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser Anmodning om oplysninger 58. Leverandøren er udover de oplysningsforpligtelser, der fremgår andre steder i kontrakten, forpligtet til at imødekomme enhver anmodning om oplysninger og redegørelser fra Danske Regioner eller bopælsregionen samt til at afgive de oplysninger og redegørelser, som kan kræves i medfør af den til enhver tid gældende lovgivning, herunder krav til førelse af journaler for patienterne, redegørelser for undersøgelses- og behandlingstilbud, overholdelse af faglige referenceprogrammer, oplysninger om procedurer ved patientinformation, orientering om ventetid til konkrete behandlinger, indberetning af utilsigtede hændelser og oplysninger vedrørende behandling af patienter i henhold til kontrakten, jf. kvalitetsbilaget. Listen i kvalitetsbilaget er ikke udtryk for en udtømmende opregning af de lovgivningsmæssige eller andre forpligtelser, der gælder på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden Øvrige forhold 59. Danske Regioner indgår tilsvarende kontrakter med andre lignende virksomheder, og leverandøren er således ikke sikret eksklusivitet i forhold til levering af disse ydelser i den enkelte region. 60. Anvendelse af tvang i psykiatrien i henhold til psykiatriloven kan alene finde sted i forbindelse med indlæggelse på et offentligt sygehus. 61. Leverandøren må alene levere de af kontrakten omfattede ydelser, når der foreligger en skriftlig (elektronisk eller på papir) henvisning fra en henvisende enhed i patientens bopælsregion eller i en af de øvrige regioner 4.2 Henvisning 62. Leverandøren må ikke booke eller på anden måde aftale tid til undersøgelse, eller udredning med patienten, førend der foreligger en sådan henvisning. 63. En praktiserende speciallæge kan ikke foretage undersøgelse eller udredning af en patient, som vedkommende selv, eller andre i samme praksis, har henvist til sygehusbehandling til, ydelser der findes i overenskomsten på eget speciale. 64. Leverandøren må således f.eks. ikke booke tid på baggrund af en henvendelse eller henvisning fra en privat praktiserende speciallæge eller praktiserende læge. 65. Den konkrete undersøgelse, behandling eller udredning, som patienten henvises til, skal være omfattet af leverandørens koder på eller jf. afsnit 3.2 samt foregå på den på eller nævnte matrikel (eller ved miljøobservation af barnet/den unge på anden adresse). En undersøgelse eller udredning, der af leverandøren ønskes flyttet til en anden adresse, kan kun flyttes, hvis patienten ikke stilles dårligere end udgangspunktet og er godkendt af bopælsregionen og patienten. Hvis der i forbindelse med flytning af en undersøgelse eller udredning til en anden adresse opstår ekstraudgifter, såsom udgifter til transport af patienten, logi til patienten mv., afholdes denne udgift af den private leverandør.

12 Før iværksættelse af udredning, jf. dette afsnit, påhviler det leverandøren at sikre, at kravene til henvisningen, herunder kravet om at henvisningen skal være udstedt af en enhed, der er kompetent til at udstede sådanne henvisninger er opfyldt. Hvis der måtte være rimelig tvivl om indholdet af henvisningen, herunder om hvorvidt kravene til henvisningen er opfyldt, skal leverandøren rette henvendelse til den henvisende enhed med henblik på at få afklaret denne tvivl. 67. Leverandøren skal kunne modtage elektroniske REF01-henvisninger i henhold til de gældende MedCom-standarder. 68. Leverandøren skal tilkobles E-journal på sundhed.dk via MedCom sekretariatet, når dette bliver muligt og er taget i anvendelse af bopælsregionen, således at vedkommende ad denne vej kan tilgå journaler elektronisk. 69. Leverandøren skal hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter, at leverandøren har modtaget henvisningen, oplyse patienten om dato og sted for udredning jf. bekendtgørelsen om udvidet ret til undersøgelse og behandling 6 stk.3 og Såfremt patienten er henvist til et samlet udredningsforløb, skal dette foretages hurtigst muligt. Patienten skal være udredt inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor henvisning først er modtaget af regionen (60 dage for psykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien frem til ). Alternativt skal patienten efter udredningens opstart oplyses om, at udredningen af lægefaglige grunde ikke kan ske inden for 30 dage (60 dage), og patienten skal samtidig forelægges en udredningsplan. Forelægges patienten en udredningsplan skal henvisende enhed orienteres. 71. Derudover skal leverandøren meddele den henvisende enhed, hvis leverandøren af faglige eller kapacitetsmæssige årsager ikke kan udrede patienter indenfor 30 dage (60 dage), eller de ikke kan udføre de nødvendige undersøgelser. Patienten skal også orienteres herom og en udredningsplan skal foreligges. 72. Såfremt patienten er henvist til en undersøgelse, skal denne foretages hurtigst muligt og indenfor 8 dage fra den dag, hvor journalmaterialet er modtaget hos leverandøren. Undersøgelsen skal koordineres med henvisende enhed, således at patienten udredes indenfor 30 dage (60 dage) eller foreligges en udredningsplan. 4.3 Udredning Generelt 73. Leverandøren er forpligtet til at sikre, at der i henhold til kontrakten alene udføres de udredninger, som leverandøren og dennes personale besidder den fornødne lægefaglige kompetence og godkendelse(r) til at udføre, herunder Sundhedsstyrelsens godkendels e i henhold til den til enhver tid gældende autorisationslov, kompetencer og godkendelse(r) i forhold til de til enhver tid gældende specialeudmeldinger fra Sundhedsstyrelsen samt i forhold til regionsfunktioner, højt specialiserede funktioner eller andre specialfunktioner på eller 74. Med hensyn til den lægelige undersøgelse og udredning af patienterne forudsættes det, at der er ansat minimum én speciallæge i de specialer, hvor der er indgået aftale.

13 Der er mellem parterne enighed om, at der herudover skal være fokus på, at den udvikling, der sker i de lægelige specialer i form af subspecialisering og udvikling af ekspertområder samt i Sundhedsstyrelsens Specialeplan for det pågældende speciale skal afspejles i de lægefaglige kompetencer, der findes hos de private leverandører. De private leverandør skal samtidig leve op til de forhold som den private leverandør har lagt til grund i ansøgningen om specialfunktioner. 76. Såfremt leverandøren under kontraktens løbetid opnår godkendelse til undersøgelser eller udredning af regionsfunktioner, højt specialiserede funktioner eller andre specialfunktioner, skal leverandøren skriftligt orientere Danske Regioner herom, herunder vedlægge kopi af godkendelsen fra Sundhedsstyrelsen. Danske Regioner kan først behandle en anmodning om tilføjelse af de tilhørende koder til kontrakten, når orienteringen om godkendelsen er modtaget jf. afsnit 19.1 Orienteringen om, at leverandøren har opnået godkendelse til den pågældende undersøgelse eller udredning, anses ikke i sig selv som en anmodning om tilføjelse af koder til kontrakten. 77. Leverandøren er endvidere forpligtet til at sikre, at de af kontrakte n omfattede ydelser udføres i overensstemmelse med god lægeskik, og at der udvises den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed, herunder også ved benyttelse af medhjælp, ordination af lægemidler mv., jf. den til enhver tid gældende lovgivning, herunder den t il enhver tid gældende autorisationslov. 78. Leverandøren skal i henhold til kontrakten tilbyde de ydelser, der fremgår af leverandørens koder på eller jf. afsnit Leverandøren skal som udgangspunkt også tilbyde ambulant undersøgelse og udredning, såfremt leverandøren ønsker aftale om disse under indlæggelse. Undtaget er de undersøgelser, hvor det ikke fagligt giver mening eller er forsvarligt at undersøgelserne foregår ambulant. Ved manglende anvendelse af ambulante undersøgelser indleder bopælsregion eller Danske Regioner en dialog med leverandøren. 80. Ydelserne leveres på de vilkår, der fremgår af bilagene og af herunder til den takst, der fremgår af bilagene eller ell er 81. Leverandøren er forpligtet til at informere patienten i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, herunder til at informere patienten løbende under hele undersøgelsesforløbet, jf. kvalitetsbilaget. 82. Leverandøren er ligeledes forpligtet til ved patientens første fremmøde hos leverandøren mundtligt og skriftligt, at oplyse kontaktsygeplejerske eller kontaktlæge. 83. Såfremt det under forløbet hos leverandøren viser sig, at den hoveddiagnose, patienten er henvist på grundlag af, alene er en bidiagnose, og leverandøren ikke har godkendelse til eller er lægefagligt kompetent til at behandle den egentlige hoveddiagnose, er leverandøren forpligtet til straks at orientere den henvisende enhed. Leverandøren er ligeledes forpligtiget til efter nærmere aftale med henvisende enhed, at hjælpe patienten til et videre forløb, herunder videregive patientjournal m.m. Leverandøren vil i et sådant tilfælde honoreres for de faktisk udførte ydelser. Leverandøren skal i relation til orienteringen i det hele taget overholde de til enhver tid gældende regler og vejledninger herom, herunder regler om indhentelse af samtykke fra

14 14 patienter, også mindreårige patienter, og regler om hvilket materiale der kan fremsendes, jf. også afsnit Leverandøren kan i særlige tilfælde og efter nærmere aftale med henvisende enhed påbegynde et behandlingsforløb sideløbende med et udredningsforløb. 85. Leverandøren er forpligtet til løbende at indberette oplysning om ventetiden til de konkrete undersøgelser og behandlinger, som er omfattet af kontrakten, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Internetbaserede Venteinfosystem (www.venteinfo.dk). Det er således leverandørens ansvar, at der til hver en tid er indberettet opdaterede oplysninger til 86. Leverandøren er herudover forpligtet til efter anmodning fra bopælsregionen eller Danske Regioner at oplyse om konkrete ventetider. 87. Ydelser, som ikke er omfattet af leverandørens koder på eller kan i enkelttilfælde tilbydes af leverandøren efter særlig aftale med henvisende enhed eller såfremt betingelserne i afsnit er til stede. Ydelsen vil blive afregnet til den gældende undersøgelses eller udrednings -takst for ydelsen. Såfremt koden ikke fremgår af eller aftales en pris med den henvisende enhed med udgangspunkt i eksisterende takster for pågældende undersøgelse eller udredning dvs. DUF-taktsten, DRG-taksten eller speciallægetaksten Afvisning af undersøgelse eller udredning 88. Leverandøren kan afvise at undersøge eller udrede en patient, som er henvist, såfremt leverandøren ikke har kompetencer hertil. Kapacitetsmæssige problemer eller begrænsninger bør leverandøren søge at informere om løbende. Dette skal ske samme dag som modtagelse af henvisningen eller når erkendelsen af de lægefaglige årsager indtræffer. 89. Leverandøren skal herunder afvise en patient, der på grund af misbrug eller andre forhold af betydning for et samarbejde skønnes uegnet til undersøgelses eller udredningstilbuddet. Afvisning på denne baggrund anses for afvisning af lægefaglige årsager. 90. Leverandøren kan desuden afvise at undersøge eller udrede patienten, såfremt der ikke kan opnås enighed med den henvisende enhed om indikation, udredningsmetode, patientens tilstand mv. Regionen skal orienteres samme dag. 91. Såfremt undersøgelse eller udredning af patienten afvises, skal den henvisende enhed og patienten uden unødigt ophold orienteres skriftligt om årsagen he rtil Uoverensstemmelse mellem henvisningen og leverandørens vurdering 92. Såfremt patienten er henvist til udredning i henhold til denne aftale og leverandøren efter forundersøgelse har divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand, må flere udredningstiltag kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende enhed.

15 Uforudsete hændelser og komplikationer 4.3.4A Under undersøgelse/udredning/indlæggelse 93. Lidelser og hændelser, som støder til eller opdages af leverandøren under undersøgelse eller udredning af patienten, og ikke er omfattet af henvisningen, undersøges/udredes efter sundhedslovens almindelige regler. 94. Leverandøren varetager, i det omfang det er muligt, håndtering af eventuelle akutte komplikationer opstået under undersøgelsen eller udredningen hos leverandøren, Håndtering af sådanne eventuelle akutte komplikationer er indeholdt i taksten på eller for den pågældende ydelse. Såfremt leverandøren grundet lægefaglige forhold ikke kan varetage disse akutte komplikationer, henviser leverandøren patienten til behandling på offentligt sygehus, eventuelt i form af akut indlæggelse. 95. Afbrydelse af en undersøgelse eller udredning kan ske i det særlige tilfælde, hvor leverandøren under undersøgelsen eller udredningen konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem henvisningen og den konkrete lidelse. Leverandøren skal da straks underrette henvisende enhed. En afregning aftales individuelt mellem leverandøren og den henvisende enhed. 96. Hvis der i øvrigt opstår uforudsete hændelser eller ikke akutte komplikationer i forbindelse med leverandørens undersøgelse eller udredning af patienten, skal leverandøren indhente tilladelse fra den henvisende enhed, før leverandøren kan foretage videre i forhold til den konstaterede lidelse eller ikke akutte komplikation B Efter udskrivning af patienten 97. Såfremt der er opstået komplikationer i forbindelse med leverandørens undersøgelse eller behandling mv. af en patient, og disse er konstateret og skal håndteres efter patientens udskrivning fra leverandøren, kan komplikationerne håndteres, såfremt de fremgår specifikt af bilagene, ellers kan patienten henvises til offentligt regi. Leverandøren og den henvisende enhed eller regionen generelt kan endvidere aftale, at komplikationen håndteres hos leverandøren. I disse tilfælde skal håndte ring af komplikationer, herunder afregningen, aftales individuelt mellem leverandøren og den henvisende enhed. Det er en forudsætning for at igangsætte undersøgelse eller udredning, at der foreligger en skriftlig aftale herom mellem leverandøren og den hen visende enhed Afslutning 98. Leverandøren er herudover forpligtet til at agere i overensstemmelse med sundhedsaftalen mellem patientens bopælskommune og bopælsregion. Sundhedsaftalerne mellem bopælsregionen og bopælskommunen skal bl.a. medvirke til at skabe sammenhængende forløb for de patienter, som modtager undersøgelse eller udredning mv. hos private leverandører, jf. bekendtgørelse nr. 778 af 13. august 2009 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Sundhedsaftalerne fremgår af regionernes hjemmesider.

16 A Afslutning af undersøgelse eller behandling 99. Ved udskrivning er leverandøren forpligtet til at orientere bopælskommunen i det omfang dette er nødvendigt således, at patienten er sikret, at bopælskommunen har mulighed for at reagere i forhold til bl.a. den genoptræning eller hjælp i øvrigt, der måtte være nødvendig i forlængelse af undersøgelsen eller udredningen Leverandøren skal såfremt patienten ikke modsætter sig dette hurtigst muligt, og allersenest indenfor 3 hverdage efter endt undersøgelse eller udredning fremsende et udskrivningsbrev (epikrise) til patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til sygehusundersøgelse eller udredning, samt hvis det ønskes til den henvisende enhed (står på henvisningen). Såfremt der udestår prøvesvar skal dette fremgå af epikrisen, og disse eftersendes. Leverandøren skal endvidere fremsende kopi af journal, eventuelt billeddiagnostisk materiale og øvrige oplysninger, såfremt den henvisende enhed, patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til sygehusbehandling. Og patientens bopælskommune, hvis denne udbeder sig dette Leverandøren skal endvidere fremsende kopi af journal, såfremt den henvisende enhed, patientens praktiserende læge eller den praktiserende speciallæge, der har henvist patienten til undersøgelse eller behandling på sygehus, udbeder sig dette, jf. dog nedenfor om fremsendelse af oplysninger Afslutningen af undersøgelses- eller behandlingsforløbet skal ske i koordination med de øvrige relevante aktører, herunder i overensstemmelse med sundhedsaftalen mellem patientens bopælsregion og patientens bopælskommune. Leverandøren skal herunder som led i leveringen af sine ydelser, jf. bilagene, orientere socialforvaltningen i bopælskommunen i det omfang dette er nødvendigt således, at patienten er sikret, at bopælskommunen har mulighed for at reagere i forhold til bl.a. den hjælp i øvrigt, der måtte være nødvendig i forlængelse af undersøgelsen eller behandlingen Leverandøren skal i relation til fremsendelsen af oplysninger efter udskrivelse, herunder til hvilket materiale der fremsendes, i det hele overholde de til enhver tid gældende regler og vejledninger herom, herunder regler om indhentelse af samtykke fra patienter, også mindreårige patienter, og regler om hvilket materiale der kan fremsendes, jf. også afsnit I relation til hvilket materiale der kan fremsendes, medfører de på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden gældende regler, at eventuelle helbredsoplysninger i journalen, der ikke er relevante for det videre forløb, skal sorteres fra før videregivelse, ligesom oplysninger om andre fortrolige forhold ikke kan videregives Det anses også som en afslutning, hvis et undersøgelses- eller udredningsforløb afbrydes undervejs pga. patientens forhold, det kan f.eks. være, fordi patienten selv ønsker at afbryde forløbet, eller fordi leverandøren vurderer, at patienten bør undersøges i et andet regi eller alternativt indlægges på et offentligt sygehus. Det anses herunder også for en afbrydelse, såfremt patientens tilstand forværres i en sådan grad, at patienten indlægges på et offentligt sygehus, det være sig frivilligt eller under tvang efter bestemmelserne i psykiatriloven. Det anses ligeledes for en afslutning fra leverandøren, hvis patienten udebliver eller melder afbud fra aftalte tider i over en måned, dog minimum ved udeblivelse eller afbud til tre på hinanden af de i undersøgelses- eller behandlingsplanen aftalte besøg.

17 Såfremt det fremgår af bilagene kan patienten efter nærmere skriftlig aftale mellem henvisende enhed og leverandøren returnere til undersøgelse eller udredningsforløbet efter en akut hospitalsindlæggelse i offentligt regi, jf. i øvrigt det ovenstående afsnit For psykiatriske patienter, der har været indlagt hos leverandøren i forbindelse med udredning, gælder de til enhver tid gældende regler vedr. udskrivningsaftale o g koordinationsplaner. Der skal for patienter, som efter leverandørens lægelige vurdering ikke antages at ville søge den behandling eller de sociale tilbud, der er nødvendige for patientens helbred, indgås en udskrivningskontrakt. Såfremt patienten ikke vi l medvirke til en sådan kontrakt, skal leverandøren kontakte den henvisende enhed med henblik på at bistå denne i udarbejdelsen af en koordinationsplan i samarbejde med andre relevante aktører Leverandøren skal kunne fremsende udskrivningsbreve DIS01/DIS02 elektronisk i henhold til de gældende MedCom-standarder, såfremt den henvisende enhed er indforstået hermed. Leverandøren skal ligeledes kunne anvende løbende elektronisk korrespondance DIS91 med den henvisende enhed, såfremt denne er indforstået hermed. Udskrivningsbrevene skal enten fremsendes elektronisk eller i papirudgave Epikrise, journal, anmodning m.m. skal kontrasigneres af en behandlingsansvarlig speciallæge hos leverandøren B Afslutning af undersøgelse 109. Leverandøren skal samme dag som undersøgelsen er afsluttet give meddelelse herom til den henvisende enhed. Leverandøren skal desuden senest samme dag, som undersøgelsen er afsluttet, meddele den henvisende enhed, hvorvidt leverandøren kan tilbyde påkrævet behandling i umiddelbar forlængelse af undersøgelsen, jf. nærmere nedenfor. Leverandøren skal samtidig notere i journalen, hvornår undersøgelsen er afsluttet med angivelse af dato, samt hvilke efterfølgende behandlingstil tag, leverandøren foreslår iværksat Leverandør skal tage det Fælles Medicinkort (FMK) i anvendelse, når dette er muliggjort, dog tidligst når sygehusene/de regionale medicinsystemer har sat FMK i drift. Herefter opdaterer leverandøren patientens FMK, når patienten forlader sygehuset/ambulatoriet, eller når der sker medicinændringer ved telefonisk kontakt mellem patienten og sygehuset/ambulatoriet. 4.4 Orientering af Danske Regioner samt udtalelse fra Sundhedsstyrelsen Orientering af Danske Regioner 111. Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at orientere Danske Regioner om ethvert forhold, der har eller kan få betydning for leverandørens opfyldelse af kontrakten, herunder ændringer i de forhold, som forelå ved underskrift af kontrakten, og som er af betydning for opfyldelse af denne. Herudover gælder leverandørens almindelige oplysningspligt og loyalitetsforpligtelse, jf. afsnit 4.6, sideløbende med kontraktens bestemmelser Udtalelse fra Sundhedsstyrelsen 112. Danske Regioner forbeholder sig ret til til enhver tid at anmode Sundhedsstyrelsen om rådgivning og udtalelse(-r) vedrørende leverandørens forhold.

18 Audits 113. Danske Regioner eller bopælsregionen har ret til at gennemføre varslede audits, herunder audits af patientjournaler, hos leverandøren, og leverandøren er forpligtet til at medvirke til gennemførelse af disse audits Kvalitetssikring og akkreditering 115. Leverandøren skal aktivt arbejde for at blive omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel og søge akkreditering af IKAS efter sygehusstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel Ved kontraktindgåelse med Danske Regioner skal der foreligge dokumentation for, at leverandøren har tilmeldt sig Den Danske Kvalitetsmodel. Tilmeldingsskema findes på IKAS hjemmeside. Der skal endvidere foreligge dokumentation i form af kursusbevis for, at en eller flere personer tilknyttet leverandøren har deltaget i IKAS introduktionskursus ved kontraktindgåelse med Danske Regioner Fra udgangen af 2015 skal leverandøren være akkrediteret af IKAS i henhold til sygehusstandarder for Den Danske Kvalitetsmodel De nærmere vilkår for deltagelse aftales mellem leverandøren og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Når leverandøren tilbydes tilslutning til Den Danske Kvalitetsmodel indebærer dette, at de pågældende private sygehuse og klinikker skal søge akkreditering af IKAS efter sygehusstandarderne i Den Danske Kvalitetsmodel. Danske Regioner modtager besked fra IKAS om tidspunkt for survey, som er aftalt mellem leverandøren og IKAS, efter leverandøren har gennemført introduktionskurset Såfremt leverandøren ikke kan akkrediteres i henhold til standarderne i Den Danske Kvalitetsmodel, har Danske Regioner ret til at hæve kontrakten, jf. afsnit Leverandøren skal fra tidspunktet for tilslutning til den Danske Kvalitetsmodel efterleve kravene heri, uanset om disse måtte være mere vidtgående end de krav, der fremgår af kontrakten, særligt dennes kvalitetsbilag Det påhviler leverandøren at dokumentere kvaliteten af den udredning og de undersøgelser, der er omfattet af kontrakten i form af regelmæssig indberetning af virksomhedens aktiviteter til de relevante kliniske kvalitetsdatabaser, som er godkendt af Det Faglige Forum for Kliniske Databaser Det påhviler ligeledes leverandøren at overholde relevante faglige referenceprogrammer. 4.6 Loyalitetsforpligtelse 123. Leverandøren og Danske Regioner er forpligtet til loyalt at efterleve kontrakten og i øvrigt agere loyalt over for hinanden og bopælsregionen i spørgsmål vedrørende kontrakten.

19 Leverandøren er herudover forpligtet til at sikre, at der gives information om undersøgelse og udredning, men også til at sikre, at der ikke gives information eller vejledning til patienter med det formål eller den følge, at kontrakten omgås eller misbruges Leverandøren er ligeledes forpligtet til ikke at udvise handlingsmønstre, der er udtryk for en generel, manglende overholdelse af loyalitetsforpligtelsen Leverandøren er tilsvarende forpligtet til at sikre, at adgangen til afvisning af patienter som følge af lægefaglige årsager eller i enkeltstående tilfælde som følge af kapacitetsmæssige problemer, jf. afsnit 4.3.2, ikke misbruges, herunder anvendes i tilfælde, hvor det reelt er andre forhold, end de i afsnit nævnte forhold, der gør sig gældende Danske Regioner er i alle tilfælde, hvor der er sket afvisning af en patient, berettiget til at indhente en uddybende og dokumenteret skriftlig redegørelse fra leverandør en om baggrunden for afvisningen I klagesager indbragt for Patientombuddet/Disciplinærnævnet bør leverandøren i videst muligt omfang i samarbejde med regionen være med til at sikre, at patienten tilbydes en dialog jf. lov om klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, såfremt denne ønsker det. Det er med den hensigt at sikre patienten samme muligheder hos den privates leverandør, som på et offentligt sygehus. 5. DANSKE REGIONER OG BOPÆLSREGIONENS FORPLIGTELSER 129. Danske Regioner og bopælsregionen er forpligtet til at overholde gældende ret ved opfyldelsen af kontrakten, herunder de til enhver tid gældende regler om indhentelse af samtykke fra patienten i sundhedsloven og forældreansvarsloven Henvisende enhed skal ved henvisning af en patient til leverandøren sikre, at der udfærdiges en skriftlig (elektronisk eller på papir) henvisning, og at denne udstedes af en henvisende enhed i patientens bopælsregion eller i en af de øvrige regioner. Henvisningen skal udstedes af en enhed, der er kompetent til at udstede sådanne henvisninger Ved udstedelsen af henvisningen fastlægges det nærmere indhold og rammerne for undersøgelsen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering af den problemstilling, som patienten er henvist til undersøgelse for. Der tages desuden i den forbindelse stilling til, hvilke forløb hos leverandøren patienten henvises til. Vurdering af patienten i forbindelse med udstedelse af henvisningen sker ved en papirvisitation eller en klinisk vurdering Af henvisningen skal det fremgå, at henvisningen sker i henhold til reglerne for hurtig udredning eller undersøgelse, ligesom kommunekode, regionskode, henvisningsdato, EAN-nummer til fremsendelse af faktura, undersøgelses- og udredningskoder, og hvorvidt undersøgelse eller udredning skal foregå ambulant eller under indlæggelse også skal fremgå. Derudover skal det fremgå af henvisningen, hvorvidt patienten er henvist til diagnosticerende undersøgelse, undersøgelse eller udredning samt efterfølgende behandling i henhold til aftale vedrørende det udvidede frie sygehusvalg, hvorvidt undersøgelsen eller udredningen skal udføres bilateral/dobbeltsidig.

20 I de tilfælde, hvor der foreligger en afklaret undersøgelses- eller udredningskode, skal det også fremgå af henvisningen i form af en sks-kode eller en forløbskode. Videre skal det fremgå af henvisningen, hvis den henvisende instans ønsker kopi af udskrivningsbrev eller beskrivelse tilsendt Hvis der efter afsluttet undersøgelse eller udredning hos leverandøren, opstår komplikationer hos patienten, og disse fører til indlæggelse på et offentligt sygehus, skal sygehuset orientere leverandøren herom, såfremt patienten giver samtykke hertil. Hvor patienten er under 15 år, eller en sundhedsperson efter en individuel vurdering skønner, at patienten, selvom denne er fyldt 15 år, ikke selv er i stand til at forstå konsekvenserne af sin stillingtagen, skal samtykke gives af forældremyndighedens indehaver. Hvor patienten er fra 15 til og med 17 år, skal forældremyndighedens indehaver have information og inddrages i den mindreåriges stillingtagen i overensstemmelse med de til hver en tid gældende regler herom Det påhviler bopælsregionen at sikre, at den henvisende enhed uden unødigt ophold og indenfor 3 hverdage fremsender kopi af journalen, herunder billeddiagnostisk materiale mv., samt oplysninger om patientens navn, adresse og cpr -nr. mv. til leverandøren til brug for leverandørens undersøgelse eller udredning af patienten i det omfang oplysningerne kan videregives i henhold til de til enhver tid gældende regler herom Ved henvendelse fra leverandøren vedrørende divergerende opfattelse af indikation, patientens helbredstilstand, undersøgelse eller udredning i øvrigt, må udredningstiltag kun iværksættes efter forudgående aftale med den henvisende enhed. Det påhviler den henvisende enhed/bopælsregionen at besvare skriftlige henvendelser vedrørende ændret indikation eller udredning fra leverandøren indenfor 8 hverdage I klagesager indbragt for Patientombuddet, som vedrører den private leverandør, er bopælsregionen forpligtiget til at rette henvendelse til leverandøren med henblik på etablering af en dialog med patienten, såfremt patienten ønsker det jf. lov om klage og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet. 6. UNDERLEVERANDØRER 138. Danske Regioner kan acceptere, at der i en række tilfælde gøres brug af underleverandører af sundhedsfaglige ydelser som er placeret på en anden matrikel De sundhedsfaglige ydelser en leverandør kan indgå underleverandøraftaler om skal som hovedregel indgå naturligt i et udredningsforløb Leverandørens anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i kontrakten. Eventuelle underleverandørers ydelser skal opfylde samme krav som leverandørens ydelser, jf. afsnit 141. Danske Regioner skal i alle tilfælde oplyses om, at leverandøren har indgået aftale med en underleverandør af sundhedsfaglige ydelser. Aftalen skal ligeledes også klart beskrive hvilke sundhedsfaglige ydelser, der er indgået aftale om og hvilke kvalitetskrav, der stilles til underleverandøren. Derudover skal det sikres, at samtlige lægelige ydelser hos underleverandøren, leveres af speciallæger i det speciale aftalen omfatter. Danske Regioner skal i alle tilfælde godkende aftalen, som skal foreligge skriftligt inden anvendelse. Leverandøren er forpligtiget til at meddele Danske Regioner, hvis underleverandøraftalen ophører. Der kan kun anvendes

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker

Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav til private sygehuse og klinikker Bilag 2 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Specificering af kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for initieret insulinpumpebehandling under specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker

Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker N O T A T Bilag 3 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Det juridiske grundlag mulighed

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING

PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING PATIENTRETTIGHEDER I STOFMISBRUGSBEHANDLING Anne Mette Dons Speciallæge I samfundsmedicin Patientsikkerhed, sundhedsvæsnet og regler PATIENTENS RET OG LÆGENS PLIGT Hvordan er patientens ret til selvbestemmelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse

Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Lægeattest til brug ved ansøgning om helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse Attesten udfærdiges på dansk. I det omfang, der anvendes latinske betegnelser, skal det danske udtryk tilføjes. Lægen skal

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS

sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Frit lægevalg sagsbehandling ved ønske om frit lægevalg fra brugere, der aktuelt modtager behandling uden for KABS Baggrund Folketinget har med virkning fra 1. januar 2015 ændret Sundhedslovens 142. http://www.ft.dk/ripdf/samling/20141/lovforslag/l34/20141_l34_som_vedtaget.pdf

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85

Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Krav til private leverandører, leverandøraftaler og individuelle støtteaftaler om socialpædagogisk støtte efter Servicelovens 85 Godkendt af Byrådet den 26. august 2015 Indledning Hillerød Kommune yder

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH

Juridiske aspekter ved telemedicin. Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH Juridiske aspekter ved telemedicin Alice Stærdahl Andersen Jurist, OUH De næste 15 minutter: MAST-MODELLEN trin 1 overordnet lovgivning MAST-MODELLEN trin 2 det konkrete projekt: Hvem er aktørerne? Hvilke

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr.

Betalingskommune - Kontaktperson: [navn] [telefon] [e-mail] [Funktion] Kommunalt tilbud: EAN-nr.: Regionalt tilbud: EAN-nr.: Privat tilbud: CVR-nr. Bilag 3 KONTRAKT FOR KØB AF YDELSER i henhold til rammeaftale af xx2015 vedrørende botilbud til mennesker med autisme og domsanbragte udviklingshæmmede. [Denne kontrakt og standardkontrakt for køb af ydelser

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende

Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Marts 2012 Region Hovedstaden Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Når du bliver henvist til hospitalet/region Hovedstadens Psykiatri 04 Henvisning

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1

Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning. Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 Bilag 1 Kravspecifikation Fjerntolkning Tolkemyndigheden udbud Fjerntolkning 2015 Bilag 1: Kravspecifikation Side1 1. Indledning... 3 2. Beskrivelse af ordregivende myndigheder... 3 4. Opgavevaretagelsen...

Læs mere

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen

Fra: Kis Thuesen. Sendt: 2. juni 2009 15:03. Emne: Pkt. 17. materialeliste. Kis Thuesen Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:03 Til: Kis Thuesen Emne: VS: Pkt. 17. materialeliste Fra: Kis Thuesen Sendt: 5. februar 2009 11:01 Til: 'Henrik Lange' Cc: Gregers Drôge Bruun Emne: Pkt. 17. materialeliste

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009

Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet. Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Frit og udvidet frit valg af sygehus Behandling på sygehus i udlandet Udvidet frit sygehusvalg genindføres 1. juli 2009 Valgmuligheder Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse. Skal du vente

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet

Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet Sygehusvalg Frit og udvidet frit valg af sygehus Udvidede rettigheder i psykiatrien Behandling på sygehus i udlandet I denne pjece kan du læse om: Dine rettigheder og valgmuligheder Frit sygehusvalg Udvidet

Læs mere

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kontrakt. Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. Kontrakt Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST) og [Virksomhed + form] [Forretningsadresse]

Læs mere