Følgende sager behandles på mødet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde :30 Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lederuddannelse i Hørsholm Kommune 3 Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning - ændrede forudsætninger 5 Delegationsplan - støttet byggeri 7 skema A godkendelse af plejeboligbyggeri Kokkedal Vest og status for det samlede byggeprojekt 9 Fredningsforslag Smidstrup-Vedbækområdet 14 Forslag til lokalplan 142, Bolig- og erhvervsområde ved Slotsmarken 19 Forslag til lokalplan 141 for pleje- og ældreboliger samt tillæg 11 til Helhedsplan Fjernvarmeprojekt på Ved Åbredden 28 Byudvikling i Smidstrup - arealet mellem Strandvejen, Folehavevej og jernbanen 30 Overførsel af udvendig vedligeholdelse fra Idrætsparken til Ejendomsservice og Indkøb 34 Forslag til udmøntning af besparelser i Svømmehallen 38 Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån 42 Finansiering af konsulentfunktion i Skole og Institution 46 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af hegn i skel på Hørsholm Skole 49 Bilagsoversigt 51 Fraværende Uffe Thorndahl (up), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C)

2 Bemærkninger til dagsorden Økonomiudvalget Torsdag den Side 2

3 Økonomiudvalget Punkt: 255 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Vivi Grandt Meddelelser Beslutning Økonomiudvalget den viceborgmester Kjeld Holm orienterede om, at der er reserveret retsmøder den 1. og 2. juni 2010 i Retten i Helsingør i sagen Axel Juhl-Jørgensen mod Hørsholm Kommune. Der blev omdelt rettelsesblad til punkt 256 og 258. Rettelsen til punkt 256 bliver indarbejdet i sagsfremstillingen til Kommunalbestyrelsens møde. Status på retssagen Sct. Georgs Fonden mod Hørsholm Kommune sendes til Økonomiudvalgets medlemmer. Økonomiudvalget indstiller, at det fremgår under alle beslutninger i referater fra de politiske møder, hvem der har været fraværende. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 3

4 Økonomiudvalget Punkt: 256 Acadre sagsnr.: 08/23633 Journalnr.: Sagsforløb: P20 Sag til efterretning - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Trine Groth Rasmussen Lederuddannelse i Hørsholm Kommune Resume I forbindelse med Trepartsaftalen 2007, mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO, AC og FTF, er det vedtaget, at alle ledere med væsentlig borgerkontakt og ledelse som primær funktion skal have mulighed for at tage en lederuddannelse på diplomniveau. Der har i direktionen været en række drøftelser om ambitionerne for ledernes uddannelse og konklusionen er, at Hørsholm Kommune vil god ledelse. Konkret betyder det, at der anlægges en ambitiøs tilgang til lederuddannelse og målgruppen for lederuddannelse inkluderer de af kommunens ledere, som har mere en 5 medarbejdere under sig. Dette udgør samlet set en gruppe på ca. 110 ledere som i perioden 2010 til 2015 forventes at gennemføre en lederuddannelse. Forslag Administrationen indstiller, at økonomiudvalget tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Det aftalebaserede krav om lederuddannelse kunne i udgangspunktet isoleres til kun at angå 40 af kommunens ledere. Men fordi ledelsesopgaven for de øvrige 70 ledere er væsentlig, ønskes der anlagt en ambitiøs tilgang til lederuddannelse for kommunens ledere, fordi god ledelse er med til at skabe attraktive arbejdspladser. Udbuddet af lederuddannelse er tænkt som følgende: De 110 ledere forventes at gennemføre en offentlig lederuddannelse på diplomniveau. Hvis de har uddannelse svarende hertil fra tidligere meriteres den. Økonomiudvalget Torsdag den Side 4

5 Opstart på uddannelsen skal være påbegyndt senest i Kommunens 40 ledere i Hørsholm Lederforum de som er leder af ledere tilbydes muligheden for at gennemføre en master indenfor ledelsesområdet. Nye ledere i kommunen som ikke allerede har en lederuddannelse på diplomniveau forventes at påbegynde uddannelsen indenfor de to første år af ansættelsen. Udbuddet af lederuddannelse forventes at ske i partnerskab med en række andre Nordsjællandske kommuner for at opnå besparelser i indkøbet af uddannelsen. Som opfølgning på Trepartsaftalen vil der fra centralt hold blive fulgt op på, hvordan uddannelsesmidlerne er blevet anvendt, for på den baggrund at vurdere den fremadrettede allokering af midler til området. Økonomi/personale Hørsholm Kommune har i forbindelse med Trepartsaftalen fået tilført kr. til gennemførelse af lederuddannelse i perioden Den centrale pulje forventes at kunne finansiere selve uddannelsen, mens udgifter til transport, bøger, internat mv. afholdes af de lokale uddannelsesbudgetter. År Budget Forbrug ,1 mio. kr ,7 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,1 mio. kr. 1,015 mio. kr ,015 mio. kr ,015 mio. kr ,015 mio. kr. Total 6,1 mio. kr. 6,09 mio. kr. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning. Fraværende: UffeThorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C) Økonomiudvalget Torsdag den Side 5

6 Økonomiudvalget Punkt: 257 Acadre sagsnr.: 09/10460 Journalnr.: Sagsforløb: A00 Tidligere behandling i KB ( ) - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Erik Melbye Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning - ændrede forudsætninger Resume Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. juni 2009 besluttet en tidsplan for en undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning. Den efterfølgende budgetaftale for har imidlertid ændret såvel de økonomiske rammer for en sådan undersøgelse. Forslag Det indstilles, at Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning af 22. juni Administrationen foreslår følgende: Hørsholm Kommunes nye borgmester indleder i starten af det nye år politiske sonderinger med nyvalgte/genvalgte borgmesterkollegaer i forhold til nabokommunernes interesse for medvirken i en sådan undersøgelse Administrationen udarbejder et revideret oplæg til en undersøgelse med de økonomiske rammer som er til rådighed givet i budgetaftalen. Det reviderede oplæg præsenteres 1. halvår Økonomiudvalget Torsdag den Side 6

7 Sagsfremstilling På mødet 22. juni besluttede kommunalbestyrelsen at der skulle igangsættes en undersøgelse af fordele og ulemper ved en evt. kommunesammenlægning. Beslutningen blev truffet på baggrund af et oplæg (bilag 1), der beskriver en række undersøgelsesdimensioner og mulige tidsplaner for projektet. Kommunalbestyrelsen besluttede sig for tidsplan B. I den indgåede budgetaftale for er der afsat kr i 2010 og kr i 2011 til undersøgelsen. I det oprindeligt skitserede projekt var der estimeret kr til konsulentbistand samt kr til interne ressourcer til projektet. På baggrund af den indgåede budgetaftale og den økonomi, der er afsat til undersøgelsen, er forudsætningerne for undersøgelsen ændret, hvorfor der er brug for at udarbejde et nyt projektforslag. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget besluttede at anbefale Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 7

8 Økonomiudvalget Punkt: 258 Acadre sagsnr.: 09/19080 Journalnr.: Sagsforløb: A26 Lov om almene boliger - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Bente Jersie Jensen Delegationsplan - støttet byggeri Resume Kommunalbestyrelsen har ønsket at få forelagt en sag om kompetencefordelingen ved behandling af sager efter lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Forslag Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til delegationsplan om støttet byggeri. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et udkast til en delegationsplan for behandling af sager om støttet byggeri efter lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger. Delegationsplanen beskriver, hvem der er berettiget og forpligtiget til at løse opgaver, hvor kompetencen i lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen. Af planen fremgår, hvornår en sag skal behandles af Kommunalbestyrelsen, hvornår kompetencen er delegeret til administration og hvem, der er forpligtet til at komme med en indstilling i sagen. Delegationsadgangen på det kommunale område er stort set ikke lovbestemt. Udgangspunktet er, at der er fri adgang til delegation på de områder, hvor der ikke er særlige holdepunkter for at antage, at delegation ikke er lovlig. Når det af lovgivningen fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse, betyder det normalt ikke, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe afgørelsen. Det vil kun være Økonomiudvalget Torsdag den Side 8

9 tilfældet, når det af lovteksten fremgår, at beslutningen skal træffes af den samlede Kommunalbestyrelse. Ofte er det formuleret sådan, at beslutningen skal træffes i et møde. Beslutningskompetencen kan derfor som udgangspunkt delegeres til et udvalg eller til administrationen. Delegation betyder videregivelse af kompetence til at træffe beslutning og/eller disponere. Den, der lovligt har fået tildelt en opgave ved delegation, har samme pligter og beføjelser som den, der har delegeret opgaven. Den oprindeligt kompetente har dog fortsat ansvaret for opgavens udførelse. Det betyder, at en delegation altid kan tilbagekaldes generelt eller i konkrete tilfælde. De afgørelser, der bliver truffet af modtageren af delegationen, har samme virkning, som hvis de var truffet af den oprindeligt kompetente.. Bilag - Udkast til delegationsplan - støttet byggeri Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen med bemærkning om, at udvalget ønsker at blive orienteret om sager vedrørende beboerklager samt tvister mellem afdelingsmøde, afdelingsbestyrelse og bestyrelsen. Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 9

10 Økonomiudvalget Punkt: 259 Acadre sagsnr.: 09/12360 Journalnr.: Sagsforløb: P22 SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Helle Skude skema A godkendelse af plejeboligbyggeri Kokkedal Vest og status for det samlede byggeprojekt Resume Administrationen forelægger skema A ansøgning fra Hørsholm Almene Boligselskab vedrørende opførelse af 90 plejeboliger, 43 ældreboliger og 38 fleksible boliger på området Kokkedal Vest til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Samtidig redegøres for status for det samlede byggeri, der ud over boliger indeholder kommunale servicefaciliteter og centerfaciliteter med genoptræningscenter. Byggeriets økonomiske overslag holder sig inden for regeringens ramme for opførelse af støttet pleje- og ældreboligbyggeri, (i 2009: kr. pr. kvm.), men den faktiske økonomi vil først blive fastlagt, når udbuddet af opgaven er endeligt gennemført. Forslag Administrationen foreslår, at skema A godkendes at status for projektet og de fremadrettede milepæle for den politiske behandling af projektet tages til efterretning Økonomiudvalget Torsdag den Side 10

11 Sagsfremstilling Baggrund Plejeboligprojektet på Kokkedal Vest blev politisk igangsat den 24. juni 2008, hvor Kommunalbestyrelsen godkendte placeringen, byggegrundens omtrentlige størrelse, et programoplæg med byggeriets omfang, en tidsplan med milepæle for beslutninger og den kommunale anlægsøkonomi. Projektet har herefter været organiseret med en følgegruppe, som i denne fase af projektet har to repræsentanter fra Seniorrådet og tre fra Kommunalbestyrelsen, mens der til vurdering af forslagene til projektkonkurrencen i januar-februar 2009 var nedsat en særlig dommerkomité. Siden udpegning af vinderprojektet fra tegnestuen Lundgaard & Tranberg den 23. februar 2009 og udpegning af Hørsholm Almene Boligselskab som bygherre for boligdelen og bygherrerådgiver for Hørsholm Kommune på service- og centerdelen, er projektforslagsfasen foregået i et tæt og tidskrævende samarbejde med disse parter samt det rådgivende ingeniørfirma Moe og Brødsgaard og landskabsarkitekten Marianne Levinsen. Hørsholm Kommune er ligeledes solidt repræsenteret i styregruppen og har som bruger haft stor indflydelse på de beslutninger, der er truffet. Status Skema A behandling Status er, at der nu er udarbejdet et projektforslag, der vil danne grundlag for det kommende entrepriseudbud. På denne baggrund er det ligeledes muligt at godkende skema A. DAB har som bygherre på det støttede byggeri i samarbejde med Hørsholm Kommune udarbejdet en ansøgning til skema A godkendelse. Det er en vigtig pointe, at skema A er en foreløbig vurdering af økonomien, og at økonomien i den efterfølgende licitation kan afvige alt efter hvilke tilbud, der indgår på entreprisearbejdet. Skema A ansøgningen holder sig indenfor regeringens ramme for opførelse af støttet plejeog ældreboligbyggeri, (i 2009: kr. pr. kvm.). Når skema A er godkendt, kan arbejdet med at projektere og udbyde entreprisearbejdet færdiggøres. Skema A er vedlagt som bilag 2 til denne dagsorden Husleje I skema A beregnes den samlede finansieringsberettigede anskaffelsessum til kr., der fordeler sig på kr. for servicedelen og kr. for boligdelen. Den budgetterede gennemsnitlige husleje er pr. kvadratmeter beregnet til kr./kvm. hvortil forsyningsudgifterne er beregnet til 85 kr./kvm. Bruttoarealerne i plejeboligerne svinger fra ca. 81 til 86 kvm., men en gennemsnitlig boligstørrelse har et bruttoareal på 82 kvm. Økonomiudvalget Torsdag den Side 11

12 Derfor viser en foreløbig udregning af en gennemsnitshusleje, at den månedlige ydelse vil ligge på kr./ mnd. Hertil skal lægge faste udgifter til forsyning på ca. 580 kr./mnd. Til sammenligning er huslejen i de nyeste plejeboliger på Sophielund er kr./mnd. inkl. el og varme. Disse lejligheder har dog kun et bruttoareal på 75 kvm., og der er ikke som på Kokkedal Vest en fælles festsal/café indeholdende i det støttede boligbyggeri og dermed til beboernes disposition. Det vil bestræbes, at huslejen for plejeboligerne som i Sophielunds plejeboliger vil være ens for boliger, der har det samme nettoareal, hvilket vil sige alle plejeboligerne. I vedlagte notat, bilag 2 beskrives Hørsholm Kommunes anlægsøkonomi jævnfør skema A, herunder den kommunale andel af boligdelen og servicedelen. Den videre proces Den videre proces for projektet beskrives detaljeret i forhold til tid og beslutningsforum i vedlagte notat, bilag 2 Ændringer i projektet i forhold til det valgte konkurrenceprojekt Vinderprojektet af projektkonkurrencen har frem til nu været igennem nogle ændringer grundet hensynstagen til forskellige vilkår og forudsætninger. De funktionelle forudsætninger i forhold til borger og medarbejderforhold er vægtet højest og er drøftet mellem Hørsholm Kommune og rådgiverne under hele projektforslagsfasen. En anden central forudsætning er den økonomiske ramme for byggeriet fordelt hos bygherrerne DAB og Hørsholm Kommune, der i høj grad er påvirket af arealfordelingen i byggeriet, hvilket beskrives yderligere i vedlagte notat, bilag 2. Nedenstående beskrives nogle af de væsentlige ændringer, der er sket i forhold til konkurrenceprojektet: Ankomsthaven var i konkurrenceprojektet planlagt som en asfaltflade brudt af grønne bede. Følgegruppen har ønsket, at asfaltfladen blev brudt mere op, og der er nu indlagt felter med slotsgrus i fladen. I konkurrenceprojektet var byggeriet planlagt med et almindeligt affaldshåndteringssystem, som styregruppen vurderede som utidssvarende. Der arbejdes derfor videre med en projektering med et skraldesugsystem efter godkendelse af følgegruppen. Antallet af ældreboliger er justeret fra 45 til 43 for at optimere ældreboligernes placering og højde i forhold til ønskerne ved behandlingen af byggeriet i Teknik og Miljøudvalget Antallet af fleksible boliger er øget med to til 38, fordi det giver den bedste løsning i en optimering af stueetage og første sal i centerbygningen Økonomiudvalget Torsdag den Side 12

13 Antallet af parkeringspladser ved ældreboligerne er øget med 4 pladser til 26 pladser jævnfør ønske fra følgegruppen Lokalplansarbejdet En godkendt lokalplan er en forudsætning for en skema A godkendelse og dermed en forudsætning for at det videre forløb kan opstartes. Der har derfor været arbejdet med udfærdigelsen af en lokalplan for området parallelt med byggeprocessen. Lokalplanen har været i høring med høringsfrist den 16. september 2009, og der har været afholdt borgermøde under høringsperioden. Den endelige lokalplan sendes til endelig behandling og godkendelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen d. 23. november 2009, således at lokalplanen godkendes umiddelbart før godkendelsen af skema A. Det er i kommunens masterplan forudsat, at de nye byudviklingsområder på Kokkedal Vest skal vejbetjenes fra en stamvej langs jernbanen. Vejen er påtænkt placeret i den fredede bræmme, der løber langs jernbanen, og det blev vurderet, at det på længere sigt vil være hensigtsmæssigt at ophæve fredningen af disse arealer, mod at der pålægges andre arealer fredning. Da et mageskift mellem fredede og ikke fredede arealer kun kan ske gennem en nyfredning eller en tillægsfredning, som følger reglerne for rejsning af nye fredningssager, og da en sådan proces min. vil tage 1 år og 2 til 3 måneder eksklusiv en eventuel klagesagsbehandling, godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2009 en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Dispensationsansøgningen er stadig under behandling i Fredningsnævnet. Forudsætninger i forhold til Hørsholm Kommunes projektandel Grundkøbssum Hørsholm Kommunes andel i projektet ligger i økonomisk øjemed hovedsageligt på servicearealerne herunder genoptræningscentret og den resterende centerdel. DAB, der er bygherre for boligdelen, har det overordnede økonomiske ansvar for alle boligerne. DAB køber derfor grunden til boligandelen af Hørsholm Kommune, og denne grundkøbsværdi er indregnet i kommunens anlægsramme. De økonomiske forudsætinger for skema A er baseret på en grundkøbsværdi svarende til kr. pr. bygget kvadratmeter. Grundkøbssummen skal aftales endeligt med DAB ud fra markedsprisen, og grundsalget bliver fremlagt til politisk behandling. Affaldshåndtering I det vedlagte notat, bilag 2, beskrives styregruppens anbefaling af, at byggeriet projekteres med et skraldesug, der skal håndtere al byggeriets affald. Denne anbefaling bakkes og af følgegruppen. Etablering af skraldesug vil give et væsentligt bidrag til at effektivisere personaleanvendelsen i plejeboliger og center, og det forventes, at der kan skaffes medfinansiering af 75 pct. af udgiften i Finansministeriets ABT-fond. De resterende 25 pct. af udgiften eller ca. 1,5 mio. kr. håber HAB og Hørsholm Kommune at kunne finde plads til inden for projektets ramme. På grund af støttereglerne kan det vise sig nødvendigt at holde udgifterne uden for den støttede del af projektet, men dette undersøges nærmere. Økonomiudvalget Torsdag den Side 13

14 Økonomi/personale Bilag - Bilag 1: Kokkedal Vest - Ansøgninger på skema A - skema A serviceareal.pdf - bilag 1: Kokkedal Vest - Ansøgninger på skema A - skema A boliger.pdf - Bilag 2: Forudsætninger vedr. skema A behandling & det videre forløb for plejeboligbyggeriet Kokkedal Vest Noter til bilag - Bilag 1: Skema A - Bilag 2: Notat: Forudsætninger vedr. skema A behandling & det videre forløb for plejeboligbyggeriet Kokkedal Vest - Bilag 3: Tidsplan Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Skema A blev godkendt. Status for projektet og fremadrettet tidsplan blev taget til efterretning med den bemærkning fra administrationen, at det fremskudte udbud er opgivet, og at der i stedet arbejdes videre med et traditionelt udbud i hovedentreprise. Tidsplanens detaljer bliver på denne baggrund ændret lidt i processen frem til godkendelse af skema B, mens tidspunktet for opstart og forventet færdiggørelse af projektet er uændrede. Teknik- og Miljøudvalget anmodes om, i deres behandling af lokalplanforslaget at være opmærksom på de sikkerhedskrav, der gælder i forhold til naboskabet til golfbanen. Beslutning Økonomiudvalget den Økonomiudvalget godkendte indstillingen og tog Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger til efterretning. Økonomiudvalget Torsdag den Side 14

15 Fraværende: Uffe Thorndahl (UP), Isabella Meyer (C), Jens Frederiksen (C). Økonomiudvalget Torsdag den Side 15

16 Økonomiudvalget Punkt: 260 Acadre sagsnr.: 09/11593 Journalnr.: Sagsforløb: P20 TMU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Susanne Koch Fredningsforslag Smidstrup-Vedbækområdet Resume Hørsholm Kommune har fra Danmarks Naturfredningsforening modtaget en forespørgsel om at være medrejser på et fredningsforslag for Vedbæk Smidstrupområdet. Rudersdal Kommune er medrejser på fredningssagen for så vidt angår arealer i Rudersdal Kommune. Forslag Det forslås, at udvalget drøfter om man vil anbefale at Hørsholm Kommune indtræder i fredningssagen som medrejser. Sagsfremstilling Landskabet mellem Vedbæk og Smidstrup ligger som overvejende åbne med dyrkede marker omkranset af bebyggelse og skovbryn. Området ligger i forlængelse af og nord for den fredede Maglemose i Vedbæk og forbinder Maglemosen med Folehaveskovene. Området indgår i en serie af fredede landskabsområder fra Rungsted i nord til Gentofte i syd; omfattende Rungsted Ladegård/Folehavegård, Folehaveskovene, Maglemosen, Trørød Skov, Søllerød Naturpark, Jægerborg Hegn og Dyrehaven. Området som foreslås fredet, omfatter ca. 66 ha, hvoraf omtrent halvdelen er beliggende i Hørsholm Kommune. Områderne i Hørsholm Kommune omfatter åbne landzonearealer mellem jernbanen og Folehave Skoven samt åbent byzoneareal mellem jernbanen, Folehavevej og Strandvejen. Gældende planlægning for området som helhed Forslag til Landsplanredegørelse 2009 Økonomiudvalget Torsdag den Side 16

17 Statens forventninger til kommunernes planlægning er det anført at der i planlægningen bør sættes yderligere fokus på landskabsbeskyttelse og at beskyttelsen skal styrkes i den samlede planlægning, der skal økonomiseres med inddragelse af åbent land og der skal tages hensyn til grønne kiler. Fingerplan 2007 Området udgør en del af Fingerplanens grønne kiler. Kommuneplanlægningen i de grønne kiler skal bl.a. sikre at områderne friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige friluftsformål, jf. Fingerplanens 15 stk. 1. Regionplan 2009 Området indgår i regionplanens grønne kiler og kystnærhedszone. Åbne ubebyggede arealer i byzone og sommerhusområde som indgår som regionale friluftsområder i fingerbyens grønne kiler skal friholdes for by- og sommerhusbebyggelse jf. retningslinje Helhedsplan Udlagt til grønt område/mark, byzone Forslag til Helhedsplan Området er omfattet af planforslaget bestemmelser om regionale friluftsområder. Åbne ubebyggede arealer i byzone skal friholdes for bebyggelse, jf. planforslagets retningslinje Skovbyggelinie Størstedelen af arealerne såvel vest som øst for banen er pålagt 300 m skovbyggelinie som Folehaveskoven afkaster. Her må der ikke placeres bebyggelse, jf. naturbeskyttelseslovens 17. Arealerne vest for jernbanen Arealerne er beliggende i landzone og pålagt landbrugspligt. Arealet er delvis omkranset af beskyttede jord- og stendiger. Arealerne øst for jernbanen Arealerne er beliggende i byzone og pålagt landbrugspligt. Området er omfattet af Partiel Byplanvedtægt 2, delområde C som er udlagt som friareal og fremtidigt vejareal. Fredningslignende deklaration øst for jernbanen Den del af området der er udlagt til friareal jf. byplanvedtægt 2, er pålagt en fredningslignende deklaration lyst i 1972 hvor Hørsholm Kommune og Fredningsnævnet er påtaleberettiget. I deklarationen er det bl.a. anført, at det uden fredningsnævnets tilladelse er forbudt at opføre bygninger, tekniske anlæg, plante så udsyn til skovbrynet hindres og ændre terrænet. Deklarationen blev pålagt arealerne i 1972 på foranledning af den daværende regionale planmyndighed fredningsplanudvalget i forbindelse med at fredningsnævnet godkendt en udstykning af det i byplanvedtægten fastsatte vejareal. Vejarealet agtedes solgt til Frederiksborg Amt med henblik på at anlægge en aflastningsvej. Økonomiudvalget Torsdag den Side 17

18 Hensigten med deklarationen var at bevare indsynet fra Strandvejen ind mod land. Fredningsplanudvalgenes kompetence er nu overført til kommunerne dvs. Hørsholm Kommune er ene påtaleberettiget til deklarationen. Byudvikling vil være i modstrid med de hensyn der ligger til grund for deklarationen. Aktuelle ønsker for anvendelse af arealet øst for jernbanen Der foreligger en ansøgning om, at opføre 32 dobbelthuse på arealet øst for jernbanen, Hørsholm Kommune har besluttet at undersøge om der på arealet kan placeres en daginstitution til 144 børn. Fredningsinstituttet og erstatning Fredningsforslag kan rejses af staten kommuner og Danmarks Naturfredningsforening. Fredning er karakteristisk ved, at der en gang for alle gøres op med et bestemt geografisk områdes anvendelsesmuligheder og de deraf fastsatte rådighedsindskrænkninger eller handlepligter - for private lodsejere gennemføres mod erstatning. Det er det stærkeste instrument til sikring af et landskab med dets geologiske, biologiske, kultuhistoriske og rekreative værdier. Fredning er karakteriseret ved, at principielt fortrænge næsten enhver anden form for regulering af fast ejendom. Fredning kan komme på tale i de tilfælde hvor behovet for beskyttelse, pleje, naturgenopretning eller fremme af befolkningen friluftsliv ikke kan opfyldes ved anvendelsen af de øvrige bestemmelser og virkemidler i lovgivningen. I den aktuelle sag vil behovet for en fredning begrundes bl.a. kunne begrundes med følgende: Beskyttelse af det åbne landskab mod tilgroning og tilplantning Beskyttelse mod byudvikling Fremme af befolkningens friluftsliv Ved erstatningsfastsættelsen tages der hensyn til de i forvejen eksisterende rådighedsindskrænkninger. I det aktuelle områder kunne rådighedsindskrænkningen for eksempel være indskrænkning at afgrødevalg så udsynet over landskabet bevares, men ikke erstatning for mistede byggemuligheder idet der allerede i dag ikke findes byggemuligheder i området jf. gældende planlægning. Erstatningen udredes af kommuner og stat, den typiske fordeling vil være ¾ del til staten og ¼ del til kommunen. Der udbetales ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer. I den aktuelle sag vil rådighedsindskrænkningen for de landbrugspligtige arealer formodentlig omhandle forbud mod at etablering af beplantning der hindrer udsynet over landskabet og erstatningen fastsættes i relation hertil. I Hørsholm Kommune andrager arealet 33 ha. Erstatning for indskrænkning af afgrødevalget vil erfaringsmæssigt og højt sat andrage kr. svarende til en samlet erstatning på kr. Heraf udreder staten ¾ dele mens Hørsholm Kommune skal udrede den sidste ¼. Det vil sige at erstatningen for Hørsholm Kommunes vedkommende vil ligge lige under kr. Det skal tilføjes, at uanset om Hørsholm Kommune er medrejser, eller endog modstander af Økonomiudvalget Torsdag den Side 18

19 fredningen, vil kommunen blive pålagt at udbetale erstatning såfremt fredningsmyndigheden vedtager at frede arealet. Tidsplan og proces Rudersdal Kommune besluttede den 25. marts 2009 at være medrejser på fredningssagen. Det forventes at gennemførelse af fredningsforslaget som minimum vil strække sig over et år. Danmarks Naturfredningsforening varetager i den aktuelle sag sekretariatsfunktionen i forbindelse med udarbejdelse og ekspedition af forslaget. Et skøn over tidsforløbet ser således ud August 2009 Hørsholm Kommune tager principielt stilling til om kommunen vil være medrejser af fredningssagen. September 2009, Danmarks Naturfredning fremsender udkast til fredningsforslag samt udkast til budgetforslag for erstatning til medrejserne Rudersdal og Hørsholm Kommune Oktober/november 2009, Fredningsforslaget behandles og godkendes i Rudersdal og Hørsholm Kommuner November 2009, Fredningsforslaget sendes i budgethøring hos staten December 2009, Fredningsforslaget fremsendes til Fredningsnævnene for Storkøbenhavn og Nordsjælland Januar 2010, Fredningssagen bekendtgøres i Statstidende og lokale blade Marts 2010, Offentligt møde Juli 2010 Fredningsnævnet behandler eventuelle indsigelser August 2010, Fredningsnævnet træffer afgørelse Vurdering Med den gældende overordnede planlægning, Fingerplan 2007 og Regionplan 2005 må det anses for udelukket, at området kan anvendes til byudvikling uanset, at en mindre del af området ligger i byzone og bl.a. udlagt til vejformål. Spørgsmålet er således ikke om området skal prioriteres til byformål frem for at friholde området af hensyn til landskabelige og rekreative værdier, men nærmere et spørgsmål om en fredning giver bedre muligheder for at styrke det landskabelig og rekreative og samtidig holde private lodsejere skadesløse. Området indgår som en del af et meget stort og varieret landskabsstrøg der strækker sig mellem Rungsted og Gentofte. Området er karakteriseret ved et varieret landskab med store skovområder, i mindre grad åbent landbrugsland. Kulturhistoriske spor er særligt tydelig i skovene hvor der findes et stort antal gravhøje som udgør et felt af gravhøje og højgrupper der strækker sig langs Øresundskysten. Området er tilgængeligt til fods og på cykel, men navnlig de åbne, dyrkede, arealer der indgår i landskabskilen kunne styrkes med et tættere stinet. Skovene hører under statsskovdistrikterne og drives publikums- og naturvenligt og må således anses for at være tilstrækkelig sikret. De åbne landbrugsarealer som er værdifulde for den afvekslende landskabsoplevelse mellem skov og åbent land er i hovedsagen sikret gennem fredninger som fastsætter bestemmelser om at hvorledes arealerne kan anvendes, herunder hvad der kan dyrkes og hvorledes arealerne skal plejes. Det omhandlende areal som Danmarks Naturfredningsforening foreslås fredet, er stort set det eneste tilbageværende areal i det store landskabsstrøg mellem Rungsted og Gentofte Økonomiudvalget Torsdag den Side 19

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 16.08.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde 25. maj 2009 Mandag 25.05.2009 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Årsregnskab 2008 for Hørsholm Kommune 4 Forslag

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 13.11.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - Godkendelse af budgetmateriale

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde ØU Torsdag 10.10.2013 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Økonomisk politik for Hørsholm Kommune 3 Tildeling af vejret

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen

Læs mere

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus

Hedensted Kommune. Byrådet. Referat med åbne punkter. Byrådssalen Juelsminde Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 17:00-17.45 Mødested: Byrådssalen Juelsminde Rådhus Deltagere:, Henrik Alleslev, Lars Poulsen, Hans Kristian Bundgaard-Skibby, Lene Tingleff, Kasper Glyngø,

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen

Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Egedal Kommune Kommunalbestyrelsen Den 29.02.2012, kl. 18:00 i Kommunalbestyrelsessalen Referat Willy R. Eliasen (formand) Jens Jørgen Nygaard Ib Sørensen Peter Hansen Karsten Søndergaard Vicky Holst Rasmussen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Daniel Donoso (F), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Lars Prier

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ordinært møde Dato 16. august 2012 Tid 16:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen (V) Paul

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere