Entreprisekontrakt for maskinydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprisekontrakt for maskinydelser"

Transkript

1 Entreprisekontrakt for maskinydelser 27. februar 2015 J. nr Denne Kontrakt er indgået på baggrund af offentligt udbud d. 27. februar Entreprisekontrakt for maskinydelser 1

2 Indholdsfortegnelse: ENTREPRISEKONTRAKT KONTRAKTPARTER DEFINITIONER BILAGSFORTEGNELSE KONTRAKTENS OMFANG KONTRAKTPERIODE OPSIGELSE AF KONTRAKTEN OVERDRAGELSE SIKKERHEDSSTILLELSE FORSIKRING VEDERLAG OG PRISREGULERING FAKTURERING OG BETALING M.V FAKTURERING... 8 BETALING KRAV TIL ENTREPRENØRENS YDELSER UNDERENTREPRENØRER KRAV TIL ENTREPRENØRENS MEDARBEJDERE LØN- OG ARBEJDSFORHOLD...11 ARBEJDSKLAUSUL ARBEJDSMILJØLEDELSE MØDER MILJØLEDELSE NST S TILSYN PROJEKTGENNEMGANG FASTHOLDELSESKLAUSUL MYNDIGHEDSKRAV TAVSHEDSPLIGT ERSTATNINGSANSVAR MISLIGHOLDELSE MANGLER...15 NST S RET TIL AFSLAG I ENTREPRISESUMMEN FORSINKELSE OG BOD OPHÆVELSE...17 Entreprisekontrakt for maskinydelser 2

3 28. UDBETALING AF BOD OG ERSTATNING FORCE MAJEURE FRAFALD AF RETTIGHEDER LOVVALG, VÆRNETING OG TVIST ØVRIGE BESTEMMELSER...19 FORTOLKNING UKLARHEDER, HINDRINGER EL. LIGN. FORHOLD ÆNDRINGER SPROGVALG DELVIS UGYLDIGHED TREDJEMANDSRETTIGHEDER UNDERSKRIFTER...21 BILAG 1 - KRAVSPECIFIKATION HOVEDOPGAVE YDELSENS KVANTITATIVE OMFANG TILMELDING AF PROJEKTER HANDELSOPMÅLING VARSLING OG FÆRDIGMELDING KØRSEL PÅ TIMELØN OG FLYTNING MELLEM BEVOKSNINGER OG SKOVE KRAV TIL MASKINER KVALITETSKRAV KVALITETSSIKRING ARBEJDSOMRÅDE SÆRLIGE KRAV TIL PRODUKTION, DER OMFATTER UDKØRSEL...28 BILAG 2 SÆRLIGE PROCEDURE...29 Entreprisekontrakt for maskinydelser 3

4 Entreprisekontrakt 1. KONTRAKTPARTER Som ordregiver: Naturstyrelsen, Driftscentret Førstballevej Randbøl Tlf.: EAN-nr.: Kontaktperson: Asger Thyge Pedersen, tlf , mobil , (herefter kaldet NST) og som entreprenør: <Entreprenørens navn> <Adresse> <Postnr. og by> CVR.nr. <indsæt nr.> (herefter kaldet Entreprenøren) 2. DEFINITIONER Afdeling: Arbejdsdage: Arbejdet: Bilag: Færdigmelding: KFM: Kontrakt: Part: Projekt: Betyder administrativ enhed, idet en skov er inddelt i et antal nummererede afdelinger, der hver især omfatter en eller flere bevoksninger. Betyder alle dage, der ikke i Danmark er bankhelligdage. Betyder opgaver der udføres i medfør af denne Kontrakt. Betyder alle bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen i afsnit 3. Såfremt definitionen er efterfulgt af et specifikt nummer, henviser definitionen til det specifikke bilag, der fremgår af bilagsfortegnelsen. Betyder skriftlig besked fra Entreprenøren til NST om, at produktionen i en afdeling er udført. Betyder kubikmeter fast masse. Betyder nærværende kontrakt med bilag. Betyder NST eller Entreprenøren, samlet benævnt Parterne. Betyder maskinvis fordelte, ensartede arbejdsopgaver i én eller flere skove. Et projekt omfatter opgaver svarende til ca. 1 måneds varighed. Hvert projekt har en selvstændig arbejdsbeskrivelse. Entreprisekontrakt for maskinydelser 4

5 3. BILAGSFORTEGNELSE 3.1 Bilag 1: Kravspecifikation af 27. februar Bilag 2: Særlige procedure 3.3 Bilag 3: Miljøkrav til skovmaskiner på Naturstyrelsens arealer. 3.4 Bilag 4: Entreprenørens tilbud. 4. KONTRAKTENS OMFANG 4.1 Denne Kontrakt har til formål at fastlægge Parternes indbyrdes forpligtelser og rettigheder i kontraktperioden. 4.2 Kontrakten omfatter udførelse af maskinskovning og udkørsel på Sjælland. 4.3 Omfanget af og indholdet i ydelsen fremgår af kravspecifikationen og af øvrige bilag jf. afsnit Entreprenøren skal tåle de ændringer i opgaven, såvel udvidelser som indskrænkninger i forhold til det tilbud, som NST har accepteret, der fremgår af det samlede udbudsmateriale. I forbindelse med udvidelser og indskrænkninger vil den samlede kontraktsum blive reguleret. 4.5 NST har option på op til yderligere 20 % af den maksimale årlige produktion jf. kravspecifikationens pkt. 2.1 på uændrede vilkår. Såfremt NST ønsker at benytte sig af optionen, vil Entreprenøren modtage skriftlig varsling senest 3 måneder i forvejen. Optionen kan varsles for en eller flere måneder og udgør for hver måned 20 % af den maksimale årsproduktion divideret med KONTRAKTPERIODE 5.1 Kontraktperioden starter d. 1. april 2015 og ophører uden yderligere varsel d. 31. marts NST har option på forlængelse af Kontrakten i yderligere 2 x 1 år på uændrede betingelser med et skriftligt varsel til Entreprenøren på 3 måneder. 5.3 Benyttes optionen om forlængelse jf. pkt. 5.2, ophører Kontrakten uden yderligere varsel d. 31. marts 2018 ved første forlængelse og d. 31. marts 2019 ved anden forlængelse. 6. OPSIGELSE AF KONTRAKTEN 6.1 Kontrakten kan af begge Parter opsiges med et skriftligt varsel på 6 måneder til den første i en måned. 6.2 Hvis der viser sig uforudsete forhold, som medfører offentlige påbud eller forbud, der hindrer arbejdets videreførelse eller gør dette urimeligt byrdefuldt for NST, kan NST opsige Kontrakten uden varsel. Entreprisekontrakt for maskinydelser 5

6 6.3 NST kan opsige Kontrakten uden varsel, hvis NST ikke opnår fuldstændig finanslovsbevilling eller kun opnår delvis finanslovsbevilling for følgende finansår, eller såfremt NST ikke kan opnå sikkerhed for opnåelse af hel eller delvis finanslovsbevilling inden starten af finansåret. 6.4 NST kan opsige Kontrakten uden varsel, hvis Klagenævnet for Udbud eller anden administrativ myndighed annullerer NST s tildelingsbeslutning. Såfremt Klagenævnet for Udbud erklærer Kontrakten for uden virkning og påbyder NST at bringe Kontrakten til ophør inden for en af klagenævnet fastsat frist, er NST endvidere berettiget til at opsige Kontrakten helt eller delvist med et varsel i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds eller domstolenes påbud. Kontrakten ophører ved opsigelse således helt/delvist, som fastsat i påbuddet, med virkning fra påbuddets virkningstidspunkt. Såfremt der i det påbud, som udstedes, er indeholdt yderligere betingelser eller krav, er NST berettiget til at videreføre disse betingelser eller krav i opsigelsen over for Entreprenøren under forudsætning af, at dette er sagligt begrundet, og Entreprenøren skal i så fald efterleve disse. 6.5 Såfremt der på markedet for de af Kontrakten omfattede produkter opstår et dokumenteret prisfald på mere end 10 % af de ved Kontraktens indgåelse opnåelige priser på et af de Kontrakten vedrørende omsætningsmæssigt væsentlige sortimenter eller andre forhold, der medfører, at afsætningen væsentligt formindskes, kan denne Kontrakt fra NST s side bringes til ophør med 8 ugers skriftligt varsel uden erstatning til Entreprenøren. 6.6 Entreprenøren har i de oven for i pkt. 6.1 til 6.5 beskrevne situationer krav på vederlag for arbejde udført op til tidspunktet for opsigelsens ikrafttræden. Entreprenøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for godtgørelse eller erstatning, herunder for driftstab eller mistet fortjeneste. 6.7 Denne Kontrakt kan ved prisfald som beskrevet i pkt. 6.5 opsiges med 4 ugers skriftligt varsel mod, at Entreprenøren betales en erstatning svarende til 5 % af restkontraktsummen som defineret i pkt Entreprenøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for erstatning. 6.8 Ønskes denne Kontrakt i en sådan situation som beskrevet i 6.5 bragt til opgør straks, betales en erstatning svarende til 10 % af restkontraktsummen som defineret i pkt Entreprenøren vil derudover ikke være berettiget til nogen anden form for erstatning. 6.9 Restkontraktsummen defineres som det vederlag, Entreprenøren ville have haft krav på, hvis Kontrakten ikke var opsagt, og beregnes som vederlaget for den mængde, NST jf. kravspecifikationens pkt. 2.1 ville være forpligtet til at tilbyde Entreprenøren i perioden frem til Kontraktens ophør. Ved beregning af restkontraktsummen medtages ikke optioner for udvidelse eller forlængelse. Beregningen foretages på baggrund af den forventede varenummerfordeling som specificeret i kravspecifikationens pkt Der kan ikke gøres yderligere krav gældende mod NST i forbindelse med opsigelse af Kontrakten som følge af prisfald iht. pkt. 6.7 og 6.8 end nævnt i samme punkter. Entreprisekontrakt for maskinydelser 6

7 7. OVERDRAGELSE 7.1 Entreprenøren kan hverken helt eller delvist uden NST s skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne Kontrakt til andre. 7.2 NST har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne Kontrakt til en anden offentlig institution eller til en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. 8. SIKKERHEDSSTILLELSE 8.1 Der skal ikke stilles sikkerhed. 9. FORSIKRING 9.1 Entreprenøren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for person- og/eller tingsskade forvoldt på grund af fejl eller forsømmelse begået af Entreprenøren eller andre, som Entreprenøren har ansvar for. Det samme gælder ansvar for skade på fast ejendom og løsøre. 9.2 Entreprenøren skal i hele Kontraktens løbetid og 1 år efter Kontraktens ophør opretholde erhvervsansvarsforsikring i anerkendt forsikringsselskab for skader, for hvilke Entreprenøren er erstatningspligtig. 9.3 Entreprenøren skal uden ugrundet ophold skriftligt meddele til NST, såfremt forsikringen opsiges inden for ansvarsperioden, eller såfremt der sker anmeldelse af krav på forsikringen fra anden side af væsentlig betydning for NST s mulighed for dækning, eller hvis forsikringen i øvrigt ikke er i kraft uanset årsagen hertil. 9.4 NST kan til enhver tid kræve, at Entreprenøren fremsender dokumentation for opfyldelse af forsikringskrav. 9.5 Erhvervsansvarsforsikringen skal have en dækningssum på mindst 10 mio. kr. for personskade og mindst 10 mio. for tingskade. 10. VEDERLAG OG PRISREGULERING 10.1 Følgende priser er gældende: Skema med priserne indsættes 10.2 Prisen jf. pkt er i DKK ekskl. moms og dækker alle omkostninger i forbindelse med opgavens udførelse, herunder alle arbejdsopgaver og hjælpemidler, som er nødvendige for at udføre opgaven som beskrevet i Kontrakten med bilag, eventuelle interimsforanstaltninger og årstidsbestemte og vejrligsbetingede vinterforanstaltninger. Entreprisekontrakt for maskinydelser 7

8 10.3 Prisen er fast de første 36 måneder. Herefter kan prisen indeksreguleres årligt proportionalt med den procentvise ændring i Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg (BYG 6), delindeks for lastvognskørsel (http://www.statistikbanken.dk/byg6) med udgangspunkt i 4. kvartal Basis marts 1995 = 100. Regulering kan første gang ske ved fakturering i april Det er Entreprenørens ansvar at indeksregulere. Der kan ikke indeksreguleres mere end 12 måneder bagud Såfremt der sker større, betydende ændringer i form af fx afgiftspålæggelse på diesel pga. regeringsindgreb o. lign., kan dette, hvis NST skønner det rimeligt, udløse ekstraordinær prisregulering I tilfælde af stormfald kan arbejdet omlægges til oparbejdning af de stormfaldsramte bevoksninger efter de 30 kalenderdage, hvor Entreprenøren efter pkt er forpligtet til at oparbejde stormfald på timeløn, såfremt Parterne er indstillet på dette og kan forhandle sig frem til en ny pris. Kan Parterne ikke blive enige om en ny pris, indtræder force majeure iht. afsnit FAKTURERING OG BETALING M.V. Fakturering 11.1 Betaling afregnes efter den iht. kravspecifikationen producerede effektmængde i KFM. Det er således salgsmængden, der danner udgangspunkt for den endelige afregning. Salgsmængden opmåles jf. kravspecifikationens afsnit 4 af NST eller af tredjemand, som NST har bemyndiget dertil Slutfakturering for et projekt kan normalt ske, når et projekt er afsluttet og af Entreprenøren færdigmeldt til NST. Et projekt anses først som afsluttet, når alle effekter er udtransporteret til bilfast vej og af NST handelsopmålt, samt når alle krævede oplysninger fra Entreprenøren om udkørsel er tilgået NST. På baggrund af de af opmålte mængder fremsender NST afregningsbilag til Entreprenøren, som ud fra afregningsbilaget fremsender elektronisk faktura til NST Der udbetales sædvanligvis ikke aconto. Entreprenøren kan dog i særlige tilfælde anmode om en acontoudbetaling på 75 % af den af Entreprenøren producerede og opgjorte mængde. Dette kan sædvanligvis kun ske i følgende tilfælde: Hvis projektets størrelse overstiger kfm. Hvis udkørslen bliver forhindret på grund af vejret, eller at NST ønsker udkørslen udsat, og projektet derfor ikke kan afsluttes til tiden. Der kan maksimalt anmodes om acontoudbetaling én gang i hver af de måneder, der er udført arbejde i, dog maksimalt 75 % af det af NST udmeldte, forventede kvantum jf. kravspecifikationens pkt. 3.2, medmindre andet aftales skriftligt Senest 15 arbejdsdage efter Kontraktens udløb og efter modtagelse af afregningsbilag fra NST for det senest udførte projekt fremsender Entreprenøren en endelig og fuldstændig opgørelse over sit tilgodehavende hos NST. Efter at NST har modtaget denne slutopgørelse, kan Entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav bortset fra sådanne, der er taget Entreprisekontrakt for maskinydelser 8

9 specificeret forbehold om i slutopgørelsen Såfremt en handelsopmåling viser, at Entreprenøren har acontofaktureret mere for en konkret leverance, end der er opmålt, skal Entreprenøren ufortøvet tilbagebetale det for meget opkrævede beløb Fakturaen skal indeholde de oplysninger, der fremgår af det af NST fremsendte afregningsbilag, herunder altid projektnummer For mænger, der er produceret og rapporteret jf. kravspecifikationens pkt. 5.2 før d. 10/12 i et kalenderår, skal faktura være modtaget og dateret senest d. 14/12 i samme kalenderår. Mænger produceret og rapporteret efter 10/12 skal dog være faktureret og dateret efter d. 1/1 i det efterfølgende kalenderår, medmindre NST forlanger sådanne mængder faktureret inden 30/12 i samme kalenderår Fakturering skal ske elektronisk på EAN-nummer som oplyst i afsnit 1, gebyrfrit og uden omkostninger for NST Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Betaling Det fakturerede beløb forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura jf. bestemmelserne i afsnit Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder NST sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Vederlaget forfalder da til betaling iht. pkt NST er berettiget til at modregne et eventuelt krav mod Entreprenøren, herunder erstatningskrav, bod og for meget udbetalt vederlag, i Entreprenørens resttilgodehavende fra en hvilken som helst aftale, NST måtte have med Entreprenøren I tilfælde af uenighed om en opgørelse skal NST kun betale tilgodehavender, som Parterne er enige om. Den del, der er uenighed om, behandles efter tvistbestemmelserne i afsnit Ved forsinket betaling er Entreprenøren berettiget til at beregne renter i henhold til rentelovens bestemmelser. Entreprenøren er ikke berettiget til at opkræve rykkergebyrer. Entreprisekontrakt for maskinydelser 9

10 11.15 Såfremt Entreprenøren ikke er en dansk registreret virksomhed og benytter medarbejdere bosiddende uden for Danmark til entreprisen, skal medarbejderne i tilfælde, hvor samarbejdsforholdet i henhold til de danske skatteregler kan betegnes som arbejdsudleje, betale dansk arbejdsudlejeskat (30 %) og arbejdsmarkedsbidrag (8 %), i alt 35,6 % af bruttolønnen. Det er da NST s ret og pligt at indeholde skat og AM-bidrag i Entreprenørens vederlag og at afregne det indeholdte beløb med Skat. Skat og AM-bidrag beregnes på baggrund af medarbejdernes bruttoløn, som Entreprenøren på forespørgsel har pligt til at oplyse og dokumentere. Såfremt NST ikke modtager egnet dokumentation, vil NST beregne arbejdsudlejeskat og AM-bidrag af hele entreprisesummen under denne Kontrakt. Pkt. 0 fjernes, når der indgås kontrakt med en dansk registreret virksomhed, men beholdes hvis der indgås kontrakt med en udenlandst registreret virksomhed. 12. KRAV TIL ENTREPRENØRENS YDELSER 12.1 Entreprenøren er forpligtet til at opfylde alle krav til løsning af opgaven, der er beskrevet i denne Kontrakt Fravigelser i løsning af opgaven kan kun ske efter skriftlig aftale med NST Det forudsættes, at Entreprenøren udviser stor samarbejdsvillighed og indgår i et fleksibelt og smidigt samarbejde med NST Entreprenøren skal lede arbejdet personligt eller ved en stedfortræder som repræsentant over for NST og tilsynet med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse Entreprenøren skal under udførelse af arbejdet i henhold til denne Kontrakt kunne tilkaldes til arbejdspladsen af NST inden for 24 timer. 13. UNDERENTREPRENØRER 13.1 Entreprenøren kan ikke uden NST s forudgående, skriftlige samtykke overlade Kontraktens opfyldelse eller dele heraf til underentreprenører Såfremt NST har godkendt brugen af en underentreprenør, og såfremt der sker væsentlige ændringer i rollefordelingen mellem Entreprenøren og underentreprenøren, skal NST underrettes herom Overlades udførelse af opgaven efter aftale til en underentreprenør, hæfter Entreprenøren for underentreprenørens opfyldelse af kravene i denne Kontrakt på samme måde som for sine egne forhold Underentreprenører kan ikke i medfør af denne Kontrakt rejse nogen former for krav over for NST, hverken betalingskrav eller erstatningskrav. Entreprisekontrakt for maskinydelser 10

11 14. KRAV TIL ENTREPRENØRENS MEDARBEJDERE 14.1 Entreprenøren er forpligtet til at stille de i Entreprenørens tilbud, jf. afsnit 3, anførte medarbejdere til rådighed for udførelsen af opgaven Entreprenøren skal af hensyn til kontinuiteten og kvaliteten i arbejdet i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere under udførelsen af opgaven Ved udskiftningen af medarbejdere skal Entreprenøren skriftligt dokumentere, at nye medarbejdere besidder mindst tilsvarende kvalifikationer og erfaring som de tidligere medarbejdere navngivet i Entreprenørens tilbud Medarbejdere, der udfører arbejde i henhold til denne Kontrakt, skal have gennemført Skovskolens kursus i Naturnær maskindrift eller kursus med tilsvarende indhold og længde på anerkendt uddannelsesinstitution. Såfremt arbejdet i henhold til denne Kontrakt omfatter fældning af træer, skal kurset indholdsmæssigt bl.a. være specifikt målrettet mod denne arbejdsoperation. Dokumentation for gennemført kursus er kursusbevis og skal på anmodning fremvises. Det accepteres, at op til 20 % af mængden i et kalenderår køres af en eller flere medarbejdere, der er tilmeldt eller står på venteliste til kursus i naturnær maskindrift eller kursus med tilsvarende indhold og længde på anerkendt uddannelsesinstitution. Kursus for nye medarbejdere skal være påbegyndt senest efter 6 måneder efter de nye medarbejderes første arbejdsdag under denne Kontrakt. Entreprenøren betaler selv alle kursusomkostninger Entreprenørens folk, der kører for NST, skal på påkrav fra NST deltage i op til 2 temadage pr. år, såfremt NST vælger at afholde sådanne temadage. Deltagelse er gratis, og NST yder ingen godtgørelse for deltagelse Entreprenøren skal løbende til NST udlevere og ajourføre en oversigt over medarbejdere, der udfører opgaver på NST s arealer. Oversigten skal mindst indeholde oplysninger om virksomhedsnavn, medarbejdernes navne og kontaktoplysninger (mobiltlf. og evt. mail), erfaring, kursus i naturnær skovdrift, langtømmerbevis og tidligere erfaringer ved kørsel hos NST (ja/nej). Ved en eventuel kontrol skal alle medarbejdere under denne Kontrakt, der træffes i skoven, fremgå af listen. 15. LØN- OG ARBEJDSFORHOLD Arbejdsklausul 15.1 NST er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at entrepriseindehaver (Entreprenøren og dennes underentreprenører) tilsikrer arbejdstagere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Entreprisekontrakt for maskinydelser 11

12 15.2 Entreprenøren forpligter sig til at sikre løn- og ansættelsesvilkår som oven for nævnt til arbejdstagere, som er beskæftiget med leverancens udførelse i Danmark, og Entreprenøren forpligter sig til at orientere arbejdstagerne om de gældende arbejdsvilkår. Arbejdstagerne er påtaleberettiget over for Entreprenøren i henhold til denne bestemmelse Overholder Entreprenøren ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan NST tilbageholde vederlag til Entreprenøren med henblik på at sikre arbejdstagerne de nævnte ansættelsesvilkår NST kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til denne forpligtelse. Entreprenøren skal efter skriftligt påkrav fremskaffe relevant dokumentation fra såvel egne som eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. Dokumentationen skal være NST i hænde senest to arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Relevant dokumentation kan f.eks. være lønsedler, lønregnskab, opholdstilladelser og ansættelseskontrakter eller ansættelsesbeviser Hvis Entreprenøren og eventuelle underentreprenører ikke har tiltrådt offentlig overenskomst, skal der foretages løbende registrering af tidsforbruget på medarbejderniveau Inden kontraktindgåelse indgives særlig entrepriseindehavererklæring I tilfælde, hvor Entreprenøren og eventuelle underentreprenører har tiltrådt eller indgået gældende dansk overenskomst, fremsendes dokumentation herfor Hvis Entreprenøren og eventuelle underentreprenører ikke er omfattet af ovenstående, skal arbejdstagererklæring indgives særskilt for hver arbejdstager. Erklæringen (-erne) skal underskrives af både entrepriseindehaveren og arbejdstager. Det henstilles, at der anvendes en arbejdstagererklæring udfærdiget på et for arbejdstageren forståeligt sprog. På Naturstyrelsens hjemmeside entrepriseindehaver- og arbejdstagererklæringer på hhv. dansk, engelsk, tysk og polsk Arbejdet kan ikke påbegyndes, før ovennævnte erklæringer / dokumentation er NST i hænde. Erklæringerne vil blive fremsendt før indgåelse af Kontrakt til den tilbudsgiver, der ønskes indgået Kontrakt med Såfremt de i entrepriseindehavererklæringen og / eller arbejdstagererklæringen oplyste forhold ændres, skal NST øjeblikkeligt orienteres herom Entreprenøren henvises til arbejdsmarkedets organisationer mhp. oplysninger om danske løn- og arbejdsforhold i relation til en uddybning af arbejdsklausulens krav om sædvanlige løn- og ansættelsesforhold. Adresser på relevante organisationer kan ses på NST s hjemmeside: Entreprisekontrakt for maskinydelser 12

13 Arbejdsmiljøledelse Entreprenøren skal sikre, at Entreprenørens egne medarbejdere og eventuelle underentreprenører overholder alle gældende arbejdsmiljøregler, herunder Arbejdsmiljøloven (p.t. lbk. nr af 07/09/2010), bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning (p.t. BEK nr 290 af 05/05/1993) og At-meddelelse nr fra sep om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder. Der skal anvendes lovpligtigt sikkerhedsudstyr og beklædning. Entreprenøren skal ubetinget følge eventuelle anvisninger fra Arbejdstilsynet. 16. MØDER 16.1 NST kan indkalde Entreprenøren til møder, hvor arbejdes stade, fremdrift, kvalitet etc. kan drøftes. Entreprenøren deltager i sådanne møder for egen regning. Møderne afholdes som udgangspunkt på arbejdsstedet i Entreprenørens skurvogn, men mødet kan også indkaldes til afholdelse på NST s lokale kontor NST er ansvarlig for udarbejdelse af mødereferat. Referatet skal godkendes af Entreprenøren. 17. MILJØLEDELSE 17.1 Entreprisen skal udføres således, at a) skadelige virkninger på miljøet gennem fx forurening med kemikalier, drivmidler og hydraulikolier undgås, b) øvrige miljømæssige gener i videst muligt omfang undgås, herunder at der ikke efterlades materialer, emballage eller andet på arealerne, c) der tages størst muligt hensyn til skovgæster, d) der tages størst muligt hensyn til den eksisterende natur. Blivende træer, rodnet, jordbund, vådområder, dødt ved, grævlingegrave, rovfuglereder, myretuer, sårbare plantesamfund, fortidsminder (så som diger, højryggede agre, stendysser og gravhøje) og publikumsinstallationer (så som vandre- og ridestier, borde og bænke) må ikke beskadiges, og e) færdsel i og omkring vådområder, vandhuller og vandløb undgås Entreprenøren vil af NST få udleveret pas-på-kort med oplysninger om særligt beskyttede terrængenstande. Disse genstande må under ingen omstændigheder beskadiges. Beskadigelse vil medføre erstatningspligt jf. afsnit NST er certificeret efter hhv. FSC- og PEFC-ordningerne, og Entreprenøren er forpligtet til at overholde gældende regler for begge ordninger og til at gøre Entreprenørens medarbejdere, der arbejder hos NST, bekendt med ordningerne. De generelle regler kan findes på internettet på og Entreprisekontrakt for maskinydelser 13

14 18. NST S TILSYN 18.1 NST s tilsyn repræsenterer Naturstyrelsen over for Entreprenøren med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. Tilsynet kan give og modtage meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller kassere materialer eller arbejder samt give anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes forhold Tilsynet kan beordre arbejdet standset, hvis der konstateres væsentlige overtrædelser af sikkerhedsbestemmelserne, miljømæssige krav eller afvigelser fra det godkendte projekt og arbejdsprocedurer. En sådan standsning vil hverken berettige Entreprenøren til tidsfristforlængelse eller erstatning. Entreprenøren har i givet fald pligt til vederlagsfrit at forcere arbejdet, således at de aftalte tidsfrister overholdes Tilsyn fra NST fritager ikke Entreprenøren for selv at føre kontrol Entreprenøren skal stå til rådighed ved sådanne tilsyn og forsyne NST med nødvendige oplysninger. 19. PROJEKTGENNEMGANG 19.1 Entreprenøren og dennes repræsentant skal før opstart af et nyt projekt på NST s anmodning deltage i en gennemgang af projektet. Såfremt NST beder Entreprenøren deltage i en sådan projektgennemgang, skal Entreprenøren på forespørgsel kunne redegøre for arbejdsprocessen, udførelsesmetoden, kvalitetssikring, sikkerheds- og sundhedsmæssige samt miljømæssige forhold m.v. Entreprenøren deltager i projektgennemgangen for egen regning. 20. FASTHOLDELSESKLAUSUL 20.1 Såfremt der opstår stormfald på NST s arealer i det geografiske område, denne Kontrakt omfatter jf. kravspecifikationens afsnit 1.2, af et omfang, der efter NST s vurdering nødvendiggør indstilling af den af Kontrakten omfattede skovning (såfremt Kontrakten omfatter skovning og/ eller fældebunkelægning), forpligter Entreprenøren sig til at levere skovning af stormfældet træ på timepris i 30 på hinanden følgende kalenderdage efter datoen på stormfaldet, såfremt NST ønsker dette. 21. MYNDIGHEDSKRAV 21.1 Arbejdet skal ske i overensstemmelse med og ved overholdelse af de til enhver tid for området relevante lovkrav, dvs. gældende dansk lovgivning (herunder Færdselsloven), internationale, europæiske og/eller nationale standarder og kutymer samt eventuelle af NST vedtagne interne retningslinjer, som udleveres til Entreprenøren i kontraktperioden. Forekommer der overtrædelse heraf, vil det være at betragte som misligholdelse fra Entreprenørens side. Entreprisekontrakt for maskinydelser 14

15 22. TAVSHEDSPLIGT 22.1 Entreprenøren og dennes medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende NST s eller andres forhold, som ikke er alment kendt eller tilgængelige for offentligheden, og som der opnås kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne Kontrakt. Overtrædelse heraf vil kunne straffes i henhold til gældende lovgivning Entreprenøren skal pålægge alle underentreprenører en tilsvarende tavshedspligt Entreprenøren må benytte NST som reference, men Entreprenøren må ikke uden NST s forudgående, skriftlige tilladelse offentliggøre noget om Kontraktens indhold eller den udbudte opgaves resultat. 23. ERSTATNINGSANSVAR 23.1 Parterne er erstatningspligtige over for NST efter dansk rets almindelige regler Består Entreprenøren af et konsortium af entreprenører, hæfter den enkelte entreprenør i konsortiet solidarisk over for NST. Entreprenørernes interne fordeling af eventuelt erstatningsansvar er NST uvedkommende Parterne kan ikke kræve erstatning for driftstab, avancetab eller indirekte tab. Dog præciseres, at enhver begrænsning i Entreprenørens erstatningsansvar bortfalder ved ansvarspådragende handlinger eller undladelser, der kan tilregnes Entreprenøren som groft uagtsomme eller forsætlige Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er NST uvedkommende NST skal fremsende erstatningskrav til Entreprenøren uden ugrundet ophold efter, at skaden er konstateret. 24. MISLIGHOLDELSE 24.1 Såfremt en Part misligholder sine forpligtelser i henhold til denne Kontrakt, er den anden Part berettiget til at kræve erstatning for ethvert tab som følge heraf, dog jf. bestemmelserne i afsnit MANGLER 25.1 Der foreligger en mangel, hvis Arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med denne Kontrakt, som NST med rette kunne forvente, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med NST s anvisninger Entreprenøren har i et halvt år efter færdigmelding ret og pligt til at afhjælpe mangler inden for en af NST fastsat rimelig frist. Entreprisekontrakt for maskinydelser 15

16 25.3 Hvis NST efter udløbet af fristen nævnt i pkt eller efter at have modtaget Entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har fundet sted, mener, at manglerne ikke er afhjulpet, skal NST skriftligt meddele Entreprenøren, hvilke mangler der stadig påberåbes Afhjælper Entreprenøren herefter ikke straks de påviste mangler, kan NST frit vælge mellem at lade dem udbedre for Entreprenørens regning, at kræve afslag i entreprisesummen jf. pkt og 25.9 eller at kræve erstatning NST kan i stedet for at følge proceduren i pkt og 25.4 frit vælge mellem at lade mangler udbedre for Entreprenørens regning, at kræve afslag i entreprisesummen jf. pkt og 25.9 eller at kræve erstatning, såfremt afhjælpning efter NST s vurdering er uopsættelig eller umulig, og Entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når NST har grund til at antage, at Entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ugrundet ophold Entreprenørens afhjælpningspligt og NST s adgang til at foretage udbedring for Entreprenørens regning bortfalder, hvis afhjælpning er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til NST s interesse i, at Kontrakten opfyldes. NST bevarer dog i alle tilfælde retten til at kræve afslag eller erstatning Mangelansvaret ophører efter dansk rets almindelige regler. NST s ret til afslag i entreprisesummen 25.8 Såfremt NST kræver afslag i entreprisesummen jf. pkt , beregnes afslaget som udgangspunkt som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget skønsmæssigt som forskellen mellem den aftalte entreprisesum og den entreprisesum, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand. 26. FORSINKELSE OG BOD 26.1 Leverer Entreprenøren ikke den mængde, han er forpligtet til efter kravspecifikationens afsnit 2.2, er der tale om forsinkelse Såfremt Entreprenøren må forudse en forsinkelse, skal NST straks skriftligt underrettes herom sammen med oplysning om årsagen til forsinkelsen, forsinkelsens forventede varighed og konsekvenser samt hvilke hjælpeforanstaltninger, der vil blive truffet for at forcere arbejdet. Entreprenøren skal på forlangende godtgøre, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold. Entreprisekontrakt for maskinydelser 16

17 26.3 Parterne har ret til forsinkelse i tilfælde af force majeure, jf. afsnit 29, og i tilfælde af nedbør, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn Entreprenøren skal uanset årsagen altid søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves, fx ved at allokere yderligere ressourcer til opgaven. En eventuel opnormering sker for Entreprenørens egen regning, medmindre forsinkelsen klart skyldes NST s forhold Forsinkelse, som ikke giver Entreprenøren ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende og vil udløse krav om, at Entreprenøren skal betale en dagbod på 5 kr. pr. manglende kfm for hver afsluttet arbejdsdag. Er en leveringsfrist overskredet, skal NST skriftligt fremsætte krav om betaling af bod inden 30 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor leverancerne skulle være præsteret. Fremsættes kravet ikke som anført, er NST afskåret fra at kræve bod. NST kan modregne bodsbeløbet i vederlaget i førstkommende faktura Overstiger NST s tab den i pkt anførte bod, er NST berettiget til at kræve dette tab erstattet i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler Bodbestemmelsen gælder ikke, hvis forsinkelsen skyldes NST s forhold, eller hvis NST kræver ændringer i opgaven. Når forsinkelsen skyldes NST s eller andre offentlige myndigheders forhold, indgås der mellem Parterne en skriftlig aftale om en ny tidsplan. Herefter gælder bodbestemmelsen ved overskridelse af de nye tidsfrister Har NST eller anden kompetent myndighed standset arbejdet på grund af indtrufne fejl eller mangler, for hvilke Entreprenøren er ansvarlig, eller som følge af, at Entreprenørens foranstaltninger til sikring af arbejdets arbejdsmiljø-, kvalitets- og/eller miljømæssige gennemførelse ikke er tilstrækkelig, tilkommer der ham ikke tidsfristforlængelse eller erstatning for udgifter i forbindelse med standsningen. 27. OPHÆVELSE 27.1 Parterne har ret til at ophæve Kontrakten, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra den anden Parts side, eller såfremt Kontrakten gentagne gange overtrædes, uden at der isoleret set foreligger væsentlig misligholdelse I bedømmelsen af misligholdelsens væsentlighed indgår opgavens beskaffenhed, misligholdelsens karakter, risiko for gentagelse og misligholdelsens betydning for den pågældende Part Følgende forhold vil altid blive anset for væsentlig misligholdelse: a) Hvis der uden ret til tidsfristforlængelse foreligger væsentlig forsinkelse fra Entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse eller andre forhold af afgørende betydning for NST. Entreprisekontrakt for maskinydelser 17

18 b) Hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at NST har grund til at antage, at Entreprenøren ikke vil være i stand til at videreføre arbejdet uden væsentlige mangler. c) Hvis entreprisen ikke udføres i overensstemmelse med de til enhver tid relevante danske eller europæiske lovkrav eller med af NST vedtagne retningslinjer, som enten er en del af Kontrakten, eller som udleveres i kontraktperioden, herunder fx NST s arbejdsklausul og Miljøkrav til skovmaskiner. d) Hvis Entreprenøren i øvrigt misligholder sine forpligtelser væsentligt. e) Hvis Entreprenøren indleder rekonstruktionsforhandlinger, eller der sker væsentlige forringelser af Entreprenørens økonomiske forhold i øvrigt, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. f) Entreprenørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra NST inden 10 arbejdsdage tilkendegiver, at boet indtræder i nærværende Kontrakt. g) Hvis Entreprenøren ophører med den virksomhed, som Kontrakten vedrører, eller der indtræder andre omstændigheder, der bringer Kontraktens rette opfyldelse i fare. 28. UDBETALING AF BOD OG ERSTATNING 28.1 Såfremt NST ikke har modregnet en eventuel bod eller et eventuelt erstatningsbeløb pga. fx bortkomst, værdiforringelse, forsinkelse eller andet i en fakturabetaling, skal Entreprenøren indbetale beløbet til NST senest 30 kalenderdage efter, at kravet er fremsat skriftligt med behørig dokumentation. Ved for sen indbetaling forrentes beløbet efter rentelovens bestemmelser, med mindre Entreprenøren forinden har anfægtet kravet. 29. FORCE MAJEURE 29.1 Parternes forpligtelser i henhold til Kontrakten suspenderes i tilfælde af force majeure Ved force majeure forstås udefrakommende omstændigheder af usædvanlig art, som Parterne ikke er herre over, og som de ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet, herunder naturkatastrofer, udbredt stormfald, brand, strejker og lock-out, og som medfører, at opfyldelsen af denne Kontrakt er umulig eller vil påføre en af Parterne en efter dennes forhold urimelig byrde. Det betragtes også som force majeure, hvis NST pga. længerevarende produktionsstop hos en kunde selv er nødt til at stoppe sin produktion i en periode Den Part, der vil påberåbe sig force majeure, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden Part om force majeure-begivenhedens opståen og forventede varighed Årsagen til force majeure skal dokumenteres skriftligt Når force majeure-begivenheden er ophørt, genoptages Parternes forpligtelser i forhold til Kontrakten Uanset hvad der i øvrigt fremgår af denne Kontrakt, kan den af Parterne opsiges skriftligt uden varsel, såfremt det er åbenlyst, at hindringen eller forsinkelsen som følge af de i punkt Entreprisekontrakt for maskinydelser 18

19 29.2 anførte omstændigheder vil vare og varer længere end 6 måneder. 30. FRAFALD AF RETTIGHEDER 30.1 Hvis en Part frafalder sine rettigheder i medfør af en bestemmelse i denne Kontrakt, indebærer det ikke, at Parten samtidig frafalder sine rettigheder i medfør af andre bestemmelser i Kontrakten eller på den samme bestemmelse ved en anden lejlighed. Hvis en Part undlader at håndhæve en bestemmelse i Kontrakten, indebærer det ikke, at Parten giver afkald på bestemmelsen eller andre bestemmelser i Kontrakten eller i henhold til dansk rets almindelige regler. 31. LOVVALG, VÆRNETING OG TVIST 31.1 Denne Kontrakt er underlagt dansk ret Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med denne Kontrakt, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten i mindelighed Såfremt Parterne ikke selv er i stand til at løse en eventuel uoverensstemmelse, er Parterne enige om at søge uoverensstemmelsen løst ved mellemkomst af en syns - og skønsmand udpeget af Parterne i fællesskab Hvis uenighed ikke kan løses ved forhandling mellem Parterne eller ved mellemkomst af en syns- og skønsmand, skal tvisten endeligt afgøres ved voldgift efter "Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut" Stedet for voldgift er aftalt til København, og processproget er dansk Voldgiftsretten skal bestå af 3 voldgiftsdommere. Hver Part udpeger én voldgiftsdommer, mens den tredje voldgiftsdommer, der skal være voldgiftsrettens formand, udpeges af instituttet. Har en Part ikke udpeget en voldgiftsdommer inden 30 dage fra indgivelsen eller modtagelsen af begæring om voldgift, udpeges den pågældende voldgiftsdommer af instituttet. 32. ØVRIGE BESTEMMELSER Fortolkning 32.1 Såfremt der i Kontraktperioden opstår tvivl om Projektets omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse, er Entreprenøren forpligtet til øjeblikkeligt skriftligt at orientere NST herom. Entreprisekontrakt for maskinydelser 19

20 32.2 I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse skal der anvendes følgende rangorden ved fortolkning: a) Denne Kontrakt, underskrevet af NST og Entreprenøren b) De bilag, der er defineret i afsnit 3. c) Alle senere ændringer og tillæg til denne Kontrakt. d) Alle mødereferater ligeledes underskrevet eller på anden måde skriftligt godkendt af Parterne efter kontraktindgåelsen e) Det samlede udbudsmateriale af 27. februar 2015, herunder eventuelle rettelsesblade samt spørgsmål og svar udsendt i forbindelse med spørgerunden. f) Entreprenørens tilbud af [dato] samt dokumentation og erklæringer, der i henhold til udbudsbetingelsernes bestemmelser er fremsendt efter tilbudsfristens udløb Entreprenørens standardvilkår eller henvisning til branchespecifikke standardvilkår er ikke en del af Kontrakten. Uklarheder, hindringer el. lign. forhold 32.4 Entreprenøren skal indhente NST s afgørelse, hvis Kontrakten og dennes grundlag ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet, eller såfremt der opstår tvivl om opgavens omfang, forudsætninger, formål eller gennemførelse 32.5 Finder Entreprenøren, at arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med Kontrakten og dennes grundlag, skal Entreprenøren snarest muligt underrette NST og følge NST s anvisninger Entreprenøren skal snarest muligt underrette NST, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet eller gør det nærliggende, at NST påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand. Hvis der ikke er tid til at indhente NST s anvisninger, skal Entreprenøren mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor bedst muligt træffe foranstaltninger for at undgå, at NST lider tab. Ændringer 32.7 NST kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser NST s krav om ændring skal fremsættes skriftligt. Det samme gælder Parternes eventuelle krav om forandringer i denne Kontrakt med hensyn til pris og tid som følge af ændringen. Der træffes snarest skriftlig tillægsaftale om ændringen Vedrører ændringerne arbejder, hvorom der gælder enhedspriser, reguleres den aftalte entreprisesum i overensstemmelse hermed. I andre tilfælde udføres ændringsarbejde efter særskilt prisaftale. Entreprisekontrakt for maskinydelser 20

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere