Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte"

Transkript

1 Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013

2 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde bymidte og skal udstikke retningslinjer og løsninger for parkeringen i bymidten på både kort og langt sigt. Samtidig skal den give mulighed for fleksibilitet i forhold til de valgte løsninger, så der til enhver tid er plads til, at den mest hensigtsmæssige løsning kan findes i forhold til kommunens borgere, de handlende og miljøet. Baggrunden for parkeringsstrategien er byrådets ønske om at styrke Roskilde Bymidte som hele kommunens dynamiske handels- og kulturcentrum, blandt andet ved at planlægge for flere butikker, arbejdspladser, boliger og kulturelle aktiviteter i bymidten. Dette vil betyde flere gæster i bymidten og dermed en større efterspørgsel på parkering. Samtidig vil fortætningen og omdannelsen i bymidten komme til at ske på arealer, der i dag anvendes til parkering, og der skal derfor etableres nye centralt placerede parkeringshuse til erstatning for de parkeringspladser, der nedlægges. Som en del af parkeringsstrategien overvejer Roskilde Kommune at indføre betalingsparkering i bymidten, dels for at regulere parkeringen, dels for at sikre et provenu til nye parkeringsanlæg. Betalingsparkering kan skabe usikkerhed om konsekvenser for detailhandelen. For at imødegå dette er der opstillet følgende forudsætninger, som skal være opfyldt, for at betalingsparkering kan være et element i parkeringsstrategien: Betalingsparkering skal omfatte både bymidten og RO s Torv (samtidighed og fælles regler). Provenuet skal bruges til nyt P-hus og bedre kapacitet. Betalingssystemet skal være enkelt. Betaling bør ske efter medgået tid, og det skal være muligt at betale kreditkort, mobiltelefon og mønter.

3 Side2/12 Parkeringsstrategiens indhold 1. Parkeringsstrategiens formål, principper og realisering. 2. Parkeringsstrategiens konsekvenser for den dynamiske bymidte. 3. Parkering i bymidten i dag. 4. Fremtidigt behov for parkeringspladser i bymidten, herunder parkeringsnormer for nybyggeri og ændret anvendelse. 5. Fordeling af parkeringen i bymidten. 6. Parkeringshusenes udformning. 7. Virkemidler til regulering af parkeringen. Koordineret henvisningssystem. Betalingsparkering. Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik. 8. Betalingsparkering (zoner og takster). 9. Tekniske løsninger (krav til opkrævningssystem og henvisningssystem). 10. Realisering af parkeringsstrategien. Bilag 1. Økonomiske konsekvenser. 1. Parkeringsstrategiens formål, principper og realisering Formål Parkeringsstrategien skal understøtte byrådets vision om den dynamiske bymidte, hvor Roskilde bymidte videreudvikles med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende. Det overordnede formål med parkeringsstrategien er at sikre bymidtens gæster lettilgængelige parkeringspladser, mindske den parkeringssøgende trafik og frigøre centrale arealer til ny bebyggelse og aktiviteter. Principper Dette formål kan omsættes i følgende mere konkrete mål og principper: Der skal være tilstrækkeligt med parkeringspladser, så bilister med ærinde i bymidten oplever et fornuftigt og indbydende parkeringstilbud afvejet med hensynet til en bæredygtig udvikling både miljømæssigt og økonomisk. Det skal være let at komme til bymidten og let at finde frem til en parkeringsplads. Bilisterne skal hurtigst muligt ledes fra de overordnede veje til en ledig parkeringsplads. Parkeringssystemet skal gøres mere overskueligt ved, at parkeringen samles i færre, større anlæg. Parkering på gader og mindre pladser, der ikke er omfattet af henvisningssystemet, skal begrænses for at mindske den parkeringssøgende trafik, øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler. Parkering på Stændertorvet opretholdes i hverdagssituationer, men skal kunne indskrænkes i takt med, at der kommer nye aktiviteter på torvet, og der findes alternative p-pladser i nærområdet.

4 Side3/12 Nye parkeringsanlæg skal være af høj kvalitet og tilpasses de omgivende byrum. Større parkeringsanlæg skal etableres som parkeringshuse eller parkeringskældre med et minimum forbrug af overfladeareal. For at regulere parkeringen og sikre et provenu til nye parkeringsanlæg kan der indføres betalingsparkering i hele bymidten. For at undgå skævvridning af detailhandelen sigtes der mod fælles regler og samtidig indførelse af betalingsparkering på offentlige parkeringspladser og private parkeringspladser med offentlig adgang. Takststrukturen skal tilgodese korttidsparkering og begrænse langtidsparkering i den centrale del af bymidten. Der skal anvises gratis pladser til langtidsparkering i udkanten af bymidten. Beboere og erhvervsdrivende skal have mulighed for at købe årslicenser. Der kan indføres tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten, for at undgå at parkeringen flyttes til boliggaderne umiddelbart uden for bymidten. Der skal sikres gode forhold for cykelparkering i umiddelbar nærhed af alle større besøgsmål i bymidten for at gøre det mere attraktivt at cykle. Der skal sikres et tilstrækkeligt antal parkeringspladser i nærheden af stationen til at betjene pendlere for at gøre det mere attraktivt at benytte tog og busser. Realisering Realiseringen af parkeringsstrategien vil ske trinvis, så det bliver muligt at evaluere resultater og nye udfordringer på baggrund af den faktiske udvikling og derefter eventuelt justere strategien. Som første led i parkeringsstrategien vil Roskilde Kommune gennemføre følgende: A. Der opsættes et dynamisk parkeringshenvisningssystem. B. Der reserveres parkeringspladser i udkanten af bymidten for medarbejderne i bymidtens virksomheder C. Behovet for betalingsparkering og parkeringsanlæg revurderes på baggrund af en analyse af konsekvenserne af pkt. A og B. D. Betalingsparkering betinges af, at der laves aftale med ejerne af RO s Torv og andre større, private parkeringspladser med offentlig adgang i bymidten om samtidig indførelse af og fælles regler for betalingsparkering på offentlige og private parkeringspladser. E. En følgegruppe med repræsentanter for Roskilde Kommune, detailhandelen og erhvervslivet i bymidten og på RO s Torv skal løbende følge konsekvenserne af parkeringsstrategien. Om nødvendigt vil Roskilde Kommune justere strategien. 2. Parkeringsstrategiens konsekvenser for den dynamiske bymidte Parkeringsstrategien skal understøtte byrådets vision om den dynamiske bymidte, hvor Roskilde bymidte videreudvikles med nye aktiviteter, der kan bidrage til mere liv og tiltrække flere besøgende. Især følgende forhold vurderes at påvirke mulighederne for mere liv og flere besøgende: Centrale arealer kan bruges mere aktivt Ved at parkeringen samles på et mindre areal, vil centrale arealer i bymidten kunne anvendes til nye butikker, arbejdspladser, boliger og kulturelle aktiviteter, hvilket forventes at medføre flere gæster i bymidten og dermed mere liv.

5 Side4/12 Mindre parkeringssøgende trafik Færre større parkeringsanlæg vil gøre parkeringssystemet mere overskueligt. Det vil dermed blive lettere for de besøgende at finde en ledig parkeringsplads, og der vil opstå færre frustrationer i unødig søgning efter ledige pladser. Dette forventes blandt andet at kunne styrke handelslivet i bymidten. Samtidig vil biltrafikken internt i bymidten blive begrænset, fordi en del af den parkeringssøgende trafik i bymidten fjernes. Dette vil medføre mere sikker færdsel i byen og mindre støj - og dermed et bedre bymiljø, der indbyder til ophold. Denne effekt kan dog til dels modvirkes af, at nogle trafikanter vil parkere lidt kortere tid, når der skal betales for parkeringen. Derved sker der en større udskiftning på de centrale pladser, hvilket leder til mere trafik. Mere trafik på indfaldsvejene Flere aktiviteter vil betyde flere besøgende og dermed mere trafik til bymidten. Roskilde Kommune vil vurdere trafikforholdene nøje i forbindelse med de enkelte byggeprojekter og sikre, at eventuelle nødvendige ændringer af gadestrækninger og -kryds gennemføres, inden byggeriet tages i brug. Roskilde Kommune vil desuden tænke byfortætningen sammen med bedre forhold for cyklister og mere effektiv kollektiv trafik. Dette vil erfaringsmæssigt få flere til at vælge cykel og bus frem for privatbil og dermed mindske biltrafikmængden. Risiko for at nogle kunder finder andre indkøbssteder Afhængig af prisen kan betalingsparkering medføre, at en del af kunderne finder andre indkøbssteder. Erfaringen fra blandt andet Hillerød og Svendborg viser dog, at kunderne hurtigt vender tilbage igen. Roskilde Kommune vil følge udviklingen tæt. De negative konsekvenser søges imødegået gennem: Samtidighed og fælles regler for offentlige og private parkeringspladser. God kommunikation i forbindelse med indførelse af betalingsparkering. En enkel og gennemskuelig struktur. 3. Parkeringen i bymidten i dag I bymidten er der i dag offentligt tilgængelige parkeringspladser inden for eller i umiddelbar tilknytning til den indre ringvej af pladserne ligger mindre end 300 meter fra gågaden, som er den afstand, kunderne erfaringsmæssigt er villige til at gå (delområde 1). På RO s Torv er der i dag ca parkeringspladser.

6 Side5/12 Parkeringspladserne i eller tæt på bymidten. 1. Borchsgade Schmeltz Plads Læderstræde 8. VUC Allehelgensgade 9. Gråbrødre Skole (weekends) 10. Frue Kirke Stræde 11. Fruegade 12. Hersegade Sortebrødre Plads 15. Sct. Ols Stræde 16. Stændertorvet Bag Rådhuset 20. Bondetinget 21. Bønnelyckes Plads 22. Kildegården ved Helligkorsgade Rådmandshaven Føtex 27. Københavnsvej 28. Kirkegårdsvej 29. Havnen 30. Lille Maglekilde Stræde 31. Hedegade En parkeringsanalyse, som konsulentfirmaet ViaTrafik lavede for Roskilde Kommune i 2008, viser, at der samlet set er ledige p-pladser i bymidten, men at nogle bilister kører forgæves til de mest centrale pladser. En stikprøveanalyse i sommeren 2012 bekræfter disse forhold. Flest pladser er optaget midt på dagen. På pladserne nærmest gågaden (delområde 1) er omkring 80 % af pladserne i brug midt på dagen både hverdage og lørdage. For de mest centrale pladser tæt ved Stændertorvet er omkring 90 % af pladserne i brug midt på dagen på hverdage og tæt på 100 % lørdag formiddage. Normalt bør der være en reservekapacitet på minimum 20 % for at undgå for meget unødig parkeringssøgende trafik. Umiddelbart uden for den indre ringvej er der stor ledig kapacitet på pladserne bag Kildegården ved Helligkorsvej (nr. 22) og ved Rådmandshaven (nr. 23 og 24), der begge ligger ca. 500 m fra gågaden. På de to pladser er der således omkring 140 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst, og omkring 80 ledige pladser om lørdagen. Desuden er der ledige parkeringspladser på havnen, der ligger ca. 850 m fra gågaden. Parkeringsanalysen viser desuden, at en del parkerer længere tid end tilladt, og at ca. 100 af parkeringspladserne nærmest gågaden optages af egentlige langtidsparkanter. En lille del af langtidsparkanterne i dagtimerne er formentlig beboere, som har licens til at parkere uden tidsbegrænsninger på udvalgte pladser i bymidten. Men typisk er det folk, som arbejder i bymidten. I forbindelse med analysen blev 542 brugere spurgt om deres syn på parkeringsforholdene. Over halvdelen af de adspurgte har vurderet, at parkeringsforholdene i Roskilde Bymidte ikke er tilfredsstillende. På interviewdagen har 87 % imidlertid svaret, at de ikke er kørt forgæves til en parkeringsplads. Brugernes utilfredshed kan derfor skyldes

7 Side6/12 forholdene om lørdagen, hvor der er færre ledige pladser, eller andre forhold som eksempelvis adgangsforholdene til butikkerne mm. 4. Fremtidigt behov for parkering På baggrund af parkeringsanalysen er det Roskilde Kommunes vurdering, at den nuværende parkeringskapacitet i bymidten er tilstrækkelig til at dække det aktuelle behov, hvis langtidsparkeringen uden beboerlicens flyttes til mindre centrale pladser, fx pladserne ved Kildegården, Rådmandshaven, Hedegade og på havnen, hvor der alle steder er ledige pladser. Herved vil der blive ca. 100 pladser mere til kunder og andre besøgende med korte ærinder i bymidten. Erstatning for parkeringspladser der nedlægges Roskilde Kommune planlægger, at en del af de centrale parkeringspladser skal anvendes til nye butikker, cafeer, kulturtilbud, erhverv og boliger, der kan bidrage aktivt til en mere dynamisk bymidte. For at denne fortætning og omdannelsen kan gennemføres, skal en del af parkeringen samles i parkeringshuse eller parkeringskældre, som er mindre arealkrævende end den nuværende parkering på terræn. Desuden er det hensigten at flytte parkeringen fra gader og mindre pladser, hvor der er risiko for uforholdsmæssigt meget parkeringssøgende trafik. Derved vil det blive muligt at øge trygheden og sikre fremkommeligheden for busser og cykler. Som udgangspunkt skal antallet af erstatningspladser svare til det antal, der nedlægges. Det betyder, at der vil være behov for ca erstatningspladser ved en fuld udbygning af fortætningsområderne. I starten er der dog behov for en nettoforøgelse i antallet af parkeringspladser, blandt andet for at kunne tilbyde midlertidige erstatningspladser under byggeperioderne. Undervejs vil Roskilde Kommune i samarbejde med repræsentanter for detailhandelen og erhvervslivet i bymidten følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet. Kapaciteten vil kunne øges ved at give kommende parkeringshuse en større kapacitet. Parkering til nybyggeriet I takt med at der opføres nye butikker, arbejdspladser, boliger og kulturaktiviteter vil der blive behov for yderligere parkeringspladser. Det præcise antal afhænger af nybyggeriets endelige omfang og fordelingen mellem butikker, kontorer og boliger. Ved nybyggeri og ændret arealanvendelse i bymidten skal anvendes følgende parkeringsnormer: Boliger: 1 p-plads pr. 100 m 2. (Parkeringsnormen er reduceret i forhold til den gældende norm i Kommuneplan 2009, men svarer til den forventede efterspørgsel og er i overensstemmelse med Vejdirektoratets anbefalinger for etageboliger i tætte byområder.) Erhverv: 1 p-plads pr. 25 m 2 dagligvarebutik, 1 p-plads pr. 50 m 2 udvalgsvarebutik og 1 p-plads pr. 100 m 2 byerhverv i øvrigt. Ved større samlede byggerier med både boliger og erhverv kan parkeringsnormen reduceres med ca. 15 % på grund af mulighederne for dobbeltudnyttelse.

8 Side7/12 Midlertidige pladser i byggeperioderne Under byggeperioderne vil Roskilde Kommune anvise midlertidige, alternative parkeringspladser i de tilfælde, hvor byggeriet berører eksisterende parkeringspladser. De midlertidige pladser skal placeres så tæt på de berørte parkeringspladser som muligt. Pendlerparkering Ved Roskilde Station findes ca. 200 parkeringspladser, der er forbeholdt togpassagerer. Den stigende trængsel på vejene og parkeringsproblemer i specielt det indre København forventes at medføre behov for yderligere pendlerparkering. Roskilde Kommune vil afklare behovet i samarbejde med DSB i forbindelse med en kommende byudvikling på rangér- og parkeringsarealerne ved Ny Østergade. Andre forhold Det fremtidige behov for parkering afhænger desuden af den generelle udvikling i trafikken, der igen afhænger af samfundskonjunkturen, olieprisen, den førte trafikpolitik mv. Eksempelvis kan bedre forhold for cyklister og mere direkte busruter med mange daglige afgange få flere til at vælge cykel og bus frem for privatbil og dermed nedbringe parkeringsbehovet. For at følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet, vil kommunen løbende følge udviklingen. Målet er, at der skal være en reservekapacitet i spidstimerne på 20 %. 5. Fordeling af parkeringen i bymidten Udover antallet af parkeringspladser spiller placeringen af pladserne, og hvor nemt det er at finde en egnet p-plads, en meget vigtig rolle for, hvordan bilisterne oplever serviceniveauet. Ved valg af placering af de nye parkeringshuse og -kældre skal der ske en afvejning mellem ønsket om god tilgængelighed fra de overordnede veje og ønsket om, at afstanden fra parkeringsanlæggene til gågaden og andre vigtige besøgsmål ikke blive for stor 1. Parkeringshusene skal desuden så vist muligt ligge tæt på dagligvarebutikker, mens der godt må være længere mellem parkering og udvalgsvarebutikker. Der peges derfor på Sortebrødre Plads, Schmeltz Plads, Bønnelyckes Plads og Ny Østergade som egnede lokaliseringer. Her kan der opnås tilstrækkelig kapacitet, og bortset fra Schmeltz Plads er der en god kobling til det indre ringvejssystem. Med de nævnte placeringer vil der i stort set hele bymidten være mindre end 400 m til de 4 mulige, større parkeringshuse, hvilket svarer til 5-6 minutters gang. De eksisterende store dagligvarebutikker vil komme til at ligge umiddelbart op til et parkeringshus. For også at tilgodese den midterste del af gågaden vil Roskilde Kommune vurdere mulighederne for at bevare parkeringen ved Sct. Ols Stræde/Sct. Peders Stræde i forbindelse med et kommende byggeprojekt på grunden. Parkering på Stændertorvet opretholdes i hverdagssituationer, men skal kunne indskrænkes i takt med, at der kommer nye aktiviteter på torvet, og der findes alternative p-pladser i nærområdet. 1 I en svensk undersøgelse har kunder oplyst, at de var villige til at gå m til en konkret specialbutik, men de havde reelt kun gået m.

9 Side8/12 Fremtidig parkering i Roskilde Bymidte med 400 meters afstande til de mulige, større P-huse indtegnet 6. Parkeringshusenes udformning Parkeringsanlæg er ofte det første indtryk, som gæster får af Roskilde bymidte. Da parkeringshuse eller -kældre samtidig er en langsigtet investering, som byen kommer til at leve med en årrække, er det vigtigt, at anlæggene bliver af høj kvalitet. Parkeringshusene skal æstetisk tilpasses det omgivende byrum. Indretningen skal være lys og venlig med en god akustik og kørselsforholdene overskuelige, så parkeringshusene føles indbydende og trygge at færdes i. Desuden ønsker Roskilde Kommune at parkeringsanlæggene får mindst én anden anvendelsesmulighed, så de kan anvendes til fx leg og boldspil på tidspunkter, hvor parkeringskapaciteten ikke udnyttes fuldt ud. 7. Virkemidler For at sikre en god og effektiv udnyttelse af bymidtens parkeringspladser vil Roskilde Kommune indføre et koordineret henvisningssystem og betalingsparkering i bymidten. Betalingsparkering skal desuden være med til at sikre et provenu, som kan anvendes til forbedringer af parkeringsforholdene. Herudover vil kommunen forbedre forholdene for cyklisterne og den kollektive trafik, så efterspørgslen efter parkeringspladser mindskes.

10 Side9/12 Koordineret parkeringshenvisning En dynamisk parkeringshenvisning, der viser trafikanterne, hvor og hvor mange ledige parkeringspladser der findes, vil synliggøre de ledige pladser og lede bilisterne hurtigere frem til dem. Dette vil sandsynligvis begrænse den parkeringssøgende trafik og sprede parkeringen til flere pladser. Betalingsparkering Betaling på de centrale parkeringspladser i bymidten vil fjerne en stor del af langtidsparkeringen og derved frigøre pladser til kunder og andre besøgende med korte ærinder i bymidten Betalingsparkering kan desuden betyde, at nogle trafikanter vil holde lidt kortere tid på pladsen. Det giver mere flow på pladserne, og det vil derfor være nemmere at finde en ledig plads. Denne effekt kan dog til dels modvirkes af, at andre trafikanter vil benytte sig af, at de kan parkere længere tid, end den eksisterende tidsbegrænsning tillader. Endelig vil en del af de besøgende, som bor tæt på bymidten, måske vælge at cykle eller gå, så der bliver bedre plads til besøgende længere væk fra. For at undgå en skævvridning af handelen vil Roskilde Kommune lave aftaler med de relevante grundejere om, at der samtidig indføres betalt parkering på RO s Torv og på de større, private parkeringspladser med offentlig adgang i den centrale del af bymidten. Provenuet fra betalingsparkering skal anvendes til forbedringer af parkeringsforholdene. Fakta om lovgivningen for betalingsparkering Vejlovens 107, stk. 1 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, herunder ved udøvelse af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer. Det følger heraf, at kommunens indtægter fra parkering maksimalt må svare til kommunens afledte udgifter i forbindelse hermed til fx daglig drift, administration og anlæg. Vejlovens 107, stk. 2 giver kommunerne mulighed for at opkræve betaling for parkering på offentlig vej dvs. både parkering på egentlige parkeringspladser, herunder p-huse/kældre og parkering langs kantstenen. Parkeringsbilletterne må kun opkræves af trafikale hensyn, men der er ikke noget loft over størrelsen på betalingen. Lov om kommunale parkeringsindtægter indebærer, at kommunens bruttodriftsindtægter fra betalingsparkering ikke må overstige kommunens bruttoomkostninger til betalingsparkering. Hvis kommunens indtægter fra betalingsparkering overstiger denne ramme, vil der ske en tilsvarende reduktion af bloktilskuddet. Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik Bedre forhold for cyklister og kollektiv trafik skal få flere til at vælge cykel, bus og tog frem for privatbil til gavn for både bymiljø, sundhed, trafiksikkerhed og klima. Roskilde Kommune vil blandt andet etablere gode cykelforbindelser til bymidten og bedre parkeringsforhold for cykler ved de vigtigste besøgsmål i bymidten

11 Side10/12 Roskilde Kommune har indført 2 A-buslinjer, der betjener bymidten fra nord, syd øst og vest med 15 minutters interval i dagtimerne. Udvalgte busstoppesteder opgraderes, blandt andet med dynamiske oplysningsskilte og gode opholdsmuligheder. Roskilde Kommune vil desuden gå sammen med virksomhederne i bymidten om kampagner, der opfordrer medarbejderne til samkørsel, til at tage cykel eller kollektiv trafik på arbejde eller at gå lidt længere fra parkeringspladsen til arbejdsstedet, fx ved at sætte fokus på 10 minutters frisk luft morgen og eftermiddag. 8. Betalingszoner og takster Takststrukturen skal tilgodese gæster og besøgende med korte ærinder i bymidten. Desuden skal beboere og erhvervsdrivende i bymidten tilgodeses, så det bliver muligt for beboerne at parkere tæt på deres bolig og for erhvervsdrivende at parkere deres firmabiler tæt på virksomheden. Ansatte og andre med behov for at parkere i længere tid skal henvises til pladserne længere væk. Takststrukturen skal desuden være så enkel og gennemskuelig som muligt, så brugerne forstår priserne og årsagerne til, at nogle pladser eventuelt er billigere end andre. Med udgangspunkt i andre byers niveau for betalingsparkering er det Roskilde Kommunes vurdering, at en takst på omkring 10 kr. i timen er realistisk og fornuftig, men prisen må afprøves i praksis og om nødvendigt justeres efter en evalueringsperiode på fx 2 år. Langtidsparkering Langtidsparkering henvises til pladserne ved Kildegården, Rådmandshaven og Hedegade, hvor der i dag er omkring 160 ledige pladser på det tidspunkt af hverdagen, hvor belægningen er højst. Desuden kan der henvises til ledige pladser på havnen. Herudover kan der blive behov for at finde pladser til langtidsparkering øst for bymidten til erstatning for de ca. 60 pladser uden tidsrestriktion, der i dag findes på Sortebrødre Plads. Tidsbegrænsning i randzone omkring bymidten For at undgå at parkeringen flyttes til boligvejene umiddelbart uden for bymidten, når der indføres betalingsparkering, vil Roskilde Kommune indføre tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten. Beboerlicenser Beboerne i bymidten skal fortsat have mulighed for at købe licens, der giver adgang til fri parkering på udvalgte pladser. I forbindelse med den mere detaljerede planlægning skal det vurderes, i hvor høj grad hver parkeringsplads har kapacitet til licenser. Som udgangspunkt skal de nuværende beboerlicenser opretholdes. Desuden skal der kunne udstedes beboerlicenser til beboerne umiddelbart uden for bymidten, hvis der indføres tidsrestriktioner i en randzone omkring bymidten. Licenserne til beboerne uden for bymidten skal give adgang til fri parkering i boligernes umiddelbare nærområde, men ikke til gratis parkering i bymidten. Erhvervslicenser For håndværksvirksomheder og lignende, der har registreringsadresse i områder med parkeringsafgift, indføres en licensordning for virksomhedens firmabiler. Erhvervslicenserne skal give adgang til fri parkering på parkeringspladserne tæt på virksomheden.

12 Side11/12 9. Tekniske løsninger Krav til opkrævningssystem Betaling af parkering skal kunne ske med både mønter, betalingskort og mobiltelefon. Brugerne skal desuden have mulighed for at vælge enten at betale forud, når parkeringen starter, eller at betale bagud, når de forlader pladsen, så de ved nøjagtigt, hvor lang tid de skal betale for. Krav til henvisningssystem Henvisningssystemet skal omfatte alle større parkeringspladser i bymidten og på RO s Torv. Systemet skal vise antal ledige pladser og desuden vejlede trafikanterne til at benytte de gadestrækninger frem mod parkeringspladserne, som giver den mindste belastning af bymiljøet. Systemet skal være robust og driftssikkert. Det skal kunne etableres forholdsvis simpelt i starten og udbygges i takt med de nye parkeringsanlæg. 10. Processen frem mod realisering af parkeringsstrategien Roskilde Kommune har med parkeringsstrategien søgt at lægge rammerne for en hensigtsmæssig udvikling af parkeringen i Roskilde bymidte. Realiseringen vil ske trinvis, så det bliver muligt at evaluere resultater og nye udfordringer på baggrund af den faktiske udvikling og derefter evt. tilrette strategien. Strategiens tidsperspektiv afhænger blandt andet af interessen fra private aktører i at byde ind med ny bebyggelse og aktiviteter, men også af kommunens økonomi. Som første led i strategien opsættes dynamisk parkeringshenvisning. Et parkeringshus på Sortebrødre Plads skal stå klart, før der kan igangsættes øvrige byggerier på Sortebrødre Plads. Under byggeperioden anvises midlertidige erstatningspladser på fx den kommunale parkeringsplads ved Rådhuset, på Hestetorvet, i Folkeparken mv. Med et parkeringshus på Sortebrødre Plads vil der blive skabt en ekstra kapacitet. Den ekstra kapacitet kan i første omgang fungere som erstatningspladser i forbindelse med de forskellige byggeprojekter i bymidten. Undervejs vil Roskilde Kommune i samarbejde med repræsentanter for detailhandelen og erhvervslivet i bymidten følge op på, om parkeringskapaciteten til stadighed svarer til behovet. Kapaciteten vil kunne øges ved at give kommende parkeringshuse en større kapacitet. Omvendt vil flere parkeringspladser på terræn kunne fjernes, hvis det viser sig, at der bliver en overkapacitet. Der nedsættes en projektgruppe, der kan stå for den praktiske indførelse af betalingsparkering, herunder valg af tekniske løsninger samt endelig afgrænsning af betalingszonen og en bufferzone, der skal sikre, at parkeringen ikke flyttes til de tilgrænsende boligområder.

13 Side12/12 Bilag 1. Økonomiske konsekvenser I dette bilag er givet et foreløbigt overslag over indtægter og udgifter i forbindelse med realiseringen af første etape af parkeringsstrategien. Beregningerne beror på en række foreløbige skøn og er derfor behæftet med en del usikkehed. Henvisningssystem Etablering af et dynamisk henvisningssystem vil overslagsmæssigt koste 5 mio. kr. til anlæg. Hertil kommer en årlig udgift til drift og vedligehold. Betalingsparkering Indførelse af betalingsparkering vil skønsmæssigt give et afkast på 15 mio. kr. om året ved 10 kr./time for alle timer og et afkast på 5 mio. kr. om året ved 10 k./time, hvis første time er gratis. Driftsudgiften afhænger af, om kommunen selv vil indkøbe, drive og vedligeholde parkometre mv. eller købe hele systemet incl. drift og vedligeholdelse af en udbyder, eller der vælges en kombination af disse. Hvis kommunen selv indkøber, driver og vedligeholder ordningen, skønnes dette at koste 5 mio. kr. i indkøb og 1 mio. kr. om året i drift og vedligehold. Det betyder, at der bliver et årligt nettoprovenu på ca mio. kr. (alternativt 3-4 mio. kr., hvis 1 time er gratis). Provenuet skal anvendes til at finansiere et henvisningssystem og anlæg af nye parkeringspladser. Parkeringshus på Sortebrødre Plads Opførelse af et parkeringshus til 525 biler på Sortebrødre Plads, der er delvist underjordisk og med god afstand til naboskel, vil overslagsmæssigt koste mio. kr. Opførelse af parkeringshuset vil frigøre en del af det nuværende parkeringsareal, der vil kunne sælges til butikker, liberale erhverv og boliger. Der kan umiddelbart peges på 3 forskellige former for ejerskab og finansiering af et parkeringshus: 1. Kommunen opfører, ejer og driver parkeringshusene. 2. Kommunen går sammen med private aktører om at opføre, eje og drive parkeringshusene, evt. med mulighed for at kommunen kan overtage parkeringshuset efter en på forhånd fastsat årrække. 3. En privat investor opfører og driver et parkeringshus på egen grund. Et kommunalt anlæg af parkeringshuset med samtidig indførelse af betalingsparkering i hele bymidten på 10 kr./time og efterfølgende salg af byggeret på den resterende del af parkeringsarealet på Sortebrødre Plads vil give kommunen en samlet økonomisk nettogevinst over en 10-årig periode. De første 2 år vil der imidlertid være kassetræk til anlægsinvesteringer i størrelsesordenen mio. kr./år. Roskilde Kommune har søgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation fra lånebekendtgørelsen, så kommunen kan vælge at låne det nødvendige beløb. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen. Der er ikke umiddelbart mulighed for at opføre parkeringshuset som et offentligt-privat partnerskabsprojekt (OPPprojekt) uden krav om deponering. Det vil dog være muligt at søge en lånepulje på i alt 100 mio. kr., som blev afsat til OPP-projekter i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for Hvis der opnås tilsagn fra denne pulje, vil kommunen kunne undgå deponering for en del af de udgifter, som finansieres i OPP-projektet. Alt andet lige vil den kommunale økonomi i projektet blive lidt ringere, da der skal beregnes en profit og risikopræmie til den private partner.

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17

DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 DEN DYNAMISKE BYMIDTE Det skal der ske 2014-17 November 2013 STÆNDERTORVET KULTURSTRØGET PARKERING SORTEBRØDRE PLADS HANDLEPLAN 2014-17 Forord Indhold Med overskriften Den Dynamiske Bymidte har Roskilde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro

Evaluering af Trafikpuljeprojektet. Næstved Stibro Evaluering af Trafikpuljeprojektet Næstved Stibro Oktober 2005 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Indledning...3 3. Baggrund for projektet...4 4. Beskrivelse af projektet...5 5. Evaluering...6

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013)

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013) ARBEJDSNOTAT 6. oktober 2014 ARH Baggrund Denne skrivelse er en opsamling på et indlæg vedr. trafikale tal og tendenser, som Via Trafik præsenterede på Byplanlaboratoriets arrangement, 2. netværksmøde

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste?

Parkering på Frederiksberg. - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? Kære Frederiksberg-borgere og virksomheder, I de senere år er det blevet vanskeligere at finde en parkeringsplads på Frederiksberg. Det skyldes

Læs mere

Parkering på Frederiksberg

Parkering på Frederiksberg Parkering på Frederiksberg - Hvem, hvor og hvad skal det koste? [Kort forord] 1. Udvidelse af Betalingszonen, altså de steder, hvor man må holde gratis i to timer og dernæst skal betale, dækker den del

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje

NOTAT. Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje NOTAT Dato J. nr. 12. oktober 2015 2015-201 Høringsnotat vedrørende 3. høring over bekendtgørelse om parkering på offentlige veje Et tredje udkast til bekendtgørelse om parkering har været i offentlig

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2

ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Målsætninger 2. 3 Geografisk afgrænsning 2 KØGE KOMMUNE ETABLERING AF BETALINGSPARKERING I KØGE BYMIDTE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ANBEFALINGER INDHOLD 1 Indledning 2 2

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008

Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte. September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte September 2008 Strategi- og handlingsplan for parkering i Svendborg Bymidte 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND 3 2 FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur NOTAT Projekt Røde Port Kunde CbH Notat nr. 2, ver. 2 Dato 2010-05-31 Tidspunkt Til Fra Claus B. Hansen Søren Hansen 1. Trafikal vision for Røde Port Dato 31-5-2010 Der er de seneste år rettet stor opmærksomhed

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik

Dato: 15. juni 2016. qweqwe. Trafikstruktur i Halsnæs Kommune. Kollektiv trafik Dato: 15. juni 2016 qweqwe Trafikstruktur i Halsnæs Kommune Kollektiv trafik Den nuværende kollektive trafik i Halsnæs Kommune består dels af Lokalbanen Hundested Frederiksværk Hillerød (Frederiksværkbanen),

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011

Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole 1 Tryg i trafikken ved Hornslet Skole Efterår 2011 --Mobilitetsplan-- Af: civilingeniør, trafikplanlægger Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen Rambøll Danmark A/S mtm@ramboll.dk

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark?

Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Hvad er der kommet ud af arbejdet med transportplaner i Danmark? Forfatter: Per Thost, RAMBØLL NYVIG Baggrund og formål RAMBØLL NYVIG har med assistance fra COWI for Miljøstyrelsen gennemført et udredningsprojekt

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS

Aalborg Nærbane. Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS Aalborg Nærbane Af Annette Legart og Allan Numelin Illustrationer af GHB Landskabsarkitekter ApS For at dæmme op for den voldsomme vækst i trafikken ønsker vi at gøre den kollektive trafik mere attraktiv.

Læs mere

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt?

Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Hvis Sandmosevej og Brunbakkevej lukkes, hvordan gøres det så bedst muligt? Opmærksomhed på forældre der kører børn i skole de vil evt. sætte af på Oddervej Problem med beredskabet/redningskøretøjer med

Læs mere

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet

Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet Parkér & Rejs i Hovedstadsområdet af Mette Haas, Trafikplanlægger, DSB og Andreas Røhl, Trafikplanlægger, Banestyrelsen Begrebet Parkér & Rejs (herefter P&R) dækker over kombinationen af bil og kollektiv

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

På Indre Nørrebro er der planlagt ca. 900 nye P-pladser, og vi formoder, at det indebærer, at der samtidig skal nedlægges 225 gadeparkeringspladser.

På Indre Nørrebro er der planlagt ca. 900 nye P-pladser, og vi formoder, at det indebærer, at der samtidig skal nedlægges 225 gadeparkeringspladser. 11. maj 2006 Til Vej og Park Angående parkeringshuse på Indre Nørrebro Københavns Kommune har besluttet at opføre 4000 parkeringspladser fortrinsvis i automatiske, underjordiske parkeringsanlæg, samt at

Læs mere

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog

Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41 78 02 68 Fax 7262 6790 jjg@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato 4. maj 2015 Stop cykeltyven! Inspirationskatalog Hver dag parkerer ca. 70.000

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Bilag 6. Nr. og beskrivelse henviser til Parkeringsnotat udredning af muligheder og udfordringer af 22. juni 2015

Bilag 6. Nr. og beskrivelse henviser til Parkeringsnotat udredning af muligheder og udfordringer af 22. juni 2015 Bilag 6. Nr. og beskrivelse henviser til Parkeringsnotat udredning af muligheder og udfordringer af 22. juni 2015 Hornbæk 1 Ingen forslag Ingen forslag Espergærde 2 Afskaffe 3 timers parkeringen Kondrup

Læs mere

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet

Bind Roskilde sammen. Notat om Ny Østergade-arealet Bind Roskilde sammen Notat om Ny Østergade-arealet Vi skal binde Roskilde sammen. Vi skal bygge by bygge levende bygge bæredygtigt. Roskilde Kommune afholder en plankonkurrence om Ny Østergadearealet i

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21.

Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for NOTAT Bilag 3 Notat fra borgermøde om forslag til lokalplan Faste Batteri II, torsdag den 28. oktober 2010 kl. 19-21. 06-12-2010 Sagsnr. 2010-25364

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt.

Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Hvem er vi? Vi repræsenterer Tarup skole og Tarup skoles forældregruppe. Samt beboerne i hele det område, der udgør Tarup Skoles distrikt. Mange - ikke kun forældre til skoleelever - synes at trafiksituationen

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads

NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af Sortebrødre Plads Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 96895 Brevid. 1273903 Ref. MARTINFE/MOKP Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk NOTAT: Finansiering vedrørende betalingsparkering og udvikling af

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Onsdag den 24. juni 2015

Onsdag den 24. juni 2015 Den Grønne Tråd Onsdag den 24. juni 2015 Dagsorden Velkomst v. Henrik Nielsen, formand for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Hvor er vi nu? V. centerchef Kjeld Bussborg Johansen Torvet, Krøyers

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere