Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose"

Transkript

1

2

3 Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier og tætlave boligbebyggelser og der er en høj befolkningskoncentration på et lille område. Vollsmose omgrænses af fire veje, Kertemindevej, Vollsmose Allé, Åsumvej Ejbygade og udgør en firkant på 2 km 2. Gennemsnit indkomst i dkr Samlet år år år år år år Tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Unge i alderen år Antal af CPR Alder Hvad laver de unge i dag Total I gang med forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskolen I gang med midlertidig aktivitet I gang med offentlig forsørgelse I gang med uddannelse Uhensigtsmæssig situation Boligsociale indsatser/boligorganisationer. Boligerne i Vollsmose er fordelt på tre boligorganisationer. OAB, Højstrup Bolig og Fyns Almennyttige Boligselskab. Der er i samarbejde mellem de tre boligforeningerne i Vollsmose og Odense Kommune udarbejdet en fireårig helhedsplan Vollsmose Børn og ungesager (børn og unge 0-18 år) Antal BUF - Børn og ungesag 542 BUF - Råd og vejledning 26 Kriminalitets-Sag 13

4 AVA koordinationssager Tryghedsbarometer 2013 Spørgeskemaindeks Kategori Udvikling Indeks Kategori Indeks Kategori Vold/trusler Pic ture ,7 10,9 Indbrud Pic ture ,3 Øget 23,3 Øget Tyveri Pic ture ,2 13,3 Narkotika Pic ture ,1 9,1 Hærværk Pic ture ,3 17,2 Øget Chikane Pic ture ,4 10,2 Total Pic ture ,6 12,2 Politiets register anmeldelser pr indb Kategori Udvikling Pic tu re Vold/trusler #N/A Pic tu re Indbrud Pic tu re Tyveri Pic tu re Narkotika 5 5 Pic tu re Hærværk Pic tu re Chikane Pic tu re Total Oplevet tryghed 81 pct. af borgerne føler sig trygge. 2 pct. har svaret at de ikke færdes i nabolaget. 12 pct. har svaret at de er utrygge.

5 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning Vi vil i 2014 og 2015 fokuseret arbejde med 3 indsatser: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Sikre barnet den unges ret til meningsfyldte fællesskaber og netværk. Støtte børn og unge så de bliver endnu mere robuste overfor risikoadfærd. Børn og unge deltager kontinuerligt i egen udvikling og uddannelse. 0-5 år Hvad vil vi?: Vi vil i 2014 og 2015 fokusere på Tidlig indsats i samskabelse med forældrene i temaerne: Optimerer barnets trivsel ved fokuseret indsats på sundhed og forebyggelse af usund livsstil som rusmidler. Vi vil lykkedes med at fysisk aktivitet har positiv betydning indvirkning på at børnene senere i deres unge/voksenliv fravælger rusmidler. Vi vil i samskabelse med forældrene etablere forældre trivselsgrupper med henblik på at nedtone generelle flertals misforståelser og nedtone valg der understøtter sociale overdrivelser i den sociale verden. Vi inviterer forældrene ind som med skabere af børnenes hverdag i dagtilbuddet. Vi vil lykkedes med, at udfordre alle børn så de bliver så dygtige de kan. Børnene skal udfordres af voksne, som kan noget forskelligt. Det bliver vi endnu bedre til ved at invitere frivillige studerende ind som læringspartnere i børnenes læringsmiljø. Vi arbejder fokuseret på barnets sproglige udvikling. Vi skaber sammenhæng i børnenes liv ved at samskabe med skolerne/sfo/tværfaglige indsatser. Vi vil i særlig grad lykkedes med implementering af innovationssporet SYNG v. elementet Forårs SFO. Hvem vil vi gøre det sammen med?: Vi vil i høj grad invitere tværfaglige aktører ind med henblik på at løfte i flok på de 3 mål i Tidlig indsats. Vi vil invitere: Forebyggelse og rådgivning ved misbrugs og forebyggelseskonsulenten til generel forebyggelse i forældregruppen. Forebyggelse og rådgivning v. SSP konsulenter til implementering af Trivselsgrupper forældregruppen. Center for inklusion v. konsulent/ppr/familiebehandler til at understøtte inklusion i børnemiljøet. Vi vil invitere den Faglige gruppe ind til workshop i forældregruppen til vidensdeling om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Vi er en del af partnerskabsaftalen med 2020 Beboerrådgivning. Vi forudsætter samskabelse med indskoling og SFO i det sammenhængende Børne og ungeliv. Vi samarbejder med CBU i arbejdet med Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge. Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: 2013:Udarbejdelse af SSP handleplan i Lokalbestyrelsen. 2014: Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. 2014: udarbejdelse af aktør plan i SSP bestyrelsen med tovholdere på indsatserne. 2014: Implementering af indsatserne. 2015: Forankring af indsatserne/evaluering af indsatserne v. de udvalgte succeskriterier af ledelseskollegiet. Hvordan vil vi gøre det?: Udarbejde SSP handleplan på de 3 indsatser i Tidlig indsats. Forankre decentrale SSP netværk i institutionerne. Information til forældrene om SSP handleplanen og muligheder for at bidrage ved cafemøder/workshops/dialogmøder. Invitere tværfaglige aktører ind til samarbejde og planlægning af bidrag/oplæg/processer i forældregruppen. Hvordan vil vi måle?: Vi måler på konkrete succeskriterier i handleplanen - udpeget af ledelseskollegiet. Vi måler på sprogvurderinger af 5 årige børn i (Kvantitativ metode.) Vi midtvejs måler på læringsmiljøerne i 2014 v. læringsmiljøvurderingen (tilsynsrapporten) Kvalitative og kvantitative metode.)

6 Hvordan bliver målene realistiske?: Systematisk opfølgning på tiltag i handleplanen i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet ved implementering af milepælsplan. Opfølgning på handleplanen/succeskriterierne i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet/decentralt SSP netværk i enhederne. Udarbejdelse af tidsramme/milepælsplan. Fordeling af opgaver og ansvarsområder i lokalbestyrelsen på konkrete personer (tovholdere.) Succeskriterie: 95 % af 5 årige børn der starter i forårs SFO 2015 har forældre der er deltagere i børnehusets forældretrivselsgrupper. Sprogvurderingen for 5 årige identificerer i 2015, at 50 % af børnene vurderes til generel sproglig indsats eller derover år Hvad vil vi?: Vi vil i 2014 og 2015 Sætte fokus på oplysning af forældre og arbejde med forebyggende indsatser til at udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Vi vil i særlig grad etablere beskyttelsesfaktorer for børn der mistrives ved forældrenes misbrug i børnenes sociale verden. Beskyttelsesfaktorerne er fx underretning til de sociale myndigheder. Vi vil på skolerne opgradere vore anti mobbepolitikker / trivselspolitikker i lyset af beskyttelsesfaktorerne faglighed og menneskelighed. Samskabelse med Klubber/fritid i trivselspolitikken for børn i udsatte positioner i den sociale verden. Vi vil arbejde på at gøre forældrene parate til at træffe relevante valg for skolegang. Vi vil bl.a. arbejde med forældreansvaret og viden om børns skolegang. Vi vil lykkes med, at fastholde forældrene i optimering af synergi i barnets skolegang til forebyggelse af barnets/elevens zap fra skole til skole. Vi vil forebygge skoledropouts gennem beskyttelsesfaktorer, således at udsatte piger (særlig opmærksomhed på somaliske piger) får et stabilt fremmøde i skolen hver dag. Hvem vil vi gøre det sammen med?: Vi vil samskabe i de 3 indsatsområder med aktørerne: Dagtilbud pædagoger/pædagogiske ledere/forældre - Det Sammenhængende børn og ungeliv. Skolerne og Forebyggelse/rådgivning ved misbrugs og forebyggelseskonsulenten til generel forebyggelse i forældregruppen. Skolerne og Forebyggelse/rådgivning SSP konsulenter ved generel forebyggelse i børnemiljøet. Skoler og Klubber/fritid ved samskabelse af tiltag i fritiden for børn i udsatte positioner i den sociale verden. Forældregruppen til børnene og aktørerne børnene i såvel fritidsområdet som i skolen og skolerne v. partnerskabsaftale Beboerrådgivning. Center for inklusion (PPR/familiebehandler.) Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: 2013:Udarbejdelse af SSP handleplan i Lokalbestyrelsen. 2014: Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. 2014: udarbejdelse af aktør plan i SSP bestyrelsen med tovholdere på indsatserne. 2014: Implementering af indsatserne. 2015: Forankring af indsatserne/evaluering af indsatserne v. de udvalgte succeskriterier af ledelseskollegiet. Hvordan vil vi gøre det?: Udarbejde SSP handleplan på de 3 indsatser. Forankre decentrale SSP netværk i skolerne og klubberne. Prioritere tid og ressourcer i SSP lokalbestyrelsen ved konkret tids og aktørplan/tovholdere. Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. Invitere tværfaglige aktører ind til samarbejde og planlægning af bidrag/oplæg/processer. Hvordan vil vi måle?: Vi måler på konkrete succeskriterier i handleplanen - udpeget af ledelseskollegiet. Hvordan bliver målene realistiske?: Systematisk opfølgning på tiltag i handleplanen i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet ved implementering af milepælsplanen.

7 Opfølgning på handleplanen/succeskriterierne i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet/decentralt SSP netværk i enhederne. Udarbejdelse af tidsramme/milepælsplan. Fordeling af opgaver og ansvarsområder i lokalbestyrelsen på konkrete personer (tovholdere.) Succeskriterie: Børn i fortsat mistrivsel er underrettet til de sociale myndigheder. De 2 skoler og klubber/fritid har justeret den eksisterende trivselspolitik i forhold til faglighed og menneskelighed med særligt fokus på børn i udsatte positioner i den sociale verden. Børnenes Zap fra skole til skole er faldet med 30 % i 2015 i forhold til år Hvad vil vi?: Arbejde forebyggende med eleven de unge ved fokus på fællesskaber og netværk. Vi vil etablere beskyttelsesfaktorer for børn og unge der er i mistrivsel ved forældrenes misbrug i barnets/den unges sociale verden ved underretning til de sociale myndigheder. Generel forebyggelse ved oplysning og information om farerne ved misbrug og i særlig grad misbruget hash. Etablerer beskyttelsesfaktorer på enkelt elever som opspores i risiko for/eller er startet misbrug. Der i værksættes individuel rehabiliterende indsats på den unge i den udsatte misbrugs position så tidligt som muligt. I særlig grad samskabes med Forebyggelse/rådgivnings SSP konsulenter v. såvel generel som specifik forebyggelse. Samarbejde med etablerede netværk. Skolerne/UUO/klubberne/ungdomsskole. Samskabelse omkring den unge elevs fastholdelse i skole/uddannelse/klubber. Vi fokuserer på forældreinddragelse/samarbejde omkring den unge der er i en udsat social position. Forebyggelse af børn/unges opfattelse af flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser ved udarbejdelse af trivselspolitik. Vi vil skabe synergi i samskabelse med underviseren/forældrene/tværfaglige aktører ved at sikre barnet/den unges ret til meningsfyldte fællesskaber og netværk. Vi løfter alle i flok med hver vores faglighed. Skolerne vil i særlig grad vægte etablering af anerkendende miljøer der understøtter skolens fællesskab meningsfuldt for alle årige. Skolerne/UUO/klubberne/ungdomsskole arbejder med de unges identificerede udfordringer med fokus på deres bevæggrunde for frafald og skift mellem ungdomsuddannelserne. Vi vil lykkedes med at optimere forældreansvar og optimere fastholdelse af forældrene i synergi i barnets/den unges skolegang nedtone zap fra skole til skole/uddannelse til uddannelse. Hvem vil vi gøre det sammen med?: Vi vil samskabe i de 3 indsatsområder med aktørerne: Forældregruppen til børnene/de unge og barnet/den unge/ fritidsområdet/uuo/klubber/ungdomsskolen/folkeskolerne/øvrig skoler som har barnet/den unge bosat i lokalområdet Vollsmose/Forebyggelse og rådgivning v. SSP konsulenter/2020 v. partnerskabsaftaler. Netværket SSP i egen decentrale enhed. Abildgårdskolen/H.C. A skolen/uuo/klubber fritid ungdomsskole/forebyggelse Rådgivning/Den faglige gruppe/ Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: 2013:Udarbejdelse af SSP handleplan i Lokalbestyrelsen. 2014: Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. 2014: udarbejdelse af aktør plan i SSP bestyrelsen med tovholdere på indsatserne. 2014: Implementering af indsatserne. 2015: Forankring af indsatserne/evaluering af indsatserne v. de udvalgte succeskriterier af ledelseskollegiet. Hvordan vil vi gøre det?: Udarbejde SSP handleplan på de 3 indsatser. Forankre decentrale SSP netværk i enhederne. Prioritere tid og ressourcer i SSP lokalbestyrelsen ved konkret tids og aktørplan/tovholdere. Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. Invitere tværfaglige aktører ind til samarbejde og planlægning af bidrag/oplæg/processer. Hvordan vil vi måle?: Vi måler på konkrete succeskriterier i handleplanen - udpeget af ledelseskollegiet.

8 Hvordan bliver målene realistiske?: Systematisk opfølgning i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet i implementering af milepælsplanen. Opfølgning på handleplanen/succeskriterierne i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet/decentralt SSP netværk i enhederne. Opfølgning på handleplanen/succeskriterierne i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet/decentralt SSP netværk i skolerne/ klubberne/uuo/ungdomsskole/forebyggelse og Rådgivning v. SSP konsulenter. Udarbejdelse af tidsramme/milepælsplan. Fordeling af opgaver og ansvarsområder i lokalbestyrelsen på konkrete personer (tovholdere.) Succeskriterie: 98 % af alle 15 årige er en del af et læringsfællesskab i skolen/klubben. Alle årige, der har været i mistrivsel ved forældrenes misbrug af rusmidler, er underrettet til de sociale myndigheder. Alle årige unge, der er opsporet i risiko for misbrug, er iværksat individuel rehabiliterende indsats ved skolen. Alle årige, der identificeres som værende i en udsat social position, bliver inddraget aktivt i fællesskaber i skole/klubber i samskabelse med forældrene. Alle årige i risiko for tiltrækning mod kriminelle miljøer er indberettet til AVA, og der er iværksat specifik forebyggelse år Hvad vil vi?: Fastholdelse af den forebyggende indsats og tilbud om alternativer. Vi vil fortsat lave indsatser i forebyggelse af misbrug ved forældreinddragelse (hvor der er relevans). Vi vil fokusere indsatsen på enkelt elever (specifikt) som er i risiko for misbrug/eller har misbrug. Vi vil i særlig grad fokusere indsatser på forebyggelse af de unges risiko for misbrug af rusmidlerne Hash og Cat. Samarbejde med etablerede netværk. Vi vil fortsætte det etablerede Samarbejde netværket - Skolerne/UUO/klubberne og fritid/ungdomsskolen. Vi vil fortsætte fælles samskabelse omkring den unge elevs fastholdelse i skole/uddannelse/klubber og fritid/ungdomsskolen. Vi fokuserer på forældreinddragelse/samarbejde omkring den unge der er i en udsat social position. Forebyggelse af unges opfattelse af flertalsmisforståelser og sociale overdrivelser ved fastholdelse af trivselspolitik. Vi vil skabe synergi i samskabelse med underviseren/forældrene/tværfaglige aktører ved at sikre den unges ret til meningsfyldte fællesskaber og netværk. Vi løfter alle i flok med hver vores faglighed. Formulere partnerskabsaftaler mellem skole og ungdomsuddannelser. Udvikler et læringsmiljø, som skaber sammenhæng i den unges liv. Skoler/UUO/Klubber fritid/ungdomsskole vil vægte etablering af anerkendende og inkluderende miljøer der understøtter den unges fællesskab meningsfuldt og anerkendende for alle. Hvem vil vi gøre det sammen med?: Vi vil samskabe i de 3 indsatsområder med aktørerne: Forældregruppen de unge/den unge/fritidsområdet/uuo/klubber/ungdomsskolen/folkeskolerne/øvrige skoler som den unge bosat i lokalområdet Vollsmose/Forebyggelse og rådgivning v. SSP konsulenter/2020 v. partnerskabsaftaler. Netværket SSP i egen decentrale enhed/den faglige gruppe. Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: 2013:Udarbejdelse af SSP handleplan 2014: Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. 2014: udarbejdelse af aktør plan i SSP bestyrelsen med tovholdere på indsatserne. 2014: Implementering af indsatserne. 2015: Forankring af indsatserne/evaluering af indsatserne v. de udvalgte succeskriterier af ledelseskollegiet. Hvordan vil vi gøre det?: Udarbejde SSP handleplan på de 3 indsatser. Forankre decentrale SSP netværk i enhederne. Prioritere tid og ressourcer i lokalbestyrelsen ved konkret tids og aktørplan. Udarbejdelse af milepælsplan med udgangspunkt i kronologien omkring tiltag og indsatser. Invitere tværfaglige aktører ind til samarbejde og planlægning af bidrag/oplæg/processer.

9 Hvordan vil vi måle?: Vi måler på konkrete succeskriterier i handleplanen - udpeget af ledelseskollegiet. Hvordan bliver målene realistiske?: Systematisk opfølgning i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet i implementering af milepælsplanen. Opfølgning på handleplanen/succeskriterierne i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet/decentralt SSP netværk i enhederne. Opfølgning på handleplanen/succeskriterierne i SSP lokalbestyrelsen/ledelseskollegiet/decentralt SSP netværk i skolerne/ klubberne/uuo/ungdomsskole/forebyggelse og Rådgivning v. SSP konsulenter. Udarbejdelse af tidsramme/milepælsplan. Fordeling af opgaver og ansvarsområder i lokalbestyrelsen på konkrete personer (tovholdere.) Succeskriterie: Alle årige i risiko for tiltrækning mod eller til kriminelle miljøer er indberettet til AVA, og der er iværksat specifik forebyggelse. 20 % færre unge har misbrug i 2015 i forhold til 2014 i klubber og fritidsliv. 50 % flere unge er fastholdt i ungdomsuddannelserne i 2015 i forhold til Alle unge er inkluderet i fællesskaber i skolerne/ungdomsuddannelsernes læringsmiljø

10 GODKENDELSE AF HANDLEPLAN Nærværende handleplan beskriver indsatser i det forebyggende arbejde i lokalbestyrelsen og har til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer. Handleplanen er gældende fra 2013 til 2016 under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. Til orientering vil de enkelte målsætninger, udover til brug i lokalområdet, blive overført som KPI er i SSP Odenses årsregnskab, som præsenteres på SSP årsmødet. Bestyrelsesformand Jimmy Streit Direktør for Børn- og Ungeforvaltningen

11 EVALUERING PÅ HANDLEPLAN Da arbejdet med handleplanerne i SSP Odense er nyt og stadig under udvikling, vil vi blive glade for en fælles tilbagemelding fra lokalbestyrelsen, så processen og dialogen omkring handleplanen kan blive endnu bedre. Hvad fungerer godt ved handleplanen og den proces, I har gennemgået? Der høres og ses tydeligt signal i lokalbestyrelsen på at vores ambitionsniveau er højt i arbejdet med handleplanen. Det betyder meget, at vi passer vores ting og er ambitiøse. Arbejdet med handleplanen - folder ud hvilke samarbejdspartnere vi reelt har. Vi er langt flere der bliver opmærksomme på, at mange har noget at byde ind med. Udfordringen bliver at håndtere udfordringer, som der ikke kan gøres noget ved. Ansvaret for de enkelte områder i handleplanen skal fordeles på konkret personer og afdelinger. Forløbet er dynamisk og vil løbende blive tilpasset eller tilrettet kontekster og de livsverdener der måtte dukke op undervejs. Hvad fungerer mindre godt ved handleplanen og processen? Processen med handleplanen har været forbundet med et relativt stort tidspres i lokalbestyrelsen. Det kunne have været hjælpsomt i processen hvis der var prioriteret tid til 1 eller 2 temadage ind i processen i arbejdet med handleplanen. Print og send eller scan handleplanen til Mail: eller SSP Sekretariatet - Ørbækvej Fløj Odense SØ

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde.

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde. TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Når vi taler om institutioner tænker vi bl.a.: dagpleje, vuggestue, børnehuse, skoler, klubber m.m. Målsætning 0-6 år Rusmidler, rygning og alkohol Vi vil arbejde

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Mål: At alle børn og unge trives og indgår i velfungerende netværk, og at alle børn og unge modtager de tilbud, de har behov for.

Mål: At alle børn og unge trives og indgår i velfungerende netværk, og at alle børn og unge modtager de tilbud, de har behov for. 6-10 år 0-5 år Overordnet Rusmiddelpolitik Rygning/rusmidler/alkohol Social inklusion og trivsel Forældreinddragelse og de rette valg Støtte børn og unge til en sund rusmiddelkultur. Udskyde rusmiddeldebuten

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN I VOLLSMOSE 2016-2020 1/15 HELHEDSPLAN VOLLSMOSE 2016-2020 En kommende helhedsplan i Vollsmose skal gennem lokale indsatser understøtte de politiske udviklingsmål, som stat, kommune,

Læs mere

Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse

Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse Arbejde med sammenhængende indsatser vertikalt og horisontalt, fokus på overdragelse Overordnet 0-5 år 6-10 år 11-15 år 16-24 år Rusmiddel politik Rygning/rusmidler/alkohol Sammen med andre, formulere

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt!

2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! 2015 i Vollsmose Sekretariatet kort fortalt! VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling Indledning De følgende sider er et sammenkog af den årsberetning, som Vollsmose

Læs mere

Det sammenhængende børne- og ungeliv

Det sammenhængende børne- og ungeliv Det sammenhængende børne- og ungeliv - vejen til ny velfærd for børn, unge og deres familier i Odense 14. februar 2013 Vores udfordring Vi har en dobbelt udfordring i Odense: Vi har høje ambitioner for

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være...

HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og unge, der kan være... Om individorienteret forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Køge Kommune Vejledning til alle ansatte, der arbejder med børn og unge op til 18 år > HURTIG HJÆLP er alfa og omega til børn og

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen.

JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. JOBANALYSE TIL STILLINGEN SOM Pædagog ved Børneinstitution Abildgård, Børnehuset Planteskolen. DET PRAKTISKE Stillingens titel? Pædagoger - 1 stilling på 37 Hvem er den nærmeste leder/ chef? Hvor er arbejdsstedet?

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen

REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen REDUKTIONER AF TILSKUD BUDGET 2017 Børn- og Ungeforvaltningen Fodboldskolen Fodboldskolen er et samarbejde mellem H.C. Andersen Skolen og Boldklubben B1909. Fodboldskolens samlede budget er på 0,8 mio.

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Mål og Midler Ungdomsskoler

Mål og Midler Ungdomsskoler Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge

- et tilbud til svært overvægtige børn og unge - et tilbud til svært overvægtige børn og unge i Københavns Kommune Oplæg af sygeplejerske Matilde Kjærgaard www.kk.dk BørneVægtsCentret Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn og unge med svær

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk

Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014. www.sspodense.dk Seminar om tværgående monitorering som forebyggelsesredskab. 19. September 2014 Indhold Hvordan I kan hjælpe os. Vores tilgang. De to spor i KOMspot. Spørgsmål og dialog. Hvordan I kan hjælpe os. Hvilke

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018

Notat. Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Notat 28. oktober 2015 Sagsbeh.:FRGI02 J.nr.: 15.40.00-P22-1-15 Plan og Projektstab Indikatorer på effektmålene i Integrationspolitik 2015-2018 Integrationspolitikkens ambitioner er, at alle borgere har

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Referat fra møde i Boligsamarbejdet

Referat fra møde i Boligsamarbejdet Referat fra møde i Boligsamarbejdet Onsdag den 12. september 2012 fra 16.30-18.30 i Festsalen hos FAB, Vestre Stationsvej 5, 5000 Odense. Mødet indledtes med velkomst ved Flemming. 5. november 2012 Jacob

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet.

Projektets tertiære målgruppe er professionelle og civile aktører, der ønsker at deltage i udviklingsarbejdet. Partnerskabet i Urbanplanen ønsker at igangsætte et længerevarende metodeudviklingsprojekt All in i samarbejde med Københavns Kommune. Projektet henvender sig til unge over 18 år, som befinder sig i en

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og

Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og Forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb i dagtilbud, på skoler og anbringelsessteder Forskningsnetværket 7. konference om overgreb mod børn. Hindsgavl Slot d. 21. 22. september 2015 Malene Lund, konsulent

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P

SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING. af børn og unge under 18 år S P SSP- ENKELTSAGSBEHANDLING af børn og unge under 18 år S P... SKOLE... SOCIAL... POLITI FORORD Kriminalitetsforebyggelse og forebyggelse af børn og unges trivsel har en høj prioritet i Holstebro Kommune.

Læs mere

Bekymrende fravær i folkeskolen

Bekymrende fravær i folkeskolen Bekymrende fravær i folkeskolen Pilotprojektet Op, lille Hans - i Distrikt Tarup Baggrund Når elever udebliver fra undervisning, er det tit og ofte udtryk for mistrivsel. De senere års erfaringer på området

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse

LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse LG Insight Kort evalueringsbeskrivelse Evaluering af aktiviteter under initiativet Player Social Responsibility, Spillerforeningen Baggrund Spillerforeningen i Danmark har i fem år gennemført kampagner

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Udvalget for Boligområder og Tryg By

Udvalget for Boligområder og Tryg By Udvalget for Boligområder og Tryg By Borgmesterkontoret Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65511006 Fax 66139209 E-mail bmf@odense.dk Der er møde i Udvalget for Boligområder og Tryg

Læs mere

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven.

Som en del af den nuværende boligsociale helhedsplan, er der etableret et områdekontor i Rønnebærparken/ Æblehaven. Velfærd Sekretariat Sagsnr. 239821 Brevid. 1694709 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Boligsociale indsatser i Roskilde Kommune 14. august 2013 Baggrund Morten Gjerskov (S) har

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen.

JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. JOB- OG PERSONPROFIL TIL STILLINGEN SOM Daglig pædagogisk leder v. Institution Abildgård/Børnehuset Planteskolen. Odense Kommune Odenses vision er At lege er at leve. Den handler om at tænke nyt, når det

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS Referat af Lokalrådsmøde for Holbæk kommune, torsdag den 19. juni 2014. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Orientering om kriminalitetsudviklingen

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Nørremarken

Handleplan for Hotspot på Nørremarken Emne: Handleplan for på Nørremarken Handleplan for på Nørremarken Indholdsfortegnelse: Intro til Nørremarken Side 2 Tidsperiode Side 2 Formål med projektet Side 2 Målgruppe Side 3 Fysisk placering samt

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver

Familie- og velfærdsafdelingen. Organisering, samspil og opgaver Familie- og velfærdsafdelingen Organisering, samspil og opgaver 1 Familie- og velfærdsafdelingen Organisation, samspil og opgaver Én samlet forvaltning Fra den 1. april 2014 begiver vi os ud i en transformation

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

FMKs fire ledelseværdier

FMKs fire ledelseværdier Ledelsesgrundlag for Horne og Svanninge skoler 2015 Ledelsesgrundlaget på Horne og Svanninge skole tager afsæt i Faaborg-Midtfyn Kommunes ledelsesværdier. FMKs fire ledelseværdier Vi tager lederskabet

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger

Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Udviklingsplan Haderup Skole Målsætninger Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Pixiudgave Til fagprofessionelle

Pixiudgave Til fagprofessionelle Pixiudgave Til fagprofessionelle Alle børn og unge er en del af fællesskabet - Herning Kommunes Inklusionsstrategi Implementeringsperiode 2016-2020 November 2015 Forord Denne pixiudgave af Alle børn og

Læs mere

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011

Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Orø Enhedsinstitution for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Orø skole og Børnehus Leder, mail, tlf. Bjarne Kyhnauv, bjk@holb.dk,

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev

Årsplan 2016. Sammen skaber vi et stærkere Herlev Årsplan 2016 Sammen skaber vi et stærkere Herlev Januar 2016 1 Indhold Indledning... 3 Sammen skaber vi et stærkere Herlev... 4 Måltal i årsplanen som aktivt styringsredskab... 4 1. fælles måltal: Herlev

Læs mere

TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN

TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN 1 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning 0-5 år : Hvem vil vi gøre det sammen med?: Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: : : Hvordan bliver målene realistiske?: Succeskriterie: 2 6-10 år

Læs mere

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012:

Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012. De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Sammendrag af uanmeldte tilsyn 2012 De uanmeldte tilsyn er gennemført i perioden september til november 2012: Indledning: Dagtilbudsloven 5 beskriver at: Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med indholdet

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard

Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber. Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard Folkeskolereformen åbner døren mellem skoler og klubber Professionschef i BUPL, Bo Holmsgaard De tre mål for folkeskolereformen og fritidsinstitutionerne At alle børn blive så dygtige som muligt. At reducere

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B.

TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. TRYGGE BOLIGOMRÅDER BEBOERNES STEMME NYBORG STRAND, DEN 4. NOVEMBER 2012 CHRISTIAN SKOV FREDERIKSEN ODENSE BYRÅD TRYGBY, ODENSE BOLDKLUBBEN B. 1909 LIDT FAKTA OM VOLLSMOSE SVÆRVÆGTEREN 9600 indbyggere

Læs mere

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang

Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Notat om socialt udsatte boligomra der en koordineret tilgang Indhold DIA-projektet... 2 Strategien for den kommunale indsats i Højvangen... 2 Sammenhængen til Socialpolitikken og den politiske forankring...

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven

Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Status: Hvilke tiltag har været sat i værk omkring Knæk Kurven Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Fritidsvejledning og fritidspas

Fritidsvejledning og fritidspas Baggrund I det brede tværfaglige samarbejde om forebyggende indsats tidlig i livet, opleves et behov for at kunne tilbyde en ordning med Fritidspas og Fritidsvejledning, idet det ikke er alle forældre,

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for.

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2012. Indhold: o Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i. o Tilsynsrapport for. Side 1 Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs

Læs mere

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk

Sammen om opgaveløsning. UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk Sammen om opgaveløsning UngSyd - én af ungdomsskolerne i Odense Danmarksgade 10 5000 Odense C tlf. 63753040 ungsyd@odense.dk UngSyds klubafdeling Forankret i ungdomsskolen UngSyd i Odense ca. 50 faste

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013

Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 Spurvelundskolen Spurvelundsvej 16-5270 Odense N Tlf. 63 75 27 00 spurvelundskolen.buf@odense.dk EAN: 5798006606832 Antimobbestrategi for Spurvelundskolen gældende fra den1. oktober 2013 FORMÅL Hvad vil

Læs mere

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten

Lokal samarbejdsaftale. Rådmandsgades Skoles distrikt. Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Lokal samarbejdsaftale Rådmandsgades Skoles distrikt Denne lokale samarbejdsaftale er indgået af: Rådmandsgades Skole Cismofytten Børnehuset Balder Røde Rose 3 Røde Rose 2 Samuelsgården Bifrost Børneraketten

Læs mere

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Buskelundskolen og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016

Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 Familiecentrets virksomhedsplan 2015-2016 INDLEDNING Om centret Familiecentret er Aarhus Kommunes myndighedscenter for udsatte børn, unge og familier. Familiecentret er forankret i Socialforvaltningen/

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling

Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Kvalitetsrapporteringfor Børn og Unge 2013 Forberedelse af hovedrapport og byrådsindstilling Møde med de fagligeorganisationer og lederforeningerne d. 6/6 2014 Kvalitetskredsløbet Dagtilbud, skoler og

Læs mere

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern Aftale mellem Sundhedscentret og Jobcenter Ringkøbing-Skjern om et Motivations- og afklaringsforløb for borgere, som har et problematisk forbrug af rusmidler Aftale om Motivations- og afklaringsforløb

Læs mere