Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune"

Transkript

1 Udbud af rottebekæmpelse i Odsherred Kommune Udbudsbetingelser, kravspecifikation og kontraktudkast Januar 2015 Udgivelsesdato : Januar 2015 Vores reference : Udarbejdet : Mette Physant Jørgensen Kontrolleret : Bent Raben

2 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSBETINGELSER Den udbudte ydelse Bekæmpelse af rotter i hovedkloakkerne Ordregivende myndighed Udbudsform Procedure Tilbuds- og aftalegrundlag Tidsplan Spørgsmål og supplerende information Udformning og aflevering af tilbud Tilbudsfrist Åbning af tilbud Vurdering af tilbud Betingelser for deltagelse Retslig situation Økonomisk og finansiel kapacitet Teknisk kapacitet Meddelelse om resultat Vedståelse og kontrahering 7 2 KRAVSSPECIFIKATIONER Entreprisen omfatter Antal anmeldelser Arbejdets udførelse Tilsyn 9

3 Side Kloak Bekæmpelse Ydelser Internetbaseret anmeldelse (web-løsning) Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v Bekæmpelsens omfang Landzone Byzone og sommerhusområder Personale Kontrolbøger Besøgskort Anmeldelser Påbud UDKAST TIL KONTRAKT VEDRØRENDE ROTTEBEKÆMPELSE Kontraktens omfang Lovgrundlag m.v Nye regler Tvivlsspørgsmål Arbejdets udførelse Misligholdelse Ophør, konkurs mv Force majeure Diverse bestemmelser Ansvarsforsikring Kontakt Anvendelse af IT Øvrigt Økonomisk grundlag Kontraktens løbetid m.v Betaling Reguleringer Sikkerhedsstillelse Bod Tvister 18 BILAG 1 Tilbudsliste BILAG 2 Paradigme for sikkerhedsstillelse BILAG 3 Tro- og loveerklæring BILAG 4 Kort over kommunen

4 Side 3 1 UDBUDSBETINGELSER 1.1 Den udbudte ydelse Ydelsen omfatter den lovpligtige rottebekæmpelse i Odsherred kommune i overensstemmelse med: 17 og 18 i LBK nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med senere ændringer. Kemikalielovgivningen, Lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 Gældende vejledning fra Naturstyrelsen By- og landskabsstyrelsens plan for fokuseret forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Danmark, 2010 Odsherred Kommunes handlingsplan vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af rotter Arbejdet skal udføres i henhold til nærværende udbudsmateriale og kontrakt samt gældende love, bekendtgørelser m.m. Arbejdet skal desuden udføres under overholdelse af Arbejdstilsynets samt øvrige relevante myndigheders krav. Kontrakten træder i kraft den 1. juli 2015 og er gældende i 4 år til den 30. juni 2019 med option på forlængelse med yderligere 2 x 1 år på uændrede kontraktvilkår. Kontrakten ophører automatisk med udgangen af juni måned 2019, såfremt option på forlængelse ikke udnyttes Bekæmpelse af rotter i hovedkloakkerne Rotter i hovedkloakker er ikke omfattet af dette udbud. Bliver kontrakthaver ved besøg på ejendommen opmærksom på, at der er problemer med rotter i hovedkloakken, skal dette meddeles til kommunen. 1.2 Ordregivende myndighed Udbyder er: Odsherred Kommune Natur og Miljø Nyvej Højby Kontaktperson i forbindelse med udbudsmaterialet er: Birte Thrane Larsen, Natur og Miljø, tlf

5 Side Udbudsform Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 712 af 15. juni 2011 med senere ændringer. Udbudsbekendtgørelsen blev afsendt den 16.januar 2015 og offentliggjort på TED. 1.4 Procedure Udbuddet annonceres på Odsherred Kommunes hjemmeside. Udbudsmaterialet samt eventuelle rettelsesblade og svar på spørgsmål vil være tilgængeligt på Odsherred kommunes hjemmeside: 1.5 Tilbuds- og aftalegrundlag Tilbuds- og aftalegrundlaget består af følgende: Nærværende udbudsbetingelser (kapitel 1) Kravspecifikationer (kapitel 2) Kontraktvilkår (kapitel 3) Tilbudsliste (bilag 1) Paradigme for sikkerhedsstillelse (bilag 2) Tro og love erklæring (bilag 3) 1.6 Tidsplan Udbudsprocessen følger følgende vejledende tidsplan: Afsendelse af udbudsbekendtgørelse 16. januar 2015 Frist for individuelle spørgsmål til udbudsmaterialet 13. februar 2015 Frist for besvarelse af spørgsmål 20. februar 2015 Tilbudsfrist 27. februar 2015 Meddelelse om kontrakttildeling 20.marts 2015 Udløb af standstill-periode 31. marts 2015 Underskrivelse af kontrakt Uge 14 Kontraktstart 1. juli Spørgsmål og supplerende information Eventuelle tvivl eller usikkerheder om forståelsen af udbudsmaterialet eller proceduren skal afklares forud for tilbudsgivningen. Spørgsmål modtages kun skriftligt indtil 13. februar 2015 og skal rettes til Odsherred kommune:

6 Side 5 Birte Thrane Larsen: Besvarelser vil blive offentliggjort på Odsherred kommunes hjemmeside: De indkomne spørgsmål vil blive besvaret af Odsherred Kommune senest d. 20. februar Udformning og aflevering af tilbud Tilbuddet afgives som en fast del plus en variabel del. Den variable del reguleres med antallet af anmeldelser i henholdsvis by- og landzone, samt antallet af ejendomme i landzonen. Prisen omfatter alle de i udbudsmaterialet inkl. bilag nævnte ydelser. Tilbuddet skal afgives på den vedlagte tilbudsliste. Alle poster i tilbudslisten skal udfyldes. Desuden skal vedlægges en udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring, de krævede oplysninger om antal ansatte i alt, antal ansatte med autorisation samt oplysninger om referencer fra tilsvarende opgaver. Tilbuddet skal afleveres på dansk og alle priser skal være angivet i danske kroner. I tilbuddet skal angives en ansvarlig kontaktperson samt dennes adresse. Tilbud skal sendes eller afleveres i en lukket kuvert til: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Att. Bent Raben Kuverten skal mærkes: Må ikke åbnes i postmodtagelsen - Tilbud Rottebekæmpelse i Odsherred kommune Det er tilbudsgivers eget ansvar at sikre, at alt tilbudsmateriale afleveres rettidigt. 1.9 Tilbudsfrist Sidste frist for afgivelse af tilbud er den 27.februar 2015 kl. 12. Tilbud modtaget efter fristens udløb accepteres ikke og indgår således ikke i evalueringen Åbning af tilbud Der vil ikke være mulighed for at overvære åbning af tilbud.

7 Side Vurdering af tilbud Tildelingskriteriet er laveste pris baseret på den samlede tilbudssum i tilbudslisten Betingelser for deltagelse Retslig situation Der kræves dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er begæret under konkurs, betalingsstandsning, være dømt for forhold der rejser tvivl om tilbudsgivers faglige hæderlighed, eller have gæld til det offentlige og at der heller ikke foreligger andre af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og 2, litra a), b), c), e), og f) nævnte situationer i forhold til tilbudsgiver. Bilag 3 omfatter en tro og loveerklæring som skal underskrives og vedlægges tilbuddet Økonomisk og finansiel kapacitet Virksomheden skal i gennemsnit over der sidste 3 år som minimum have en omsætning på mindst 1 million, en egenkapital på mindst kr. samt en soliditetsgrad på mindst 10%. De økonomiske nøgletal skal vedlægges tilbuddet. Se også kontraktkrav om sikkerhedsstillelse punkt Teknisk kapacitet Autorisation Det er en betingelse for deltagelse, at tilbudsgiver er optaget på Naturstyrelsens liste over godkendte rottebekæmpelsesfirmaer og har fast ansat mindst 3 personer med autorisation fra Naturstyrelsen til udførelse af rottebekæmpelse. Tilbuddet skal vedlægges kopi af Naturstyrelsens autorisation udstedt til de personer, der skal foretage rottebekæmpelsen. Referencer Tilbudsgiver skal som minimum angive 2 referencer fra kontrakter af tilsvarende karakter og omfang indenfor de seneste 3 år. Der skal for hver reference oplyses kundens navn og kontaktperson, kontraktsum og udførelsesperiode Meddelelse om resultat Alle entreprenører, der har afgivet et korrekt udformet bud, vil modtage en skrivelse med orientering om resultatet af udbuddet.

8 Side Vedståelse og kontrahering De bydende er forpligtiget til at vedstå deres tilbud i tre måneder fra åbningstidspunktet. Kontrakten indgås tidligst efter udløb af en 10 dages standstill-periode, der løber fra ordregiverens afsendelse af underretning om tildelingsbeslutning til tilbudsgiverne.

9 Side 8 2 KRAVSSPECIFIKATIONER 2.1 Entreprisen omfatter Odsherred kommune har i følge Danmarks statistik indbyggere pr.1. januar 2014, fordelt på ca husstande. Størstedelen af husstandene er individuelle boliger (parcel, rækkehuse og helårsbeboede sommerhuse) og kun en mindre del er etageboliger. Derudover er der ca sommerhuse. Odsherred Kommune 2013 Antal Fordeling af boliger på type Beboede boliger Ubeboede fritidshuse Parcel/stuehuse Række-, kæde- og dobbelthuse Etageboliger Døgninstitutioner 20 0 Fritidshuse Antallet af ejendomme i landzonen er på ca stk. Bekæmpelse foretages hele året i by- og landzone, samt i sommerhusområderne efter anmeldelse fra borgerne. Alle ejendomme i landzonen skal have minimum et tilsynsbesøg hvert andet år. Entreprenøren skal påregne og acceptere de ændringer i antallet af by- og landzoneejendomme, der må være i entreprisens løbetid. 2.2 Antal anmeldelser Antal anmeldelser fra 2007 til År Antal anmeldelser Antal anmeldelser i byzonen og sommerhusområder i perioden 1.januar 31. december 2014 = 762 Antal anmeldelser i landzone i perioden 1.januar 31. december 2014 = 879

10 Side 9 Betalingen vil blive reguleret årligt i henhold til det aktuelle antal anmeldelser i henholdsvis land- og byzone samt antallet af ejendomme i landzonen. Entreprenøren afregnes pr. afsluttet anmeldelse. 2.3 Arbejdets udførelse Tilsyn Kloak Der skal som minimum, ved første tilsynsbesøg foretages en grundig gennemgang af ejendommen og evt. de nære omgivelser, i det omfang, det vurderes at kunne have betydning for rotteforekomsten. I forbindelse med selve tilsynet skal ejendommen gennemgås med henblik på identifikation af årsager til rotteforekomsten og andre eventuelle fejl og mangler, som vil kunne forårsage ny forekomst af rotter. Mulige forhold, som enten har eller vil kunne påkalde sig rotter, skal bemærkes over for borgeren og noteres i RotteWeb. Ved forhold, som kræver et påbud eller anden hurtig handling, skal bekæmperen straks tage kontakt til Odsherred kommune. Det skal understreges, at rottebekæmperen skal afsætte de fornødne ressourcer til varetagelse af bekæmpelsen og den forebyggende gennemgang. Gentagelse af den grundige gennemgang af den enkelte ejendom, ud over gennemgangen ved det første tilsynsbesøg, kan være nødvendigt, da f.eks. oversete forhold kan være årsag til fortsat rotteforekomst. Rottebekæmperen skal tilse, at de anbefalede eller påbudte foranstaltninger efterkommes. Dette skal ske ved opfølgende tilsyn maksimalt 2 uger efter udstedelsen. Følger borgeren ikke anbefalinger (henstillinger) og/eller påbud, om f.eks. manglende rottesikringer, renholdelse etc. skal rottebekæmperen straks rette henvendelse til Odsherred kommune som vil følge op på henvendelsen. Rottebekæmperen skal være kommunen behjælpelig og til stede ved besigtigelser. Ved mistanke om kloakbrud skal rottebekæmperen på kvalificeret måde spore og påvise defekter i kloak og afløbssystemerne ved hjælp af røgapparat, farvestof eller ligende og yde vejledning af grundejer og kommune i forbindelse med reparationsarbejdet.

11 Side 10 Ved konstateret kloakbrud på ejendommen informerer rottebekæmperen grundejeren om, at kloakbruddet skal repareres af autoriseret kloakmester. Rottebekæmperen orientere Natur og Miljø med henblik på, at forvaltningen kan udstede skriftligt forvarsel om påbud til grundejeren. Er der rotter på ejendommen i forbindelse med konstatering af kloakbrud skal rottebekæmperen foretage bekæmpelse f rotterne. Rottebekæmperen skal samtidig orientere grundejeren om bekæmpelse og forebyggelse af rotter. Bekæmpelse af kloakrotter i hovedkloakken er ikke omfattet af denne kontrakt, men observeres der rotteproblemer i hovedkloakken, skal dette straks meddeles til kommunen Bekæmpelse Ved konstatering af rotteforekomst skal der igangsættes bekæmpelse med gift og eller fælder. Rotteaktiviteten skal dokumenters ophørt førend bekæmpelsen afsluttes og herefter skal materiel, gift og evt. døde rotter indsamles. Rottebekæmpelsesfirmaet skal i følge Naturstyrelsens resistensstrategi og anvende den svageste gift først. Benyttes der fælder skal opsætning og tilsynet med fælderne varetages af rottebekæmperen. Fanges der rotter i smækfælde, skal disse dog straks fjernes. Intervaller mellem tilsynsbesøg afhænger af rotteaktiviteten og fældefangsten. Ansvaret for bortskaffelse af døde rotter og aktivering af fælderne på ny tilfalder rottebekæmperen. Rottebekæmperen kan dog indgå aftale med beboer om dennes deltagelse vedrørende tømning af fælder. Denne aftale kan dog ikke erstatte de regelmæssige tilsyn, som skal foretages, så længe der er rotter. Eventuelle aftaler skal altid noteres i RotteWeb. Hvis der benyttes levendefangende fælder, skal disse altid tilses minimum en gang dagligt af rottefænger. Rottebekæmpelsesfirmaet skal indberette giftforbruget i Rotteweb hvad angår aktivstof og mængde. Entreprenøren skal anvende Rotteweb som fast arbejdsredskab til bl.a. registrering af besøg, tilsynskommentarer, beskrivelse af bekæmpelse og ved dialog med kommunen. Desuden skal entreprenøren deltage i driftsmøder med Odsherred Kommune hvert halve år.

12 Side Ydelser Internetbaseret anmeldelse (web-løsning) Entreprenøren forpligter sig til direkte at kunne modtage og registrere anmeldelser om rotter samt indberette aktiviteter under kontrakten via internettet i overensstemmelse med det af Odsherred Kommune valgte indberetningsprogram (RotteWeb) Bekæmpelsesmidler, fælder, foderkasser m.v. Entreprenøren forpligter sig til, uden andet vederlag end det i nærværende kontrakt specificerede, at stille de fornødne mængder fælder, foderkasser og godkendte bekæmpelsesmidler til rådighed i bekæmpelsen. Entreprenøren påtager sig at råde over et så alsidigt sortiment af bekæmpelsesmidler, at enhver form for rottetilhold skal kunne bekæmpes, også i resistensområderne. Entreprenøren vil i resistensområderne anvende alternative bekæmpelsesmidler efter aftale med Naturstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse for det pågældende område. Gift udlægges på forsvarlig måde og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og anvisninger på området. Gift udlægges på en sådan måde, at afstrømning ved tøbrud, oversvømmelse eller regnskyl ikke sker til søer, vandløb eller dræn. 2.5 Bekæmpelsens omfang Landzone På ejendomme i landzonen hvor der ikke træffes nogen hjemme, skal den autoriserede person aflevere en skriftlig meddelelse med opfordring til grundejer eller lejer om at anmelde eventuel forekomst af rotter. På ejendomme hvor der er forekomst af rotter, skal der på ejendommen med 6 måneders intervaller foretages tilsynsbesøg. Når en ejendom efter tre på hinanden følgende tilsynsbesøg ikke længere har forekomst af rotter, vil den pågældende ejendom overgå til at være omfattet af det obligatoriske eftersyn hvert andet år Byzone og sommerhusområder Ved anmeldelse om rotter skal rottebekæmperen gennemgå ejendommen om muligt i følgeskab med grundejeren, lejer eller dennes repræsentant. Ejer, lejer eller dennes repræsentant skal informeres om eventuel giftudlægning Personale Entreprenøren forpligter sig til at lade bekæmpelsen udføre af kvalificeret arbejdskraft, der alle har erhvervet autorisation.

13 Side 12 Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejderne holdes opdaterede med hensyn til præparaternes virkemåde, korrekt omgang med og udlægning af midlerne, herunder at enhver giftudlægning skal meddeles ejer, lejer eller bruger af ejendommen. Entreprenørens personale skal fremtræde ædruelige i pænt, ensartet arbejdstøj, og skal yde god og venlig service overfor borgerne. Personalet skal medbringe kort med billedlegitimation og firmanavn. Personer som efter kommunens vurdering findes uegnede til at udføre arbejdet, skal af entreprenøren uden ophør erstattes af andet personale. Arbejdsklausuler Odsherred Kommune ønsker at sikre gode vilkår for medarbejderne hos entreprenøren. Rottebekæmpelsesfirmaet forpligtiger sig derfor til at sikre, at de ansatte som entreprenøren (og evt. underleverandøren) beskæftiger, har løn og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, som i henhold til overenskomst, lovgivning eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller den egn som arbejdet skal udføres Kontrolbøger Der føres ikke rutinemæssigt kontrolbøger, idet alle aktiviteter løbende indberettes via internettet, jf. punkt Dagens aktiviteter skal senest være indberettet i RotteWeb ved arbejdstids ophør. I tilfælde af utilgængelighed af det web-baserede indberetningssystem, der umuliggør indberetning inden for den ovennævnte frist, føres der en midlertidig kontrolbog, indtil indberetning kan foretages. En sådan midlertidige kontrolbog skal i givet fald kunne forevises kommunen på forlangende Besøgskort. Entreprenøren leverer vederlagsfrit besøgskort, som firmaets medarbejdere afleverer, hvis de i forbindelse med deres besøgsrunde ikke træffer nogen hjemme. Der skal være påtrykt telefonnummer på besøgskortet. Besøgskortet udarbejdes i fællesskab med Odsherred kommune Anmeldelser. Der arbejdes med 2 responstider;

14 Side Påbud. 1) Omgående respons ved rotteforekomst indendørs fx i beboelsesejendom eller rotteforekomst på fødevarevirksomheder, institutioner eller skoler. Besøg skal foretages hurtigst muligt dog senest dagen efter modtagelse af anmeldelse. Er anmeldelsen foretaget inden kl. 12 på en hverdag skal der iværksættes, undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse samme arbejdsdag, er anmeldelsen foretaget senere end kl. 12 på en hverdag på en lør-, søn- eller helligdag, foretages ovenstående handlinger senest arbejdsdagen efter. Ved flere på hinanden følgende helligdage skal entreprenøren dog hurtigst muligt tage telefonisk kontakt til anmelderen og aftale et tidspunkt for besøg. 2) Senere respons ved rotteforekomst udendørs, i/ved udhuse, uopvarmede lofter, landbrug etc. Der skal iværksættes, undersøgelse og foretage effektiv rottebekæmpelse inden for 8 dage efter modtagen anmeldelse. Entreprenøren skal ringe til anmelder og aftale træffetid før besigtigelse. Efter alle tilfælde af bekæmpelse, skal entreprenøren foretage minimum 3 opfølgende besøg med henblik på at lukke sagen og indsamle døde rotter, giftrester og fælder. En igangværende rottebekæmpelse kan først afsluttes, når rotteaktiviteten er ophørt, når der ikke længere spises af giften og/eller fanges rotter i opsatte fælder og der ikke er tegn på nye huller. Forekommer der genanmeldelse på samme ejendom senest 4 uger efter lukning af en anmeldelse, skal anmeldelsen genåbnes og ikke noteres som ny anmeldelse. Såfremt en ejendoms manglende renholdelse og rottesikring, kan nødvendiggøre et påbud, skal entreprenøren tilkalde assistance fra kommunen til besigtigelse, senest i forbindelse med indberetning af aktiviteten. I den forbindelse kan entreprenøren med fordel uploade et billede til Rotteweb. Anser kommunen det ligeledes for påkrævet, gives påbuddet af kommunen efter reglerne i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 (Miljøbeskyttelsesloven).

15 Side 14 3 UDKAST TIL KONTRAKT VEDRØRENDE ROTTEBEKÆMPELSE. Kontrakten indgås ved underskrivelse af nærværende aftale af både Odsherred Kommune og bekæmpelsesfirmaet. Odsherred Kommune omtales i det følgende også som kommunen, bekæmpelsesfirmaet omtales også som entreprenør. Følgende bilag udgør integrerede dele af nærværende kontrakt i prioriteret rækkefølge: Kravspecifikationer, samt bilag Entreprenørens tilbud Sikkerhedsstillelse I tilfælde af uoverensstemmelse mellem dokumenterne, gælder kontraktens tekst forud for bilagene. 3.1 Kontraktens omfang Rottebekæmpelse i Odsherred kommune i henhold til vedlagte beskrivelse og kravspecifikationer. 3.2 Lovgrundlag m.v. I henhold til denne kontrakt foretager entreprenøren effektiv rottebekæmpelse i kommunen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og kan ikke fraviges ved aftale parterne imellem. Dette omfatter pt. blandt andet følgende: Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter med senere ændringer. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 849 om kemikalier af 24. juni Nye regler Såfremt nye regler måtte ændre ovennævnte lovgrundlag for bekæmpelse af rotter væsentligt, optages forhandling mellem parterne om ændringer. Dersom parterne ikke kan opnå enighed, kan kontrakten opsiges af begge parter med et halvt års varsel til udløb 30. juli eller 31. december Tvivlsspørgsmål Tvivlsspørgsmål om kontraktens overholdelse på det faglige område afgøres af Naturstyrelsens konsulent i rottebekæmpelse for det pågældende område Arbejdets udførelse Arbejdet skal tillige udføres i overensstemmelse med udbudsmaterialet med bilag samt i overensstemmelse med kommunens eller Naturstyrelsen konsulents eventuelle anvisninger.

16 Side Misligholdelse Kontrakten kan ved misligholdelse opsiges med øjeblikkelig varsel. Misligholdelse kan fx være manglende overholdelse af tidsfrister for bekæmpelse eller indberetning Ophør, konkurs mv. Såfremt entreprenøren i kontraktperioden ophører, går konkurs, træder i likvidation, eller ikke mere har personer, der er autoriserede til rottebekæmpelse, ophører kontrakten automatisk Force majeure Krig, blokade o.a. force majeure forbeholdt. 3.3 Diverse bestemmelser Ansvarsforsikring. Entreprenøren skal under hele kontraktperioden sørge for at have både sine medarbejdere og sit materiel ansvars- og ulykkesforsikret i henhold til enhver tid gældende lovgivning. Entreprenøren er erstatningspligtig for al skade, som han selv eller hans medarbejdere måtte forvolde på privat eller offentlig ejendom under arbejdets udførelse Kontakt Entreprenøren skal kunne kontaktes via og / eller mobiltelefon i hele kommunes åbningstid. Uden for normal åbningstid skal entreprenøren kunne træffes og foretage besigtigelse ved akutte tilfælde f.eks. rotter inde i beboelsen Anvendelse af IT Kommunen benytter et web baseret anmeldelses og indberetningssystem (RotteWeb), som også skal benyttes af entreprenøren. Entreprenøren skal uden særskilt betaling anvende det pågældende system, og herunder også selv afholde alle omkostninger ved at sikre adgang til anvendelse af netopkoblet PC mv., samt tablet med netforbindelse til bekæmperen, så der er mulighed for direkte indberetning/opfølgning i Rotteweb i forbindelse med tilsyn og/eller bekæmpelse

17 Side Øvrigt Kontrakthaver har pligt til straks at oplyse kommunen om forhold, som hindrer eller vanskeliggøre arbejdet. Eventuelle klager fra borgerne skal endvidere straks oplyses til kommunen. Entreprenøren må ikke uden kommunes godkendelse anvende underleverandør. 3.4 Økonomisk grundlag Kontraktens løbetid m.v. Kontrakten løber i perioden 1. juli 2015 til 30. juni Kommunen har desuden option på forlængelse af kontraktens løbetid med 2 gange 1 år på uændrede vilkår Betaling. Kontrakten er indgået på grundlag af de oplyste antal anmeldelser og antal ejendomme i afsnit 2.1 og 2.2. Årskontraktsummen fremgår af entreprenørens tilbudsliste (bilag 1). Hvor nødvendige bekæmpelsesforanstaltninger medfører uforudselige omkostninger, skal særaftale om betaling træffes forud for afholdelse. Der afregnes ved afslutning af hver måned på baggrund af tilbudslistens priser, afsluttede sager og besøgte ejendomme. Afregningen omfatter hver måned: 1) Afregning af 1/12 af de faste omkostninger jf. tilbudslisten. 2) Afregning på baggrund af antal afsluttede sager for tilsyn og bekæmpelse i hhv. byzonen, sommerhusområder og landzonen ud fra tilbudslistens enhedspriser (inkl. de adresser, hvor der i forbindelse med rutinetilsyn er konstateret rotter). Såfremt der igen konstateres rotter inden for 4 uger og sagen må genåbnes, betragtes sagen ikke som afsluttet. 3) Afregning på baggrund af antal besøgte ejendomme i landzonen, hvor der er foretaget rutinetilsyn. Entreprenøren skal fremsende elektronisk faktura til kommunen ved afslutning af hver måned til EAN-nummer Odsherred Kommune har en 30 dages betalingsfrist fra modtagelsen af fakturaen.

18 Side Reguleringer. Der er taget udgangspunkt i 879 årlige anmeldelser eller konstatering af rotter ved rutinetilsyn i landzonen og 762 årlige anmeldelser i byzonen og sommerhusområder. I alt er der ejendomme i landzonen, hvor der skal foretages rutinemæssigt tilsyn hvert andet år. Danmarks Statistik beregnede lønindeks for den private sektor (www.statistikbanken.dk), ILON2: Lønindeks for den private sektor) i 1. kvartal 2015 (2015K1) er udgangspunktet for regulering af priserne. Regulering af priserne finder sted hvert år 1. juli. Første gang 1. juli Beregningen sker på basis af den ændring, der er sket i ovennævnte lønindeks for 1. kvartal i forhold til det foregående år Sikkerhedsstillelse Bod Entreprenøren er forpligtiget til at stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti svarende til 10 % af 1 års forventede kontraktsum ekskl. moms. Sikkerhedsstillelsen skal stilles i form af bankgaranti eller lignende, som skal godkendes inden kontrakten underskrives. Sikkerhedsstillelsen skal fremsendes til Odsherred kommune senest 8 arbejdsdage efter meddelelse om kontrakttildeling. Entreprenøren bekoster evt. stempling af sikkerhedsdokument. Sikkerhedsstillelsen skal dække eventuelle misligholdelse af forpligtigelser i forbindelse med det til entreprenøren overdragne arbejde vedr. bekæmpelse af rotter. Kræves sikkerhedsstillelsen taget i anvendelse, skal dette meddeles skriftligt og samtidig til entreprenøren og sikkerhedsstilleren med angivelse af arten og omfanget af misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til Odsherred kommune inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Eventuelle omkostninger forbundet med oprettelse og opretholdelse af sikkerhedsstillelsen i hele aftaleperioden afholdes af entreprenøren. Berettigede klager fra grundejere, indkommet til Odsherred kommune, videregives til entreprenøren, som omgående skal sørge for, at fejlen bliver rettet. Entreprenøren skal være opmærksom på, at kommunen kan anvende bodsbestemmelserne som angivet nedenfor. Ikke overholdelse af tidsfrister for bekæmpelsesindsats: 500 kr. pr. tilfælde Ikke følger op med efterfølgende besøg: 500 kr. pr tilfælde Ikke foretager elektronisk registrering rettidigt: 500 kr. pr. arbejdsdag

19 Side Tvister Boden opgøres for hver betalingsperiode I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende nærværende kontrakt, er hver af parterne berettiget til at kræve uoverensstemmelserne afgjort endeligt ved voldgift. Jvf. lov om voldgift Der udpeges 3 voldgiftsmedlemmer, hvoraf hver af parterne udpeger et medlem, og Det Danske Voldgiftsinstitut udpeger formanden. Såfremt en part ikke inden 30 dage fra begæringen om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, vælges denne af instituttet. Udgifterne ved en voldgift deles ligeligt mellem parterne. Odsherred Kommune XXXXXXXXXX Den Den Underskrift: Underskrift:

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE

Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE Fællesindkøb Fyn UDBUDSMATERIALE 2008 VEDRØRENDE SKADEDYRSBEKÆMPELSE NYBORG KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Punkt Side 1.0 Indledende bemærkninger 3 1.1 Disposition af tilbud 3 1.2 Udbudsform 3 1.3 Ministeriel

Læs mere

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013

EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 EU-UDBUD BEKÆMPELSE AF ROTTER 2010 til 2013 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER

EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER 24. APRIL 2015 RENO DJURS I/S EU-UDBUD - INDSAMLING AF DAGRENOVATION OG GENAN- VENDELIGE MATERIALER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk EU-UDBUD

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer:

Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen. informationskampagne om skrotning af biler. EU-udbudsnummer: Udbudsvilkår til begrænset EU-udbud - Prækvalifikationsfasen af informationskampagne om skrotning af biler EU-udbudsnummer: 2014/S 154-277145 1 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Beskrivelse

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune

Tilbudsindhentning. På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Tilbudsindhentning På levering af analyse til understøttelse af investeringsfremmestrategi i Viborg Kommune Viborg Kommune Juli 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Tidsplan...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning.

Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Kravspecifikation vedr. køb af naturgas til Sønderborg Forsyning. Sønderborg Forsyning ønsker at købe Naturgas til vores og Danbo s installationer placeret forskellige steder i forsyningsområdet. Forsyningsområdet

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune.

Udbudsbetingelser. Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune. Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Udbudsbetingelser Annoncering vedrørende frit leverandørvalg indenfor personlig pleje og praktisk hjælp i Fredericia Kommune København Langelinie Allé 35 2100 København

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere