OVERBLIK OVER DE SENESTE NYHEDER INDEN FOR IT-RETTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERBLIK OVER DE SENESTE NYHEDER INDEN FOR IT-RETTEN"

Transkript

1 it-update JULI 2004 UDGIVER Advokatfirmaet von Haller REDAKTION Advokat Jesper Langemark OVERBLIK OVER DE SENESTE NYHEDER INDEN FOR IT-RETTEN IT-UPDATE er advokatfirmaet von Hallers papirbaserede nyhedsbrev. I IT-UPDATE giver vi et overblik over de vigtigste nyheder inden for IT-retten. En mere detaljeret omtale af de enkelte nyheder kan findes på der indeholder alle nyheder fra vores elektroniske nyhedsbrev. Denne udgave af IT-UPDATE omfatter perioden primo oktober 2003 medio juni Ønsker du ikke fremover at modtage IT-UPDATE, beder vi dig have ulejlighed med at meddele os dette pr. på eller på telefon nr I denne udgave af IT-UPDATE behandler vi følgende emner: ANSÆTTELSESRET DOMÆNENAVNE EU REGULERING IMMATERIELLE RETTIGHEDER MARKEDSFØRING SELSKABSRET DIGITAL SIGNATUR IT-SIKKERHED AKTUEL IT-RETLIG LITTERATUR God læselyst! Kalkbrænderihavnen, den 28. juni 2004 Advokatfirmaet von Haller

2 2 AFTALERET K01 STANDARDKONTRAKTEN ER GODKENDT OG OFFENTLIGGJORT Statens standardkontrakt for kortvarige IT-projekter er færdiggjort. Kontrakten hedder K01 og afløser den tidligere kontrakt, K-18. Den samlede kontraktpakke kan hentes på Den nye standardkontrakt er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Statens IT-råd. Kontrakten er et agreed document, dvs. en kontrakt, som har opbakning fra både kunde- og leverandørorganisationer. K01 s anvendelsesområde er kortvarige IT-projekter vedrørende anskaffelser af standardsystemer med få tilretninger. Dette forudsætter typisk et tidsmæssigt forløb på mindre end 6 måneder med samlet levering på overtagelsesdagen. Arbejdsgruppen går nu i gang med at udarbejde en standardkontrakt for større og mere komplekse IT-projekter. K02 som er navnet på den nye kontrakt forventes offentliggjort i 2005 og afløser den nuværende standardkontrakt, K-33. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Jesper Langemark. STANDARDKONTRAKT FOR XML-BASEREDE SERVICES ER SENDT I UFORMEL HØRING Videnskabsministeriet sendte den 18. maj 2004 en ny standardkontrakt for XML-baserede services i en uformel høring. Kontrakten og de tilhørende bilag kan hentes på Standardkontrakten er beregnet på offentlige myndigheders indgåelse af aftaler om tilgængeliggørelse af data og/eller funktionalitet via XML-baserede services, hvor den offentlige myndighed optræder som serviceudbyder. Formålet med standardkontrakten er, at offentlige XML-baserede integrationsprojekter baserer sig på den samme aftale. Anvendelsen af standardkontrakten er dog ikke obligatorisk. Standardkontrakten kan også anvendes i tilfælde, hvor en privat virksomhed optræder som serviceudbyder, eksempelvis ved videredistribution af en offentlig myndigheds data. Den endelige version af standardkontrakten forventes offentliggjort på i løbet af juli Kontaktperson for nærmere information: Advokat Jesper Langemark.

3 3 ANSÆTTELSESRET AKTIEOPTIONSLOVEN: NY LOV OM KØBERET ELLER TEGNINGSRET TIL AKTIER MV. I ANSÆTTELSESFORHOLD LOV NR. 309 AF 5. MAJ 2004 Folketinget har den 29. april 2004 vedtaget den såkaldte Aktieoptionslov, hvis formål er, at klarlægge den tvivl, der har været om medarbejderoptioner ved medarbejderens fratræden. Loven gælder også for anpartsoptioner. Den nye lovs grundprincip er, at den part, der opsiger ansættelsesforholdet, mister sin ret. Det vil i store træk sige, at hvis en medarbejder vælger at opsige sin stilling for at skifte job, bortfalder medarbejderens ret til at udnytte tildelte optioner. Dette er omvendt ikke tilfældet, hvis medarbejderen fratræder grundet pensionering eller siges op. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, men har virkning for alle aftaler, hvor tildelingen af optioner sker efter at loven er trådt i kraft. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Kristian Beltner. BORTVISNING EFTER BRUG AF INTERNET I STRID MED SIKKERHEDSFORSKRIFTER VESTRE LANDSRET DOM AF 28. APRIL 2003 (UFR VL) En systemadministrator blev bortvist efter at have brugt Internettet i strid med virksomhedens sikkerhedsforskrifter. Systemadministratoren havde fået udleveret en bærbar pc, så han kunne koble sig på Internettet via virksomhedens netværk. Det fremgik af virksomhedens sikkerhedsforskrifter, at Internettet ikke måtte anvendes til privat brug, og at medarbejderne ikke måtte gemme kodeordet til opkoblingen på computeren. Systemadministratoren havde gemt kodeordet på sin hustrus computer, så hun kunne komme på Internettet, og havde derved overtrådt virksomhedens forskrifter. Landsretten fandt, at denne overtrædelse af sikkerhedsforskrifterne var så grov, henset til systemadministratorens betroede stilling, at bortvisningen var berettiget. Landsretten fastholder dermed den hidtidige praksis fra bl.a. Østre Landsrets dom af 24. januar 2003 om den ansættelsesretlige betydning af virksomhedens retningslinier for anvendelse af Internet og s. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Kristian Beltner.

4 4 DOMÆNENAVNE AFGØRELSE I JUSTIFIKATIONSSAGEN VEDRØRENDE CO.DK SØ- OG HANDELSRETTENS DOM AF 15. JUNI 2004 Sø- og Handelsretten har afgjort, at Dansk Internet Forum (DIFO) ikke må slette virksomheden Digital Marketing Support ApS (DMS) registrering af domænenavnet co.dk. DMS havde den 16. januar 1997 registreret domænenavnet co.dk og i den forbindelse tilsluttet sig de dagældende regler for.dk-domænet. DIFO overtog i 1999 administrationen af domænenavne under.dk-domænet, og den 11. april 2000 vedtog DIFO s bestyrelse et nyt regelsæt for.dk-domænet, herunder pkt om inddragelse af domænenavne i almenhedens interesse. DIFO besluttede i 2000 at inddrage domænenavnet co.dk under henvisning til regelsættets pkt DMS indgav begæring til fogedretten om forbud mod sletningen, men fik ikke medhold. DMS kærede kendelsen til Østre Landsret, som ikke fandt, at DIFO havde hjemmel til inddragelsen og derfor nedlagde forbudet. Under den efterfølgende justifikationssag i Sø- og Handelsretten påberåbte DMS sig, at DIFOs regelsæt var vedtaget efter DMS registrering af domænenavnet, samt at DMS ikke var medlem af DIFO. DMS gjorde på denne baggrund gældende, at DMS aldrig havde tiltrådt DIFO s regelsæt og derfor ikke var underlagt dette. Sø- og Handelsretten fandt, at retsforholdet mellem DIFO og DMS har karakter af en masseaftale, og afviste derfor DMS synspunkt om, at DIFO ikke skulle have mulighed for at foretage ændringer heri, når særlige grunde taler for det. Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at der skal foreligge ganske væsentlige grunde for at inddrage et domænenavn. Denne bevisbyrde mente retten ikke var løftet, og DIFO var dermed ikke berettiget til at inddrage domænenavnet fra DMS. Forbudet blev derfor stadfæstet. Afgørelsen er principiel, idet en række registranter har registreret et væsentligt antal domænenavne før stiftelsen af DIFO, i lighed med DMS. Det må efter dommen antages, at disse registranter er bundet af DIFO s regelsæt, på trods af, at de ikke udtrykkeligt har accepteret det. Afgørelsen slår således fast, at DIFO s selvregulering af.dk-domæner er lovlig. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Pernille Borup Petersen.

5 5 HØJESTERET OVERFØRER BR.DK TIL BR HØJESTERETS DOM AF 25. MARTS 2004 En IT-virksomhed, havde i 1998 registreret domænenavnet br.dk og ville kun overdrage domænenavnet til legetøjskæden BR mod betaling af kr ,00. IT-virksomheden hævdede, at registreringen var foretaget, fordi br står for HTML-kommandoen break. BR anlagde sag ved Sø- og Handelsretten med påstand om, at registrering og opretholdelse af domænenavnet var i strid med markedsføringslovens 1 og 5 og varemærkelovens 4, stk. 2. Dette blev bl.a. begrundet i, at BR i 1973 fik varemærkeregistreret et figurmærke med BR som centralt element, og at BR nu var et velkendt og indarbejdet varemærke. Sø- og Handelsretten gav BR medhold i, at der var tale om en overtrædelse af markedsføringslovens 1 og 5, fordi varemærket BR er velkendt i Danmark, at IT-virksomheden manglede konkrete retmæssige planer for anvendelsen af domænenavnet, og at BR led markedsføringsmæssig skadevirkning ved ikke at kunne anvende domænenavnet. Derimod var der ikke tale om en overtrædelse af varemærkelovens 4, stk. 2, da domænet ikke var taget i brug. IT-virksomheden blev pålagt vederlagsfrit at overdrage domænenavnet br.dk til BR. Højesteret stadfæstede dommen, og pointerede i sin afgørelse som er i tråd med tidligere praksis at afpresning af indehavere af forretningskendetegn ikke accepteres af domstolene. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Pernille Borup Petersen. WIPO KENDELSE VEDR. LEGO WIPO KENDELSE AF 12. DECEMBER 2003 (CASE NO. D ) WIPO har truffet afgørelse i sagen vedrørende registrering af domænenavnene legosystem.com, legosystems.com og legosysem.com, som LEGO-koncernen mente var i strid med dennes kendetegnsrettigheder. Domænerne var registreret af et firma kaldet This Domain for Sale. Når WIPO træffer afgørelse i domænetvister, følges den såkaldte UDRP-procedure (Uniform Domain Name Resolution Policy), som indebærer, at klageren skal godtgøre tre forhold: (i) det registrerede domænenavn er identisk eller overvejende identisk med klagerens varemærke, (ii) registranten har ikke rettigheder til eller anden legitim interesse i domænenavnet, og (iii) domænenavnet er registreret og benyttes i ond tro. Registranten ønskede at udbyde domænerne til salg på auktionsvilkår til de største detailsælgere af LEGO-legetøj, men tilbød at sælge dem til LEGO for USD ,00 per styk. Dette kunne lade sig gøre, mente registranten, fordi LEGO s varemærkerettigheder i USA var udløbet. WIPO s afgørelse blev, at registranten blev dømt til at overdrage alle tre domænenavne til LEGO, idet alle betingelserne herfor var opfyldt. Herved forkastede WIPO altså registrantens forklaring og fastslog, at registreringen var sket i ond tro. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Pernille Borup Petersen.

6 6 AFGØRELSER OM THOMSEN.DK OG REINHARDT.DK KLAGENÆVNETS AFGØRELSER AF 23. JANUAR 2004 I sagen vedrørende thomsen.dk ønskede klageren, der hed Thomsen til efternavn at få domænenavnet overdraget til brug for sin families hjemmeside og -adresse. Navnet Thomsen er optaget på Civilretsdirektoratets liste over forbeholdte navne. Registranten Jubii A/S, benyttede domænenavnet i et forretningskoncept, hvor domænenavnet tilbydes som -adresse for folk, der hed Thomsen til efternavn. Jubii A/S havde mere end 100 brugere, som som en del af deres -adresse. Nævnet fandt, at klagerens efternavn er et almindeligt efternavn. Den beskyttelse, der tilkommer den enkelte bærer af et sådan navn, er derfor begrænset, da anvendelsen af navnet normalt ikke er egnet til at skabe forveksling. Der var på denne baggrund ikke grundlag for at antage, at Jubii A/S registrering og brug af domænenavnet thomsen.dk var en krænkelse af klagerens rettigheder efter personnavneloven. Samme dag afsagde klagenævnet kendelse i en tilsvarende sag vedrørende domænenavnet reinhardt.dk. Navnet Reinhardt er også optaget på Civilretsdirektoratets liste over forbeholdte navne. Domænenavnets ejer havde oplyst, at reinhardt.dk var registreret med henblik på etablering af efternavnsportaler, og at ideen til dette forretningskoncept var opstået efter inspiration fra Jubii A/S koncept. Nævnet lagde vægt på, at slægtsnavnet Reinhardt bliver båret af en begrænset kreds af personer i Danmark. Den påtænkte anvendelse af domænenavnet var derfor egnet til at skabe forveksling med klageren og dennes familie. Registrering og brug af domænenavnet var således en krænkelse af klagerens rettigheder efter personnavneloven. Der er ikke tidligere taget stilling til lovligheden af sådanne efternavnsportaler. Afgørende for sagernes forskellige udfald var udbredelsen af de to efternavne; Thomsen er et almindeligt efternavn, mens der kun er få, der hedder Reinhardt. Det har dog muligvis også spillet ind, at Jubii A/S allerede havde mere end 100 brugere, som havde en thomsen.dk adresse, mens reinhardt.dk endnu ikke var taget i brug. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Pernille Borup Petersen.

7 7 AFGØRELSE OM ON-AIR.DK KLAGENÆVNETS AFGØRELSE AF 15. DECEMBER 2003 Klageren ejede en virksomhed, som blev drevet under betegnelsen On-Air A/S og fandt det generende, at der på hjemmesiden under domænenavnet on-air.dk stod Lukket og slukket. Under sagen kom det frem, at teksten på hjemmesiden var ændret, så det nu blot fremgik af hjemmesiden, at der ikke var adgang til serveren. Nævnet fandt, at de forskellige tekster, som registranten havde lagt på hjemmesiden, var egnede til at give urigtige forestillinger om klagerens virksomhed. Nævnet lagde også vægt på, at registranten ikke havde dokumenteret anden brug af domænenavnet. Da registranten heller ikke havde imødegået klagerens påstand om, at registreringens egentlige formål var at sælge domænenavnet til On-Air A/S, blev registreringen fundet at være i strid med gældende dansk ret, herunder markedsføringslovens 1. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Pernille Borup Petersen. SØREN PIND HAR RET TIL SOERENPIND.DK KLAGENÆVNETS AFGØRELSE AF 7. NOVEMBER 2003 Søren Pind, borgmester i København, ønskede at få domænenavnet soerenpind.dk overført til sig, da den hjemmeside, som lå under domænenavnet blev brugt til at kritisere ham, bl.a. på grund af hans tidligere sammenligning af graffitimalere med voldtægtsforbrydere. Siden blev ikke anvendt til erhvervsmæssige formål og domænenavnet var ikke blevet tilbudt overført mod betaling. Reglerne i varemærke- eller markedsføringsloven kunne derfor ikke bruges. Spørgsmålet var herefter om personnavneloven var krænket. Dette kræver, at navnet er blevet brugt uberettiget, og at forveksling let kan ske. Klagenævnet lagde vægt på, at domænenavnet bærer Søren Pinds fulde navn, og at det derfor vil blive identificeret med ham. Klagenævnet lagde herefter til grund, at denne identifikation var meningen med hjemmesiden, og at registreringen dermed udgjorde en uberettiget brug af navnet. Søren Pind fik følgelig domænet overdraget til sig. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Pernille Borup Petersen.

8 8 IMMATERIELLE RETTIGHEDER LETTERE AT ANSØGE OM PATENT- BRUGSMODEL- OG DESIGNBESKYTTELSE Det er nu muligt at søge om beskyttelse af patenter, brugsmodeller og designs direkte via Internettet på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside Online-ansøgningsskemaet er mere omfattende end det traditionelle ansøgningsskema, og ansøgningen støttes af en række hjælpe- og informationsfunktioner, som skal sikre korrekt udfyldning. Også bilag til ansøgningen kan vedhæftes elektronisk, hvilket sparer tid og besvær for både ansøgeren og ansøgningsmyndigheden. Kontaktperson for yderligere information: Advokatfuldmægtig Lars Bing Lauritzen. EU-DIREKTIV OM SOFTWAREPATENTER VEDTAGET FORSLAG TIL EU-DIREKTIV AF 18. MAJ 2004 Ministerrådet har vedtaget Kommissionens forslag til et direktiv om softwarepatenter. Forslaget blev godkendt uden at tage højde de mange ændringer, som EU-Parlamentet havde foreslået under Parlamentets behandling for at komme kritikerne af forslaget i møde. Der er dog stadig et stykke vej, før direktivet kan vedtages endeligt, idet det nu atter skal behandles i det nyvalgte Parlament. Formålet med direktivforslaget er at harmonisere reglerne om patentering af software. Ifølge Kommissionen hersker der en betydelig uklarhed på dette område, bl.a. fordi de nationale myndigheder og Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) har administreret reglerne forskelligt. En softwarerelateret opfindelse kan dermed være patenterbar i ét medlemsland, men ikke i et andet, hvilket går ud over det indre markeds effektivitet. Ifølge den Europæiske Patentkonvention og den danske patentlov kan der ikke gives patent på software "som sådan". Dette forbud er dog ifølge EPO's praksis ikke til hinder for, at der meddeles patent, hvis softwaren har "teknisk effekt". EPO og de nationale patentmyndigheder har således udstedt omkring europæiske patenter på software relaterede opfindelser. Omvendt har EPO i en række sager afvist at udstede patent på softwareimplementerede forretningsmetoder på grund af manglende teknisk effekt.

9 9 I direktivforslaget lægges der op til en videreførelse af EPO's praksis. Der skal således fortsat ikke kunne gives patent på software som sådan. Omvendt skal softwarerelaterede opfindelser kunne patenteres, hvis den fornødne tekniske effekt foreligger. Forslaget indeholder en temmelig intetsigende definition af begrebet teknisk effekt. Man må derfor hente inspiration i EPO's praksis for at være i stand til at vurdere, om den fornødne tekniske effekt foreligger. Direktivet forholder sig ikke direkte til softwareimplementerede forretningsmetoder. Direktivets krav om teknisk effekt, og Kommissionens udtalelser i forbindelse med forslagets offentliggørelse, lægger dog op til en fortsat restriktiv holdning på dette område. Kontaktperson for yderligere information: Advokat Jesper Langemark. NORSK DOM OM LINKING MELLEM BOLIGPORTALER TRONDHEIM TINGSRETTS KENDELSE AF 27. JANUAR 2004 En norsk ejendomsmægler havde på sin hjemmeside - oprettet en søgemaskine, hvor man kunne søge efter boliger. Hvis man ønskede at søge hos andre mæglere, blev man ledt til en side, hvor links til mæglerne var lagt ind. Søgemaskinen foretog ikke en søgning i mæglernes databaser. Ejendomsselskabet Finn (www.finn.no) påstod sine rettigheder krænket af Notar s linking til Finn s hjemmeside og ønskede et forbud mod Notar.no. Finn påberåbte sig bl.a. overtrædelse af ophavsretslovens beskyttelse af databaser, svarende til den danske ophavsretslovs 71, samt overtrædelse af markedsføringsloven svarende til den danske markedsføringslov 1 om god forretningsskik. Retten mente, at Finn s database nød beskyttelse, men at linkingen ikke udgjorde en ny offentliggørelse på en sådan måde, at der var tale om en fremførelse i ophavsretlig forstand. Tingsretten fandt også, at Finn havde accepteret normal brug af databasen via Internettet, hvor linking er en af de mest grundlæggende og mest benyttede funktioner. Notar udnyttede heller ikke Finn s database udover det normale. Notar forsøgte dermed ikke at snylte på Finn s goodwill og linkingen var derfor heller ikke i strid med markedsføringsloven. På denne baggrund blev Ejendomsselskabet Finn nægtet det ønskede forbud. Da de norske og danske regler på området er stort set enslydende, er afgørelsen interessant i den danske debat om lovligheden af dybe links. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Kasper Heine.

10 10 IT-KRIMINALITET AFGØRELSE OM BEVISER I PIRATKOPIERINGSSAGER VESTRE LANDSRETS DOM AF 13. MAJ 2004 En ung mand blev i 2002 i Retten i Skjern dømt for ophavsretlige krænkelser og pålagt at betale en erstatning på ,- kr. Det eneste bevis i sagen var en CD-rom, som angiveligt indeholdt en liste over indholdet af en server. Serveren var blevet konfiskeret i forbindelse med en razzia mod et netparty, hvor den unge mand deltog. Serveren blev senere returneret som del af et forlig, men inden da kopieredes en liste over indholdet over på en CD-rom. Den liste blev ført som bevis for, at den unge mands computer indeholdt en række musik-, film- og spilfiler. Den unge mand mente derimod, at udskriften ikke viste indholdet af hans computer. Vestre Landsret fandt det ikke bevist, at udskriften beviste, at den unge mands computer indeholdte de anførte filer. Årsagen til dette var, at udskriften ikke stammede fra selve bevissikringen, men blot fra en kopiering af serverens indhold, og at denne kopiering var blevet udført af rettighedshavernes egne repræsentanter. Dommen er blandt andet interessant derved, at den beskriver, hvilke metoder rettighedshavere kan og navnlig ikke kan benytte i forbindelse med anvendelse af reglerne om bevissikring i RPL kapitel 57a. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Kasper Heine. NY LOV TIL BEKÆMPELSE AF IT-KRIMINALITET LOV NR. 352 AF 19. MAJ 2004 Folketinget har den 11. maj 2004 vedtaget en ændringslov, som tilslutter Danmark til Europarådets konvention om bekæmpelse af IT-kriminalitet. Loven ændrer en række love (straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven), så de kommer i bedre overensstemmelse med den tekniske udvikling og giver mere effektive midler til at bekæmpe og sanktionere IT-kriminalitet. Politiet har bl.a. fået et nyt redskab til brug for opklaring af sager om IT-kriminalitet, så udbydere af telenet eller teletjenester nu kan påbydes at foretage såkaldt hastesikring af elektronisk data. Hastesikring betyder, at data i en periode på 90 dage ikke må slettes som led i udbyderens normale drift. Dette sikrer, at dataene eventuelt senere kan udleveres som led i politiets efterforskning. Kontaktperson for nærmere information: Advokatfuldmægtig Lars Bing Lauritzen.

11 11 BEKENDTGØRELSE OM OVERVÅGNING AF TELENETTET SENDT I HØRING Justitsministeriet har sendt den såkaldte logningsbekendtgørelse i høring. Bekendtgørelsen er udstedt på baggrund af nylige ændringer til Retsplejelovens 786 om indgreb i meddelelseshemmeligheden. De danske udbydere af telenet/-tjenester pålægges i bekendtgørelsen store byrder i form af registrering ( logning ) af deres kunders brug af de udbudte tjenester. Den øgede pligt til logning af bl.a. kommunikation via Internettet giver politiet forbedrede efterforskningsmuligheder. Der sker dog ingen ændringer af de almindelige betingelser for politiets ret til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden. Der kan derfor kun forlanges adgang til logfiler og kun ved forudgående indhentelse af en dommerkendelse. Bekendtgørelsen omfatter udbydere af telenet og teletjenester, hvilket som udgangspunkt betyder alle udbydere af elektronisk overføring af kommunikation. En række udbydere er dog helt eller delvist undtaget fra logningspligten, bl.a. arbejdspladser og mindre boligforeninger. Der er lagt op til en lang overgangsperiode, så reglerne først træder i kraft den 1. juli For udbydere, som er delvist undtaget fra logningspligten, træder reglerne først i kraft den 1. juli Baseret på de mange overvejende kritiske høringssvar er det sandsynligt, at der vil ske ændringer i den endelige bekendtgørelse. Kontaktperson for nærmere information: Advokatfuldmægtig Lars Bing Lauritzen. SERVER I UDLANDET IKKE TIL HINDER FOR KRÆNKELSE AF DANSK OPHAVSRET RETTEN I ÅRHUS KENDELSE AF 18. DECEMBER 2003 En ung mand fra Århus havde stillet to fildelings-tjenester til rådighed på Internettet via domænerne emule-portalen.com og edonkey2000.dk. Efter påstand fra Antipiratgruppen nedlagde fogedretten i Århus forbud mod fildelings-tjenesterne, selvom serveren, der hostede dem, stod i udlandet. Antipiratgruppen gjorde gældende, at fildelings-tjenesterne var i strid med ophavsmændenes eneret til kopiering og tilgængeliggørelse for almenheden af de musikværker, computerspil m.v., som blev udvekslet på portalen, og at ejeren af hjemmesiderne medvirkede til overtrædelse af denne eneret. Indehaveren af emule-portalen.com og edonkey2000.dk argumenterede under sagen for, at krænkelserne ikke var omfattet af dansk ophavsret, da serveren stod i Schweiz. Dette synspunkt forkastedes imidlertid af fogedretten. Kendelsen slår fast, at man godt kan ifalde et medvirkensansvar efter den danske ophavsretslov for fildeling, selvom serveren står i udlandet, da selve kopieringen sker i Danmark. Hertil kom, at selvom en af hjemmesiderne lå under et.com-domæne, rettede den sig mod Danmark. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Kasper Heine.

12 12 MARKEDSFØRING PRINCIPIEL DOM OM SPAM SØ- OG HANDELSRETTENS DOM AF 21. JANUAR 2004 Sø- og Handelsretten afsagde dom i en sag vedrørende firmaet Aircoms udsendelse af mellem og uopfordrede reklame-telefaxer over en periode på ca. 4 måneder. Da det er i strid med markedsføringslovens 6a, at fremsende uopfordret reklamemateriale pr. telefax, blev Aircom idømt en bøde på kr. Sagen er principiel derved, at Sø- & Handelsretten i dommen fastlægger nogle retningslinjer for bødeniveauet for uopfordrede reklamer, hvad enten disse udsendes pr. fax, eller SMS. Kontaktperson for nærmere information: Advokat Jesper Langemark. PERSONDATABEHANDLING EF-DOMSTOLENS FØRSTE FORTOLKNING AF DATABESKYTTELSESDIREKTIVET EF-DOMSTOLENS DOM AF 6. NOVEMBER 2003 (SAG NR. C-101/01) EF-domstolen har afsagt sin første dom vedrørende fortolkningen af databeskyttelsesdirektivet i forbindelse med besvarelse af en række præjudicielle spørgsmål, som var indgivet af en svensk domstol. Hovedsagen for den svenske domstol var en straffesag om overtrædelse af personuppgiftslagen. Tiltalte havde oprettet en hjemmeside med oplysninger om sine arbejdskolleger, bl.a. navn, telefonnummer, fritidsinteresser og lignende. Domstolen fastslog indledningsvis, at der var tale om en behandling i direktivets forstand, fordi det var muligt at identificere de enkelte personer på hjemmesiden ud fra de givne oplysninger. Under sagen blev det endvidere fremført, at der var tale om videregivelse af personoplysninger til et tredjeland, fordi hjemmesiden kunne tilgås fra udlandet. EF-domstolen konkluderede imidlertid, at der ikke var tale om videregivelse til et tredjeland i direktivets forstand, blot fordi personer udenfor EU havde adgang til hjemmesiden. Kontaktperson for yderligere information: Advokat Pernille Borup Petersen.

13 13 UDBUDSRET DE NYE EU-UDBUDSDIREKTIVER ENDELIG OFFENTLIGGJORT EU-TIDENDE AF 30. APRIL 2004 De nye EU-udbudsdirektiver er blevet offentliggjort i EU-Tidende. Ifølge Konkurrencestyrelsen forventes direktiverne implementeret i Danmark inden for ca. 6 måneder fra offentliggørelsen i EU-Tidende. Formålet med de nye direktiver er bl.a. at forenkle og smidiggøre anvendelsen af EU-udbudsreglerne. Derfor er der i direktiverne flere nyskabelser, herunder nye udbuds- og kontraktformer samt udvidede muligheder for at drage nytte af elektronisk kommunikation i udbudsprocessen. Særligt interessant for IT-anskaffelser er den nye udbudsform, konkurrencepræget dialog. Advokatfirmaet von Haller har udarbejdet et særskilt nyhedsbrev herom. Kontaktperson for yderligere information: Specialkonsulent Peter Dann Jørgensen.

14 14 ANDRE AKTUELLE EMNER ADVOKATFIRMAET VON HALLER TILBYDER DIGITAL DEPONERING Advokatfirmaet von Haller tilbyder en ordning med digital deponering af kildekode, der kan udbygges, så den også omfatter back-up af data. Deponeringsservicen fungerer ved, at de relevante data overføres via en sikker forbindelse (Internettet eller dedikeret linie), lagres og udleveres under nærmere fastlagte forhold på CDrom eller andet egnet medie. Den digitale deponeringsservice udbydes i samarbejde med datalagringsvirksomheden DM Save A/S (ejet af Mærsk Data). Deponeringsproduktet er kommet i stand på initiativ af bl.a. ASP-foreningen. Kontaktpersoner for yderligere information: Advokat Jesper Langemark. NYE SKÆRPEDE REGLER FOR ELEKTRONISK FAKTURERING BEKENDTGØRELSE NR AF 12. DECEMBER januar 2004 ændredes kravene til indholdet af en faktura, og der blev indført særlige regler for, hvornår en virksomhed kan anvende elektronisk fakturering. Ifølge de nye regler skal en faktura indeholde en række specifikke oplysninger, bl.a. udstedelsesdato, fortløbende nummer, sælgers momsnummer, navn og adresse på sælger, navn og adresse på køber og mængden og arten af varen/ydelsen. For elektronisk fakturering stilles der yderligere krav til sikkerheden således, at ægtheden af fakturaens oprindelse bliver sikret. Ved fremsendelse af en elektronisk faktura skal der anvendes elektronisk signatur, enten baseret på et kvalificeret certifikat eller elektronisk dataudveksling (EDI). Køberen skal også være indforstået med, at der anvendes elektronisk fakturering. Kontaktperson for yderligere information: Advokatfuldmægtig Lars Bing Lauritzen.

15 15 AKTUEL IT-RETLIG LITTERATUR NICOLAI DRAGSTED, OLE HORSFELDT, JESPER LANGEMARK OG CLAUS SØRENSEN K01 med kommentarer Forlaget Thomson Bogen indeholder væsentlige fortolkningsbidrag, alternative formuleringer og praktiske råd til såvel kontraktteksten som de til K01-kontrakten hørende modelbilag. Bogen retter sig mod både rådgivere og praktikere og gennemgår systematisk de overvejelser, der ligger bag de enkelte kontraktbestemmelser. Internethåndbogen Forlaget Børsen Ledelseshåndbøger JAN TRZASKOWSKI (RED.) M.FL. EU electronic Commerce Law Jurist- og Økonomforbundets Forlag HENRIK UDSEN Den digitale signatur - ansvarsspørgsmål Forlaget Thomson NIELS BO JØRGENSEN, JAKOB PLESNER MATHIASEN OG JOHAN SCHLÜTER E-Handelsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag HENRIK SPANG-HANSSEN Cyberspace & International Law on Jurisdiction Jurist- og Økonomforbundets Forlag PETER BLUME Behandling af persondata - en kritisk kommentar Jurist- og Økonomforbundets Forlag KIM FROST Tilbud og opfordringer i elektronisk handel UfR 2003 B, p. 359 PETER BLUME Databeskyttelsesrettens harmonisering UfR 2004 B, p. 45 KIM FROST Kopispærringer i digitale værker UfR 2004 B, p. 142 FORBRUGEROMBUDSMANDEN Nordisk undersøkelse av internettsider for barn og unge 2003 JUSTITSMINISTERIET Høringsnotat over Justitsministeriets bekendtgørelse om logning og overvågning af telenettet DATATILSYNET index.html Offentliggørelse af billeder på Internet Offentliggørelse af oplysninger om elever på Internet Offentliggørelse af personaleoplysninger på Internet JENS SCHOVSBO Immaterialrettens afbalancering Jurist- og Økonomforbundets Forlag

16 Advokatfirmaet von Haller er en moderne advokatvirksomhed med fokus på de juridiske aspekter af ny teknologi, herunder informations- og netværksteknologi samt e-handel. Firmaet blev stiftet i januar 2001 og har siden været i rivende udvikling og beskæftiger i dag 19 medarbejdere, heraf 11 jurister. Vores specialkompetencer, kombineret med en god forretningsmæssig forståelse og et omfattende netværk, sætter os i stand til at yde en højt kvalificeret rådgivning. MARTIN VON HALLER GRØNBÆK, ADVOKAT (L) JESPER LANGEMARK, ADVOKAT (L), LL. M. BENJAMIN LUNDSTRÖM, ADVOKAT, LL. M. KASPER HEINE, ADVOKAT PETER LUND MEYER, ADVOKAT, LL. M. PERNILLE BORUP PETERSEN, ADVOKAT KRISTIAN BELTNER, ADVOKAT PETER DANN JØRGENSEN, SPECIALKONSULENT, CAND.MERC.JUR. JOACHIM MØLLER ANDERSEN, JURIDISK KONSULENT, CAND.MERC.JUR. LARS BING LAURITZEN, ADVOKATFULDMÆGTIG MORTEN MARK ØSTERGAARD, ADVOKATFULDMÆGTIG UDGIVER ADVOKATFIRMAET VON HALLER Pakhus 4, Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø Telefon: Telefax: REDAKTION ADVOKAT JESPER LANGEMARK Redaktionen sluttet den 28. juni 2004 LAYOUT : WHERE2GO CLIENT PUBLISHING TRYK : SCANPRINT

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Beskyttelse af forretningskendetegn

Beskyttelse af forretningskendetegn Beskyttelse af forretningskendetegn 1 BESKYTTELSE AF FORRETNINGSKENDETEGN INDHOLD Har du husket at beskytte en af din virksomheds vigtigste aktiver 3 Registrering af virksomheds- og selskabsnavne 4 Varemærker

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER

ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER ANSATTES IMMATERIELLE RETTIGHEDER Jeppe Brinck-Jensen Morten Rosenmeier Jens Schovsbo Tine Sommer Jurist- og Økonomforbundets Forlag Ansattes immaterielle rettigheder Jeppe Brinck-Jensen, Morten Rosenmeier,

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Digital Marketing Support ApS

Digital Marketing Support ApS Herlev, den 18. marts 2010 Ansøgning om tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, jf. RPL 399, af Højesterets dom af 23. januar 2006 i sag 356/2004. Undertegnede Digital Marketing Support ApS (DMS) (appellanten)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven

Forslag. Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven Fremsat 31. marts 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af varemærkeloven, designloven og patentloven I varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. november 2013 T-9-13 1) DuPont Nutrition Biosciences ApS 2) Danisco US Inc. (Advokat Nicolai Lindgreen for begge) mod Novozymes A/S (Advokat Sture

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR OG BETINGELSER VILKÅR OG BETINGELSER Nedenstående vilkår og betingelser er gældende ved enhver form for besøg på nærværende internet domæne samt ved køb og salg af produkter omfattet af nærværende internet site. Vilkårene

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0128 AFGØRELSE ALENE VEDRØRENDE INDKLAGEDES FORMALITETSINDSIGELSER Klager: Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 2605 Brøndby Indklagede: Digital Marketing Support ApS Generatorvej 8 B 2730 Herlev

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet via Forbrugerombudsmanden den 3. marts 2016. København, den 23. juni 2016 Sagsnr. 2016-953/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [advokat A]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [advokat A]

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1081 Klager: Jonas Krogager Ritz Hedebygade 28, 5. 1754 København V. Indklagede: Michael Hedegaard Lind c/o Schiffhauer Teglværksgade 2,1 th. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 300 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 4. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 300 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 12. marts 2008 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information.

MARKWATCH. Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. MARKWATCH Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)).

Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). B296600K -AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 30. august 2002 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Hedegaard Madsen, Mikael Sjöberg og Charlotte Meincke (kst.)). 22. afd.

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet

Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Ophavsretlige problemstillinger i forbindelse med Internettet Indledning Værker Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret.

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Ophavsretsbeskyttelse af software

Ophavsretsbeskyttelse af software Ophavsretsbeskyttelse af software Lovgrundlag Ophavsretsloven - LBK nr 202 af 27/02/2010 med senere ændringer Harmoniseret Berner-konventionen Info-Soc-direktivet 2001/21/EF -> EU-domstolen er kompetent

Læs mere

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov

Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov 9. december 2010 Nyhedsbrev IP & Technology Internetblokering og betalingsblokering i den nye spillelov Et næsten enigt Folketing vedtog den 4. juni 2010 en lovpakke bestående af fire love, som når, de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2017 Sag 107/2016 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund som mandatar for A (advokat Jakob Bjerre) mod Vallensbæk

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige

Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige DI Den 7. april 2014 LHNI Patentering i Europa og udviklingen i det mellemstatslige europæiske patentsamarbejde Sagsnr.: Mellemstatsligt: Gælder kun for borgere og virksomheder når Folketinget har tiltrådt

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

Sociale medier i ansættelsesretten

Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Christoffer Lambert-Züberlein Sociale medier i ansættelsesretten Jurist- og Økonomforbundets Forlag Sociale medier i ansættelsesretten Kia Dollerschell Sociale medier i ansættelsesretten

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Retsbeskyttelse af aktiver

Retsbeskyttelse af aktiver Retsbeskyttelse af aktiver Copenhagen IT University, 17 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered Sø- og Handelsretsafgørensen V0040010-KS (13/9-05) 2 Retsområderne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE - PBA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG KENDELSE Afsagt den 11. december 2014 A-38-14 1) Fritz Hansen A/S 2) Louis Poulsen Lighting A/S 3) Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S 4) Fredericia Furniture

Læs mere

Lov om tjenesteydelser i det indre marked

Lov om tjenesteydelser i det indre marked Lov om tjenesteydelser i det indre marked Med kommentarer af Katrine Mulvad Thomsen Sigrid Floor Toft Thor Iversen Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lov om tjenesteydelser i det indre marked med kommentarer

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere