Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 20

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: Bo-Støtten Fredensvej 10 Fredensvej Brørup Tlf.: Hjemmeside: (midlertidigt botilbud til voksne) ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) *Målgrupper: 18 til 40 år (angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse) Pladser i alt: til 40 år (indadreagerende adfærd, andet socialt problem) 18 til 40 år (tilknytningsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder, andet overgreb, selvskadende adfærd) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Anna Rask Poulsen (Socialtilsyn Syd) Side 2 af 20

3 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: *Afgørelse: Tilsynets indsamlede informationer om tilbuddet tages til efterretning og vil indgå i den lovbestemte regodkendelsesvurdering, der skal have fundet sted inden udgangen af Godkendelse afventer Påbud: Opmærksomhedspunkter: Whistleblow planche udleveret i forbindelse med tilsyn - vejledt om, information omkring WB skal være synlig for borgere, medarbejdere, pårørende og andre. Side 3 af 20

4 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder Tilbudsportalen Bo-aftale, modtaget den Lederen uddannelse/kursusbeviser, modtaget den Oversigt over personalet det seneste år, modtaget den Budget 2015, modtaget den Tilsynsrapport august 2013, modtaget januar 2014 Forstander (Socialpsykiatrisk center ABS) Leder Medarbejdere Borgere Beboere Ledelse Medarbejdere 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg : Fredensvej 010, 6650 Brørup Side 4 af 20

5 Tilsynskonsulenter Anna Rask Poulsen Lena Birch Christiansen Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Anmeldt Organisationsplan, oplyst af forstander Benny Husted den : Socialpsykiatrisk Center ABS (Aktivitet - Botilbud - Støtteteam) er hovedafdeling. Underafdeling: Bo-støtten, Fredensvej 10 er et 107 tilbud og borgerne har ikke lejekontrakter, men der er udarbejdet en bo-aftale. Team Søndergade, som organisatorisk er under Bo-støtten, Fredensvej 10, er et 85/105, stk. 2 tilbud. Beskæftigelsesdelen er 103 tilbud, som borgerne fra Bo-støtten automatisk henvises til, når der udarbejdes visitering/ 141 handleplan. Cafe Noget Særligt, Servicelovens 103, er en offentlig café, som fungerer som en arbejdsplads og drives af personer med psykiske lidelser. Samtidigt fungerer Caféen ligeledes som beskæftigelses- og afklaringssted, jf. LAB - loven. Der kan være borgere ansat i Caféen, som har tilknytning til Bo-støtten. Caféen ligger på Lindgade 10, Vejen - Tilsynet har ikke set de fysiske rammer på adressen. Socialtilsyn Syd har besluttet, at der kun skal føres tilsyn med Bo-støtten 107 og Team Søndergade 85/105. Målgruppe: Sindslidende Pladser: Der er tale om 8 pladser på Bo-støtten samt 3 pladser på Søndergade og jf. TP 33 pladser på 103 Side 5 af 20

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 20

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,6 Socialtilsynet vurderer, at Bo-støtten Fredensvej 10 og Team Søndergade er hensigtsmæssigt organiseret med en teamleder, der med sin relevante uddannelse og erfaring er kompetent. Socialtilsynet vurderer, at den daglige ledelse varetages ansvarligt, og at medarbejderne har mulighed for faglig sparring og udvikling. Der sikres mulighed for daglig sparring, medarbejderne modtager supervision, og der afholdes MUS samtaler. Socialtilsynet vurderer, at borgerne altid har mulighed for kontakt med en medarbejder. Dette sikres gennem vagttelefon i aften- og nattimerne. Socialtilsynet vurderer, at der er meget lav personalegennemstrømning og et sygefravær, der ikke er højere end sammenlignelige arbejdspladser. Sygefraværet vurderes ikke til at være arbejdsrelateret. Det anbefales, at der fremadrettet udarbejdes skriftligt kompetence/uddannelsesplan samt ansvarsfordeling omkring opfølgning, til medarbejderen efter MUS Det anbefales, at forstanderen afholder LUS med teamlederen en gang årligt, og der udarbejdes skriftligt kompetence/uddannelsesplan til lederen efter LUS Det anbefales, at der udarbejdes procedure for indhentning af straffeattest ved ansættelse samt løbende. Det anbefales, at der udarbejdes procedure for kontrol af kørekort ved ansættelse samt løbende ved de medarbejdere, som kører med borgerne. Det anbefales at sikre medarbejderne fortsat mulighed for sparring med leder, trods lederens flytning af kontor. Det anbefales, at gennemgå Vejen Kommunes retningslinjer/håndbog, omkring omsorgssamtale med Side 7 af 20

8 sygemeldte medarbejdere. Det anbefales, at sagkyndig ser på de fysiske rammer/vindue i nattevagtens soverum. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Det ses af det indsamlede materiale, at ledelse på tilbuddet består af leder, der er uddannet socialpædagog. Lederen er derudover uddannet gestaltterapeut har flere kurser indenfor det psykiatriske område og har gennemført en grundlæggende lederuddannelse. Lederen har flere års erfaring med det psykiatriske område og har flere års ledelseserfaring som gruppeleder og stedfortræder. Lederen har været leder af botilbuddet siden det startede i Er efterfølgende desuden blevet teamleder for det ud kørende team. Lederen er administrativt ansat halvdelen af sine 37 timer på henholdsvis botilbuddet og det ud kørende team. Jfr. budget 2015 aflønnes lederen med 0,45 på Bo-støtten. Det ses af det indsamlede materiale, at lederen afholder MUS samtaler med medarbejderne årligt. Der er ikke udarbejdet skriftlig kompetence/udviklingsplan. Der er ikke procedure for indhentning af straffeattest og kontrol af kørekort ved ansættelse samt løbende. Medarbejderne udtrykker tilfredshed med deres leder. Lederen har ikke længere kontor på Bo-støtten, og medarbejderne savner den støtte og fagliges sparring, de kunne få ved, at lederen var til stede i hverdagen. Det ses af det indsamlede materiale, at der er ekstern supervision med samme supervisor gennem mange år. Leder får supervision i fast struktur. Der er intern faglig supervision på personalemøder samt møde hver morgen med mulighed for briefing og sparring. Hvis en medarbejder ved alene arbejde har brug for akut sparring, er det altid muligt at kontakte enten ledelse eller kollegaer. Der tilbydes krisehjælp. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Side 8 af 20

9 Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Lederen er, jf. modtaget dokumentation, uddannet Socialpædagog i Der ud over har hun gennemført uddannelsen til gestaltterapeut samt deltaget i diverse kursus inden for kognitiv behandlingsformer, basiskursus i psykiatriske lidelse samt gennemført uddannelsen til NADAakupunktør. Lederen har erhvervserfaring fra arbejde med behandlingskrævende børn og unge, og hun har været ansat som hjemmevejleder i et bofællesskab for psykisk/fysisk handicappede i perioden til fra den var hun gruppeleder og stedfortræder for den ledende hjemmevejleder. I perioden til har lederen været ansat som støttekontakt person i psykiatrien i Vojens/Haderslev. Lederen har den gennemført den Grundlæggende Lederuddannelse januar Lederen oplyser, at hun blev teamleder for Bo-støtten den , hvor botilbuddet startede. Efterfølgende er hun også blevet teamleder for det ud kørende team, som har base på Socialpsykiatrisk Center ABS. Jf. oversigt over personale de seneste år, modtaget den , har lederen påført arbejdstid 37 timer pr. uge, under Bo-støtten. I forbindelse med tilsynsbesøget oplyses det, at lederen administrativt er ansat 18.5 time på Bo-støtten og 18.5 time i det ud kørende team i gennemsnit. Jf. budget 2015 er lederen aflønnet med 0,45 på Bo-støtten. Lederen oplyser, at der afholdes MUS med medarbejderne ca. 1 gang årligt. Lederen oplyser yderligere, at hun kun har prøvet at afholde MUS en gang, og på daværende tidspunkt var hun ikke klar over at der efterfølgende skulle være udarbejdet skriftligt materiale medarbejdere/leder Side 9 af 20

10 imellem. Forstanderen oplyser at der ikke er afholdt LUS med lederen, men at samtalen fremadrettet vil blive afholdt. Yderligere oplyser forstanderen, at der løbende er opkvalificering af medarbejderne, og på nuværende tidspunkt er der et kursusforløb over 1 ½ år omhandlende "Personlig lederskab og kognitiv læring/indsigt". Der er i Socialpsykiatrisk Center ABS nedsat et uddannelsesudvalg, bestående af medarbejdere valgt fra de forskellige funktionsområder, som udvikler "vejen" for de faglig og praktiske kompetencer, der er behov for i organisationen. Udvalget har yderligere kompetence til at vurderer, om et kursus/uddannelsesforløb, ønsket af en medarbejder, bevilges. Lederen oplyser at der ikke er procedure på indhentning af straffeattest ved ansættelse (kommunikationsproblematik med lønkontor) samt løbende. Ligeledes er der ikke procedure for at kontrollere kørekort ved ansættelse samt løbende ved de medarbejdere, som kører med borgerne. Lederen oplyser, at hun fremadrettet vil benytte MUS til opfølgning af ovenstående. Forstanderen oplyser at Socialpsykiatrisk Center ABS er i en udviklingsproces, hvor der arbejdes på at uddelegere mere teamledelse. Yderligere arbejdes der på, at det fremadrettet bliver muligt at anvende effektmåling. Medarbejderne fortæller, at lederen flyttede kontor fra Bo-støtten til Socialpsykiatrisk Center ABS for ca. 6 måneder siden. Det har betydet for medarbejderne, at lederen ikke længere er så "synlig i praksis" som medarbejderne kunne ønske. Medarbejderne fortæller, at de har en god leder, men at de mangler lederens faglighed og støtte i dagligdagen. Medarbejderne kan altid få fat på lederen ved opstået behov. Side 10 af 20

11 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 5 (i meget høj grad opfyldt) Yderligere kunne det ønskes, at forstanderen ligeledes kom mere på Bo-støtten, med fokus på den enkelte medarbejder. Medarbejderne fortæller, at de er til MUS ca. en gang om året. Der blev ikke ved sidst MUS udarbejdet skriftlig kompetence/udviklingsplan, og der er ikke aftalt en ansvarsfordeling omkring opfølgning af MUS. Yderligere fortæller medarbejderne, at de på nuværende tidspunkt er i et kursusforløb "Personlig lederskab", som er et forløb over 1½ år. Lederen oplyser, at der er eksternt supervision en gang om måneden, hvor der kommer en supervisor, som er uddannet psykoterapeut og socialrådgiver. Supervisionen er fastlagt i Årshjulet, dog pt. er der efteruddannelse af medarbejderne som gør, at det ikke helt bliver en gang om måneden. Lederen oplyser, at hun får eksternt supervision på ledelsesplan, sammen med de andre teamleder, forstander og stedfortræder. Supervisor er uddannet erhvervspsykolog, og den eksterne supervision er fastlagt til en gang i kvartalet. I forbindelse med internt faglig supervision foregår det blandt andet på personalemøde, hvor der er mulighed for brugergennemgang. Yderligere er der hver morgen møde fra , hvor der er mulighed for briefing/faglig supervision ved behov. Den sovende nattevagt deltager altid i disse møder, inden vagten slutter. Forstanderen oplyser, at der hver mandag er fællesmøde for hele organisationen, hvor der ligeledes er mulighed for at bringe forskellige problematikker op til faglig sparring. Medarbejderne fortæller at der er eksternt supervision 6-7 gange årligt, hvor der kommer en Side 11 af 20

12 gestaltterapeut. Supervisionen har meget fokus på medarbejderen og ikke på mulige hjælperedskaber til medarbejderen, som kan anvendes fremadrettet - f.eks. ved samtale med borgere efterfølgende. Yderligere fortæller medarbejderne, at det har været den samme supervisor i de seneste mange år, så det kunne være ønskeligt med en ny supervisor. Det er dog ved en demokratisk beslutning en gang om året, der tages stilling til kommende års supervisor. Medarbejderne fortæller, at intern faglig sparring til tider kan give den enkelte medarbejder udfordringer, idet medarbejderne arbejder alene. Der er dog på personalemøderne punkt med mulighed for brugergennemgang, og det er altid muligt at få fat i både leder, forstander og kollegaer med akut brug for faglig intern sparring, og der tilbydes ligeledes krisehjælp ved akut opstået behov. F.eks. lå en medarbejder og sov, da der var forsøg på indbrud til værelset, hvor ledelsen med de det samme tilbyder krisehjælp. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Det ses af det indsamlede materiale, at alle interviewede parter samstemmende fortæller, at borgerne altid har mulighed for kontakt med en medarbejder. I perioden kl er kontakten mulig via vagttelefon. Om natten er vagttelefonen til rådighedsvagt på Bo-støtten. Der har ikke de seneste 12 måneder været personalegennemstrømning. Der er et sygefravær, der ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Sygefraværet betegnes som ikke arbejdsbetinget. Der er af driftsherre udarbejdet retningslinjer for afholdelse af omsorgssamtaler med medarbejderne. Der er udarbejdet APV. Et punkt fra de fysiske APV nævnes af medarbejderne, fordi det ikke er udbedret. Side 12 af 20

13 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at borgerne altid har mulighed for kontakt til en medarbejder i dagtimerne, og der er sovende nattevagt på Bo-støtten. I perioden fra kl er der vagttelefon. Det er alle borgere, også borgere ude i byen, der modtager 85 støtte, hvor hjemmevejlederen vurderer at borgeren har behov, som får adgang til vagttelefonnumret. Medarbejderen, som har sovevagt, passer vagttelefonen og har ligeledes kompetencen til at træffe beslutning, om den pågældende borger f.eks. har behov for en overnatning på "hotelværelset" på Bo-støtten. Medarbejderne fortæller, som ovenstående, at alle borgere har mulighed for at opnå kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer. Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne fortæller, at de altid kan få kontakt til en medarbejder, og de er glade for, at det ikke kun er deres kontaktperson, de skal kontakte. De må således henvende sig til alle medarbejdere. Lederen oplyser, at der ikke har været personalegennemstrømning de seneste 12 måneder. Jf. tilbudsportalen er der tale om et gennemsnit af fraværsdage på 9,6 pr. medarbejder. Lederen oplyser, at der er tale om en langvarig sygemelding, grundet stress af private årsager og en længerevarende grundet operation. Forstanderen oplyser, at der i Vejen Kommune er udarbejdet politiske retningslinjer for afholdelse af omsorgssamtale med medarbejderne. Lederen skal således følge retningslinjerne, som beskrevet i håndbogen. Side 13 af 20

14 Tema Gns. bedømmelse Lederen oplyser, at der er udarbejdet fysisk/psykisk APV i foråret Rapporten har været gennemgået på personalemødet. Medarbejderne fortæller, at der ikke er tale om meget sygefravær, dog er der på nuværende tidspunkt en længerevarende sygemelding, grundet stress og en længerevarende grundet operation. Medarbejderne fortæller, at der har været fysisk/psykisk APV i foråret, og rapporten er gennemgået på personalemødet. Medarbejderne oplyser dog, at der er tale om træk ind af vindue i nattevagtens soverum, hvilket også er bemærket i rapporten, men endnu ikke udbedret. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4,5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets medarbejdere har de nødvendige kompetencer i forhold til tilbuddets målgruppe. Medarbejdergruppen, der er tværfagligt sammensat har relevant uddannelses- og erfaringsbaggrund suppleret med kurser målrettet målgruppens behov. Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne møder borgerne med respekt og anerkendelse. Det anbefales at medarbejdernes efteruddannelse/kursus opdateres i forbindelse med MUS Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og Det ses af det indsamlede materiale, at personalegruppen består af 11 medarbejdere. Halvdelen af medarbejderne er uddannet social- og sundhedsassistenter. Derud over er der ansat pædagoger, én plejer og to pædagogmedhjælpere. Seks medarbejdere har efteruddannelsen NADA. En er uddannet psykoterapeut. Medarbejderne har kendskab til Side 14 af 20

15 tilbuddets metoder anvendte metoder, herunder CARe metoden. Ved kommende MUS samtale vil lederen opdatere oversigt over de enkelte medarbejderes kursus- og efteruddannelsesforløb. Det prioriteres, at medarbejdere ved ansættelse har erfaring med psykiatri. Det ses fra observationer fra tilsynsbesøget, at der er et godt samspil mellem borgere og medarbejdere/leder, hvor der i dialogen med den enkelte borger er en anerkende tilgang. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) Jf. oversigt over personale det seneste år, modtaget den , er der ansat 5 social og sundhedsassistenter i alt 165 timer pr. uge. 1 plejer i alt 32 timer pr. uge 3 pædagoger i alt 87 timer pr. uge (en i fleksjob) 2 pædagogmedhjælper i alt 59 timer pr. uge Normeringstal jf. TP 7,1 6 har efteruddannelsen NADA og en er yderligere uddannet psykoterapeut. Lederen oplyser, at hun i forbindelse med den næste MUS vil få opdateret medarbejdernes efteruddannelse/kursus. Lederen oplyser, at alle medarbejderne på et eller andet tidspunkt har haft kontakt med psykiatrien og derved opnået joberfaring med arbejdet inden for Bo-støttens målgruppe. Yderligere har nogle erfaring fra andre bosteder, hvor målgruppen ligeledes har været psykiske problematikker. Som hovedregel bliver der ikke ansat medarbejdere, uden psykiatrisk erfaring. Yderligere oplyser lederen, at medarbejderne kender til de anvendte metoder, herunder CARemetoden. Der henvises yderligere til tilsynsrapport fra august 2014, hvor CARe-metoden tidligere er beskrevet af lederen. Side 15 af 20

16 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Lederen oplyser at medarbejderne bruger deres kompetencer på forskellige måde, afhængig af samspillet med den enkelte borger. Medarbejderne anvender således deres "værktøjskasse" og finde den metode, som er anvendelig i samspillet med den pågældende borger. Tilsynet observerer under besøget, at der er et godt samspil mellem en borger og medarbejder og mellem borgere, leder og forstander. Yderligere observeres i forbindelse med rundvisningen, en god og anerkendende tilgang til dialogen med den enkelte borger. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer er hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe. De fysiske rammer sikrer borgernes ret til privatliv i egne lejligheder samt mulighed for socialt samvær i fællesarealerne. Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives i tilbuddet. Lejlighederne i Bo-støtten Fredensvej er møblerede. Socialtilsynet konstaterer positivt, at det er muligt for borgerne at indrette sig, så lejlighederne får et personligt præg. Det anbefales at indskrive faste regler i bo-aftalen, f.eks. betingelser omkring alkohol, overnattende gæster, m.v. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Tilbuddet består af Bo-støtten Fredensvej og Søndergade 72. Bostøtten Fredensvej, der er tilbudstype 107, består af 6 møblerede træningslejligheder, fælles stue og køkken. I ejendommen er desuden 3 lejligheder udlejet med lejekontrakt til borgere med sindslidelse, som modtager 85 støtte. Lejlighederne er møbleret ved indflytning, men kan indrettes så de får personligt præg. Side 16 af 20

17 Søndergade 72, der drives efter ABL 105, hvor borgerne modtager 85 støtte, består af 3 selvstændige lejligheder, fælles køkken og opholdsstue. Det ses af det indsamlede materiale, at borgerne udtrykker, at de er glade for deres lejligheder, hvor de har mulighed for privatliv og for fællesarealerne, hvor de er sammen med hinanden til forskellige aktiviteter. Lederen vurderer, at de fysiske rammer passer til borgernes behov, og at borgerne trives i de fysiske rammer. Lederen nævner en eventuel flytning til nyt byggeri. På tilsynstidspunktet arbejdes der på, at en borger efter eget ønske flytter til en anden bolig. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Lederen oplyser, at hun vurderer, at borgerne trives i de fysiske rammer. Dog er der på nuværende tidspunkt en enkelt borger, som ikke ønsker at bo på Bo-støtten. Der arbejdes på en løsning, således at borgeren flytter til anden bolig, når det er muligt. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 5 (i meget høj grad opfyldt) Borgerne fortæller, at de er glade for at bo på stedet, og de er glade ved deres lejlighed og deres fællesarealer. Tilsynet blev vist rundt af leder og forstander, først på Søndergade 72, som fungerer som bofællesskab med 3 selvstændige lejligheder, fælles køkken og opholdsstue. Under besøget kom en borger ud i fælleskøkkenet, og han fortæller, at han arbejder i et fleksjob som IT assistent 6 timer om ugen. Han var glad for at bo på stedet, og han var glad ved sit job. Beskæftigelsesdelen ( 103) ligger på ABS, Skolegade 7, hvor ledelsen også har deres kontor. Der er tale om en lille Cafe, hvor medarbejderne kan købe frokost - I køkkenet er der en borger fra Bostøtten på arbejde. Yderligere er der flere mindre værkstedsfunktioner, hvor borger, både fra Bostøtten og borgere henvist fra Jobcenteret (LAB) kan være i beskæftiglse/afklarende forløb. Bo-støtten, Fredensvej består af 6 møblerede træningslejligheder, fælles stue og køkken. Lejlighederne har forskellige størrelse, ca. 50 m2 med stue, værelse, køkken samt bad. I ejendommen Side 17 af 20

18 er der desuden 3 lejligheder, som er udlejet på almindelige betingelser til sindslidende, som modtager 85 støtte. Lederen oplyser, at nuværende faciliteterne passer til borgerne behov, dog ses der frem til en eventuel indflytning i nyt byggeri, hvor det forventes at Bo-støtten tænkes ind i de kommende centerbyggeri med 8 pladser. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 4 (i høj grad opfyldt) Borgerne fortæller, at de er glade ved fælleslokalerne og de har det godt indbyrdes med hinanden, når de er sammen til forskellige aktiviteter, f.eks. madlavning, under fællesspisning og til diverse andre arrangementer. De kommer ikke sådan på besøg hos hinanden i deres lejligheder. Tilsynet fik fremvist 2 lejligheder af borgerne, og begge lejligheder havde hver deres personlige præg, dette på trods af, at lejlighederne er møblerede ved indflytning. Borgerne fortæller, at de har mulighed for et privatliv, og de bestemmer selv, hvem de inviterer. Lederen oplyser, at borgerne har mulighed for privatliv, og de bestemmer selv, hvem der kommer på besøg. Der er dog en fast regel, at der ikke må være overnattende gæster i hverdagen. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) Side 18 af 20

19 *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud - Ejendomsudgifter 4,40 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder Personaleomsætning 6,00 Lønomkostninger, fast personale - 5,40 Omkostninger, kompetenceudvikling Omkostninger, bestyrelseshonorarer - Sygefravær 68,00 0,50-9,60 Revisionspåtegning Nej Dato for revisionspåtegning Takster Tilbudstype: 107. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 0,00 Side 19 af 20

20 Niveau 1 praktisk hjælp 1.220,00 Tilbudstype: ABL 105, stk. 2. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 praktisk hjælp 0,00 socialpædagogisk støtte 176,00 Niveau 2 socialpædagogisk støtte 0,00 praktisk hjælp 0,00 Side 20 af 20

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud

Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Godkendelsesrapport eksisterende sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud

Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Godkendelsesrapport nye sociale tilbud Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er en opsummering af socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse, jf.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere