Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning - ændrede forudsætninger 5 Delegationsplan - støttet byggeri 7 skema A godkendelse af plejeboligbyggeri Kokkedal Vest og status for det samlede byggeprojekt 9 Fredningsforslag Smidstrup-Vedbækområdet 14 Forslag til lokalplan 142, Bolig- og erhvervsområde ved Slotsmarken 19 Forslag til lokalplan 141 for pleje- og ældreboliger samt tillæg 11 til Helhedsplan Fjernvarmeprojekt på Ved Åbredden 28 Byudvikling i Smidstrup - arealet mellem Strandvejen, Folehavevej og jernbanen 30 Overførsel af udvendig vedligeholdelse fra Idrætsparken til Ejendomsservice og Indkøb 34 Forslag til udmøntning af besparelser i Svømmehallen 38 Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån 42 Finansiering af konsulentfunktion i Skole og Institution 46 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af hegn i skel på Hørsholm Skole 49 Bilagsoversigt 51 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C)

2 Bemærkninger til dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 255 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at der er reserveret retsmøder den 1. og 2. juni 2010 i Retten i Helsingør i sagen Axel Juhl-Jørgensen mod Hørsholm Kommune. Der blev omdelt rettelsesblad til punkt 256 og 258. Rettelsen til punkt 256 bliver indarbejdet i sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsens møde. Status på retssagen Sct. Georgs Fonden mod Hørsholm Kommune sendes til Økonomiudvalgets medlemmer. Økonomiudvalget indstiller, at det fremgår under alle beslutninger i referater fra de politiske møder, hvem der har været fraværende. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 256 Acadre sagsnr.: 08/23633 Journalnr.: Sagsforløb: P20 Sag til efterretning - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Groth Rasmussen Lederuddannelse i Hørsholm Kommune Resume I forbindelse med Trepartsaftalen 2007, mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF, er det vedtaget, at alle ledere med væsentlig borgerkontakt og ledelse som primær funktion skal have mulighed for at tage en lederuddannelse på diplomniveau. Der har i direktionen været en række drøftelser om ambitionerne for ledernes uddannelse og konklusionen er, at Hørsholm Kommune vil god ledelse. Konkret betyder det, at der anlægges en ambitiøs tilgang til lederuddannelse og målgruppen for lederuddannelse inkluderer de af kommunens ledere, som har mere en 5 medarbejdere under sig. Dette udgør samlet set en gruppe på ca. 110 ledere som i perioden 2010 til 2015 forventes at gennemføre en lederuddannelse. Forslag Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Det aftalebaserede krav om lederuddannelse kunne i udgangspunktet isoleres til kun at angå 40 af kommunens ledere. Men fordi ledelsesopgaven for de øvrige 70 ledere er væsentlig, ønskes der anlagt en ambitiøs tilgang til lederuddannelse for kommunens ledere, fordi god ledelse er med til at skabe attraktive arbejdspladser. Udbuddet af lederuddannelse er tænkt som følgende: De 110 ledere forventes at gennemføre en offentlig lederuddannelse på diplomniveau. Hvis de har uddannelse svarende hertil fra tidligere meriteres den. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Opstart på uddannelsen skal være påbegyndt senest i Kommunens 40 ledere i Hørsholm Lederforum de som er leder af ledere tilbydes muligheden for at gennemføre en master indenfor ledelsesområdet. Nye ledere i kommunen som ikke allerede har en lederuddannelse på diplomniveau forventes at påbegynde uddannelsen indenfor de to første år af ansættelsen. Udbuddet af lederuddannelse forventes at ske i partnerskab med en række andre Nordsjællandske kommuner for at opnå besparelser i indkøbet af uddannelsen. Som opfølgning på Trepartsaftalen vil der fra centralt hold blive fulgt op på, hvordan uddannelsesmidlerne er blevet anvendt, for på den baggrund at vurdere den fremadrettede allokering af midler til området. Økonomi/personale Hørsholm Kommune har i forbindelse med Trepartsaftalen fået tilført kr. til gennemførelse af lederuddannelse i perioden Den centrale pulje forventes at kunne finansiere selve uddannelsen, mens udgifter til transport, bøger, internat mv. afholdes af de lokale uddannelsesbudgetter. År Budget Forbrug ,1 mio. kr ,7 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,015 mio. kr ,015 mio. kr ,015 mio. kr. Total 6,1 mio. kr. 6,09 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: UffeThorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C) Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Økonomiudvalget Punkt: 257 Acadre sagsnr.: 09/10460 Journalnr.: Sagsforløb: A00 Tidligere behandling i KB ( ) - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning - ændrede forudsætninger Resume Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. juni 2009 besluttet en tidsplan for en undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning. Den efterfølgende budgetaftale for har imidlertid ændret såvel de økonomiske rammer for en sådan undersøgelse. Forslag Det indstilles, at Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning af 22. juni Administrationen foreslår følgende: Hørsholm Kommunes nye borgmester indleder i starten af det nye år politiske sonderinger med nyvalgte/genvalgte borgmesterkollegaer i forhold til nabokommunernes interesse for medvirken i en sådan undersøgelse Administrationen udarbejder et revideret oplæg til en undersøgelse med de økonomiske rammer som er til rådighed givet i budgetaftalen. Det reviderede oplæg præsenteres 1. halvår Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Sagsfremstilling På mødet 22. juni besluttede kommunalbestyrelsen at der skulle igangsættes en undersøgelse af fordele og ulemper ved en evt. kommunesammenlægning. Beslutningen blev truffet på baggrund af et oplæg (bilag 1), der beskriver en række undersøgelsesdimensioner og mulige tidsplaner for projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede sig for tidsplan B. I den indgåede budgetaftale for er der afsat kr i 2010 og kr i 2011 til undersøgelsen. I det oprindeligt skitserede projekt var der estimeret kr til konsulentbistand samt kr til interne ressourcer til projektet. På baggrund af den indgåede budgetaftale og den økonomi, der er afsat til undersøgelsen, er forudsætningerne for undersøgelsen ændret, hvorfor der er brug for at udarbejde et nyt projektforslag. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 258 Acadre sagsnr.: 09/19080 Journalnr.: Sagsforløb: A26 Lov om almene boliger - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Delegationsplan - støttet byggeri Resume Kommunalbestyrelsen har ønsket at få forelagt en sag om kompetencefordelingen ved behandling af sager efter lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til delegationsplan om støttet byggeri. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et udkast til en delegationsplan for behandling af sager om støttet byggeri efter lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Af planen fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til administration og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Delegationsadgangen på det kommunale område er stort set ikke lovbestemt. Udgangspunktet er, at der er fri adgang til delegation på de områder, hvor der ikke er særlige holdepunkter for at antage, at delegation ikke er lovlig. Når det af lovgivningen fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og/eller disponere. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af modtageren af delegationen, har samme virkning, som hvis de var truffet af den oprindeligt kompetente.. Bilag - Udkast til delegationsplan - støttet byggeri Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at blive orienteret om sager vedrørende beboerklager samt tvister mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelse og bestyrelsen. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 259 Acadre sagsnr.: 09/12360 Journalnr.: Sagsforløb: P22 SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude skema A godkendelse af plejeboligbyggeri Kokkedal Vest og status for det samlede byggeprojekt Resume Administrationen forelægger skema A ansøgning fra Hørsholm Almene Boligselskab vedrørende opførelse af 90 plejeboliger, 43 ældreboliger og 38 fleksible boliger på området Kokkedal Vest til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig redegøres for status for det samlede byggeri, der ud over boliger indeholder kommunale servicefaciliteter og centerfaciliteter med genoptræningscenter. Byggeriets økonomiske overslag holder sig inden for regeringens ramme for opførelse af støttet pleje- og ældreboligbyggeri, (i 2009: kr. pr. kvm.), men den faktiske økonomi vil først blive fastlagt, når udbuddet af opgaven er endeligt gennemført. Forslag Administrationen foreslår, at skema A godkendes at status for projektet og de fremadrettede milepæle for den politiske behandling af projektet tages til efterretning Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Sagsfremstilling Baggrund Plejeboligprojektet på Kokkedal Vest blev politisk igangsat den 24. juni 2008, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte placeringen, byggegrundens omtrentlige størrelse, et programoplæg med byggeriets omfang, en tidsplan med milepæle for beslutninger og den kommunale anlægsøkonomi. Projektet har herefter været organiseret med en følgegruppe, som i denne fase af projektet har to repræsentanter fra Seniorrådet og tre fra Kommunalbestyrelsen, mens der til vurdering af forslagene til projektkonkurrencen i januar-februar 2009 var nedsat en særlig dommerkomité. Siden udpegning af vinderprojektet fra tegnestuen Lundgaard & Tranberg den 23. februar 2009 og udpegning af Hørsholm Almene Boligselskab som bygherre for boligdelen og bygherrerådgiver for Hørsholm Kommune på service- og centerdelen, er projektforslagsfasen foregået i et tæt og tidskrævende samarbejde med disse parter samt det rådgivende ingeniørfirma Moe og Brødsgaard og landskabsarkitekten Marianne Levinsen. Hørsholm Kommune er ligeledes solidt repræsenteret i styregruppen og har som bruger haft stor indflydelse på de beslutninger, der er truffet. Status Skema A behandling Status er, at der nu er udarbejdet et projektforslag, der vil danne grundlag for det kommende entrepriseudbud. På denne baggrund er det ligeledes muligt at godkende skema A. DAB har som bygherre på det støttede byggeri i samarbejde med Hørsholm Kommune udarbejdet en ansøgning til skema A godkendelse. Det er en vigtig pointe, at skema A er en foreløbig vurdering af økonomien, og at økonomien i den efterfølgende licitation kan afvige alt efter hvilke tilbud, der indgår på entreprisearbejdet. Skema A ansøgningen holder sig indenfor regeringens ramme for opførelse af støttet plejeog ældreboligbyggeri, (i 2009: kr. pr. kvm.). Når skema A er godkendt, kan arbejdet med at projektere og udbyde entreprisearbejdet færdiggøres. Skema A er vedlagt som bilag 2 til denne dagsorden Husleje I skema A beregnes den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum til kr., der fordeler sig på kr. for servicedelen og kr. for boligdelen. Den budgetterede gennemsnitlige husleje er pr. kvadratmeter beregnet til kr./kvm. hvortil forsyningsudgifterne er beregnet til 85 kr./kvm. Bruttoarealerne i plejeboligerne svinger fra ca. 81 til 86 kvm., men en gennemsnitlig boligstørrelse har et bruttoareal på 82 kvm. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Derfor viser en foreløbig udregning af en gennemsnitshusleje, at den månedlige ydelse vil ligge på kr./ mnd. Hertil skal lægge faste udgifter til forsyning på ca. 580 kr./mnd. Til sammenligning er huslejen i de nyeste plejeboliger på Sophielund er kr./mnd. inkl. el og varme. Disse lejligheder har dog kun et bruttoareal på 75 kvm., og der er ikke som på Kokkedal Vest en fælles festsal/café indeholdende i det støttede boligbyggeri og dermed til beboernes disposition. Det vil bestræbes, at huslejen for plejeboligerne som i Sophielunds plejeboliger vil være ens for boliger, der har det samme nettoareal, hvilket vil sige alle plejeboligerne. I vedlagte notat, bilag 2 beskrives Hørsholm Kommunes anlægsøkonomi jævnfør skema A, herunder den kommunale andel af boligdelen og servicedelen. Den videre proces Den videre proces for projektet beskrives detaljeret i forhold til tid og beslutningsforum i vedlagte notat, bilag 2 Ændringer i projektet i forhold til det valgte konkurrenceprojekt Vinderprojektet af projektkonkurrencen har frem til nu været igennem nogle ændringer grundet hensynstagen til forskellige vilkår og forudsætninger. De funktionelle forudsætninger i forhold til borger og medarbejderforhold er vægtet højest og er drøftet mellem Hørsholm Kommune og rådgiverne under hele projektforslagsfasen. En anden central forudsætning er den økonomiske ramme for byggeriet fordelt hos bygherrerne DAB og Hørsholm Kommune, der i høj grad er påvirket af arealfordelingen i byggeriet, hvilket beskrives yderligere i vedlagte notat, bilag 2. Nedenstående beskrives nogle af de væsentlige ændringer, der er sket i forhold til konkurrenceprojektet: Ankomsthaven var i konkurrenceprojektet planlagt som en asfaltflade brudt af grønne bede. Følgegruppen har ønsket, at asfaltfladen blev brudt mere op, og der er nu indlagt felter med slotsgrus i fladen. I konkurrenceprojektet var byggeriet planlagt med et almindeligt affaldshåndteringssystem, som styregruppen vurderede som utidssvarende. Der arbejdes derfor videre med en projektering med et skraldesugsystem efter godkendelse af følgegruppen. Antallet af ældreboliger er justeret fra 45 til 43 for at optimere ældreboligernes placering og højde i forhold til ønskerne ved behandlingen af byggeriet i Teknik og Miljøudvalget Antallet af fleksible boliger er øget med to til 38, fordi det giver den bedste løsning i en optimering af stueetage og første sal i centerbygningen Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Antallet af parkeringspladser ved ældreboligerne er øget med 4 pladser til 26 pladser jævnfør ønske fra følgegruppen Lokalplansarbejdet En godkendt lokalplan er en forudsætning for en skema A godkendelse og dermed en forudsætning for at det videre forløb kan opstartes. Der har derfor været arbejdet med udfærdigelsen af en lokalplan for området parallelt med byggeprocessen. Lokalplanen har været i høring med høringsfrist den 16. september 2009, og der har været afholdt borgermøde under høringsperioden. Den endelige lokalplan sendes til endelig behandling og godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 23. november 2009, således at lokalplanen godkendes umiddelbart før godkendelsen af skema A. Det er i kommunens masterplan forudsat, at de nye byudviklingsområder på Kokkedal Vest skal vejbetjenes fra en stamvej langs jernbanen. Vejen er påtænkt placeret i den fredede bræmme, der løber langs jernbanen, og det blev vurderet, at det på længere sigt vil være hensigtsmæssigt at ophæve fredningen af disse arealer, mod at der pålægges andre arealer fredning. Da et mageskift mellem fredede og ikke fredede arealer kun kan ske gennem en nyfredning eller en tillægsfredning, som følger reglerne for rejsning af nye fredningssager, og da en sådan proces min. vil tage 1 år og 2 til 3 måneder eksklusiv en eventuel klagesagsbehandling, godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009 en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Dispensationsansøgningen er stadig under behandling i Fredningsnævnet. Forudsætninger i forhold til Hørsholm Kommunes projektandel Grundkøbssum Hørsholm Kommunes andel i projektet ligger i økonomisk øjemed hovedsageligt på servicearealerne herunder genoptræningscentret og den resterende centerdel. DAB, der er bygherre for boligdelen, har det overordnede økonomiske ansvar for alle boligerne. DAB køber derfor grunden til boligandelen af Hørsholm Kommune, og denne grundkøbsværdi er indregnet i kommunens anlægsramme. De økonomiske forudsætinger for skema A er baseret på en grundkøbsværdi svarende til kr. pr. bygget kvadratmeter. Grundkøbssummen skal aftales endeligt med DAB ud fra markedsprisen, og grundsalget bliver fremlagt til politisk behandling. Affaldshåndtering I det vedlagte notat, bilag 2, beskrives styregruppens anbefaling af, at byggeriet projekteres med et skraldesug, der skal håndtere al byggeriets affald. Denne anbefaling bakkes og af følgegruppen. Etablering af skraldesug vil give et væsentligt bidrag til at effektivisere personaleanvendelsen i plejeboliger og center, og det forventes, at der kan skaffes medfinansiering af 75 pct. af udgiften i Finansministeriets ABT-fond. De resterende 25 pct. af udgiften eller ca. 1,5 mio. kr. håber HAB og Hørsholm Kommune at kunne finde plads til inden for projektets ramme. På grund af støttereglerne kan det vise sig nødvendigt at holde udgifterne uden for den støttede del af projektet, men dette undersøges nærmere. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Økonomi/personale Bilag - Bilag 1: Kokkedal Vest - Ansøgninger på skema A - skema A serviceareal.pdf - bilag 1: Kokkedal Vest - Ansøgninger på skema A - skema A boliger.pdf - Bilag 2: Forudsætninger vedr. skema A behandling & det videre forløb for plejeboligbyggeriet Kokkedal Vest Noter til bilag - Bilag 1: Skema A - Bilag 2: Notat: Forudsætninger vedr. skema A behandling & det videre forløb for plejeboligbyggeriet Kokkedal Vest - Bilag 3: Tidsplan Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Skema A blev godkendt. Status for projektet og fremadrettet tidsplan blev taget til efterretning med den bemærkning fra administrationen, at det fremskudte udbud er opgivet, og at der i stedet arbejdes videre med et traditionelt udbud i hovedentreprise. Tidsplanens detaljer bliver på denne baggrund ændret lidt i processen frem til godkendelse af skema B, mens tidspunktet for opstart og forventet færdiggørelse af projektet er uændrede. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om, i deres behandling af lokalplanforslaget at være opmærksom på de sikkerhedskrav, der gælder i forhold til naboskabet til golfbanen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen og tog Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 260 Acadre sagsnr.: 09/11593 Journalnr.: Sagsforløb: P20 TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Fredningsforslag Smidstrup-Vedbækområdet Resume Hørsholm Kommune har fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget en forespørgsel om at være medrejser på et fredningsforslag for Vedbæk Smidstrupområdet. Rudersdal Kommune er medrejser på fredningssagen for så vidt angår arealer i Rudersdal Kommune. Forslag Det forslås, at udvalget drøfter om man vil anbefale at Hørsholm Kommune indtræder i fredningssagen som medrejser. Sagsfremstilling Landskabet mellem Vedbæk og Smidstrup ligger som overvejende åbne med dyrkede marker omkranset af bebyggelse og skovbryn. Området ligger i forlængelse af og nord for den fredede Maglemose i Vedbæk og forbinder Maglemosen med Folehaveskovene. Området indgår i en serie af fredede landskabsområder fra Rungsted i nord til Gentofte i syd; omfattende Rungsted Ladegård/Folehavegård, Folehaveskovene, Maglemosen, Trørød Skov, Søllerød Naturpark, Jægerborg Hegn og Dyrehaven. Området som foreslås fredet, omfatter ca. 66 ha, hvoraf omtrent halvdelen er beliggende i Hørsholm Kommune. Områderne i Hørsholm Kommune omfatter åbne landzonearealer mellem jernbanen og Folehave Skoven samt åbent byzoneareal mellem jernbanen, Folehavevej og Strandvejen. Gældende planlægning for området som helhed Forslag til Landsplanredegørelse 2009 Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Statens forventninger til kommunernes planlægning er det anført at der i planlægningen bør sættes yderligere fokus på landskabsbeskyttelse og at beskyttelsen skal styrkes i den samlede planlægning, der skal økonomiseres med inddragelse af åbent land og der skal tages hensyn til grønne kiler. Fingerplan 2007 Området udgør en del af Fingerplanens grønne kiler. Kommuneplanlægningen i de grønne kiler skal bl.a. sikre at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige friluftsformål, jf. Fingerplanens 15 stk. 1. Regionplan 2009 Området indgår i regionplanens grønne kiler og kystnærhedszone. Åbne ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområde som indgår som regionale friluftsområder i fingerbyens grønne kiler skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse jf. retningslinje Helhedsplan Udlagt til grønt område/mark, byzone Forslag til Helhedsplan Området er omfattet af planforslaget bestemmelser om regionale friluftsområder. Åbne ubebyggede arealer i byzone skal friholdes for bebyggelse, jf. planforslagets retningslinje Skovbyggelinie Størstedelen af arealerne såvel vest som øst for banen er pålagt 300 m skovbyggelinie som Folehaveskoven afkaster. Her må der ikke placeres bebyggelse, jf. naturbeskyttelseslovens 17. Arealerne vest for jernbanen Arealerne er beliggende i landzone og pålagt landbrugspligt. Arealet er delvis omkranset af beskyttede jord- og stendiger. Arealerne øst for jernbanen Arealerne er beliggende i byzone og pålagt landbrugspligt. Området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 2, delområde C som er udlagt som friareal og fremtidigt vejareal. Fredningslignende deklaration øst for jernbanen Den del af området der er udlagt til friareal jf. byplanvedtægt 2, er pålagt en fredningslignende deklaration lyst i 1972 hvor Hørsholm Kommune og Fredningsnævnet er påtaleberettiget. I deklarationen er det bl.a. anført, at det uden fredningsnævnets tilladelse er forbudt at opføre bygninger, tekniske anlæg, plante så udsyn til skovbrynet hindres og ændre terrænet. Deklarationen blev pålagt arealerne i 1972 på foranledning af den daværende regionale planmyndighed fredningsplanudvalget i forbindelse med at fredningsnævnet godkendt en udstykning af det i byplanvedtægten fastsatte vejareal. Vejarealet agtedes solgt til Frederiksborg Amt med henblik på at anlægge en aflastningsvej. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Hensigten med deklarationen var at bevare indsynet fra Strandvejen ind mod land. Fredningsplanudvalgenes kompetence er nu overført til kommunerne dvs. Hørsholm Kommune er ene påtaleberettiget til deklarationen. Byudvikling vil være i modstrid med de hensyn der ligger til grund for deklarationen. Aktuelle ønsker for anvendelse af arealet øst for jernbanen Der foreligger en ansøgning om, at opføre 32 dobbelthuse på arealet øst for jernbanen, Hørsholm Kommune har besluttet at undersøge om der på arealet kan placeres en daginstitution til 144 børn. Fredningsinstituttet og erstatning Fredningsforslag kan rejses af staten kommuner og Danmarks Naturfredningsforening. Fredning er karakteristisk ved, at der en gang for alle gøres op med et bestemt geografisk områdes anvendelsesmuligheder og de deraf fastsatte rådighedsindskrænkninger eller handlepligter - for private lodsejere gennemføres mod erstatning. Det er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kultuhistoriske og rekreative værdier. Fredning er karakteriseret ved, at principielt fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelsen af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen. I den aktuelle sag vil behovet for en fredning begrundes bl.a. kunne begrundes med følgende: Beskyttelse af det åbne landskab mod tilgroning og tilplantning Beskyttelse mod byudvikling Fremme af befolkningens friluftsliv Ved erstatningsfastsættelsen tages der hensyn til de i forvejen eksisterende rådighedsindskrænkninger. I det aktuelle områder kunne rådighedsindskrænkningen for eksempel være indskrænkning at afgrødevalg så udsynet over landskabet bevares, men ikke erstatning for mistede byggemuligheder idet der allerede i dag ikke findes byggemuligheder i området jf. gældende planlægning. Erstatningen udredes af kommuner og stat, den typiske fordeling vil være ¾ del til staten og ¼ del til kommunen. Der udbetales ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer. I den aktuelle sag vil rådighedsindskrænkningen for de landbrugspligtige arealer formodentlig omhandle forbud mod at etablering af beplantning der hindrer udsynet over landskabet og erstatningen fastsættes i relation hertil. I Hørsholm Kommune andrager arealet 33 ha. Erstatning for indskrænkning af afgrødevalget vil erfaringsmæssigt og højt sat andrage kr. svarende til en samlet erstatning på kr. Heraf udreder staten ¾ dele mens Hørsholm Kommune skal udrede den sidste ¼. Det vil sige at erstatningen for Hørsholm Kommunes vedkommende vil ligge lige under kr. Det skal tilføjes, at uanset om Hørsholm Kommune er medrejser, eller endog modstander af Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 fredningen, vil kommunen blive pålagt at udbetale erstatning såfremt fredningsmyndigheden vedtager at frede arealet. Tidsplan og proces Rudersdal Kommune besluttede den 25. marts 2009 at være medrejser på fredningssagen. Det forventes at gennemførelse af fredningsforslaget som minimum vil strække sig over et år. Danmarks Naturfredningsforening varetager i den aktuelle sag sekretariatsfunktionen i forbindelse med udarbejdelse og ekspedition af forslaget. Et skøn over tidsforløbet ser således ud August 2009 Hørsholm Kommune tager principielt stilling til om kommunen vil være medrejser af fredningssagen. September 2009, Danmarks Naturfredning fremsender udkast til fredningsforslag samt udkast til budgetforslag for erstatning til medrejserne Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober/november 2009, Fredningsforslaget behandles og godkendes i Rudersdal og Hørsholm Kommuner November 2009, Fredningsforslaget sendes i budgethøring hos staten December 2009, Fredningsforslaget fremsendes til Fredningsnævnene for Storkøbenhavn og Nordsjælland Januar 2010, Fredningssagen bekendtgøres i Statstidende og lokale blade Marts 2010, Offentligt møde Juli 2010 Fredningsnævnet behandler eventuelle indsigelser August 2010, Fredningsnævnet træffer afgørelse Vurdering Med den gældende overordnede planlægning, Fingerplan 2007 og Regionplan 2005 må det anses for udelukket, at området kan anvendes til byudvikling uanset, at en mindre del af området ligger i byzone og bl.a. udlagt til vejformål. Spørgsmålet er således ikke om området skal prioriteres til byformål frem for at friholde området af hensyn til landskabelige og rekreative værdier, men nærmere et spørgsmål om en fredning giver bedre muligheder for at styrke det landskabelig og rekreative og samtidig holde private lodsejere skadesløse. Området indgår som en del af et meget stort og varieret landskabsstrøg der strækker sig mellem Rungsted og Gentofte. Området er karakteriseret ved et varieret landskab med store skovområder, i mindre grad åbent landbrugsland. Kulturhistoriske spor er særligt tydelig i skovene hvor der findes et stort antal gravhøje som udgør et felt af gravhøje og højgrupper der strækker sig langs Øresundskysten. Området er tilgængeligt til fods og på cykel, men navnlig de åbne, dyrkede, arealer der indgår i landskabskilen kunne styrkes med et tættere stinet. Skovene hører under statsskovdistrikterne og drives publikums- og naturvenligt og må således anses for at være tilstrækkelig sikret. De åbne landbrugsarealer som er værdifulde for den afvekslende landskabsoplevelse mellem skov og åbent land er i hovedsagen sikret gennem fredninger som fastsætter bestemmelser om at hvorledes arealerne kan anvendes, herunder hvad der kan dyrkes og hvorledes arealerne skal plejes. Det omhandlende areal som Danmarks Naturfredningsforening foreslås fredet, er stort set det eneste tilbageværende areal i det store landskabsstrøg mellem Rungsted og Gentofte Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 som ikke er fredet. Arealerne er beskyttet mod byudvikling og bebyggelses gennem planlægningen og gennem naturbeskyttelsesloven, men en egentlig fredning af arealerne vil give mulighed for at fastlægge relevante plejebestemmelser og forbedre tilgængeligheden på arealerne. Som status er i dag, kan de åbne marker umiddelbart tilplantes med flerårige afgrøder som for eksempel energipil, pyntegrønt, frugttræer eller andet, der afgørende ville forringe landskabsoplevelsen. Det er administrationens vurdering, at en fredning af området er velbegrundet ud fra landskabelige og rekreative hensyn, hvorfor fredningen må forventes at ville blive gennemført. På denne baggrund anbefales det at Hørsholm Kommune indtræder i fredningssagen som medrejser. Bilag - Fredningsforslag for Vedbæk-Smidstrupområdet - - Foreløbig Fredningskort Vedbæk-Smidstrup_ pdf Noter til bilag Danmarks Naturfredningsforenings anmodning om Hørsholm Kommune er medrejser af fredningssagen Oversigtskort over landskabkilen mellem Rungsted og Gentofte Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Med 4 1 (Peter Antonsen (T)) besluttede udvalget, at man ikke ønsker at indtræde som medrejser af fredningssagen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Sagen udsat med henblik på behandling i Teknik- og Miljøudvalget af sagen om byudvikling i Smidstrup. Hvis tidsfristen for svar giver mulighed for det, behandles sagen igen på kommunalbestyrelsens møde den 26- oktober 2009, ellers skal sagen på tillægsdagsorden til kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget besluttede med 3 2 (Anders Borgen (C), Peter Antonsen (T)), at man ikke ønsker at være medrejser af fredningsforslaget. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken

Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Ændring af rammebestemmelser i Margrethehåbsparken Tillæg 10 til Roskilde Kommuneplan 2009 /forslag Margrethehåbsvej 2.EK.1 kvej Holbæ Forord Fors Hvad er et tillæg til kommuneplanen? Den fysiske planlægning

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013. Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 28. august 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Tilbygning til Hvalsø Rådhus...2 Lejre

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Randersvej 69 Påbygning af 2 etager på sidebygning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. december 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at ombygge ejendommen Randersvej

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder.

Ønsker at stiforbindelsen langs østsiden af området fastholdes, da den udgør en vigtig skolesti mellem Stenløse og de nord for liggende områder. Lokalplan nr. 8 Maglevad fjernvarmecentral Oversigt over høringssvar samt planafdelingens bemærkninger og indstilling Høringssvar nr. Afsender indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændring af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere