baret i be fibfte Dage. Tivl bibe bi, at b/an aabenbarebe fig i gamle Dage; bi funne nu forftaae b,bab bet betbber, be

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "baret i be fibfte Dage. Tivl bibe bi, at b/an aabenbarebe fig i gamle Dage; bi funne nu forftaae b,bab bet betbber, be"

Transkript

1 Sllmægtige 49 Slian&tnaoiens Stjerne <Srpn for åt $Ufii gaga IpUig*. anbbeben, ftunbffaben, Dr/ben og roen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. i Dtn 15 Novbr. 1863, Priis : 6 Sk. pr. $5em<et nin$et af tyvccfibent kantet J$. &8ettå, giorte i 23oit>:rt), tore altfcftab, ben 31tc 9ftai ($ra,.journal of Dicourses."} 3cg er tafttemmelig for ben fieiligt/eb, bet tilbbber fig for mig at [taae frem og boere SBibnegbrjrb om bor befligesftetigion; i 23efibbelfe af benne, ftaaber jeg at r)en* lebe alle mit ib Dage. S5eb ben er jeg bteben belcect om jcnftanbe, ber fyar SStgtig^eb for min jcel? 3?elfcerb nu og f/erefter. Den bar fort mig fremab tit bet 33ebre og gibet mig ftunbflab, 3Sii bom og 2)?agt beb ub 9Ianb. Jpoilfe 33egreber 6at>bc bi om nb førenb bort inb blcb oblbft meb anbr>eben, fom ben. bar aaten= baret i btéfe fibfte Dage? SSt bibfte ifte i Ijbitfeu genffab Ban bar toor $abcr; tot b,atobe intet SSegreb cm ub etter Qefum (Jbriftum, om b>cm bet figes, at bet er bet ebige ib at fjenbc fyam. De Særbe i bore Dage fanne ifte gibe 08 nogen Unberretmng om b/am etter om bor egen Sprinbelfe. Dette fyabe»i lært beb at annamme 9)iormoni3mcn" etter te anbbeber, ben SJhncegtige ax aaben=> baret i be fibfte Dage. Tivl bibe bi, at b/an aabenbarebe fig i gamle Dage; bi funne nu forftaae b,bab bet betbber, be gamle ^robfyeter og ub8 Sjenerc b/abe flrebet, naar be bare tnfbtrerebe af 3efu Sfyrifti Slabenbaringer ; men bette forftobe bi ifte førenb ban atter tgjen aabenbarebe fig, og bi b, abe erb, olbt benne Jtunb* ftab gjennem b^an8 genere i bore Dage. De ortr)oboje SØJenigb/eber fagbe 08, at be, font ere Sftebtemmer af bere partier, bifle muligen blibe frelfte, men for Ubenforftaaenbe er ber ifte nogen Sante om aliggjorelfe be maac fare neb og blibe bømt tit et cbigbarenbe etbebe. De fyabbe aqigebel intet rigtigt Segrcb om ben StlmcegtigeS ^»enftgter meb ^enftm til bor Silbcerelfe, og funbe ifte mebbele o Sftoget om bor Dbrinbelfe efler b>orfra bi ubfprang. 3tnbre 9teligion3- befjenbere bilbe frelfe Side t ub 9tige og bringe Slfle uben Sorffjel i >erren$ Sftoevbcerclfe, bbabenten be bare i beres

2 50 lem. af spræf... SScllé. imber eder iffe; aliggjørelfeng 5 lan, fagbe be, et tilftræt'felig til at frelfe Side. Der ev en SJiaabe, paa pillen 2Me, uubtagen be, ber l)abe fvjnbet til Doben, tilbeds funne blibe fretfte og annamme en bis.ipcrligfyeb. Der gibes et princip, aabenbaret i JptmmelenS [tore uusljolbning, paa l)bilfet bi funne b, anble for fytnanben, Ijborbeb be lægter, ber ere bobe i Ubibenljeb om Sbangeliet, funne blibe betiente»eb be Sebenbe, paa bet be funne blibe bømte i igb,eb meb 2)?enneffer i ^jobet. Dette princip er bleben aabenbaret i bisfe jibfte Dage; bet er et princip, fom er Ijerligt; bet glceber og tilfreosftioer ben Sroenbe og fa[ter Sjærlig- ^ebens $aabe ober b,ele 2flenneffeflægten. Det er iffe bor fyhnmelffe gabers SSiflie at forbømme fine jorbiffe S3om til en ebigbarenbe Gslenbigfyeb, naar be iffe fyabe faaet ftunbffab om ibetg og aliggiorelfeng Spian og naar be i Ubibenfyeb Ijabe oploftet beres Jpænoer imob f)am. Der maa altfaa bære en 9Jiaabe, paa fybtlfen be funne beelagtiggioreg i be SSelfignelfer, bor fætlebs gaber ubgbber ober fine trofafte SSørn. SSor Redige Religion lærer og at ubftræffe bor ftjærligfyeb, ^unbffab og SSiigbom til atte 2Jiennejler. re be Slfbøbe iffe bore SSrøbre og øftre? fyabe bi iffe en fællebg Dprinbelfe? Ijabe bi iffe en fæhebg gaber, fom er gaber til bore Slanber? 3o. SSi ere altfaa af een gamtlie, mine SBrøbre og øftre, og bi bor berfov ogfaa Ijanble til fyinanbeng Sebfte. Jpbor ftor burbe iffe bor SEat'nemmeligljcb, (Slæbe og 2ilfreb%b bære, forbi bi Ijabe faaet benne ^unbffab og forbi bi funne fætte bore gøbber paa atiggjørelfens flippe og bære SSubbærere meb grelfe til alle golf, at opreife bem fra beres labe og ubærbige (Stillinger og opboie bem bcb ftunbflab om ub. ibes ber ingen ^Belønning, ^erligfyeb eller læbe beb faabanne >aub(inger? Siben bil ub«folbe, om ber er SBelfignclfe eller iffe beb at ubræffe en fyjælpfom Jpaanb til be årlige, gattige og betrængte iblanbt kationerne og at befrie bem fra tynbens Srælbom og fra ben gattigbom, ber træffer bem faa f;aarbt; berbeb t>abe tigefom beres ænber og gøbber bæret lænfebe fammen og be fyabe iffe funnet affafte bisfe Dnber felb. SSi fønberbrt/be bereg Cænfer og bringe bem inb unber (Sbangelietg grib, eb; bi løfe iffe alene beres 2lanber, men ogfaa bcreg ænbcr og gøbber og fætte bem i faabanne tiflinger, at be funnf tage SSare paa fig felb. Dette er ben fanbe iljærlig^eb. 3ftan fan gibe en hungrig et ii)ffe 23røb, men naar ulten igfen inbfinber fig, maa en 2Inben atter iilfrebsftille bang 33egiæring; at fætte et faabant fattigt Snbibib i en tiuing, beb fybilfen f>an felb fan er- J}berbe fig fit Dpfyolb, er ben fanbefljærligfy eb ; paa benne 9ttaabe leber man f)ans gøbber paa ben SSei, ber fører til fanb Uatøængigfjeb; ban b,ar fun at ftole paa fine egne 33eftræbelfer for at tomme fremab og paa ubg SSelpgnelfer. 9?aar Sftenneffene lebcg bort fra be ffabelige Snbflijbelfer, ber ere faa frem«træbenbe t SSerben, og be blibe lebebe fremab paa anbljebeng og Sfterfærbiglje«beng ti, b^bab fan ba forb^inbre bem i be Jpelligeg 2)Ubte fra at banbre fremab paa benne SSei? Slnftrængelferne for at Ijanble ærligt og retfærbigt unber faabanne Dmftænbigljeber ere Sntet i Sammenligning meb b^bab be ere, naar man beftanbig omgibeg af onbe Qubflpoelfer og flette (Sjempler. erbeb ere be alt\aa belfigncbe og n^be abn af at bære iblanbt eliige, og paa benne SSftaabc fafteg atter ftjærligfyebcng Raabz ober be gattige og betrængte, fom gungre og torfte ligefaa

3 cm. of «Præf. $>.. SScU^. 51 meget efter Sftetfcerbigfieb fom efter be SKibter, ber ere nobbenbige til beveg 3)e Seiligf/eber, jeg f)er fyar næbnet, ere hm faa af be Silfcelbe, ber tilbtjbe fig for be Retlige til at gjere gobt. 2)e F/abe ftorre Mligtieb til at gabne bem felb cg Slubre enb alle anbre golf baa 3orbert Cberftabe. 2)e, fom lomme fjerril for at bjcelbe til mcb at fremutlle ben ftore jerning, bide ogfaa blibe beelagtiggjorte i be [tore SSelfignelfer, fom blibe Cønnen for bov Umage. 2ab bigfe gunftige etligt)eber, fom tilh)be og, iffe gaae ubent)ttebe f>en, tr)i bet er et fiort og farligt SSærf, bi arbeibe baa, og bet»il gabne f/ele SKenneffejlcegten. Jpoorfor bil faa 93evben føge at om-- fomme og ubvtybbe bem, ber arbeibe for et faa bigtigt og gabnligt goretagenbe. 3)er er ingen runb for, at SJcenneffct iffe jfulbe unberftøtte fjedige og retfoerbige ^rinciber, fom bil forceble og obfyeie 9)(en«ncffeflccgten, f/big ben bil labe fig foræble ; ber er albeleg ingen runb Ijborfor man ffal mobftaae be ibftc«3)ageg ^»ellige eller føge bcreg Unbergang og be- Iceggelfe; naar SDcenneftene forføge at nbrtjbbe og, gjore be bet uben Slarfag be gfore bet forbi be fyabe retfeerbige $priu= ciber og for at tilfrebgftille bereg egne ugubelige ^enfigter; be fjolbe mere af at Ii)be enb at be gjore bette beb 2)icebeleng Snbffv/belfe uben nogenfomf/elft Slarfag eder Slnfebning. SDe bille blibe forbømte, forbi be elffe SDcørtet mere enb Sijfet; be Ijabc 9J?agt til at gjore Dnbt, og forfaabibt fom be lt)tte til be onbe Sftagter og abltybe bem, bille be blibe forbømte; be f/abe jo ben famme 9tet fom bi til at ablfybe anbljebeu og erfjolbe Cijg, 5tunbjfab og 33iigbom fra himmelen, og be funne blibe beelagtige i be famme 2?e(fignelfer, fom bi nr>be. 9taat be bcetge at banbre baa ben Onbeg og Ugubeligeg 23ei, gjore be bette baa bere? egetslnftar. et ftore gleertat i SSerben bil fort'afte bet obe og >oibe faft beb bet Dnbe; bette fjav bceret faalebeg fra S3egb,nbelfen af.. bor ufanbfynligt bet enb ftmeg, faa er bet bog afgjort, at en ftor 3)eel af 9)iennef!ene bide i!!c abltjbe <2anbb,eben, men bide r)edere forfafte ben og nebtrcebe ubg Drbg gorlambere, forgfcefte grelferen paani), ubrtybbe!$robl)etertte og omfityrte anbljeb og 9ietfærbigf;eb, faalcenge be Ijabe $raft bertil. Xagcn er bog nu obruuben, ba bigfe Coerbomme bide blibe unberftøttebe baa Sorben; be l;abe aderebe faaet gobfæfie i bigfe )ale; ben Sllmcegtige f)ar lagt fin aanb paa ibcerlet for at oprette fit9tige paa forben for albrig mere at blibe oberbunbet eder omfityvtet. 3Si boe fjer imedem 33jergene, ^borfor bi maae bi f/abe 2cerbomme, fom ere til Sib og grelfe for fjele SSerben; bi ubfenbe Cibetg >eroiber for at forfr/ttbe bigfe Cærbomme og be flaae br>be 3iøbbcr i Sorbcn. SJtagten til at løfe og binbe er f/er, ja enbog 9JJagten fra himmelen er og giben, og ben bil iffe mere blibe oberbunben eder borttagen, tt)t ben ib er forbi. SSi lebe baa en 2ib, ber er riig paa ftore S3egibenb,eber. Dm almægtige ub er tommen frem og bi r/abe t)ort t;ang gobtrin; l)an arbeiber mibt iblanbt kationerne; bette er tåbeligt for og, fom boe fya fire tufinb gob ober abetg Dbcrflabe ; fra benne Jpøibe funne bi fce tåbeligere og fyabe bcbre Segreber om ubg SSebcegelfer iblanbt kationerne unber os. ^erren b,ar falbet bore ine og bi fee gjenuem en flarere og renere 2ttmo[bl)cere. 3eg troer bi flattere bi fe 9Jaabegaber og 3Selfignelfer faa gobt bi funne. er cv een af bem, fom bi fanbclig gobt fan fatte, og bet er ben greb og Sto, bi ni)be i bigfe fjerne >a!e. herren b,ar

4 ; 52 S3cm. af spræf.. g>. SM«. ftorligen belftgnet bettc ^anb og bebirt'ct, at bet frembringer ibctg5røbbcnbigl)cbcr; t/an lt)ar fat bore gubber beb be ftitte SBanbe, gibet o Jpdbreb, 9iigbom, greb og Stifte. 9?u funne bi flattere bigfe el* fignelfer, om bi enb iffe funbe før, tt/t nu fee bi 9løb og lenbigfyeb l/jemføge be onbe og ugubelige kationer, faalebcg fom bet er bleben forubfagt af.iperreng 2jenerc. Gm trom af Styg og ftunbffab flæber fra Rummelen gjennem bet fyeflige Spræftebømme. 2) et cbige Sibg Jfilbev ere aabnebe, og Sltle funne gaae bertil og briffe beraf. $unne bi tænfe paa bettc, uben at føle o? tat'nemmelige mob bør ub og gaber, og pulle bi iffc gjøre bet SB'ebfte, bi funne, for bore pligter? Ubførelfe? Sør bet og iffe at f/anble ærligt og oprigtigt meb bet, ber er anbetroet til bor Dmforg, og ffufle bi iffe bcerc trofafte i be fagter, bi babe ftuttet meb himmelen? 5frtnne bi bebblibe at banbre fremab paa ben 58ei, ber er anbiift o af l;am, ber er bor Seber og Spræfibent, og fom bil føre -Sgrael fremab tit Dpfjoielfe? >an r)ar lært og at benytte (elementerne, beb t)big."pjælp bi funne forffaffe og bort Dpl)olb og blibe uafhængige. 23i b,abe forpligtet og tit at banbre fremab i bet obe SJiange fyabe ibetminbfte gjort faa. fåunne bi ftabig bebblibe at boje mere og mere og "frembringe ftorre 9 efultater enb fyibtil beb en3sftørre llbf/ol«benfyeb enb ben, bi fortjen babe boeret i Sefibbelfe af. 2) et glcebebe mig obermaabe meget, ba Sprcefibent gjoung fagbe, at golfene i ben fpblige 2)eel af bort territorium bare gaaebc betijbeligt fremab ; lab o taffc ub berfor, tb,i bet er fyerligt at forbcbre ftg. fiaber o?, mine 23røbrc og øfire, uebblibe at boje og tiltage og banbre fremab, b/big bi fyibtil fyabe ftaaet flilte; lab og føgc at bortrpbbe enb>cv inbring, ber lægger ftg paa bor SSci, og ubførc be timelige gorbebringer, bet er btcbet o? paalagt at ibærffætte, meb ftørrc hurtigt/eb enb forben. 3eg t/cnpcger til bettc, forbi be pbe og abn, ibet be bebirfe, at bi faae ftørre grib/eb og Uafl/ængig- ^eb; paa famme 2ib bide bi iffe forglemme at berige meb JCunbffab om ub og om bet, ber t/ører til bet ebige ib og ben herligt/eb, bi forbente t/erefter. SSi bide iffe forglemme at bibringe bore Søm gorftanb paa 5Sre, anbbeb, SRetfærbigl/eb mob ub faabelfom r/bigt/eb mob t/am, fyang 2jenerc og Cobe, tbi bet er bette, ber bil gjøre bem ærlige og bil opt/øic bem i bor t/immelffe gaberg ine og bebirfe, at be bide fomme til at boc i I/ang Stærbærelfe. 2>erfom 9toaen af og l/ar bæret t/enfalben tit onbe SSaner, lab og ba forfage bet Onbe og gjøre obt, lab og ubrpbbe ben fpnbige ift af»ort Snbre og lab ben Sllmægtigeg Slanb og $raft regjere ber og t/atoe frit ab, paa bet bi maatte blibe l/erliggjorte; beng Snbflpbelfe ffulbe bi føge at forplante til enf/ber gorgreninger; bette er mine f/øiefte nffer. Sab og bære forenebe i Stjærligbeb til ub og anbt/ebcn, tf/i i (Snigl/eb er ber tt/rfe, og i nigl/cb af benne 33c faffenr/eb tilfjenbegibeg ubg almægtige Sraft. 2>erfom bi gjøre bette, ligger alle SBelfignelfer foran og til Slnnammelfc ; Sntet flat blibe tilbagel/ølbt bem, fom elffe ub og b,olbe fyang befalinger alle 2ing, fom ere bærb at annamme, bil I/an gibe bem. 2)igfe ere 9?aabcgaber og SSelfignelfer, fom fun bettc golf nr>bcr,' og ingen Slnbre. 2)en felblabebe 9ieligion i bore 2)age bil iffe gjøre Øiogen gobt; ben bil iffe gibe 9togen 9let til at inbgaae i ubg 9iærbærclfe; ber er ingen 2røft i 31 lt, f/bab ben? SmbebSmænb foretage fig, ui>= tale eller bebe om til SOienneffeflægteng

5 Sem. af sprwf. -.. SSeHé*. 53 abn, tfyi fiibetg cg KunbjfabenS Kilbe flabet iffe for bent. Srorfaabibt fom man inbprenter SRgtftlitet, tjar bet en gapnlig Snbftybelfe paa SDcenneffeftøgten, ibet ben hjælper 2J enneflet til at faae tyr fe not til iffe at falbe titbage tit SRaaljebeng llnober, men berbeb faaer ben [tore 9Jia fe bog ingen itboteligb/:b tit bet 33ebre, og Cærbommene om Moralitet bebirfer intet gremffribt, tyt be, ber fige, be iffe befjenbe fig til nogen Religion, ere gierne mere moralffe, ærlige og trofafte i )p* fptbetfen af CitoetS pligter, enb bent, ber befjenbe fig til Sfjriftenfyebeng forfffetlige 3Jeligiou partier. 25cn Religion, bi befjenbe o? til, er DpfyaP til al Kunbffab; ben inbbefatter Moralitet, anbfyeb, Styb og ent/per 2cer= bom om fanb Kunbffab, IjPitfen leber til fanb torfyeb og Magt; ben Ijax CiPete Kraft i fig og forer fremab til Opb/oielfe i nb Por gabers SGærbæretfe. fiab 08 rettelig Purbere Por Religion og be SSel* fignelfer, Pi npbe; lab og iffe fyaane be Ccerbomme, herren b,ar aabenbaret til Por fiebelfe, men lab o beftanbig Pære paa* birt'et af ben Sllmcegttqeg Slanb, fom er i oé ; lab 06 albrig bebrope benne 2lanb, faa ben ffulbe forlabe og; berfom Pi banble paa benne Maabe, PiQe Pi albrig banbre paa forbubne tier eller i Morte og SSilbfaretfe, og b/eller iffe troe paa Segn, ber leber tit gorbommelfe. 2)erfom Pi eftevlepe ficerbommene i Por f/el» lige Sfteligion, bille Pi blipe bet ftorfte og mcegtigfte golf paa fyele Sorben ; Pi ffuue ba erfyolbe tprfe fra himmelen til at gaae fremab meb Israels ubg mægtige Kraft og forlofe Sorben fra mtb og Srælbom meb beng gplger, og opreife gril)ebeng og aliggioretfeng SBanner for Menneffejiægten. 3)er er et ttfiugtgfteb berebt, b,bor alle be Dprigtige af fjertet fumte famle fig, b,por be funne Pære i greb og b/por bereg 9tet Pil blipe bem gipen og beves obg Pcere i tfferr)eb. 2lfle golf funne famle fig om bette banner, forbi bet ftaaer faft og uroffeligt og ben perfonlige 9tetttgr/eb Pil blipe refpecteret. 2)ette er bet enefte teb paa 3or* ben, b,bor man npber bisfe ober; paa alle anbre reber nebtræbeg Snbibiberneg Sftettigtyeber og bereg (Stenbele ere uftffre. 3)ette Dtige omfatter Stlt, b/bab ber er Parigt og uenbeligt; bet Pil beftaae gjen= nem Jiber og Sbigfyeber rg bi meb bet. SSi bibe meb SSi-Sljeb, at herren f)ar paa* begrmbt benne ftore og forunberlige jerning, og b>an Pil fulbfore ben og -fønberbrpbe alle onbe og ugubelige kationer, inbtil be blipe e(e af ubg og gtørifti 9tige; men f/ang Sftige og Kirfe, fom nu er oprettet, Pil Pebblibe at ejiftere i 3)ette er bort 33ibnegbr;rb for aoe golf. 2>ort 9iaab er: aaer bort fra b,enbe, S mit golf! at 3 iffe ffuue blibe beelagtige i fyenbeg pnber og iffe rammeg af fyenbeg oplager." Maa herren bjælpe og til at Panere fremab, paa bet Pi maatte mobtage Magt og Mpnbigljeb fra ub, og at benne maa ubope fin Snbftybelfe inbtil Sorben er forloft og fyriftug befibber aqe digerne unber himmelen, er min 23on i 3efu 91aPn. ^men.

6 54 pfølbelfe df SPropljctieriie i 9)fornion8 23oiv (gra Millennial Star.") Sefolfniugen af" Slmerir'a er itu og fyar i mange 2Iar bceret et interegfant Gnnne. Ubcn SftormonS 23cg bilbe man iffe funne erljolbe nogen notagtig llnbcrretning om be oprinbelige Snbbtyggerc i bette [tore Sanb. 2)en tnfbirercbe fri«bent, 9)co[eg, giber en fort beretning i l[te SJcofebog Ilte (Sabitel om Bborlebeg poltene eengang bare enige om at Br/gge en tab og et aarn, JjiuS S ob ffulbe nnac til himmelen. Wltn erren forforrebe bere8 Sungemaal, faa at bc iffe forftobc l>inanben, ivoorbeb r/an bebirfebe, at bereg goreragenbe iffe Ir/ffcbcg : Dg herren abfprebtc bcm berfra ober al -SorbcnS Krebg." 2>et er otenfimligt, at bet iffe bar SRpfe Jpenftgt at fort'lare, B>orIebeg be abfbrcbte og Bborfyen be broge, eller r)bilfe Sanbc be Befolfebe, i&i Ban flriber jo fun, ai Jperren abfprebte bem berfra ober al QorbenS 5treb&. " Jjijbis man iffe Ijabbe Dbtegnelfer af (Stiger, en SprobBer, fem lebcbe baa 5lmcrifa gaftlanb, bilbe man iffe bibe, Bbor en [tor 3)eel af golfet banbrebe Ben. 9) en bbig forte gortocoiug Berom finbeg i 9Jiormou 23og ibe , beretter, at en SDtanb meb en meget [tor 5 ro og font octr meb bcb 33 ab el g STaarng DbBbggelfe, bleb obertalt 'af fin 33rober -Sareb til at paafalbe errcn og bebe l/am om iffe at forfiijrre bercg Sungemaal; >erren r)ovtc an 33ønner og befalebe barn at famle alle orter cebefro og Dbæg af afle lagg og fine lægtningc, faa bilbe ub gibe t)am Unberretning om fybort/en be ffulbe begibe fig. Og bet flere, bc banbrebe i rfen, og br/ggebc gartøier i Bbilfe be fore ober mange SSanbe, [tprcbc beb.frerreng ^aanb beftanbigen. Dg herren bilbe ei tilftebe bem at tobe t/iinfibcs Jpabet i Drfen, men Ban bilbe, at be ffuibc gaae lige til bet [orjeettebe Sanb, Bbilfct bar t/bberligt fremfor alle anbre Sanbe, Boilfet ub errcn f/abbe Bebarct til et retfeerbigt golf; og lian fjabbc til- [toret Sarcbg33rober i [inssrcbe, at Bbo, ber ffulbe eic bettc forjeettebe fianb, fra ben Slib af og til ebig ib, ffulbe tjene J)am, ben fanbe og enefte ub, eoerg ffuibc be borbc ubnjbbcbc, uaar B,ang SBrcbe lom ober bem. Dg nu funne bi [ee ub 33cjlutninger angaaenbe bctte 2anb, at bet er et forjættet Canb, og B, btlf etfomr) el[tgolf, bcr cier bet, [fal tjene ub, ellerg ffulbe be borbe ubrr/bbcbe, naar Bang SBrcbcS gbjbe lommer ober bem." 2>et gclgeubc af (Sir) erg 23og unberretter og om, at efter- [om golfene formerebe [ig i bet forjeettebe Sanb, blebc bc ugubcligc og Bragte bcrbeb ben gorbommel[e ober bem, [om herren Babbe [agt til Satebjj 23robcr ffulbe ramme bem, B>iå be iffe bilbe B,oIbe [ig til ben enefte og [anbe ub og tjene B,am. golfet Babbe inbgaaet Ijemmelige gorbinbclfer meb Bberanbre for berbcb at erb/olbe SDiagt, og Krige B^bbe B, erffet t Sanbet og be bare \aa Beftige i trib, at be enb iffe [tanbfebc for at Bcgrabe bercg 3)obe; be glemte fybilfe 23etingel[er ub beb 3arebg SBrober Babbe faftfat for at et golf funbe Beboe og eic bette ubbalgte Canb. aalebeg [tf atan ba ob til at opirre bem til Krig inbtii be 3lUe bare flagne, ja enbog mange SDiinioner; be brcebte B,beranbre inbtii 51ffe bare ibjclflagne, meb Unbtagel[e af to Konger, [om [trebe mo^

7 * pftjlbelfe af ^roplictiernc i 9)?ormoii3 S5og. 55 binanben til 53egge falbt, cfterlabenbe $ro» pfyeten Stber alene til at beffribe be [tore og forfærbelige Krige, r>an f/abbe bæret SSibne til. 5 Saa benne SDJaabe blebe.'jperren Drb opfptbte, at fytotlfeiføm^elft golf, ber eiebe bet forjættebe Sanb og gjorbe fig flplbig i pnb, ffulbe blibe ubrpbbet. erren enfigter meb bet forjættebe Sanb paa ben øftlige >atbflobe bare omtrent be [amme [om be obenfor omtalte meb ben beftlige 2)eel af Sorben. SSt læfe nemlig, at be nprørfle Seber blebe ubrpbbebc, ba be retftc til bet forjættebe (Janaang Sanb, (nu falbet SPalæftina og i Surfernes 33e[ibbel[e) tin' fun 3ofba og (Saleb og bem, ber bare blebne febte paa SSeien og tffe b,abbe bæret opfætfige, naaebe bet forjættebe fianb. 3)ette bi[er, at bet bar >eneng 53cftittning, at bet bebfte golf ffulbe bc[ibbe bet bebfte Sanb Sanaan ftgeg at bære et Sanb, [om flijber meb SJJælf og onning; begge bigfe forjættebe Sanbe ffitlbe Ijabe Dberflebigl/eb af Sibetg 9løbbenbigljeber og 33ebagetigf)eber for golfene og be ffulbe bcere rige paa 2)?ate= rtalier til tæberg og Semplerg Dpførelfe. 2>e gamle Satiner af Sper og gæ[tninger t entral-slmcrifa ere [laaenbe 33ebifer paa ben 9)?ængbe SDkrcrialier, [om Sanbet r/ar frembragt, og be bebife ogfaa golfetg gorftanb og 5)pgtigl;eb i at beuptte bisfe. gaa htnne rei[e gjennem 5imeri!a uben at blibe obertpbet om, at be ere i et ubbalgt fianb fremfor alle anbre Sanbe. SDcormong SSog giber ligelebeg en interegfant beretning om fyborlebeg herren befalebe en 9ftanb beb 9?abn ef/i meb fin Samilte at forlabe Serufalem og [eile ober be [tore 3Sanbe paa lignenbe Hftaabe, [om f)an fyabbe befalet Sareb og bang familie at gjøre, paa bet be og[aa maatte fomme til 2Imerit'a forjættebe og ubbalgte anb. -Sarebg SBroberg og ^ang gamilieg Sfterfommere ^abbe iffe bæret ttlftræffelig retfærbige til at faae fiob til at lebe paa et [aa gobt anb. ^aa ben ib fonteg bet, at erren bilbe prøbe e» ll/ig (gfterr'ommere, [om bare af SKanagfe tamme, en øn af Sofepfy, [om bleb [oglt t ^Sgppten. i[torien totfer bog, at benne 2)eel af Sofepfyg gamilie iun bare retfærbige og gobe i nogle faa eb, bborpaa be ligelebeg fyenfalbt til mange af be geil og pnber, Sarcbg Gsfterfommere t/abbe gjort [ig ffplbige i, tfyijbe blebe lige[om I)ine morberifle, ftolte og ugubelige. 3)ette golf babbe bor grelfer per- [onligen iblanbt [ig. -!pan beføgte bet forjættebe aub, Slmerit'a, ubbalgte tolb Slpoftler og oprettebe bangeliet iblanbt bem paa lignenbe 2)kabe [om I)an fyabbe gjort i 3eru[alem. eljig Gqterfommere fyenfalbt, ligefom be d)ri[tne SDJenigljeber i (Suropa og Slfien, til Slpofrafie, og bereg Krige bare \aa mange og [tore, at 9?epf)i S3ern falbt for amaniterne beres S3røbre paa Kampplabfen. 2)e Silobergblebne bare Samang Søm, migljagebe herren \aa meget, at bereg ^>ub bleb farbet af gorbanbelfe, og nu fjenbeg bigfe unber 5Jabnet Snbianerc i Slmerifa. el)i (Sfterfommere, b^big tammefaber tom fra Serufalem, bare altfaa ilte retfærbige for herren, b^borfor be itfe tunbe npbe S3e[ibbcl[en af bet ubbalgte 2anb i Slmerit'a, fom obergaaer alle anbre Sanbe, forbi herren l/abbe fattet ben S3eflutning,,,at t;bilt'etfoml)elft golf, ber eier bet, ffal tjene ub, ellerg [lulle be borbe ubrpbbebe, naar b^ang SSrebeg gplbe lommer. (Sfter nogle faa 21arl>unbreberg gorløb [pnteg bet, at errcn enbnu bar billig til at bette forjættebe og ubbalgte Sanb ffulbe beboeg og benptteg, ibet (5f/riftopber olumbus, [om lebebe i enuai^talien, fif ben Sbee, at ber maatte ligge et Sanb r/iin[ibeg Sltlanterb^abet. (Solumbug fif et fib og Ubruftning af gerbinanb og

8 56 pftjlbetfe nf ^ropfjcttmte i 9)Jormon$ S3og. Sfabella, kongen og 3)ronningen af pa= nien, og i Slavet 1492 opbagebeé 2lme» rifa. 33eb ang 2,ilbagefomft bragte Ijart fine anb mænb be glabe ibenber, at bet n^e anb»at bleben opbaget. 9tu ubbanbrebe golf i hobetal fra (Suropa tit 2Imerifa, og efterfjaauben opftylbte en mæg= tig kation, liig Sarebiterne, fiamaniterne og Nepfyiteme, bet forjættebe fianb paa ben beftlige Jpalot'ugle. 2)ette golf, fom ufyelbigbiig ilte troebe paa Gst$et )pteg» netfer, bar jetter ilte gobt nof for herren til at befibbe fianbet, tt)i bet Jjenfalbt til Ugubeligljeb, ligefom be golf, ber bare gaaebe forub for bet, og bet forfaftebe be 3ftaab, be fif af ben fibftc $topb>et 3o» fepf; mitf), fom herren Ijabbe opreift, ag følgelig bil bet gaae fin Unbergang imøbe formebelft Ugubeligljeb og SSantro. 2>e ^ijb^eber, hoften bringer baglig fra JtrigSfluepIabfen i Slnterifa, ere ftare 33e= oifer paa anbb^eben af bor Spaaftanb. Dpfytbelfen af en anben af (Stfyerg ^ropljetier, b>or bet figes, at b>ilfetfom* fyelft golf, ber eier bet, (Sanbet) ffal bære fri for rætbom og for gangenffab" er ogfaa bleben oploft oeb jempler. S3eretningen om krigen meuem bet amerifanjle golf og (Snglanb, bere Uafb>n= gigt;eb erflæring i Slaret 1776 og bere etb mcb at oprette bereg Nationalitet, ere ftærfe Sebifer for, at ^»erren erinbrebe fit Søfte, at bet golf, fom eiebe Sanbet, jtutbe»ære fri fra Srælbom, berfom bet obertjolbt f/ang 23ub og befalinger. 5pbagclfen af eneral Slrnolbg gorræberi i fine Unbertyanbltnger meb eneral ( Unton og SJtajor Slnbre i tåret 1780, ^bilfer, b>i bet fyabbe tyffebe«, biftnof bilbe Ijabe afbenbet ben amerifanffe Uafhængigt;eb, er ogfaa et sbebiig paa, at (Jtfyerg ^ropfyeti bar fanb, naar Ijan figcr, at fybitfetfemfyelft golf ber eier bet, ffal bære fri for Srælbom og for gangcnifab, og for alle anbre golf unber himmelen, ber* fom be iffun bide tjene fom er Sfefug Sfyriftug." Siben er nær, ba be <5ibfte=2)age Retlige ffutle boe oberalt i bet forjættebe anb; be jlutle fun gaae fremab paa 35i)ben og Øtetfærbigb,eben SSei, b>orpaa be fyabe banbret fiben anbb^eben bleb aabenbaret bem beb Retlige Sngleg betjening, for at fiffre bem be gorjæ'telfer, Jpevren gab til be tibligere beboere af fianbet 2U blibe betjente af (Sngte fra Jpimmeten, at bære famlet meb Retlige $$ropljeter og bære i elffab meb -føehige, faabelfom at nbbe ben ellig»2lanbg abe, ere ftærfe 23ebæggrunbe for be Retlige, ber lebe fammen meb be Ugubelige i bigfe Canbe, tit at»ære trofafte i be fagter, be b^abe fluttet meb erren, for at be een«gang maatte fnnne nbbe be SSelfignelfer, ber bente alle Srofaftc. Skandinaviens Stjerne. 2>en 15be 9lobember» Si optage efter umillennial Star" gøigenbe: tt&eiulte. 2)aafi^anMingeit. ftratagetfe uf V ræftcoøraract %aa mange teber ftjnes ber at mangle et flart begreb om ben gremgang&> snaabe, ber burbe bruges mob Sfteblemmer,, ber ere bletme afffaarne fra flirfen

9 >HcDafttoucu$ 5Bemærfutiifler. 57 og fem fremftille fig til Dptagelfe»eb 3)aab, Ijborfor nogle Ccerbomme angaaente bette ^nntt muligen funbe Pcere paa bcres $ptab3 i bigfe 23emcerfninger. 58t fyabe Ijørt negle af 3Slbfterne antage, at 3)aab og aanb paalceggelfe, ffjænfet til ^erfoner, ber retteligen ere blebne ubelufte af 2ftenigl)eben, for en jentagclfe af ben førfte ^bminifrration af biåfe Drbinantfer til bem, fom om ben fibfte Qaab og ^pa«nb2- paalceggelfe ftob i gorbinbelfe meb ben førfte eder blot Par en 2kfvceftelfe paa ben førfte UbøPelfe af biéfe Drbinantfer, t/pitfet iffe er Silfoelbet; ligetebeg Ijar bet faloet 9iogle inb, at naar et Snbibib, fom befab en eller anben rab af Spræfiebømmer, blet> ubeluft, jlulbe bet famme s 45iCE(tebcmme befrcefteg paa bem»eb Dptagelfen i Ståen. SSi t-ibe ibetminbfte, at nogle af be ^erfoner, fom befab ^rceftebommet førcnb be blebe ubelufte, fyape ben Sfcee, at naar be atter blebe optagne Peb Daab, pilbe bere tipiigere 5prceftebømme blipe bem tilbeett igjen. SSeb at oberromfe bette ^unft, bnrbe enfyber 36lbfte lomme til ft-orftanb om fyans fpltgt i benne -Ipenfeenbe, og berbeb blibe tftanb til at fcanble i forening meb alle ljan ibrøbre og i )bereen?ftemmelfe meb ub8 CoPe. Raar et ^nbibib er biepen aff!aaren paa ben rette SJJaabe fra Kirfen, for» fpilber fyan eder fyun alle be Dtettigfycber og bet ^rceftebomme, SSebfommenbe fom 2Reblem i 9Jjenigb,eben befab, og bliwer i enfyper.ipenfeenbe at betragte fom en gremmeb ubenfor ub3 ftirfe cg 3tige; bette er ingen pipl nnbert'aftet. 2)er fan i enfelte S-ilfælbc pære >mftccubigr/eber, ber ere unbffr/ibenbe for SSebfommenbe, og fom i ub» Slafpn t'unue formilbe ben traf, ber ellers flulbe libeé for Dbertrcebelfeu; tt)i naar ^erfoner tun ere begapebe meb faa (Sbuer og en minbre gob tforftanb og be iffe fetp ere ftylb i beress Ubibent/eb,»il Jperren fee til bem i Waabc og Sarmbjertigfyeb, tb, i fom tyan figer : toem 9Heget er anbetroet, af fyam ffal man frcepe SUiere, men ben, fom iffe oeeb fypab - erren$ 33iftie er, og gjor Kjbab ber er. >ug Pcerb, jlal faae libet ug." 9Zaar ber l?anble3 paa en pasfenbe og tit Dmftaenbigljeberne fparenbe 9JJaabe meb et Sfteblem af Kirfen, og Ijan bliper ubeluft, gjør bet ligemeget fybabenten fyan forftaaer fiibt eller 9tteget; fyan bittoer berøpet etfypert Krab paa be 33elfignelfer, t)an fom trofaft og oprigtigt Sfteblem af Kirfen funbe fyatoe ert/olbt. Jptoto fyan jenere ompenber fig og fommer frem, befienbenoe fine imber og begiærer 1)aab, bør benne Drbtnantfe ubfores paa ben rigtige 2)iaabe, fom om bet Par førfte ang Penne Orbinantfe abminiftrerebeg til fyam; faalebeå ogfaa meb Jpaanbépaaioeggelfe. S)erfom et SJienneffe fornyer fin 5^agt paa ben iftaabe, fom bet bleb befalet Ijelc Sftemgbeben i at gjøre, ba er bet en ientagelfe af ben førfte 3)aab og Jpaanbépaatæggelfe, og alle be 3?e(fignetfer og bet ^ræftebømme, b,an befab førenb fin Reformation, bille igien blibe befræftebe paa i)am, og bet meb Rette, tbi ^er b,ar ingen Dbertrcebelfe, fom fortjente Ubeluffelfe, funbet teb, men bet er fun en befaling fra herren tit SSebfommenbeg 33eftprfelfe i Sroen. Slnberlebeé forb^olber bet fig meb en 2Ranb, fom befibber ^rceftebømmet og for Dbertrcebelfe af ub 25ub bli»er afflaaren fra Stirfen; Ijan fan iffe gjøre t?orbring paa at erbolbe i ^ræftebømmet igfen Peb fin Optagelfe i amfunbet forbi c)an eengang befab bet; b,an betragtes fom et nr;t 9)Zeblem og maa berfor ogfaa erbolbe fin 2Jipnbigl)eb eder fit ^rceftebomme faalebe fom b^an førfte ang bleb fat i SBefibbelfe beraf Ijbié bette ffete paa rette SJlaabe bet Pil fige, l)toi8 t;an erb.olbt ^3r«ftebømmet Peb SJabenbaringené Slanb gjennem ben 3)Janb

10 9?aar 58 Sftebafttonené SSemærfningcr. -etter be SUTcenb, fom l^asobe SJhmbigtyeb til at falbe tyam tit*prceftebømmet og bcfrcefte -bet paa tyam. SSi funbe ønffe, at SWenigtyebenS 2 Ibftcr fulbfommcnt forftobe bettc, ityi bi troe ber tyar»ceret nogen 9fti forftaaeife angaaenbe bettc SJSunft paa nogle <Steber. $toif bi prcefiberebe o»er en reen i Kirken, og tolb SKcenb, fom ba»bc l;abt ^rceftebømmet, men»are ubclufte, frcmftitlebe fig tit Spragelfc i 9ftenigtyeben igfen, bilbe bi i!fe orbinere 9Jogen af bem, mebminbrc bi tyatobe SJrug for bem og 4>le»e tilffmtbebe beb Slanten tit at tilbele bem sprceftebommct; bi bitbe flet iffe faae bensbee, at forbi be eengang tyabbe bceret i SPrceftebommer, ffulbe betigjenpaalcegge bem fremfor anbre totb SDtønb i renen, bcr bare trofafte, men iffe fer befliffebe i SPræftcbommet. SSi cre otoerbebifte om, at entyber retrcenfcnbe Sftaub, ber efter at $abe»æret ubcluft, bliber optagen i Wtmi^Mn, bil bele be Slnffuelfer,»i tyer tyabe ttbtalt angaaenbe benne jenftanb. Qt 9)?enneffe, fom er oprigtig og bbmtyg,»il ifcc tyige etter tragte efter SJtynbtgtyeb, tybørmeget tyan enb flatterer ben, men»il»cere $tab og tafnemmelig»eb at»ære et SWcblem i tyrifti.tirfc; t)an»it»ente til bet behager Jperren at iflcebe tyam mcb $prcefrebømmet8 SJtynbtgtyeb igjen, og naar tyan ba atter bliber fceffittet,»it tyan fanbfonligtoiis fcette mere $riig ber»aa enb førfte ang, tyan befab bet, og faa»it tyan cere fin Kalbclfe og opfr/tbe fine pligter. 2/ieben?»i f!ri»e om benne jenftanb,»ide»i paapege en anben feilagtig Dpfattelfe, tybori 33røbrene af Sprceftebømmet gjørc fig ftylbige.. en 9ttanb er bleben orbineret til ^prceficbømmet, troe Sftogle, at ban ilte fan fufpenberes berfra, nteben tyan er i Kirfen. SDtan troer, at bet preefibcrenbe Sprceftcbømme fan orbinere og tilbele 9ttt/nbtgtyeb, men fan iffe tilbagetage etter fufpenbere SSebfommenbeg ^raftetømme, xtben at ubetuffe ben, ber befibber bet. Set er o»erf(øbigt at omtale bette *Punft»ibtløftig;»i betyøbc blot at bemcerfe, at ben Sftagt, ber fan tilbele SJtynbigtyeb, fan ogfaa fratage eller fufpenbere ben, ber font Sftmtbigtyeben bliber misbrugt etter»anceret; berfor er bet iffe nøbbenbigt, at SSebfommenbe ffal ubeluffcs af Kirfen og berøbes al 9iet tit at»cere Sfleblcm af Hftematyeben, forbi bet?præftcbømme (Smbcbe, f)an beftceber, bliber tyam fratagen. 3>et er ingen Sbibl unberfaftet, at 3Roglc tyabe føgt i»rig efter at crtyolbe Sprceftebømmet og ogfaa, at nogle Gmfclte tyabe»æret ubifc nof tit at tilbele bet, tyborbeb ben (5ne ^»rigtyeb i forening mcb ben 2tnten SKangel paa SSiiSbom ty ar bebirfet, at SRogle ere blcbne paalagtc bet tyefltge tprceftebømme, fom, ibctminbfte for en fort Sib,»itbe tyabc gaaet langt bcbre frem»eb at ftaae i SKenigtyeben fom 9JJeblemmer. Jpbor bettc tyar bceret Sitfcelbet, er bet let at inbfce, at Omftcenbigtycber funbe benbe bet faalebeg, at en ufpenfion fra bere Sprceftebømme»itbe bli»e nøbbenbig inbtil bcr«s Ubibentyeb fbanbt bort for erfaringen i at abminiftrerc baugeliets Drbinantfer faalebeg, at bet funbe»cere ub til Setyag og tit bcre SSrøbreS SilfrebStycb. Sil &kroligelfe for be Retlige»illc»i bemcerfe, at entyber trofaft SJianb, ber er af SfSraelS uu,»il tibligerc etler fencre blibe beflittet til ^rcefte bommet; ttyi tyan er berettiget bertit»eb fin lægtlinie efter ub Eøfter og fagter til gfcebrene.

11 ; Sorrcfpoiibance. 59 < øtreføptt&aitce. 5lmcrifa tore alfføjkb, ben 18be eptbr ^ræfibent 3c fc 91. mity, S Cere 33rober! bi jeg ffulbfi bæve faa fyelbig at berette bor Slnfomft fertil førenb anbrc af bore SJrøbre, (filtet jeg l;ar runb til at fovmobe) bifle btéfe Cinier maaftee bære af nogen StøtereSfe. Seg formober 2>e er unberretlet om, at 53i{lob $rc[tou Sontbagnt, i fybilfet jeg og en [tor SJccengbe fanbinabere befanbt og, forlob glorcnce ben lobe Sult. SJSi Ijabbc en f/elbig 9tcifc, inbiil bi naacbe benne tab ben 9bc b». Sif (kompagniet, [om bcftob af 300^erfoner foruben ubj!ene, bøbc fun 3 23ern, fom bare fbgeligc før> ettb bi begtmbie Steifen ober letterne, g-lere blebe oberfiorte, forbi bc itt'e bare forj'igrigc nof, og bercs 3>ob fvmte? at bære bi?, men bcb Zxo og Son ere be SlUe bkbne betbrebebe, fom om 3ntet bar bombet, mcb Unbtagclfe af en fbenf!5j3ige, ber braffebe Senet negle Dage forenb bi anlom bcrtil. Den barme og terre 2lar&= tib bebirfebc, at SSanbet i glatte globen cg ogfaa i roeetroater bar meget labt og Kreaturernes $ober bkb næflen ob» brcenbt paa mange reber. 33øre Krca«tuter blebe t/olbte i gob Orben bele SSekn. ($n ptubfelig pgbom bvcebte omtrent 25 af bem, ba bi tom til loectroater, men faa ftanbfcoc ben Dog igjen. 9J2eb bisfc faa Unbtagelfer gif Steifcn ober letterne f/etbig af. ftoruben bore 55 Sogne, ber bare bel belæ?[ebe mcb SDcaffincrter og SPaSfagercr, bar ber 12 Sogne, ocr eicbes af Srobre, fom fulgte meb bort elflab. Srober Sfjrefton er en gob 9)tanb; 1)an$ gorauftaltniugcr bare ubmærfebe; b,an Ijabbe [tor Snbftybelfe baabe ober mi«gvanterne og Kubfiene, b. billet bil ftge meget, naar man erinbrer, at en (5api^ tain faaer alle lag? Snbibiber at pa?fe baa, naar man reifer ober letterne. (Suigbeb og broberlig Stjærliglkb t/erfkbe, og bet ifær iblanbt Srøbrene fra fanbinabien. Kubfrene bare benlige og berebbiltige til at afhjælpe etfybert abn, be funbe, for be Retlige. S^aar jeg tager 2flt i betragtning, fan jeg ifl'e unblabe at ubtale ben SDiening, at kg anfeer bel langt bcbrc for golf, ber ere ubante til at!j[ øre Ojer, at tage meb StrfenS Sogne, ba be berbeb unbgaac mange Ubehageligfyeber, Sefbærligfiebcr og Slnfbarltglkber, fom bille ncbtrbffe bem, ber ere ubantr meb bette Slrbcibe. ftubfteue og bc SDiænb, ber ere ubfenbte hjemmefra til at bjælpe be Retlige, ere ifl'c alene i Sefibbelfe af ben nobbenbige (Srfaring for en faa lang Efteife, men be ere ogfaa futbe af Sib og Sune og Ijælpc berbeb til at forforte S i» ben og gjere Sieifen? Sefoæriiglkber lettete. 2)er Ijar bceret nogen r?gbom og 2)obeligl)fb i nogle af kompagnierne iaar paa runb af Sorten, ber nceften b>r obelagt Stir. 3)et er forbaufenbe, at æben [taaet faa gobt ber fom ben gjør. Råberne i tore attfø tab frembr/ber i anbfyeb et fmuft tue for ben trætte SReifenbc? ic. -Seg t;ar fyabt abfftflige SSblct, fom jeg nof turbe ftitk ober anbre Sanbc? [aabcl i torrelfe font i mag l)er fiitbcs fortrinlige ftærffener, fom fun fofk 1 SRig.8ba.Iet fjeppen, S lommer, Stprifofer, ftirfebær og Særer. Sbet Jeg fyar gaact op og neb af aberne Ijer, r)ar jeg fcet mange Srceer, fom nceften gtbe efter for SS ægten af ben grugt, ber fænger

12 : I b. 60 (Sorrefponbance. paa bem. Der er >»erfløbigl)eb paa Sirbeibe fov migranterne, fem lomme inb nit; be fole 5XUe bet i bereg ntye jem og bille iffe benbe tilbage, tr)t be erfjenbe, at tyer er 3 rael rette Jpjem, mebens traffebommene, font ffulbe ramme be Ugubelige i be fibfte Dage, gaae ub o»er kationerne. 3 be 37* 2lar, jeg Ijar»æret borte fyerfra, er ber fteet megen goranbring og gorbebring, baabe i timelig og aan* belig ertfeenbe. Set n»e Sweater er en ftor og anfeelig 23pgning ; jeg»itbe onffe jeg»ar iftanb til at fenbe Stegninger beraf wb i 23erben, faa»ilbe ben fee, at be ibfte^dageg Retlige ogfaa befibbe (Sb* ner, gorftanb og mag til at opføre ftor* artebe øgninger, i $ort)olb til be Dm* ftcenbigf/ebcr, fyborunber»i le»e og b>»e lebet ftben»i ble»e et %olt Sn ftor Jtirlegaarb er bleben bygget i min 3ra*»cerelfe og ligelebeg mange fmuffe 3ore* tagenber ubførte, font toibne om golfets SJoung ere anfomne fertil fra 9iero=9JorF. (Sapitain 3ol)n SJhtrbocf anfom ben 29be Sluguft, anberg ben 5te bg. og Sofjn 9t Soung ben 12te bg., bbig kompagnier beftobe af Retlige fra fanbinabien. Det er nogen SEib fiben 23røbrene (S. 2B. 9Beft og 33. SJoung iun. anfom til benne tab. er Ijcrfler greb, (Snigbeb og al* minbelig SEtlfrebét)eb blanbt jollet, fom boer mellem bigfe bjerge, og nb er meb bem. Det er behageligt atter at»cere hjemme og»cere famlet meb ben -Spøiefteg Stjenere. Seg fyai albrig feet ^prcefibent gjonng og ftimball»cere mere beficelet af Slanben enb netop nu; be ere affyolbte af golfer, Ijbortil be ogfaa ere»cerbige. Det er tilfrebgftilienbe at tcenfe paa, at alle migranterne lomme fertil uben at bti»e forfttyrrebe af ben ftrig og 33lobgubgr;beIfe, ber finber teb i bette anb, baabe til* fyoire og tilbenftre. Dette eengang lt)ffe= lige Canb er nu i en elenbig forfatning; ftlib og fom bil fyanble i fretfcerbig^eb, fan fnart foinge 9cationeng torfyeb fbinber flpber i tromme. og gotfetg 33lob fig op tyer og blibe 23orgere af 33etpb«33eljag at fyilfe 33robrene 3or/tt mitt;, ning. 23røbrene (Sluff og 23ed)ftrøm tiu ligemeb flere af be bjemtoenbte SUiigfionaiter talte i SEabernaHet i ønbagg CSfter* mibbag; bereg 23emcerfninger gtcebcbe og opmuntrebe be Jpellige f/er. 23røbrene $., glbrebge, tain og 3ot;n 3B. SlUnberg og 33røbrene i (Sontoiret. Mna ub»elfigne Dem, 33r. mitl), og gi»e Dem Styffe i Dereg anf»argfulbe ^(igterg Ubforelfe, ønfler Dereg 33rober i jagten. 51. Sljriftenfen. 3 Millennial Star" finbeg folgeube Ubtog af to 33re»e, bet førfte fra $Prcef. 33. $oung, bateret Ilte eptbr., og bet geube Drben: S. $. SJJurbocf ben 29be Suni ; 3. 2ft. anberg ben 6te Sult ; 3B. D. 5prefton ben 9be Sult; $. Gebeter anbet fra Bilførb SBoobruff, ba» 25 Gult ; D. D. 2flc5lrt >ur b. 6 Sluguft; teret 8be eptb. ; be ere begge fra 3ion J. D. aigf/t ben 8be Stuguft; S. 2B. og»i fyaabe berfor be Retlige»itle Icefe 2BooIlet) ben 9be 51uguft; S.. 5Rtcfg bem meb Snteregfe ben lobe Sluguft; 5R. pbe ben Ilte De ti (Sompagnier, fom afgif f/er* Slnguft;. D. 2i>b;iteb.l5. 51uguft. gel* fra til glorence for at f/ente gragt og be genbe Uafljcengigljebg-Sømpagmer, fom be Retlige hjem, begtynbte jemreifen i føl* falbeg, ber reife meb egen SSeforbring paa

13 (Sorrefponbance. 61 egen 23efoftmng, forlobe Ugelebeé $lørence: $atter[on ben 30te Sum; S, 9t. $oung ben 7be Suli. Det er bel imu ligt, at bcv er flere kompagnier af fibftnævnte lagg paa 2>eien t/ertil, men berom er jeg iffe unberrettcr. apt. 9)?ur* boet meb ompagni antom fertil ben 29be Sluguft; apt. $atterfon ben 4be; apt. anbcr ben 5te cg Qiapt. SPrefron ben 9be b. apt. aigbt reifte forbi Saramie ben 5tc; tbaft 2DoøIIcr/ ben 6te og apt. 'Stido ben 7be bl. frer ben ^purtig^eb, b>ormeb (kompagnierne fyabe reift iaar, er bet at r/aabe, at apt. SSt^ite, font forer bet fibftc ompagni, tit bære t)er omtrent ben 15be ctøber. (Sfter en Ipt'telig 9?eife ober Sltlanterf/abet, fyabbe migranterne en betbig Dour gjennem taterne til Florence. fterat Prober Ibrebge Ijabbe titffrebet Dem b/bormeget jernbane- og Dampffib?bi(Ietter fra 9ceiv gjorl til Florence bilbe tofte, forlangtes bcr omtrent 5 Dollarg mere for bber 2?o$en, bbilfet bilbe lmbe bebir* fet ftor ftorftprrelfc i $>knge ginantébcefen, men t>an bar ba faa belbig at faae Sprifen nebfat til ben forft jbeftemte, tjbor* beb alle migranterne blebe fatte iftanb til at lomme I)eelt igjennem til Florence. SSore migranter reifte gjennem 2llbanp netop paa ben Dib aue >lpaanbbær!ere tjabbe fagt bere3 31rbeibe op, forbi be bilbe t/abe beb gobt SKob og i SBcfibbelfe af gob elbreb, unbtagen 33r. SBeft, l)bté unbb,eb bog t)ar tiltaget bettybelig. 33røbrene $. Sittle og er»i ill reifte forbi 9Roct -Snbcpenbence ben 4be b8. meb ofter annon og t/enbeg mtgftc 33arn; Selegrammet, fom inbefyolbt bettc, mebbeelte ogfaa ben forgelige fterretning, at t/enbeé lille 2»aarige Datter bøbe ben 2ben b. iben jeg benbte tilbage fra Dijie, (33omuIb egnen) I; ar jeg beføgt SProbe, b>or bi fyabbe gorfamling to Dage; ben 19be begab jeg mig i el ffab meb ^rcef. ffimball og SBell«, flere af be olb og 2lnbre til Sogan t acfye SSallet;, b,bor ber aft)olbte gorfamlinger ben 22be og 23be f. W. ; bi afb,olbt ogfaa ammenfomfter paa anbre teber paa bor SSei, og benbte tilbage ben 26be 2luguft. Da bore norbre ettlementer nu ere temmelig gobt beb Sftagt og efterfom bette 2lar migration bar ftor, flat S3rober.. Sticb, reife til S3ear SRiber paa ft«fiben af Qaåjt SSatlei? og banne npe ettlementer. Der tan naturligbiig iffe blibe gjort meget i fteraaret Søb, itben at ubfee tebernc, labe gorjtanbøninger, op«maale Sanbet og gjore 2llt fcercigt for Sinteren? ftømme, faalebeé at man ftraj tan tage fat meb forntyebc kræfter, naar goraaret tommer." mere Søn, men ogfaa tyer pagferebe be uforfrr/rret forbi, kompagnierne paa tynofure og Slmajon ant'om til 9?ero gjorf at't'urat fom 33ebægelferne beb llbffribmngen berfteb b-abbc lagt fig. fter Sllt at bomme, babe bi jeet errcn aanb bceret ubraft ober fine r 33ørn, ta be bare paa. abet, paa jernbanerne og paa (etterne, faa bibt bi ere unberrettebe. Prober.. Ibrcbge og min øn, Solm 2fi. goung, ant'om bertil ben 26bc f. 9)c., og. SS. SScft og min anben an, 33rigfiam?]oimg, ben 27be; mit ^ir/r/ebeme finbeg nceften alle i Deseret News." Spræfibent goung talte temmeligt ftrengt til be Retlige paa r)au Dour til be norblige gne. ^an raabebe ifcer til at btygge ufe til ftornforraab og beri famle af alle lag for at Funne imobegaae ^>unger nøb paa fob 2lar; til at labe af meb at fenbe 9)ieel til albuminerne i be norblige gne; at ftanbfe meb at labe hornet til S3rænbebiin og berpaa britfc bet, og formancbc til at

14 «62 (SorrelponDaucc. (tanbfe mcb at reife til 2J?inerne efter ulb. Slange lufinb tymh 3Weel et bfetoen folgt for ett SPtiiS af 3 Dotlarg pr. Sentner, og berpaa fenbtiil Sflinerne; golfet fyar tæret bumt not til at fælge faameget til Rebningerne for potpriig, at ber næften er bleten Mangel paa Wied paa enfelre teber r)e8 og felt. om gøtge af Sorten Ijar -iptebcfyøften tun gibet et ringe 33r/tte. 9)ielet fælgeg i Minerne for 40 Dotlarg pr. (Jentner, altfaa tjener Jpanbelgmænbene 37 Dotlarg pr. Sentner for at fore bet fjerfra og beriil, en træf«ning paa 400 engl. 9Jcile; bet fælqeg førfte ang for 6 DollarS pr. Sentner paa Sorbet tyer ibag; førenb goraaret tommer til bet fttge bettybeligt. Strmeen forøget ftabig omfring og; bet foneg ben er beftemt paa tor Unbergang, men ben tager feil; ben»il felt falbe i ben rat, ben graber for be Jpetlige. 33i fjabe iaar fyabt en ftorre Sorte enb nogenfinbe tibligere i bigfe Dale. 3nbianevnc og olbaterne tyabe opbrænbt totene teb 33jergpa fene og faalebeg øbelagt Sræ til mange tufinb Dotlarg SScerbi. 3gaar beføgte eorge 21. mitf/, jeg felt og glere ^ræfibent Joung Ulbfabrif, fom tar i fulb SSirtfombcb ; ber finbeg 240 pwbler ; gabriffen ligger teb ben oterfte 2JMe teb Itantyon Sreef; bet tar fmutt at fee fyborlcbeg Shbeibet gif fra aanben. 2J?an er ifærb meb at btgge en SJomulbSfabrif. glere af migrant- Sompagnierne ere antomne. (Smigrationen er gaaaet ftabig og uforfttyrret frem, faa tibt jeg er unberrettet. 3»ai (gortfat fra ibe 47.) Den ncefte Dag tentebe Dberftlieutnant tøinfle paa mig, fom, ba jeg traf fyam, unberrettebe mig om, at Officererne for ijilitfcn ønjfebe en ammenfomft meb og for at tomme til et 9cefuttat om be Dbiftigfyeber, ber ba ejifterebe, ba Officererne unber be nærbærenbe Dmftænbigf-eber ifte enftebe at fcette be ftrænge Drfere i Ubførelfe, be c-abbe faaet, ^toi bet tunbe unbgaaeg. Seg efterfom ftrar, Snbbr/belfcn og begat mig tifligemeb b rr. SKigbon, Scobinfon, SBigljt og ^ratt til en ammentomft meb Officererne for Militfen. Sftebetfor at befjanble og meb øfligr/eb og fom 9>cogle, ber tåre tomne for at oterteie gorf/olkne, blebe ti tit tor [tore Sorbaufelfe tagne fom Krigsfanger og blebe forte til bereg eir. Det bilbe tære forgjæbeg for mig at beftribe, b^bab ber Ijænbte og mebeng bi opfyolbt og i eiren. Det afffyelige >t/l, fom ubftobtes af meer enb tufinbc Snbibiber, fybig njtet bare at labe bereg etn gaae ub oter mig og mine SSenner, tar not til at rore bet fyaarbefte fjerte. Dm Siftenen maatte ti lægge og neb paa ben tolbe Sorb, omgiben af en ftærf S3ebogtning. 35t hait Officererne om at gibe og Optagning om fyborfor bi bare arreftcrebe, men be affloge folbt enbber amtale meb og. Den næfte Dag af«fyolbt man en Striglet oter og, bbori bet beftemteg, at Jeg og be «trige af mine SJiebfanger jlulbe jttybeg. Denne Dom flulbe

15 Sofeplj initf)* SeonctSløl). 6a ejeqberes ben paafolgenbe Jrebag SJcnrgen paa bet offentlige SEotS) til ( r,empel for be onbre 9)ieblcmmer af bor 2)ienigt)eb, font man fagbe; men»eb ub naabige SOM* lemlomft ffulbe bcres morberiffe SInffag itfe blibe ttbfort. 2J?ilitfen brog berpaa til mit uu?, af fysitlet ben ubbreb min familie og bortforte alt mit ob ; bette féctc meb eneral SucaS'S amtr/fte. Da jeg r)ai)be Seiligfyeb til at tale meb eneral SBilfon, fpurgte jeg b,am om ^arfagen til benne 33eljanblingémaabe. Oeg fagbe Ijam, at jeg tjtylbebe Dcmofrct* tiet og fjaobe altib unberftottet (ipnftitu* tionen. fertil fbarebe Ijau: Det beeb jeg nor, og bet er berfor feg bil jtybe Dem eller labe Dem brcebe." 33i blebe forte b,en til Sorbet, og efter mange Unberfyanblmger bleb bet o tillabt at fee bore familier, men ftcerft bebogtebe. SJcin familie grceb, tb,i ben troebe, at be ugubelige enfigter, man $ abbe ifinbe mob 08, f!nlbe blibe ubforte ; be flrmgebe fig J)ulfenbe til mine flæber. Seg bab om Siflabelfe til at faae en pri* bat Samtale meb min Jpuftru i et til* ftobenbe SScerelfe, men bet negtebes mig. Da jeg tog Slfjfeb meb min familie, bar jeg ncerbeb at butte unber. -JJcine SSøm tlt)ngebe fig til mig, men blebe bifte til* bage meb pibfen af olbatemeg $aarber. 2?i blebe berpaa forte til Sactfon liountp unber eneral 2Bilfon )mforg; unber bort Dpfyolb ber, maatte bi lige* lebe fobe paa ulbet meb en ftappe obet o» og et ttytfe Srcenbe til >obebpube ;. for bor oft maatte bi enbog betale. (ftortfeetteg.) Sfais&tttgcr* fjonbt 5J3Ijilofopljerne betragte Satter fom en (Sgenffab beb fornuften, er Oberbribelfe beraf bog altib bleben anfeet for et Segn paa Daarflab. n flog 2)Zanb bil albrig gibe efter. aalcenge Ijan tan røre fig og brage- Slanbe, bil I)an ubrette 9coget, enten for fig felb, fin SRcefte efler (Sfter^cegten. 2Ba* ffyington arbeibebe nceften til fin fibfte ib Dune. aalebe bar bet ogfaa meb- Sfranflin,.Spovoarb og ^eroton. DereS ib3fraft fbanbt albrig bort. -Sntet formaaebe at fortære bereå Slanb. Det er en bum Sbee at iroe, at man bor lægge fig neb og bøe forbi man er gammel. bem er gammel? Den SSirffomme er bet ittc, ei fyeflee ben, ber baglig arbeiber i 2?ibenj!aben, fåunfienå efler obgjørenljebeng Djenefte; men ben er gammel, ber tiflaber, at t)an3 fåraft fbinber bort og laber SibetS Soraar benrinbe ubett nyttig Seftjceftigclfe, for fybem Siben er for lang og for fybem 2llh ftmes at bære 5Dti mobig^ebeti Dragt. Der er Sntet, ber birfer mere til et 9Jcennejfe fjønfyeb og 5traft, enb en gob fjarafteer. Den opljoier fyam i b>ilfenfomb,elfi rifling,. 1) an inbtager, og gjør fyam Wxe paa b>it en af SibetS tabier, f)an enb befinber fig. (Su gob St/arafteer burbe eftertragtes fremfor alt 2lnbet paa Sorben. Sntet flabiff 3tebf!ab, ingen liftig. Smigrer og Sngen, ber Jager efter 9Sre, befab nogenfinbe en gob Sfyaratteer; Siet-

16 64 SSIanbiiiflcr. færbigfyebeng rene læber fyabc albrig bæret tilftebe fyog aabanne. Jj?bi unge 9#ænb blot bibfte, fybormeget en moralfl (Stiarafteer bilbe opfyoie og foræble bem og fybor l»fe bereg greintibgubftgter enbogfaa i bette ib bitbe boere, naar be befab en ærlig og bttbig SEænfemaabc, faa toilbe man albrig træffe bein Ibttenbe til s Jh)ggeg» løgfyebeng og anbfeligfyebeng remme. gn oprigtig æge. ( n >erre befugte for nogen Sib fiben en Cæge, bbem r)an fpurgte om 9iaab for 9tljeumatigme, bboraf fyan bar meget plaget. fiægen fatte fig neb og ffreb oieblitr'clig en Øiecept. Da patienten bitbe gaae, falbte Doctoren fyam titbage, figenbe: htlbe mindpjfrift bære faa fyelbig at birtc tilsinbring eller i8efrielfe for >ereg mcrter, befyag faa at labe mig bet bibc, ba jeg netop felb liber af en tygbom, liig 35ere8, og jeg i be fibfte tpbe Slår forgfæbeg b,ar føgt at befrie mig fra ben." Ojenfibig Db er bær el fe. 3)er bil altib fyerjfe Uro i bet uug, l)bor Dberbærenfyeb meb binanbeng bagbeber og $eil iffe finber teb. 3)erfom man lægger et enlelt tbfte 33rænbe i en )bn eller paa et -SSIbfteb og romber 31b i bet, bil bet gaae uh', læg berimob et tbtte til, faa bil bet brænbe, og berfom man lægger flere enbnu, bil man tilfibft faae en ftor Stamme. Derfom et Sent i familien begaaer en $eit og l)an faaer Søb at bære alene, bit t>an maaflee flamme fig og gjore tjorbebring, men naar man laber ben ene eftigb,eb gribe fat t ben anben, og lægger bet ene tbffe 33rænbe paa Siben efter bet anbet, laber bet ene ftøbenbe bar følge paa bet anbet, bil ber fnart bære en ftor 31b, ber bil gribe fat i 2ltle. (In 3Jtatrø8 falbt 8 a 10 Slien neb fra Sattelagen paa et ftrtggffib og traf i fit galb Sieutenanten.,,( lenbige," fagbe Officeren, liborfra fommersht?" 3eg tommer fra -Srlanb, $x. Sieutenant!" bar STOatrofeng latoniffe bar. 3 n t> t) o 1 b. ibe. SBemærfninger af >.. 2Bclt Dpfb, tbelfe af^ropljetterne i 2Worm.58og 54. 9teb. 33em. (Ubelutte. Saabgbanblingen. ^ratagelfc af ^ræftebømmer) 56. ibe. (Sorrefponbance (Slmerifa) Sofepb, mittjg fiebnetgløb (fortfat) tanbinger 63., fanbinat)ien6 fjerne" ubfommer ben lfte o^ 15be i Ijttcr 9ftaaneb 03 iaac% paa Sontoiret i orcn#en$gabe 9lr. 14 "lfte al tiloenfrre 03 paa alle fongelige ^ofkontoirer. UbgiDer og forlagt af 3e*fe SL mi ti). Srtoft bog S?. (. Sorbing.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril 1915. SBebtfer for, at et [tort og

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at

bem om Sagen i en fbftøtte, om batten i en Slbføile. Jpi>ig be fyabbe baret tro= fafte, bilbe erren I;abe tiffabt bem at 177 Sftanfimaotens Sfierne. rpn for åt $iå#t Jlaøtis 1*1%. anbfyeben, ftunbjtaben, >bben og roen ere forenebe. 11 Aars. Nr. 11 Den lo. Maris. 1863. Priis I 6 Sk. pr. Sale af 2@tøfite Støst Safter, affjolbt

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne

jo f>ar gibet o? ben. an fyar begabet og meb herlige Slanbgebner og meb gubbommelige befibber, og b,an fjar fat og baa benne 177 SfianOuiaoiens Stjerne. rpn før åt jfcdfte Dagrø idhf*. anbljeben, ftunbffaben, 2>tyben og STroen erc forenebe. 13. Jkilø!fr. 11 Den 15 Marts. 1864. Priis : 6 Sk. pr. h}. of^olbt i SEabeniaflct, tore

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe

eoer fomme neb fra Jptmten meb fine SSogne og øbfamle be fattige Jpcfltgc i englanb, Jøtlanb, 2Bale8, Sfrlanb, fanbinabien og Øerne i ^abet og bringe 12i* Sftanbtnaotens Stjerne. < rpn for de j5td(fte faørø {tilfør anbfjeben, ftunbflaben, 2>tyben og roen ere forenet- e«2(1. Aars. Ir. 9. Z)e Rattime* Ubfttelfe.

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

00 "00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^

00 00. -CO _co =1^ !co. jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ 00 "00 -CO _co ^m =m 0 i^ =1^!co jjfiiujei,-. BRIEF BH 0041410 :1^ ^SOs^ ^A I in O c t 8 fi I o n u e. II!) haft ti( en c^riftcllg ^i6:itf)ctif. 9lf «: å. C. ijocbf. v^iobcnluumi. 3:ovla!}t af S. 91.

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg

er bet, bi minbft befyobe* SSi ønffe og bebebe en SJtøngbe bebc, gobt 9ftecl, 33iin, Dlie og alt Slnbet, fom fan bbrfeg 193 Sftaiibtuaoiens Stierne. n for åt jlidftø gaø*8 Iplttg*. anbr)eben, ftunbffaben, 2>»ben og roen ere forenebe. 13. Aar». Ir. 13. Den 1. April 1864. Prns : 6 Sk. pr. Exp. %a\t af tytæfibent ^ri^am fjjpuita,,

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne

at Ijenbe be ing, fom ere af ub beb Slabenbaring fra SefuS (5r)riflu tit bem felb. 2)et (Eoangelium, bi tjabefyørtbenne 241 Slianbtnaotens Stjerne. rpn før k $>U$t Daøfli gttliø*. anbfyeben, $unbf!aben, 2)l)ben og STroen ere forenebe. 13. Aarg. Nr. 16. Den lå. Mai 1864, Priis : 6 Sk. pr. &&U af tytæfihent 8Svi$ham $}vntiq

Læs mere

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige

biiéforelfc for meget baarlig, berfom jeg fagbe, at be gorenebe tater beb at fenbe bereé (ionftitution omfring til be forfejellige 65 SfumMnaoieng Stjerne. #røan før it jjtftøt laps ptiøj anbfiebcn, Jftmbjfaben, >t)ben cg Sroen ere forenebe. 7. Aarg. Xr. o. Den 1. December 1867. prjis : 6 Sk. pr. Exp #n a(e af ^røfftent 3f. m. vant,

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. Un ivers ity of Toronto. http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm N^^^V^Ov^ V, m Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerafnyeoorohm øktlfcrinøer of fceit nmftc Zite ^tftorte. ^fccfissecæi

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb.

pligter« blibe falbebe tit at bære 53ibne?btyrb om anbfyeben blanfct be ellige og opmuntre bem tit Sro.'aftljeb og Slgtpaagibenbeb. 177 S&an&tnaoiens Stierne. i for k $UtU 3)*0* 8 gdtig*. anb^eben, ftunbffaben, X>b>en cg roen ere forenebe. 21. Aarg. Kr. II Æ«i /tf. lam i 72. Friis: 6 Sk. pr. Ii>l. Ste ^efltges pligter«sale aj tølbfc

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere