Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen Kontrolleret : Bent Raben

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSBETINGELSER Den udbudte ydelse Bekæmpelse af rotter i hovedkloakkerne Ordregivende myndighed Udbudsform Procedure Tilbuds- og aftalegrundlag Tidsplan Spørgsmål og supplerende information Udformning og aflevering af tilbud Tilbudsfrist Åbning af tilbud Vurdering af tilbud Betingelser for deltagelse Retslig situation Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Meddelelse om resultat Vedståelse og kontrahering 7 2 KRAVSSPECIFIKATIONER Entreprisen omfatter Antal anmeldelser Arbejdets udførelse Tilsyn 9

3 Side Kloak Bekæmpelse Ydelser Internetbaseret anmeldelse (web-løsning) Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v Bekæmpelsens omfang Landzone Byzone og sommerhusområder Personale Kontrolbøger Besøgskort Anmeldelser Påbud UDKAST TIL KONTRAKT VEDRØRENDE ROTTEBEKÆMPELSE Kontraktens omfang Lovgrundlag m.v Nye regler Tvivlsspørgsmål Arbejdets udførelse Misligholdelse Ophør, konkurs mv Force majeure Diverse bestemmelser Ansvarsforsikring Kontakt Anvendelse af IT Øvrigt Økonomisk grundlag Kontraktens løbetid m.v Betaling Reguleringer Sikkerhedsstillelse Bod Tvister 18 BILAG 1 Tilbudsliste BILAG 2 Paradigme for sikkerhedsstillelse BILAG 3 Tro- og loveerklæring BILAG 4 Kort over kommunen

4 Side 3 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Den udbudte ydelse Ydelsen omfatter den lovpligtige rottebekæmpelse i Odsherred kommune i overensstemmelse med: 17 og 18 i LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med senere ændringer. Kemikalielovgivningen, Lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 Gældende vejledning fra Naturstyrelsen By- og landskabsstyrelsens plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark, 2010 Odsherred Kommunes handlingsplan vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter Arbejdet skal udføres i henhold til nærværende udbudsmateriale og kontrakt samt gældende love, bekendtgørelser m.m. Arbejdet skal desuden udføres under overholdelse af Arbejdstilsynets samt øvrige relevante myndigheders krav. Kontrakten træder i kraft den 1. juli 2015 og er gældende i 4 år til den 30. juni 2019 med option på forlængelse med yderligere 2 x 1 år på uændrede kontraktvilkår. Kontrakten ophører automatisk med udgangen af juni måned 2019, såfremt option på forlængelse ikke udnyttes Bekæmpelse af rotter i hovedkloakkerne Rotter i hovedkloakker er ikke omfattet af dette udbud. Bliver kontrakthaver ved besøg på ejendommen opmærksom på, at der er problemer med rotter i hovedkloakken, skal dette meddeles til kommunen. 1.2 Ordregivende myndighed Udbyder er: Odsherred Kommune Natur og Miljø Nyvej Højby Kontaktperson i forbindelse med udbudsmaterialet er: Birte Thrane Larsen, Natur og Miljø, tlf

5 Side Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 med senere ændringer. Udbudsbekendtgørelsen blev afsendt den 16.januar 2015 og offentliggjort på TED. 1.4 Procedure Udbuddet annonceres på Odsherred Kommunes hjemmeside. Udbudsmaterialet samt eventuelle rettelsesblade og svar på spørgsmål vil være tilgængeligt på Odsherred kommunes hjemmeside: 1.5 Tilbuds- og aftalegrundlag Tilbuds- og aftalegrundlaget består af følgende: Nærværende udbudsbetingelser (kapitel 1) Kravspecifikationer (kapitel 2) Kontraktvilkår (kapitel 3) Tilbudsliste (bilag 1) Paradigme for sikkerhedsstillelse (bilag 2) Tro og love erklæring (bilag 3) 1.6 Tidsplan Udbudsprocessen følger følgende vejledende tidsplan: Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 16. januar 2015 Frist for individuelle spørgsmål til udbudsmaterialet 13. februar 2015 Frist for besvarelse af spørgsmål 20. februar 2015 Tilbudsfrist 27. februar 2015 Meddelelse om kontrakttildeling 20.marts 2015 Udløb af standstill-periode 31. marts 2015 Underskrivelse af kontrakt Uge 14 Kontraktstart 1. juli Spørgsmål og supplerende information Eventuelle tvivl eller usikkerheder om forståelsen af udbudsmaterialet eller proceduren skal afklares forud for tilbudsgivningen. Spørgsmål modtages kun skriftligt indtil 13. februar 2015 og skal rettes til Odsherred kommune:

6 Side 5 Birte Thrane Larsen: Besvarelser vil blive offentliggjort på Odsherred kommunes hjemmeside: De indkomne spørgsmål vil blive besvaret af Odsherred Kommune senest d. 20. februar Udformning og aflevering af tilbud Tilbuddet afgives som en fast del plus en variabel del. Den variable del reguleres med antallet af anmeldelser i henholdsvis by- og landzone, samt antallet af ejendomme i landzonen. Prisen omfatter alle de i udbudsmaterialet inkl. bilag nævnte ydelser. Tilbuddet skal afgives på den vedlagte tilbudsliste. Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes. Desuden skal vedlægges en udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring, de krævede oplysninger om antal ansatte i alt, antal ansatte med autorisation samt oplysninger om referencer fra tilsvarende opgaver. Tilbuddet skal afleveres på dansk og alle priser skal være angivet i danske kroner. I tilbuddet skal angives en ansvarlig kontaktperson samt dennes adresse. Tilbud skal sendes eller afleveres i en lukket kuvert til: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Att. Bent Raben Kuverten skal mærkes: Må ikke åbnes i postmodtagelsen - Tilbud Rottebekæmpelse i Odsherred kommune Det er tilbudsgivers eget ansvar at sikre, at alt tilbudsmateriale afleveres rettidigt. 1.9 Tilbudsfrist Sidste frist for afgivelse af tilbud er den 27.februar 2015 kl. 12. Tilbud modtaget efter fristens udløb accepteres ikke og indgår således ikke i evalueringen Åbning af tilbud Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbud.

7 Side Vurdering af tilbud Tildelingskriteriet er laveste pris baseret på den samlede tilbudssum i tilbudslisten Betingelser for deltagelse Retslig situation Der kræves dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er begæret under konkurs, betalingsstandsning, være dømt for forhold der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed, eller have gæld til det offentlige og at der heller ikke foreligger andre af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e), og f) nævnte situationer i forhold til tilbudsgiver. Bilag 3 omfatter en tro og loveerklæring som skal underskrives og vedlægges tilbuddet Økonomisk og finansiel kapacitet Virksomheden skal i gennemsnit over der sidste 3 år som minimum have en omsætning på mindst 1 million, en egenkapital på mindst kr. samt en soliditetsgrad på mindst 10%. De økonomiske nøgletal skal vedlægges tilbuddet. Se også kontraktkrav om sikkerhedsstillelse punkt Teknisk kapacitet Autorisation Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver er optaget på Naturstyrelsens liste over godkendte rottebekæmpelsesfirmaer og har fast ansat mindst 3 personer med autorisation fra Naturstyrelsen til udførelse af rottebekæmpelse. Tilbuddet skal vedlægges kopi af Naturstyrelsens autorisation udstedt til de personer, der skal foretage rottebekæmpelsen. Referencer Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 referencer fra kontrakter af tilsvarende karakter og omfang indenfor de seneste 3 år. Der skal for hver reference oplyses kundens navn og kontaktperson, kontraktsum og udførelsesperiode Meddelelse om resultat Alle entreprenører, der har afgivet et korrekt udformet bud, vil modtage en skrivelse med orientering om resultatet af udbuddet.

8 Side Vedståelse og kontrahering De bydende er forpligtiget til at vedstå deres tilbud i tre måneder fra åbningstidspunktet. Kontrakten indgås tidligst efter udløb af en 10 dages standstill-periode, der løber fra ordregiverens afsendelse af underretning om tildelingsbeslutning til tilbudsgiverne.

9 Side 8 2 KRAVSSPECIFIKATIONER 2.1 Entreprisen omfatter Odsherred kommune har i følge Danmarks statistik indbyggere pr.1. januar 2014, fordelt på ca husstande. Størstedelen af husstandene er individuelle boliger (parcel, rækkehuse og helårsbeboede sommerhuse) og kun en mindre del er etageboliger. Derudover er der ca sommerhuse. Odsherred Kommune 2013 Antal Fordeling af boliger på type Beboede boliger Ubeboede fritidshuse Parcel/stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Døgninstitutioner 20 0 Fritidshuse Antallet af ejendomme i landzonen er på ca stk. Bekæmpelse foretages hele året i by- og landzone, samt i sommerhusområderne efter anmeldelse fra borgerne. Alle ejendomme i landzonen skal have minimum et tilsynsbesøg hvert andet år. Entreprenøren skal påregne og acceptere de ændringer i antallet af by- og landzoneejendomme, der må være i entreprisens løbetid. 2.2 Antal anmeldelser Antal anmeldelser fra 2007 til År Antal anmeldelser Antal anmeldelser i byzonen og sommerhusområder i perioden 1.januar 31. december 2014 = 762 Antal anmeldelser i landzone i perioden 1.januar 31. december 2014 = 879

10 Side 9 Betalingen vil blive reguleret årligt i henhold til det aktuelle antal anmeldelser i henholdsvis land- og byzone samt antallet af ejendomme i landzonen. Entreprenøren afregnes pr. afsluttet anmeldelse. 2.3 Arbejdets udførelse Tilsyn Kloak Der skal som minimum, ved første tilsynsbesøg foretages en grundig gennemgang af ejendommen og evt. de nære omgivelser, i det omfang, det vurderes at kunne have betydning for rotteforekomsten. I forbindelse med selve tilsynet skal ejendommen gennemgås med henblik på identifikation af årsager til rotteforekomsten og andre eventuelle fejl og mangler, som vil kunne forårsage ny forekomst af rotter. Mulige forhold, som enten har eller vil kunne påkalde sig rotter, skal bemærkes over for borgeren og noteres i RotteWeb. Ved forhold, som kræver et påbud eller anden hurtig handling, skal bekæmperen straks tage kontakt til Odsherred kommune. Det skal understreges, at rottebekæmperen skal afsætte de fornødne ressourcer til varetagelse af bekæmpelsen og den forebyggende gennemgang. Gentagelse af den grundige gennemgang af den enkelte ejendom, ud over gennemgangen ved det første tilsynsbesøg, kan være nødvendigt, da f.eks. oversete forhold kan være årsag til fortsat rotteforekomst. Rottebekæmperen skal tilse, at de anbefalede eller påbudte foranstaltninger efterkommes. Dette skal ske ved opfølgende tilsyn maksimalt 2 uger efter udstedelsen. Følger borgeren ikke anbefalinger (henstillinger) og/eller påbud, om f.eks. manglende rottesikringer, renholdelse etc. skal rottebekæmperen straks rette henvendelse til Odsherred kommune som vil følge op på henvendelsen. Rottebekæmperen skal være kommunen behjælpelig og til stede ved besigtigelser. Ved mistanke om kloakbrud skal rottebekæmperen på kvalificeret måde spore og påvise defekter i kloak og afløbssystemerne ved hjælp af røgapparat, farvestof eller ligende og yde vejledning af grundejer og kommune i forbindelse med reparationsarbejdet.

11 Side 10 Ved konstateret kloakbrud på ejendommen informerer rottebekæmperen grundejeren om, at kloakbruddet skal repareres af autoriseret kloakmester. Rottebekæmperen orientere Natur og Miljø med henblik på, at forvaltningen kan udstede skriftligt forvarsel om påbud til grundejeren. Er der rotter på ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud skal rottebekæmperen foretage bekæmpelse f rotterne. Rottebekæmperen skal samtidig orientere grundejeren om bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelse af kloakrotter i hovedkloakken er ikke omfattet af denne kontrakt, men observeres der rotteproblemer i hovedkloakken, skal dette straks meddeles til kommunen Bekæmpelse Ved konstatering af rotteforekomst skal der igangsættes bekæmpelse med gift og eller fælder. Rotteaktiviteten skal dokumenters ophørt førend bekæmpelsen afsluttes og herefter skal materiel, gift og evt. døde rotter indsamles. Rottebekæmpelsesfirmaet skal i følge Naturstyrelsens resistensstrategi og anvende den svageste gift først. Benyttes der fælder skal opsætning og tilsynet med fælderne varetages af rottebekæmperen. Fanges der rotter i smækfælde, skal disse dog straks fjernes. Intervaller mellem tilsynsbesøg afhænger af rotteaktiviteten og fældefangsten. Ansvaret for bortskaffelse af døde rotter og aktivering af fælderne på ny tilfalder rottebekæmperen. Rottebekæmperen kan dog indgå aftale med beboer om dennes deltagelse vedrørende tømning af fælder. Denne aftale kan dog ikke erstatte de regelmæssige tilsyn, som skal foretages, så længe der er rotter. Eventuelle aftaler skal altid noteres i RotteWeb. Hvis der benyttes levendefangende fælder, skal disse altid tilses minimum en gang dagligt af rottefænger. Rottebekæmpelsesfirmaet skal indberette giftforbruget i Rotteweb hvad angår aktivstof og mængde. Entreprenøren skal anvende Rotteweb som fast arbejdsredskab til bl.a. registrering af besøg, tilsynskommentarer, beskrivelse af bekæmpelse og ved dialog med kommunen. Desuden skal entreprenøren deltage i driftsmøder med Odsherred Kommune hvert halve år.

12 Side Ydelser Internetbaseret anmeldelse (web-løsning) Entreprenøren forpligter sig til direkte at kunne modtage og registrere anmeldelser om rotter samt indberette aktiviteter under kontrakten via internettet i overensstemmelse med det af Odsherred Kommune valgte indberetningsprogram (RotteWeb) Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v. Entreprenøren forpligter sig til, uden andet vederlag end det i nærværende kontrakt specificerede, at stille de fornødne mængder fælder, foderkasser og godkendte bekæmpelsesmidler til rådighed i bekæmpelsen. Entreprenøren påtager sig at råde over et så alsidigt sortiment af bekæmpelsesmidler, at enhver form for rottetilhold skal kunne bekæmpes, også i resistensområderne. Entreprenøren vil i resistensområderne anvende alternative bekæmpelsesmidler efter aftale med Naturstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse for det pågældende område. Gift udlægges på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og anvisninger på området. Gift udlægges på en sådan måde, at afstrømning ved tøbrud, oversvømmelse eller regnskyl ikke sker til søer, vandløb eller dræn. 2.5 Bekæmpelsens omfang Landzone På ejendomme i landzonen hvor der ikke træffes nogen hjemme, skal den autoriserede person aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. På ejendomme hvor der er forekomst af rotter, skal der på ejendommen med 6 måneders intervaller foretages tilsynsbesøg. Når en ejendom efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, vil den pågældende ejendom overgå til at være omfattet af det obligatoriske eftersyn hvert andet år Byzone og sommerhusområder Ved anmeldelse om rotter skal rottebekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i følgeskab med grundejeren, lejer eller dennes repræsentant. Ejer, lejer eller dennes repræsentant skal informeres om eventuel giftudlægning Personale Entreprenøren forpligter sig til at lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der alle har erhvervet autorisation.

13 Side 12 Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejderne holdes opdaterede med hensyn til præparaternes virkemåde, korrekt omgang med og udlægning af midlerne, herunder at enhver giftudlægning skal meddeles ejer, lejer eller bruger af ejendommen. Entreprenørens personale skal fremtræde ædruelige i pænt, ensartet arbejdstøj, og skal yde god og venlig service overfor borgerne. Personalet skal medbringe kort med billedlegitimation og firmanavn. Personer som efter kommunens vurdering findes uegnede til at udføre arbejdet, skal af entreprenøren uden ophør erstattes af andet personale. Arbejdsklausuler Odsherred Kommune ønsker at sikre gode vilkår for medarbejderne hos entreprenøren. Rottebekæmpelsesfirmaet forpligtiger sig derfor til at sikre, at de ansatte som entreprenøren (og evt. underleverandøren) beskæftiger, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller den egn som arbejdet skal udføres Kontrolbøger Der føres ikke rutinemæssigt kontrolbøger, idet alle aktiviteter løbende indberettes via internettet, jf. punkt Dagens aktiviteter skal senest være indberettet i RotteWeb ved arbejdstids ophør. I tilfælde af utilgængelighed af det web-baserede indberetningssystem, der umuliggør indberetning inden for den ovennævnte frist, føres der en midlertidig kontrolbog, indtil indberetning kan foretages. En sådan midlertidige kontrolbog skal i givet fald kunne forevises kommunen på forlangende Besøgskort. Entreprenøren leverer vederlagsfrit besøgskort, som firmaets medarbejdere afleverer, hvis de i forbindelse med deres besøgsrunde ikke træffer nogen hjemme. Der skal være påtrykt telefonnummer på besøgskortet. Besøgskortet udarbejdes i fællesskab med Odsherred kommune Anmeldelser. Der arbejdes med 2 responstider;

14 Side Påbud. 1) Omgående respons ved rotteforekomst indendørs fx i beboelsesejendom eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler. Besøg skal foretages hurtigst muligt dog senest dagen efter modtagelse af anmeldelse. Er anmeldelsen foretaget inden kl. 12 på en hverdag skal der iværksættes, undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse samme arbejdsdag, er anmeldelsen foretaget senere end kl. 12 på en hverdag på en lør-, søn- eller helligdag, foretages ovenstående handlinger senest arbejdsdagen efter. Ved flere på hinanden følgende helligdage skal entreprenøren dog hurtigst muligt tage telefonisk kontakt til anmelderen og aftale et tidspunkt for besøg. 2) Senere respons ved rotteforekomst udendørs, i/ved udhuse, uopvarmede lofter, landbrug etc. Der skal iværksættes, undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse inden for 8 dage efter modtagen anmeldelse. Entreprenøren skal ringe til anmelder og aftale træffetid før besigtigelse. Efter alle tilfælde af bekæmpelse, skal entreprenøren foretage minimum 3 opfølgende besøg med henblik på at lukke sagen og indsamle døde rotter, giftrester og fælder. En igangværende rottebekæmpelse kan først afsluttes, når rotteaktiviteten er ophørt, når der ikke længere spises af giften og/eller fanges rotter i opsatte fælder og der ikke er tegn på nye huller. Forekommer der genanmeldelse på samme ejendom senest 4 uger efter lukning af en anmeldelse, skal anmeldelsen genåbnes og ikke noteres som ny anmeldelse. Såfremt en ejendoms manglende renholdelse og rottesikring, kan nødvendiggøre et påbud, skal entreprenøren tilkalde assistance fra kommunen til besigtigelse, senest i forbindelse med indberetning af aktiviteten. I den forbindelse kan entreprenøren med fordel uploade et billede til Rotteweb. Anser kommunen det ligeledes for påkrævet, gives påbuddet af kommunen efter reglerne i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven).

15 Side 14 3 UDKAST TIL KONTRAKT VEDRØRENDE ROTTEBEKÆMPELSE. Kontrakten indgås ved underskrivelse af nærværende aftale af både Odsherred Kommune og bekæmpelsesfirmaet. Odsherred Kommune omtales i det følgende også som kommunen, bekæmpelsesfirmaet omtales også som entreprenør. Følgende bilag udgør integrerede dele af nærværende kontrakt i prioriteret rækkefølge: Kravspecifikationer, samt bilag Entreprenørens tilbud Sikkerhedsstillelse I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dokumenterne, gælder kontraktens tekst forud for bilagene. 3.1 Kontraktens omfang Rottebekæmpelse i Odsherred kommune i henhold til vedlagte beskrivelse og kravspecifikationer. 3.2 Lovgrundlag m.v. I henhold til denne kontrakt foretager entreprenøren effektiv rottebekæmpelse i kommunen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og kan ikke fraviges ved aftale parterne imellem. Dette omfatter pt. blandt andet følgende: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med senere ændringer. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 849 om kemikalier af 24. juni Nye regler Såfremt nye regler måtte ændre ovennævnte lovgrundlag for bekæmpelse af rotter væsentligt, optages forhandling mellem parterne om ændringer. Dersom parterne ikke kan opnå enighed, kan kontrakten opsiges af begge parter med et halvt års varsel til udløb 30. juli eller 31. december Tvivlsspørgsmål Tvivlsspørgsmål om kontraktens overholdelse på det faglige område afgøres af Naturstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse for det pågældende område Arbejdets udførelse Arbejdet skal tillige udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet med bilag samt i overensstemmelse med kommunens eller Naturstyrelsen konsulents eventuelle anvisninger.

16 Side Misligholdelse Kontrakten kan ved misligholdelse opsiges med øjeblikkelig varsel. Misligholdelse kan fx være manglende overholdelse af tidsfrister for bekæmpelse eller indberetning Ophør, konkurs mv. Såfremt entreprenøren i kontraktperioden ophører, går konkurs, træder i likvidation, eller ikke mere har personer, der er autoriserede til rottebekæmpelse, ophører kontrakten automatisk Force majeure Krig, blokade o.a. force majeure forbeholdt. 3.3 Diverse bestemmelser Ansvarsforsikring. Entreprenøren skal under hele kontraktperioden sørge for at have både sine medarbejdere og sit materiel ansvars- og ulykkesforsikret i henhold til enhver tid gældende lovgivning. Entreprenøren er erstatningspligtig for al skade, som han selv eller hans medarbejdere måtte forvolde på privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse Kontakt Entreprenøren skal kunne kontaktes via og / eller mobiltelefon i hele kommunes åbningstid. Uden for normal åbningstid skal entreprenøren kunne træffes og foretage besigtigelse ved akutte tilfælde f.eks. rotter inde i beboelsen Anvendelse af IT Kommunen benytter et web baseret anmeldelses og indberetningssystem (RotteWeb), som også skal benyttes af entreprenøren. Entreprenøren skal uden særskilt betaling anvende det pågældende system, og herunder også selv afholde alle omkostninger ved at sikre adgang til anvendelse af netopkoblet PC mv., samt tablet med netforbindelse til bekæmperen, så der er mulighed for direkte indberetning/opfølgning i Rotteweb i forbindelse med tilsyn og/eller bekæmpelse

17 Side Øvrigt Kontrakthaver har pligt til straks at oplyse kommunen om forhold, som hindrer eller vanskeliggøre arbejdet. Eventuelle klager fra borgerne skal endvidere straks oplyses til kommunen. Entreprenøren må ikke uden kommunes godkendelse anvende underleverandør. 3.4 Økonomisk grundlag Kontraktens løbetid m.v. Kontrakten løber i perioden 1. juli 2015 til 30. juni Kommunen har desuden option på forlængelse af kontraktens løbetid med 2 gange 1 år på uændrede vilkår Betaling. Kontrakten er indgået på grundlag af de oplyste antal anmeldelser og antal ejendomme i afsnit 2.1 og 2.2. Årskontraktsummen fremgår af entreprenørens tilbudsliste (bilag 1). Hvor nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger medfører uforudselige omkostninger, skal særaftale om betaling træffes forud for afholdelse. Der afregnes ved afslutning af hver måned på baggrund af tilbudslistens priser, afsluttede sager og besøgte ejendomme. Afregningen omfatter hver måned: 1) Afregning af 1/12 af de faste omkostninger jf. tilbudslisten. 2) Afregning på baggrund af antal afsluttede sager for tilsyn og bekæmpelse i hhv. byzonen, sommerhusområder og landzonen ud fra tilbudslistens enhedspriser (inkl. de adresser, hvor der i forbindelse med rutinetilsyn er konstateret rotter). Såfremt der igen konstateres rotter inden for 4 uger og sagen må genåbnes, betragtes sagen ikke som afsluttet. 3) Afregning på baggrund af antal besøgte ejendomme i landzonen, hvor der er foretaget rutinetilsyn. Entreprenøren skal fremsende elektronisk faktura til kommunen ved afslutning af hver måned til EAN-nummer Odsherred Kommune har en 30 dages betalingsfrist fra modtagelsen af fakturaen.

18 Side Reguleringer. Der er taget udgangspunkt i 879 årlige anmeldelser eller konstatering af rotter ved rutinetilsyn i landzonen og 762 årlige anmeldelser i byzonen og sommerhusområder. I alt er der ejendomme i landzonen, hvor der skal foretages rutinemæssigt tilsyn hvert andet år. Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor (www.statistikbanken.dk), ILON2: Lønindeks for den private sektor) i 1. kvartal 2015 (2015K1) er udgangspunktet for regulering af priserne. Regulering af priserne finder sted hvert år 1. juli. Første gang 1. juli Beregningen sker på basis af den ændring, der er sket i ovennævnte lønindeks for 1. kvartal i forhold til det foregående år Sikkerhedsstillelse Bod Entreprenøren er forpligtiget til at stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti svarende til 10 % af 1 års forventede kontraktsum ekskl. moms. Sikkerhedsstillelsen skal stilles i form af bankgaranti eller lignende, som skal godkendes inden kontrakten underskrives. Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes til Odsherred kommune senest 8 arbejdsdage efter meddelelse om kontrakttildeling. Entreprenøren bekoster evt. stempling af sikkerhedsdokument. Sikkerhedsstillelsen skal dække eventuelle misligholdelse af forpligtigelser i forbindelse med det til entreprenøren overdragne arbejde vedr. bekæmpelse af rotter. Kræves sikkerhedsstillelsen taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidig til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til Odsherred kommune inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Eventuelle omkostninger forbundet med oprettelse og opretholdelse af sikkerhedsstillelsen i hele aftaleperioden afholdes af entreprenøren. Berettigede klager fra grundejere, indkommet til Odsherred kommune, videregives til entreprenøren, som omgående skal sørge for, at fejlen bliver rettet. Entreprenøren skal være opmærksom på, at kommunen kan anvende bodsbestemmelserne som angivet nedenfor. Ikke overholdelse af tidsfrister for bekæmpelsesindsats: 500 kr. pr. tilfælde Ikke følger op med efterfølgende besøg: 500 kr. pr tilfælde Ikke foretager elektronisk registrering rettidigt: 500 kr. pr. arbejdsdag

19 Side Tvister Boden opgøres for hver betalingsperiode I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende nærværende kontrakt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved voldgift. Jvf. lov om voldgift Der udpeges 3 voldgiftsmedlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger et medlem, og Det Danske Voldgiftsinstitut udpeger formanden. Såfremt en part ikke inden 30 dage fra begæringen om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, vælges denne af instituttet. Udgifterne ved en voldgift deles ligeligt mellem parterne. Odsherred Kommune XXXXXXXXXX Den Den Underskrift: Underskrift:

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE EU-UDBUD 2008 ROTTEBEKÆMPELSE ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3

Læs mere

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

Indsamling af dagrenovation

Indsamling af dagrenovation Odsherred kommune Indsamling af dagrenovation Offentligt EU-udbud Udbuds- og tilbudsbetingelser Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Orientering 2 1.1 Forventet tidsplan for udbuddet 2 1.2 Ordregiver 3 2 Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Rottebekæmpelse

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Rottebekæmpelse KONTRAKT Dato:11. december 2015 Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Rottebekæmpelse Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade 27. 9600 Aars. Tel. 99 66 70 00. www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast

I/S Amager Ressourcecenter. Behandling af fraktionen Hård plast I/S Amager Ressourcecenter Behandling af fraktionen Hård plast Udbudsvilkår, offentligt udbud Oktober 2015 Sag nr. 12-282 Dok. Nr. 5281/15 Indholdsfortegnelse Side Udbudsvilkår 1.1 Kort om den udbudte

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Opdateret 13.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med udbudsbrevet af 17. juli 2014. Bilag 1 Gribvand Spildevand A/S - Udbud af SRO-arbejde - Tilbudsliste (TBL) Side 1 af 8 Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet, som blev udsendt med

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Kontrakt Udbud - kørsel med affaldscontainere Kontrakt Dato: 6. januar 2015 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: PJH Version: 1.0 Godkendt af: MEL side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Slamsugning og trykspulingsydelser - Bygningsvedligehold. I/S Vestforbrænding

Slamsugning og trykspulingsydelser - Bygningsvedligehold. I/S Vestforbrænding Kontrakt Mellem undertegnede parter I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup CVR.nr.: 10 86 61 11 (i det følgende kaldet Vestforbrænding) og Leverandør Adresse Postnr og by CVR.nr.: xx xx xx

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7

6. februar 2008. Reguleringsreserver. Tilbudsgivning for marts måned 2008. Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 6. februar 2008 Reguleringsreserver Tilbudsgivning for marts måned 2008 Dokument nr. 4555-08 Gert Elze 1/7 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Aftalegrundlag 3 3. Tilbudsgivning 4 3.1 Generelt 4 3.2

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Udbudsmateriale Offentligt udbud Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune Generelle udbudsbetingelser April 2015 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELLE UDBUDSBETINGELSER... 3 2.1.

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum

EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum SEPTEMBER 2015 REBILD KOMMUNE EU-udbud Fjernelse af forbrændingsslagge fra landejendommen på Smidievej 22, 9574 Bælum UDBUDSVILKÅR ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn

Beredskab Fyn. Kontrakt om brandslukningsydelsen. Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Beredskab Fyn Kontrakt om brandslukningsydelsen Slukningsområde [Indsæt slukningsområde] Beredskabs Fyn Udbud af brandslukningsydelsen Beredskab Fyn Side 1 af 7 Indhold 1 Parterne... 3 2 Aftalegrundlaget...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune.

Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Spørgsmål og svar vedrørende udbuddet af rottebekæmpelse i Norddjurs Kommune. Opdateret 17.oktober 2014. Tilbudsgiver skal være opmærksom på at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere