Endeligt referat, Centerrådsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt referat, Centerrådsmøde"

Transkript

1 Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl Sted: AARHUS TECH Halmstadgade Aarhus N Link til kort: Ved mangel på parkeringspladser henvises til offentlige parkeringspladser på Gøteborg Allé og ved Skøjtehallen. Se parkeringsoversigt. Lokale: Auditorium 2 Side 1 af 14

2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Godkendelse af dagsorden 3. Afrapporteringer til Undervisningsministeriet Endelig afrapportering af VEU-center Østjyllands Udviklingskontrakt Beretning for regionalt samspil Udviklingskontrakt og Handleplan TEMA: Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier (Fokusområde 1) 6. Centerrådets fokus i Orientering fra VEU-sekretariatet 8. Gensidig orientering Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige 9. Eventuelt og næste møde Side 2 af 14

3 1. Velkomst v/jens Christian Sørensen Sagsfremstilling Næstformand Jens Christian Sørensen bød velkommen i Peter Bæks fravær og præsenterede det nye layout for dagsorden, der forsøger at skabe større klarhed og struktur. Selve dagsordenen indeholder den nødvendige information og bilagene giver mulighed for at fordybe sig yderligere. Overskueligt, altid god idé at skrive så kort og præcist som muligt. Stor hjælp, tilfreds med dagsordenen, muligt at dykke ned i bilagene for ekstra information. Opfordring om at gøre dagsordenen tablet-venlig, anvend programmer der kobler dagsorden og bilag sammen ved hjælp af et enkelt klik. Side 3 af 14

4 2. Godkendelse af dagsorden v/jens Christian Sørensen Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet godkender dagsordenen. Ingen bemærkninger Dagsordenen er godkendt. Side 4 af 14

5 3. Afrapporteringer til Undervisningsministeriet Endelig afrapportering af VEU-center Østjyllands Udviklingskontrakt Beretning om regionalt samspil 2013 v/sekretariatet Bilag: 3.1.: Udtalelse fra Centerrådet, VEU-center Østjyllands vurdering af den samlede kontraktperiode og status på indsats og resultater i Ønsker man at læse afrapporteringen i sin helhed, kan den hentes her. 3.2.: VEU-center Østjyllands årlige beretning til VEU-rådet om regionalt samspil Kan hentes her Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet afgiver indstilling til bestyrelsen på den institution, som varetager VEU-centerfunktionen (AARHUS TECH), om den endelige afrapportering af VEUcenter Østjyllands udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet samt VEUcenter Østjyllands årlige beretning til VEU-rådet om det regionale samspil. Sagsfremstilling Hovedresultaterne fra VEU-center Østjyllands afrapportering af Udviklingskontrakt samt VEU-center Østjyllands beretning om regionalt samspil i 2013 gennemgås på mødet. De endelige rapporter vil først foreligge ved årets udgang, da endelige måltal samt aktiviteter skal opgøres pr. 31. december Centerrådet skal komme med en udtalelse samt en samlet vurdering af resultatopnåelsen. Derfor anmodes Centerrådet om at bemyndige formandsskabet til på Centerrådets vegne at underskrive indstilling af endelig afrapportering samt beretning om regionalt samspil til godkendelse i AARHUS TECHs bestyrelse. Begge afrapporteringer vil blive behandlet på forretningsudvalgsmøde på AARHUS TECH den 15. januar 2014, hvor formanden bemyndiges til at underskrive de endelige rapporter. Hvad har gjort forskellen hvorfor er målene nået? Målene er nået via fokus og modning af samarbejdet. Videndeling og opkvalificering blandt konsulenterne + fokus på de to andre politikområder. Har vi overblik over hvilke IT-hjælpemidler, der stilles til rådighed på skolerne? De fleste har IT-rygsække, men hvad med alle de andre muligheder f.eks. i forhold til Ipads? Den store forskel skolerne imellem hænger blandt andet sammen med, hvordan man har organiseret sig på de enkelte skoler. Opfordring om at læse Kloge hænder af Mathias Tesfaye. Tesfaye holder oplæg på Region Midtjyllands Beskæftigelseskonference i april Virksomhederne vælger AMU fra kan VEU-centrets konsulenter have yderligere fokus på at vejlede virksomheder om lovgivning og økonomi? 3.1. Centerrådet indstiller den endelige afrapportering af VEU-center Østjyllands udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet til godkendelse af AARHUS TECHs bestyrelse Centerrådet indstiller den årlige beretning til VEU-rådet om det regionale samspil til godkendelse af AARHUS TECHs bestyrelse. Side 5 af 14

6 4. Udviklingskontrakt og Handleplan 2014 v/sekretariatet Bilag: 4.1.: Kontrakt og strategi for VEU-center Østjylland : Handleplan for VEU-center Østjylland 2014 Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager orienteringen om ny kontrakt og strategi for VEUcenter Østjylland til efterretning samt godkender Handleplan for Sagsfremstilling Udviklingskontrakt I henhold til lovgivningen på området skal VEU-centrene indgå 2-årige kontrakter med Undervisningsministeriet. VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelse, jf. kap 3 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Hovedopgaverne er bl.a. at skabe større overskuelighed for brugerne om de grundlæggende erhvervsrettede og almene voksenuddannelser, koordinere det virksomhedsopsøgende arbejde og markedsføring samt varetage tværinstitutionelt samarbejde om vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksomheder. Formålet med kontraktmodellen for er at gennemføre en forenkling, sikre gennemsigtighed samt en tydeligere styring via økonomiske incitamenter. Kontraktmodellen skal ligeledes sikre, at VEU-centrenes resultater bliver tydeligere og mere sammenlignelige på tværs af VEU-centrene. Indholdet i kontrakterne fokuserer på VEU-centrenes opgaver, som er fastlagt i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. I kontrakterne vil der blive indlagt mulighed for, at der i 2014 med virkning fra 2015 kan foretages justeringer i centrenes formål, opgaver og udgiftsstrukturer som følge af eventuelle ændringer. Kontraktmodellen indeholder 3 indsatsområder, 3 resultatmål og 15 indikatorer, der alle er centralt fastsat af ministeriet. Resultatmål og indikatorer er gældende for en 1-årig periode af gangen. Undervisningsministeriet vurderer årligt, om kontrakten er målopfyldt og der kan max. opnås 15 point via de 15 indikatorer. For at sikre en passende balance mellem opgaverne er der differentieret vægtning af de tre indsatsområder. VEU-centrene har mulighed for at opnå følgende former for bonus, der udbetales ultimo 2014: 1. Bonus på 0,2 mio. kr. ved 60 pct. opfyldelse af kontrakt. 2. Yderligere bonus på 0,2 mio. kr. ved 80 pct. opfyldelse af kontrakt. 3. Yderligere bonus på 0,1 mio. kr. ved 100 pct. opfyldelse af kontrakt. 4. De midler, der eventuelt ikke bliver udbetalt via ovenstående principper, fordeles som en yderligere bonus til de VEU-centre, der opfylder kontrakten 100 pct. Størrelsen af denne bonus afhænger således af mængden af de resterende midler. Der vil være en øvre grænse for bonus på i alt 1,2 mio. kr. VEU-centrene skal afrapportere årligt til Undervisningsministeriet i henhold til centralt udarbejde afrapporteringsskemaer. Første afrapporteringsperiode vil være kvartal 2014, Side 6 af 14

7 afrapporteringen sker pr. 1. november Næste afrapporteringsperiode vil være 4. kvartal kvartal 2015, afrapporteringen sker pr. 1. november VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner med VEU-center Østjylland: de strategiske indsatsområder, resultatmål og indikatorer, er formuleret i strategien. Handleplan 2014 I 2014 arbejdes med en fælles handleplan, der giver indgangene mulighed for at tilføje lokale handlinger/initiativer. Handleplanen har det primære formål at understøtte VEU-center Østjylland og de medvirkende institutioners opgaveløsning og samarbejde om at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til den grundlæggende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesindsats. Mens den 2-årige udviklingskontrakt mellem bestyrelsen for den institution, der varetager VEU-centerfunktionen og Ministeriet for Børn og Undervisning udgør det strategiske styringsredskab for både VEU-center Østjylland og Ministeriet for Børn og Undervisning, er handleplanen det operationelle styringsredskab for VEU-center Østjylland. Heri beskrives konkret, hvilke initiativer VEU-center Østjylland vil igangsætte for at opfylde udviklingskontraktens krav til mål og resultater. Betænkeligheder ved de mange høje måltal Opfordring om at påpege paradokset mellem ønsket om kvalitet og de høje måltal overfor Ministeriet i forbindelse med næste afrapportering Centerrådet tager orienteringen om ny kontrakt og strategi for VEU-center Østjylland til efterretning Centerrådet godkender Handleplan for Side 7 af 14

8 5. Tema: Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier (fokusområde 1) v/sekretariatet Bilag: 5.1.: Eksempler på uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale stratgier i Østjylland. Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter muligheden for at sikre fortsat fokus på sammenhæng og synergi mellem regionale indsatsområder og udvikling af uddannelsestiltag/- pakker. Sekretariatet indstiller endvidere, at Centerrådet drøfter muligheden for at understøtte skolernes udvikling af uddannelsesforløb, der støtter op om de lokale og regionale strategier. Sagsfremstilling Centerrådet besluttede på sit møde den 7. januar 2013, at Centerrådet ville have fokus på fire strategiske temaer, hvor et af dem er uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier. På det fælles Centerråds- og direktørmøde mandag den 3. juni 2013 besluttede Centerrådet, at VEU-center Østjylland skal være best in class til at styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt. en blev truffet på baggrund af indlæg om fokuspunkt 4 Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder fokus på samspil mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. Til denne beslutning blev der knyttet en række handlinger med henblik på at skabe større sammenhæng og forståelse mellem den regionale erhvervsstrategi og den enkelte kommunes erhvervsindsats i relation til konsulenternes virksomhedsopsøgende arbejde. De konkrete handlinger var at: øge kendskabsniveauet til den regionale erhvervsstrategi i de enkelte mødefora og sikre fortsat fokus på sammenhæng og synergi mellem regionale indsatsområder og udvikling af uddannelsestiltag/-pakker. Skolerne i VEU-center Østjylland har udviklet en række uddannelsesforløb for ansatte og ledige, der understøtter Region Midtjyllands vækststrategi og de lokalt prioriterede indsatsområder. Forløbene tilrettelægges primært lokalt på uddannelsesinstitutionerne i samarbejde/dialog med relevante aktører f.eks. jobcentre, efteruddannelsesudvalg, faglige organisationer og virksomheder. til drøftelsen om hvordan fortsat fokus på sammenhæng og synergi mellem regionale indsatsområder og udvikling af uddannelsestiltag/-pakker sikres? Det merkantile område arbejder med branchestrategier i forhold til håndtering af efteruddannelse. VUC er fundamentet for at komme videre med efteruddannelse. VUC Århus har lavet rullende optag i forbindelse med forløb for udfaldstruede. Tænk hvis erhvervsskolerne kunne det samme. De enkelte skoler er i fuld gang med at tænke strategier i forhold til at være på forkant. Stor opgave med at få talt erhvervsuddannelserne op. Stik fingeren i jorden i forhold til kompetencebehov. Få hjælp fra LBR i forhold til f.eks. jobrotation. Italesæt diskussionen om lavest mulige omkostningsniveau (problematikken om f.eks. sygeplejersker, der udfører SOSU-medarbejderes job). Side 8 af 14

9 Opfordring om at drøfte temaet på næste fælles centerråds- og direktørmøde med henblik på at inspirere og udvikle de enkelte skolers eksisterende udbud. til drøftelsen om hvordan understøttes skolernes udvikling af uddannelsesforløb, der støtter op om de lokale og regionale strategier? Opfordring om at have fokus på hvilke kompetencebehov, der efterspørges i fremtiden (jobåbninger). Indsaml systematisk viden om konkrete behov med udgangspunkt i konsulenternes viden. Fare for at vi kommer bagefter jobåbningerne. Opfordring om at arbejde lokalt med netværksklyngebegrebet blandt de, der har behovet. Oplevelsesøkonomi og energiområdet er områder i vækst, hvor der er et stort efteruddannelsesslæb På baggrund af drøftelserne har Centerrådsmedlemmerne fokus på tiltag, der kan sikre sammenhæng og synergi mellem regionale indsatsområder og udvikling af uddannelsestiltag/- pakker På baggrund af drøftelserne understøtter Centerrådsmedlemmerne skolernes udvikling af uddannelsesforløb, der støtter op om de lokale og regionale strategier. Side 9 af 14

10 6. Centerrådets fokus i 2014 v/sekretariatet Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet drøfter og beslutter Centerrådets strategiske fokusområder for Sagsfremstilling Centerrådsmøderne har i 2013 haft fokus på at udbygge og styrke Centerrådets uddannelsesstrategiske rolle, ved at beskæftige sig med nedenstående 4 fokuspunkter, der blev udarbejdet på baggrund af resultatseminaret i november 2012 og midtvejsafrapporteringen: Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier Uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og beskæftigelsesregionens strategiske mål. Livslang læring Livslang læring på individniveau skal sikre, at alle med tilknytning til arbejdsmarkedet, har de nødvendige grundlæggende kompetencer På virksomhedsniveau skal livslang læring sikre, at virksomhederne indarbejder kompetencestrategier i deres samlede strategi, som udgangspunkt for den konkrete kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere. Udbudskoordinering Udbudskoordineringen skal ske både mellem institutionerne i de enkelte VEU-centre og på tværs af VEU-centrene, når der er mere end én udbyder af en FKB. Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fokus på samspil mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. På det fælles centerråds- og direktørmøde den 23. september 2013 besluttede Centerrådet, fortsat at sætte fokus på, hvordan det kan styrke og udvikle samarbejdet mellem de tre politikområder såvel regionalt som lokalt - indsatsområde 3 i den nye Udviklingskontrakt for Ambitionen er stadig at være Best in Class. Med afsæt i ovenstående samt Indsatsområde 3 i Udviklingskontrakten foreslår Sekretariatet følgende 3 fokusområder i 2014: Strategisk samarbejde mellem de tre politikområder Fortsat fokus på at styrke og udvikle samarbejdet mellem institutioner, der repræsenterer de tre politikområder, herunder den organisatoriske udvikling, der understøtter den strategiske målopfyldelse. Uddannelsesforløb, der understøtter lokale og regionale strategier Fortsat fokus på uddannelsesforløb, der understøtter kommunale erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag, Vækstforums indsatsområder og beskæftigelsesregionens strategiske mål. Kompetencevurdering og uddannelse af ledige Fokus på lokalt samarbejde mellem VEU-centret og aktører på beskæftigelsesområdet om kompetencevurdering og uddannelse af ledige. Forslag om at der også i 2014 er fokus på udbudskoordinering i forhold til at sikre rentabel drift i forbindelse med garantikurser. Udbudskoordineringen skal ske både mellem institutionerne i de enkelte VEU-centre og på tværs af VEU-centrene, når der er mere end én udbyder af en FKB Centerrådet godkendte Centerrådets strategiske fokusområder for 2014 med en tilføjelse om udbudskoordinering. Udbudskoordineringen skal ske både mellem institutionerne i de enkelte VEU-centre og på tværs af VEU-centrene, når der er mere end én udbyder af en FKB. Side 10 af 14

11 7. Orientering fra VEU-sekretariatet v/sekretariatet Indstilling Sekretariatet indstiller, at Centerrådet tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Procedure for udpegning af medlemmer til Centerrådet Centerrådets funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Funktionsperioden for det nuværende centerråd løber frem til 30. april 2014, hvorfor der skal nyudpeges medlemmer til centerrådet for perioden 1. maj 2014 til 30. april Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver partnerskoler og AARHUS TECH vil i løbet af 1. kvartal 2014 anmode partnerskolernes bestyrelser om at udpege et medlem til Centerrådet og meddele, hvem der er udpeget senest ved udgangen af maj Mødeplan 2014 Centerrådets mødeplan for 2014: Mandag den 10. marts 2014 kl Centerrådsmøde, Social- og Sundhedsskolen Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mandag den 16. juni 2014 kl Centerrådsmøde, sted oplyses senere. Mandag den 1. september 2014 kl fælles Centerrådsmøde med direktører, sted oplyses senere. Mandag den 20. oktober 2014 kl Centerrådsmøde, sted oplyses senere. 1. Centerrådet tager orienteringen til efterretning. Side 11 af 14

12 8. Gensidig orientering v/repræsentanter fra følgende mødefora: Vækstforum Kompetencerådet RBR LBR Øvrige RBR i Region Midtjylland har nedsat en task force med henblik på, at flere unge tager en erhvervsuddannelse. For at sikre at den rette kvalificerede arbejdskraft er til stede også på sigt skal task forcen understøtte lokale, regionale og landsdækkende aktiviteter og politiske tiltag, der kan være med til at genskabe fascinationen af fagligheden og dygtigheden i de erhvervsfaglige uddannelser og dermed tilskynde flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Task forcen består af: Formanden for beskæftigelsesrådet 2 repræsentanter for Det Regionale Beskæftigelsesråd i Midtjylland 1 repræsentant fra Aarhus Kommune 1 repræsentant fra en kommune i den vestlige del af regionen 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner i Midtjylland (1 fra det tekniske område og 1 fra det merkantile område) 2 repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (arbejdsgivere og arbejdstagere) 1 repræsentant fra Vækstforum Læs mere om Task forcens opgaver her Beskæftigelseskonferencen i april 2014 handler om virksomhedskontakten og hvordan vi får uddannelse og beskæftigelse til at hænge bedre sammen, så det giver beskæftigelse og ikke mere uddannelse. Vækstforum er søgende i forhold til at inddrage uddannelsesområdet. Der er ikke et mindre fora på regionalt niveau i forhold til uddannelse. - Side 12 af 14

13 9. Eventuelt og næste møde v/jens Christian Sørensen Sagsfremstilling Næste møde: Mandag den 10. marts 2014 kl Vært: Centerrådsmøde, Social- og Sundhedsskolen Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Næstformanden ønskede, at det påføres deltageroversigten om man er fraværende uden afbud. - Side 13 af 14

14 Deltagere Centerråd Britta Bang Cliff Præstegaard Hans A. Sørensen Hans-Jørgen Hørning Jens Chr. Sørensen Johan Schmidt Kirsten Normann Andersen TH. LANGS HF & VUC Handelsfagskolen Learnmark, Horsens Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Horsens HF & VUC Bygholm Landbrugsskole Århus Social- og Sundhedsskole Afbud Fraværende uden afbud Fraværende uden afbud Fraværende uden afbud Fraværende uden afbud Leo Jensen Århus Købmandsskole Peter Bonfils VUC Århus Fraværende uden afbud Peter Bæk AARHUS TECH Afbud Sonja Mikkelsen Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Afbud Svend Skov Jensen Tekniske Skole Silkeborg Afbud Thomas Møller Jordbrugets Uddannelsescenter Århus Fraværende uden afbud Thor Jensen VIA University College Afbud Viggo Thinggaard Handelsskolen Silkeborg Afbud Tilforordnede Annette E. Lauridsen Jørgen Thyde John Hermansen Steen Rønnow Sekretariatet Niels Petterson Dorthe Jensen Annike V. Martínez AARHUS TECH AOF Midtjylland Det Regionale Beskæftigelsesråd Midtjylland Region Midtjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland Fraværende uden afbud Side 14 af 14

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag 1. september 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Århus Social- og Sundhedsskole Olof Palmes Allé 35 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/vqjod

Læs mere

VEU Center Østjylland

VEU Center Østjylland Lovgrundlag 13 VEU-centre Medlemmer af VEU-Centerr Centerråd Østjylland Per Bergenhagen Johan Schmidt Henrik Dybdahl Svend Skov Jensen Viggo Thinggaard Hans-Jørgen Hørning H Sonja Mikkelsen Thomas MøllerM

Læs mere

Centerrådet i VEU-Center Østjylland

Centerrådet i VEU-Center Østjylland Centerrådet i VEU-Center Østjylland Referat fra møde med Centerrådet i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 4. oktober 2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Sted: Jordbrugets UddannelsesCenter Århus (JU Beder)

Læs mere

Endeligt referat Centerrådsmøde

Endeligt referat Centerrådsmøde Endeligt referat Centerrådsmøde Mødedato: Mandag den 4. marts 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Mødelokale 1 Mødeleder: Jens Chr. Sørensen

Læs mere

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side

Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L. Næste side Vælg fuld skærmstørrelse: Tast ctrl + L Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse VEU-centrene er et samarbejde Et

Læs mere

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland

Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Referat fra møde i VEU-Centerråd Østjylland Mødedato: 7. juni 2010 Tidspunkt: 12:00 15:00 Sted: AARHUS TECH Referent/dato: Niels Petterson/11. juni 2010 Journalnr.: - Deltagere: Afbud: Dokumentnavn: Svend

Læs mere

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010

FORRETNINGSORDEN 26/3 2010 26/3 2010 Revideret 3/6 2014 Forretningsorden for Centerråd ved VEU Center Fyn 1 - Sammensætning Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland

Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Endeligt referat Centerrådet og Direktørgruppen i VEU-Center Østjylland Mødedato: Mandag den 7. marts 2011 Tidspunkt: Kl. 14-16 Sted: Handelsfagskolen, Skåde Skovvej 2. 8270 Højbjerg Mødeleder: Peter Bæk

Læs mere

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl

Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl 1/10 AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden fælles Centerråds- og direktørmøde Mødedato: Mandag den 23. september 2013 Tidspunkt: Kl. 14.00 16.00 Sted: Mødeleder: Referent:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011

Handleplan for. VEU-Center Østjylland. Dækningsområde 5. Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Handleplan for VEU-Center Østjylland Dækningsområde 5 Perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 1 1. Handleplanens formål Handleplanens overordnede formål er at understøtte VEU-Center Østjyllands og

Læs mere

Dagsorden Centerrådet

Dagsorden Centerrådet AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Dagsorden Centerrådet Mødedato: Mandag den 30. april 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Teknisk Skole Silkeborg. Kursuscentret.

Læs mere

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre

Virksomheder Medarbejdere Ledige. Målrettet opkvalificering. Udviklingskontrakt. VEU-centre VEU Center Syd Virksomheder Medarbejdere Ledige Skoler Målrettet opkvalificering Jobcentre A-kasser Fagforeninger Udviklingskontrakt VEU-centre VEU centre Formål Mere kvalitet og større effekt af AMU

Læs mere

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30

Beslutningsreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 sreferat fra Formandskabsmøde, RAR Østjylland 15. februar 2016 Kl. 8.30 9.30 Deltagere: RAR: Viggo Thinggaard, Jacob B. Wätjen, Hans Halvorsen AMK: Karl Schmidt, Henrik Christensen, Niels Christian Nielsen

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro

BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro Dagsorden BESLUTNINGSREFERAT Formandskabsmøde, RAR Østjylland 7. december 2015 Kl. 13 15, Sabro Kro 1. Opfølgning på møde med ministeren/ber/øvrige RAR 30. november 2015. 2. Opfølgning på temadrøftelsen

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret.

Stk. 2 Centerrådet kan udpege tilforordnede til at deltage i rådets møder uden stemmeret. Forretningsorden for Centerrådet 1 Sammensætning: Centerrådet sammensættes af et bestyrelsesmedlem fra hver udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser og et fra hvert VUC, som har hjemsted i VEU-centrets geografiske

Læs mere

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012

VEU-center Aalborg/Himmerland. Onsdag d. 21. november 2012 VEU-center Aalborg/Himmerland Onsdag d. 21. november 2012 VEU-Center Aalborg/Himmerland organisation Bestyrelse AMU Nordjyllands bestyrelse Centerråd Bestyrelsesmedlemmer fra skolerne VEU-udvalg Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst

Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst Referat Centerrådsmøde i VEU-Center MidtØst 7. maj 2012 14-05-2012/boch 1/13 Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand Mercantec David Møller, næstformand Randers HF og VUC Afbud Søren Sørensen, næstformand

Læs mere

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014

2. afrapportering. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. Februar 2014 2. afrapportering Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Læring og erfaringer... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1 Første seminar

Læs mere

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer

- få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Brug jobrotation - få efteruddannet jeres medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår har I sidst

Læs mere

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst

Referat - centerrådsmøde VEU-Center MidtØst Deltagere: Afbud Gert Ringgaard, formand David Møller, næstformand Mercantec Randers HF og VUC Søren Sørensen, næstformand Tradium Afbud Kirsten Holmgaard Direktør, Mercantec Bodil Otto Den Kommunale Højskole

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde Centerrådsmøde den 6. januar 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 6. januar 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: AARHUS TECH Halmstadgade 6 8200 Aarhus N Link til kort: http://map.krak.dk/m/nwxmi Ved

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015

Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Kontrakt for VEU-center Østjylland 2014-2015 Revideret november 2014 1 Kontraktens formål og rammer VEU-centrene har til formål at medvirke til at skabe større fokus på kvalitet og effekt i forhold til

Læs mere

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER

nr.: 20.4.3. følgende første møde vedtægtens formand og øverste leder indsigt i og som øvrigt stk. 4 her. OPGAVER 1 Den 24. febr. 2011 Bestyrelsesmødet den 24. februarr 2011. Bilag nr.: 20.4.3. FORRETNINGSORDEN OG INSTRUKSER Forretningsorden og instrukser for bestyrelsen ved Århus Social og Sundhedsskole. I henhold

Læs mere

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag

Notat. EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Regionshuset Viborg Notat Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk EUD udbudsrunde 2017 - notat om indstillingsgrundlag Forretningsudvalget

Læs mere

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra LBR-mødet den 3. december 2013 R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd og dialogmøde med BEU Mødedato 25. marts 2014 Mødetid Kl. 11.00-14.00 Mødested Mødelokale 1 Ringkøbing Rådhus Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer.

Dagsorden. Velkommen til Nordfyns nye lokale beskæftigelsesråd kort præsentation af de enkelte medlemmer. N o r d f y n Mødedato: Mandag den 25. august 2014 Vesterled 8 5471 Søndersø Tel +45 64 82 82 30 Fax +45 64 82 82 40 Møde i Det lokale Beskæftigelsesråd Journal nr. 20140825 www.nordfynskommune.dk Ref.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/33 Konstituerende og ordinært Centerrådsmøde den 16. juni 2014 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort:

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013

Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Bliv klogere på jobrotation og kompetenceudvikling og hvordan det bruges i samspil 9. oktober 2013 Hvordan kommer virksomhederne i gang med at efteruddanne medarbejderne hvad kan VEU Centrene hjælpe med?

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. august 2014 kl. 16.00 til 18.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Søren Clausen, SOSU Sjælland Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 7 Mødedato: 14. august 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Ingerlise Thaysen (Afbud) Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Pædagogisk assistent

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 15. maj 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere:, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen, Nordvestsjællands

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag 16. juni 2014 Kl. 14.00-16.30 Sted: Århus Købmandsskole Sønderhøj 9 8260 Viby J Link til kort: http://map.krak.dk/m/7o3rz Lokale: 206 Parkering: Det er

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg Mødedato: Den 23. juni 2014 kl.

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANT I ET LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD

ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANT I ET LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD ARBEJDSGIVERREPRÆSENTANT I ET LOKALT BESKÆFTIGELSESRÅD Arbejdsgiverrepræsentant i et Lokalt Beskæftigelsesråd Dansk Arbejdsgiverforening 2008 Vester Voldgade 113 1790 København V Forord Velkommen som arbejdsgiverrepræsentant

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde

Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Endeligt referat - Centerråds- og direktørmøde Tidspunkt: Mandag den 22. juni 2015 Kl. 14.00-16.00 Sted: HK Østjylland Sødalsparken 22 8220 Brabrand Link til kort: http://map.krak.dk/m/v1qbe Lokale: VALMUEN/MÆLKEBØTTEN

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby

Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt. Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Mål, metoder, udfordringer og resultater, KOMPETENCEmidt Indlæg MEAmidt 1. marts 2011 v/marie-louise Vagnby Et par spørgsmål til dig? Har du deltaget i efter- og videreuddannelse inden for det seneste

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 28. februar 2017 kl. 14.00-16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Helle Jürgensen, Selandia CEU / Arla Foods Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen EUC NVS / HK

Læs mere

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt

Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt Heldagsseminar Kompetencerådet KOMPETENCEmidt VEU-center midt/øst Udviklingskontrakt og organisering Kirsten Holmgaard 8. april 2010 Tids- og procesplan 18.12.2009 UVM udmelder, at Mercantec skal være

Læs mere

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Gentofte Dagsorden for møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 3. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16.00 Mødet afholdes i Ungecentret, Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne

Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Dagsorden for Centerrådsmøde, VEU-center Øst og Øerne Tidspunkt: Torsdag d. 27. august 2015 Kl. 9.00-11.00 Sted: ZBC Handelsskolevej 3 4700 Næstved Lokale: Kommer senere Yderligere information: Der vil

Læs mere

PRAKSIS SOM INSPIRERER

PRAKSIS SOM INSPIRERER PRAKSIS SOM INSPIRERER Tema 2 Samarbejde på tværs Anbefalingerne til Samarbejde på tværs er lavet på baggrund af samtaler med ledere og medarbejdere fra jobcenter Mariagerfjord, Thisted og Aalborg samt

Læs mere

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre

Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Virksomhedsindsatsen under VEU og samarbejde med jobcentre Bygge- og anlægsbranchen jobrotation og voksenlærlinge som veje til kvalificeret arbejdskraft v/susanne Toftager Præsentation af VEU Center Fyn

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion

Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Styring og samspil regionalt med særlig fokus på den virksomhedsrettede indsats Oplæg v. Palle Christiansen, Regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Hvorfor virksomhedskontakt? Synliggøre job

Læs mere

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland

Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Samarbejdsaftale om analysearbejde mellem Region Midtjylland og Beskæftigelsesregion Midtjylland Indhold 1. Baggrund...1 2. Formål...1 3. Overvågningsopgaven...2 3.1 Overvågningsopgave for Region Midtjylland...2

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Endeligt referat, Centerrådsmøde

Endeligt referat, Centerrådsmøde Endeligt referat, Centerrådsmøde den 20. oktober 2014 Endeligt referat, Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet

1.1. VEU-centerfunktionen og medvirkende institutioner i VEUcentersamarbejdet Strategi for opgaveløsning og samarbejde Nedenfor præsenteres VEU-center Østjyllands mission og vision, strategi for opgaveløsning samt samarbejdsgrundlag til understøttelse af de lovgivningsmæssige intentioner

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2016-2017 Mål- og indikatorplan VERSION 07-12-2015 1 Overordnede ændringer i kontraktmodellen Kvantitative indikatorer (indsatsområde 1+2) skal udløse point for delvis målopfyldelse.

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 Tilstede Tilde Bork (udpeget af region Midtjylland) Jonna Jensen (udpeget af skolelederne i Herning kommune) Kenneth Mikkelsen (udpeget af Herning

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Konsortium: KompetenceVækst Horsens Hedensted Udfyldt af Lead-Partner: VIA Erhvervsuddannelser Dato: 25-11-2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd

LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd Den 29. august 2014 LO, FTF og DA s forslag til rammer for de nye Regionale Arbejdsmarkedsråd DA, LO og FTF er enige om nedenstående rammer for de regionale arbejdsmarkedsråd, som etableres pr. 1. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30 13. december 2012 D A G S O R D E N til 31. møde i bestyrelsen torsdag den 20. december 2012 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af møde den 30. august 2012 Orientering:

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 10 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Rotationsprojekt og kompetenceudvikling i inklusion

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Referat fra møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 27. november 2006 Starttidspunkt 14:00 Sluttidspunkt: 16:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Tom H. Thomsen. Suppleant Søren

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest

FVU-plan, 2010-11: VUC Vest FVU-plan, 2010-11: VUC Vest På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den

Læs mere

Endeligt referat Centerrådet og direktører

Endeligt referat Centerrådet og direktører AARHUS TECH telefon: 70 20 40 20 web: www.veu-ostjylland.dk Endeligt referat Centerrådet og direktører Mødedato: Mandag den 13. august 2012 Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Sted: Mødeleder: Bygholm Landbrugsskole,

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 24. maj kl. 16 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Kim Overbye, Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Stine Mortensen, Ingrid Bason, Dorthe Schmidt

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 17. juni 2009 kl. 14:30 i Mødelokale SDP Indholdsfortegnelse 030. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Beskæftigelsesudvalget 54 031. Drøftelse af 1. udkast

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Punkt 2. Strategien for VIA 2015-17 (20 min) Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesrådet for Bandagistuddannelsen Sted: VIA University College Campus Aarhus N Hedeager 2 8200 Aarhus N Mødedato: Den 12. januar 2015 kl. 12.00 15.00

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 04.12.2012 i Alkoholbehandlingen Skolebakken 137, Esbjerg SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Opfølgning på Jobcentrets indsats. Beskæftigelsesregionens opfølgningsrapport

Læs mere