Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Børne- og Uddannelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 02. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:45 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Deltagere: Fraværende: Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Godkendelse af dagsorden Konkretisering af indsatser for at nå Vision Budgetrevision pr. 30.april 2014 for Børne og Uddannelsesudvalget Budgetforslag budgetmøde i Børne- og Uddannelsesudvalget Udmøntning af besparelser fra budget Børne- og Uddannelsesudvalget Fremtidens Folkeskole - Mål for samarbejde med eksterne Anlægsregnskab, Fremtidig SFO Espergærde, foranalyse Anlægsregnskab, Helsingør Ungdomsskole asfaltgulve Medarbejderes sygefravær i dagtilbud orientering Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion orientering Høringssvar på skolernes ferieplan 2015/ Status på tosprogede elevers udbytte af undervisningen - orientering Status på unges overgang til ungdomsuddannelse - orientering Budgetanalyse og gennemgang af organiseringen på området for udsatte børn og unge Forslag om placering af daginstitution i SFO-bygninger overfor Hornbæk Skole Revurdering af beslutning om fælles byggeri for plejehjem og daginstitution i Hornbæk Konstituering af stedfortræder i forbindelse med Børne- og Uddannelsesudvalgsformandens sommerferie Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt...82

2 22. Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Økonomien i Folkeskolereformen; opdateret notat - orientering...91 Bilagsliste...93

3 3 01. Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valgruppe. Sagsfremstilling Lisbeth Læssøe (C) har meldt afbud på grund af ferie. Morten Westergaard (C) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Lisbeth Læssøe (C) har lovligt forfald. 2. af det godkendes, at Morten Westergaard (C) er indkaldt som rette stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Indstillingerne godkendt.

4 4 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt. Tillægsdagsordenen blev behandlet først.

5 5 03. Konkretisering af indsatser for at nå Vision 2020 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25553 Byrådet Status på visionsmål primo 2014.pdf Opsamling på interviews af nytilflyttede borgere.pdf Uddrag af omdømmeanalyse.pdf Uddybning af Vision 2020.docx Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Indledning/Baggrund Direktionen har i 2013/2014 sat fokus på at koordinere og styre alle større projekter og særlige indsatser i kommunen. Formålet er at sikre sammenhæng og fremdrift i igangsatte projekter og særlige indsatser, så ressourcerne prioriteres bedst muligt, og så Helsingør Kommune arbejder i den retning og mod de mål, som Vision 2020 sætter. I denne sag anmoder Direktionen om, at fagudvalgene drøfter, indenfor hvilke områder/temaer de forskellige fagområder har størst udviklingspotentiale for at bistå med at indfri Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv deltager Edda Heinskou, områdeleder, og Britta Andersen, udviklings- og proceskonsulent. Under punktet deltager Edda Heinskou, områdeleder, og Britta Andersen, udviklings- og proceskonsulent - begge fra Udvikling, Kommunikation og Erhverv. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Prioritering af større projekter og indsatser samt strategi- og budgetprocessen drejer sig om at planlægge arbejdet med at indfri målene fra Vision Sagsfremstilling Vision 2020 udstikker retningen for Helsingør Kommune. Visionen bygger på de styrker, som kommunen har og de udfordringer, som Helsingør Kommune står overfor i fremtiden. Kommunen har en enestående natur, kultur og historie, som giver muligheder og har potentiale til at tiltrække og fastholde såvel borgere som besøgende/turister. En af de helt store udfordringer er at skabe balance i budgettet. Økonomiske beregninger viser, at især tiltrækningen af flere familier, men også en stigning i antallet af besøgende/turister, kan være med til at skabe balance i kommunens budget. Derfor har Byrådet besluttet, at netop disse områder skal i særlig fokus i Vision Realiseringen af målsætningen om at tiltrække 800 flere familier vil alene betyde en budgetforbedring på 65 mio. kr. Hertil kommer effekten af flere besøgende/turister, som vil betyde øget indtjening i erhvervene og dermed øgede kommunale indtægter i form af selskabsskatter, samt flere arbejdspladser i turismeerhvervene og dermed alt andet lige reducerede kommunale udgifter til forsørgelse. Det er derfor afgørende, at ambitionen om at tiltrække flere familier og besøgende/turister forfølges fremadrettet.

6 6 Igennem det sidste halve år har Direktion og Centerråd fået skabt et overblik over større projekter og tværgående indsatser, som peger op i de forskellige elementer i visionen. Status er, at Helsingør Kommune fortsat mangler 800 nye familier, men at kommunen allerede nu stort set har indfriet målet om antal besøgende/turister. I bilag 1 Status på visionsmål er oplistet den aktuelle status på de 10 visionsmål. Direktionens vurdering er, at der p.t. og med kun 5½ år til 2020 ikke er igangsat tilstrækkelige projekter og indsatser, der direkte kan være med til at indfri målet om at tiltrække 800 nye familier. Direktionen opfordrer derfor til, at der gøres en særlig indsats for at nå dette mål, dels ved at der i udarbejdelsen af nye strategikort i efteråret 2014 sættes særlig fokus på denne målsætning, og dels ved at der i budgetprocessen for drøftes budget til initiativer, som kan være med til at forfølge denne målsætning. Alle fagudvalg bedes på den baggrund og med udgangspunkt i nedenstående bilag drøfte, hvordan Vision 2020 særligt målet omkring at tiltrække 800 nye familier kan støttes i prioriteringerne i budget Bilagsoversigt: Bilag 1: Status på visionsmål Bilag 2: Opsamling på spørgeskemaer uddelt ved velkomstmødet den 6.april 2014 Bilag 3: Uddrag af omdømmeanalyse Bilag 4: Uddybning af Vision 2020 Bilag 5: Opsamling på input fra C-MED Opsamling på input fra C-MED eftersendes (efter fredag den 9. maj 2014 kl , hvor der er deadline). Processen vil fokusere på at få åbnet op for (genereret) et antal idéer med udgangspunkt i ovennævnte bilag, og at få en prioritering af idéerne. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget drøfter idéer til initiativer/temaer, der kan prioriteres i budget for bedst muligt at understøtte målene i Vision 2020, særligt målet om at tiltrække 800 familier. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Drøftet.

7 7 04. Budgetrevision pr. 30.april 2014 for Børne og Uddannelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9044 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag Ansøgning om frigivelser.pdf Bilag ansøgning om frigivelser.pdf Bilag Ansøgning om frigivelser..pdf Bilag Ansøgning om frigivelse.pdf Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center og Økonomi og Styring i samarbejde med Center for dagtilbud og skoler udarbejdet budgetrevision pr. 30. april Der er to årlige budgetrevisioner en pr. 30. april og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikkerammestyrede område. Områdeleder Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Justeringer til budget 2014, oprettelse af puljer i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID) til IT-licenser og telefoni 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). De afledte effekter af justeringerne i 2014 for budget indgår i Økonomiudvalgets 1. behandling i september af budget Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume:

8 8 Budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalgets Budgetområder Forebyggelse, Skoler, 514 UU-Øresund, 515 Dagpleje og Daginstitutioner, 516 Børene og Ungerådgivningen og 517 Udsatte Børn, giver anledning til en anbefaling af en samlet opjustering af budget 2014 med 4,1 mio. kr., se tabel 1a til 1f Budgetområde Forebyggelse Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde Forebyggelse Årets priser, netto i kr. Foreslåede Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Sundhedsplejen Tandplejen SSPK I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes budgettet at balancere på det rammestyrede område. På budgetområde 512 anbefales det, at budget 2014 nedjusteres med kr. som følge af norm og mængde regulering af Sundhedsplejen og på Tandplejen samt regulering i forbindelse med skift fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse Budgetområde Skoler Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 513 Skoler Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Uddannelseshus Helsingør Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet klasse skolen Espergærde skole Hellebæk skolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Snekkersten skole Naturcentret

9 9 Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Kørerteknisk anlæg International ungdomsklasse A-klasser Ikke-rammestyret område: Der er ikke noget ikke-rammestyret på området I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Foreslåede justeringer på Fællesudgifter på skoleområdet på samlet 1,0 mio. kr. består af: norm og mængdereguleringer på skoler på -0,5 mio. kr. Regulering som følge af skolereformen på 1,0 mio. kr. Regulering på grund af stillingsskift fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse på 0,8 mio. samt flytning af budget til Dialogportalen fra 2014 til 2015 på -0,3 mio.kr. Foreslåede justeringer på Øvrige aktiviteter på samlet -2,2 mio. består af: norm og mængde regulering på Efterskoler, Produktionsskoler samt Bidrag til statslige og private skoler. Helsingør Skole foreslås opjusteret med 0,8 mio. som følge af behov for oprettelse af en ekstra modtagerklasse. Der må i henhold til lovgivningen maximalt være 12 elever pr. klasse, og Helsingør Skole har p.t. 19 elever. I 2014 forventes der et samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på decentrale enheder, skolerne m.fl. på 17,1 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på fælleskonti på 11,7 mio. kr. Den Internationale Ungdomsklasse forventer et forbrug på 1,8 mio. kr., da de jævnfør ungdomsskoleloven skal tilbyde en særlig tilrettelagt undervisning for unge indvandrere mellem 14 og 18 år i dansk sprog, dansk kultur og danske samfundsforhold. Tidligere har den internationale ungdomsklasse haft en del elever fra andre kommuner og derfor modtaget en del indtægter. Antallet af elever fra andre kommuner er faldet markant, mens antallet af elever fra Helsingør har været stigende. Nettoudgifterne er derfor vokset voldsomt. Problematikken er ved at blive undersøgt med henblik på at finde en løsning Folkeskolereform Der vil på skoleområdet ske en række ændringer i skoleåret 2014/15 som følge af Skolereformen Ny tildelingsmodel

10 10 Inklusion Ændringerne er blevet meldt ud til skolerne, men er endnu ikke indarbejdet i økonomisystemet. Vurderingen af merforbruget i tabel 1b sker derfor ikke på det helt rigtige grundlag. Børne- og Ungeudvalget blev i november 2013 forelagt et notat, der præsenterede den foreløbige opgørelse af økonomien i folkeskolereformen. I 2014 var vurderingen dengang, at der ville være et overskud på 3,2 mio. kr. i skolereformen. Efterfølgende er tallene i skolereformen blevet opdateret til skoleåret 2014/15, og skolerne har fået udmeldt et nyt budget for dette skoleår. Udvalget vil få omdelt et opdateret notat over økonomien i skolereformen på mødet. I budgetrevisionen er det alene flytning af budgetmidler mellem budgetområder og reduktioner/forhøjelser af budget på de enkelte budgetområder, der fremgår. Det er derfor alene følgende elementer i folkeskolereformen, der er synlige i budgetrevisionen: Reduktion af klubbernes budget som følge af kortere åbningstid med 3,275 mio. kr. (budgetområde 515) Forhøjelse af skolernes budgetter tilsvarende med 3,275 mio. kr. (budgetområde 513) De øvrige elementer til at finansiere den længere skoledag som følge af folkeskolereformen er dels, at lærerne skal undervise to timer ekstra om ugen, og dels at SFO erne skal reducere åbningstiden med 10 timer om ugen. Både SFO er og skoler ligger på budgetområde 513, og de bagvedliggende reduktioner af SFO ernes budget og forhøjelser af skolernes budget vil derfor ske som tekniske korrektioner indenfor budgetområde 513 i økonomisystemet i forlængelse af vedtagelsen af budgetrevisionen. Samlet set vil der i 2014 blive overført 7,5 mio. kr. fra SFO erne (budgetområde 513) og 3,3 mio. kr. fra klubberne (budgetområde 515) til skolerne (budgetområde 513) til finansiering af det pædagogiske personale i den understøttende undervisning Ny budgettildelingsmodel Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 10. marts 2014 i forbindelse med den nye budgettildelingsmodel, at der skulle være en indfasningsperiode for Snekkersten Skole og Hellebæk Skole, idet den nye model ville medføre relativt store ændringer i de to skolers budgetter. Den samlede forskel på budgettildelingen for de to skoler ved den nye og den gamle model er knap 6 mio. kr. I skoleåret 2014/15 skal de to skoler kun finansiere 10 % af denne forske, hvilket betyder, at merudgiften i budgetåret 2014 bliver 2,2 mio. kr. Tabel 1c Økonomi i indfasning af ny tildelingsmodel Samlet konsekvens kr. af ny tildelingsmodel Kalenderår 2014 Kalenderår 2015 Kalenderår 2016 Hellebæk Skole Snekkersten Skole Total Udvalget besluttede samtidig, at den 3-årige indfasningsperiode for Hellebæk Skole og Snekkersten Skole ikke skulle finansieres af budgettet til de øvrige skoler, og at der skulle tages stilling til finansieringen i forbindelse med den førstkommende budgetrevision.

11 11 Det anbefales, at merudgifterne i indfasningsperioden finansieres af de forventede frie midler i folkeskolereformen. Der vil i de første år ikke være tilstrækkelige frie midler i folkeskolereformen, så de første år vil udgifterne til indfasningen blive finansieret af kassetræk, men i takt med at de frie midler øges lægges pengene tilbage i kassen, jf. opdateret notat om økonomien i folkeskolereformen, som omdeles på udvalgsmødet Budgetområde 514 UU-Øresund Tabel 1d Budgetrevision for budgetområde 514 UU-Øresund Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: UU-Øresund Vejledere Ikke-rammestyret område: Erhvervsgrunduddannelserne I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Budgettet på det rammestyrede og på det ikke rammestyrede område forventes at balancere Budgetområde 515 Dagplejen og Daginstitutioner Tabel 1e Budgetrevision for budgetområde 515 Dagleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i kr. Oprinde - ligt budget 2014 Rammestyret område: Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forvente t regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug * Foreslåede justeringer til budge t Fællesudgifter dagområdet PAU-uddannelser Forældrebetal,friplads,privatinsti t Dagpleje for særlig sårbare børn Børnehaven Krible Krable Børnehaven Nyrup

12 12 Vuggestuen Kringlen Børnehaven Mariahjemmet Børnehuset Hornbæk/Vandtårnet Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauningegården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset Ikke-rammestyret område: Der er ikke noget ikkerammestyret på området I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt -

13 13 Budgetområde 515 forventes i 2014 at have et samlet merforbrug på 13,9 mio. kr. Det anbefales, at budgettet samlet opskrives med 4,0 mio. kr. Fællesudgifter på dagområdet udviser et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. I forbindelse med norm og mængderegulering opskrives budgettet med 6 mio. kr. Reguleringen sker som følge af flere indmeldte 3-5 årige end tidligere budgetteret. Derudover sker der en omplacering af budget fra klubberne til skoleområdet i forbindelse med den reducerede åbningstid. Den endelige regulering vil ske fra klubbernes totalrammer. Samlet foreslås en justering på 2,7 mio. kr. På området for forældrebetaling, fripladstilskud og driftstilskud til de private daginstitutioner forventes et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. Det anbefales, at det nuværende budget samlet opskrives med 1,3 mio. kr. Anbefalingen sker på baggrund af forventning om antal børn og udvikling i udbetalinger af tilskud på de følgende poster: Forældrebetaling: Der forventes en samlet stigning i indtægter på 2,3 mio. kr. Økonomisk og pædagogisk friplads samt søskende tilskud: Der forventes en stigning i udgifter med 1,0 mio. kr. Økonomisk og pædagogisk friplads samt søskendetilskud til indmeldte i de private daginstitutioner: Det anbefales, at der budgetteres med udgifter på 1,3 mio. kr., idet der før ikke har været afsat budget hertil. Driftstilskud til private daginstitutioner: Budget opskrives med 1,7 mio. kr. som følge af en stigning i indmeldte fra 220 til 259 børn. Heraf afsættes 1,0 mio. kr. til tilskud til den nye institution Skorpebørnehaven, som åbnede sidste år. Da institutionerne tildeles budget på baggrund af antallet af indmeldte, vil den forventede stigning i antallet af indmeldte børn i de private daginstitutioner udløse et tilsvarende fald i udgifterne til pasningen i de kommunale daginstitutioner. Institutionernes rammer udviser et samlet forventet merforbrug på 13,2 mio.kr. Dette skyldes dels en negativ driftsoverførsel fra 2013 på 10,4 mio. kr., dels at flere institutioner er i gang med at tilpasse normeringen til det stadigt faldende børnetal. Den økonomiske tilpasning har på grund af opsigelsesvarsler mv. en forsinket effekt. Det bør dog bemærkes, at der under Tikøb Familiehus fremgår forbrug for hele familiehuset, herunder også SFO. Da SFO-budgettet hører under budgetområde 515, fremgår det ikke af tabel 1d. Iberegnes SFO-budgettet, er forventningen, at Tikøb Familiehus samlet vil overholde deres budgetramme. Generelt er det for daginstitutionerne vanskeligt at forudse forventet regnskab 2014 allerede pr. 30. april 2014, da deres budget reguleres løbende som følge af tildelingsmodellen Pengene følger barnet. Børnetallet forventes fortsat generelt at falde, hvilket vil betyde en nedregulering af institutionernes budgetter. En del institutioner har ved besvarelsen af forventet regnskab 2014 tilkendegivet, at institutionen forventer balance ved udgangen af De forventer altså at kunne tilpasse udgifterne i forhold til reguleringer af budgettet hen over året. Men da størrelsen af det korrigerede budget ved udgangen af 2014 er afhængig af børnetallet, er der nogen usikkerhed om det forventede regnskab. Som nævnt sker der på klubområdet, i forbindelse med skolereformen, en omplacering på 3,3 mio. kr. fra klubbernes nuværende budget til skoleområdet. Institutionernes endelige regnskab vil derfor i høj grad afhænge af de individuelle samarbejdsaftaler med skolerne og en tilpasning af personalet herefter, og institutionernes nuværende skøn bør derfor ses i lyset af denne usikkerhed.

14 Budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen Tabel 1f Budgetrevision for budgetområde Børne og Ungerådgivningen Årets priser, netto i kr. Foreslåede Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset Vidtgående specialundervisning I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes budgettet at balancere på det rammestyrede område Budgetområde 517 Udsatte Børn Tabel 1g Budgetrevision for budgetområde 517 Udsatte Børn Årets priser, netto i kr. Oprinde -ligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Forbrug pr Forventet regnskab 2013 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2013 Budgetområde 517 i alt Rammestyret område 517: Myndigheden - Udsatte børn Helsingør Lokalcenter Familiehuset Kvindekrisecentret Røntoften Ikke-rammestyret område 517: Myndigheden - Udsatte børn I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på det rammestyrede område fordelt på det rammestyrede område med et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. og det ikke rammestyrede område med et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på det rammestyrede område skyldes, at der forventes et mindreforbrug på ca. 3,5 mio. kr. på udgifter til anbringelser på opholdssteder. Derimod forventes et merforbrug på udgifterne til ophold på kvindekrisecentre på 0,5 mio. kr. På det ikke rammestyrede område skyldes mindreforbruget færre udgifter til

15 15 handicapydelser til børn og unge. Årsagen til det høje forbrug pr. 30. april 2014 er, at der endnu ikke er hjemtaget statsrefusion. På budgetområde 517 anbefales det, at budget 2014 opjusteres med 0,7 mio. kr. Årsagen er, at budgettet til kvindekrisecentre i 2013 blev overført fra Center for Særlig Social Indsats til Center for Børn, Unge og Familier. I den forbindelse skal der overføres kr. mellem de to centre. Endvidere overføres kr. af budgettet til objektiv finansiering fra budgetområde 618 Psykiatri og Handicap til budgetområde 517 Udsatte Børn. 2. Justeringer budget 2014, oprettelse af puljer i BID til IT-licenser og telefoni På IT- og telefoniområdet bruges der hvert år uhensigtsmæssigt mange ressourcer i forbindelse med den interne afregning mellem Center for Borgerservice, IT og Digitalisering (BID) og de decentrale enheder. Arbejdsgangen kan forenkles ved en budgetmæssig overførsel fra de lokale enheder til BID, som i forvejen står for afregningen eksternt. Center for Økonomi og Styring (ØS) foreslår derfor i samråd med BID en overflytning af budget i forbindelse med dækning af udgifter til IT og telefoni. Flytningen vil ikke have nogen likviditetsmæssig virkning, idet budgetterne blot flyttes mellem budgetområder. Byrådet besluttede på mødet den 16. december 2013, at ovenstående justering blev foretaget i budget For budget 2014 sker denne justering ved budgetrevisionen pr. 30. april 2014, og for budget indgår driftskorrektionen i budgetprocessen. Det anbefales, at budgettet nedjusteres på budgetområde 512 Børn og Unge-Sundhed og forebyggelse med 0,2 mio. kr., på budgetområde 513 Skoler med 0,6 mio. kr., på budgetområde 514 Job og Uddannelse med 0,1 mio. kr., på budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner med 0,3 mio. kr., på budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen med 0,1 mio. kr., og på budgetområde 517 Udsatte børn med 0,1 mio. kr. 3. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 25 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt 7,7 mio. kr. på udvalgets 6 budgetområder 512, 513, 514, 515, 516, 517 jf. tabel 1h. Tabel 1h Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosn e midler fra 2012 Frigivelse r 2013 Indefrosn e midler fra 2013 Ansøgnin g om frigivelse 2014 Rest til frigivelse r Budgetområde Den kommunale sundhedstjeneste Den Kommunale Tandpleje

16 16 SSPK UU-Øresund Budgetområde klasse skolen Hellebæk skolen Tikøb skole Hornbæk skole Løvdal og Bregnehøj Uddannelseshuset Sprogstimulering Ungdomsskolen samlet Budgetområde Dagplejen for særligt sårbare børn Abildtræet Børnehaven Mariahjemmet Børnehaven Nyrup Børnehuset Abildvænget Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Montebello Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Møllen Børnehuset Nørremarken Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Skovparken Børnehuset Snerlen Stauningegården Børnehuset Søbæk Børnehuset Søstjernen Børnehuset Troldehøj Børnehuset Vestergården Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Puk Helsingør Børneasyl Specialbørnehaven Himmelhuset Tikøb Familiehus Vapnagårdparken Budgetområde BUR Støttepædagogkorpset Budgetområde Helsingør Lokalcenter Udvalget i alt

17 17 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - Ansøgning om frigivelse til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalgets 6 budgetområder 512, 513, 514, 515, 516 og 517 beløber sig til i alt 7,7 mio. kr. jf. tabel 1h. Ansøgningerne om frigivelser er vedlagt som bilag 1-4. Det er fagudvalgets opgave at prioritere ansøgningerne om frigivelse af indefrosne midler, og udvalgets prioritering skal fremgå af referatet. 4. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Økonomi og Styring gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 30. april 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Økonomi/Personaleforhold Budgetrevisionen vil på Børne og uddannelsesudvalgets område medføre en samlet tillægsbevilling på 4,1 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Tillægsbevillingsoversigt Hele Budgetområde 512 reguleringer -242 Norm- og mængderegulering på Tandplejen -215 Norm- og mængderegulering af sundhedsplejen -104 Regulering af tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat 77 Budgetområde 513 reguleringer -388 Fællesudgifter på skoleområdet 986 Regulering af tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat 779 Norm- og mængdereguleringen skoler Projektledelse på Dialogportalen -250 Udgiftsneutral budgetomplacering klubbudget overført til skolerne som følge af skolereform Norm- og mængderegulering til faktisk børnetal Helsingør Ungdomsskole 85 Plejebørn, betalinger til og fra andre kommuner -226 Socialpædagogiske opholdssteder -644 Døgninstitutioner -262 Norm og mængderegulering af SFO"erne Forældrebetaling SFO"erne Reduceret forældrebetaling SFO"erne som følge af skolereform. Forældrebetaling

18 18 Pædagogiske fripladser SFO"erne -153 Økonomiske fripladser SFO"erne -49 Folkeskoleelever til og fra Frit Valg Søskendetilskud SFO"erne Øvrige fællesudgifter Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler 560 Produktionsskoler 592 Ekstra modtagerklasse på Helsingør skole 816 Udgiftsneutral Budgetomplacering - Kørerteknisk anlæg Sindshvile til Center for Ejendomme Budgetområde Budgetområde Fællesudgifter dagområdet Norm- og mængderegulering af Dagtilbudsområdet Udgiftsneutral budgetomplacering klubbudget overført til skolerne som følge af skolereform Forældrebetaling, friplads, privatinstitutioner Forældrebetaling Reduceret forældrebetaling Klubberne som følge af skolereform Søskendetilskud -568 Økonomiske fripladser 1632 Pædagogiske fripladser -36 Privatinstitutioner pædagogiske, økonomiske fripladser og søskendetilskud Private daginstitutioner - driftstilskud Norm og Mængde regulering Fritvalgsordning (privat pasning) 320 Pasning af eget barn -230 Budgetområde Budgetområde Omplacering budget til objektiv finansiering 220 Omplacering af budget Kvindekrisecentre 450 Regulering af tjenestemandsskift fra tjenestemandsansat til overenskomstansat 41 Børne- og Ungeudvalget reguleringer i alt Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 30. april 2014 henholdsvis den 16. juni og 24. juni De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 30. april 2014 inden, dog behandler Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget samt Kultur- og Turismeudvalget budgetrevisionen sideløbende med Økonomiudvalget og Byrådet. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, 1. at der til budgetområde Forebyggelse gives en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. på det rammestyrede område. 2. at der til budgetområde Skoler gives en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. på det rammestyrede område.

19 19 3. at der til budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner gives en positiv tillægsbevilling på 4,0 mio. kr. på dagområdet på det rammestyrede område. 4. at der til budgetområde 517 Udsatte Børn gives en positiv tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. til på det rammestyrede område. 5. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til budgetområde Forebyggelse, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 6. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. til budgetområde Skoler, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 7. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til budgetområde 514 UU- Øresund, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 8. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. til budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 9. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til budgetområde 516 Børne og Unge rådgivningen, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 10. at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til budgetområde 517 Udsatte Børn, som følge af etablering af pulje i BID til IT-licenser og telefoni 11. at der til budgetområde Forebyggelse frigives 0,5 mio. kr. 12. at der til budgetområde Skoler frigives 1,2 mio. kr. 13. at der til budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner frigives 5,3 mio. kr. 14. at der til budgetområde 516 Børne og Ungerådgivningen frigives 0,7 mio. kr. 15. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Morten Westergaard (C) var mødt som stedfortræder for Lisbeth Læssøe (C). Ad 1-14: Indstillingerne godkendt. Ad 15: Alle ansøgninger indgår i den videre budgetproces.

20 Budgetforslag budgetmøde i Børne- og Uddannelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/9021 Byrådet Bilag 1: 512 Forebyggelse - ringefordeling Bilag 1: 513 Skoler Ringeopdeling Bilag 1: 514 UU-Øresund - ringefordeling Bilag 1: 515 Dagpleje og daginstitutioner Bilag 1: 516 Børne- og Ungerådgivningen Bilag 1: Udsatte børn Bilag 2: Udvalgets ringebeskrivelser version 2.pdf Bilag 3: Udvalgets driftskorrektioner pdf Bilag 4: Forslag til nye serviceopgaver.pdf Bilag 5: Anlægsforslag BU budget Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 512 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 513 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelser 514 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelser 515 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelser 516 Bilag 6: Budgetområdebeskrivelse 517 Indledning/Baggrund I henhold til tidsplanen for budget skal fagudvalgene i maj/juni måned behandle budgetforslaget for Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet udvalgets budgetforslag for I budgetforslaget er udvalgets opgaver fordelt på ring 1 og 2. Udvalget skal godkende budgetforslaget med fordelingerne i ring 1 og 2, drifts- og anlægskorrektioner samt forslag til nye serviceopgaver. Derudover skal udvalget prioritere, hvilke forslag til nye anlægsopgaver der skal indgå i budgetforhandlingerne. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Elisabet Bühring (BUF-MED, stedfortræder for næstformand Cora Vangkilde), Vera Sandberg Hansen (næstformand i DS-MED) samt Mikkel Elkjær (områdeleder i Center for Økonomi og Styring) deltager under punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetprocedure for budget Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Børne- og Uddannelsesudvalgets budget har 6 budgetområder: Budgetområde 512 Forebyggelse

21 21 Budgetområde 513 Skoler Budgetområde 514 UU Øresund Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte Børn Forslaget til budget på budgetområderne omfatter: 1. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 2. Beskrivelser af opgaverne i ring 1 og 2 3. Drifts- og anlægskorrektioner 4. Forslag til nye serviceopgaver 5. Forslag til nye anlægsopgaver 6. Budgetområdebeskrivelser 1. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Dagtilbud og Skoler og Center For Børn, Unge og Familier har sammen med Center for Økonomi og Styring udarbejdet en fordeling af budgetområdernes budgetter i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder de opgaver, der kan karakteriseres som lovpligtige og nødvendige, mens ring 2 indeholder øvrige opgaver, der er ønskelige samt forslag til nye opgaver. For en udspecificering af fordelingen af opgaverne se bilag 1. Det samlede budget på Børne- og Uddannelsesudvalgets område er på 1.149,7 mio. kr. fordelt med 981,8 mio. kr. i ring 1 og 167,9 mio. kr. i ring 2, jf. tabel 1. Derudover er der 3,0 mio. kr. i ring 2 som nye driftsforslag i Tabel 1: Fordelingen af ring 1 og 2 på budgetområder kr. Budget 2015 ring1 Budget 2015 ring2 Budget 2016 ring1 Budget 2016 ring2 Budget 2017 ring1 Budget 2017 ring2 Budget 2018 ring1 Budget 2018 ring2 512 Forebyggelse Skoler UU-Øresund Dagpleje og daginstitutioner Børne- og Ungerådgivninge n Udsatte børn Udvalget i alt Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaver i ring 1 og ring 2. Beskrivelser er vedlagt i bilag Drifts- og anlægskorrektioner Center for Økonomi og Styring har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler samt

22 22 Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet driftskorrektioner, jf. bilag 3. Samlet set er der på Børne- og Uddannelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 7,8 mio. kr. i 2015, 6,2 mio. kr. i 2016, 6,6 mio. kr. i 2017 og -2,0 mio. kr. i Tabel 2: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Forebyggelse Skoler UU-Øresund Dagpleje og daginstitutioner Børne- og Ungerådgivningen Udsatte børn Udvalget i alt I budget er der indarbejdet driftskorrektioner som primært vedrører norm og mængdereguleringer med afledte følgevirkninger på forældrebetaling og fripladser. Derudover er der foretaget enkelte udgiftsneutrale budgetomplaceringer og enkelte tekniske korrektioner Skolereform Fra skoleåret 2014/15 vil der ske en række budgetmæssige ændringer på området som følge af skolereformen, indførelse af en ny budgettildelingsmodel og udlægning af den resterende del af budgetmidler vedr. inklusion. Børne- og Ungeudvalget blev i november 2013 forelagt et notat, der præsenterede den foreløbige opgørelse af økonomien i folkeskolereformen. I 2015 var vurderingen dengang, at der ville være et overskud på 3,6 mio. kr. i skolereformen. Efterfølgende er tallene i skolereformen blevet opdateret til skoleåret 2014/15, og skolerne har fået udmeldt et nyt budget for dette skoleår. Udvalget vil få omdelt et opdateret notat over økonomien i skolereformen på mødet. På nuværende tidspunkt vurderes overskuddet at være reduceret til 0,1 mio. kr. i Samlet set vil skolernes udgifter stige med 46,3 mio. kr. som følge af skolereformen. Heraf vil skolerne selv kunne finansiere 24,4 mio. kr. dels ved, at lærerne skal undervise 2 timer mere om ugen og dels ved at gennemføre forskellige afbureaukratiseringstiltag, som er indeholdt i folkeskolereformen, jf. tabel 3. De resterende 22,1 mio. kr. skal finansieres ved den reducerede åbningstid i SFO erne og klubberne. Tabel 3. Skolernes netto merudgifter i 2015 ved skolereformen Kr (2104 pl) Lærertid som anvendes til klassisk undervisning Lærertid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid som anvendes til understøttende undervisning Pædagogtid - dobbeltbemanding ved frivillig lektiecafe (første 2 år) Ekstra tildeling til skolerne til pædagogisk personale Undervisningstillæg Kompensation for bortfald af aldersreduktion

23 23 Udfasning af aldersreduktion Udgifter i alt på skoler Frigjort lærertid ved 2 ekstra klokketimers undervisning Afbureaukratisering Finansiering i alt på skoler Samlet netto merudgift for skolerne I budgetforslag er der alene indarbejdet korrektioner vedr. flytning af budgetmidler mellem budgetområder. Det er derfor alene følgende elementer i folkeskolereformen, der indgår i budgetforslaget som driftskorrektioner: Reduktion af klubbernes budget som følge af kortere åbningstid med 7,921 mio. kr. (budgetområde 515) Forhøjelse af skolernes budgetter tilsvarende med 7,921 mio. kr. (budgetområde 513) SFO ernes budgetter ligger på budgetområde 513, og omplaceringen af budget fra SFO erne til skolerne vil derfor ikke optræde som budgetkorrektioner i budgetforslaget. Reduktionen af SFO ernes budget og forhøjelsen af skolernes budget vil derimod ske som tekniske korrektioner indenfor budgetområde 513 i økonomisystemet. Samlet set vil SFO ernes budget blive reduceret med 17,9 mio. kr. (2104 pl) Driftskorrektioner Tabel 3 b. Oversigt over samtlige driftskorrektioner kr. Budget Budget Budget Budget Forebyggelse Pl regulering februar Norm og mængderegulering af Sundhedsplejen Norm og mængderegulering af Tandplejen Stillingskift mellem tjenestemandsog overenskomstansatte 513 Skoler Pl regulering februar Omplacering af midler fra Uddannelseshuset til PO Norm og mængderegulering ungdomsskoler Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler Køreteknisk anlæg (udgiftsneutral) Ekstra modtageklasse - Helsingør Skole Produktionsskoler Plejebørn Døgninstitutioner Socialpædagogiske opholdssteder FRIT VALG Folkeskoleelever til og fra andre kommuner

24 24 Regulering af budget i forbindelse med tjenestemandsskift Norm og mængderegulering skoler Klubbudget overført til skoler Skolereform - færre forældreindtægter Projektledelse af Dialogportalen Norm og mængderegulering SFO Søskendetilskud og fripladser Forældrebetaling SFO UU-Øresund Pl regulering februar Dagpleje og daginstitutioner Pl regulering februar Klubbudget overført til skoler Norm og mængderegulering daginstitutioner Søskendetilskud og fripladser Pasning af eget barn Frit Valg på dagområdet Forældrebetaling Norm og mængderegulering Norm og mængderegulering private daginstitutioner Søskendetilskud og fripladser private institutioner 516 Børne- og Ungerådgivningen Pl regulering februar Udsatte børn Pl regulering februar Stillingskift mellem tjenestemandsog overenskomstansatte Omplacering af budget kvindekrisecentre Omplacering objektiv finansiering Nulstilling af Kvindekrisecentret Røntofte Driftskorrektioner i alt En uddybende beskrivelse af de enkelte driftskorrektioner fremgår af bilag Forslag til nye serviceopgaver I tabel 4 indgår en række forslag til nye serviceopgaver i ring 2 fra Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier. Tabel 4. Forslagene fordeler sig på følgende måde på budgetområderne kr. Budget 2015 BO 2016 BO 2017 BO Forebyggelse Tidligt barselsbesøg Børnefysioterapi - regulering af ressourcerne Familie Iværksætterne Sommeråbent i Tetriz

25 Skoler Genanskaffelser af computere til personalearbejdspladser HH Skole - kultursamarbejde Udvidelse af Hipp-Hopp programmet Udvalget i alt Forslagene til nye serviceopgaver er beskrevet mere udførligt i bilag Forslag til nye anlægsopgaver Center for Ejendomme har i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier udarbejdet følgende forslag til nye anlægsopgaver på udvalgets område: Tabel 5: Anlægsforslag i prioritet 1 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) Børne- og Uddannelsesudvalget 513 Skoler Skolen ved Gurrevej - Etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Multiparken - Lydisolerende bagvæg til scenen (naboklager) Renovering af gulvkonstruktioner i Troldehøj og Kasserollen Nyt køkken og hårde hvidevarer i Tusindfryd (nuværende ikke tidssvarende) IT kabler og fornyet IT installationer i Stokrosen (svag netværksdækning) Tabel 6: Anlægsforslag i prioritet 2 Budget Anlæg Område (1.000 kr.) Børne- og Uddannelsesudvalget 513 Skoler Ingen Dagpleje- og Daginstitutioner Fremtidig SFO, Espergærde Skole afd afd. Gl. Espergærde, afd. Tipperup og afd. Mørdup (SFO ind på alle skoler i Espergærde). Note: (lovkrav/prioritet 1): SFO-afdelingen på Espergærde Skole, afd. Mørdrupvej: Lovliggørelse og erstatning for SFO, der p.t. er placeret i pavillonbyggeri udgår, hvis denne vedtages Registrering og tilstandsvurdering af daginstitutionernes i alt 34 legepladser herunder legepladsernes mulighed for understøtning af den nye skolereform og inklusion Pulje til mindre forbedringer i daginstitutionerne

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 06. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 20:35 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 03. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Duygu A. Ngotho (A) Jens Bertram (C)

Læs mere

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014

Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 31. august 2014 Helsingør Kommune Budgetrevision 31. august Center for Økonomi og Styring 10. oktober 1 Indhold 1. Overblik 3 1.1 Forventet forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 5 2. Teknik,

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Fredag den 02-10-2009. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 9.00 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2010-2013 - Børn og Ungdom 752 2. Budget 2010-2013 - 2. behandling 756 3.

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 11. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:05 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Oversigt - Driftskorrektioner

Oversigt - Driftskorrektioner Oversigt - Driftskorrektioner 215-218 215 216 217 218 2 Teknik-, Miljø- og Ejendomsudvalget 2.381 2.361 2.357 2.857 21 Miljø, Natur og Klima -254-258 -258-258 Ram -254-258 -258-258 4 Pl regulering februar

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr.

Liste med EAN Lokations nr. Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 5790001124663 Team Erhverv

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Referat Børne- og Ungeudvalget

Referat Børne- og Ungeudvalget Referat Børne- og Ungeudvalget : Torsdag den 21. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte Kondrup (A) Betina Svinggaard

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Ekstraordinær møde Mødedato: Mødevarighed: 08.30-10.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Ingerlise Thaysen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 2 Det ønskelige 5 Børne og Uddannelsesudvalget Budgetområde Forebyggelse for Børn, Unge og Forebyggelse Tidligt barselsbesøg 23 Sundhedsstyrelsen er kommet med nye

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe, samt afholdt en workshop med deltagelse af alle ledere. Notat af 27. februar 2015 Ny ledelsesstruktur 1. Indledning: I forbindelse med Byrådets behandling af sagen styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet den 24-06-2014 blev det besluttet, at der

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 09. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:10 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer

Sagsoversigt. 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning Økonomiudvalget den 20-04-2015. 2. Uddeling af midler fra lokalråds - og landdistriktspuljer Formålet med landdistriktspuljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer, der kan Økonomiudvalg 20.04.15 Johnny Søtrup (Borgmester)(V), Henrik Vallø(C), Henning Ravn(V), Jakob

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 03.04.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Årsregnskab 2007 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Overførsler

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 20.30 Medlemmer:

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. marts 2008 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 8.00-8.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/154

Læs mere

Ændringsforslag, drift

Ændringsforslag, drift Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse

Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Regnskab Indsatsen på kulturområdet omfatter: Basisydelser i form af institutioner og andre rammer for kulturel deltagelse og udfoldelse Fokus- og udviklingsområderne musik, børn og unge, kulturarv, billedkunst,

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6

Uddannelsesudvalget. Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 Uddannelsesudvalget Dagsorden til møde Mandag den 13. januar 2014 kl. 15.30 i F6 MØDEDELTAGERE Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie Tang (V) Jørgen Bech (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Pelle

Læs mere

164. Demografimodel Budget 2012

164. Demografimodel Budget 2012 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 3. august 2011 kl. 09:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 164 Demografimodel Budget 2012 165 Endelige rammer for budget 2012

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Budgetlægningen for 2015-2018. Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018. Til: Byrådet m.fl. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Procedure og tidsplan for budgetlægning 2015-2018 Til: Byrådet m.fl. Dato: 7. januar 2014 Sagsbeh.: AJ Journalnr.: 13/20800 Budget- og regnskabsarbejdet i kommunen

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Tirsdag den 08. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skoleudvalget - I Sagsnr.: 14/6716 Baggrund Som en del af implementering

Læs mere

Dagsorden Børne- og Uddannelsesudvalget

Dagsorden Børne- og Uddannelsesudvalget Dagsorden Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 09. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere