TheraPro HR Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang"

Transkript

1 . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter dne behov og samtdg spare energ. Sænknng af rumtemperaturen med C sparer ca. 6 % energ! Betjenngsvenlg Stort justerbart dsplay med baggrundsbelysnng. Bekvem programmerng ved at tage radatortermostaten af ventlen. Koperngsfunkton tl overførsel af tdsprogrammet tl andre radatortermostater af typen HR9. Monterng Radatortermostaten passer tl de gængse radatorventler M x,5. Efter monterngen arbejder radatortermostaten straks med fabrksndstllngen. Funktoner, der gver mere komfort Indvduelt varmeprogram tl hver ugedag. Op tl 6 funktonsskft pr. dag og forskellge temperaturer. Drftstlstandene Fere, Party og Frdag er enkle at ndstlle. Parametre kan ndstlles ndvduelt, se afsnt 9. Betjenngsspærre/børneskrng tl beskyttelse mod uønsket betjenng. Tlslutnng af eksterne følere og vndueskontakt energsparefunktoner Med vnduesfunktonen lukkes radatorventlen under udluftnng. I ECO-drft sænkes rumtemperaturen med C. Optmeret opvarmnng og sænknng af rumtemperaturen. Radatortermostat med ventlsokkel M x,5. Batterer er vedlagt Dsplayholder Ventladapter type Danfoss RA 4 Skruer tl skrng af radatortermostat og batterrum FORSIGTIG Fare for fejlfunktoner! f Brug kun radatortermostaten overensstemmelse med denne betjenngsvejlednng. f Lad kke børn lege med radatortermostaten. ADvARSeL Fare for kvælnng! f Sørg for, at emballagemateralerne er utlgængelge for børn.

2 . Oversgt over enheden Betjenngsenhed og dsplay 9 8 AUTO ECO MANU PROG Opvarmnngstd/sparetd tmer Ugedag 7 (mandag søndag) vses kun, mens tdsprogrammet programmeres eraturvsnng: F.eks. aktuel rumtemperatur (fabrksndstllngen) eller målt temperatur, hvs det er konfgureret parameter 9 4 Tekstvsnng med 9 tegn 5 Knappen : Bekræftelse af ndstllnger 6 Knappen PROG: Valg af drftstlstande, ndstllng af tdsprogram Langt tryk på knappen (ca. sekunder): Parametre kan ændres Programmerng: Tlbage tl næste højere nveau 7 Indstllngshjul: Ændrng af ndstllnger 8 Knappen AUTO/ECO/MANU: Skft mellem automatsk, ECO- og manuel drft I programmerngstlstand: Afslut (uden at gemme) 9 Batterstatus Betjenngsspærre Symbol for komforttemperatur, komforttemperatur, sparetemperatur Battervsnng Monterng -- klar tl brug: Sæt batterer Indstl sprog, klokkeslæt og dato Monter FÆRDIG Isætnng/udskftnng af batterer Radatortermostaten er ndstllet tl følgende battertype: mgnon-celler,5 V, type LR6, AA, AM Som alternatv kan du også bruge følgende batterer/ genopladelge batterer: Ltum,5 V, type LR6, AA, AM NMH, V, type LR6, AA, AM. Ved anvendelse af ltum- eller NMH-batterer skal parameter 4 tlpasses, se afsnt 9. Udskft altd battererne parvst Batterstatus Betydnng Batterer helt opladet 7. Batterer halvt opladet 5. Battererne skal snart skftes Blnkende vsnng: Battererne er afladet og skal skftes 6.. Træk ndstllngshjulet af. Dette gør du ved at tage fat ndhakket på undersden af enheden.

3 . Skru skrngsskruerne af batterrummet, hvs de er monteret.. Løsn låseanordnngen, og klap batterfjederen op. Nu er der adgang tl batterrummet. 4. Sæt batterer. Husk at vende battererne rgtgt med"+" og " ". 5. Klap batterfjederen ned, og lås den. 6. Evt.: Husk at skre batterfjederen med skrngsskruerne for at skre battererne mod tyver. 7. Sæt ndstllngshjulet på gen. På dsplayet vses softwarens versonsnummer kort, derefter sproget deutsch. 8. Vælg evt. et andet sprog med ndstllngshjulet. 9. Bekræft det valgte sprog med knappen. På dsplayet vses tmer. Advarsel Valg af sprog vses kun ved første brugtagnng. Ved senere batterskft spørges der straks om ndstllng af klokkeslæt og dato. Levetden på nye mgnon-celler er ca. år. Battererne skal udskftes, når symbolet blnker. Alle ndstllnger bevares, når der skftes batterer. Eksplosonsfare! ffoplad aldrg batterer. ffkortslut kke batterer, og smd dem kke nd åben ld. ffbortskaf brugte batterer mljømæssgt korrekt. Indstllng af klokkeslæt og dato. Når tmer vses på dsplayet, skal du ndstlle den aktuelle tme med ndstllngshjulet og bekræfte med knappen. På dsplayet vses mnutter.. Indstl det aktuelle mnut med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses aar.. Indstl det aktuelle år med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses maaned. 4. Indstl den aktuelle måned med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses dag. 5. Indstl den aktuelle dag med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Den normale vsnng med ndstllet temperatur og valgt drftstlstand vses. Kontrol/ændrng af klokkeslæt og dato Hvs du på et senere tdspunkt ønsker at kontrollere eller ændre ndstllngen af dato og klokkeslæt, skal du gøre følgende:. Tryk på knappen PROG.. td dato vælges og bekræftes med knappen. På dsplayet vses tmer.. Den vdere kontrol/ændrng udføres som beskrevet tdlgere. Monterng af radatortermostat Radatortermostaten kan monteres helt enkelt på alle gængse radatorventler med en tlslutnng af typen M x,5. Advarsel Beskadgelse af radatortermostaten på grund af kortslutnng tlfælde af fugt og væde! ffmonter kun radatortermostaten tørre, lukkede ndendørs rum. ffbeskyt radatortermostaten mod fugt, væde, støv, drekte sollys og kraftg varmepåvrknng. Afmonterng af gammelt termostathoved.. Drej det gamle termostathoved helt tl venstre, og løsn fastgørelsen.. Fjern det gamle termostathoved fra radatorventlen..

4 Valg af adapter Radatortermostaten passer tl de gængse radatorventler M x,5. Der skal anvendes adapter tl vsse ventltyper.. Kontrollér, om der skal bruges adapter, og vælg om nødvendgt den passende adapter. Fabrkat Udseende Adapter Ventler af typen M x,5 Honeywell- Braukmann, MNG, Hemeer, Oventrop Danfoss RA Ikke nødvendg Medfølger... Drej hjulet på ventlsoklen mod uret tl anslag.. Sæt ventlsoklen på radatorventlen eller adapteren, og skru den fast manuelt (uden værktøj!). Påsætnng af radatortermostat.. Danfoss RAV Medfølger kke. Danfoss RAVL Medfølger kke. Skub adapteren hen over radatorventlen og drej adapteren, ndtl den mærkbart klkker på plads.. Spænd om nødvendgt adapteren fast med en skrue. Monterng af ventlsokkel. Sørg for, at skyderen på radatortermostaten er åben poston.. Monter radatortermostaten henover ventlsoklens montagerller, således at rllerne kke længere er synlge.. Lås radatortermostaten slutpostonen. Dette gør du ved at skubbe skyderen hen mod. Efter ca. mnut vses cycl (selvtest). Derefter skfter radatortermostaten tl automatsk drft. a Radatortermostaten fungerer kun, hvs den er korrekt låst slutpostonen. b FÆRDIG! Radatortermostaten arbejder nu med fabrksndstllngen (standard-tdsprogram), se afsnt 5.. Adskl ventlsoklen fra radatortermostaten. Dette gør du ved at skubbe skyderen hen mod. 4

5 Skrng af radatortermostat Radatortermostaten og battererne kan skres mod tyver med de medfølgende skruer. Indstllng af dsplayets poston For at gøre radatortermostatens dsplay lettere at læse kan det vnkles forskellge postoner (,,, 4 ). Vnklen 4 kan fastlåses med den medfølgende dsplayholder... Monterng. Løft dsplayet, og sæt det den ønskede vnkel.. Hvs du ønsker det, kan du vnkle dsplayet 4 og skubbe dsplayholderen ovenfra og nd mellem dsplayet og huset, ndtl den fastlåses. Afmonterng ftryk f bag på dsplayholderen, og træk den opad. Tlslutnng af eksterne følere og vndueskontakt Du kan tlslutte følgende eksterne følere og vndueskontakter tl radatortermostaten HR9: Fjernregulerng HCW Rumføler RF Potentalfr vndueskontakt HCA Hvs du vl tlslutte en ekstern føler og vndueskontakt, skal du bruge kablet ACS9. Mnstk Mcro B / åbne ender m langt medfølger kke Drft med fjernregulerng HCW Rumtemperaturen måles af fjernregulerngen HCW. Her bruges rumføleren HR9 kke. Med ndstllngshjulet på HCW kan rumtemperaturen ændres± K som offset tl den temperatur, der er ndstllet/programmeret på HR9. Offset-ndstllngen gælder, ndtl den ændres gen. Drft med rumføler RF Rumtemperaturen måles af den eksterne rumføler RF. Her bruges rumføleren HR9 kke. Drft med vndueskontakt Når vnduet åbnes, brydes vndueskontakten, og radatorventlen lukker. Når vnduet lukkes gen, genoptager radatortermostaten den normale drft. Frostskrngsfunktonen sørger for, at radatorventlen åbner ved temperaturer under 5 C. Når fjernregulerngen HCW eller rumføleren RF fjernes gen, skal battererne tages ud kortvargt, så der kke opstår fejlmeddelelser. Hvs en kabelforbundet vndueskontakt fjernes, skal parameter 7 ændres tl eller, se afsnt 9. 5

6 Kabeltlslutnng Yderlgere oplysnnger fnder du dokumentatonen tl HCW, RF og HCA. ftlslut f kablet ACS9 tl den eksterne føler og vndueskontakten på følgende måde: Fjernregulerng HCW ACS9 hvd NTC grøn TW/F sort GND HCW 5. Drft Standard-tdsprogram (fabrksndstllng) I automatsk drft regulerer radatortermostaten automatsk rumtemperaturen ud fra det gemte tdsprogram. Ugeprogram : Hjemme hele dagen Fra fabrkken er følgende tdsprogram ndstllet for hver dag ugen ma-sø ( 7): Rumføler RF hvd NTC ACS9 sort GND ϑ grøn TW/F Rumføler RF og potentalfr vndueskontakt HCA C 6 C Sænk/ spar Funktonsskft Varm Funktonsskft ACS9 hvd NTC sort GND grøn TW/F ϑ Funktonsskft Td eratur Potentalfr vndueskontakt HCA hvd NTC ACS9 sort GND grøn TW/F Tlslutnng af kabel tl radatortermostat HR9 6: : C (komforttemperatur ) : 6: 6 C (sparetemperatur) I radatortermostaten er der gemt yderlgere to ugeprogrammer. Du fnder mere om dette afsnt 9. Du kan mdlertd også tlpasse et af de gemte ugeprogrammer tl dne ndvduelle behov, se afsnt 8... Afmonter dækslet på sden af radatortermostaten.. Sæt kablet ASC9 radatortermostaten HR9. Radatortermostaten regstrerer automatsk den tlsluttede føler/vndueskontakt.. Mdlertdg tlpasnng af temperatur Hvs du mdlertdgt ønsker en anden temperatur end den, der er angvet tdsprogrammet: findstl f den ønskede temperatur med ndstllngshjulet. Ændrngen bevares ndtl næste funktonsskft. I afsnt 7 er det beskrevet, hvordan du ændrer temperaturerne permanent. 6

7 Energbesparelse med ECO-drft I ECO-drft sænkes den rumtemperatur, som er fastlagt af tdsprogrammet automatsk drft, med C. ffor f at aktvere ECO-drft skal du trykke flere gange på knappen AUTO/ECO/MANU, ndtl oekonom vses på dsplayet. Den vste temperatur er nu reduceret med C. ECO-drften varer, ndtl du gen trykker på knappen AUTO/ECO/MANU og vælger en anden drftstlstand. Manuel drft I manuel drft arbejder radatortermostaten med den (manuelt) ndstllede temperatur, ndtl du ændrer temperaturen eller skfter tl en anden drftstlstand. ffor f at aktvere manuel drft skal du trykke flere gange på knappen AUTO/ECO/MANU, ndtl manuel vses på dsplayet. eraturen kan ndstlles manuelt med ndstllngshjulet. Den manuelle drft varer, ndtl du gen trykker på knappen AUTO/ECO/MANU og vælger en anden drftstlstand. 6. Programmerng Drftstlstande Oversgt over drftstlstandene Drftstlstand "Party": I denne drftstlstand kan du fastlægge en temperatur for et antal tmer. Når den ndstllede td er udløbet, skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftstlstand "Frdag": Hvs der løbet af ugen er f.eks. en feredag, kan det ske, at den automatske drft kke passer tl dne behov på denne dag. I sådanne tlfælde kan du aktvere et afvgende tdsprogram en eller flere dage. Når den ndstllede td er udløbet, skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Drftstlstand "Fere": I denne drftstlstand kan du fastlægge en temperatur for et bestemt antal dage. Når den ndstllede td er udløbet, skfter radatortermostaten tl automatsk drft. Valg af drftstlstande Valg af drftstlstand "Party" eller "Fere". Tryk på knappen PROG, og drej ndstllngshjulet tl venstre, ndtl party eller fere vses på dsplayet.. Bekræft den valgte drftstlstand med knappen. Tmer eller Dage blnker.. Indstl det ønskede antal tmer eller dage med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. eraturvsnngen blnker. 4. Indstl den ønskede temperatur med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses den valgte drftstlstand og den ndstllede temperatur. Valg af drftstlstanden "Frdag". Tryk på knappen PROG, og drej ndstllngshjulet tl venstre, ndtl frdag vses på dsplayet.. Bekræft den valgte drftstlstand med knappen. dage blnker.. Indstl det ønskede antal dage med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses den valgte drftstlstand. I afsnt 8 er det beskrevet, hvordan du opretter tdsprogrammet for frdage. Når du ndtaster antallet af dage for fere/frdag, gælder den aktuelle dag som den første dag. Der er vst en oversgt over programstrukturen på sdste sde denne vejlednng. 7

8 7. Programmerng eraturer Der er mulghed for at forndstlle tre temperaturer tl tdsprogrammet, som tdsprogrammet kan knyttes tl funktonsskftene: Komforttemperatur fra fabrkken C Komforttemperatur fra fabrkken C Sparetemperatur fra fabrkken 6 C Indstllng af temperaturer. Tryk på knappen PROG. På dsplayet vses komfort.. Tryk på knappen, ndstl komforttemperatur med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses kortvargt gemt og derefter gen komfort.. Drej ndstllngshjulet tl højre, ndtl den næste temperatur vses på dsplayet. 4. Gentag trn og for komforttemperatur og sparetemperaturen. 5. Afslut programmerngen med knappen AUTO. De tre forndstllede temperaturer (komforttemperatur, og sparetemperatur) kan altd ændres. Under programmerngen går du tlbage tl næste højere nveau med knappen PROG. Du kan altd afbryde programmerngen med knappen AUTO. Der er vst en oversgt over programstrukturen på sdste sde denne vejlednng. Betjenngstp Brugervenlg betjenng af radatortermostaten Radatortermostaten kan tages af radatoren, så den er mere brugervenlg at programmere.... Lås radatortermostaten op. Dette gør du ved at skubbe skyderen på radatortermostaten hen mod.. Træk radatortermostaten af ventlsoklen. Hvs du farer vld programmet ftryk f på knappen AUTO/ECO/MANU. automatk vses på dsplayet. Den seneste ndtastnng annulleres. 8. Programmerng Tdsprogram Planlægnng af tdsprogram Du kan fastlægge op tl 6 funktonsskft pr. dag. Der skal knyttes følgende tl hvert funktonsskft: En af de tre forndstllede temperaturer (komforttemperatur, eller sparetemperatur). Start på varme-/sparetd Afslutnng på varme-/sparetd Eksempel Komfort Komfort Spar Varm Varm Varm Sænk/ spar Funktonsskft

9 I eksemplet ses følgende tdsprogram: Funktonsskft Td eratur 6: 9: C (komforttemperatur ) Et funktonsskfts afslutnng er samtdg det næste funktonsskfts start. Med ndstllngshjulet kan du skfte fra et funktonsskft tl det næste og på denne måde få vst ndstllngen for alle programmerede funktonsskft. Kun de programmerede funktonsskft vses. 9: : 6 C (sparetemperatur) : 4: C (komforttemperatur ) 4 4: 7: 6 C (sparetemperatur) 5 7: : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) Der er vst en oversgt over programstrukturen på sdste sde denne vejlednng. Ugeprogram Du kan tlpasse tdsprogrammet tl dn personlge ugerytme. Her har du følgende mulgheder: Separate tdsprogrammer for hverdage ma fr ( 5) og weekend lø sø (6 7) Et tdsprogram for alle dage ugen ma sø ( 7) Et selvstændgt tdsprogram for hver dag ugen ma, t, on, to, fr, lø, sø (,,, 4, 5, 6, 7) V anbefaler, at du skrver dt tdsprogram ned, før du begynder at programmere. Indstllng af tdsprogram Valg af ugedage. Tryk på knappen PROG. På dsplayet vses komfort.. Drej ndstllngshjulet mod højre, ndtl program vses på dsplayet.. Tryk på knappen, og vælg de ønskede ugedage tl dt tdsprogram med ndstllngshjulet: hverdage, weekend, alle dage, ma, t,, sø eller frdag 4. Bekræft de valgte ugedage med knappen. eratur samt start og afslutnng for det første funktonsskft vses, f.eks.: Bearbejdnng af funktonsskft. Du bearbejder det vste funktonsskft ved at trykke på knappen. eraturvsnngen blnker.. Vælg den ønskede temperatur (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det valgte funktonsskft med ndstllngshjulet, og bekræft med tasten. Starten for det valgte funktonsskft blnker. Tdsskalaen ved programmerng af funktons skftene begynder om morgenen kl. : og slutter kl. :5 den følgende dag.. Indstl starten for det ønskede funktonsskft med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Afslutnngen for det valgte funktonsskft blnker. 4. Indstl den ønskede afslutnng for det valgte funktonsskft med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. På dsplayet vses kortvargt gemt. Derefter vses temperatur og start for det næste funktonsskft. 5. Vælg på samme måde temperatur for de næste funktonsskft samt start og afslutnng for funktonsskftet som beskrevet punkterne. tl 5. Et funktonsskft gemmes først, når temperatur samt start og afslutnng er bekræftet med knappen. Hvs et funktonsskft kke behøves, skal du vælge ndstllngen Bearbejdnng af yderlgere ugedage. Når alle funktonsskft er bearbejdet, går du med knappen PROG tlbage tl valg af ugedage.. Bearbejd funktonsskftene for de næste ugedage.. Når alle nødvendge ugedage er ndstllet, skal du afslutte programmerngen med knappen AUTO. Radatortermostaten arbejder straks automatsk drft med det ndstllede tdsprogram. 9

10 Sletnng af funktonsskft fhvs f et funktonsskft kke behøves, skal du vælge temperaturndstllngen --.- og bekræfte med knappen. Det første funktonsskft kan kke slettes. Tlføjelse af funktonsskft. Drej på ndstllngshjulet, ndtl tlfoej vses på dsplayet, og bekræft med knappen. eraturvsnngen blnker.. Vælg den ønskede temperatur (komforttemperatur, eller sparetemperatur) for det nye funktonsskft med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Starten for det nye funktonsskft blnker.. Indstl den ønskede start for det nye funktonsskft med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Afslutnngen for det ønskede funktonsskft blnker. 4. Indstl den ønskede afslutnng for det nye funktonsskft med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. tlfoej vses kun, hvs der er programmeret mndre end 6 funktonsskft. Koperng af tdsprogram Hvs flere radatortermostater HR9 skal arbejde med samme tdsprogram, behøver tdsprogrammet kun at blve oprettet på en enhed (master) og kan derefter koperes tl andre radatortermostater. Du skal bruge kablet ACC9 for at kopere tdsprogrammet. x mnstk Mcro B,5 m langt medfølger kke... Afmonter dækslet på sden af alle radatortermostater.. Tlslut masteren (med tdsprogrammet) tl en anden radatortermostat HR9 ved hjælp af kablet ACC9.. Tryk samtdg på knapperne AUTO og på begge enheder 4 sekunder. På dsplayet på begge enheder vses kom mode. 4. Tryk på knappen PROG på masteren. På masterens dsplay vses master og derefter send. På den anden enheds dsplay vses kom mode og derefter modtag. Tdsprogrammet koperes. 5. Koperngen er afsluttet, når slut vses på begge enheder. 6. Efter sekunder skfter enheden med det koperede tdsprogram tl automatsk drft, og på masteren vses gen kom mode. 7. Afbryd kablet ACC9 fra enheden med det koperede tdsprogram. Hvs der 4 mnutter kke har været aktvteter på en af de to radatortermostater, skfter de automatsk tl automatsk drft. Koperng tl flere enheder. Sæt kablet ACC9 den næste enhed.. Tryk samtdg på knapperne AUTO og på den næste enhed 4 sekunder. På denne enheds dsplay vses kom mode. På masterens dsplay vses kom mode.. Tryk på knappen PROG på masteren. Det vdere koperngsforløb er det samme som beskrevet under den første koperng. Afslutnng af koperng Når den sdste koperng er afsluttet:. Tryk på knappen AUTO på masteren for at gå tl automatsk drft.. Træk kablet ACC9 ud, og sæt dækslet på gen på sden af alle enheder..

11 9. Grundndstllnger Oversgt De 6 grundndstllnger (parametre) kan tlpasses efter behov. Fabrksndstllngerne er vst med grå baggrund. Parametre, som er markeret med *, forklares nærmere det følgende. Par. Indst. Betydnng Sprogndstllng Tysk Engelsk Dansk Svensk Norsk Fnsk Forndstllede tdsprogrammer * Ugeprogram "Hjemme hele dagen" Ugeprogram "Hjemme tl mddagspause" Ugeprogram "Halvdagsarbejde" Baggrundsbelysnng * Slukket Aktveret 4 Omstllng sommer-/vntertd Ingen automatsk omstllng Automatsk omstllng Vnduesfunktonens varghed * Vnduesfunkton kke aktv Ventl åbner senest efter mnutter Ventl åbner senest efter 9 mnutter Vnduesfunktonens følsomhed ved faldende rumtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrksndstllng:.4 Vnduesfunktonens følsomhed ved stgende rumtemperatur *. (følsom). (mndre følsom) Fabrksndstllng:. Indstllng af ventlvandrng * Standard-ventlvandrng Tlstand med fuld vandrng eraturvsnng på dsplayet * Indstllet/programmeret temperatur (nomnel temperatur) Målt rumtemperatur Par. Indst. Betydnng 6 7 Øvre temperaturgrænse Rumtemperaturen kan kke ndstlles højere end den fastlagte øvre temperaturgrænse (maksmum). Fabrksndstllng: C Nedre temperaturgrænse Rumtemperaturen kan kke ndstlles lavere end den fastlagte nedre temperaturgrænse (mnmum). Fabrksndstllng: 5 C Optmerngsfunkton * Ingen optmerng Optmum start Optmum start/stop eratur-offset * Tl tlpasnng af de temperaturer, der er målt af radatortermostaten og rummet Fabrksndstllng: C Battertype Alkalne Ltum NMH (genopladelgt batter) Vsnng af ventlposton * Ingen vsnng af ventlposton Kortvarg vsnng af ventlposton Ugedag for ventlbeskyttelse * Mandag Trsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Fra Regstrerng af vnduesfunkton * Fra (ngen vnduesfunkton) Auto (som parameter 5-7) Med kabel (med potentalfr vndueskontakt) eraturenhed Celsus Fahrenhet Nulstllng tl Fabrksndstllng Ingen reset Kun nulstllng af grundndstllngerne Kun nulstllng af tdsprogrammet Nulstl alt

12 Ændrng af parametre. Tryk på knappen PROG mndst sekunder, ndtl parameter blnker (venstre cffer). Funktonsskft Td eratur 6: 9: C (komforttemperatur ) 9: : 6 C (sparetemperatur) sprache Højre cffer vser den aktuelle ndstllng. Parameteren vses også klartekst. F.eks. står vsnngen for parameter (sprog) med ndstllng (tysk).. Vælg den ønskede parameter (venstre cffer) med ndstllngshjulet.. Tryk på knappen for at bearbejde parameteren. Den aktuelle ndstllng af parameteren blnker (højre cffer). 4. Vælg den ønskede ndstllng (højre cffer) med ndstllngshjulet, og bekræft med knappen. Den netop bearbejdede parameter blnker (venstre cffer). 5. Gentag trnnene tl 4, hvs du skal bearbejde flere parametre. 6. Gå med knappen AUTO tlbage tl automatsk drft. Beskrvelse af parametrene Parameter Valg af forndstllede tdsprogrammer Ugeprogram (fabrksndstllng, funktonsskft): ma sø ( 7) hjemme hele dagen Dette tdsprogram er beskrevet afsnt 8. Ugeprogram (6 funktonsskft): ma fr ( 5) hjemme tl mddagspause lø sø (6 7) som ugeprogram C C 6 C Sænk/ spar Funktonsskft Varm Varm : : C (komforttemperatur ) 4 : 7: 6 C (sparetemperatur) 5 7: : C (komforttemperatur ) 6 : 6: 6 C (sparetemperatur) Ugeprogram (4 funktonsskft): ma fr ( 5) halvdagsarbejde lø sø (6 7) som ugeprogram C C 6 C Funktonsskft Sænk/ spar Funktonsskft Td Varm eratur Varm. 6: 9: C (komforttemperatur ). 9: : 6 C (sparetemperatur). : : C (komforttemperatur ) 4. : 6: 6 C (sparetemperatur) Parameter Baggrundsbelysnng Dsplayet har baggrundsbelysnng, der gør det lettere at aflæse nformatoner. Baggrundsbelysnngen tændes, når ndstllngshjulet bevæges, eller der trykkes på en knap. For at spare batterenerg slukkes baggrundsbelysnngen, hvs der ca. 7 sekunder kke er sket betjenng af radatortermostaten. 4

13 Parameter 5 tl 7 Vnduesfunkton For at spare energ lukker radatortermostaten radatorventlen, hvs du åbner et vndue, og temperaturen derfor falder kraftgt. Når du lukker vnduet, og temperaturen derfor stger, åbner radatortermostaten radatorventlen gen. Hvs du en dag glemmer at lukke vnduet, åbner radatortermostaten automatsk efter den ndstllede td for at sørge for frostskrng. Parameter 8 Ventlvandrng Radatortermostaten arbejder fra fabrkken med den optmale ventlvandrng. Hvs hele ventlvandrngen skal udnyttes, eller ventlen kke åbner helt, kan du vælge tlstanden med fuld vandrng. Parameter 9 eraturvsnng på dsplayet I fabrksndstllngen vses den ndstllede resp. programmerede temperatur (komforttemperatur, og sparetemperatur). I ndstllngen "målt temperatur" vses den målte rumtemperatur på dsplayet. Der skftes tl den ndstllede temperatur ved at dreje på ndstllngshjulet eller trykke på en knap. Nu kan temperaturen gen ndstlles efter behov. Efter ca. sekunder skfter vsnngen gen tl den målte temperatur. På grund af radatorens varmepåvrknng kan den vste "målte temperatur" på radatortermostaten afvge fra den temperatur, der måles andre steder rummet. Parameter Optmerngsfunkton Uden optmerng (fabrksndstllng) begynder radatortermostaten at opvarme rummet eller sænke temperaturen på det programmerede tdspunkt. Funktonsskftet skal lægges tdlgere, for at badeværelset er varmt kl. 7:, ellers blver rummet først opvarmet fra kl. 7:. I vsse tlfælde lægges funktonsskftet for tdlgt, således at der opvarmes meget tdlgere end nødvendgt. Med optmerng har rummet allerede nået den ønskede temperatur på det programmerede tdspunkt, ford radatortermostaten begynder at opvarme eller sænke temperaturen på et optmalt tdspunkt. Under optmerngen vses den programmerede temperatur tdsprogrammet. Optmum Start Rummet opvarmes på det optmale tdspunkt for at nå den programmerede temperatur. Optmum Start/Stop: Rummet opvarmes på det optmale tdspunkt, og temperaturen sænkes før tden. C Optmum start Uden optmerng Funktonsskft Optmum stop Funktonsskft Uden optmerng Parameter eratur-offset Eftersom radatortermostaten måler rumtemperaturen omkrng radatoren, kan det ske, at denne temperatur afvger fra den temperatur, der måles et andet sted rummet. Hvs der f.eks. måles C rummet og,5 C ved radatoren, kan denne effekt udlgnes med et offset på -,5 C. Parameter 5 Vsnng af ventlposton Når denne parameter er aktveret (ndstllng ""), vses den beregnede ventlposton kortvargt ( % åbnet). Hovedvsnngen vses gen efter ca. mnutter eller ved at trykke på knappen AUTO. Parameter 6 Ugedag for ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen kke har været helt åbnet uger, udføres der en selvtest (tvangsdrft). Radatortermostaten åbner den efterfølgende mandag (fabrksndstllng) kortvargt radatorventlen for at forhndre, at den sætter sg fast. Ugedagen tl ventlbeskyttelse kan vælges frt. Parameter 7 Regstrerng af vnduesfunkton Ved tlslutnng af en vndueskontakt ndstlles parameteren automatsk på "" (med kabel). Vnduesfunktonen styres va vndueskontakten. Hvs der kke er tlsluttet en vndueskontakt, skal ndstllngen "" eller "" være valgt.

14 . Yderlgere funktoner Overvågnngsfunktoner Vnduesfunkton Hvs du åbner et vndue, og temperaturen derfor falder, lukker radatortermostaten for radatorventlen for at spare energ. På dsplayet vses vndue. Når temperaturen stger gen, dog senest efter den ndstllede td (fabrksndstllng: mnutter), åbner radatortermostaten for radatorventlen gen. Du kan også åbne radatorventlen først ved at trykke på knappen AUTO eller dreje på ndstllngshjulet. Radatortermostatens følsomhed over for temperaturfald og temperaturstgnnger kan ndstlles, se afsnt 9, parameter 5 tl 7. Hvs der er tlsluttet en vndueskontakt, reagerer vnduesfunktonen drekte på, at vnduet åbnes og lukkes, se parameter 7. Ventlbeskyttelse Hvs radatorventlen kke har været helt åbnet uger, udføres der en selvtest (tvangsdrft). Radatortermostaten åbner den efterfølgende mandag (fabrksndstllng) kortvargt radatorventlen for at forhndre, at den sætter sg fast. På dsplayet vses cycl. Ugedagen for ventlbeskyttelsen kan ndstlles parameter 6. Frostskrng Hvs temperaturen falder tl under 5 C, åbner radatortermostaten for radatorventlen, ndtl temperaturen gen kommer op på 6 C. På denne måde forhndres frost varmeanlægget. På dsplayet vses frost. Varmeanlægget må kke være slået fra, ellers kan radatortermostaten kke overtage frostskrngsfunktonen. Sommerpause Hvs du slukker for radatorerne om sommeren og ønsker at skåne radatortermostatens batterer, kan du lukke radatorventlen permanent. Luknng af ventl. Tryk flere gange på knappen AUTO/ECO/MANU, ndtl manuel vses på dsplayet.. Drej ndstllngshjulet mod venstre, ndtl off vses på dsplayet. Radatorventlen forblver lukket. Ventlbeskyttelsesog frostskrngsfunktonen er fortsat aktv. Åbnng af ventl fskft f med knappen AUTO/ECO/MANU tlbage tl automatsk drft. eller findstl f den ønskede temperatur manuel drft. Børneskrng/Betjenngsspærre Du kan spærre radatortermostaten for at beskytte mod uønsket betjenng: ftryk f samtdg på knapperne AUTO/ECO/MANU og knappen PROG, og hold dem nde mndst sekunder. På dsplayet vses symbolet. Du kan ophæve skrngen af radatortermostaten gen ved at anvende samme knapkombnaton. 4

15 . Problemløsnng Fejlfndng Problem/ vsnng e sensor e ventl Radatoren blver kke kold Rummet blver kke varmt under optmerngen Motoren bevæger sg kke Årsag Afhjælpnng blnker Afladede batterer Skft batterer Enhed defekt Motoren kan kke bevæges Radatorventlen lukker kke helt Varmen tændes kke rettdgt Ventlsoklen er kke låst Udskft enheden Kontrollér monterngen, fjern eventuelt snavs Kontrollér monterngen. Skft eventuelt tl tlstand med fuld vandrng (parameter 8) Kontrollér, at forregulatoren slår varmen tl Stl skyderen poston Nødbetjenng med afladede batterer. Lås radatortermostaten op. Dette gør du ved at skubbe skyderen på radatortermostaten hen mod.. Træk radatortermostaten af ventlsoklen.. Betjen radatorventlen manuelt med ndstllngshjulet på ventlsoklen.. Teknske data Type Kapslngsklasse Forsynngsspændng HR9 IP Tlslutnng tl radatoren M x,5 Omgvende temperatur 5 C Mål Omgvende forhold Luftfugtghed. Bortskaffelse Battertype LR6, AA, AM Mgnon: x,5 V Ltum: x,5 V NMH: x, V 96 x 54 x 6 mm Tl bolger, forretnng og erhverv samt små vrksomheder 9 % rel. fugtghed Radatortermostaten skal bortskaffes overensstemmelse med WEEE-drektvet /96/EF om elektrsk og elektronsk udstyr. ffbortskaf emballage og produkt mljømæssgt forsvarlgt. ffproduktet må kke bortskaffes sammen med husholdnngsaffaldet. ffproduktet må kke bortskaffes ved afbrændng. + Gendannelse af fabrksndstllngen. Tryk på knappen PROG ca. sekunder, ndtl parameter blnker (venstre cffer).. Vælg parameter 9 (venstre cffer) og ndstllng (højre cffer) med ndstllngshjulet.. Tryk på knappen for at gendanne fabrksndstllngen. 5

16 4. Programmerng Oversgt eraturer og drftstlstande Knappen PROG (drej ndstllngshjulet tl venstre) (drej ndstllngshjulet tl højre) td dato fere frdag party komfort komfort sparetemp program Tmer Mnutter Dage Dage Tmer Bearbejdnng af tdsprogram, se nedenfor Aar Maaned Dag Tdsprogram program (drej ndstllngshjulet) hverdage weekend alle dage ma t so frdag Funktonsskft Funktonsskft 6 Sletnng af funktonsskft: Funktonsskft x (drej ndstllngshjulet) Start Slut Start Slut Slut tlfoej Start Nyt funktons skft: --:--. (slet) Start Slut Fremstllet for og på vegne af forretnngsområdet Envronmental and Combuston Controls Dvson tlhørende Honeywell Technologes Sàrl, Rolle, Z. A. La Pèce 6, Schwez repræsenteret af: Honeywell A/S Strandvejen 7 9 Hellerup Danmark Telefon: E-mal: Ret tl teknske ændrnger af hensyn tl forbedrnger forbeholdes A 4

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse 44 Radatortermostaten HR9 er eu.baccertfceret.. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: Radatortermostat med ventlsokkel M x,5. Batterer er vedlagt Dsplayholder Ventladapter

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Bekend kulør. Loewe Connect ID. Den, der bekender kulør, vser holdnng. Det gør Loewe Connect ID. Og det vser dn personlghed som det første TV nogensnde. Intet

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

DET ER FORÅR FOR IDEER!

DET ER FORÅR FOR IDEER! Forårsfremstød 01.03. 31.08.2012 Fuld af værktøj baseret på deer. DET ER FORÅR FOR IDEER! DET SIDSTE BOLVÆRK FRA BIT-VERDENEN Mn-Check IMP DC 50 mm PH/PZ/TX Code: 05057695001 EAN: 4013288157751 Modstår

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt!

denne manual ved hånden, så du kan henvise til det på et senere tidspunkt! MANUEL termostathoved eq-3 Model K Indholdsfortegnelse I. Drift og display... 2 II. Generelle funktioner...... 2 Trin 1: Montering af batteriet... 3 Trin 2: Indstil dato og klokkeslæt... 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

i l\ri"* vi/ v'+ d' - '"= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r "'; *,,{ Agenda u"=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t

i l\ri* vi/ v'+ d' - '= '? ii ',,*f,,då* \vnrr)*t jc'^-- 5 / 1 korl, \ ci I, LW'i' >/ ri{i t \ itu /,r '; *,,{ Agenda u=&.,n ) /,*ii adiil [,16,t bt (*, U t \ ct') c, (r..j )\d $,rr\ f ),l ) \uu -J lott, rt,, t{' ' [#, fur $rt",'t (,t_ { r'. \ t 1.T, tf,l \ wt '1${ r rj ^lr t;.\4 t} Crh d /\ -":.-,, Uu! 1futrfurt,? /r!.j{ j f- 1l,t' n\up :,/ JY

Læs mere

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-102. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-102 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Model No. EC270P Part No. 3834RP0079V

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011.

Opfyldelsen af en vision: Home Entertainment uden begrænsninger. Loewe produktoversigt 2011. Opfyldelsen af en vson: Home Entertanment uden begrænsnnger. Loewe produktoversgt 0. Perfekt samspl mellem rum og lyd. Sammensæt dt ndvduelle lydsystem. Køb kke et tv. Køb dt tv. Tv, som du selv kan desgne:

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere