Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012"

Transkript

1 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre eller på anden måde skriftligt aftalt mellem Køberen og Leverandøren, gælder nedennævnte almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til INTEGO. Ved at bekræfte eller effektuere ordren accepterer Leverandøren INTEGOs indkøbsbetingelser. Leverandørens generelle salgsbetingelser, der ikke er i overensstemmelse med INTEGOs indkøbsbetingelser, kommer ikke i betragtning, selv om de ikke udtrykkeligt er afvist af INTEGO. Modtagelse af varer kan ikke fortolkes som en stiltiende accept fra INTEGOs side af afvigende leveringsbetingelser eller af leverandørens generelle salgsbetingelser. Hvor Køber i købsordre eller andre leveringsaftalebilag har angivet egne forudsætninger, har sådanne forudsætninger forrang for eventuelle anførte forudsætninger fra Leverandøren. 1.2 Ved Køber forstås i det følgende INTEGO eller en repræsentant herfor. 1.3 Ved Leverandør forstås den med hvem Køber indgår aftale om et køb. 1.4 Ved Tjenesteydelse forstås en arbejdspræstation, der ydes af Leverandøren eller en repræsentant for denne. Såfremt en Tjenesteydelse udover arbejdspræstationen også indeholder komponenter, reservedele o.lign., gælder standardbetingelser for henholdsvis levering af forbrugsvarer/teknisk udstyr herfor. 1.5 Leverandøren og dennes ydelser skal opfylde den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.6 Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Købers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Tegninger, skitser, tekniske oplysninger, værktøjer, prototyper og modeller, som Køber har udleveret til Leverandøren, skal behandles fortroligt, må kun benyttes ved leveringer til Køber og skal returneres straks efter varens levering. Leverandøren må ikke uden Købers forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Købers navn eller brug af et produkt til markedsføring eller i reklamemæssig sammenhæng eller som reference uden Købers forudgående skriftlige samtykke. 2. Levering og mærkning 2.1 Leveringen skal ske på den af Køber angivne leveringsadresse. Den i Købers indkøbsordre/leveranceaftale angivne leveringstid skal nøje overholdes Apparatur skal leveres med mærkning efter internationale standarder, medmindre andet er aftalt Samtlige leverancer af forbrugsvarer og teknisk udstyr skal ledsages af en følgeseddel, der angiver varebetegnelse, kvantum, enhedsbetegnelse, Leverandørens varenummer og Købers ordrenummer, samt modtagerens navn og leveringssted. Faktura skal sendes elektronisk til Køber Tjenesteydelser skal ledsages af en timeopgørelse/arbejdsseddel, der udspecificerer timeforbrug, kørsel, evt. leverancer af varer med varebetegnelse og kvantum, modtagerens navn og udførelsessted, samt Købers ordrenummer/ rekvisitionsnummer, navn på rekvirenten og personreferencenummer Alt materiel leveres forsvarligt emballeret og håndterbart frem til leveringsadressen eller i overensstemmelse med anvisninger fra Køber. Omkostninger i forbindelse hermed er indeholdt i prisen. Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

2 3. Leverancens kvalitet og kvantitet 3.1 Leverancen / Tjenesteydelsen skal leveres i mængde og omfang som anført i Købers indkøbsordre/leveranceaftale og være udført i en kvalitet som specificeret af Køber, subsidiært i en kvalitet, der er i overensstemmelse med sædvane og kutymer inden for området og den håndværksmæssige udførelse, og som Køber med rette kan forvente. Apparatur og andet teknisk udstyr skal leveres i driftsikker og solid udførelse, såvel i elektrisk som i mekanisk henseende. Apparaturet skal være udført i en håndværksmæssig kvalitet, der er i overensstemmelse med den standard, som leverandørens/fabrikantens apparatur normalt har. 3.2 Leverandøren skal opfylde de standarder, love og andre myndighedskrav, som er gældende for de produkter, der er omfattet af leverancen. Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller til dele heraf, skal skriftligt påpeges overfor Køber, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne produkter. 3.3 Såfremt leverandøren i et tilbud eller andet salgsmateriale henviser til godkendelsescertifikater vedrørende tilbudt apparatur, skal leverandøren på forlangende fremlægge sådanne certifikater for Køber. 3.4 Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller dele deraf, skal skriftligt påpeges overfor Køber, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne varer. 3.5 Leverandøren skal senest samtidig med levering af apparatur og teknisk udstyr levere dokumentation for såvel maskinel som for programmel. Dokumentationen skal være af et sådant omfang og af en sådan informativ art, at Køber kan foretage installation, afprøvning og idriftsættelse af materiellet. Det påhviler leverandøren efter aftale med Køber at instruere Købers personale i apparaturets anvendelse og pasning. 3.6 Ved Tjenesteydelser vedrørende service, reparationer o. lign. er Leverandøren forpligtet til at udarbejde en servicerapport/ reparationsrapport, der udspecificerer, hvilken service/ reparation der er udført, eventuelt hvilke reservedele, der er udskiftet, hvilke fejl, der er konstateret, og hvorledes disse er udbedret. 4. Levering af varer og teknisk udstyr, samt udførelsestid for Tjenesteydelser 4.1 Levering finder sted, når leverancen stilles til Købers disposition for teknisk udstyr i driftsklar stand og for tjenesteydelser, når de er færdiggjort, jf og på det af Køber anviste sted. 4.2 For forbrugsvarer og teknisk udstyr er leveringsbetingelsen DDP, (Incoterms 2010). 4.3 Ved modtagelse af leverancer af forbrugsvarer har Køber 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder aftalens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev, følgeseddel eller faktura. Samtidig skal Leverandøren informeres. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : 4.4 Omfatter leverancen udstyr, som skal afprøves, finder levering sted, når afprøvning er sket og leverancen fundet i orden, ved Købers skriftlige godkendelse heraf. For tjenesteydelser gælder ud over pkt også pkt : 4.5 Omfatter leverancen eller Tjenesteydelsen installation og/eller montage og/eller programmering, skal Leverandøren, når arbejdet er fuldført, anmelde dette skriftligt til Køber. Køber skal inden 10 arbejdsdage enten skriftligt godkende leverancens eller / Tjenesteydelsens udførelse, eller indkalde til en afleveringsforretning, hvortil Leverandøren er pligtig at møde. Møder Leverandøren ikke til afleveringsforretningen, må han tage Købers konklusioner og vurderinger for gyldige. Leverancen/ Tjenesteydelsen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Køber, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen/ Tjenesteydelsen 4.6 Er der påvist væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Leverandøren har givet Køber skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Selv om der ved afleveringsforretningen konstateres mangler, der hver for sig anses for uvæsentlige, vil summen af mangler blive betragtet som væsentlig, såfremt disse ikke afhjælpes inden 10 arbejdsdage fra Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

3 afleveringsforretningens afholdelse. I modsat fald betragtes udstyret først som afleveret, når manglerne er afhjulpne og skriftligt færdigmeldt. Tager Køber hele leverancen eller dele deraf i brug før afleveringstidspunktet, overgår ansvaret for leverancen eller de ibrugtagne dele til Køber. Afhjælpningsperioden regnes i så fald ligeledes fra ibrugtagningstidspunktet. 5. Instruktion/brugervejledning 5.1 Det påhviler Leverandøren efter aftale med Køber at instruere Købers personale i det omfang, en sådan instruktion er nødvendig for Køber. For teknisk udstyr gælder ud over pkt. 5.1 også pkt. 5.2: 5.2 Leverandøren fremsender samtidig med levering af udstyret mindst 2 stk. kortfattede brugsanvisninger/ betjeningsvejledninger på dansk og/ eller engelsk til daglig anvendelse. Den kortfattede vejledning skal være udarbejdet med henblik på 1. at få fejlfrit udstyr til at fungere efter hensigten, 2. at sikre mod fejlagtig anvendelse, som kan skade udstyret, og at sikre korrekt rengøring og desinfektion m.v., 3. at tage størst muligt hensyn til bruger og tredjemand Endvidere skal medfølge en dansk og/ eller engelsk brugsanvisning/ betjeningsvejledning, såfremt en sådan er mere omfattende eller specificeret end ovennævnte vejledning. Ved levering skal medfølge et sæt tekniske manualer og diagrammer affattet på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. 6. Garanti, reklamation og afhjælpningspligt 6.1 Leverandøren garanterer for, at leverancen opfylder de i Købers indkøbsordre specificerede krav. 6.2 Reklamationsfristen er gældende i et tidsrum af to år, regnet fra leveringstidspunktet. 6.3 Leverandøren skal i minimum 2 år fra levering/godkendt afleveringsforretning/udførelse af Tjenesteydelse yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler eller omlevering efter Købelovens bestemmelser. Drejer det sig om leverancer af byggematerialer, dvs. materialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, regnes garantiperioden fra leveringsdagen til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år regnet fra leveringstidspunktet. 6.4 Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden 2 arbejdsdage efter Købers reklamation er kommet frem til Leverandøren. 6.5 Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. 6.6 Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine forpligtelser, jf. foranstående punkter, er Køber berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Leverandøren at lade det nødvendige udføre for Leverandørens regning og risiko. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : 6.7 Hvis nogen del af leverancen i den 2-årige afhjælpningsperiode viser sig mangelfuld/defekt i brug på grund af fejl i materialer eller udførelse, eller den ikke virker ifølge specifikationerne, skal Leverandøren uden beregning for Køber straks rette sådanne fejl i materiale, udførelse eller konstruktion. Det kan ske ved enten at udskifte komponenter, enheder eller defekte dele, eller ved at der foretages fornøden reparation af udstyret eller enheder heraf. 6.8 Såfremt udstyr eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes leverandørens forpligtelse efter 6.3 til den tid, hvori udstyret har brugsværdi for Køber dog højst 7 år efter udstyrets levering/godkendt afleveringsforretning. 6.9 Skal en del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 2-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, gælder der en ny 2-årig afhjælpningsperiode for hele udstyret fra udskiftningstidspunktet. Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

4 6.10 Leverandøren forpligtes at have tilgang til alle væsentlige reservedele, som er nødvendige for drift af det i leverancen omfattede udstyr, så længe det har brugsværdi for Køber dog højest 10 år. 7. Pris 7.1 Prisen er fastsat i danske kroner, inkl. alle gældende afgifter og gebyrer men ekskl. moms, med mindre andet fremgår af Købers indkøbsordre/leveranceaftale. Alle priser er faste i leveringsperioden. Der kan ikke ske nogen regulering af prisen uanset eventuelle stigninger i leverandørens omkostninger eller valutakurser. 7.2 Såfremt indkøbsordren indeholder særlig aftale om pris- og/eller kursregulering, påhviler det leverandøren at fremlægge fyldestgørende dokumentation for reguleringen. 7.3 Såfremt Køber med rimelig sandsynlighed kan godtgøre, at markedsprisen er lavere end den i nærværende kontrakt med bilag aftalte, er leverandøren forpligtet til at justere priserne for de enkelte produkter og ydelser, så de svarer til den gældende markedspris. Ved fastsættelse af markedsprisen skal der tages højde for produkternes og ydelsernes karakter og omfang samt kontraktens risiko og løbetid. 7.4 Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc. 8. Betalingsbetingelser 8.1 Alle Købers ansatte, skal afgive bestilleroplysninger sammen med deres ordre. Leverandørerne skal derfor altid sikre sig disse oplysninger, hver gang de modtager en ordre fra Køber. Ellers vil fakturaen ikke nå frem til den rette modtager. 8.2 Almindelige betalingsbetingelser er løbende måned + 45 dage regnet fra Købers modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf. pkt.10 [fakturering]. 8.3 Ved Købers hurtige betaling inden 14 dage regnet fra Købers modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf. pkt. 10 er Køber berettiget til at fratrække en kontantrabat på 2 % af fakturabeløbet ekskl. moms. 8.4 Bevirker forhold hos Leverandøren, at Køber ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Køber ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 8.5 Er der tale om apparatur og/eller andet teknisk udstyr, der skal omfattes af Købers funktionalitetstest og/eller driftstest, er Leverandøren først berettiget til at fremsende faktura, når alle tests er gennemført fejlfrit. Køber kan i visse tilfælde vælge at lave en betinget godkendelse af en eller flere tests, og lade Leverandøren fakturere en forholdsmæssig del af købssummen. Minimum 10 % af købssummen skal altid tilbageholdes indtil alle konstaterede fejl er afhjulpet. 8.6 Fakturering og betaling forudsætter levering af mangelfri ydelse. Er der mangler ved Leverandørens ydelser, kan en forholdsmæssig del af beløbet holdes tilbage, indtil manglen er udbedret. Køber kan endvidere helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning i en eventuel forfalden bod eller andre krav. Resten af fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig. 9. Fakturering 9.1 Faktura skal stiles til Intego A/S, Blytækkervej 3-7, 9000 Aalborg og fremsendes elektronisk på mail til 9.2 En korrekt elektronisk faktura, der fremsendes til Køber indeholder, som minimum, følgende oplysninger: Personreference (Bestillerens navn, Att.: navn) Rekvisitionsnummer Kontaktperson hos Leverandøren Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

5 10. Sikkerhedsstillelse For teknisk udstyr og tjenesteydelser gælder følgende: 10.1 Ved køb over kr. kan Køber kræve, at Leverandøren stiller sikkerhed for sin opfyldelse af leverancen/ Tjenesteydelsen. Garantistillelsen, der udgør 10 % af købesummen inkl. moms, frigøres ved udløbet af afhjælpningsperioden jf. 6.1, forudsat der ikke findes uafhjulpne mangler. Garantistillelsen kan være bank- eller forsikringsgaranti, der affattes således, at Køber på anfordring og uden rettergang kan forlange garantisummen udbetalt, såfremt Leverandøren efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser. Garantien må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager meddelelse om, at forpligtelsen er bortfaldet Køber kan ikke aftale forudbetaling i henhold til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, hvis der ikke er tilvejebragt særlig hjemmel, herunder ved EU-regulering, til en sådan forudbetaling I særlige tilfælde hvor denne hjemmel er givet og Parterne har aftalt forudbetaling, skal Leverandøren senest samtidig med fremsendelse af fakturaen herfor stille fuld sikkerhed for forudbetalingen. Sikkerhedsstillelsen kan være bank- eller forsikringsgaranti, der affattes således, at Køber på anfordring og uden rettergang ved skriftlig henvendelse til garanten, kan forlange garantisummen udbetalt, såfremt Leverandøren efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager skriftlig meddelelse om at sikkerhedsstillelsen kan frigives Køber frigiver sikkerhedsstillelsen umiddelbart efter godkendt fejl- og mangelfri afleveringsforretning på Leverandørens skriftlige opfordring Den i 10.1 og 10.2 omhandlede sikkerhedsstillelse indebærer ingen begrænsning af Købers adgang til at gøre mislighedsbeføjelser gældende, herunder til at kræve sine tab erstattet. 11. Leverandørens misligholdelse 11.1 Forsinkelse Såfremt Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen eller i udførelse af tjenesteydelsen, skal Leverandøren straks give skriftlig meddelelse til Køber med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen Så snart muligheden for, at Leverandøren kan levere til tiden eller udføre tjenesteydelsen til tiden, må anses for udelukket, og der ikke er indgået aftale om ny leveringsdato, kan Køber hæve købet i overensstemmelse med Købelovens regler herom Køber anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid eller udfører tjenesteydelsen til aftalt tid, er Køber berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed Mangler Leverandøren er ansvarlig for fejl og forsømmelser efter dansk rets almindelige regler for handelskøb. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Uanset bestemmelserne i pkt. 6 om afhjælpningspligt er Køber berettiget til at afvise leverancen og til at hæve aftalen, såfremt det viser sig, at leverancen er behæftet med væsentlige mangler, som ikke udbedres i overensstemmelse med pkt. 6 om afhjælpningspligt Uanset bestemmelsen i pkt. 6 om afhjælpningspligt, er Køber berettiget til at kræve, at Leverandøren dækker alle dokumenterede tab, som er påført Køber i anledning af, at leverancen har vist sig at være mangelfuld Dækningskøb Hæves købet/ ordren, er Køber berettiget til at foretage dækningskøb i overensstemmelse med Købelovens regler. For Tjenesteydelsers vedkommende er Køber berettiget til at lade en anden leverandør udføre tjenesteydelsen på samme vis Tredjemandsrettigheder Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

6 Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Leverandøren er pligtig til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber som følge af evt. krænkelser. 12. Produktansvar og erstatningsansvar 12.1 Leverandøren er i overensstemmelse med dansk produktansvarslovgivning, herunder de til enhver tid gældende EU-retlige regler om produktansvar, og dansk rets almindelige regler om erstatning ansvarlig overfor Køber for den skade, som leverancen, Tjenesteydelsen eller Leverandøren påfører Køber Leverandøren er pligtig til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen/ Tjenesteydelsen Rejses krav imod Køber begrundet i forhold omkring leverancen eller Tjenesteydelsen, er Leverandøren pligtig til samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Køber Hvis tredjemand gør produktansvar gældende mod Køber eller leverandøren, skal vedkommende part straks skriftligt underrette den anden part herom Leverandøren kan ikke fraskrive sig sit ansvar efter ovenstående bestemmelser ved at henvise til sine salgsbetingelser, tilbudsdokumenter, ordrebekræftelser eller lignende Leverandøren kan pålægges at tegne erhvervs- og produktionsansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leverancen/ Tjenesteydelsen. Gyldig police skal på forlangende forevises Køber. 13. Force majeure 13.1 Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af leveranceaftale/indkøbsordre, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Køber bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af leveranceaftale/indkøbsordre er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab I tilfælde af forsinkelse påhviler det leverandøren straks at foretage effektive skridt med alle til rådighed stående midler til at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning. Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver sådan forsinkelses indtræden, eller når sådanne forsinkelser påregnes at ville indtræde, skriftligt at meddele Køber årsag og forventet varighed, samt meddele fyldestgørende dokumentation Køber er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed Ved Force majeure udsættes leveringstiden med et tidsrum svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt 14. Købers misligholdelse 14.1 Såfremt Køber på aftalt leveringstidspunkt eller aftalt udførelsestidspunkt ikke kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen helt eller delvis, bærer Køber alle dokumenterede udgifter og risici herved. Sælger er dog forpligtet til at begrænse omfang/skade i videst muligt omfang Det påhviler Køber skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Køber kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales Betaler Køber ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til Renteloven. Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

7 15. Overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender 15.1 Leverandøren er eneansvarlig over for Køber Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Køber. Køber kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 16. Leverancestatistik 16.1 Leverandøren skal på Købers anmodning fremsende statistik for Købers historiske køb. Statistikker skal fremsendes elektronisk i MS Excel kompatibelt format til nærmere udpegede repræsentanter hos Køber Statistikker skal som minimum kunne indeholde oplysninger om leveringshistorik opdelt på: Antal (enhedsoplysninger) Varenumre Varenavne Ydelser Priser Leveringsadresser Bestillere Leveringsdatoer 16.3 Køber skal endvidere på anmodning kunne få oplyst antal evt. foretagne reparationer og erstatninger på det leverede. 17. Referencer og markedsføring 17.1 Leverandørens benyttelse af Køber og/eller Købers logo, herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Køber Ligeledes må Leverandøren alene efter skriftlig aftale med Køber offentliggøre meddelelse om nærværende kontrakt samt kontraktens indhold Leverandøren kan dog uden forudgående indhentelse af samtykke fra Køber medtage Køber i referenceliste til brug for Leverandørens eventuelle deltagelse i offentlige myndigheders eller private virksomheders udbudsforretninger. 18. Tvistigheder, lovvalg og værneting 18.1 For denne aftale gælder dansk ret For at begrænse skadevirkningerne, skal parterne såfremt der opstår en uoverensstemmelse i forbindelse med indgået aftale, indlede konstruktive forhandlinger med henblik på at løse tvisten med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning. Forhandlingerne kan flyttes højere op i parternes organisationer, hvis der ikke kan opnås afklaring mellem repræsentanter for aftalens direkte parter. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab Kan parterne ikke finde en løsning, skal en eventuel tvist afgøres ved retten i Aalborg. 19. Bod 19.1 Såfremt levering ikke sker rettidigt, kan Køber kræve bod, medmindre forsinkelsen beror på Købers forhold eller skyldes force majeure. Bøderne skal betales med 0,5 % pr. påbegyndt uge, forsinkelsen varer, af købesummen for den del af leverancen, der ikke kan tages i brug som forudsat. Intego indkøb, april 2012 Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Standardleverandørbetingelser

Standardleverandørbetingelser Standardleverandørbetingelser Bedre boliger for alle Standardleverandørbetingelser 23. oktober 2012 1/8 1. Generelt 1.1. Nærværende standardleverandørbetingelser er gældende ved aftaler om køb af varer

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By

Leverancekontrakt. Firmanavn leverandør /CVR nummer Adresse By Leverancekontrakt 1. Parterne Mellem KEA Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 2200 Kbh. N. Cvr.: 31 65 62 06 Tlf.: 46 46 00 00 (i det følgende kaldet køberen) Og Firmanavn leverandør /CVR nummer

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør]

Rammeaftale. brystproteser mellem. Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] og [Leverandør] Side 1 af 11 Rammeaftale om brystproteser mellem Køge Kommune på vegne af: [tilsluttede kommuner] (Herefter benævnt Kunden) og [Leverandør] (Herefter benævnt Leverandøren) Kontraktid: [Anføres af Ordregiver]

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

LEVERING AF TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER REGION HOVEDSTADEN

LEVERING AF TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER REGION HOVEDSTADEN KONTRAKT OM LEVERING AF RADIOKOMMUNIKATIONSLØSNING (HARDWARE) TIL KØRENDE PRÆHOSPITALE ENHEDER I REGION HOVEDSTADEN 1 af 13 Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt:... 3 1. Kontraktens parter og aftalegrundlag...

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010

NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 NorthPestClean Udkast til kontrakt November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Kontrakt mellem Region Midtjylland, Jord og Råstoffer og Rådgiver Vedr. : Demonstrationsforsøg med afværgemetode in situ basisk

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere