KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Sagsnr Dokumentnr KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE KØBENHAVN S OM. MARTS

2 Indholdsfortegnelse Parterne 3 Kontraktgrundlaget 3 Kontaktpersoner 3 Sprog 4 Leverandørens ydelser 4 Nøglepersoner 4 Kontraktperioden 4 Økonomisk ramme 4 Priser 5 Fakturering 5 Betalingsbetingelser 6 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser 6 Fortrolighed 6 Mangler 7 Ansvar 7 Opsigelse af kontrakten 7 Overholdelse af gældende lovgivning 8 Øvrige bestemmelser 8 Lovvalg og værneting 9 Underskriftsforhold 9 2

3 Parterne Kontraktgrundlaget Denne kontrakt med tilhørende bilag er indgået mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydækkende Strategier Islands Brygge København S Danmark CVR-nummer: i det følgende kaldet Ordregiveren og [virksomhed] [adresse] [postnummer] [by] [land] CVR-nummer: [nummer] i det følgende kaldet Leverandøren. Kontraktgrundlaget udgøres af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge: Nærværende kontrakt Bilag I: Tilbudsformular (konkurrencebetingelsernes bilag C) Bilag II: Kravspecifikation (konkurrencebetingelserne bilag A) Bilag III: Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag IV: Udbudsmaterialet med tilhørende bilag og rettelsesblade [x-y] Kontaktpersoner Parterne har udpeget følgende kontaktpersoner til at forestå kontakten vedrørende kontrakten: Ordregiverens kontaktperson: Biolog Sølvi Dam Joensen Telefonnummer: Leverandørens kontaktperson: [stillingsbetegnelse] [navn] Telefonnummer: [telefonnummer] [ ] Parterne skal underrette hinanden 14 dage forud for en eventuel udskiftning af kontaktpersoner. 3

4 Sprog Al kommunikation mellem Ordregiveren og Leverandøren skal ske på dansk, medmindre andet aftales. Leverandørens ydelser Ved denne kontrakt forpligter Leverandøren sig til at levere de i bilag I og II beskrevne ydelser omfattende Spildevandsplanlægning, inklusive eventuel option på beregninger mht. spildevand såfremt Ordregiver ønsker at gøre brug heraf. I det omfang kravspecifikationen ikke giver tilstrækkelig vejledning, skal opgaven udføres fagmæssigt korrekt og på et kvalitetsniveau, der som minimum svarer til god faglig standard indenfor området. Ordregiveren er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde. Når Leverandøren, efter anmodning fra Ordregiver, skal levere de under optionen beskrevne ydelser, skal Leverandøren overholde de af kontrakten fastsatte betingelser. Nøglepersoner Leverandøren må ikke uden Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse, udskifte de nøglepersoner som er tilbudt til løsning af opgaven. Hvis Leverandøren ønsker at udskifte en nøgleperson, skal dette ske med en medarbejder med tilsvarende kompetencer. CV skal forlægges Teknik- og Miljøforvaltningen til godkendelse, forud for udskiftning. Kontraktperioden Kontrakten træder i kraft den Kontrakten er gældende indtil , med mindre Københavns Kommune gør brug af optionen på 2 x 1 års forlængelse. Ved udløbet af kontraktperioden, inklusive eventuelle forlængelser, ophører kontrakten uden yderligere varsel. Leverandøren er forpligtet til at levere ydelser bestilt på grundlag af og i overensstemmelse med kontrakten, også efter kontraktperiodens udløb. Økonomisk ramme Teknik- og Miljøforvaltningen har afsat en økonomisk ramme på kr til realisering af projektet. Den økonomiske ramme dækker alle Leverandørens omkostninger i forbindelse med projektet. Der tages forbehold for ændringer i den økonomiske ramme, som følger af ændring i bevillinger til opgavens udførelse. 4

5 Priser Fakturering De faste timepriser for Leverandørens ydelser afregnes i henhold til priserne i Tilbudsformularen (bilag I). Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Alle Leverandørens omkostninger, herunder interne udgifter og udgifter til fx transport og forsendelse, er indeholdt i priserne. Ikke godkendte overskridelser af budgettet vil ikke blive honoreret Betaling og fakturering foregår elektronisk i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. Den elektroniske faktura skal i henhold til Bekendtgørelse nr. 354 af 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder og Bekendtgørelse nr. 206 af 11. marts 2011 om elektronisk afregning med offentlige myndigheder følge retningslinjerne for NemHandel. Leverandørens faktura skal derfor: - udarbejdes i det fælles offentlige format OIOUBL - fremsendes via den fælles offentlige transportstandard OIORASP. Leverandørens faktura skal indeholde: - Faktureringsdato - Fakturanummer - Angivelse af Spildevandsplanlægning Leverandørens navn, adresse og CVR-nummer - Ordregiverens navn, adresse og CVR-nummer - Ordre-/rekvisitionsnummer - Reference til Sølvi Dam Joensen - Angivelse af de fakturerede ydelser og antal enheder - Pris pr. enhed i danske kroner (DKK), eksklusive moms - Samlet pris i danske kroner (DKK), eksklusive moms. Regninger skal omfatte hele måneder inden for sammen finansår og skal sendes som elektronisk faktura til: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier EAN-nummer: Leverandørens eventuelle kreditnota skal opfylde samme retningslinjer som Leverandørens faktura. Information om Nemhandel og de nødvendige hjælpemidler er gratis tilgængelig på: 5

6 Betalingsbetingelser Betaling forfalder 30 dage efter Ordregiverens modtagelse af fyldestgørende elektronisk faktura. Falder forfaldsdagen på en helligdag, en lørdag eller en søndag, fremrykkes forfaldsdagen til den forrige hverdag. Såfremt forhold hos Leverandøren gør, at fakturering ikke sker elektronisk, kan Ordregiveren ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. Betaler Ordregiveren senere end forfaldsdagen, kan Leverandøren kræve, at Ordregiveren betaler rente fra forfaldsdagen med Nationalbankens til enhver tid gældende officielle referencerente. Leverandøren er berettiget til at hæve aftalen som følge af Ordregiverens forsinkelse, såfremt Ordregiveren ikke betaler købesummen senest 30 dage efter Ordregiverens modtagelse af skriftligt påkrav. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Fortrolighed Leverandøren kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten, uden Ordregiverens forudgående skriftlige samtykke. Ordregiverens stiltiende accept eller passivitet kan således ikke bevirke, at Leverandørens overdragelse af rettigheder og forpligtelser er gyldig. Kontrakten og Leverandørens tilbud (bilag I) er fortrolige og må ikke offentliggøres uden skriftligt samtykke fra henholdsvis Ordregiveren og Leverandøren. Leverandøren, og dennes eventuelle underleverandører og koncernforbundne selskaber samt ansat personale herved, er forpligtet til at behandle oplysninger om Ordregiveren, som de får kendskab til i forbindelse med kontraktens opfyldelse, fortroligt. Fortrolighedstilsagnet er også gældende efter kontraktens ophør. Fortrolighedstilsagnet må vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter Ordregiveren til at videregive oplysninger til tredjemand. Ordregiveren er berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af Ordregiverens interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til kontrakten. Videregiver Leverandøren uberettiget fortrolige oplysninger om kontrakten eller Ordregiveren, kan 152 i Lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2012 om straffeloven (Straffeloven) finde anvendelse. 6

7 Mangler Er arbejdet ikke udført fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med kontrakten inkl. bilag og/eller den konkrete bestilling fra Ordregiver, foreligger der mangler. Hvis Leverandøren må indse, at der er risiko for, at der er mangler ved de leverede ydelser, har Leverandøren pligt til uden ugrundet ophold at give Ordregiver meddelelse herom. Foreligger der en mangel ved de leverede ydelser, er Leverandøren forpligtet til at foretage nye analyser eller fornyet afrapportering, afhængig af den konkrete mangel. Dette skal ske inden for 10 arbejdsdage efter, at Ordregiver har påtalt manglen, medmindre dette vil påføre Leverandøren uforholdsmæssige omkostninger. Leverandøren og Ordregiver kan efter aftale bestemme en længere periode end 10 arbejdsdage til afhjælpning. Ansvar Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Leverandøren er forpligtiget til at holde Ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Ordregiver som følge af mangler og forsømmelser, der kan henregnes til Leverandøren. Leverandøren har ikke ansvar for fejl elle forsinkelser, i det omfang disse skyldes forhold, der kan henføres til Ordregiver eller begivenheder, for hvilke Ordregiver bærer risikoen. Opsigelse af kontrakten Ordregiveren kan opsige kontrakten med et forudgående skriftligt varsel på 3 måneder, såfremt Ordregiverens organisation nedlægges, eller kontraktens ydelser overgår til en anden organisation som følge af en omlægning af den offentlige struktur. Ordregiveren kan opsige kontrakten uden forudgående skriftligt varsel, 1) såfremt der mod Leverandøren er afsagt en endelig dom om: - deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA, herunder medvirken til en strafbar handling, jf. Straffelovens 23, i tilfælde, hvor forholdet i forbindelse med straffastsættelsen er blevet henført under Straffelovens 81, nr. 3, - bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA, herunder overtrædelse af forbuddet mod aktiv bestikkelse i offentlig tjeneste eller hverv, jf. Straffelovens 122 og forbuddet mod bestikkelse i private retsforhold (returkommission), jf. Straffelovens 299, nr. 2, - svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, herunder overtrædelse af forbuddet mod EU-svig, jf. Straffelovens 289 a, 7

8 - hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder overtrædelse af forbuddet mod hvidvaskning af penge, jf. Straffelovens 290, eller - en strafbar handling, der rejser tvivl om Leverandørens faglige hæderlighed. 2) såfremt Leverandøren ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling: - til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor Leverandøren er etableret, eller i Ordregiverens land, eller - af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor Leverandøren er etableret, eller i Ordregiverens land. Ordregiveren kan i øvrige tilfælde opsige kontrakten med et forudgående skriftligt varsel på 6 måneder. Leverandøren kan opsige kontrakten med et forudgående skriftligt varsel på 6 måneder. Overholdelse af gældende lovgivning Øvrige bestemmelser Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører og koncernforbundne selskaber er ved opfyldelsen af kontrakten forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning. Leverandøren skal, uden omkostninger og senest 20 hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom fra Ordregiveren, fremsende dokumentation for overholdelse af gældende lovgivning. Ordregiveren er i tilfælde af manglende overholdelse af den gældende lovgivning berettiget til at hæve aftalen helt eller delvist uden forudgående varsel, såfremt: - der er afsagt endelig dom herom mod Leverandøren, - Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører eller koncernforbundne selskaber erkender overtrædelsen af den gældende lovgivning, eller - Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører eller koncernforbundne selskaber ikke senest 20 hverdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse herom fra Ordregiveren dokumenterer, at den gældende lovgivning er overholdt. Leverandøren er ikke berettiget til skadeserstatning som følge af Ordregiverens ophævelse af aftalen på baggrund af manglende opfyldelse af gældende lovgivning. Bilag III: Leverandørens samfundsansvar (CSR). er en integreret og fast del af kontrakten. Leverandøren og dennes eventuelle underleverandører samt koncernforbundne selskaber er ved opfyldelsen af nærværende kontrakt forpligtet til at overholde bestemmelserne om Leverandørens samfundsansvar (CSR). Ordregiverens beføjelser i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne om Leverandørens samfundsansvar (CSR) er ligeledes angivet i bilag III. 8

9 Lovvalg og værneting Underskriftsforhold Lovvalg for nærværende kontrakt er dansk ret, hvilket betyder, at ethvert forhold mellem Leverandøren og Ordregiveren, der ikke er reguleret i nærværende kontrakt, skal løses i overensstemmelse med dansk ret. Værneting er Ordregiverens hjemting. Nærværende kontrakt underskrives i 2 eksemplarer af nedenstående personer, som med deres underskrifter bekræfter at være tegningsberettigede. Hver part modtager 1 eksemplar. For Ordregiveren: Dato: [stillingsbetegnelse] [navn] For Leverandøren: Dato: [stillingsbetegnelse] [navn] 9

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2

RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RÅDGIVERAFTALE OM MASTERPLAN FOR DET UD- SATTE BY- OG BOLIGOMRÅ- DE OMKRING BISPEBJERG KIRKEGÅRD FASE 2 DATO: XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0057734 Dokument

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI

Serviceaftale. Bilag A.3 24-03-2015. Sagsnr. 2015-0076973. Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 24-03-2015 Bilag A.3 Serviceaftale Sagsnr. 2015-0076973 Dokumentnr. [edoc dokumentnr.] HYDRAULISKE GRAVEMASKINER MED HYBRID TEKNOLOGI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere