Bekendtgørelse om fleksydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om fleksydelse"

Transkript

1 Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 13, 19, 21, stk. 1 og 3, 26, 30 og 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010, lov nr af 28. december 2011 og lov nr. xx af xx. december 2012, fastsættes: Kapitel 1 Tilmelding og udmeldelse af fleksydelsesordningen Tilmelding 1. Den kommune, der visiterer en person til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal orientere personen om, at denne bliver tilmeldt fleksydelsesordningen med virkning fra den 1. i måneden efter visitationen. 2. Kommunens orientering efter 1 skal som minimum indeholde oplysning om følgende forhold: 1) vilkårene for fortsat tilmelding, 2) betingelserne for at modtage fleksydelse, 3) bidragsopkrævning, jf. kapitel 2, 4) betingelserne for at melde sig ud af ordningen, jf. 7, og 5) borgerens oplysningspligt efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Anciennitet 3. På grundlag af anciennitet optjent ved indbetaling af fleksydelsesbidrag, medlemskab af arbejdsløshedskasse og indbetalt efterlønsbidrag mv., jf. lovens 2, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, som overføres til fleksydelsesordningen, sender kommunen en opgørelse til personen over den optjente anciennitet. Kommunen oplyser også, om der er mulighed for at opnå ret til fleksydelse inden folkepensionsalderen. 4. Lovens 2, stk. 1, nr. 4, kan fraviges efter reglerne i stk. 2 og 3. Stk. 2. En person kan få beregnet anciennitet efter reglerne i stk. 4, hvis personen: 1) er født før den 1. juli 1966, 2) på grund af en varig nedsat arbejdsevne ikke har kunnet opnå eller fastholde job på normale vilkår, og 3) har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet via lønnet beskæftigelse, deltagelse i revalideringstilbud mv.

2 Stk. 3. Det er en forudsætning for at være omfattet af stk. 2, at personen på grund af nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opfylde betingelserne om anciennitet i lovens 2 a. Der skal være betalt uafbrudt bidrag til fleksydelsesordningen fra den 1. juli 2001 eller fra den 1. i måneden efter den første visitation til et fleksjob. Stk. 4. En person, der er omfattet af stk. 2, kan opfylde kravet til optjeningstid efter lovens 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt indbetaling af fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til mindst fleksydelsesalderen. Den uafbrudte optjeningstid efter 1. pkt. skal mindst være 5 år. Fortrydelsesordningen 5. En person, der har været medlem af en a-kasse indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen, jf. lovens 4, stk. 1, og som tidligere har valgt efterlønsordningen fra, kan opnå ret til fleksydelse efter lovens 3 a. Det samme gælder, hvis personen ved tilmeldingen har valgt efterlønsbidraget fra eller er frameldt betaling af efterlønsbidrag. Udmeldelse 6. Hvis en person ikke kan opnå ret til fleksydelse, jf. 3, træffer kommunen afgørelse om udmeldelse af fleksydelsesordningen. Udmeldelsen får virkning fra tilmeldingsdatoen, jf. 1. Stk. 2. Får kommunen oplysninger til brug for ret til fleksydelse, som viser, at personen kan optjene ret til fleksydelse, kan udmeldelsen efter stk. 1 ophæves. 7. En person kan altid melde sig ud af fleksydelsesordningen. Udmeldelsen har virkning fra den 1. i måneden efter, at kommunen har modtaget skriftlig besked om, at personen melder sig ud af ordningen, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Kommunen skal skriftligt bekræfte modtagelsen af udmeldelsen. Kommunen orienterer samtidig om betingelserne for tilbagebetaling af indbetalte fleksydelsesbidrag, jf. kapitel 7. Stk. 3. For en person, der er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen automatisk, jf. 1, men som ikke ønsker at være tilmeldt ordningen, har udmeldelsen virkning fra tilmeldingsdatoen, jf. 1. Kapitel 2 Indbetaling af fleksydelsesbidrag 8. En person, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, skal indbetale fleksydelsesbidrag til kommunen fra den dato, hvor tilmeldingen får virkning, jf. 1 og lovens 4.

3 Stk. 2. Fleksydelsesbidrag betales kvartalsvis forud og udgør ¼ af det årlige beløb, jf. lovens 8, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Kommunen kan fravige 1. pkt. ved opkrævning af den første bidragsperiode efter tilmelding. Stk. 3. Kommunen oplyser bidragsperiode og betalingsfrist ved opkrævning af fleksydelsesbidrag. Bidragsfri perioder 9. En person kan, jf. lovens 2 a, stk. 4, få en bidragsfri periode, hvis personen 1) er født senest den 31. december 1975 og inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag før det fyldte 35. år, der ikke er betalt tilbage, eller 2) er født den 2. juli 1960 eller senere og efter det fyldte 35. år har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i perioden fra den 1. januar 2007 til og med den 31. december 2007, der ikke er betalt tilbage. Stk. 2. Perioden med indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag skal dog udgøre mindst 25 år, jf. lovens 2 a, stk. 3, 2. pkt. Bidragsfri perioder kan ikke medregnes som perioder med indbetalt fleksydelsesbidrag. Stk. 3. Personen skal skriftligt bede kommunen om at få en bidragsfri periode. Personen får den bidragsfri periode fra den første i måneden efter, at kommunen modtager anmodningen. Stk. 4. Den bidragsfri periode svarer til den periode, som personen har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i, der ikke er betalt tilbage. Perioden med indbetalt efterlønsbidrag rundes op til nærmeste hele måned. Den bidragsfri periode ophører, når perioden er udløbet. Stk. 5. Den bidragsfri periode, jf. stk. 3, kan deles op i flere perioder. Hver enkelt periode skal udløbe den sidste dag i en måned. Personen skal give kommunen skriftlig besked, hvis personen ønsker at afbryde den bidragsfri periode. Afbrydelsen har virkning fra den første i måneden efter, at kommunen modtager anmodningen. Regler for restance 10. Betaler en person ikke fleksydelsesbidraget til tiden, skal kommunen sende et rykkerbrev. Stk. 2. Det skal klart fremgå af brevet, at personen bliver meldt ud af fleksydelsesordningen, hvis det opkrævede bidrag ikke bliver betalt senest 3 uger efter, at brevet er sendt. Det skal også fremgå af brevet, at personen kan miste sin ret til fleksydelse. Stk. 3. Kommunen kan opkræve et restancegebyr på 100 kr. Opkræver kommunen et gebyr, skal dette pålægges alle tilmeldte, der ikke har betalt, inden brevet sendes. Udmeldelse ved manglende indbetaling af fleksydelsesbidrag

4 11. Betaler en person ikke fleksydelsesbidraget inden udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. 10, stk. 2, skal kommunen straks sende et brev om, at personen er blevet meldt ud af fleksydelsesordningen. Personen bliver udmeldt fra den dato, hvortil personen har betalt. Stk. 2. Det skal fremgå af brevet, at udmeldelsen bliver ophævet, hvis personen senest 4 uger efter at brevet er sendt, betaler det opkrævede bidrag samt de bidrag, der senere skulle have været betalt. Stk. 3. Kommunen skal kunne dokumentere, at brevet er sendt. Modregning i fleksydelse ved manglende indbetaling af fleksydelsesbidrag 12. Hvis en person modtager fleksydelse, modregner kommunen skyldigt fleksydelsesbidrag og restancegebyr, jf. 10, stk. 3, i den først kommende udbetaling af fleksydelse. Efterbetaling til fleksydelsesordningen 13. Efterbetaling til fleksydelsesordningen sker ved indbetaling af et engangsbeløb. Stk. 2. Personen kan anmode kommunen om en afdragsordning. Personen skal hvert kvartal afdrage med et beløb, der mindst svarer til 3 måneders optjening af anciennitet. Beregningen af beløbet sker på grundlag af størrelsen af efterløns- eller fleksydelsesbidraget for den optjeningsperiode, som efterbetalingen knytter sig til. Efterbetalingen skal senest være afsluttet ved overgangen til fleksydelse. Stk. 3. Afdragsordning efter stk. 2 skal ske ved skriftlig aftale mellem kommunen og personen. Stk. 4. Ved opkrævning af bidrag, jf. 8, stk. 1, skal efterbetaling af bidrag opgøres særskilt med en angivelse af bidragsperioden, som indbetalingen dækker, og grundlaget herfor. Hvis der er aftalt en afdragsordning, skal den resterende afdragsperiode fremgå af opkrævningen. Stk. 5. Reglerne i gælder også ved efterbetaling. Kapitel 3 Overgang til fleksydelse 14. En person, der opfylder betingelserne i lovens 2, kan overgå til fleksydelse efter lovens 15. Stk. 2. Senest 3 måneder før personen når fleksydelsesalderen, sender kommunen et brev til personen om muligheden for at overgå til fleksydelse. Stk. 3. Personen skal skriftligt ansøge kommunen om fleksydelse. 15. Fleksydelse ydes tidligst med virkning fra måneden efter, at kommunen har modtaget skriftlig ansøgning om fleksydelse.

5 16. En person, som modtager tilskud efter 70 g eller 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ønsker at overgå til fleksydelse, skal ophøre med den selvstændige virksomhed. Ophøret skal opfylde betingelserne i bekendtgørelse om ophør med udøvelse af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Kapitel 4 Beregning af fleksydelse Beregningsgrundlaget for lønmodtagere 17. Ved indberetningsperiode forstås den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. 4 i lov om et indkomstregister. Stk. 2. Beregningsperioden er den periode, der danner grundlag for beregning af fleksydelsens størrelse, jf. 18. Stk. 3. Beregningsgrundlaget er indtægten for de indberetningsperioder, som danner grundlag for beregningsperioden, jf. 19 og Beregningsperioden omfatter de seneste hele indberetningsperioder, jf. lov om et indkomstregister, der dækker et sammenhængende år, jf. dog stk. 2. Beregningsperioden regnes bagud fra den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse. Stk. 2. Hvis visitationen til fleksjob er sket mindre end et år før den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse, omfatter beregningsgrundlaget de indberetningsperioder, som ligger efter visitationen til fleksjob og indtil den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse. Indtægten i beregningsperioden efter 1. pkt. ganges op til et årligt beløb. 19. Beregning sker på baggrund af indtægt, der er indberettet for en indberetningsperiode i henhold til 3, i lov om et indkomstregister, jf. dog 20, stk. 3. Stk. 2. Kun indtægt efter visitationen til fleksjob kan indgå i beregningsgrundlaget. Stk. 3. Beregning sker før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven. 20. Ved beregning medtages alle skattepligtige indtægter, der efter 3 i lov om et indkomstregister er indberettet for de indberetningsperioder, som danner grundlag for beregningsperioden. Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 tages personens bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., og bidrag til ATP med ved beregning. Det gælder også beløb, som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring. Stk. 3. Udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven medregnes ikke i beregningsgrundlaget.

6 Beregningsgrundlaget for selvstændige 21. For en person, der overgår til fleksydelse efter ophør med selvstændig virksomhed efter 16, opgøres beregningsgrundlaget efter reglerne i bekendtgørelse om fremgangsmåden ved beregning af arbejdsfortjenesten for selvstændige erhvervsdrivende. Tilskuddet efter 70 g eller 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indgår i indtægten. Kun indtægt fra regnskabsår, der er sluttet i en periode, hvor personen har været visiteret til fleksjob, kan indgå i beregningen. Fradrag for pensioner mv. Oplysninger om pensioner mv. 22. For en person, der søger om fleksydelse, skal kommunen foretage en endelig opgørelse af alle pensioner mv., der skal medføre fradrag efter lovens 18. Opgørelsen skal ske på baggrund af de elektronisk indberettede oplysninger om pensioner mv. samt personens egne erklæringer herom. Personen skal skriftligt bekræfte indholdet af kommunens opgørelse. Stk. 2. Personen skal selv afgive oplysninger om egne pensioner mv., der ikke er indberettet elektronisk. Det gælder også pensioner mv. fra udenlandske pensionsinstitutter mv. Stk. 3. Oplysning om en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A, 12 A eller 29 A, som personen skal give i henhold til 23, stk. 5, nr. 3, skal være med den bruttoficerede værdi. Det sker ved, at depotværdien divideres med 0,627, efter bestemmelsen i lovens 18, stk. 3. Stk. 4. Oplysning om pensioner mv. efter stk. 2 skal afgives med værdien ved fleksydelsesalderen. Stk. 5. Kommunen skal vejlede personen om, hvilken betydning de indberettede pensioner mv. kan have for personens fleksydelse. 23. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens 18, stk. 1, indberetter ½ år før fleksydelsesalderen i elektronisk form oplysninger om værdien af pensioner mv. ved fleksydelsesalderen. Indberetning sker efter Skatteministeriets bekendtgørelse om indberetning af pensioner m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens 18, stk. 1, indberetter ½ år før fleksydelsesalderen eventuelle udbetalinger fra pensionsordninger udbetalt efter personens 60. år i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensionsordningen. Stk.3. En person, som overgår til fleksydelse, skal skriftligt oplyse over for kommunen, om der i perioden fra indberetningen til fleksydelsesalderen er sket ekstraordinære indbetalinger til pension mv.

7 Stk. 4. Som en ekstraordinær indbetaling anses følgende: 1) indbetaling ud over det aftalte til livsvarig alderspension (livrente eller lignende), 2) indbetaling ud over det aftalte i henhold til ikke-livsvarig pension, hvor ordningen er indberettet med størrelsen af depotet på indberetningstidspunktet, tillagt forrentning og aftalte bidrag frem til fleksydelsesalderen, 3) indbetaling til ikke-livsvarig pension, hvor ordningen er opgjort og indberettet med størrelsen af depotet ½ år før fleksydelsesalderen, og 4) indbetaling til nyoprettet pension efter tidspunktet for indberetning af pensioner. Stk. 5. Hvis der sker ekstraordinær indbetaling til pension m.v., der tilsammen overstiger en mindstegrænse, som svarer til det til enhver tid fastsatte grundbeløb efter 18, stk. 5, i lov om beskatning af pensionsordninger, skal kommunen opgøre den eller de pågældende pensioner som følger: 1) Det årlige livsvarige pensionsbeløb efter stk. 4, nr. 1, opgøres med den faktiske årlige ydelse på datoen for fleksydelsesalderen. 2) Depotværdien af pensionsbeløb efter stk. 4. nr. 2 og 3, tillægges det eller de ekstraordinært indbetalte beløb. Renter, kursudvikling m.v. i perioden fra indberetningen af pension til fleksydelsesalderen tilskrives ikke eller trækkes ikke fra ved opgørelsen af ny reguleret depotværdi af pensionen. 3) Værdien af den nyoprettede pension efter stk. 4, nr. 4, opgøres ved fleksydelsesalderen. Stk. 6. Ved beregning af, om de ekstraordinære indbetalinger overstiger mindstegrænsen i stk. 5 bruttoficeres indbetalinger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A. 12 A eller 29 A. Det sker ved, at depotværdien divideres med 0,627, efter bestemmelsen i lovens 18, stk. 3 Stk. 7. Hvis en person i perioden efter den elektroniske indberetning har ophævet en pension, eller en pension helt eller delvist er ophørt i forhold til personen med virkning forud for datoen for fleksydelsesalderen, udgår pensionen af den samlede opgørelse, hvis den ikke er udbetalt i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensionsordningen. Personen skal over for kommunen dokumentere, at en pension er ophævet eller ophørt. Stk. 8. En pensionsordning, der er konverteret til en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens 10 A, 12 A eller 29 A, anses ikke som ophævet eller helt eller delvist ophørt. Stk. 9. Kommunens nye opgørelse af pensioner mv. skal ske på baggrund af, at personen selv indhenter oplysninger herom til kommunen. 24. Ved indbetaling efter fleksydelsesalderen til pensionsordninger, jf. pensionsbeskatningslovens 15 A, indberettes værdien af pensionen i overensstemmelse med Skatteministeriets regler herom. Værdien af

8 indbetalingen lægges til den pensionsopgørelse, som personen fik foretaget ved overgangen til fleksydelse. Foretager en person flere indbetalinger, skal der for hver indbetaling foretages en ny opgørelse. Stk. 2. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberetter pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens 18, stk. 1, den beregnede livsvarige årlige ydelse. Ved indbetaling på en eksisterende ordning skal alene det tillæg, som skal lægges til den eksisterende ordnings beregnede livsvarige årlige ydelse, indberettes. Indbetaling på alle andre typer pensionsordninger indberettes med værdien af indbetalingen. Stk. 3. Oplysninger om enhver indbetaling til en pension efter lovens 18, stk. 7, indtil folkepensionsalderen, jf. lovens 18, stk. 8, indberettes i elektronisk form. Stk. 4. Kommunen sender den nye opgørelse til personen. Personen har pligt til at underrette kommunen om eventuelle fejl eller mangler i kommunens oplysninger. Stk. 5. Opgørelsen skal have virkning fra førstkommende mandag efter tidspunktet for indbetaling til pensionen. 25. En klage fra en person over oplysning fra pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens 18, stk. 1, om værdien af pensioner mv. indgives til den enhed, der har givet oplysningen. Beregning af fradrag for pensioner mv. Personer, der er født den 1. januar 1956 eller senere 26. Alle pensioner, der medfører fradrag i fleksydelsen efter lovens 18, stk. 5, opgøres på årsbasis. Stk. 2. Pensionsudbetalinger, jf. lovens 18, stk. 9, fra en pensionsordning indgår i beregningen af fradraget. Udbetalinger omfattet af lovens 18, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, divideres med det maksimale antal år i fleksydelsesperioden. Udbetalinger omfattet af lovens 18, stk. 5, 2. pkt. indgår i beregningen med det udbetalte beløb før skat og afgifter. Stk. 3. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), jf. lovens 18, stk. 6, som er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i fleksydelsen. Det samme gælder løbende udbetaling fra en tilsvarende pension, som er etableret i forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet. Stk. 4. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til tidligere borgmestre, udvalgsformænd, rådmænd, regionsformænd m.fl. samt medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet medfører fradrag. Stk. 5. Løbende udbetaling af beløb fra en tidligere arbejdsgiver, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag. Dette gælder uanset, om beløbet udbetales ved arbejdsophør eller som supplement til fleksydelse.

9 Stk. 6. Der skal ske fradrag i fleksydelsen med 80 pct. af det beregnede beløb efter stk. 1, og 64 pct. af den løbende udbetalte pension før skat efter stk. 3, jf. dog 27, stk. 1 og 6. Stk. 7. Ved overgangen til fleksydelse skal personen oplyse kommunen om alle pensioner, der skal medføre fradrag efter denne bestemmelse. Er der sket ændringer i pensionsudbetalingerne efter stk. 3-5, siden opgørelsen, jf. 22, skal denne ændres. Det samme gælder, hvis pensionsudbetalinger efter stk. 3-5 først kommer til udbetaling i løbet af perioden. Personer, der er født før den 1. januar For personer, der er født før den 1. januar 1956, opgøres alle pensioner, der medfører fradrag i fleksydelsen efter lovens 18, stk. 5, på årsbasis. Beregningsgrundlaget nedsættes med bundfradraget på tidspunktet for overgangen til fleksydelse, jf. lovens 18, stk. 11. Stk.2. Pensionsudbetalinger, jf. lovens 18, stk. 9, fra en pensionsordning indgår i beregningen af fradraget. Udbetalinger omfattet af lovens 18, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, divideres med det maksimale antal år i fleksydelsesperioden. Udbetalinger omfattet af lovens 18, stk. 5, 2. pkt. indgår i beregningen med det udbetalte beløb før skat og afgifter. Stk. 3. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg) jf. lovens 18, stk. 12, som er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i fleksydelsen. Det samme gælder løbende udbetaling fra en tilsvarende pension, som er etableret i forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet. Stk. 4. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til tidligere borgmestre, udvalgsformænd, rådmænd, regionsformænd m.fl. samt medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet medfører fradrag. Stk. 5. Løbende udbetaling af beløb fra en tidligere arbejdsgiver, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag. Dette gælder uanset, om beløbet udbetales ved arbejdsophør eller som supplement til fleksydelse. Stk. 6. Der skal ske fradrag i fleksydelsen med 60. pct. af det beregnede beløb efter stk. 1, og 50 pct. af den løbende udbetalte pension før skat efter stk. 3. Stk. 7. Ved overgangen til fleksydelse skal personen oplyse kommunen om alle pensioner, der skal medføre fradrag efter denne bestemmelse. Er der sket ændringer i pensionsudbetalingerne efter stk. 3-5, siden opgørelsen, jf. 22, skal denne ændres. Det samme gælder, hvis pensionsudbetalinger efter stk. 3-5 først kommer til udbetaling i løbet af perioden. Fælles bestemmelser om fradrag for pensioner 28. Hvis der sker ændring i pensionen efter 26 eller 27, skal personen straks oplyse om ændringen til kommunen. Hvis der er udbetalt for meget i fleksydelse, skal kommunen foretage fradrag ved den først kommende udbetaling af fleksydelse.

10 29. Der skal ske fradrag for pensioner efter 26 og 27 før fradrag for øvrige indtægter og arbejde efter denne bekendtgørelse. 30. Ydelser fra en udenlandsk social pension, herunder alderspension, der ikke direkte kan sidestilles med ydelser efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., medfører fradrag krone for krone i fleksydelsen. Det samme gælder, hvis den udenlandske pension er mindre end dansk folkepensions grundbeløb. Fradrag for arbejde 31. Lønarbejde eller arbejde som selvbygger eller medbygger medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. Stk. 2. Støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn medfører fradrag i fleksydelsen. Fradraget sker med det antal timer, personen får støtte for. Stk. 3. Hvis der skal ske beregning af fradrag for arbejde på grund af en omregning af udenlandsk indtægt, skal der omregnes med den officielle valutakurs den første hverdag i perioden for udbetalingen af fleksydelse. Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde 32. For arbejde med kontrollabel arbejdstid foretages fradraget i fleksydelsen for de første kroners arbejdsindtægt (2012-niveau) i et kalenderår i fleksydelsesperioden således: 1) Hvis timelønnen er større end den gældende omregningssats, jf. bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats, foretages fradraget efter 31. 2) Hvis timelønnen er mindre end omregningssatsen, men større end højeste sygedagpengesats på timebasis, foretages fradraget ved at dividere indtægten med den til enhver tid gældende omregningssats. Det timetal, der fremkommer herved, fradrages i fleksydelsen. 3) Hvis timelønnen er mindre end højeste sygedagpengesats på timebasis, ansættes den til højeste sygedagpenge på timebasis. Stk. 2. Timelønnen er før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og inklusiv de tillæg, som fremgår af lønsedlen. Timelønnen fastlægges som den gennemsnitlige timeløn for en hel lønperiode. Stk. 3. For personer, der har en fast timeløn i en hel måned med udbetaling af fleksydelse, foretages fradraget ved udbetalingsmånedens udløb efter stk. 1. Stk. 4. Der foretages et foreløbigt fradrag efter 31, hvis 1) der ikke er en fast timeløn i hele udbetalingsmåneden, 2) timelønnen ikke er kendt ved udbetalingsmånedens udløb, eller 3) der er tvivl om, hvornår beløbet efter stk. 1, 1. pkt., nås.

11 Kommunen regulerer udbetalingen af fleksydelse, når den har modtaget personens lønseddel eller anden dokumentation. Dokumentationen skal være indleveret senest 3 måneder efter ydelsesperiodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis personen har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret dokumentation. Stk. 5. Der udbetales ikke fleksydelse, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer i en kalendermåned. Stk. 6. For hvert hele kvartal i et kalenderår, hvor personen enten ikke har været overgået til fleksydelse, eller hvor retten til fleksydelse er ophørt, fordi personen har nået folkepensionsalderen, nedsættes beløbsgrænsen i stk. 1, 1. pkt., med en fjerdedel. Stk. 7. Ved opgørelsen af beløbet efter stk. 1, 1. pkt., indgår alle lønindtægter, herunder lønindtægter, hvor timelønnen er højere end omregningssatsen, løn for arbejde med ukontrollabel arbejdstid, udbetalt akkord eller bonus, der ikke er indgået i fradraget efter stk. 3, og løn fra perioder, hvor personen ikke har fået udbetalt fleksydelse på grund af et for højt timetal i perioden, jf. stk. 5. Indtægt fra arbejde, hvor timelønnen er fastsat efter stk. 1, nr. 3, beregnes som timetallet gange højeste sygedagpenge på timebasis. 33. For arbejdsindtægter ud over de første kr. (2012-niveau) i et kalenderår eller det nedsatte beløb i overgangsåret eller året, hvor personen når folkepensionsalderen, foretages fradraget i fleksydelsen efter 31. Stk. 2. I den måned, hvor indtægtsgrænsen nås, foretages fradraget for den del af indtægten, der overskrider indtægtsgrænsen, efter For lønmodtagere, hvis arbejdstid er ukontrollabel, foretages fradraget i fleksydelsen efter reglerne om ukontrollabelt arbejde i bekendtgørelse om supplerende dagpenge. 35. En person, der modtager fleksydelse, har ret til at udføre aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz efter principperne i reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. 36. Ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge eller tilsvarende ydelser fra et andet EØSland, Schweiz, Grønland eller Færøerne skal der ske fradrag med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden sygdommens indtræden. Hvis en person, der modtager fleksydelse, har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindre end 4 uger, sker fradraget med den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i den tid, personen var beskæftiget hos arbejdsgiveren. Fradrag for andre indtægter mv. 37. Indtægter for at varetage borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

12 38. En person, der modtager fleksydelse, skal oplyse om, hvornår den pågældende holder ferie med løn eller feriegodtgørelse. Stk. 2. Ferie med løn medfører fradrag i fleksydelsen. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor personen holder ferien eller ved den først kommende udbetaling. Fradraget sker med antallet af løntimer i ferieperioden. Stk. 3. Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag i fleksydelsen. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor personen holder ferien eller ved den først kommende udbetaling. Fradraget sker i forhold til det antal feriedage, der holdes. Hver hel feriedag, personen holder, medfører fradrag med 7,4 timer. Der afrundes til hele eller halve feriedage. Feriedage, der er optjent i en 6 dages uge, skal ganges med 5/6. Stk. 4. Udgør feriegodtgørelsens bruttobeløb pr. dag et mindre beløb end fleksydelsen pr. dag, kan personen få udbetalt differencen som fleksydelse. Stk. 5. En person, som holder ferie i et ansættelsesforhold, kan få omregnet feriegodtgørelsen pr. dag til timer. Dette sker ved at dele feriegodtgørelsens bruttobeløb med personens timeløn i ansættelsesforholdet. Hvis det timetal, der fremkommer, er færre timer end fuld tid, kan personen få fleksydelse med fradrag for de beregnede timer. 39. Feriepenge optjent efter ferieloven, efter andre feriebestemmelser eller efter tilsvarende bestemmelser i udenlandsk lovgivning, der udbetales i perioden med fleksydelse eller inden for 3 måneder før overgangen til fleksydelse, uden at ferien holdes, medfører fradrag i fleksydelsen. Stk. 2. Fradraget efter stk. 1 skal ske fra og med den måned, personen får udbetalt feriepengene. Hvis fradraget ikke kan ske i udbetalingsmåneden, skal det ske i den førstkommende udbetaling af fleksydelse inden for 12 måneder fra tidspunktet for udbetalingen af feriepengene. Stk. 3. Feriepengene medfører fradrag for det antal feriedage, der udbetales. Feriedage, der er optjent i en 6-dages-uge, ganges med 5/6. Hver feriedag medfører fradrag med 7,4 timer. Der belægges med timer fra feriepengene op til 37 timer pr. uge. Stk. 4. Hvis feriepengenes bruttobeløb pr. time er mindre end fleksydelsen pr. time, kan personen få udbetalt differencen som fleksydelse. Stk. 5. En person, som i det optjeningsår forud for overgangen til fleksydelse, der danner grundlag for de udbetalte feriepenge, har været ansat i et deltidsfleksjob, kan få omregnet feriepengene pr. dag for det pågældende optjeningsår til timer. Omregningen sker ved at dele feriepengenes bruttobeløb pr. dag med den seneste timeløn, personen havde før overgang til fleksydelse. Det beregnede timetal skal fradrages i fleksydelsen. 40. Følgende andre indtægter medfører fradrag i fleksydelsen efter reglerne i bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.: 1) løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet,

13 2) indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker, film, og 3) legater. Stk. 2. Udbetalt dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag medfører fradrag i fleksydelsen time for time. 41. Når en person, der modtager fleksydelse, er omfattet af strejke eller lockout (konflikt), jf. 61, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal der ske fradrag med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden konfliktens begyndelse. 42. Ved beregning af fradrag for indtægter, omfattet af reglerne i dette kapitel, skal den udenlandske udbetaling omregnes med den officielle valutakurs den første hverdag i perioden for udbetalingen af fleksydelse. Indtægter, der ikke medfører fradrag 43. Der skal ikke ske fradrag for følgende indtægter: 1) licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende, 2) ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), 3) efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik, 4) erstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskadesikring, 5) krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver, 6) livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte, 7) efterløn efter Funktionærlovens 8, efterindtægt efter Tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens 4, stk. 3, Funktionærlovens 2 b, mv., fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens 2 a, sømandslovens 42 eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene, 8) indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom, 9) forpagtningsafgift, 10) indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig, 11) renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster, 12) underholdsbidrag, 13) pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs- eller arbejdsevne, 14) den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension), 15) vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler, og 16) betaling for feriefridage, som ikke holdes.

14 Selvstændig virksomhed samtidig med fleksydelse 44. En person kan modtage fleksydelse samtidig med drift af selvstændig virksomhed, hvis den samlede arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer pr. kalenderår, og virksomhedens indtægt ikke overstiger kr. pr. år (2012-niveau). Beløbet reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Stk. 2. Ved indtægt forstås virksomhedens dækningsbidrag 1, det vil sige nettoomsætning fratrukket vareforbrug. Stk. 3. For interessentskaber må personens personlige arbejdstid i virksomheden højst udgøre 400 timer pr. kalenderår, jf. stk. 1. Indtægten, jf. stk. 1, ved interessentskabet opgøres i forhold til personens ideelle andel af interessentskabet. Personens virksomhed udgør alene personens ideelle andel af det samlede interessentskab. 45. I det kalenderår, hvor personen går på fleksydelse, nedsættes det antal timer, der må arbejdes i virksomheden, forholdsmæssigt for resten af året. Går personen på fleksydelse i 2. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går personen på fleksydelse i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Går personen på fleksydelse i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer. Stk. 2. Har en virksomhed indtil overgang til fleksydelse haft en større indtægt pr. regnskabsår end nævnt i 44, stk. 1, kan personen vælge, at indtægten i 44, stk. 1, forhøjes i det regnskabsår, hvor personen overgår til fleksydelse. Den tilladte indtægt fremkommer ved, at indtægten forud for og efter overgangen til fleksydelse i overgangsåret lægges sammen, jf. stk. 3 og 4. Vælger personen ikke at forhøje indtægten, gælder indtægtsgrænsen i 44, stk. 1, efter overgang til fleksydelse. Stk. 3. Indtægt forud for overgang til fleksydelse opgøres ved, at virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. regnskabsår forud for overgangen deles i forhold til antallet af måneder, hvor personen ikke er på fleksydelse i overgangsåret. Virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. regnskabsår forud for overgangen beregnes på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige indtægt inden for de 3 seneste, hele regnskabsår. Har personen drevet virksomheden i mindre end 3 hele regnskabsår, opgøres den gennemsnitlige indtægt inden for det eller de 2 hele regnskabsår, hvor virksomheden har været drevet. Stk. 4. Indtægt efter overgang til fleksydelse opgøres ved, at indtægtsbeløbet i 44, stk. 1, deles i forhold til antallet af måneder, som personen er på fleksydelse i overgangsåret. Stk. 5. Oplysningen om virksomhedens indtægt, jf. stk. 2, skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor,, jf. Fødevareministeriets bekendtgørelse om støtteordning for yngre jordbrugere. Der skal fremlægges en attesteret specifikation af den attesterede indtægt, hvis kommunen beder om det.

15 46. Hvis den selvstændige virksomhed er af større omfang end nævnt i 44 og 45, kan personen ikke få udbetalt fleksydelse. 47. En person, som udøver selvstændig virksomhed, jf. 44, får foretaget fradrag i fleksydelsen for den periode, hvor den selvstændige virksomhed udføres. Stk. 2. Arbejdet i den selvstændige virksomhed medfører fradrag i fleksydelsen time for time. Der skal ske fradrag for den faktiske tid, personen har brugt på alle arbejdsfunktioner i virksomheden, herunder administration og transport. 48. Personen skal senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning oplyse om virksomhedens indtægt mv. Stk. 2. Har virksomheden haft en nettoomsætning på mindre end kr. pr. år (2012-niveau), skal personen blot oplyse om omsætningens størrelse. Stk. 3. Oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, skal være attesteret af en registreret revisor, en statsautoriseret revisor, eller en særligt sagkyndig, jf. Fødevareministeriets bekendtgørelse om støtteordning for yngre jordbrugere. Stk. 4. Har personen ikke inden fristens udløb overholdt sin oplysningspligt efter stk. 1, skal kommunen indstille udbetalingen af fleksydelse. Udbetalingen kan først genoptages, når personen har givet de ønskede oplysninger. 49. Overstiger tidsforbruget i virksomheden 400 timer, skal kommunen indstille udbetalingen af fleksydelse. Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksydelse fra det tidspunkt, hvor tidsforbruget overstiger 400 timer. Stk. 2. Udbetalingen kan først genoptages fra den 1. januar i det følgende år. Det er en betingelse, at personen sandsynliggør over for kommunen, at arbejdet i virksomheden ikke vil overstige det tilladte timetal. Ophører personen varigt med den selvstændige virksomhed, kan udbetalingen dog genoptages fra dette tidspunkt. 50. Konstaterer kommunen, jf. 48, stk. 1, at indtægten i virksomheden i et regnskabsår har oversteget beløbsgrænsen, jf. 44, stk. 1, skal kommunen indstille udbetalingen af fleksydelse. Stk. 2. Det er en betingelse for genoptagelse af udbetalingen, at personen har tilbagebetalt fleksydelse svarende til overskridelsen. Udbetalingen kan også genoptages, hvis personen har indgået frivilligt forlig om tilbagebetaling af fleksydelse svarende til overskridelsen. Det frivillige forlig kan indeholde en aftale om, at tilbagebetaling sker ved modregning. Kapitel 5 Udbetaling af fleksydelse

16 51. Fleksydelse kan udbetales fra fleksydelsesalderen efter skriftlig ansøgning, jf. kapitel 3, om overgang til fleksydelse. Stk. 2. Udbetaling af fleksydelse forudsætter oplysninger om følgende forhold: 1) indtægter i beregningsperioden efter 17, stk. 5 og 6, 2) pensioner, jf. lovens 18, 3) erhvervsarbejde, jf. lovens 20, og 4) selvstændig virksomhed mv., jf. lovens 21. Stk. 3. Kommunen kan i særlige tilfælde udbetale fleksydelse i en periode på op til 6 måneder, selvom ikke alle pensioner mv. efter kapitel 4 er opgjort og indberettet. Stk. 4. Det er en betingelse for at få udbetalt fleksydelse efter stk. 3, at personen skriftligt erklærer sig villig til at betale den fleksydelse tilbage, som er udbetalt for meget på grund af den manglende opgørelse af pension mv. 52. Hvis en person ikke opfylder sin oplysningspligt, jf. 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, standses udbetalingen af fleksydelse. Udbetalingen kan først genoptages, når personen har opfyldt sin oplysningspligt. Genoptagelse af udbetalingen kan ske med virkning fra standsningen, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for fleksydelsen. 53. Fleksydelse bliver udbetalt månedsvis bagud, så den er til disposition for personen senest den sidste bankdag i måneden. Stk. 2. En person med bopæl i udlandet modtager fleksydelse ved overførsel til en konto i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Ved valg af dansk pengeinstitut overføres fleksydelsen til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ved valg af udenlandsk pengeinstitut overføres fleksydelsen, så den bør være til disposition den sidste bankdag i måneden. 54. Udbetaling af fleksydelse bliver standset ved ophold uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne i mere end 3 måneder, jf. 60, ved frihedsberøvelse efter domstols- eller administrativ afgørelse, jf. lovens 22, stk. 3, eller i andre situationer, hvor kommunen bliver bekendt med, at fleksydelse bliver udbetalt med urette. Udbetalingen bliver standset fra den dag, hvor betingelsen for udbetaling af fleksydelse ikke længere er opfyldt. Stk. 2. Genoptagelse af udbetaling af fleksydelse efter forhold omfattet af stk. 1 sker med virkning fra den dag, hvor lovens betingelser for udbetaling af fleksydelse er opfyldt. Ved udbetaling af fleksydelse for en del af en måned sker beregningen ud fra antallet af kalenderdage. En hel måned regnes for 30 dage. 55. Udbetaling af tilgodehavende fleksydelse sker på tidspunktet for den først kommende udbetaling, jf. 54.

17 Stk. 2. Kommunen kan i særlige situationer fremskynde udbetaling af tilgodehavende fleksydelse i henhold til stk. 1, hvis der er et særligt behov herfor. 56. Fleksydelse bliver udbetalt sidste gang for den måned, hvori personen når folkepensionsalderen. Stk. 2. Kommunen meddeler datoen for fleksydelsens ophør senest 3 måneder før folkepensionsalderen. 57. Retten til fleksydelse ophører, hvis modtageren afgår ved døden. Retten ophører fra dagen for dødsfaldets indtræden. 58. I tilfælde af dødsfald, hvor fleksydelsen er udbetalt eller bogført på modtagerens konto i et pengeinstitut for perioden efter dødsfaldet, kræves beløbet tilbagebetalt efter reglerne i stk Stk. 2. Kommunen tilbagefører fleksydelsen for perioden efter dødsfaldet, når følgende forudsætninger er opfyldt: 1) fleksydelsen er bogført på modtagerens konto i et pengeinstitut, 2) dødsfaldet indtræder inden dispositionsdagen, og 3) både tilbagekaldelsen og den faktiske disposition kan ske inden dispositionsdatoen. Stk. 3. For en person i udlandet kan tilbageførsel ske efter dispositionsdatoen. Stk. 4. Kommunen kan kræve det for meget udbetalte beløb tilbage fra dødsboet eller afdødes ægtefælle, hvis fleksydelsen ikke kan tilbageføres efter stk. 2. Stk. 5. Kommunen kan opgive krav på tilbagebetaling efter stk. 3, hvis beløbet må anses for uerholdeligt, eller de økonomiske og administrative omkostninger ved afkrævningen står i misforhold til tilbagebetalingskravet. 59. Reglerne om tilbageførsel, jf. 58, gælder også ved andre midlertidige eller permanente afbrydelser af udbetaling, fx ved bopæl i udlandet, fængselsophold, udmeldelse mv. Ophold og arbejde i lande uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne 60. En person kan få udbetalt fleksydelse under midlertidigt ophold i lande uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne i op til sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår. Stk. 2. Overstiger opholdet sammenlagt 3 måneder, eller tager personen fast ophold uden for EØSområdet, Schweiz, Grønland eller Færøerne skal kommunen standse udbetalingen af fleksydelse, indtil personen igen tager fast ophold her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz. Stk. 3. Hvis en person har bevaret retten til fleksydelse under ophold i et land uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne lige op til et årsskifte, kan personen dog bevare retten til fleksydelse i en ny 3 måneders periode uden forinden at tage ophold her i riget, et andet EØS-land eller Schweiz.

18 61. En person, der modtager fleksydelse, og som tager ophold i et land uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne, skal give kommunen oplysning om opholdets begyndelses- og sluttidspunkt. Stk. 2. Kommunen registrerer perioder, hvor en person opholder sig i lande uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne og standser udbetaling af fleksydelse i overensstemmelse med reglerne i 54 og En person, der arbejder i et land uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne, kan ikke få udbetalt fleksydelse, medmindre arbejdet udføres som led i udsendelse for en dansk arbejdsgiver. Perioden, hvor personen kan få udbetalt fleksydelse, kan højst udgøre 3 måneder. Stk. 2. Hvis en person efter stk. 1 fortsat har bopæl i riget, et andet EØS-land eller i Schweiz, har personen ret til fleksydelse uden tidsmæssig begrænsning. 63. Når en person tager fast ophold her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz efter ophold i andre lande i længere tid end nævnt i 60, kan kommunen genoptage udbetaling af fleksydelse efter anmodning fra personen, hvis betingelserne for ret til fleksydelse fortsat er opfyldt. Stk. 2. Udbetaling af fleksydelse bliver også genoptaget efter ophør med arbejde uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne, jf. 62. Stk. 3. Genoptagelse af udbetaling af fleksydelse efter forhold omfattet af stk. 1 sker med virkning fra den dag, hvor lovens betingelser for udbetaling af fleksydelse er opfyldt. Ved udbetaling af fleksydelse for en del af en måned sker beregningen ud fra antallet af kalenderdage. En hel måned regnes for 30 dage. Kapitel 6 Tilbagebetaling af fleksydelse 64. Hvis en person har tilsidesat sin oplysningspligt, jf. 11 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksydelse, skal personen eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette. 65. Når kommunen har truffet afgørelse om tilbagebetaling, skal der straks ske påkrav om betaling. Stk. 2. Kommunen skal skriftligt underrette personen eller dennes dødsbo om tilbagebetalingsbeløbet, og at restancen ved fortsat manglende indbetaling overgives til restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse. Stk. 3. Kommunen fastsætter en frist for indbetaling af tilbagebetalingsbeløbet. Der gives kun henstand, hvis særlige omstændigheder taler for det. 66. Hvis det skyldige beløb, under hensyn til beløbets størrelse, personens økonomiske forhold og de nærmere omstændigheder ved gældens opståen, ikke bør kræves betalt med det samme, skal kommunen

19 søge at opnå et frivilligt forlig, der kan være grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Det skal fremgå af forliget, at misligholdelse kan medføre, at den pågældende mister retten til fleksydelse. 67. Hvis personen ikke har betalt det skyldige beløb efter påkrav, og kommunen ikke kan opnå et frivilligt forlig, skal kommunen anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at inddrive kravet. Stk. 2. Kommunens anmodning skal være skriftlig og bilagt dokumentation for kravets størrelse og det hidtidige inddrivelsesforløb samt kommunens, Beskæftigelsesankenævnets eller Ankestyrelsens afgørelse om tilbagebetaling. Modregning i fleksydelse 68. Hvis personen ikke har betalt efter påkrav, kan kommunen foretage modregning i den månedlige udbetaling af fleksydelse, jf. dog 28. Stk. 2. Hvis der er indgået forlig om en afdragsordning mellem kommunen og personen, afdrages gælden også ved modregning. Modregning skal altid ske således, at der levnes tilstrækkelige midler til personens underhold. Stk. 3. Modregning kan også ske, hvis restanceinddrivelsesmyndigheden er blevet anmodet om at inddrive kravet. Kapitel 7 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag 69. Kommunen betaler fleksydelsesbidraget, herunder efterbetalt bidrag, jf. 13, tilbage efter reglerne i lovens 31, stk. 1 og 2, hvis personen skriftligt anmoder om det. Det er tilbagebetalingstidspunktet, der afgør, om personen er omfattet af lovens 31, stk. 1, eller lovens 31, stk. 2. Stk. 2. En person, der ønsker at få fleksydelsesbidraget overført til en dansk pensionsordning, skal over for kommunen dokumentere, at pensionsordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1. Bidraget kan ikke overføres til en pensionsordning, hvis personen skal have det kontant tilbage, jf. lovens 31, stk Stk. 3. Det er en betingelse for at få fleksydelsesbidraget kontant tilbage ved emigration, jf. lovens 31, stk. 2, nr. 3, at personen dokumenterer over for kommunen, at personen er emigreret eller skal emigrere. 70. Kommunen betaler af egen drift fleksydelsesbidraget tilbage efter reglerne i lovens 31, stk Hvis personen er overgået til fleksydelse, foretager kommunen fradrag i tilbagebetalingsbeløbet efter reglerne i lovens 32, stk. 2. Fradrag for en del af en måned sker ved at gange antallet af kalenderdage, hvor personen har modtaget fleksydelse, med 2/3.

20 72. Tilbagebetaling skal ske senest ved udgangen af den måned, hvor udmeldelsen har virkning fra, jf. 7, dog tidligst når betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt, jf og lovens 31. Kapitel 8 Skriftlighed 73. Kravet om skriftlighed i 7, stk. 1, 14, stk. 3, 51, stk. 1, og 69, stk. 1, kan opfyldes ved elektronisk fremsendelse af meddelelsen, hvis der er sikkerhed for afsenderens identitet. Kapitel 9 Ikrafttræden mv. 74. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 28. december 2011 om fleksydelse. Stk. 3. Kommunen skal i perioden fra 1. juli 2013 til og med 30. juni 2014 finde og orientere personer, der er omfattet af lovens 2 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., samt af 9, og som har mulighed for bidragsfri perioder ud over det, kommunen har tidligere har meddelt efter 9, stk. 6, i den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 691 af 21. juni 2007 om fleksydelse. Kommunens undersøgelse omfatter personer med bopæl i kommunen pr. 30. juni 2013, som er tilmeldt fleksydelsesordningen. Stk. 4. Beregning af fleksydelse efter sker på grundlag af indtægter, som er indberettet for indberetningsperioder efter 1. december 2011.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn 1 of 21 21/09/2010 11:07 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Kapitel 14

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 13, 19, 21, stk. 1 og 3, 26, 30 og 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 7, 4 d, stk. 3, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 3, 19, 21, stk. 1, 21, stk. 3, 26, 30 og 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksydelse. 28. december 2011. Nr. 1408.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksydelse. 28. december 2011. Nr. 1408. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1408. Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 3, 19, 21, stk.

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie

Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Oktober 2011 Efterløn F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Om fleksibel efterløn og skattefri præmie Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs A-kasse Illustration: Bob Katzenelson

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Udkast. Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Udkast Bekendtgørelse om beregning og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d stk. 5 og 74 e, stk. 7 i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født før 1. januar 1956 Indhold S10 Efterløn: Hvornår og hvor meget? S04 S12 Introduktion Pensionsordninger og fradrag S05 Den fleksible efterløn S14 Efterløn og

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse

Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse Bekendtgørelse om beregning af og fradrag i ledighedsydelsen samt varsling af ferie med ledighedsydelse I medfør af 74 d, stk. 5, og 74 e, stk. 7, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1621 af 13. december 2006 om fleksibel efterløn, som ændret ved bekendtgørelse nr. 752 af 25. juni 2007, bekendtgørelse nr. 354 af 16. maj

Læs mere

Den fleksible efterløn

Den fleksible efterløn Den fleksible efterløn For dig, der er født den 1. januar 1956 eller senere Indhold S04 Introduktion Hvornår har jeg ret til efterløn? S05 Den fleksible efterløn S06 Efterlønsbeviset S09 Seniorjob Særlige

Læs mere

Vejledning om fleksibel efterløn

Vejledning om fleksibel efterløn Vejledning om fleksibel efterløn Indledning I bekendtgørelse nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn, er der fastsat regler om fleksibel efterløn. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv.

Bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge mv. BEK nr 1344 af 11/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 21. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012762 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr.xx er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler. Fleksydelsesalder Fleksydelsesalderen

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Formateret: Skrifttype: Fed Formateret: Skrifttype: Fed I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Kapitel 1 Fastsættelse af kompensation Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Arbejde, der medfører fradrag i kompensationen Kapitel 3 Indtægter Kapitel 4 Fradrag i kompensationen Kapitel 5 Ferie med

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social pension

Bekendtgørelse af lov om social pension LBK nr 1137 af 20/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 12/08 20. maj 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændringer af bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld

Bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb og slettelse af medlemskab på grund af gæld BEK nr 1106 af 18/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0011727 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (Førtidspension og folkepension) BEK nr 563 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af Beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksydelse

Bekendtgørelse om fleksydelse BEK nr 559 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0004230

Læs mere

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension)

Bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) BEK nr 491 af 27/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse

Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Vejledning til bekendtgørelse om fleksydelse Indledning I bekendtgørelse nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse er der fastsat regler om fleksydelse. I denne vejledning, som afløser vejledning nr. 9368

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring

Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Socialpædagogernes Landsforbund Lønforsikring Forsikringsbetingelser Nr. SL-01 gældende fra 1. oktober 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

FAKTA OM FLEKSYDELSEN - for dig, der er visiteret til fleksjob

FAKTA OM FLEKSYDELSEN - for dig, der er visiteret til fleksjob FAKTA OM FLEKSYDELSEN - for dig, der er visiteret til fleksjob Fleksydelse en ny mulighed for tilbagetrækning Fleksydelsesordningen er tilbud til dig, der er i et fleksjob, eller som er visiteret til ét.

Læs mere

Bekendtgørelse om seniorjob

Bekendtgørelse om seniorjob Bekendtgørelse om seniorjob I medfør af 9, stk. 7, og 14, stk. 3, i lov nr. 1543 af 20. december 2006 om seniorjob, jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015, som ændret ved 10 i lov nr. 395

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere