ÆNDRINGSFORSLAG 1-48

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-48"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2011/2096(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-48 Krišjānis Kariņš (PE v01-00) om en køreplan for et fælles europæisk transportområde mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem (2011/2096(INI)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /27 AM\ doc

3 1 Niki Tzavela Punkt 1 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre energiafhængig; 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere bæredygtig og effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål, til at gøre Unionen mindre energiafhængig og til fuldt ud at integrere EU's regioner med henblik på at gøre dem konkurrencedygtige på verdensmarkedet; anfører, at dette ligeledes vil fremme økonomisk vækst og jobskabelse; 2 Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij Punkt 1 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre energiafhængig; 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv og konkurrencedygtig transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre energiafhængig; 3 Britta Thomsen AM\ doc 3/27 PE v01-00

4 Punkt 1 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre energiafhængig; 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre energiafhængig af særligt ustabile og udemokratiske regimer; Or. da 4 Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov Punkt 1 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål og til at gøre Unionen mindre energiafhængig; 1. erkender, at EU skal bevæge sig hen imod en mere effektiv transportsektor, som bidrager til opfyldelsen af dens emissionsreduktionsmål, til at gøre Unionen mindre energiafhængig, samt til at fremme dens konkurrenceevne og vækst; 5 Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij Punkt 1 a (nyt) 1a. henleder opmærksomheden på de mange initiativer, som EU har taget for at fremme den europæiske transportsektors konkurrenceevne og effektivitet, herunder PE v /27 AM\ doc

5 Eurovignetten, anvendelsen af intelligente transportsystemer, brændstofeffektivitet for køretøjer og mærkning af dæk; 6 Britta Thomsen Punkt 1 a (nyt) 1 a. Påpeger, at transportsektoren tegner sig for over en fjerdedel af EU's samlede CO2-udledning, og at transportsektorens CO2-udslip er i fortsat vækst, og hvis denne udvikling for alvor skal ændres, skal man omstille transportsektoren til nye grønne teknologier; Or. da 7 Rolandas Paksas Punkt 1 a (nyt) 1a. understreger, at mangelen på infrastruktur til fremme af energieffektivitet inden for transportsektoren bør afhjælpes, og at sektoren i højere grad bør forpligte sig til at iværksætte foranstaltninger med henblik herpå, da energibesparelser er og bliver den billigste, reneste og mest sikre form for energi; Or. lt AM\ doc 5/27 PE v01-00

6 8 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 1 a (nyt) 1a. erkender transportsektorens væsentlige bidrag til EU's industripolitik, konkurrenceevne og handelsbalance; anfører, at i 2009 udgjorde eksporten af maskiner og udstyr inden for transportsektoren i alt 454,7 mia. EUR, hvilket er 41,5 % af den samlede eksport til landene uden for EU-27; anfører endvidere, at i 2009 havde EU det største overskud i handelen med maskiner og udstyr inden for transportsektoren (112,6 mia. EUR) og transporttjenester (21,5 mia. EUR); Or. ro 9 Britta Thomsen Punkt 2 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; udgår Or. da PE v /27 AM\ doc

7 10 Rolandas Paksas Punkt 2 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; opfordrer til indførelse af et nyt finansielt instrument inden for de finansielle rammer for , således at planer for mobilitet i byområder kan samfinansieres; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede og alsidige politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører og omfatter de forskellige interessenter, herunder lokale og regionale myndigheder, infrastrukturplanlæggere, transportvirksomheder og offentligheden; henleder opmærksomheden på, at det er uomgængeligt, at indførelsen af væsentlige tekniske forbedringer af bilteknologien kobles til overholdelsen af emmissionsgrænseværdierne for støj og luftkvalitetsstyring; Or. lt 11 Krišjānis Kariņš Punkt 2 2. understreger, at energisparepolitik for 2. understreger, at politik vedrørende AM\ doc 7/27 PE v01-00

8 transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; energibesparelser og emissionsreduktion inden for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen, samt at der kun kan fastsættes nye målsætninger, hvis der er bred enighed blandt alle involverede parter, og såfremt målene kan opfyldes ved gennemførelse af allerede opnåede teknologiske fremskridt; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 12 Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov Punkt 2 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke nødvendigvis hæmmer mobiliteten, og at normer for brændstofeffektivitet vil fremme EU's konkurrenceevne samt innovation, samtidig med at sådanne normer vil resultere i væsentlige besparelser for virksomheder og forbrugere ud fra en livscyklusanalyseberegning; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 13 Claude Turmes PE v /27 AM\ doc

9 for Verts/ALE-Gruppen Punkt 2 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 2. understreger, at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen transportformerne imellem; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 14 Marian-Jean Marinescu Punkt 2 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på konkurrenceevnen; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 2. understreger, at energisparepolitik for transportsektoren ikke må hæmme mobiliteten, og at ethvert krav om emissionsreduktion skal evalueres med hensyn til indvirkningen heraf på eupæisk industris konkurrenceevne; anfører, at man kun kan opnå en ressourceeffektiv transportsektor via afbalancerede og integrerede politiske tiltag, der fremstår som rette incitamenter for de økonomiske aktører; 15 Krišjānis Kariņš AM\ doc 9/27 PE v01-00

10 Punkt 2 a (nyt) 2a. henleder opmærksomheden på, at der ligger et stort potentiale i energibesparelser og vedvarende energi inden for transportsektoren; understreger, at energi- og klimamålene for transportsektoren kan opfyldes ved at anvende en blanding af forskellige energikilder og ved at udnytte de eksisterende muligheder for energibesparelse; 16 Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov Punkt 2 a (nyt) 2a. anfører, at mange teknologiske nyskabelser for brændstofeffektivitet allerede er blevet markedsført; 17 Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov Punkt 2 b (nyt) 2b. understreger betydningen af at fremme elektromobilitet for at opfylde EU2020-målene; henstiller indtrængende PE v /27 AM\ doc

11 til Kommissionen og medlemsstaterne hurtigt at vedtage fælles interoperable normer og at indføre opladningsinfrastrukturer i hele EU; 18 Rolandas Paksas Punkt 3 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov; 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens samt intelligente transportsystemers og - tjenesters enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at øge transportsektorens forpligtelser med hensyn til teknologi, samt at fremme en mere effektiv tilrettelæggelse af transporttjenester; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov; Or. lt 19 Britta Thomsen Punkt 3 AM\ doc 11/27 PE v01-00

12 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov; 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport - specielt i sammenhæng med et fremtidigt energisystem, hvor elektrificeret transport spiller en afgørende rolle; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov; Or. da 20 Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov Punkt 3 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov; 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov, såvel for enkeltpersoner som for virksomheder; PE v /27 AM\ doc

13 21 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 3 3. fremhæver informations- og kommunikationsteknologiens enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi kan bidrage til at begrænse rejsebehov; 3. fremhæver såvel informations- og kommunikationsteknologiens som intelligente transportsystemers (ITS)enorme potentiel med hensyn til at begrænse transportemissioner inden for person- og godstransport; understreger nødvendigheden af at fremme innovative løsninger, såsom optimal planlægning af ruter, kombineret transport eller informationsudveksling mellem køretøjer og infrastruktur; minder om, at brugen af informations- og kommunikationsteknologi, og især af videokonferencer, kan bidrage til at begrænse rejsebehov; Or. ro 22 Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij Punkt 3 a (nyt) 3a. understreger nødvendigheden af løsninger, som indebærer intermodal transport; anfører endvidere, at ingen af transportformerne alene kan opfylde alle krav, da der er et klart behov for en smartere kombination af luft-, vej-, jernbane- og skibstransport; AM\ doc 13/27 PE v01-00

14 23 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 3 a (nyt) 3a. mener, at brugen af ITC inden for vejtransportsektoren og dens grænseflader med andre transportformer i væsentlig grad vil bidrage til at forbedre præstationer på miljøområdet, effektivitet (herunder energieffektivitet), vejtransportsikkerhed (herunder transport af farligt gods), den offentlige sikkerhed og mobiliteten for varer og passagerer, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer behørigt, og at konkurrenceevnen og beskæftigelsen øges; for at sikre en koordineret og effektiv anvendelse af ITS i hele EU er det nødvendigt at indføre en række specifikationer, herunder standarder, fra sag til sag; sådanne standarder bør indføres i forbindelse med følgende prioriterede aktioner og områder: tilrådighedsstillelse af information på EUplan om multimodale transportmuligheder; tilrådighedsstillelse af EU-dækkende tidstro trafikinformationstjenester; data og procedurer, som gør det muligt, om nødvendigt, at give brugerne et gratis mindstemål af standardinformation vedrørende vejtrafiksikkerhed; tilrådighedsstillelse, på et harmoniseret grundlag, af ecall-systemet, som gøres interoperabelt i hele Unionen; tilrådighedsstillelse af informationstjenester vedrørende sikrede parkeringspladser for lastvogne og erhvervskøretøjer; samt indførelse af reservationsfaciliteter for sikrede parkeringspladser for sådanne køretøjer; PE v /27 AM\ doc

15 Or. ro 24 Marian-Jean Marinescu Punkt 3 a (nyt) 3a. understreger den bydende nødvendighed af at tilpasse iktstandardiseringspolitik til markedsudviklingen, hvilket kræver interoperabilitet, som vil bidrage til at fremskynde arbejdet med tekniske standarder for elbiler samt intelligente net og målere, med henblik på gennemførelse inden 2012; 25 Bendt Bendtsen, Lambert van Nistelrooij, Gunnar Hökmark Punkt 3 b (nyt) 3b. gentager Parlamentets udtalelse om, at der er behov for mere udbredt anvendelse af modulvogntog; at disse er en bæredygtig løsning, der bidrager til en større energieffektivitet i forbindelse med vejtransport; anerkender endvidere, at landenes divergerende bestemmelser om modulvogntog er en hindring for øget anvendelse af denne vejtransportform ved grænseoverskridende transport; opfordrer Kommissionen til at undersøge, hvilke divergerende bestemmelser der let kan harmoniseres, og hvordan det kan sikres, at modulvogntog udgør en større del af AM\ doc 15/27 PE v01-00

16 den grænseoverskridende transport; 26 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 3 b (nyt) 3 b. anfører, i lyset af at ITS-applikationer og tjenester kræver nøjagtige og pålidelige data og ditto information om placering, at der er behov for infrastrukturer, der anvender satellitteknologi eller andre avancerede teknologier, således at kravene om præcision kan opfyldes; avancerede teknologier, som f.eks. radiofrekvensidentifikation (RFID) eller Egnos/Galileo, vil kunne anvendes til gennemførelse af ITS-applikationer, især til lokalisering og sporing af transitgods, herunder intermodal transport; Or. ro 27 Krišjānis Kariņš Punkt 4 4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til fremme af transporteffektivitet, og støtter Kommissionens strategiske tiltag med henblik herpå; mener, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater; 4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til fremme af transporteffektivitet, og støtter Kommissionens strategiske tiltag med henblik herpå; påpeger, at der er behov for et delprogram for mobilitet, som skal øge transporteffektivitet, f.eks. ved at fremme PE v /27 AM\ doc

17 intelligente og driftskompatible rutesystemer for alle transportformer, som anvender systemer som f.eks. Galileo, SESAR, ERTMS, etc.; mener endvidere, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater; 28 Britta Thomsen Punkt 4 4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til fremme af transporteffektivitet, og støtter Kommissionens strategiske tiltag med henblik herpå; mener, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater; 4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til fremme af transporteffektivitet, og støtter Kommissionens strategiske tiltag med henblik herpå; mener, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater samt yderligere forskning i integration af stadigt større mængder af vedvarende energi i samspil med et mere intelligent energisystem, hvor elektrificeret transport er en central del af løsningen; Or. da 29 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 4 4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til fremme af transporteffektivitet, og støtter Kommissionens strategiske tiltag med 4. påpeger, at europæisk forskning kan skabe nye løsninger til reduktion af CO2- emissioner og fremme af effektivitet inden for transportområdet, og støtter AM\ doc 17/27 PE v01-00

18 henblik herpå; mener, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater; Kommissionens strategiske tiltag med henblik herpå; mener, at der er behov for mere effektive måder til markedsføring af forskningsresultater; Or. ro 30 Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer Kommissionen til for alle transportformer og på en omkostningseffektiv måde at fremme udvikling og anvendelse af innovative løsninger, der forbedrer køretøjers energieffektivitet (f.eks. spoilere til lastbiler og andre former for forbedret aerodynamik eller drift); 31 Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen Punkt 4 a (nyt) 4a. opfordrer Kommissionen, Rådet, de lokale myndigheder og industrien til at sætte debatten om "el-dreven transport" på dagsordenen i en velafbalanceret kontekst, herunder potentialet for det ekspanderende marked for el-cykler og de mangeårige erfaringer med el-drevne sporvogne og tog inden for kollektiv trafik; PE v /27 AM\ doc

19 32 Marian-Jean Marinescu Punkt 4 a (nyt) 4a. gentager, at brændstofdiversificering og forbedring af energisikkerheden er to vigtige udfordringer for EU's transportsektor, og at elektricitet produceret i hjemmet på basis af forskellige energikilder kan bidrage væsentligt hertil; 33 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 4 a (nyt) 4a. understreger betydningen af SESAR (forskning i lufttrafikstyring i det fælles europæiske luftrum) med henblik på etablering af "et fælles europæisk luftrum", og opfordrer til certificering af EGNOS, eftersom dette er overordentligt vigtigt for den civile luftfart; Or. ro 34 Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen AM\ doc 19/27 PE v01-00

20 Punkt 4 b (nyt) 4b. understreger, at Den Europæiske Union bør opretholde sin stærke stilling på verdensmarkedet for bæredygtig transport og mobilitetsprodukter, som f.eks. jernbanesignal- og infrastruktursystemer, samt software for mobilitetskontrol; kræver derfor, at EU øger sin indsats på området for forskning i og udvikling af bæredygtig overfladetransport; 35 Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen Punkt 5 5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer tillægges større betydning i EU's energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; 5. minder om, at VE-direktivet ikke tager højde for indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC), og at emissionerne fra ILUC derfor endnu ikke indgår i livscyklusanalyseberegningerne for drivhusgas; understreger nødvendigheden af at afstå fra at tillægge biobrændstoffer større betydning i EU's energimix, indtil bæredygtighedskriterierne er blevet opgraderet, især via råvarespecifikke faktorer for indirekte ændringer i arealanvendelsen; kræver endvidere streng kontrol og håndhævelse på stedet for at sikre, at disse kriterier opfyldes; anfører ikke desto mindre, at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; PE v /27 AM\ doc

21 36 Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov Punkt 5 5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer tillægges større betydning i EU's energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; 5. slår til lyd for, at reelt bæredygtige biobrændstoffer tillægges betydning i EU's energimix; opfordrer Kommissionen til snarest at fremsætte et lovgivningsforslag om indirekte ændringer i arealanvendelsen (ILUC); understreger de miljømæssige og økonomiske fordele for EU's industri ved at gå over til produktion på basis af andengenerationsbiobrændstof; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, således at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen, herunder kontrollerbare reduktioner af drivhusgasemissioner; 37 Krišjānis Kariņš Punkt 5 AM\ doc 21/27 PE v01-00

22 5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer tillægges større betydning i EU's energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; 5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer, især andengenerationsbiobrændstof, tillægges større betydning i EU's energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; 38 Marian-Jean Marinescu Punkt 5 5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer tillægges større betydning i EU's energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; 5. slår til lyd for, at bæredygtige biobrændstoffer tillægges større betydning i EU's energimix; anfører imidlertid, at indførelse af en højere procentdel af biobrændstoffer skal forberedes, kommunikeres og gennemføres omhyggeligt, samt harmoniseres på EUniveaul, at alle relevante interessenter skal være parate til levere den ønskede brændselssammensætning på tidspunktet for indførelse af den pågældende ændring, og at de offentlige myndigheder skal forklare følgerne af eventuelle ændringer af brændselssammensætningen; PE v /27 AM\ doc

23 39 Krišjānis Kariņš Punkt 5 a (nyt) 5a. mener, at en diversificering af energikilder er nødvendig for forsyningssikkerheden, og er i denne henseende af den opfattelse, at alle nye incitamenter på skatteområdet skal garantere en bæredygtig og konkurrencedygtig energimix inden for transportsektoren; 40 Britta Thomsen Punkt 5 a (nyt) 5 a. erkender at en elektrificering af transportsektoren koblet med indførelsen af mere vedvarende energi i elsektoren er et af nøgleredskaberne til at mindske udledningen af drivhusgasser; særligt bør elektrificeringen fokusere på den lettere persontransport i form af elbiler, hvorimod biobrændsler bør anvendes til tungere godstransport og på sigt lufttransport; det store potentiale elbilerne har, kan dog kun realiseres, hvis der tages de nødvendige regulatoriske og lovgivningsmæssige skridt hertil, og de eksisterende barrierer nedbrydes; Or. da AM\ doc 23/27 PE v01-00

24 41 Antonio Cancian Punkt 5 a (nyt) 5a. understreger, at det er af afgørende betydning at mindske administrative byrder for at kunne opnå fuldstændig driftskompatibilitet på de europæiske jernbaner; især godkendelsesprocedurerne for rullende jernbanemateriel skal gøres mere effektive og standardiserede i hele EU; Or. it 42 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 5 a (nyt) 5a. mener, at virksomhederne skal tilskyndes til at fremme konkurrencedygtig prisfastsættelse for at sikre, at prisforskellen mellem ikkeforurenende og energieffektive køretøjer og traditionelle køretøjer ikke stiller førstnævnte ufordelagtigt på markedet; Or. ro 43 Britta Thomsen Punkt 5 b (nyt) PE v /27 AM\ doc

25 5 b. understreger, at el-biler har et kæmpe potentiale som transportform, især i byerne, og anmoder Kommissionen og medlemsstaterne om at intensivere arbejdet med at udvikle fælles europæiske standarder for opladning og understreger, at udviklingen af intelligente net er helt afgørende for el-bilers succes; Or. da 44 Antonio Cancian Punkt 5 b (nyt) 5b. erkender, at EU's jerbaneindustri bliver stadig mere sårbar over for konkurrencen fra leverandører fra tredjelande på fællesskabsmarkedet; udtrykker bekymring over de alvorlige hindringer, der forhindrer EUleverandørerne i at byde på offentlige kontrakter i lande uden for EU; Or. it 45 Silvia-Adriana Ţicău Punkt 5 b (nyt) 5b. henleder opmærksomheden på eldrevne køretøjers rolle i udviklingen af energieffektiv transport, og henstiller, at AM\ doc 25/27 PE v01-00

26 medlemsstaterne gennemfører direktiv 2009/33/EF om direktiv 2009/33/EF af 23. april 2009 om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport, inden for kollektiv transport; Or. ro 46 Britta Thomsen Punkt 5 c (nyt) 5 c. pointerer nødvendigheden af, at der på europæisk niveau skabes endnu stærkere rammebetingelser for en "decarbonisering" af transportsektoren; Or. da 47 Britta Thomsen Punkt 5 d (nyt) 5 d. opfordrer til, at transportsektoren bliver inkluderet i energiselskabernes energispareforpligtigelser, som introduceres med Kommissionens nyligt fremsatte direktiv om energieffektivisering; Or. da 48 Britta Thomsen PE v /27 AM\ doc

27 Punkt 5 e (nyt) 5 e. påpeger, at elbiler bidrager med grøn vækst og arbejdspladser, øget samfundsøkonomisk afkast af den allerede planlagte udbygning af vedvarende energikilder på europæisk plan, forsyningssikkerhed samt mindre støj og mindre lokal luftforurening i byerne; Or. da AM\ doc 27/27 PE v01-00

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211

ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 11.10.2010 2010/2107(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-211 Udkast til betænkning Bendt Bendtsen (PE448.774v03-00) om revision af handlingsplanen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel PE494.801v01-00 4.9.2012 ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Vital Moreira (PE492.946v02-00) Foranstaltninger til beskyttelse af EU's marked mod ekstremt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-42

ÆNDRINGSFORSLAG 1-42 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2009/2096(INI) 3.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-42 Antonio Cancian (PE430.700v01-00) om en bæredygtig fremtid for transporten (2009/2096(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2765 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT 8. november 2006 J.nr. Ref. SVF/PEN Energidelen af rådsmøde (Transport, Telekommunikation og Energi) den 23. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed,

EUROPA-PARLAMENTET. der henviser til, at vedtagelsen af rammelovgivningen for telesektoren sætter øget gang i den europæiske konkurrencedygtighed, EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 16. oktober 2003 PE 316.297/1-28 ÆNDRINGSFORSLAG 1-28 Udkast til betænkning (PE 316.297)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 6.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 207/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/40/EU af 7. juli 2010 om rammerne for indførelse af intelligente transportsystemer

Læs mere

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt

Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/ Bilag 10 Offentligt Europaudvalget 2005 Det Europæiske Råd 22-23/3 2005 Bilag 10 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere. Bilag Journalnummer 1 400.C.2-0 EUK 21. marts 2005 Til underretning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi ÆNDRINGSFORSLAG 114-259. om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industri, Forskning og Energi ÆNDRINGSFORSLAG 114-259. om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2008/0016(COD) 18.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 114-259 Udkast til betænkning Claude Turmes (PE405.949v01-00) om fremme af anvendelsen af

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0922 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Grund og nærhedsnotat om forslag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009 2014 Transport- og Turismeudvalget 19.12.2011 2011/2196(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om fremtiden for regionale lufthavne og luftfartstjenester i EU (2011/2196(INI)) Transport- og

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter

EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter EU s nye Transportpolitik og dens potentialer, muligheder og perspektiver for Taulov Transportcenter Præsentation ved Kent Bentzen Formand for FDT Foreningen af Danske Transportcentre Vicepræsident for

Læs mere

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger

Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Fremtidens transport Infrastrukturkommissionens anbefalinger Indlæg ved Birgit Aagaard-Svendsen, Formand for Infrastrukturkommissionen 1 års konference for Infrastrukturkommissionens rapport 1 Visionen

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE

I. 2030-RAMME FOR KLIMA- OG EERGIPOLITIKKE Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. oktober 2014 (OR. en) SN 79/14 NOTE Vedr.: Det Europæiske Råd (den 23.-24. oktober 2014) Konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken I. 2030-RAMME FOR

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-205

ÆNDRINGSFORSLAG 1-205 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/2108(INI) 4.8.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-205 Udkast til betænkning Peter Eriksson (PE557.414v01-00) om opfyldelse af elsammenkoblingsmålet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0080 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Energiunionen, KOM(2015)80 25. marts 2015 Revideret notat. Ændringer er markeret med streg i

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 21.9.2005 B6-0509/2005 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Hannes Swoboda,

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 SWD(2014) 208 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008

Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Europaudvalget 2008 2856 - miljø Bilag 2 Offentligt KLIMA OG ENERGIMINISTERIET S AM L E N O T AT 21. februar 2008 Side 1/7 Rådsmøde (Miljø) den 3. marts 2008 Forslaget om fastsættelse af præstationsnormer

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.12.2012 2012/0328(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. juni 2008 (05.06) (OR. en) 10174/08

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 3. juni 2008 (05.06) (OR. en) 10174/08 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 3. juni 2008 (05.06) (OR. en) 10174/08 COMPET 206 RECH 192 IND 49 EDUC 158 ECOFIN 212 SOC 329 ENV 339 SAN 112 ENER 170 FORETS 28 ECO 71 MI 184 POLARM 14 COARM

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 15.2.2011 ARBEJDSDOKUMENT Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr..../2010 om godkendelse og markedsovervågning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2012 COM(2012) 636 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET CARS 2020: Handlingsplan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (51/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Republikken Bulgariens nationalforsamling om forslag til Rådets direktiv om ændring

Læs mere

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder

En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder P7_TA(2012)0118 En corporate governance-ramme for europæiske virksomheder Europa-Parlamentets beslutning af 29. marts 2012 om en corporate governance-ramme for europæiske virksomheder (2011/2181(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0471 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 28.1.2011 2010/0301(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om forslag

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25

ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.10.2013 2013/2043(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1 25 Jutta Steinruck (PE514.874v01-00) Et integreret pakkeleveringsmarked for mere

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

EU-programmer for fremme af godstransport med skib

EU-programmer for fremme af godstransport med skib EU-programmer for fremme af godstransport med skib Chefkonsulent Steen Jonssen, TØF Havnekonference den 10. september 2009 Europa-Kommissionens Hvidbog af 12.9.2001 (KOM(2001)370): Den Europæiske transportpolitik

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Europa-Huset 19.11.2015

Europa-Huset 19.11.2015 Opgør med myterne om Danmark som foregangsland EuropaHuset 19.11.2015 Støttet af Tankevækkende tendenser i energiforbruget Det samlede energiforbrug i EU28 har ligget nærmest konstant siden 1995 på trods

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

17. Infrastruktur digitalisering og transport

17. Infrastruktur digitalisering og transport 17. 17. Infrastruktur digitalisering og transport Infrastruktur Infrastruktur er en samlet betegnelse for de netværk, der binder samfundet sammen. En velfungerende infrastruktur er et vigtigt fundament

Læs mere

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo

Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo DE EUROPÆISKE STRUKTUR- OG INVESTERINGSFONDE (ESI) OG DEN EUROPÆISKE FOND FOR STRATEGISKE INVESTERINGER (EFSI) SIKRING AF KOORDINATION, SYNERGIER OG KOMPLEMENTARITET

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET. i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2016 COM(2016) 689 final 2013/0028 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til artikel 294, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen

DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen DB Schenker Rail Scandinavia A/S Administrerende direktør Stig Kyster-Hansen Fremtidsmulighederne for containertransport i dansk og nordeuropæisk perspektiv 1. marts 2012 Om DB Schenker Rail Scandinavia

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen

En ny energiaftale og transportsektoren. Kontorchef Henrik Andersen En ny energiaftale og transportsektoren Kontorchef Henrik Andersen Energipolitiske milepæle frem mod 2050 2020: Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind VE-andel i transport øges til

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0121 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 20. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/0371(CNS) 31.5.2017 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0001 Bilag 1 Offentligt Miljøteknologi J.nr. 001-03680 Ref. kaasm, fleba Den 6. februar 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2015 COM(2015) 642 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions anden toårige rapport under FN s rammekonvention om klimaændringer (jf. artikel 18, stk.

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0207 Bilag 1 Offentligt Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780351 Fax 7262 6790 njo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Grund- og nærhedsnotat

Læs mere

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget

Grundnotat. Skatteudvalget. SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt. Notat. Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 193 Offentligt Notat Skatteudvalget 29. juni 2007 J.nr. 2007-241-0041 Grundnotat Vedrørende forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF for så vidt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 938-1094

ÆNDRINGSFORSLAG 938-1094 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 17.11.2011 2011/0172(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 938-1094 Udkast til betænkning Claude Turmes (PE472.358v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0390 Bilag 3 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 22. september 2008 Supplerende grundnotat vedrørende forslag (KOM(2008) 390) fra Kommissionen

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B

8400/16 ag/ams/ef 1 DGE 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2016 (OR. en) 8400/16 ENER 134 ENV 254 CLIMA 37 COMPET 189 CONSOM 94 FISC 66 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats

Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Behovet for reduktioner i drivhusgasudslippet og den hjemlige danske indsats Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd for 92-gruppen Klimakrav til reduktioner IPCC udmeldte i 2007 et behov for reduktioner

Læs mere

FRA MILJØ TIL MILLION

FRA MILJØ TIL MILLION Hvilke klimamål skal og kan nås for godstransportsektoren på kort og lang sigt? Hvilke virkemidler og teknologier kan der peges på? Hvorledes kan miljøstrategier understøtte indtjening og forretningsskabelse?

Læs mere

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C

5776/17 dr/la/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. februar 2017 (OR. en) 5776/17 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Vedr.: Forberedelse

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 14 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Klima-, EU-konsulenten Energi- og Bygningsudvalgets EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 30.3.2012 2011/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie (2011/2309(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel?

Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Nærskibsfartens fremtid og muligheder i Danmark og EU: hvor kan det gøre en forskel? Jacob Kronbak Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Syddansk Univesitet (SDU) Indhold Intermodal Multimodal

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C

8735/16 pfw/nd/ipj 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. maj 2016 (OR. en) 8735/16 IND 91 RECH 130 TELECOM 73 MI 304 COMPET 213 EDUC 135 EMPL 137 A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 31.1.2014 PE528.088v02-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Renate Sommer, Daciana Octavia Sârbu, Corinne Lepage, Bart Staes, Kartika

Læs mere

EU s klima- og energipakke

EU s klima- og energipakke EU s klima- og energipakke Hvilke rammebetingelser sætter klima- og energipakken for EU s CO2-reduktioner, herunder i transporten og landbruget? Stig Kjeldsen, EU og International Energipolitik Klima-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere