Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter"

Transkript

1 Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS) ESMA/2012/832DA

2 Dato: ESMA/2012/832DA Indhold I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III. Formål 4 IV. Compliance- og indberetningskrav 4 V. Indeks-UCITS ("indekstracking") 5 II. Gearede indeks-ucits 6 III. UCITS-ETF'er Betegnelse og specifikke oplysninger 6 IV. Aktivt forvaltede UCITS-ETF'er 6 V. Behandling af sekundære markedsinvestorer i UCITS-ETF'er 7 VI. Effektive porteføljeforvaltningsteknikker 7 VII. Finansielle afledte instrumenter 8 VIII. Forvaltning af sikkerhedsstillelse for transaktioner med finansielle afledte instrumenter, der handles OTC og teknikker for effektiv porteføljeforvaltning 10 IX. Finansielle indekser 12 X. Overgangsbestemmelser 14 ESMA 103, rue de Grenelles Paris France Tel. +33 (0)

3 I. Anvendelsesområde 1. Disse retningslinjer finder anvendelse på kompetente myndigheder, der er udpeget i henhold til artikel 97 i direktivet om investeringsinstitutter (UCITS-direktivet), administrationsselskaber for UCITS og selvadministrerende investeringsselskaber. 2. Disse retningslinjer finder anvendelse fra [to måneder fra datoen for offentliggørelsen heraf på ESMA s websted]. Overgangsbestemmelserne angives i punkt 62 ff. II. Definitioner 3. Medmindre andet er anført, har de i UCITS-direktivet anvendte termer samme betydning i disse retningslinjer. Desuden finder følgende definitioner anvendelse: Aktivt forvaltet UCITS-ETF En aktivt forvaltet UCITS-ETF er en UCITS, hvor administrationsselskabet træffer beslutning om sammensætningen af dens portefølje, med forbehold af de anførte investeringsformål og -politikker (i modsætning til en ETF, som følger et indeks, hvor der ikke finder nogen aktiv forvaltning sted). En aktivt forvaltet UCITS-ETF søger generelt at opnå et merafkast i forhold til et indeks. Årlig "tracking difference" Direktivet om investerbare aktiver UCITS-ETF Forskellen mellem det årlige afkast af indeks-ucits og det årlige indeksafkast Europa-Kommissionens direktiv 2007/16/EF om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner 1 I en UCITS-ETF indgår mindst én andels- eller aktieklasse, der handles over dagen på mindst ét reguleret marked eller mod en multilateral handelsfacilitet med mindst én market-maker, som træffer foranstaltninger for at sikre, at børsværdien af UCITS ens andele eller aktier ikke afviger væsentligt fra dens nettoværdi, og hvor det er relevant dens indikative nettoværdi (Indicative Net Asset Value (inav)) Retningslinjer om en fælles definition af europæiske pengemarkedsforeninger CESR s retningslinjer om en fælles definition af europæiske pengemarkedsforeninger (Ref. CESR/10-049) 1 EUT L 79 af , s

4 Retningslinjer om investerbare aktiver for UCITS Retningslinjer om risikomåling og beregning af samlet eksponering og modpartsrisiko for investeringsinstitutter (UCITS) Indikativ nettoværdi af aktiver Indeks-UCITS ("indekstracking") Gearede indeks-ucits Multilateral handelsfacilitet Direktivet om investeringsinstitutter (UCITSdirektivet) Tracking error CESR s retningslinjer om investerbare aktiver for UCITS (CESR/07-044b) CESR s retningslinjer om risikomåling og beregning af samlet eksponering og modpartsrisiko for investeringsinstitutter (UCITS) (Ref. CESR/10-788) Et mål for værdien af den nettoværdi af en UCITS-ETF inden for samme dag baseret på de seneste opdaterede oplysninger. Den indikative nettoværdi er ikke den værdi, som investorer på det sekundære marked køber og sælger deres andele eller aktier til En UCITS, hvis strategi er at gengive eller følge afkastet for et eller flere indekser, f.eks. gennem syntetisk eller fysisk replicering En UCITS, hvis strategi er at have en gearet eksponering mod et indeks eller eksponering mod et gearet indeks En multilateral handelsfacilitet er defineret i artikel 14 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter 2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (omarbejdning) Afvigelser mellem indeks-ucits' afkast og afkastet af det eller de indekser, der følges. III. Formål 4. Formålet med disse retningslinjer er at beskytte investorer ved at vejlede om de oplysninger, der bør gives i forbindelse med indeks-ucits ("indekstracking") og UCITS-ETF'er, tillige med specifikke regler, der skal finde anvendelse på UCITS, der udfører over-the-counter-transaktioner i finansielle afledte instrumenter, og som bruger teknikker for effektiv styring af porteføljen. Endelig fastlægger retningslinjerne kriterier, som skal overholdes af de finansielle indekser, som UCITS investerer i. IV. Compliance- og indberetningskrav Retningslinjernes status 5. Dette dokument indeholder retningslinjer, som er udstedt i henhold til artikel 16 i ESMAforordningen 3. I henhold til forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente myndigheder og deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig mest muligt på at efterleve disse retningslinjer. 2 EUT L 145 af , s. 1. 4

5 6. De kompetente myndigheder, som er omfattet af disse retningslinjer, bør efterleve dem ved at indarbejde dem i deres tilsynspraksis, herunder også når enkelte retningslinjer primært er rettet mod de finansielle markeders aktører. Krav om indberetninger 7. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer finder anvendelse på, skal give meddelelse til ESMA om, hvorvidt de efterlever disse retningslinjer eller agter at efterleve disse retningslinjer, samt angive deres begrundelse for, at de ikke efterlever dem, senest to måneder efter udstedelsen til [ adresse]. En anmeldelsesformular findes på ESMA's websted. 8. Administrationsselskaber for UCITS og selvadministrerende investeringsselskaber er ikke forpligtede til at meddele, om de efterlever retningslinjerne. V. Indeks-UCITS ("indekstracking") 9. Prospektet for en indeks-ucits skal indeholde: a) en klar beskrivelse af indekserne, herunder oplysninger om deres underliggende komponenter. For at undgå, at der bliver behov for at opdatere dokumentet hyppigt, kan prospektet henvise investorer til et websted, hvor de nøjagtige sammensætninger af indekserne er offentliggjort, b) information om, hvordan indekset vil blive fulgt (eksempelvis om det vil følge en fuldstændig eller stikprøvebaseret fysisk replicering eller en syntetisk replicering) og den valgte metodes konsekvenser for investorerne med hensyn til deres eksponering mod det underliggende indeks og modpartsrisiko, c) information om det forventede omfang af "tracking error" under normale markedsforhold, d) en beskrivelse af faktorer, der forventes at påvirke indeks-ucits' mulighed for at skabe samme resultater som indekserne, såsom transaktionsomkostninger, små illikvide komponenter, geninvestering af udbytte osv. 10. Information i henhold til punkt 9, litra b), ovenfor bør ligeledes medtages i sammenfattet form i dokumentet med den centrale investorinformation. 11. Årsrapporten og halvårsrapporten for en indeks-ucits bør angive størrelsen af "tracking error" i slutningen af den undersøgte periode. Årsrapporten bør redegøre for alle former for afvigelser mellem den forventede og realiserede "tracking error" for den relevante periode. Årsrapporten bør ligeledes offentliggøre og redegøre for den årlige "tracking difference" mellem en UCITS resultat og det fulgte indeks resultat. 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. 5

6 VI. Gearede indeks-ucits 12. Gearede indeks-ucits skal overholde de grænser og regler for den samlede eksponering, der er fastlagt i artikel 51, stk. 3, i UCITS-direktivet. De bør beregne deres samlede eksponering ved enten at bruge forpligtelsesmetoden eller "value at risk"-metoden i henhold til de regler, der er fastlagt i retningslinjerne om risikomåling og beregning af den samlede eksponering og modpartsrisiko for UCITS. Begrænsningen af den samlede eksponering gælder ligeledes for UCITS, der replicerer gearede indekser. 13. Prospektet for gearede indeks-ucits bør indeholde følgende oplysninger: a) en beskrivelse af gearingspolitikken, hvordan denne udmøntes (f.eks. om gearingen sker på indeksets niveau eller opstår på grundlag af den måde, hvorpå UCITS en opnår eksponering mod indekset), gearingsomkostningerne (hvor det er relevant) samt de risici, der er forbundet med denne politik b) en beskrivelse af virkningen af eventuel omvendt gearing (dvs. kort eksponering) c) en beskrivelse af, hvordan en UCITS resultat kan variere betydeligt fra værdien af indeksets resultat på mellemlang til lang sigt. 14. Disse oplysninger bør ligeledes medtages i sammenfattet form i dokumentet med den centrale investorinformation. VII.UCITS-ETF'er Betegnelse og specifikke oplysninger 15. En UCITS-ETF bør bruge betegnelsen "UCITS-ETF", som identificerer den som en børshandlet UCITS. Denne betegnelse bør anvendes i investeringsinstituttets navn, vedtægter eller fondsbestemmelser, prospekt, dokumentet med den centrale investorinformation og markedsføringsmateriale. Betegnelsen "UCITS-ETF" bør ligeledes anvendes på alle EU-sprog. 16. En UCITS, der ikke er en UCITS-ETF (som defineret i disse retningslinjer), bør hverken bruge betegnelsen "UCITS-ETF", "ETF" eller "børshandlet UCITS". 17. En UCITS-ETF bør klart i sit prospekt, dokument med central investorinformation og markedsføringsmateriale gøre rede for sin politik for gennemsigtighed af porteføljen, og hvor der kan indhentes information om porteføljen, herunder hvor den indikative nettoværdi, såfremt det er relevant, offentliggøres. 18. En UCITS-ETF bør klart i sit prospekt anføre, hvordan den indikative nettoværdi beregnes, såfremt det er relevant, samt beregningshyppigheden. VIII. Aktivt forvaltede UCITS-ETF'er 19. En aktivt forvaltet UCITS-ETF bør klart i sit prospekt, dokument med central investorinformation og markedsføringsmateriale informere investorer om, at den er aktivt forvaltet. 6

7 20. En aktivt forvaltet UCITS-ETF bør klart i sit prospekt, dokument med central investorinformation og markedsføringsmateriale offentliggøre, hvorledes den vil efterleve den angivne investeringspolitik, herunder, hvor det er relevant, dens hensigt om at slå et indeks. IX. Behandling af sekundære markedsinvestorer i UCITS-ETF'er 21. Hvor andele i UCITS-ETF, der er købt på et sekundært marked almindeligvis ikke kan indløses af investeringsinstituttet, bør prospektet og markedsføringsmaterialet for investeringsinstituttet indeholde følgende advarsel: 22. "Andele/aktier i UCITS-ETF, der er købt på det sekundære marked, kan normalt ikke sælges direkte tilbage til UCITS-ETF en. Investorer skal købe og sælge andele/aktier på et sekundært marked ved hjælp af en værdipapirhandler (f.eks. en børsmægler) og skal muligvis afholde gebyrer i forbindelse hermed. Desuden kan investorer komme til at betale mere end den eksisterende indre værdi, når de køber andele/aktier, samt få mindre end den øjeblikkelige indre værdi, når de sælger dem." 23. Såfremt børsværdien af andele eller aktier i en UCITS-ETF afviger væsentligt fra dens nettoværdi, bør investorer, der har erhvervet deres andele eller aktier (eller, hvis det er relevant, enhver ret til at erhverve en andel eller enhed tildelt ved at udlodde en andel eller enhed) på det sekundære marked være berettiget til at indløse disse direkte hos UCITS-ETF en. Det kan f.eks. være tilfældet ved forstyrrelser af markedet, f.eks. fraværet af en market-maker. I sådanne situationer bør der formidles oplysninger til det regulerede marked med angivelse af, at UCITS-ETF'en er åben for direkte indløsninger på UCITS-ETF-niveau. 24. En UCITS-ETF bør i sit prospekt offentliggøre den proces, der skal følges af investorer, der har købt deres andele/aktier på det sekundære marked, såfremt de i punkt 23 ovenfor beskrevne omstændigheder skulle opstå, samt oplysninger om de potentielle omkostninger. Omkostningerne bør ikke være for høje. X. Effektive porteføljeforvaltningsteknikker 25. En UCITS bør klart i prospektet informere investorer om dens intention om at anvende de i i artikel 51, stk. 2, i UCITS-direktivet, og artikel 11 i direktivet om investerbare aktiver, omhandlede teknikker og instrumenter. Dette bør omfatte en detaljeret beskrivelse af de risici, der er forbundet med disse aktiviteter, herunder modpartsrisici og potentielle interessekonflikter, og den virkning, de vil have for UCITS'ens resultat. Brugen af disse teknikker og instrumenter bør tjene UCITS'ens bedste interesser. 26. I overensstemmelse med artikel 11 i direktivet om investerbare aktiver, bør UCITS, der anvender teknikker for effektiv porteføljeforvaltning, sikre, at de risici, der måtte opstå som følge af disse aktiviteter, i tilstrækkelig grad er omfattet af risikostyringsprocessen for UCITS en. 27. I overensstemmelse med stk. 24 i retningslinjerne om investerbare aktiver, bør teknikker og instrumenter i forbindelse med omsættelige værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter ikke a. medføre en ændring af det erklærede investeringsformål med UCITS en, eller b. tilføre væsentlige yderligere risici sammenlignet med den oprindelige risikopolitik, der er beskrevet i salgsdokumenterne. 7

8 28. En UCITS bør i sit prospekt offentliggøre politikken for direkte og indirekte driftsomkostninger/gebyrer, der opstår som følge af effektive porteføljeforvaltningsteknikker, der kan fratrækkes UCITS ens indtægter. Disse omkostninger og gebyrer bør ikke omfatte skjulte indtægter. En UCITS bør offentliggøre identiteten af den eller de enheder, som de direkte og indirekte omkostninger og gebyrer betales til, og anføre, om de har tilknytning til administrationsselskabet for UCITS en eller depositaren. 29. Samtlige de indtægter, der opstår som følge af effektive porteføljeforvaltningsteknikker, efter direkte og indirekte driftsomkostninger, bør returneres til UCITS en. 30. En UCITS bør sikre, at den til enhver tid er i stand til at tilbagekalde ethvert værdipapir, der er udlånt, eller bringe enhver værdipapirudlånsaftale, som det har indgået, til ophør. 31. En UCITS, der indgår en aftale om omvendt repo, bør sikre, at den til enhver tid er i stand til at tilbagekalde det fulde kontantbeløb eller bringe den omvendte repo til ophør enten med påløbne renter eller til markedsværdi. Når kontantbeløbet til enhver tid kan tilbagekaldes til markedsværdi, bør markedsværdien af den omvendte repo anvendes til beregning af UCITS'ens nettoværdi. 32. En UCITS, der indgår en aftale om repo, bør sikre, at den til enhver tid er i stand til at tilbagekalde ethvert værdipapir, der er omfattet af repoen, eller til at bringe den aftale om repo, som den har indgået, til ophør. 33. Tidsbegrænsede aftaler om repoer og omvendte repoer, som ikke overstiger syv dage, bør betragtes som ordninger på betingelser, der giver UCITS'en mulighed for til enhver tid at tilbagekalde aktiverne. 34. En UCITS, der udfører transaktioner med henblik på effektiv forvaltning af porteføljen, bør tage højde for disse transaktioner, når den udvikler sin proces for styring af likviditetsrisici, således at den sikrer, at den til enhver tid er i stand til at overholde sine tilbagebetalingsforpligtelser. 35. En UCITS' årsrapport bør ligeledes indeholde nærmere oplysninger om følgende: a) den eksponering, der er opnået gennem teknikker til effektiv forvaltning af porteføljen, b) identiteten af modparten eller modparterne i disse teknikker til effektiv porteføljeforvaltning, c) arten og størrelsen af sikkerhedsstillelse, som UCITS en har modtaget med det formål at nedbringe modpartsrisikoen, og d) indtægter, der er opnået som følge af teknikker til effektiv forvaltning af porteføljen for hele rapporteringsperioden sammen med de påløbne direkte og indirekte driftsomkostninger og gebyrer. XI. Finansielle afledte instrumenter 36. Hvis en UCITS indgår en "total return swap" eller investerer i andre finansielle afledte instrumenter med lignende egenskaber, bør UCITS'ens aktiver overholde de investeringsgrænser, der er fastsat i UCITS-direktivets artikel F.eks. hvis en UCITS indgår en ufinansieret swap, så bør den portefølje, som UCITS en bytter bort, holde sig inden for de nævnte investeringsgrænser. 8

9 37. I henhold til artikel 51, stk. 3, i UCITS-direktivet og artikel 43, stk. 5, i direktiv 2010/43/EU, skal der, hvis en UCITS indgår en "total return swap" eller investerer i andre finansielle afledte instrumenter med lignende egenskaber, tages hensyn til de finansielle afledte instrumenters underliggende risiko ved beregningen af de i UCITS-direktivets artikel 52 fastsatte investeringsgrænser. 38. Prospektet for en UCITS, som anvender "total return swaps" eller andre finansielle afledte instrumenter med samme egenskaber, bør indeholde følgende: a) information om den underliggende strategi og investeringsporteføljens eller indeksets sammensætning, b) information om transaktionernes modpart(er), c) en beskrivelse af risikoen for en modparts misligholdelse og konsekvenserne for investorernes afkast, d) information om, i hvilket omfang modparten får indflydelse på sammensætningen eller forvaltningen af UCITS'ens investeringsportefølje eller på de underliggende finansielle afledte instrumenter, og om modpartens godkendelse kræves i forbindelse med en transaktion i UCITS ens portefølje, og e) identifikation af modparten som kapitalforvalter med forbehold for bestemmelserne i punkt Hvis modparten har indflydelse på sammensætningen eller forvaltningen af en UCITS' investeringsportefølje eller det, der er underiggende i forhold til det finansielle afledte instrument, bør aftalen mellem UCITS ens og modparten betragtes som delegation af investeringsforvaltning, og bør overholde kravene til UCITS om delegation. 40. UCITS årsberetning bør indeholde nærmere oplysninger om følgende: a) den underliggende eksponering ved finansielle afledte instrumenter, b) identiteten af modparten eller modparterne i disse transaktioner med finansielle afledte instrumenter, og c) hvilken type af og størrelsen af sikkerhedsstillelse, som UCITS en har modtaget til nedbringelse af modpartseksponeringen. 9

10 XII. Forvaltning af sikkerhedsstillelse for transaktioner med finansielle afledte instrumenter, der handles OTC og teknikker for effektiv porteføljeforvaltning Risikoeksponeringer mod en modpart som følger af transaktioner med finansielle afledte instrumenter, der handles OTC og af teknikker for effektiv porteføljeforvaltning bør sammenlægges ved beregningen af grænserne for modpartsrisici, jf. artikel 52 i UCITS-direktivet Alle aktiver, som en UCITS har modtaget inden for rammerne af teknikker for effektiv porteføljeforvaltning, bør betragtes som sikkerhedsstillelse i relation til disse retningslinjer og bør overholde de i punkt 43 nedenfor fastlagte kriterier. 43. Hvis en UCITS udfører transaktioner med finansielle afledte instrumenter, der handles OTC og teknikker for effektiv porteføljeforvaltning, bør alle sikkerhedsstillelser, der anvendes til at nedbringe risikoen for modpartseksponering, til enhver tid overholde følgende kriterier: a) Likviditet enhver sikkerhedsstillelse, der modtages, bortset fra kontanter, bør være meget likvid og handles på et reguleret marked eller multilateral handelsfacilitet med gennemsigtig prissætning, således at den kan sælges hurtigt til en pris, der ligger tæt på værdiansættelsen før salget. Modtaget sikkerhedsstillelse bør ligeledes overholde bestemmelserne i artikel 56 i UCITS-direktivet. b) Værdiansættelse sikkerhedsstillelser, der modtages, bør værdiansættes mindst én gang om dagen, og aktiver, der udviser høj prisvolatilitet, bør ikke accepteres som sikkerhed, medmindre der er indført "haircuts" baseret på et passende forsigtigt skøn. c) Udsteders kreditkvalitet sikkerhedsstillelse bør være af høj kvalitet. d) Korrelation den sikkerhedsstillelse, som en UCITS modtager, bør være udstedt af en enhed, der er uafhængig af modparten, og som ikke forventes at udvise en høj grad af korrelation med modpartens kreditkvalitet. e) Diversificering af sikkerhedsstillelse (koncentration af aktiver) sikkerhedsstillelse bør være tilstrækkeligt diversificeret, for så vidt angår land, markeder og udstedere. Kriteriet for tilstrækkelig diversificering med hensyn til koncentration af udstedere anses for at være opfyldt, såfremt en UCITS fra en modpart i effektiv porteføljeforvaltning og transaktioner med finansielle afledte instrumenter, der handles OTC, modtager en kurv af sikkerhedsstillelser med en eksponering mod en given udsteder på højst 20 % af dennes nettoværdi. Når en UCITS eksponeres mod forskellige modparter, bør de forskellige kurve af sikkerhedsstillelse sammenlægges for at beregne 20 %-grænsen for eksponering mod en enkelt udsteder. 4 Disse retningslinjer om forvaltning af sikkerhedsstillelse ændrer boks 26 i de eksisterende retningslinjer om risikomåling og beregning af den samlede eksponering og modpartsrisiko for investeringsinstitutter (UCITS) (Ref. CESR/10-788), for så vidt angår kriterier, der skal overholdes ved sikkerhedsstillelse, der modtages i forbindelse med transaktioner med finansielle afledte instrumenter, der handles OTC. 5 Denne bestemmelse ændrer boks 27 i de eksisterende retningslinjer om risikomåling og beregning af den samlede eksponering og modpartsrisiko for investeringsinstitutter (UCITS), for så vidt angår grænsen for modpartsrisiko, der opstår som følge af transaktioner for effektiv porteføljeforvaltning. 10

11 f) Risici i forbindelse med forvaltningen af sikkerhedsstillelse, såsom operationelle og juridiske risici, bør identificeres, håndteres og afhjælpes af risikostyringsprocessen. g) Hvis der sker rettighedsoverdragelse, bør den modtagne sikkerhed opbevares af UCITS ens depositar. For andre typer af ordninger kan sikkerhedsstillelsen opbevares af et kontoførende institut, der er en tredjepart, og som står under tilsyn, og som ikke har nogen relation til den, der stiller sikkerheden. h) En UCITS bør til enhver tid kunne realisere modtagne sikkerheder uden meddelelse til eller godkendelse fra modparten. i) Sikkerhedsstillelse, der ikke er i kontanter, bør ikke sælges, reinvesteres eller stilles som pant 6. j) Sikkerhedsstillelse, der modtages i form af kontanter, bør kun: - anbringes på indskud i enheder, der er beskrevet i artikel 50, litra f), i UCITS-direktivet - investeres i statsobligationer af høj kvalitet - anvendes med henblik på omvendte genkøbsforretninger ("reverse repo transactions"), forudsat at transaktionerne finder sted med kreditinstitutter, der er omfattet af tilsyn, og at UCITS en til enhver tid er i stand til at tilbagekalde det fulde kontantbeløb med påløbne renter, - investeres i korte pengemarkedsforeninger som defineret i retningslinjerne om en fælles definition af europæiske pengemarkedsforeninger. 44. Reinvesterede sikkerheder i kontanter bør diversificeres i overensstemmelse med de krav til diversificering, der finder anvendelse på sikkerhedsstillelse, der ikke er i kontanter. 45. En UCITS, der modtager sikkerheder for mindst 30 % af sine aktiver, bør have en passende politik for stresstests for at sikre, at der gennemføres regelmæssige stresstests under normale og exceptionelle likviditetsforhold for at sætte UCITS en i stand til at vurdere den likviditetsrisiko, der er forbundet med sikkerheden. Politikken for stresstests bør som et minimum foreskrive følgende: a) udformning af en analyse af stresstestscenarier, herunder kalibrering, certificering og sensitivitetsanalyse b) empirisk metode til konsekvensanalyse, herunder "back-testing" af likviditetsrisikoestimater c) indberetningshyppighed og tolerancetærskel/-tærskler for tab, og d) afhjælpningsforanstaltninger, der skal reducere tab, herunder en politik for "haircuts" og beskyttelse mod "gap risk". 6 Disse retningslinjer om forvaltning af sikkerhedsstillelse ændrer boks 9 i de eksisterende retningslinjer om risikomåling og beregning af samlet eksponering og modpartsrisiko for investeringsinstitutter (UCITS) (ref. CESR/10-788), for så vidt angår forbuddet mod reinvestering af anden sikkerhed end kontanter, der modtages i forbindelse med transaktioner for effektiv porteføljeforvaltning 11

12 46. En UCITS bør have en klar politik for "haircuts", der er tilpasset den enkelte aktivklasse, der modtages som sikkerhed. Ved udformningen af "haircut"-politikken bør en UCITS tage højde for aktivernes karakteristika, f.eks. kreditværdighed eller prisvolatilitet, samt resultatet af de stresstests, der udføres i overensstemmelse med punkt 47. Denne politik bør dokumenteres og bør begrunde den enkelte beslutning om at anvende et specifikt "haircut", eller at undlade at anvende noget "haircut", på en bestemt klasse af aktiver. 47. Prospektet bør ligeledes klart informere investorer om UCITS'ens politik for sikkerhedsstillelse. Informationen bør omfatte tilladte typer sikkerheder, krav til størrelsen af sikkerheder og "haircut"- politik, og i tilfælde sikkerhedsstillelse i kontanter, geninvesteringspolitik (herunder risiciene ved geninvesteringspolitikken). XIII. Finansielle indekser 48. Når en UCITS påtænker at gøre brug af de øgede diversificeringsgrænser som omtalt i artikel 53 i UCITS-direktivet, bør dette klart angives i prospektet sammen med en beskrivelse af de exceptionelle markedsforhold, der begrunder denne investering. 49. En UCITS bør ikke investere i et finansielt indeks, som har en enkelt komponent, som har konsekvenser for indeksets samlede afkast, der overstiger de relevante diversificeringskrav, dvs. 20 %/35 %. I tilfælde af et gearet indeks bør konsekvensen af en komponent på indeksets samlede afkast overholde de samme grænser, når der er taget hensyn til gearingen. 50. En UCITS bør ikke investere i råvareindekser, der ikke udgøres af forskellige råvarer. Delkategorier af samme råvare (f.eks. fra forskellige regioner eller markeder eller fremstillet af samme råvarer gennem en industriel proces) bør betragtes som værende den samme råvare ved beregningen af diversificeringsgrænserne. F.eks. bør kontrakter om WTI råolie, Brent råolie, benzin eller fyringsolie alle anses for at være delkategorier af samme råvare (nemlig olie). Delkategorier af en råvare bør ikke betragtes som samme råvare, hvis der ikke er en høj grad af korrelation mellem dem. For så vidt angår korrelationsfaktoren, bør to komponenter af et råvareindeks, der er delkategorier af samme råvare, ikke anses for at have en høj grad af korrelation, såfremt 75 % af korrelationsobservationerne er under 0,8. Af den årsag bør korrelationsobservationerne beregnes (i) på basis af daglige afkast af tilsvarende råvarepriser med samme vægtning og (ii) fra et 250 dages rullende tidsvindue over en 5- årig periode En UCITS bør være i stand til at påvise, at et indeks opfylder indekskriterierne i artikel 53 i UCITSdirektivet og artikel 9 i direktivet om aktiver, der kan indgå i en UCITS, herunder kriteriet om, at det skal være et indeks for det marked, det vedrører. Med henblik herpå: a) bør et indeks have et klart, enkelt mål med henblik på at repræsentere et relevant markedsindeks b) bør de samlede komponenter af indekset og grundlaget for valget af disse komponenter til strategien være tydelige for investorer og kompetente myndigheder 7 Disse retningslinjer ændrer de eksisterende retningslinjer om aktiver, som UCITS kan investere i (Ref. CESR/07-044b), for så vidt angår råvareindekser. UCITS bør ikke investere i råvareindekser, der ikke overholder kravene i punkt

13 c) bør en UCITS, såfremt likviditetsstyring medtages som en del af indeksstrategien, være i stand til at påvise, at dette ikke påvirker den objektive karakter af indeksberegningsmetoden. 52. Et indeks bør ikke betragtes som et relevant markedsindeks, hvis det er oprettet og beregnet på anmodning af én, eller et meget begrænset antal markedsdeltagere, og på grundlag af disse markedsdeltageres specifikationer. 53. Prospektet for en UCITS bør angive rebalanceringshyppigheden og virkningerne heraf på omkostningerne inden for denne strategi. 54. En UCITS bør ikke investere i et finansielt indeks, hvis rebalanceringshyppigheden afholder investorer fra at kunne replicere det finansielle indeks. Indekser, der rebalancerer inden for dagen eller på daglig basis, opfylder ikke dette kriterium. Med henblik på disse retningslinjer bør tekniske justeringer af finansielle indekser (f.eks. gearede indekser eller indekser for volatilitetsmål efter offentligt tilgængelige kriterier) ikke betragtes som rebalancering i relation til dette punkt. 55. En UCITS bør ikke investere i finansielle indekser, for hvilke den fulde beregningsmetode, der bl.a. giver investorer mulighed for at replicere det finansielle indeks, ikke er offentliggjort af indeksproducenten. Dette omfatter udlevering af detaljerede oplysninger om indeksets bestanddele, indeksberegningen (herunder virkningen af gearing inden for indekset), afbalanceringsmetodologier, indeksændringer og oplysninger om alle operationelle vanskeligheder ved at stille nøjagtige og rettidige oplysninger til rådighed. Beregningsmetodologier bør ikke undlade vigtige parametre eller elementer, som investorer skal tage højde for med henblik på at replicere det finansielle indeks. Disse oplysninger børe være lettilgængelige og gratis for investorer og potentielle investorer, f.eks. via internettet. Oplysninger om indeksets udvikling bør være frit tilgængelige for investorer. 56. En UCITS bør ikke investere i finansielle indekser, der ikke offentliggør deres bestanddele sammen med disses respektive vægtning. Disse oplysninger børe være lettilgængelige og gratis for investorer og potentielle investorer, f.eks. via internettet. Vægtninger kan offentliggøres retrospektivt efter hver enkelt rebalancering. Disse oplysninger bør omfatte den foregående periode siden den seneste rebalancering og omfatte alle indeksniveauer. 57. En UCITS bør ikke investere i finansielle indekser, hvis metodologi for udvælgelsen og rebalanceringen af komponenterne ikke er baseret på et sæt forud bestemte regler og objektive kriterier. 58. En UCITS bør ikke investere i finansielle indekser, hvor indeksproducenten accepterer betalinger fra potentielle indekskomponenter, for at medtage dem i indekset. 59. En UCITS bør ikke investere i finansielle indekser, hvis metodologi tillader retrospektive ændringer af tidligere offentliggjorte indeksværdier ("backfilling"). 60. En UCITS bør gennemføre en passende dokumenteret due diligence-undersøgelse af kvaliteten af indekset. Denne due diligence-undersøgelse bør tage højde for, om indeksmetodologien indeholder en passende redegørelse for vægtningerne og klassificeringen af komponenterne på grundlag af investeringsstrategien, og om indekset repræsenterer et relevant benchmark. Due diligenceundersøgelsen bør også omfatte forhold vedrørende indeksets komponenter. En UCITS bør ligeledes vurdere tilgængeligheden af oplysninger om indekset, herunder: 13

14 a. om der findes en klar og udførligt beskrivelse af benchmarket, b. om der forefindes en uafhængig revision og omfanget af en sådan revision c. hvor hyppigt indekset offentliggøres, og om dette vil berøre UCITS'ens evne til at beregne sin nettoværdi. 61. En UCITS bør sikre, at der foretages en uafhængig værdiansættelse af det finansielle indeks. XIV. Overgangsbestemmelser 62. Enhver ny UCITS, som er oprettet efter datoen for disse retningslinjers anvendelse, bør overholde retningslinjerne umiddelbart. 63. UCITS, der fandtes inden datoen for anvendelsen af retningslinjerne, og som investerer i finansielle indekser, der ikke overholder retningslinjerne, bør bringe deres investeringer i overensstemmelse med retningslinjerne senest 12 måneder fra anvendelsen af disse retningslinjer. 64. Strukturerede UCITS som defineret i artikel 36 i forordning 583/2010, som fandtes før datoen for anvendelsen af retningslinjerne, er ikke omfattet af et krav om, at de skal overholde retningslinjerne, forudsat at de ikke accepterer nytegninger efter retningslinjernes anvendelsesdato. Men for at kunne fortsætte med at tilbyde det underliggende afkast til eksisterende investorer kan sådanne eksisterende UCITS forvalte deres finansielle kontrakter aktivt. 65. UCITS, der fandtes før anvendelsen af retningslinjerne, bør bringe deres portefølje af sikkerheder i overensstemmelse med retningslinjerne senest 12 måneder fra datoen for anvendelsen af retningslinjerne. Enhver reinvestering af kontante sikkerheder efter datoen for anvendelsen af disse retningslinjer bør imidlertid overholde retningslinjerne umiddelbart. 66. UCITS, der fandtes før datoen for anvendelsen af retningslinjerne, og som har indgået aftaler om deling af afkast, bør overholde punkt 28 i retningslinjerne senest 12 måneder fra datoen for anvendelsen af retningslinjerne. 67. En UCITS-ETF, der fandtes før datoen for anvendelsen af retningslinjerne, er ikke omfattet af et krav om overholdelse af retningslinjerne vedrørende betegnelser før: a) den førstkommende lejlighed efter datoen for anvendelsen af retningslinjerne, hvor fondens navn ændres af andre grunde, og b) tolv måneder efter datoen for anvendelsen af retningslinjerne, alt efter hvad der kommer først. 68. UCITS-ETF ere, der fandtes før datoen for anvendelsen af retningslisterne, bør overholde bestemmelserne i forbindelse med behandlingen af investorer på det sekundære marked fra anvendelsesdatoen. 69. Krav i forbindelse med indholdet af vedtægterne eller fondsbestemmelserne i en eksisterende UCITS, dens prospekt, dens dokument med central investorinformation, eller markedsføringsmateriale, der er udstedt inden datoen for anvendelsen af retningslinjerne, træder ikke i kraft, før: 14

15 a) den førstkommende lejlighed efter datoen for anvendelsen af retningslinjerne, hvor dokumentet eller meddelelsen er blevet revideret eller udskiftet af andre grunde, og b) tolv måneder efter datoen for anvendelsen af retningslinjerne, alt efter hvad der kommer først. 70. Krav om at offentliggøre oplysninger i en eksisterende UCITS' rapport og regnskaber finder ikke anvendelse for en regnskabsperiode, der er udløbet inden datoen for anvendelsen af retningslinjerne. 15

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter Retningslinjer om børshandlede fonde (ETF'er) og andre forhold relateret til investeringsinstitutter (UCITS)

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE

FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE FÆLLES EUROPÆISK REGULERING AF SKYGGEBANKER - AKTØRERNE OG AKTIVITETERNE 1 Skyggebanksystemet Skyggebanksystemet er det kreditformidlingssystem, der omfatter enheder og aktiviteter, som falder uden for

Læs mere

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om form og indhold af et dokument, der indeholder væsentlig investorinformation for alternative investeringsfonde I medfør af 5, stk. 7, i lov nr. XX af XX. XX 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1)

Forslag. Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Til lovforslag nr. L 175 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. maj 2013 Forslag til Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence

Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence Retningslinjer Retningslinjer for vurdering af viden og kompetence 16. december 2015 ESMA/2015/1886 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Ejendomsforeningen Danmark 11. september 2013 Anna Frost-Jensen, Kontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Indhold Introduktion Hvad er tilsynet?

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger vedrørende skriftlige aftaler mellem medlemmer af CCP-kollegier ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Tel. +33 (0)

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger med henblik på at fastlægge konsekvente og effektive vurderinger af interoperabilitetsordninger ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De omgående kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor, formidler eller

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE RØD CERTIFICERING FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Fællesbetegnelse for: Kapitalforeninger Hedgefonde Non-UCITS Private equity fonde Fonde med

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Fokus Forslag til forordning om benchmarks

Fokus Forslag til forordning om benchmarks Kapitalmarked og finansielle virksomheder 31. oktober 2013 Fokus Forslag til forordning om benchmarks I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på Kommissionens forslag (klik på link) til forordning vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. december 2010 15. december 2010. Nr. 1652. Bekendtgørelse for Færøerne om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler I

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26.

Return on Knowledge AIFMD. Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde. Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance. 26. Return on Knowledge AIFMD Direktiv om forvaltere af alternative investeringsfonde Anita Nedergaard Head of Legal & Compliance 26. september 2012 Baggrund for direktivet The impact of AIFMs on the markets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici

Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA-BoS-14/176 DA Retningslinjer for delmodulet for sygeforsikringskatastroferisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser

Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser Retningslinjer En CSD's adgang til transaction feeds fra CCP'er og markedspladser 08/06/2017 ESMA70-151-298 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE

NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE 15. NOVEMBER 2010 NY EU-REGULERING AF KAPITALFONDE Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget det såkaldte AIFM-direktiv, 1 der indebærer en omfattende regulering af blandt andet kapitalfonde.

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt

Investeringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

Bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv BEK nr 1443 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Civilstyrelsen, j.nr. 13-300-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) 2010/1 LSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 141-0009 Fremsat den 23. februar 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at:

Vi mener dog, at der en række forhold, man bør være opmærksom på, hvis man investerer i passive indeks. Blandt de vigtigste er, at: Kapitalforvaltningen Aktiv eller passiv investering Aktiv eller passiv investering I TryghedsGruppen er vi hverken for eller imod passiv investering. Vi forholder os i hvert enkelt tilfælde til, hvad der

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer1 I medfør af 71, stk. 4, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 174 af 31. januar 2017, som ændret ved lovforslag nr. 156

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE

OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE OPLYSNINGER I HENHOLD TIL 62 I LOV OM FORVALTERE AF ALTERNATIVE INVESTERINGSFONDE Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering Berlin IV A/S. Dokumentet følger de punkter,

Læs mere

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation

Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation Bilag 4: Supplerende informationsforpligtelser og principper for foreningernes kommunikation 1) Formålet Bilaget definerer: Vedtaget af generalforsamlingen 10. december 2013 generelt branchekodeks for

Læs mere

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter

Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter BEK nr 762 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0011 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID. 25. juni 2012 ESMA/2012/387

Retningslinjer. Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID. 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Retningslinjer Retningslinjer for visse aspekter af egnethedskravene ifølge MiFID 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Dato: 25. juni 2012 ESMA/2012/387 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Standardformular STANDARDFORMULAR 1

Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1 Bilag 1 Standardformular STANDARDFORMULAR 1 1) Identiteten på det selskab, som er udsteder af den underliggende aktie, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsform:

Læs mere

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde

Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Retningslinjer for de minimumskriterier, som en virksomhedsomlægningsplan skal opfylde 1 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere