Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00."

Transkript

1 Indenrigs- og Socialministeriet Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl A PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Projektets/aktivitetens titel: Skriv titel her: Etablering af elektroniske dokumentation til sikring af tværfaglig koordinering af den samlede omsorgs og sundhedsindsats for beboere på Nordfyns Kommunes plejecentre.. B I hvilken kommune har projektet postadresse i? Skriv kommunenavn her: Nordfyns Kommune C Ansøger: Sæt kryds: x Kommunal (skal indsende ansøgning til kommunen, som vurderer projekterne og sender dem til Indenrigs- og Socialministeriet med en positiv eller negativ indstilling) Selvejende institution (skal indsende ansøgning til kommunen, som vurderer projekterne og sender dem til Indenrigs- og Socialministeriet med en positiv eller negativ indstilling) Privat leverandør (skal indsende ansøgning direkte til Indenrigs- og Socialministeriet) (Private leverandører skal være godkendt som leverandør i den kommune, projektet tænkes gennemført i, og det skal dokumenteres ved en aktuel kontrakt med kommunen. Kopi af kontrakten skal vedlægges) Ansøgers identifikation: Udfyld kun dette felt, hvis I ikke har et CVR-nummer: CVR-nummer: eller Tilskudsansvarliges CPR-nummer: Ansøgers* navn Nordfyns Kommunes ældreafdelingen ( plejecenterdelen) Gadenavn, nr. Vesterled 8 Postnummer 5471 Søndersø Telefonnummer *En ansøger defineres her som kommune, selvejende institution eller privat leverandør Navn på kontaktperson Judith Poulsen Gadenavn, nr. Vesterled 8 Postnr. & By 5471 Søndersø Telefonnummer D Tilskudsansvarliges* underskrift: Undertegnede forpligter sig til at ville overholde betingelserne for et eventuelt tilskud. 15/5-09 Judith Poulsen Dato Underskrift Tilskudsansvarliges navn - maskinskrevet eller blokbogstaver

2 E *En tilskudsansvarlig defineres her som den person, der har det fulde økonomiske og retlige ansvar for projektet, der gives tilskud til. Hvilket beløb søges der om fra puljen? Udfyldes kun for perioder i overensstemmelse med projektperioden. Se afsnit om projektperiode i vejledningen. Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År ,00 *Et projektår defineres her som 12 måneders periode. Specificeret budget skal udfyldes ved hjælp af regnearket, som er omtalt i vejledningens afsnit Budget i Praktiske oplysninger. F Er der til samme projekt søgt om tilskud fra andre af ministeriets puljer eller fra andre tilskudsgivere? Hvis ja, angiv nedenstående: Nej Indenrigs- og Socialministeriets puljer. Puljenavn: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. J.nr.: Andre tilskudsgivere: År: Ansøgt beløb i kr. Evt. modtaget tilskud i kr. G Har ansøgeren tidligere søgt om midler fra denne pulje? Hvis ja, skriv j.nr.: Evt modtaget tilskud H Privat leverandør: Private leverandører skal være godkendt som leverandør i den kommune, projektet tænkes gennemført i. Det skal dokumenteres ved en aktuel kontrakt, jfr. vejledning pkt. 3. Kopi af kontrakten skal vedlægges. Kopi af kontrakt er vedlagt Ja

3 PROJEKTOPLYSNINGER 1 Projektets formål: Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring, skal det medføre for målgruppen. Se afsnit om projektets formål i vejledningen. Tema for projektet (kryds af) Hjælp til selvhjælp i ældreplejen x Øget koordinering mellem omsorgs- og sundhedsindsats Skabe den bedste kontakt mellem ældre, pårørende og personale x Få mest ud af tiden fokus på organisering og arbejdstilrettelæggelse Nordfyns Kommunes 7 plejecentre med i alt 24 boenheder ønsker på baggrund af embedslægens anbefalinger at igangsætte et udviklingsprojekt. Projektet skal udvikle bedre dokumentationsredskaber samt have fokus på at fremme koordineringen mellem den sociale og sundhedsfaglige indsats på omkring beboerne på Kommunens plejecenter. Projektet formål er at styrke koordineringen og samarbejdet mellem beboerens læge, sygehusene, de kommunale sundhedstilbud i kommunen (f.eks. træning, hjælpemidler eller de forebyggende tilbud overfor kronisk syge) og personalet i plejeboligerne omkring beboernes sundhedsmæssige og sociale behov. Medarbejderne har på de uanmeldte og anmeldte Kommunale tilsyn efterspurgt muligheden for bruge IT i deres arbejde med dokumentation. De mener, de vil lette deres samarbejde med praktiserende læger og sygehuse og de kommunale samarbejdspartnere. De mener også, systemet vil mindske mulighederne for at lave fejl f.eks. i registrering af medicin, da systemet giver opdaterede oplysninger om f.eks. medicin fra lægemiddelkataloget. Samlet set, mener personalet, at IT kan være med til en bedre helhedsorienteret social- og sundhedsfaglig indsats. De vil gerne have redskaber til dokumentation, så der ikke bruges unødig plejetid på arbejdet. Endelig ønsker personalet let og sikker adgang til kommunikation med eksterne samarbejdspartnere, som f.eks. praktiserende læger uden at skulle bruge tid på at vente i telefonen. Nordfyns Kommune vil til løsning af overstående gennemføre et projekt med indførelse af elektronisk dokumentation på plejecentrene i ved etablering af adgang til omsorgssystemet Rambøll Care. Målet er, at den elektroniske kommunikation skal benyttes på plejecentrene til at understøtte samarbejdet mellem sygehuset f.eks. til videregivelse af oplysninger omkring undersøgelses resultater, ambulant behandling, indlæggelsesforløb og sygehuset anbefalinger til plejen og omsorgen af beboeren på plejecentret. Målet er også IT skal understøtte samarbejdet mellem praktiserende læger og plejecentrene f.eks. til genbestilling af medicin, og lægens ordinationer og anbefalinger til den sundhedsfaglige indsats over beboeren, så muligheden for fejl og utilsigtede hændelser minimeres. Målet er også, at personalet på plejecentrene oplever en lettelse i tidsforbruget i arbejdet med dokumentationsform ved at bruge de samme redskaber og fortrykte skabeloner.

4 2 Projektets målgruppe: Beskriv kort og præcist de personer, der er omfattet af projektet. Se afsnit om målgruppen i vejledningen. Målgruppen er personalet på plejecentrene i Nordfyns Kommune. Der skal etableres en projektleder, hvis ansvarsområde er at sikre projektets gennemførelse både organisatorisk, teknisk og selve den praktiske implementering. Der uddannes 20 nøglepersoner i brugen af Rambøll Care. Disse 20 nøglepersoner skal videreuddanne deres kollegaer på de respektive plejecentre. Disse 20 personaler bliver særligt uddannet i systemet og udarbejder sammen med projektlederen en brugermanual og undervisningsmateriale, som nøglepersonerne kan bruge til den videre undervisning af deres kollegaer gennem 8 timers oplæring af personalet ude på de enkelte plejecentre. Det forventes, at 100 medarbejdere vil være i stand til at benytte Rambøll Care i deres dokumentation arbejde ved projektets afslutning Indirekte bliver alle 250 personaler, som arbejder på plejecentrene i Nordfyns Kommune berørt af projektet. Projektet er rette mod samtlige medarbejdere på plejecentrene både de mandlige og kvindelige. 3 Antal forskellige brugere*: Angiv hvor mange forskellige brugere, der forventes at være omfattet af projektet. Projektår** Fra Til Antal forskellige brugere Dag Md. År Dag Md. År I perioden *En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet. **Et projektår defineres her som 12 måneders periode, som tælles fra projektets starttidspunkt. 4 Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort? I skal beskrive, hvordan I systematisk vil opgøre antallet af brugere. F. eks. ved registrering. Ved hver undervisning foretages en registrering af deltagerne. 100 medarbejderne er undervist og benytter Rambøll Care i deres arbejde ved projektperiodens slutning. Det evalueres ved, at der efter 3 mdr., 6. mdr., 9 mdr. og ved projektets afslutning laves målinger på, hvor mange medarbejdere på plejecentrene, der logger sig ind på Rambøll Care i løbet af deres arbejdsdag. Dette kan gøres, fordi hver medarbejder udstedes med et log nummer for at kunne benytte IT systemet. 5 Køn: Er projektet målrettet? Se afsnit køn skal tænkes ind i projekterne i vejledningen Sæt kryds: Kvinder Mænd x Både kvinder og mænd

5 6 Projektets SMART-sikre mål på brugerniveau: Det SMART sikrede mål er en konkretisering af projektets formål og skal bruges til at styre projektet. Se afsnit Kriterier for fordeling af støtte i vejledningen. Projektets gennemføres med ansættelse af projektleder. Projektlederens ansvarsområde er at sikre projektets gennemførelse både organisatorisk, teknisk og selve den praktiske implementering. Projektlederen, som skal fungere tovholder for hele projektet og som faglig supervisor til nøglepersonerne i forhold til udarbejdelse af brugermanual. Projektlederens skal sikre forankring i brugen af Rambøll Care blandt personalet. Desuden skal projektlederen sammen med nøglepersonerne og gruppelederne på plejecentrene vedtage arbejdsgange, redskaber til dokumentation samt ansvarsforlig i forhold til brug af IT til dokumentation. Arbejdsgangene skal nedskrives i brugermanualen. Projektlederen skal være med til at sikre samarbejdet med de eksterne aktører. Projektlederen er ansvarlig for afrapportering omkring projektet til styregruppe. Indkøb og etablering af 1 elektronisk arbejdsplads i form af Hardware, printer og arbejdsplads i samtlige boenheder på plejecentrene i alt 24 stk. Indkøb af ekstra modul til Rambøll Care som skal bruges af plejecentrene til dokumentation. Gennemførelse af udannelse af 20 nøglepersoner i form af 2 dages undervisning ved Rambøll Care. Gruppelederen, nøglepersoner og projektleder gennemgår arbejdsgange og ansvarsfordelingen, samt udarbejder skabelon til plejeplan indeholdende de sygeplejefaglige optegnelse jf. embedslægens anbefalinger. Afholdelse af fyraftensmøder med alle medarbejdere på de enkelte plejecentre med emnet. Dokumentation: Hvad, hvordan og hvorfor?, - hvordan gør vi det effektivt så der ikke bruges unødig plejetid på det. Gruppeledere, nøglepersonerne og projektleder fastlægger arbejdsgange og udarbejder brugermanual i forhold til benyttelse af IT som dokumentationsredskab. De respektive gruppeledere på plejecentrene udarbejder sammen med nøgleperson og projektleder en tidsplan for implementering i det enkelte plejecenter. Nøglepersonerne gennemfører IT undervisningen i de enkelte boenheder af 4 timer varighed pr. hold. Rambøll Care bruges i alle plejecentrenes boenheder til dokumentation. 7 Dokumentation af opnåelse af målene/resultaterne: Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Brugermanualen foreligger indeholdende arbejdsgange og ansvarsfordelingen, samt skabelon til plejeplan foreligger sammen med brugervejledning i brugen af IT i forhold til dette. 100 medarbejderne er undervist og benytter Rambøll Care i deres arbejde ved projektperiodens slutning. Det evalueres ved, at der efter 3 mdr., 6. mdr., 9 mdr. og ved projektets afslutning laves målinger på, hvor mange medarbejdere på plejecentrene, der logger sig ind på Rambøll Care i løbet af deres arbejdsdag. Dette kan gø-

6 res, fordi hver medarbejder udstedes med et log nummer for at kunne benytte IT systemet. Ved projektets afslutning gennemføres desuden en spørgeskema blandt plejepersonalet med evaluering af medarbejderne oplevelse af om brugen af IT skaber bedre koordinering mellem den sociale og sundhedsfaglige indsats omkring beboeren. Hvordan de oplever samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere samt medarbejderne oplevelse af ressourceforbrug med dokumentation elektronisk 8 Aktiviteter og tidsplan: For at opnå målene/resultaterne, skal I iværksætte forskellige aktiviteter. Beskriv kort de centrale aktiviteter, som projektet vil gennemføre. Beskriv sammenhængen mellem aktiviteterne, og hvordan aktiviteterne bidrager til opnåelsen af målene/resultaterne. Tidsplanen for aktiviteter skal udarbejdes. Se afsnit Kriterier for fordeling af støtte i vejledningen. TIDSPLAN D 1/ Projektleder ansættes. D 1/10 til 1/ Etableret af 24 arbejdspladser med plejecentermodulet i Rambøll Care på plejecentrene. D 1/11til 31/ Nøglepersoner bliver udpeget på alle plejecentre i Nordfyns Kommune. I alt 20 stk. Der er afholdt orienterende og opstartende møde mellem projektleder, gruppeledere og nøglepersoner. 1 projektdag 5 timer Der skal uarbejdes en tidsplan for det enkelte plejecenter omkring implementering..1. projektdag pr center i alt 7 projektdage á 8 timer D. 1/1-30/ Gennemførelse af undervisning af nøglepersoner, vedtagelse af arbejdsgange, kompetence og ansvarsfordeling udarbejdelse af brugermanual. Udarbejdelse af arbejdsgange 2 projektdage. Undervisning af nøglepersoner 4 projektdage á 8 timer. Udarbejdelse af brugermanual/ undervisningsmateriale 5 projektdage á 8 timer Gennemførelse af fyraftensmøder på alle 7 plejecentre. 7 projektdage á 3 timer. 30/4 31/8-2010: Nøglepersonerne gennemfører undervisning af de øvrige personale 8 personer pr. hold i alt 10 undervisningsdage á 8 timer. 30/9-2010: 100 medarbejdere er undervist og bruger Rambøll Care i deres arbejde med dokumentation og i samarbejdet med kommunale tværfaglige og eksterne sundhedsfaglige samarbejdspartnere. Ved inddragelse af nøglepersoner og gruppeledere i den udarbejdelse at tidsplan for implementeringen plejecenter sikres, at planen bliver lettere at implementere og med ejerskab hos gruppeledere og personale. Projektlederen er med til at sikre overholdelse af den vedtagne plan. Medarbejderne er meget motiveret. 9 Dokumentation af aktiviteter: Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, at aktiviteterne blev gennemført. Projektlederen vil udarbejde en evalueringsrapport over implementeringsprocessen. Rapporten indeholder bl.a. de enkeltes plejecenters tidsplan for implementering samt medarbejdernes tilbagemelding fra spørgeskemaundersøgelsen. I rapporten bliver indeholdt en registrering af mødeaktivitet og mødedeltagelse.

7 Dokumentation på etablering af 24 arbejdspladser gives i form af bilag på forbrug. Faktura fra Rambøll Care på undervisning af nøglepersoner.. Der laves registrering af de medarbejdere der har deltaget i fyraftensmøder. Der laves registrering af udannede nøglepersoner. Der laves registrering på medarbejdere der deltager i de enkelte projektdage. Brugermanualen foreligger indeholdende arbejdsgange og ansvarsfordelingen, samt skabelon til plejeplan foreligger sammen med brugervejledning i brugen af IT i forhold til dette. Der vil blive lavet en registrering af nøglepersonernes undervisning på de enkelte plejecentre. 10 Projektets organisation og ledelse: Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. hvor mange ansatte er der i projektet, projektlederens rolle, hvem har det overordnede ansvar for projektet, projektets samarbejdsparter, og hvad disse bidrager med. I forbindelse med projektet skal nedsættes en styregruppe bestående af ældrechef, 1 gruppeleder fra hvert af de decentrale plejecentre, 1 nøgleperson fra hvert plejecenter og projektlederen. Projektlederen er ansvarlig for afrapportering omkring projektet til styregruppe. Projektlederen har det daglige ansvar for implementeringen. Styregruppe skal tage stilling til evt. organisatoriske problemstillinger og problemstillinger, der skal træffes afgørelse om på tværs af kommunens plejecentre. Projektlederen er ansvarlig for at indkalde styregruppen efter behov. Projektlederen nedsætter en implementeringsgruppe bestående af samtlige nøglepersoner og gruppeledere. Implementeringsgruppens ansvar er at udarbejde arbejdsgange, fordeling af opgaver og ansvars- og kompetence i forhold til dokumentation og sundhedsfaglige forhold. Nøglepersonernes funktions er at sikre undervisningen af sine kollegaer i den udarbejde brugermanual, udarbejdelse af undervisningsmateriale og forestå selve undervisningen i brugen af IT. Desuden skal nøglepersonerne melde problemstillinger fra det virkelige liv tilbage til projektlederen og evt. styregruppen. 11 Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb: Beskriv kort, hvis I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Nøglepersonerne vil løbende skulle opdateres og videreformidle nye muligheder ved versionsopdateringer af IT programmet. Der vil løbende være behov for undervisning af nye medarbejdere og elever. Der vil blive lavet en funktionsbeskrivelse på nøglepersonerne ansvarsområde fremadrettet samt en plan for opdatering af personalets kompetencer. Plejecentrene vil blive tilknyttet ældreområdets og sundhedsområdet eksisterende systemadministrationsorganisation.

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Socialministeriet Puljen Sundhed til socialt udsatte / opsøgende sundhedsindsatser Ansøgning sendes til: Servicestyrelsen, att. Sara Lindhardt, sli@servicestyrelsen.dk Til drøftelse i ministeriet GENERELLE

Læs mere

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9

Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Ref erat Sun dhe ds- og For eby gge lses udv alge t's mø de Tor sda g den 07-05- 200 9 Kl. 16: 00 Svi nge t 14, 1. sal, Lok ale 138 /13 9 Delt ager e: Ulrik San d Lars en, Med hat Khat tab, Jesp er Ulle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

Plejecenter Egebo. Aftale 2008

Plejecenter Egebo. Aftale 2008 Plejecenter Egebo Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1.0 INDLEDNING...2 2.0 DEN POLITISKE RAMME...3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME...4 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN...4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...5

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra metodeprogram for stofmisbrugsbehandling 15.75.26.40 Ansøgningsfrist d. 10. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Ansøgning fra Svendborg Kommune

Ansøgning fra Svendborg Kommune Svendborg Kommunes ansøgning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om økonomisk tilskud fra puljen til forstærket indsats overfor patienter med kronisk sygdom i 2010-2013 Sags nr. 0905670 Ansøger:

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi

Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje. Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi Evaluering af Projekt Fælles Medarbejderpulje Demonstrationsprojekt støttet af Fonden for Velfærdsteknologi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning...1 1.1. Arbejdskraftbesparende potentiale... 1 1.2. Andre

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40

Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Vejledning om ansøgning til puljen til forebyggelse af udsættelser af lejere 14.51.51.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune

Arbejdsmiljøstrategi. For Frederikshavn Kommune Arbejdsmiljøstrategi For Frederikshavn Kommune Forebyggelse af arbejdsskader Kvalitetsløft af arbejdsmiljøarbejdet Nedbringelse af sygefravær Sundhed og trivsel Godkendt af MED Hovedudvalget den 17. marts

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012

Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer. juni 2012 Handleplan for hverdagsrehabilitering Social og Sundhed Hjælp til selvhjælp mere end vi plejer juni 2012 Indhold Baggrund 2 Grundlæggende antagelser, mission og vision 3 Mål, formål og målgruppe 5 Succeskriterier

Læs mere

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP

EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP [FORSIDE H2] EVALUERING AF SATSPULJE- PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP EVALUERING AF SATSPULJE-PROJEKTET - KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN Sundhedsstyrelsen,

Læs mere