Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012"

Transkript

1 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre eller på anden måde skriftligt aftalt mellem Køberen og Leverandøren, gælder nedennævnte almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til INTEGO. Ved at bekræfte eller effektuere ordren accepterer Leverandøren INTEGOs indkøbsbetingelser. Leverandørens generelle salgsbetingelser, der ikke er i overensstemmelse med INTEGOs indkøbsbetingelser, kommer ikke i betragtning, selv om de ikke udtrykkeligt er afvist af INTEGO. Modtagelse af varer kan ikke fortolkes som en stiltiende accept fra INTEGOs side af afvigende leveringsbetingelser eller af leverandørens generelle salgsbetingelser. Hvor Køber i købsordre eller andre leveringsaftalebilag har angivet egne forudsætninger, har sådanne forudsætninger forrang for eventuelle anførte forudsætninger fra Leverandøren. 1.2 Ved Køber forstås i det følgende INTEGO eller en repræsentant herfor. 1.3 Ved Leverandør forstås den med hvem Køber indgår aftale om et køb. 1.4 Ved Tjenesteydelse forstås en arbejdspræstation, der ydes af Leverandøren eller en repræsentant for denne. Såfremt en Tjenesteydelse udover arbejdspræstationen også indeholder komponenter, reservedele o.lign., gælder standardbetingelser for henholdsvis levering af forbrugsvarer/teknisk udstyr herfor. 1.5 Leverandøren og dennes ydelser skal opfylde den til enhver tid gældende danske lovgivning. 1.6 Leverandøren, dennes personale og eventuelle underleverandører samt deres personale skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Købers eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. Tegninger, skitser, tekniske oplysninger, værktøjer, prototyper og modeller, som Køber har udleveret til Leverandøren, skal behandles fortroligt, må kun benyttes ved leveringer til Køber og skal returneres straks efter varens levering. Leverandøren må ikke uden Købers forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om aftalen eller offentliggøre noget om aftalens indhold, ligesom Leverandøren ikke må anvende Købers navn eller brug af et produkt til markedsføring eller i reklamemæssig sammenhæng eller som reference uden Købers forudgående skriftlige samtykke. 2. Levering og mærkning 2.1 Leveringen skal ske på den af Køber angivne leveringsadresse. Den i Købers indkøbsordre/leveranceaftale angivne leveringstid skal nøje overholdes Apparatur skal leveres med mærkning efter internationale standarder, medmindre andet er aftalt Samtlige leverancer af forbrugsvarer og teknisk udstyr skal ledsages af en følgeseddel, der angiver varebetegnelse, kvantum, enhedsbetegnelse, Leverandørens varenummer og Købers ordrenummer, samt modtagerens navn og leveringssted. Faktura skal sendes elektronisk til Køber Tjenesteydelser skal ledsages af en timeopgørelse/arbejdsseddel, der udspecificerer timeforbrug, kørsel, evt. leverancer af varer med varebetegnelse og kvantum, modtagerens navn og udførelsessted, samt Købers ordrenummer/ rekvisitionsnummer, navn på rekvirenten og personreferencenummer Alt materiel leveres forsvarligt emballeret og håndterbart frem til leveringsadressen eller i overensstemmelse med anvisninger fra Køber. Omkostninger i forbindelse hermed er indeholdt i prisen. Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

2 3. Leverancens kvalitet og kvantitet 3.1 Leverancen / Tjenesteydelsen skal leveres i mængde og omfang som anført i Købers indkøbsordre/leveranceaftale og være udført i en kvalitet som specificeret af Køber, subsidiært i en kvalitet, der er i overensstemmelse med sædvane og kutymer inden for området og den håndværksmæssige udførelse, og som Køber med rette kan forvente. Apparatur og andet teknisk udstyr skal leveres i driftsikker og solid udførelse, såvel i elektrisk som i mekanisk henseende. Apparaturet skal være udført i en håndværksmæssig kvalitet, der er i overensstemmelse med den standard, som leverandørens/fabrikantens apparatur normalt har. 3.2 Leverandøren skal opfylde de standarder, love og andre myndighedskrav, som er gældende for de produkter, der er omfattet af leverancen. Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller til dele heraf, skal skriftligt påpeges overfor Køber, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne produkter. 3.3 Såfremt leverandøren i et tilbud eller andet salgsmateriale henviser til godkendelsescertifikater vedrørende tilbudt apparatur, skal leverandøren på forlangende fremlægge sådanne certifikater for Køber. 3.4 Særlige sikkerhedsmæssige forhold, som knytter sig til leverancen eller dele deraf, skal skriftligt påpeges overfor Køber, der er berettiget til at kræve speciel mærkning af sådanne varer. 3.5 Leverandøren skal senest samtidig med levering af apparatur og teknisk udstyr levere dokumentation for såvel maskinel som for programmel. Dokumentationen skal være af et sådant omfang og af en sådan informativ art, at Køber kan foretage installation, afprøvning og idriftsættelse af materiellet. Det påhviler leverandøren efter aftale med Køber at instruere Købers personale i apparaturets anvendelse og pasning. 3.6 Ved Tjenesteydelser vedrørende service, reparationer o. lign. er Leverandøren forpligtet til at udarbejde en servicerapport/ reparationsrapport, der udspecificerer, hvilken service/ reparation der er udført, eventuelt hvilke reservedele, der er udskiftet, hvilke fejl, der er konstateret, og hvorledes disse er udbedret. 4. Levering af varer og teknisk udstyr, samt udførelsestid for Tjenesteydelser 4.1 Levering finder sted, når leverancen stilles til Købers disposition for teknisk udstyr i driftsklar stand og for tjenesteydelser, når de er færdiggjort, jf og på det af Køber anviste sted. 4.2 For forbrugsvarer og teknisk udstyr er leveringsbetingelsen DDP, (Incoterms 2010). 4.3 Ved modtagelse af leverancer af forbrugsvarer har Køber 5 arbejdsdage til at kontrollere, om leverancen opfylder aftalens krav, herunder mængder og kvalitet. Ved beskadiget emballage eller manglende kolli skal modtageren straks påtale dette overfor transportøren og gøre påtegning herom på fragtbrev, følgeseddel eller faktura. Samtidig skal Leverandøren informeres. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : 4.4 Omfatter leverancen udstyr, som skal afprøves, finder levering sted, når afprøvning er sket og leverancen fundet i orden, ved Købers skriftlige godkendelse heraf. For tjenesteydelser gælder ud over pkt også pkt : 4.5 Omfatter leverancen eller Tjenesteydelsen installation og/eller montage og/eller programmering, skal Leverandøren, når arbejdet er fuldført, anmelde dette skriftligt til Køber. Køber skal inden 10 arbejdsdage enten skriftligt godkende leverancens eller / Tjenesteydelsens udførelse, eller indkalde til en afleveringsforretning, hvortil Leverandøren er pligtig at møde. Møder Leverandøren ikke til afleveringsforretningen, må han tage Købers konklusioner og vurderinger for gyldige. Leverancen/ Tjenesteydelsen anses for at være afleveret, og risikoen overgået til Køber, når afleveringsforretningen har fundet sted, med mindre der ved denne er påvist væsentlige mangler ved leverancen/ Tjenesteydelsen 4.6 Er der påvist væsentlige mangler, afholdes en ny afleveringsforretning, når Leverandøren har givet Køber skriftlig meddelelse om, at manglerne er afhjulpet. Selv om der ved afleveringsforretningen konstateres mangler, der hver for sig anses for uvæsentlige, vil summen af mangler blive betragtet som væsentlig, såfremt disse ikke afhjælpes inden 10 arbejdsdage fra Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

3 afleveringsforretningens afholdelse. I modsat fald betragtes udstyret først som afleveret, når manglerne er afhjulpne og skriftligt færdigmeldt. Tager Køber hele leverancen eller dele deraf i brug før afleveringstidspunktet, overgår ansvaret for leverancen eller de ibrugtagne dele til Køber. Afhjælpningsperioden regnes i så fald ligeledes fra ibrugtagningstidspunktet. 5. Instruktion/brugervejledning 5.1 Det påhviler Leverandøren efter aftale med Køber at instruere Købers personale i det omfang, en sådan instruktion er nødvendig for Køber. For teknisk udstyr gælder ud over pkt. 5.1 også pkt. 5.2: 5.2 Leverandøren fremsender samtidig med levering af udstyret mindst 2 stk. kortfattede brugsanvisninger/ betjeningsvejledninger på dansk og/ eller engelsk til daglig anvendelse. Den kortfattede vejledning skal være udarbejdet med henblik på 1. at få fejlfrit udstyr til at fungere efter hensigten, 2. at sikre mod fejlagtig anvendelse, som kan skade udstyret, og at sikre korrekt rengøring og desinfektion m.v., 3. at tage størst muligt hensyn til bruger og tredjemand Endvidere skal medfølge en dansk og/ eller engelsk brugsanvisning/ betjeningsvejledning, såfremt en sådan er mere omfattende eller specificeret end ovennævnte vejledning. Ved levering skal medfølge et sæt tekniske manualer og diagrammer affattet på dansk, engelsk eller et af de skandinaviske sprog. 6. Garanti, reklamation og afhjælpningspligt 6.1 Leverandøren garanterer for, at leverancen opfylder de i Købers indkøbsordre specificerede krav. 6.2 Reklamationsfristen er gældende i et tidsrum af to år, regnet fra leveringstidspunktet. 6.3 Leverandøren skal i minimum 2 år fra levering/godkendt afleveringsforretning/udførelse af Tjenesteydelse yde vederlagsfri afhjælpning af fejl og mangler eller omlevering efter Købelovens bestemmelser. Drejer det sig om leverancer af byggematerialer, dvs. materialer, som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, regnes garantiperioden fra leveringsdagen til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år regnet fra leveringstidspunktet. 6.4 Leverandøren er forpligtet til at påbegynde afhjælpning inden 2 arbejdsdage efter Købers reklamation er kommet frem til Leverandøren. 6.5 Leverandøren afholder samtlige omkostninger i forbindelse med afhjælpningen. 6.6 Undlader Leverandøren, på trods af skriftlig anmodning herom, at opfylde sine forpligtelser, jf. foranstående punkter, er Køber berettiget til efter forudgående eller samtidig meddelelse til Leverandøren at lade det nødvendige udføre for Leverandørens regning og risiko. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : 6.7 Hvis nogen del af leverancen i den 2-årige afhjælpningsperiode viser sig mangelfuld/defekt i brug på grund af fejl i materialer eller udførelse, eller den ikke virker ifølge specifikationerne, skal Leverandøren uden beregning for Køber straks rette sådanne fejl i materiale, udførelse eller konstruktion. Det kan ske ved enten at udskifte komponenter, enheder eller defekte dele, eller ved at der foretages fornøden reparation af udstyret eller enheder heraf. 6.8 Såfremt udstyr eller dele heraf viser sig at være defekt på grund af konstruktionsfejl, udstrækkes leverandørens forpligtelse efter 6.3 til den tid, hvori udstyret har brugsværdi for Køber dog højst 7 år efter udstyrets levering/godkendt afleveringsforretning. 6.9 Skal en del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, skal der fra udskiftningstidspunktet gælde en ny 2-årig afhjælpningsperiode for den udskiftede del. Såfremt en væsentlig del af udstyret udskiftes i afhjælpningsperioden, gælder der en ny 2-årig afhjælpningsperiode for hele udstyret fra udskiftningstidspunktet. Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

4 6.10 Leverandøren forpligtes at have tilgang til alle væsentlige reservedele, som er nødvendige for drift af det i leverancen omfattede udstyr, så længe det har brugsværdi for Køber dog højest 10 år. 7. Pris 7.1 Prisen er fastsat i danske kroner, inkl. alle gældende afgifter og gebyrer men ekskl. moms, med mindre andet fremgår af Købers indkøbsordre/leveranceaftale. Alle priser er faste i leveringsperioden. Der kan ikke ske nogen regulering af prisen uanset eventuelle stigninger i leverandørens omkostninger eller valutakurser. 7.2 Såfremt indkøbsordren indeholder særlig aftale om pris- og/eller kursregulering, påhviler det leverandøren at fremlægge fyldestgørende dokumentation for reguleringen. 7.3 Såfremt Køber med rimelig sandsynlighed kan godtgøre, at markedsprisen er lavere end den i nærværende kontrakt med bilag aftalte, er leverandøren forpligtet til at justere priserne for de enkelte produkter og ydelser, så de svarer til den gældende markedspris. Ved fastsættelse af markedsprisen skal der tages højde for produkternes og ydelsernes karakter og omfang samt kontraktens risiko og løbetid. 7.4 Priserne dækker alle de med leverancerne forbundne omkostninger, herunder levering, service og support etc. 8. Betalingsbetingelser 8.1 Alle Købers ansatte, skal afgive bestilleroplysninger sammen med deres ordre. Leverandørerne skal derfor altid sikre sig disse oplysninger, hver gang de modtager en ordre fra Køber. Ellers vil fakturaen ikke nå frem til den rette modtager. 8.2 Almindelige betalingsbetingelser er løbende måned + 45 dage regnet fra Købers modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf. pkt.10 [fakturering]. 8.3 Ved Købers hurtige betaling inden 14 dage regnet fra Købers modtagelse af korrekt elektronisk faktura, jf. pkt. 10 er Køber berettiget til at fratrække en kontantrabat på 2 % af fakturabeløbet ekskl. moms. 8.4 Bevirker forhold hos Leverandøren, at Køber ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Køber ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 8.5 Er der tale om apparatur og/eller andet teknisk udstyr, der skal omfattes af Købers funktionalitetstest og/eller driftstest, er Leverandøren først berettiget til at fremsende faktura, når alle tests er gennemført fejlfrit. Køber kan i visse tilfælde vælge at lave en betinget godkendelse af en eller flere tests, og lade Leverandøren fakturere en forholdsmæssig del af købssummen. Minimum 10 % af købssummen skal altid tilbageholdes indtil alle konstaterede fejl er afhjulpet. 8.6 Fakturering og betaling forudsætter levering af mangelfri ydelse. Er der mangler ved Leverandørens ydelser, kan en forholdsmæssig del af beløbet holdes tilbage, indtil manglen er udbedret. Køber kan endvidere helt eller delvis honorere udstedte fakturaer ved en erklæring om modregning i en eventuel forfalden bod eller andre krav. Resten af fakturabeløbet skal betales, forudsat at leverancen ikke er uanvendelig. 9. Fakturering 9.1 Faktura skal stiles til Intego A/S, Blytækkervej 3-7, 9000 Aalborg og fremsendes elektronisk på mail til 9.2 En korrekt elektronisk faktura, der fremsendes til Køber indeholder, som minimum, følgende oplysninger: Personreference (Bestillerens navn, Att.: navn) Rekvisitionsnummer Kontaktperson hos Leverandøren Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

5 10. Sikkerhedsstillelse For teknisk udstyr og tjenesteydelser gælder følgende: 10.1 Ved køb over kr. kan Køber kræve, at Leverandøren stiller sikkerhed for sin opfyldelse af leverancen/ Tjenesteydelsen. Garantistillelsen, der udgør 10 % af købesummen inkl. moms, frigøres ved udløbet af afhjælpningsperioden jf. 6.1, forudsat der ikke findes uafhjulpne mangler. Garantistillelsen kan være bank- eller forsikringsgaranti, der affattes således, at Køber på anfordring og uden rettergang kan forlange garantisummen udbetalt, såfremt Leverandøren efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser. Garantien må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager meddelelse om, at forpligtelsen er bortfaldet Køber kan ikke aftale forudbetaling i henhold til Finansministeriets Budgetvejledning 2011, hvis der ikke er tilvejebragt særlig hjemmel, herunder ved EU-regulering, til en sådan forudbetaling I særlige tilfælde hvor denne hjemmel er givet og Parterne har aftalt forudbetaling, skal Leverandøren senest samtidig med fremsendelse af fakturaen herfor stille fuld sikkerhed for forudbetalingen. Sikkerhedsstillelsen kan være bank- eller forsikringsgaranti, der affattes således, at Køber på anfordring og uden rettergang ved skriftlig henvendelse til garanten, kan forlange garantisummen udbetalt, såfremt Leverandøren efter Købers opfattelse har misligholdt sine forpligtelser. Sikkerhedsstillelsen må ikke være tidsbegrænset, men skal være gældende, indtil garantistiller af Køber modtager skriftlig meddelelse om at sikkerhedsstillelsen kan frigives Køber frigiver sikkerhedsstillelsen umiddelbart efter godkendt fejl- og mangelfri afleveringsforretning på Leverandørens skriftlige opfordring Den i 10.1 og 10.2 omhandlede sikkerhedsstillelse indebærer ingen begrænsning af Købers adgang til at gøre mislighedsbeføjelser gældende, herunder til at kræve sine tab erstattet. 11. Leverandørens misligholdelse 11.1 Forsinkelse Såfremt Leverandøren må forudse en forsinkelse i leveringen eller i udførelse af tjenesteydelsen, skal Leverandøren straks give skriftlig meddelelse til Køber med angivelse af såvel årsag til forsinkelsens opståen som forventet varighed/omfang af forsinkelsen Så snart muligheden for, at Leverandøren kan levere til tiden eller udføre tjenesteydelsen til tiden, må anses for udelukket, og der ikke er indgået aftale om ny leveringsdato, kan Køber hæve købet i overensstemmelse med Købelovens regler herom Køber anser enhver forsinkelse for væsentlig. Såfremt Leverandøren ikke leverer til aftalt tid eller udfører tjenesteydelsen til aftalt tid, er Køber berettiget til at hæve den pågældende ordre helt eller delvis, uanset overskridelsens varighed Mangler Leverandøren er ansvarlig for fejl og forsømmelser efter dansk rets almindelige regler for handelskøb. For teknisk udstyr gælder ud over pkt også pkt : Uanset bestemmelserne i pkt. 6 om afhjælpningspligt er Køber berettiget til at afvise leverancen og til at hæve aftalen, såfremt det viser sig, at leverancen er behæftet med væsentlige mangler, som ikke udbedres i overensstemmelse med pkt. 6 om afhjælpningspligt Uanset bestemmelsen i pkt. 6 om afhjælpningspligt, er Køber berettiget til at kræve, at Leverandøren dækker alle dokumenterede tab, som er påført Køber i anledning af, at leverancen har vist sig at være mangelfuld Dækningskøb Hæves købet/ ordren, er Køber berettiget til at foretage dækningskøb i overensstemmelse med Købelovens regler. For Tjenesteydelsers vedkommende er Køber berettiget til at lade en anden leverandør udføre tjenesteydelsen på samme vis Tredjemandsrettigheder Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

6 Leverandøren indestår for, at Leverandørens ydelser ikke krænker andres rettigheder, herunder ejendomsrettigheder, patenter eller ophavsrettigheder. Leverandøren er pligtig til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber som følge af evt. krænkelser. 12. Produktansvar og erstatningsansvar 12.1 Leverandøren er i overensstemmelse med dansk produktansvarslovgivning, herunder de til enhver tid gældende EU-retlige regler om produktansvar, og dansk rets almindelige regler om erstatning ansvarlig overfor Køber for den skade, som leverancen, Tjenesteydelsen eller Leverandøren påfører Køber Leverandøren er pligtig til at holde Køber skadesløs for ethvert krav, herunder sagsomkostninger, som måtte blive rejst imod Køber, og som er forårsaget af fejl eller mangler ved leverancen/ Tjenesteydelsen Rejses krav imod Køber begrundet i forhold omkring leverancen eller Tjenesteydelsen, er Leverandøren pligtig til samtidig at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Køber Hvis tredjemand gør produktansvar gældende mod Køber eller leverandøren, skal vedkommende part straks skriftligt underrette den anden part herom Leverandøren kan ikke fraskrive sig sit ansvar efter ovenstående bestemmelser ved at henvise til sine salgsbetingelser, tilbudsdokumenter, ordrebekræftelser eller lignende Leverandøren kan pålægges at tegne erhvervs- og produktionsansvarsforsikring på sædvanlige vilkår, som skal dække Leverandørens ansvar i forbindelse med leverancen/ Tjenesteydelsen. Gyldig police skal på forlangende forevises Køber. 13. Force majeure 13.1 Leverandøren er ansvarlig for misligholdelse af leveranceaftale/indkøbsordre, med mindre misligholdelsen skyldes forhold, Køber bærer ansvaret eller risikoen for, eller skyldes force majeure Force majeure foreligger, når korrekt opfyldelse af leveranceaftale/indkøbsordre er umulig, og dette skyldes ekstraordinære omstændigheder, som Leverandøren ikke kunne afbøde og ikke burde have forudset så som krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, strejker eller lockouts. For så vidt angår strejker og lockouts er det en betingelse, at disse forhold ikke blot rammer Leverandørens virksomhed. Leverandøren er forpligtet til i videst muligt omfang at opretholde et nødberedskab I tilfælde af forsinkelse påhviler det leverandøren straks at foretage effektive skridt med alle til rådighed stående midler til at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning. Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver sådan forsinkelses indtræden, eller når sådanne forsinkelser påregnes at ville indtræde, skriftligt at meddele Køber årsag og forventet varighed, samt meddele fyldestgørende dokumentation Køber er ansvarsfri under samme betingelser som Leverandøren, jf Hver part afholder egne omkostninger / bærer egne tab som følge af en force majeure begivenhed Ved Force majeure udsættes leveringstiden med et tidsrum svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt 14. Købers misligholdelse 14.1 Såfremt Køber på aftalt leveringstidspunkt eller aftalt udførelsestidspunkt ikke kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen helt eller delvis, bærer Køber alle dokumenterede udgifter og risici herved. Sælger er dog forpligtet til at begrænse omfang/skade i videst muligt omfang Det påhviler Køber skriftligt at meddele Leverandøren forsinkelsen, så snart det anses for udelukket, at Køber kan modtage leverancen eller tjenesteydelsen til aftalt tid. Ny leveringsdato skal straks herefter aftales Betaler Køber ikke købesummen eller dele heraf rettidigt, påløber der fra forfaldsdagen at regne rente i henhold til Renteloven. Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

7 15. Overdragelse af forpligtelser og tilgodehavender 15.1 Leverandøren er eneansvarlig over for Køber Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvis sætte en anden i sit sted. Leverandøren er berettiget til at anvende underleverandører, som er oplyst ved aftaleindgåelse, men ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler Leverandøren fuldt ud. Hvis Leverandøren i aftaleperioden ønsker at skifte underleverandører, skal dette godkendes af Køber. Køber kan ikke nægte godkendelse uden saglig grund Leverandøren kan kun med Købers skriftlige samtykke helt eller delvist diskontere eller overdrage sit tilgodehavende til tredjemand. 16. Leverancestatistik 16.1 Leverandøren skal på Købers anmodning fremsende statistik for Købers historiske køb. Statistikker skal fremsendes elektronisk i MS Excel kompatibelt format til nærmere udpegede repræsentanter hos Køber Statistikker skal som minimum kunne indeholde oplysninger om leveringshistorik opdelt på: Antal (enhedsoplysninger) Varenumre Varenavne Ydelser Priser Leveringsadresser Bestillere Leveringsdatoer 16.3 Køber skal endvidere på anmodning kunne få oplyst antal evt. foretagne reparationer og erstatninger på det leverede. 17. Referencer og markedsføring 17.1 Leverandørens benyttelse af Køber og/eller Købers logo, herunder i markedsføringsmæssig sammenhæng, kan alene ske efter forudgående skriftlig aftale med Køber Ligeledes må Leverandøren alene efter skriftlig aftale med Køber offentliggøre meddelelse om nærværende kontrakt samt kontraktens indhold Leverandøren kan dog uden forudgående indhentelse af samtykke fra Køber medtage Køber i referenceliste til brug for Leverandørens eventuelle deltagelse i offentlige myndigheders eller private virksomheders udbudsforretninger. 18. Tvistigheder, lovvalg og værneting 18.1 For denne aftale gælder dansk ret For at begrænse skadevirkningerne, skal parterne såfremt der opstår en uoverensstemmelse i forbindelse med indgået aftale, indlede konstruktive forhandlinger med henblik på at løse tvisten med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning. Forhandlingerne kan flyttes højere op i parternes organisationer, hvis der ikke kan opnås afklaring mellem repræsentanter for aftalens direkte parter. Hvis Parterne er enige herom, kan der inddrages en uvildig mægler til løsning af uoverensstemmelsen. Udgiften til mægleren afholdes af Parterne i fællesskab Kan parterne ikke finde en løsning, skal en eventuel tvist afgøres ved retten i Aalborg. 19. Bod 19.1 Såfremt levering ikke sker rettidigt, kan Køber kræve bod, medmindre forsinkelsen beror på Købers forhold eller skyldes force majeure. Bøderne skal betales med 0,5 % pr. påbegyndt uge, forsinkelsen varer, af købesummen for den del af leverancen, der ikke kan tages i brug som forudsat. Intego indkøb, april 2012 Intego Alm. Indkøbsbetingelser april

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser

STANDARDBETINGELSER. - for køb og levering af forbrugsvarer. - for køb og levering af teknisk udstyr. - for køb og udførelse af tjenesteydelser Side 1 af 5 STANDARDBETINGELSER - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Maj 2009-1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser

Standardbetingelser. - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Februar 2010 1. udgave 1. GENERELT Præambel Disse standardbetingelser

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser 03/2015

Almindelige indkøbsbetingelser 03/2015 Almindelige indkøbsbetingelser 03/2015 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i DTU s indkøbsordre

Læs mere

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør.

Nedenstående betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem køber og leverandør. Regionale Indkøberes Standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 1. GENERELT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Læs mere

STANDARD- BETINGELSER

STANDARD- BETINGELSER Juni 1999 STANDARD- BETINGELSER for køb og levering af forbrugsvarer for køb og levering af teknisk udstyr for køb og udførelse af tjenesteydelser O ARHUS AMT 1. GENERELT 1.1 Nedenstående betingelser finder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016

Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 KØBENHAVNS UNIVERSITETS BOLIGFOND AF 2008 Københavns Universitets Boligfond udbud af møblering af 250 ungdomsboliger pa Sølvgade i august 2016 Kontrakt - udkast Under enkelte punkter er anført: Udfyldes

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren)

KONTRAKT (EU) mellem. AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) ... CVR-nr... (herefter leverandøren) Kontrakt for følgende fastmængde udbudsgruppe udbud 2009 1.28.a KONTRAKT (EU) mellem AMGROS I/S Dampfærgevej 22 2100 København Ø (herefter Amgros) og......... CVR-nr.... (herefter leverandøren) om levering

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

Standardbetingelser. 1 Generelt. 2 Ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 3 Ordrebekræftelse. 4 Betalingsbetingelse og fakturering

Standardbetingelser. 1 Generelt. 2 Ubetalt forfalden gæld til det offentlige. 3 Ordrebekræftelse. 4 Betalingsbetingelse og fakturering 1 Generelt 1.1 Nedenstående almindelige standardbetingelser er gældende ved aftaler om køb af varer og tjenesteydelser med Gladsaxe Kommune. Vilkårene kan kun fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi

Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi Rammekontrakt vedr. levering af motion og fysioterapi 1. Parterne Imellem Lemvig Kommune Jobcenter Lemvig Rådhusgade 2 7620 Lemvig (i det følgende kaldet ordregiver) og Firma Adresse Postnr. By. (i det

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser, juli 2016

Almindelige Indkøbsbetingelser, juli 2016 Almindelige Indkøbsbetingelser, juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlag... 1 2. Levering... 1 3. Garanti, reklamation og afhjælpningspligt m.v.... 2 4. Pris... 2 5. Betalingsbetingelser... 2 6.

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016

Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Kontraktudkast November 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Standardleverandørbetingelser

Standardleverandørbetingelser Standardleverandørbetingelser Bedre boliger for alle Standardleverandørbetingelser 23. oktober 2012 1/8 1. Generelt 1.1. Nærværende standardleverandørbetingelser er gældende ved aftaler om køb af varer

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part )

(I det følgende samlet benævnt Parterne og hver for sig en Part ) København den XX SAMARBEJDSAFTALE MELLEM Re-public ApS Dronningens Tværgade 30, 1 1302 København K CVR. 27224679 (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG XXXX (herefter benævnt Kunden ) (I det følgende

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016

UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 UDKAST TIL KONTRAKT December 2016 Vedrørende indkøb af mikroovn til oplukning/destruktion af forskellige prøvetyper til mineralanalyser mellem Aarhus Universitet Institut for Hysdyrvidenskab Blichers Allé

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere