Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering. Svømmekørsel. Side 1"

Transkript

1 Annoncering Svømmekørsel Side 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål til annonceringsmaterialet 5 8. Tilbudsfrist 5 9. Tilbudsgivers forhold Tildelingskriterier Forbehold Alternative tilbud Uklarheder Behandling af tilbud mv Pris og betalingsbetingelser Kvalitetskontrol Fortrolighed Aktindsigt 9 Generelle og særlige krav Generelle krav: Krav til tilbudsgiver Krav til bilerne Krav til chauffører Krav til ruteplanlægning og administration 10 Særlige krav til svømmekørsel Kørsel til Korsør og Slagelse svømmehal Kørselsydelsens omfang og art Køretider Administration af kørselsordningen 11 Side 2

3 Kontraktudkast 12 Bilag 1 - Tro og love erklæring 19 Bilag 2 Referenceliste 21 Bilag 3 Aktindsigt 22 Bilag 4 Konsortieerklæring 23 Bilag 5 Tilbudsliste 25 Bilag 6 - Tidsplan 26 Side 3

4 1. Indledning Udbudsforretningen gennemføres som en annoncering. Udbuddet omfatter den kommunale svømmekørsel til Slagelse og Korsør svømmehaller. Udbuddet vil gælde for en 3-årig periode med start til og med mulighed for 1 års forlængelse. 2. Ydelsen Den udbudte opgave består i udførelse af svømmekørsel til Slagelse og Korsør svømmehaller. s detaljerede krav til ydelsen er beskrevet i annonceringsmaterialet. Der indgås kontrakt med en tilbudsgiver. 3. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Indkøb/udbud Rådhuspladsen 11,3 DK-4200 Slagelse Internetadresse: Alle henvendelser, herunder spørgsmål mv., skal i løbet af annonceringsprocessen ske skriftligt til : Indkøb/udbud Mail: 4. Annonceringsmaterialet forbeholder sig ret til at foretage mindre væsentlige korrektioner til annonceringsmaterialet, såfremt bliver opmærksom på fejl eller udeladelser. Sådanne eventuelle korrektioner vil ligeledes blive offentliggjort på Slagelse Kommunes hjemmeside og Udbud.dk 5. Baggrund for udbuddet Svømmekørslen varetages indtil af en privat vognmand. 6. Eget bud agter ikke at afgive eget bud. Side 4

5 7. Spørgsmål til annonceringsmaterialet Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til annonceringsmaterialet. Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige og rettes til Indkøbskontoret, Bent Rønsgaard, pr. med emnet: "Spørgsmål Svømmekørsel senest den 16. april 2014 kl Alle spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form være at finde på kommunens hjemmeside slagelse.dk senest den 28. april 2014 Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af tilbudsfristen. Spørgsmål, der modtages efter tidsfristens udløb, vil også blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter, ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefuldt at besvare dem senest 6 dage inden tilbudsfristens udløb. 8. Tilbudsfrist Tilbudsfrist er 5. maj 2014, kl Tilbuddet skal udfærdiges i 1 eksemplarer. Tilbuddet skal sendes på mail til Rådhuspladsen 11,3 DK-4200 Slagelse Att.: Indkøb/udbud Mailadresse: Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbuddet skal afgives på dansk. Tilbuddet skal være bindende i 6 måneder fra den 5. maj Det forventes, at der gives meddelelse til tilbudsgivere senest i uge 21 (19. maj -23. maj 2014) om hvem indgår kontrakt med. Der henvises i øvrigt til vedlagte tidsplan Bilag Tilbudsgivers forhold Juridisk person og underleverandører Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk person, der er tilbudsgiver og dermed ansvarlig overfor. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium omfattende flere ansvarlige tilbudsgivere, skal de juridiske personer hver især angives klart og entydigt, og der skal derudover angives en fælles Side 5

6 befuldmægtiget, som med bindende virkning for konsortiet kan indgå aftaler med. Se bilag 4 - konsortieerklæring. Såfremt tilbudsgiver agter at anvende underleverandører til udførelsen af den udbudte ydelse er det tilbudsgiver som hæfter for disse. Der oplyses navne på den eller disse virksomheder som indgår som underleverandører og dette angives klart og entydigt i tilbuddet. Egnethedsbedømmelse og udvælgelseskriterier Slagelse kommune vil forud for bedømmelsen af tilbuddets indhold foretage en bedømmelse af tilbudsgiverens egnethed til at opfylde den udbudte kontrakt. Den nedenfor angivne dokumentation skal vedlægges tilbuddet. Tilbudsgivers personlige forhold Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som bilag 1 og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Økonomisk og finansiel formåen Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervs- og produktansvarsforsikring inkl. personskade med en dækningssum på minimum 10 millioner DKK pr. skade. I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, virksomhedens balance eller uddrag heraf for de seneste tre afsluttede regnskabsår. Teknisk og/eller faglig formåen Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Udfyld bilag 2 - Referenceliste. Inden indgåelse af kontrakt skal der fremlægges underskrevet Serviceattest. Tilbudsgivere, der helt eller delvist undlader at afgive samtlige de krævede oplysninger, risikerer ikke at komme i betragtning. Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (= konsortium) skal oplysningerne gives for hver enkelt tilbudsgiver. Se bilag 4 - konsortieerklæring Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tilbudsgivere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. 10. Tildelingskriterier Tildeling af ordren vil blive tildelt den tilbudsgiver, som ud fra en helhedsbetragtning afgiver de for det økonomiske mest fordelagtige tilbud ud fra nedenstående kriterier/vægtning forbeholder sig ret til subsidiært at forkaste alle tilbud. Side 6

7 vil i den forbindelse lægge følgende kriterier til grund, der er angivet med følgende vægtning: Pris (70 %) Kørselsmateriel og personale (15 %) Service (15 %) Ved vurderingen af pris lægges vægt på: Den laveste pris for varetagelse af kørslen i kontraktperioden for de to kørsler der indgås kontrakt med én tilbudsgiver Ved vurdering af kørselsmateriel og personale lægges vægt på: Køretøjernes kvalitet, herunder mulighed for fastspænding i køretøjet Drifts- og leveringssikkerhed Personalets relevante uddannelsesniveau Faste chauffører og afløsere I vurderingen af service indgår: OK Fleksibilitet Ventetid og længden af buskørslen Information og samarbejdsform 11. Forbehold Eventuelle forbehold bør være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelse. I det omfang, tilbudsgiveren ikke udtrykkeligt i tilbuddet tager forbehold over for de enkelte bestemmelser, og herunder angiver, hvilken anden konkret formulering af de pågældende bestemmelser tilbudsgiveren vil indgå på, lægges til grund, at tilbudsgiveren har accepteret samtlige bestemmelser, således at bestemmelserne vil indgå i den endelige kontrakt mellem tilbudsgiveren og. 12. Alternative tilbud Tilbudsgiver er ikke berettiget til at afgive alternative tilbud. 13. Uklarheder Tilbudsgiveren skal afklare eventuelle uklarheder gennem skriftlige spørgsmål, jf. pkt Behandling af tilbud mv. Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud, eller til at få oplysninger om konkurrenters tilbud. Side 7

8 Tilbudsgivere kan ved tilbudsfristens udløb rekvirere en samlet oversigt over de virksomheder, der har afgivet rettidige tilbud. Det er et krav fra, at tilbudsgiver iagttager ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbudsforretning. Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende annoncering er uvedkommende. 15. Pris og betalingsbetingelser Prisen for kørslerne afregnes med pris pr. kørte kilometer pr. rute x km. antal. Betalingsbetingelser: løbende måned + 15 dage. Elektronisk regning fremsendes senest 3 hverdage efter den første i hver måned gældende for den foregående måned. Dokumentation for antallet af kørsler skal medsendes den månedlige afregning, når der afregnes pr. km. Der skal ske en en selvstændig fakturering pr. aftale for kørsel til Slagelse og Korsør svømmehal. 16. Kvalitetskontrol kan udføre løbende kvalitetskontrol bl.a. ud fra følgende punkter at planlagte tider overholdes, at skoler m.v. ringes op ved eventuel forsinkelse med oplysning om forventet ny afhentningstid at chaufføren altid bærer uniform og/eller navneskilt, at køretøjerne har den aftalte standard at der så vidt muligt vælges kortest mulige rute Oplistningen er ikke udtømmende 17. Fortrolighed vil så vidt muligt sikre fortroligheden af alle oplysninger i tilbudsgiverens tilbud, som angår tilbudsgiverens fortrolige forretningsmæssige forhold. Fortrolighedstilsagnet må i sagens natur vige i den udstrækning, hvor lovgivningen forpligter til at videregive oplysninger til tredjemand. I den udstrækning, hvor tilbudsgiver selv anser oplysninger for særligt konkurrencefølsomme, bedes dette tydeligt markeret i tilbuddet ud for de pågældende oplysninger, hvorefter Slagelse Kommune vil tilstræbe, at oplysningerne ikke videregives. Se bilag 3 - Aktindsigt Generelle angivelser om konkurrencefølsomhed eller lignende kan ikke forventes tillagt betydning i forhold til ordregiverens tilsagn om fortrolighed. Side 8

9 er dog til enhver tid berettiget til at anvende oplysninger i den udstrækning, hvor dette er til berettiget varetagelse af s interesser under en rets- eller klagesag med tilknytning til udbudsforretningen. 18. Aktindsigt er underlagt de forvaltningsmæssige regler, herunder reglerne om aktindsigt i Offentligheds- og Forvaltningsloven. er ikke bundet af tilbudsgivers angivelser i forbindelse med en eventuel begæring om aktindsigt, men angivelserne vil indgå som et element i s vurdering af, om og i hvilket omfang der skal gives aktindsigt. Se bilag 3 Aktindsigt. Generelle og særlige krav 19. Generelle krav: Kravsspecifikationen for den udbudte kørselsydelse er opdelt i generelle krav gældende for den udbudte kørselsopgave suppleret med særlige krav, som er knyttet til svømmekørsel. 20. Krav til tilbudsgiver Tilbudsgiver skal sikre, at gældende regler for erhvervsmæssig personbefordring opfyldes, og at tilladelser til specialrute- eller taxakørsel altid forefindes og kan dokumenteres på forlangende. Tilbudsgiver skal uden ugrundet ophold efterkomme krav og påbud fra offentlige instanser. Tilbudsgiver skal sikre, at mandskabet har den fornødne uddannelse, viden og erfaring i udførelsen af den enkelte opgave. Tilbudsgiver skal sikre, at der på et hvert tidspunkt kan fremvises en ren børneattest for de personer, der udfører kørsel med børn og unge. Tilbudsgiver skal sikre, at kørsel foretages af personer, der ikke har begået strafbare forhold, der gør dem uegnede til det ansvar de tildeles i de konkrete opgaver. Tilbudsgiver skal tilstræbe størst mulig stabilitet i anvendelse af vogne og chauffører, så driftssikkerhed og tryghed hos de enkelte elever sikres bedst mulig. Tilbudsgiver har ansvar for udstyr, der tilgodeser hurtig og effektiv kommunikation til og fra de enkelte vogne og chauffører. Tilbudsgiver er erstatningspligtig for al skade, som måtte blive forvoldt på privat eller offentlig ejendom under udførelsen af arbejdet. Side 9

10 Tilbudsgiver skal ved driftsstop, sygdom og lignende kunne indsætte reservemateriel og chauffører eller træffe aftale om kørslens planmæssige gennemførelse med en anden accepteret entreprenør. Tilbudsgiver må acceptere, at der i kontraktperioden kan ske ændringer i antallet og omfanget af kørselsopgaver. Tilbudsgiver må kun medtage passagerer godkendt af. 21. Krav til bilerne Tilbudsgiver skal vedlægge en oversigt af kørselsmateriel der rådes over og som kan indsættes til den enkelte opgave, herunder vogntyper, udstyr og om bilerne er over eller under 6 år. Bilerne skal fremstå rengjorte og i en hygiejnisk acceptabel stand Tobaksrygning er ikke tilladt Tilstrækkelig plads og temperatur i passagerkabinen pr. passager 22. Krav til chauffører Tilbudsgiver skal sikre, at chauffører er informeret tilstrækkeligt om den enkelte opgave og skal kunne opfylde følgende krav Chaufføren skal fremtræde velsoigneret, høflig og hjælpsom samt udvise respekt og hensyn til den enkelte elev Chaufføren skal kunne tale og forstå dansk Chaufføren skal bære uniform eller på anden måde være let genkendelig fra firmaet som repræsenteres Chaufføren har tavshedspligt omkring personlige forhold der opnås kendskab til i forbindelse med den enkelte kørselsopgave Chaufføren skal kunne orientere sig i kommunens vejsystem De enkelte chauffører skal have forståelse og flair for håndtering af de særlige forhold omkring de enkelte elever. Chaufføren skal overholde de aftalte tider med +/- 5 min, og med udgangspunkt i den planlagte rute 23. Krav til ruteplanlægning og administration Tilbudsgiver skal kunne varetage ruteplanlægning og samarbejde med den enkelte skole. Tilbudsgiver må være indstillet på fleksibilitet, og tæt samarbejde med den enkelte skole og elever. Det forventes ligeledes, at der afholdes statusmøder efter behov og minimum 1 gang om året. Tilbudsgiver skal kunne tilbyde en tilfredsstillende fleksibilitet og smidighed i den daglige drift.. Tilbudsgiver skal være let at kontakte i den daglige drift og fleksibel vedrørende justeringer i de enkelte ruter når behovet opstår. Side 10

11 Særlige krav til svømmekørsel Kørsel til Korsør og Slagelse svømmehal 24. Kørselsydelsens omfang og art Kørsel til og fra svømmeundervisning opdeles i et efterårs- og et forårs-semester, og dette forårs semester er indarbejdet i dette udbudsmateriale. Der vil ikke kunne påregnes samme mængder kørsler i hele kontraktperioden der vil kunne ske en regulering alt efter antallet af børn, ændring i skoleskemaer, skolereform ol. Til svømmekørsel køres der ca. xx dage om året / uger. Det er et krav, at der er høj stabilitet i de faste ruter, med så få chauffører som muligt så der etableres høj fortrolighed og kendskab parterne imellem på den daglige drift og kommunikation. I situationer når der varsles om sne og snestorme, skal der samarbejdes med de enkelte skoler om evt. aflysning af ruter. Skolen aflyser som hovedregel aldrig undervisning, da vejrsituationen kan være meget forskellig på de enkelte ruter. 25. Køretider Som udgangspunkt er der faste køretider, men der vil forekomme behov for ændringer De fastansatte køretider skal respekteres og der skal gives besked til skolen, når væsentlige afvigelser måtte forekomme. Det forventes at der er en +/- margen på 5 min. i den daglige drift. 26. Administration af kørselsordningen Tilbudsgiver skal være imødekommende for et tæt samarbejde med de enkelte skoler, så afviklingen af de daglige ruter kan ske på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Tilbudsgiver skal tilstræbe, at planlægning og koordinering optimeres bedst mulig, dog under hensyn til at ruten ikke bliver unødig lang og belastende for eleverne. Side 11

12 Kontraktudkast Kørselskontrakt mellem Tilbudsgiver og Slagelse kommune Rammeaftalen beskriver ordregivers og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder. Aftalegrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: A. Rammeaftale mellem kontrakthaver og ordregiver B. Supplerende oplysninger, herunder evt. rettelsesdokumenter samt spørgsmål og svar. C. Annonceringsbekendtgørelsen D. Udbudsmateriale med bilag fra ordregiver af [mm.åååå] E. Kontrakthavers tilbud af [dd.mm.åååå]. Kontrakten omhandler: Kørsel til Slagelse og Korsør Svømmehal Kontrakthaver skal til enhver tid opfylde samtlige nationale love og bestemmelser, der vedrører den udbudte form for kørsel. Kontrakthaver skal selv holde sig ajour med eventuelle lovændringer. 1. Aftale/opsigelse. Kontrakten træder i kraft ved skolestart 2014/2015, den xx Aftalen er gældende for perioden (3 år). Aftalen ophører herefter automatisk. Parterne kan senest 6 måneder inden aftalens udløb indgå skriftlig aftale om forlængelse af aftalen på uændrede vilkår med max 1 år. For kørslerne gælder det, at det første år er et prøveår, i hvilken periode Slagelse kommune kan opsige kontrakten med 3 måneders varsel. Aftalen er i prøveperioden uopsigelig for leverandøren. Efter prøveperiodens udløb kan hver af parterne bortset fra misligholdelse m.v. jf. pkt. 7 skriftligt opsige kontrakten med 1 års varsel. Side 12

13 Herudover vil opsigelse fra kunne ske, såfremt der sker direktiv, lov- eller myndighedsmæssige indgreb af væsentlig betydning for kontrakten, eller hvor op-gaven afviger væsentligt i forhold til den udbudte ydelse. forbeholder sig endvidere ret til - uden erstatning eller kompensation af nogen art - at opsige indgåede kørselskontrakter, hvis strukturændringer eller byrådsbeslutninger medfører, at kørslerne nedlægges eller omfanget afviger væsentligt i forhold til den udbudte ydelse. I så fald vil opsigelse ske med 6 måneders varsel. 2. Option på forlængelse. Der er option på forlængelse af kontrakten på udbuddet på uændrede vilkår i op til 1 år. Udnyttelse af optionen skal ske ved skriftlig henvendelse til tilbudsgiver senest 6 måneder før udløb af den indgåede kontraktperiode. Kontrakten kan i forlængelsesperioden opsiges af udbyder til udgangen af en måned med 6 måneders varsel. 3. Pris. Prisen for kørselen afregnes med pris pr. kørte kilometer, jfr. annonceringsmaterialet samt det fremsendte tilbud. I annonceringsmaterialet er der taget udgangspunkt i det konkrete antal kørselsberettigede børn i skoleåret 2013/2014 og nuværende møde og sluttider. Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at kørslerne vil blive ændret i forbindelse med skoleåret 2014/2015 jfr. annonceringsmaterialets pkt. 24. Almindelig regulering af kilometerpris: De tilbudte priser er gældende i første år fra kontraktstart til sommerferien juni Priserne kan alene reguleres én gang årligt. Regulering kan kun finde sted pr. august. Første gang regulering kan finde sted er således august Der reguleres op- og nedadgående i henhold til Danmarks Statistiks forbrugerindeks (januar 2000 = 100) for transport, på baggrund af udviklingen fra maj året før til maj i året hvor prisen reguleres. Prisstigninger skal meddeles skriftligt til. Prisstigninger kan alene ske fremadrettet. Eksempelregulering Såfremt det faktiske gennemsnitlige antal kørte kilometer i en periode på 3 måneder (ej sæsonudsving) afviger +/ - 25 % i forhold til udbudsmaterialet, vil genforhandle kilometerprisen. Anmodning herom fremsendes skriftligt fra begge parter. Eksempel på eksisterende kørsler fremgår af udbudsmaterialet. Se Bilag 5 - tilbudsliste. 4. Betalingsbetingelser. Betalingsbetingelser er løbende måned + 15 dage. Regning fremsendes senest 3 hverdage efter den første i hver måned gældende for den foregående måned. 5. Fakturering Side 13

14 Dokumentation for antallet af kørsler/ km skal medsende den månedlige afregning, når der afregnes pr. km. Der skal ske en selvstændig fakturering for de to svømmekørsler. Kontrakthaver udfærdiger hver måned en specificeret opgørelse med angivelse af faktiske antal udførte kørsler, som sendes til den rekvirerende afdeling i senest 14 dage inde i næste måned. Såfremt der har været ændringer i kørslen i forhold til udbuddet, skal dette være særskilt specificeret. I henhold til LBK nr. 798 af 28. juni 2007 om offentlige betalinger mv. samt LBK nr. 354 af den 26. marts 2010 om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder skal alle fakturaer gebyrfrit fremsendes elektronisk. Alle fakturaer og kreditnotaer skal fremsendes i OIOUBL-format og via Nemhandel-infrastrukturen OIORASP. Fakturaer og kreditnotaer skal som minimum fremsendes under forretningsprofilen Procurement-Bilsim-1.0 [alternativt under profilen NES 5 såfremt det vurderes, at leverandøren ikke har mulighed for at modtage elektronisk respons]. Er der en tilhørende e-ordre, skal profilen som minimum være Procurement-OrdSim- Bilsim 1.0. Fakturaen skal indeholde: Udstedelsesdato (fakturadato) Fakturanummer (Nummer der kan identificere fakturaen) Leverandørens CVR/SE-nummer Leverandørens navn og adresse samt ordregivers navn og adresse Mængde og art af de leverede produkter/ydelser Pris pr. enhed eksklusiv moms Rekvirent hos ordregiver Rekvisitionsnummer Ordregiver er berettiget til at udskyde betalingen, hvis faktura ikke modtages elektronisk, eller hvis ovenstående oplysninger mangler. CVR/SE-nummer: CVR/SE-nummeret som fakturaen afsendes fra, skal være i fuld overensstemmelse med det CVR/SE-nummer, som er opgivet i kontrakthavers tilbud, og som fremgår af rammeaftalen. Der accepteres ingen form for faktureringsgebyr. 6. Administration af kørselsordningen Administrationen af til og frameldinger for kørslerne sker fra den enkelte skole. 7. Misligholdelse Manglende overholdelse af bestemmelser i denne klausul betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten. Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, større og gentagne forsinkelser mv. er misligholdelse. Dersom tilbudsgiver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser i henhold til denne kontrakt, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, såfremt de er blevet påtalt skriftligt. Side 14

15 Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette, samt underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Kommunen kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. 8. Misligholdelsesbeføjelser Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af aftalen uden varsel. Eksempler på væsentlig misligholdelse vil være gentagne misligholdelser, væsentlige enkeltstående misligholdelser ved forsinkelser, udeblivelse, brud på lov- og/eller myndighedskrav og påbud, manglende uniformering, tilsidesættelse af sikkerhedsbestemmelser for såvel kørsel som materiel samt tilsidesættelse af brugernes sikkerhed. Oplistningen er ikke udtømmende. Kommunen kan endvidere med øjeblikkelig virkning hæve aftalen, såfremt kontrakthaver gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at kontrakthaver ikke frem-over vil kunne udføre kørslen på forsvarlig måde. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar m.v. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning og forholdsmæssigt afslag m.v. ikke udelukker hinanden. 9. Erstatning og forsikring Kontrakthaver er i overensstemmelse med dansk lov om produktansvar og dansk rets almindelige regler ansvarlig over for ordregiver for den skade, som leverancen eller kontrakthaver påfører ordregivers ejendom og/eller personale. Kontrakthaver er pligtig til at holde ordregiver skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod ordregiver af tredjemand, og som er forårsaget af produktfejl, mangler ved leverancen eller kontrakthavers skadevoldende adfærd. Kontrakthaver er i hele rammeaftalens løbetid forpligtet til at opretholde en sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en minimumsdækning som nævnt i udbudsmaterialet. Kontrakthaver skal på ordregiverens anmodning godtgøre forsikringens eksistens og omfang. 10. Insolvens og konkurs Konkurs, betalingsvanskeligheder, insolvens, rekonstruktionsbehandling eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, som giver ordregiver begrundet mistanke om, at kontrakthaver ikke er i stand til at varetage sin forpligtelse overfor ordregiver i kontraktperioden vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse, og vil berettige ordregiver til omgående at ophæve rammeaftalen. Såfremt boet har ret til at indtræde i rammeaftalen i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel uden ugrundet ophold give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. 11. Bod, forholdsmæssige afslag og force majeure. Når der foreligger forhold, der berettiger Slagelse kommune til at ophæve kontrakten, kan kommunen vælge i stedet at opkræve dagbøder på op til 0,5 % af det årlige vederlag for hver planlagt kørselsdag, hvor kørslen ikke udføres i overensstemmelse med kontraktens Side 15

16 bestemmelser. Endvidere foretages et forholdsmæssigt afslag i vederlaget, svarende til de ikke udførte kørsler. I tilfælde af force majeure, som forhindrer udførelse af den aftalt kørsel, bortfalder parternes forpligtelser, så længe force-majeuren virker. Såfremt force majeure-perioden overstiger 1 måned, er Slagelse kommune dog berettiget til at ophæve kontrakten. Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal straks give den anden part skriftlig meddelelse herom. Der kan ikke udbetales vederlag for ikke-udført kørsel i force majeure-perioden. 12. Overdragelse af aftalen, underentreprise. Tilbudsgiver kan med Slagelse kommunes skriftlige samtykke og på eget ansvar lade kørselsopgaver udføre af underentreprenører, men er i alle forhold juridisk eneansvarlig for opgavernes udførelse og hæfter således ubegrænset og direkte for eventuelle underentreprenørers misligholdelse af kontrakten og ansvar i øvrigt. Aftalen kan ikke uden Slagelse kommunes skriftlige samtykke overdrages helt eller delvis til andre. Afhænder leverandøren sin virksomhed i løbet af aftaleperioden, er Slagelse kommune berettiget til på leverandørens regning af få kørslerne udført af tredjemand, med mindre Slagelse kommune skriftligt kan godkende aftalens overdragelse. 13. Tavshedspligt Nærværende rammeaftale er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelse gælder ikke, såfremt tredjemand forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i dele af eller hele rammeaftalen i henhold til forvaltningslovens eller offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt. Kontrakthaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne rammeaftales indhold. Dette gælder også efter rammeaftalens udløb. Manglende overholdelse af bestemmelsen anses for at være en væsentlig misligholdelse, hvilket berettiger ordregiver til at ophæve rammeaftalen med omgående virkning. 14. Forsikring. Leverandøren forpligter sig til i hele kontraktperioden at tegne sædvanlige forsikringer, herunder ansvarsforsikring. Slagelse kommune kan til en hver tid kræve forelagt dokumentation herfor. 15. Tvist. Aftalen er i det hele taget undergivet og fortolkes i henhold til gældende dansk ret. Eventuel retstvist skal afgøres ved dansk domstol. En eventuel retssag skal anlægges ved kommunens hjemting. Såfremt der opstår tvivl/uenighed om kontrakten, og der ikke kan opnås enighed om de givne forhold, kan parterne indkalde en opmand. Side 16

17 Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab - såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk - i forhold til den/de givne problemstillinger, der ønskes behandlet. Den af parterne der ønsker at anvende opmand skal snarest og senest 7 kalenderdage efter tvivlen/uenighedens opståen meddele modparten, at man ønsker at indkalde en opmand. Sagen skal så vidt muligt afgøres hurtigt, og senest 14 kalenderdage efter meddelelsen om begæringen om opmandens medvirken. Fravigelser fra denne frist kan alene ske ved opmanden. Opnås der ikke enighed om opmanden, kan denne udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Opmandens afgørelse kan af enhver part indbringes for en voldgift, men parterne kan imidlertid fra sag til sag og inden opmandens afgørelse aftale, at opmandens afgørelse skal være endelig. Udgifterne til opmandens medvirken deles 50/50. Kontaktgruppen eller opmanden kan ikke træffe afgørelse med bindende virkning for par-terne i sager vedrørende følgende forhold: Væsentlig misligholdelse der ikke er defineret, Ansvar og forsikringsspørgsmål. 16. Fortolkning og udfyldelse af kontrakten Såfremt der i kontraktperioden opstår uafklarede forhold i relation til nærværende kontrakt, og parterne ikke kan opnå enighed herom, kan parterne lade opmanden afgøre, hvorvidt forholdet er relevant samt afgøre indholdet heraf med henblik på at indbygge dette i kontrakten. 17. Kontraktændringer Kontrakt- og bilagsændringer kan foretages, når parterne er enige herom, og ikke er i strid med udbudsreglerne. Ønsker en af parterne en ændring i kontrakten, og der ikke kan opnås enighed herom, kan en opmand vurdere og træffe afgørelse om ændringens relevans. jf. afsnit 16. Tvist 18. Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt skal betragtes som fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan/skal offentliggøres. Ovenstående bestemmelser gælder ikke såfremt lovgivning, myndighed eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. 19. Originaleksemplarer. Denne kontrakt med tilhørende bilag er udfærdiget og underskrevet i to ligelydende eksemplarer, hvoraf det ene beror hos kontrakthaver og det andet hos Slagelse kommune Side 17

18 Slagelse, den. juni 2014 Slagelse, den. juni 2014 Slagelse kommune Tilbudsgiver Side 18

19 Bilag 1 - Tro og love erklæring Erklæring på tro og love om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige og om opfyldelse af Udbudsdirektivets artikel 45. I henhold til 1, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal tilbudsgiver afgive en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Ved gæld til det offentlige forstås, jf. nævnte lovbekendtgørelses 2, stk. 2, skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiver er etableret. Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love, at virksomheden ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet, som overstiger kr. Undertegnede virksomhed giver hermed samtykke til, at udbyder kan kontrollere ovennævnte oplysninger ved henvendelse til de nævnte relevante inkassomyndigheder eksempelvis det kommunale inkassokontor og Skat. Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) Deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/773/RIA b) Bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 1997 og artikel 3, stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA c) Svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser d) Hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør: a) Hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning b) Hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning c) Som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed d) Som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret e) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land f) Som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land g) Som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen Side 19

20 Undertegnede virksomhed erklærer herved på tro og love ikke at have gæld til det offentlige i overensstemmelse med ovenstående samt ikke at være omfattet af ovennævnte udelukkelsesgrunde. Virksomhedens navn og adresse Dato og underskrift Side 20

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Udbud af madudbringning

Udbud af madudbringning Udbud af madudbringning december 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 8 2.1 Generelle krav... 8 2.1. Specifikke krav... 9 2.1.1 Madudbringning

Læs mere

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud

EU-UDBUD 2013-169058. Varer Offentligt udbud. På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud EU-UDBUD 2013-169058 Varer Offentligt udbud På levering af Materialer til tandbehandling til KomUdbud December 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere