Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning - ændrede forudsætninger 5 Delegationsplan - støttet byggeri 7 skema A godkendelse af plejeboligbyggeri Kokkedal Vest og status for det samlede byggeprojekt 9 Fredningsforslag Smidstrup-Vedbækområdet 14 Forslag til lokalplan 142, Bolig- og erhvervsområde ved Slotsmarken 19 Forslag til lokalplan 141 for pleje- og ældreboliger samt tillæg 11 til Helhedsplan Fjernvarmeprojekt på Ved Åbredden 28 Byudvikling i Smidstrup - arealet mellem Strandvejen, Folehavevej og jernbanen 30 Overførsel af udvendig vedligeholdelse fra Idrætsparken til Ejendomsservice og Indkøb 34 Forslag til udmøntning af besparelser i Svømmehallen 38 Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån 42 Finansiering af konsulentfunktion i Skole og Institution 46 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af hegn i skel på Hørsholm Skole 49 Bilagsoversigt 51 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C)

2 Bemærkninger til dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 255 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at der er reserveret retsmøder den 1. og 2. juni 2010 i Retten i Helsingør i sagen Axel Juhl-Jørgensen mod Hørsholm Kommune. Der blev omdelt rettelsesblad til punkt 256 og 258. Rettelsen til punkt 256 bliver indarbejdet i sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsens møde. Status på retssagen Sct. Georgs Fonden mod Hørsholm Kommune sendes til Økonomiudvalgets medlemmer. Økonomiudvalget indstiller, at det fremgår under alle beslutninger i referater fra de politiske møder, hvem der har været fraværende. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 256 Acadre sagsnr.: 08/23633 Journalnr.: Sagsforløb: P20 Sag til efterretning - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Groth Rasmussen Lederuddannelse i Hørsholm Kommune Resume I forbindelse med Trepartsaftalen 2007, mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF, er det vedtaget, at alle ledere med væsentlig borgerkontakt og ledelse som primær funktion skal have mulighed for at tage en lederuddannelse på diplomniveau. Der har i direktionen været en række drøftelser om ambitionerne for ledernes uddannelse og konklusionen er, at Hørsholm Kommune vil god ledelse. Konkret betyder det, at der anlægges en ambitiøs tilgang til lederuddannelse og målgruppen for lederuddannelse inkluderer de af kommunens ledere, som har mere en 5 medarbejdere under sig. Dette udgør samlet set en gruppe på ca. 110 ledere som i perioden 2010 til 2015 forventes at gennemføre en lederuddannelse. Forslag Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Det aftalebaserede krav om lederuddannelse kunne i udgangspunktet isoleres til kun at angå 40 af kommunens ledere. Men fordi ledelsesopgaven for de øvrige 70 ledere er væsentlig, ønskes der anlagt en ambitiøs tilgang til lederuddannelse for kommunens ledere, fordi god ledelse er med til at skabe attraktive arbejdspladser. Udbuddet af lederuddannelse er tænkt som følgende: De 110 ledere forventes at gennemføre en offentlig lederuddannelse på diplomniveau. Hvis de har uddannelse svarende hertil fra tidligere meriteres den. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Opstart på uddannelsen skal være påbegyndt senest i Kommunens 40 ledere i Hørsholm Lederforum de som er leder af ledere tilbydes muligheden for at gennemføre en master indenfor ledelsesområdet. Nye ledere i kommunen som ikke allerede har en lederuddannelse på diplomniveau forventes at påbegynde uddannelsen indenfor de to første år af ansættelsen. Udbuddet af lederuddannelse forventes at ske i partnerskab med en række andre Nordsjællandske kommuner for at opnå besparelser i indkøbet af uddannelsen. Som opfølgning på Trepartsaftalen vil der fra centralt hold blive fulgt op på, hvordan uddannelsesmidlerne er blevet anvendt, for på den baggrund at vurdere den fremadrettede allokering af midler til området. Økonomi/personale Hørsholm Kommune har i forbindelse med Trepartsaftalen fået tilført kr. til gennemførelse af lederuddannelse i perioden Den centrale pulje forventes at kunne finansiere selve uddannelsen, mens udgifter til transport, bøger, internat mv. afholdes af de lokale uddannelsesbudgetter. År Budget Forbrug ,1 mio. kr ,7 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,015 mio. kr ,015 mio. kr ,015 mio. kr. Total 6,1 mio. kr. 6,09 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: UffeThorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C) Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Økonomiudvalget Punkt: 257 Acadre sagsnr.: 09/10460 Journalnr.: Sagsforløb: A00 Tidligere behandling i KB ( ) - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning - ændrede forudsætninger Resume Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. juni 2009 besluttet en tidsplan for en undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning. Den efterfølgende budgetaftale for har imidlertid ændret såvel de økonomiske rammer for en sådan undersøgelse. Forslag Det indstilles, at Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning af 22. juni Administrationen foreslår følgende: Hørsholm Kommunes nye borgmester indleder i starten af det nye år politiske sonderinger med nyvalgte/genvalgte borgmesterkollegaer i forhold til nabokommunernes interesse for medvirken i en sådan undersøgelse Administrationen udarbejder et revideret oplæg til en undersøgelse med de økonomiske rammer som er til rådighed givet i budgetaftalen. Det reviderede oplæg præsenteres 1. halvår Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Sagsfremstilling På mødet 22. juni besluttede kommunalbestyrelsen at der skulle igangsættes en undersøgelse af fordele og ulemper ved en evt. kommunesammenlægning. Beslutningen blev truffet på baggrund af et oplæg (bilag 1), der beskriver en række undersøgelsesdimensioner og mulige tidsplaner for projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede sig for tidsplan B. I den indgåede budgetaftale for er der afsat kr i 2010 og kr i 2011 til undersøgelsen. I det oprindeligt skitserede projekt var der estimeret kr til konsulentbistand samt kr til interne ressourcer til projektet. På baggrund af den indgåede budgetaftale og den økonomi, der er afsat til undersøgelsen, er forudsætningerne for undersøgelsen ændret, hvorfor der er brug for at udarbejde et nyt projektforslag. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 258 Acadre sagsnr.: 09/19080 Journalnr.: Sagsforløb: A26 Lov om almene boliger - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Delegationsplan - støttet byggeri Resume Kommunalbestyrelsen har ønsket at få forelagt en sag om kompetencefordelingen ved behandling af sager efter lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til delegationsplan om støttet byggeri. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et udkast til en delegationsplan for behandling af sager om støttet byggeri efter lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Af planen fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til administration og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Delegationsadgangen på det kommunale område er stort set ikke lovbestemt. Udgangspunktet er, at der er fri adgang til delegation på de områder, hvor der ikke er særlige holdepunkter for at antage, at delegation ikke er lovlig. Når det af lovgivningen fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og/eller disponere. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af modtageren af delegationen, har samme virkning, som hvis de var truffet af den oprindeligt kompetente.. Bilag - Udkast til delegationsplan - støttet byggeri Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at blive orienteret om sager vedrørende beboerklager samt tvister mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelse og bestyrelsen. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 259 Acadre sagsnr.: 09/12360 Journalnr.: Sagsforløb: P22 SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude skema A godkendelse af plejeboligbyggeri Kokkedal Vest og status for det samlede byggeprojekt Resume Administrationen forelægger skema A ansøgning fra Hørsholm Almene Boligselskab vedrørende opførelse af 90 plejeboliger, 43 ældreboliger og 38 fleksible boliger på området Kokkedal Vest til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig redegøres for status for det samlede byggeri, der ud over boliger indeholder kommunale servicefaciliteter og centerfaciliteter med genoptræningscenter. Byggeriets økonomiske overslag holder sig inden for regeringens ramme for opførelse af støttet pleje- og ældreboligbyggeri, (i 2009: kr. pr. kvm.), men den faktiske økonomi vil først blive fastlagt, når udbuddet af opgaven er endeligt gennemført. Forslag Administrationen foreslår, at skema A godkendes at status for projektet og de fremadrettede milepæle for den politiske behandling af projektet tages til efterretning Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Sagsfremstilling Baggrund Plejeboligprojektet på Kokkedal Vest blev politisk igangsat den 24. juni 2008, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte placeringen, byggegrundens omtrentlige størrelse, et programoplæg med byggeriets omfang, en tidsplan med milepæle for beslutninger og den kommunale anlægsøkonomi. Projektet har herefter været organiseret med en følgegruppe, som i denne fase af projektet har to repræsentanter fra Seniorrådet og tre fra Kommunalbestyrelsen, mens der til vurdering af forslagene til projektkonkurrencen i januar-februar 2009 var nedsat en særlig dommerkomité. Siden udpegning af vinderprojektet fra tegnestuen Lundgaard & Tranberg den 23. februar 2009 og udpegning af Hørsholm Almene Boligselskab som bygherre for boligdelen og bygherrerådgiver for Hørsholm Kommune på service- og centerdelen, er projektforslagsfasen foregået i et tæt og tidskrævende samarbejde med disse parter samt det rådgivende ingeniørfirma Moe og Brødsgaard og landskabsarkitekten Marianne Levinsen. Hørsholm Kommune er ligeledes solidt repræsenteret i styregruppen og har som bruger haft stor indflydelse på de beslutninger, der er truffet. Status Skema A behandling Status er, at der nu er udarbejdet et projektforslag, der vil danne grundlag for det kommende entrepriseudbud. På denne baggrund er det ligeledes muligt at godkende skema A. DAB har som bygherre på det støttede byggeri i samarbejde med Hørsholm Kommune udarbejdet en ansøgning til skema A godkendelse. Det er en vigtig pointe, at skema A er en foreløbig vurdering af økonomien, og at økonomien i den efterfølgende licitation kan afvige alt efter hvilke tilbud, der indgår på entreprisearbejdet. Skema A ansøgningen holder sig indenfor regeringens ramme for opførelse af støttet plejeog ældreboligbyggeri, (i 2009: kr. pr. kvm.). Når skema A er godkendt, kan arbejdet med at projektere og udbyde entreprisearbejdet færdiggøres. Skema A er vedlagt som bilag 2 til denne dagsorden Husleje I skema A beregnes den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum til kr., der fordeler sig på kr. for servicedelen og kr. for boligdelen. Den budgetterede gennemsnitlige husleje er pr. kvadratmeter beregnet til kr./kvm. hvortil forsyningsudgifterne er beregnet til 85 kr./kvm. Bruttoarealerne i plejeboligerne svinger fra ca. 81 til 86 kvm., men en gennemsnitlig boligstørrelse har et bruttoareal på 82 kvm. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Derfor viser en foreløbig udregning af en gennemsnitshusleje, at den månedlige ydelse vil ligge på kr./ mnd. Hertil skal lægge faste udgifter til forsyning på ca. 580 kr./mnd. Til sammenligning er huslejen i de nyeste plejeboliger på Sophielund er kr./mnd. inkl. el og varme. Disse lejligheder har dog kun et bruttoareal på 75 kvm., og der er ikke som på Kokkedal Vest en fælles festsal/café indeholdende i det støttede boligbyggeri og dermed til beboernes disposition. Det vil bestræbes, at huslejen for plejeboligerne som i Sophielunds plejeboliger vil være ens for boliger, der har det samme nettoareal, hvilket vil sige alle plejeboligerne. I vedlagte notat, bilag 2 beskrives Hørsholm Kommunes anlægsøkonomi jævnfør skema A, herunder den kommunale andel af boligdelen og servicedelen. Den videre proces Den videre proces for projektet beskrives detaljeret i forhold til tid og beslutningsforum i vedlagte notat, bilag 2 Ændringer i projektet i forhold til det valgte konkurrenceprojekt Vinderprojektet af projektkonkurrencen har frem til nu været igennem nogle ændringer grundet hensynstagen til forskellige vilkår og forudsætninger. De funktionelle forudsætninger i forhold til borger og medarbejderforhold er vægtet højest og er drøftet mellem Hørsholm Kommune og rådgiverne under hele projektforslagsfasen. En anden central forudsætning er den økonomiske ramme for byggeriet fordelt hos bygherrerne DAB og Hørsholm Kommune, der i høj grad er påvirket af arealfordelingen i byggeriet, hvilket beskrives yderligere i vedlagte notat, bilag 2. Nedenstående beskrives nogle af de væsentlige ændringer, der er sket i forhold til konkurrenceprojektet: Ankomsthaven var i konkurrenceprojektet planlagt som en asfaltflade brudt af grønne bede. Følgegruppen har ønsket, at asfaltfladen blev brudt mere op, og der er nu indlagt felter med slotsgrus i fladen. I konkurrenceprojektet var byggeriet planlagt med et almindeligt affaldshåndteringssystem, som styregruppen vurderede som utidssvarende. Der arbejdes derfor videre med en projektering med et skraldesugsystem efter godkendelse af følgegruppen. Antallet af ældreboliger er justeret fra 45 til 43 for at optimere ældreboligernes placering og højde i forhold til ønskerne ved behandlingen af byggeriet i Teknik og Miljøudvalget Antallet af fleksible boliger er øget med to til 38, fordi det giver den bedste løsning i en optimering af stueetage og første sal i centerbygningen Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Antallet af parkeringspladser ved ældreboligerne er øget med 4 pladser til 26 pladser jævnfør ønske fra følgegruppen Lokalplansarbejdet En godkendt lokalplan er en forudsætning for en skema A godkendelse og dermed en forudsætning for at det videre forløb kan opstartes. Der har derfor været arbejdet med udfærdigelsen af en lokalplan for området parallelt med byggeprocessen. Lokalplanen har været i høring med høringsfrist den 16. september 2009, og der har været afholdt borgermøde under høringsperioden. Den endelige lokalplan sendes til endelig behandling og godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 23. november 2009, således at lokalplanen godkendes umiddelbart før godkendelsen af skema A. Det er i kommunens masterplan forudsat, at de nye byudviklingsområder på Kokkedal Vest skal vejbetjenes fra en stamvej langs jernbanen. Vejen er påtænkt placeret i den fredede bræmme, der løber langs jernbanen, og det blev vurderet, at det på længere sigt vil være hensigtsmæssigt at ophæve fredningen af disse arealer, mod at der pålægges andre arealer fredning. Da et mageskift mellem fredede og ikke fredede arealer kun kan ske gennem en nyfredning eller en tillægsfredning, som følger reglerne for rejsning af nye fredningssager, og da en sådan proces min. vil tage 1 år og 2 til 3 måneder eksklusiv en eventuel klagesagsbehandling, godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009 en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Dispensationsansøgningen er stadig under behandling i Fredningsnævnet. Forudsætninger i forhold til Hørsholm Kommunes projektandel Grundkøbssum Hørsholm Kommunes andel i projektet ligger i økonomisk øjemed hovedsageligt på servicearealerne herunder genoptræningscentret og den resterende centerdel. DAB, der er bygherre for boligdelen, har det overordnede økonomiske ansvar for alle boligerne. DAB køber derfor grunden til boligandelen af Hørsholm Kommune, og denne grundkøbsværdi er indregnet i kommunens anlægsramme. De økonomiske forudsætinger for skema A er baseret på en grundkøbsværdi svarende til kr. pr. bygget kvadratmeter. Grundkøbssummen skal aftales endeligt med DAB ud fra markedsprisen, og grundsalget bliver fremlagt til politisk behandling. Affaldshåndtering I det vedlagte notat, bilag 2, beskrives styregruppens anbefaling af, at byggeriet projekteres med et skraldesug, der skal håndtere al byggeriets affald. Denne anbefaling bakkes og af følgegruppen. Etablering af skraldesug vil give et væsentligt bidrag til at effektivisere personaleanvendelsen i plejeboliger og center, og det forventes, at der kan skaffes medfinansiering af 75 pct. af udgiften i Finansministeriets ABT-fond. De resterende 25 pct. af udgiften eller ca. 1,5 mio. kr. håber HAB og Hørsholm Kommune at kunne finde plads til inden for projektets ramme. På grund af støttereglerne kan det vise sig nødvendigt at holde udgifterne uden for den støttede del af projektet, men dette undersøges nærmere. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Økonomi/personale Bilag - Bilag 1: Kokkedal Vest - Ansøgninger på skema A - skema A serviceareal.pdf - bilag 1: Kokkedal Vest - Ansøgninger på skema A - skema A boliger.pdf - Bilag 2: Forudsætninger vedr. skema A behandling & det videre forløb for plejeboligbyggeriet Kokkedal Vest Noter til bilag - Bilag 1: Skema A - Bilag 2: Notat: Forudsætninger vedr. skema A behandling & det videre forløb for plejeboligbyggeriet Kokkedal Vest - Bilag 3: Tidsplan Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Skema A blev godkendt. Status for projektet og fremadrettet tidsplan blev taget til efterretning med den bemærkning fra administrationen, at det fremskudte udbud er opgivet, og at der i stedet arbejdes videre med et traditionelt udbud i hovedentreprise. Tidsplanens detaljer bliver på denne baggrund ændret lidt i processen frem til godkendelse af skema B, mens tidspunktet for opstart og forventet færdiggørelse af projektet er uændrede. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om, i deres behandling af lokalplanforslaget at være opmærksom på de sikkerhedskrav, der gælder i forhold til naboskabet til golfbanen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen og tog Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 260 Acadre sagsnr.: 09/11593 Journalnr.: Sagsforløb: P20 TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Fredningsforslag Smidstrup-Vedbækområdet Resume Hørsholm Kommune har fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget en forespørgsel om at være medrejser på et fredningsforslag for Vedbæk Smidstrupområdet. Rudersdal Kommune er medrejser på fredningssagen for så vidt angår arealer i Rudersdal Kommune. Forslag Det forslås, at udvalget drøfter om man vil anbefale at Hørsholm Kommune indtræder i fredningssagen som medrejser. Sagsfremstilling Landskabet mellem Vedbæk og Smidstrup ligger som overvejende åbne med dyrkede marker omkranset af bebyggelse og skovbryn. Området ligger i forlængelse af og nord for den fredede Maglemose i Vedbæk og forbinder Maglemosen med Folehaveskovene. Området indgår i en serie af fredede landskabsområder fra Rungsted i nord til Gentofte i syd; omfattende Rungsted Ladegård/Folehavegård, Folehaveskovene, Maglemosen, Trørød Skov, Søllerød Naturpark, Jægerborg Hegn og Dyrehaven. Området som foreslås fredet, omfatter ca. 66 ha, hvoraf omtrent halvdelen er beliggende i Hørsholm Kommune. Områderne i Hørsholm Kommune omfatter åbne landzonearealer mellem jernbanen og Folehave Skoven samt åbent byzoneareal mellem jernbanen, Folehavevej og Strandvejen. Gældende planlægning for området som helhed Forslag til Landsplanredegørelse 2009 Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Statens forventninger til kommunernes planlægning er det anført at der i planlægningen bør sættes yderligere fokus på landskabsbeskyttelse og at beskyttelsen skal styrkes i den samlede planlægning, der skal økonomiseres med inddragelse af åbent land og der skal tages hensyn til grønne kiler. Fingerplan 2007 Området udgør en del af Fingerplanens grønne kiler. Kommuneplanlægningen i de grønne kiler skal bl.a. sikre at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige friluftsformål, jf. Fingerplanens 15 stk. 1. Regionplan 2009 Området indgår i regionplanens grønne kiler og kystnærhedszone. Åbne ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområde som indgår som regionale friluftsområder i fingerbyens grønne kiler skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse jf. retningslinje Helhedsplan Udlagt til grønt område/mark, byzone Forslag til Helhedsplan Området er omfattet af planforslaget bestemmelser om regionale friluftsområder. Åbne ubebyggede arealer i byzone skal friholdes for bebyggelse, jf. planforslagets retningslinje Skovbyggelinie Størstedelen af arealerne såvel vest som øst for banen er pålagt 300 m skovbyggelinie som Folehaveskoven afkaster. Her må der ikke placeres bebyggelse, jf. naturbeskyttelseslovens 17. Arealerne vest for jernbanen Arealerne er beliggende i landzone og pålagt landbrugspligt. Arealet er delvis omkranset af beskyttede jord- og stendiger. Arealerne øst for jernbanen Arealerne er beliggende i byzone og pålagt landbrugspligt. Området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 2, delområde C som er udlagt som friareal og fremtidigt vejareal. Fredningslignende deklaration øst for jernbanen Den del af området der er udlagt til friareal jf. byplanvedtægt 2, er pålagt en fredningslignende deklaration lyst i 1972 hvor Hørsholm Kommune og Fredningsnævnet er påtaleberettiget. I deklarationen er det bl.a. anført, at det uden fredningsnævnets tilladelse er forbudt at opføre bygninger, tekniske anlæg, plante så udsyn til skovbrynet hindres og ændre terrænet. Deklarationen blev pålagt arealerne i 1972 på foranledning af den daværende regionale planmyndighed fredningsplanudvalget i forbindelse med at fredningsnævnet godkendt en udstykning af det i byplanvedtægten fastsatte vejareal. Vejarealet agtedes solgt til Frederiksborg Amt med henblik på at anlægge en aflastningsvej. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Hensigten med deklarationen var at bevare indsynet fra Strandvejen ind mod land. Fredningsplanudvalgenes kompetence er nu overført til kommunerne dvs. Hørsholm Kommune er ene påtaleberettiget til deklarationen. Byudvikling vil være i modstrid med de hensyn der ligger til grund for deklarationen. Aktuelle ønsker for anvendelse af arealet øst for jernbanen Der foreligger en ansøgning om, at opføre 32 dobbelthuse på arealet øst for jernbanen, Hørsholm Kommune har besluttet at undersøge om der på arealet kan placeres en daginstitution til 144 børn. Fredningsinstituttet og erstatning Fredningsforslag kan rejses af staten kommuner og Danmarks Naturfredningsforening. Fredning er karakteristisk ved, at der en gang for alle gøres op med et bestemt geografisk områdes anvendelsesmuligheder og de deraf fastsatte rådighedsindskrænkninger eller handlepligter - for private lodsejere gennemføres mod erstatning. Det er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kultuhistoriske og rekreative værdier. Fredning er karakteriseret ved, at principielt fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelsen af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen. I den aktuelle sag vil behovet for en fredning begrundes bl.a. kunne begrundes med følgende: Beskyttelse af det åbne landskab mod tilgroning og tilplantning Beskyttelse mod byudvikling Fremme af befolkningens friluftsliv Ved erstatningsfastsættelsen tages der hensyn til de i forvejen eksisterende rådighedsindskrænkninger. I det aktuelle områder kunne rådighedsindskrænkningen for eksempel være indskrænkning at afgrødevalg så udsynet over landskabet bevares, men ikke erstatning for mistede byggemuligheder idet der allerede i dag ikke findes byggemuligheder i området jf. gældende planlægning. Erstatningen udredes af kommuner og stat, den typiske fordeling vil være ¾ del til staten og ¼ del til kommunen. Der udbetales ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer. I den aktuelle sag vil rådighedsindskrænkningen for de landbrugspligtige arealer formodentlig omhandle forbud mod at etablering af beplantning der hindrer udsynet over landskabet og erstatningen fastsættes i relation hertil. I Hørsholm Kommune andrager arealet 33 ha. Erstatning for indskrænkning af afgrødevalget vil erfaringsmæssigt og højt sat andrage kr. svarende til en samlet erstatning på kr. Heraf udreder staten ¾ dele mens Hørsholm Kommune skal udrede den sidste ¼. Det vil sige at erstatningen for Hørsholm Kommunes vedkommende vil ligge lige under kr. Det skal tilføjes, at uanset om Hørsholm Kommune er medrejser, eller endog modstander af Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 fredningen, vil kommunen blive pålagt at udbetale erstatning såfremt fredningsmyndigheden vedtager at frede arealet. Tidsplan og proces Rudersdal Kommune besluttede den 25. marts 2009 at være medrejser på fredningssagen. Det forventes at gennemførelse af fredningsforslaget som minimum vil strække sig over et år. Danmarks Naturfredningsforening varetager i den aktuelle sag sekretariatsfunktionen i forbindelse med udarbejdelse og ekspedition af forslaget. Et skøn over tidsforløbet ser således ud August 2009 Hørsholm Kommune tager principielt stilling til om kommunen vil være medrejser af fredningssagen. September 2009, Danmarks Naturfredning fremsender udkast til fredningsforslag samt udkast til budgetforslag for erstatning til medrejserne Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober/november 2009, Fredningsforslaget behandles og godkendes i Rudersdal og Hørsholm Kommuner November 2009, Fredningsforslaget sendes i budgethøring hos staten December 2009, Fredningsforslaget fremsendes til Fredningsnævnene for Storkøbenhavn og Nordsjælland Januar 2010, Fredningssagen bekendtgøres i Statstidende og lokale blade Marts 2010, Offentligt møde Juli 2010 Fredningsnævnet behandler eventuelle indsigelser August 2010, Fredningsnævnet træffer afgørelse Vurdering Med den gældende overordnede planlægning, Fingerplan 2007 og Regionplan 2005 må det anses for udelukket, at området kan anvendes til byudvikling uanset, at en mindre del af området ligger i byzone og bl.a. udlagt til vejformål. Spørgsmålet er således ikke om området skal prioriteres til byformål frem for at friholde området af hensyn til landskabelige og rekreative værdier, men nærmere et spørgsmål om en fredning giver bedre muligheder for at styrke det landskabelig og rekreative og samtidig holde private lodsejere skadesløse. Området indgår som en del af et meget stort og varieret landskabsstrøg der strækker sig mellem Rungsted og Gentofte. Området er karakteriseret ved et varieret landskab med store skovområder, i mindre grad åbent landbrugsland. Kulturhistoriske spor er særligt tydelig i skovene hvor der findes et stort antal gravhøje som udgør et felt af gravhøje og højgrupper der strækker sig langs Øresundskysten. Området er tilgængeligt til fods og på cykel, men navnlig de åbne, dyrkede, arealer der indgår i landskabskilen kunne styrkes med et tættere stinet. Skovene hører under statsskovdistrikterne og drives publikums- og naturvenligt og må således anses for at være tilstrækkelig sikret. De åbne landbrugsarealer som er værdifulde for den afvekslende landskabsoplevelse mellem skov og åbent land er i hovedsagen sikret gennem fredninger som fastsætter bestemmelser om at hvorledes arealerne kan anvendes, herunder hvad der kan dyrkes og hvorledes arealerne skal plejes. Det omhandlende areal som Danmarks Naturfredningsforening foreslås fredet, er stort set det eneste tilbageværende areal i det store landskabsstrøg mellem Rungsted og Gentofte Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

20 som ikke er fredet. Arealerne er beskyttet mod byudvikling og bebyggelses gennem planlægningen og gennem naturbeskyttelsesloven, men en egentlig fredning af arealerne vil give mulighed for at fastlægge relevante plejebestemmelser og forbedre tilgængeligheden på arealerne. Som status er i dag, kan de åbne marker umiddelbart tilplantes med flerårige afgrøder som for eksempel energipil, pyntegrønt, frugttræer eller andet, der afgørende ville forringe landskabsoplevelsen. Det er administrationens vurdering, at en fredning af området er velbegrundet ud fra landskabelige og rekreative hensyn, hvorfor fredningen må forventes at ville blive gennemført. På denne baggrund anbefales det at Hørsholm Kommune indtræder i fredningssagen som medrejser. Bilag - Fredningsforslag for Vedbæk-Smidstrupområdet - - Foreløbig Fredningskort Vedbæk-Smidstrup_ pdf Noter til bilag Danmarks Naturfredningsforenings anmodning om Hørsholm Kommune er medrejser af fredningssagen Oversigtskort over landskabkilen mellem Rungsted og Gentofte Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Med 4 1 (Peter Antonsen (T)) besluttede udvalget, at man ikke ønsker at indtræde som medrejser af fredningssagen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte Teknik- og Miljøudvalgets beslutning. Beslutning Kommunalbestyrelsen den Sagen udsat med henblik på behandling i Teknik- og Miljøudvalget af sagen om byudvikling i Smidstrup. Hvis tidsfristen for svar giver mulighed for det, behandles sagen igen på kommunalbestyrelsens møde den 26- oktober 2009, ellers skal sagen på tillægsdagsorden til kommunalbestyrelsens møde den 5. oktober Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Udvalget besluttede med 3 2 (Anders Borgen (C), Peter Antonsen (T)), at man ikke ønsker at være medrejser af fredningsforslaget. Økonomiudvalget Torsdag den Side 20

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 6. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde d. 30.10.2013 Onsdag 30.10.2013 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til Lokalplan 146 (for et område

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra 29. juni 2009. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra 29. juni 2009 Mandag 29.06.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Kokkedal Vest - status og beslutning om energiinvesteringer 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m.

Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. Lokalplan nr. 1.8 Lindevangshjemmet m.m. INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...2 Lokalplanens indhold og baggrund...2 Lokalplanens retsvirkninger...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning

Mortenstrupgård - høring om bygningsfredning Kommunalbestyrelsen 2010 Punkt: 55 Acadre sagsnr.: 09/23973 Journalnr.: 01.10.00G00 Sagsforløb: TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 25.01.2010 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Lise Ørberg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig

Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. marts 2015 Lokalplan 967, Boliger og butikker, Risskov - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 967, Boliger og

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Onsdag 26.08.2009 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Budget 2009: Budgetrevision 3 på Teknik- og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008.

LOKALPLAN NR. 37, Plejeboliger i Rødvig FORSLAG. OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. LOKALPLAN NR. 37, 2008. Plejeboliger i Rødvig FORSLAG OFFENTLIGT FREMLAGT I PERIODEN 7. april TIL OG MED 2. juni 2008. Stevns Kommune Lokalplan 37, 2008 Plejeboliger i Rødvig Indledning Denne Lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder

Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder Lokalplan nr. 3.6 Boliger på en del af Grydemosegårds jorder INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 LOKALPLANEN...6 1 - Områdets afgrænsning...7 2 - Lokalplanens formål...7 3 - Områdets anvendelse...7 4 -

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj

Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj Lokalplan nr. 129 for et areal i Stenhusstræde, Østerhøj I henhold til Planloven (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Stenhusstræde,

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til Furesø Kommuneplan 2009 To alternative forslag til kommuneplantillæg for boligbebyggelse på Solhøjgårds (Skolelandbrugets) jord Byrådet vil gerne give borgere og

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 14 B Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006

Bilag Lokalplan nr. 1091 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFDELINGEN, APRIL 2006 Bilag Lokalplan nr. 1091 OER KOMMUNE TILLÆG NR. 38 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 PLANLÆGNINGSAFELINGEN, APRIL 2006 FOROR Forslag til tillæg nr. 38 til kommuneplan 1994-2006 er en mindre ændring af planens

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere