Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling"

Transkript

1 Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 1 Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Bemærkninger 1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes: Vækstforum vil bidrage til at understøtte allerede igangsatte og planlagte initiativer på uddannelsesområdet, herunder bl.a. etablering af mentorordninger, som vil bidrage til at gøre en særlig indsats for de af regionens unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet, fx indvandrere og unge med lav uddannelsesmotivation. ændret form. Se bemærkning såvel nationalt som regionalt. (8 mio. kr i alt for initiativ 1, 3 og 4. Heraf forventes 4 mio. søgt fra. Unge i Uddannelse med flg. aktiviteter er under udarbejdelse: Kortlægning af grupper af frafaldstruede unge og barrierer for at gennemføre en uddannelse Analyse af skolernes erfaringer m. coachordninger etc. Definition af best practice for Region Nordjyllands erhvervsskoler Etablering af virksomhedsmentor-netværk Udvikling og gennemførelse af coach- /mentoruddannelse Udvikling af særlige initiativer for frafaldstruede unge Videreformidling af resultater Netværk Nordjylland, en sammenslutning af 10 erhvervsskoler i Nordjylland (tovholder) KKR Regionsrådet De enkelte skoler Erhvervsorganisationerne Initiativet er indholdsmæssigt som oprindeligt, men planlagt så det også omfatter gennemførelsen af initiativ 3 og Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Regeringen og Vækstforum vil opfordre de erhvervsrettede regionale uddannelsesinstitutioner til at indgå i en dialog om både eksisterende og nye uddannelsestilbud. Som udgangs-punkt herfor vil Vækstforum i samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner analysere og kortlægge behovet for at styrke de regionale kompetencer i forhold til uddannelsesudbuddet og virksomhedernes efterspørgsel. ændret form. Se bemærkning (1,4 mio. kr.) FremKom: Vækstforum har igangsat analyse om fremtidens kompetencer indenfor erhvervsudviklingsstrategiens klynger. Analysen skal bruges til at forbedre uddannelses- og kompetence-udbuddet i regionen. Analysen godkendt i Vækstforum. : Beskæftigelsesregion Nordjylland (tovholder) Region Nordjylland Netværk Nordjylland LO/DA AAU VUC DI Væksthus Nordjylland. (8,6 mio. kr. heraf 3,7 fra LIV Læring i virksomheden v. EUC Nordvest. Der gennemføres en række målrettede kompetenceudviklingsforløb (AMUuddannelser og akademiuddannelser) i små og mellemstore virksomheder i yderområder i Region Nordjylland. Godkendt af Vækstforum d. 10. sep og indstillet til et støtte-beløb på kr. Tilsagn er givet af erhvervs- og Byggestyrelsen Projektet gennemføres i samarbejde med de lokale erhvervsråd i Vendsyssel, Himmerland og Thy/Mors. såvel nationalt som regionalt (i alt 24 mio. kr., heraf 12 mio. kr. Samarbejde og Partnerskab er under udarbejdelse. Projektet vil sikre en væsentlig udvidelse af den samlede aktivitet inden for efter- /videreuddannelse af voksne - med særligt fokus på kortuddannede. Der lægges bl.a. vægt på opsøgende arbejde, praksisnær medarbejderudvikling og indgåelse af partnerskaber med virksomheder. Initiativet er indholdsmæssigt som oprindeligt, men planlagt så det også omfatter gennemførelsen af initiativ 7 og 11. : Netværk Nordjylland (tovholder) VUC Beskæftigelsesregion Nordjylland LO/DA, Jobcentre Kommunerne erhvervscentre 1 Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

2 3. Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt erhvervsuddannelse. Med udgangspunkt i de gode erfaringer fra regeringens Task Force enhed vil parterne indlede et konkret samarbejde. Samarbejdet kan gennemføres i forhold til en række af de initiativer i forbindelse med velfærdsaftalen, som skal styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder etableringen af mentorordninger, styrket praktikpladsopsøgende arbejde, hjælp til praktikpladssøgning eller anden hjælp, som unge med indvandrerbaggrund kan have særlig brug for. Se under initiativ 1 med initiativet. Se under initiativ 1 Midlerne er tilvejebragt såvel nationalt som regionalt. (47,5 mio.kr. fra Socialfonden til projekt Fastholdelseskaravanen, samt 24 mio. kr. i medfinansiering fra Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet i perioden mio. kr. til projektet udvidet task force indsats rettet mod ungdomsuddannelserne i perioden ). Se under initiativ 1 Fastholdelseskaravanen Netværkspartnerne er orienteret om bevillingstilsagn og møde er varslet. Primo april 2008 er der indrykket fælles stillingsannoncere, for de udgående konsulenter, der skal tilknyttes Fastholdelseskaravanen. Detailplanlægning for aktiviteter for 1. periode samt udvælgelse af indsatsområder og skoler igangsættes primo april Fuld bemanding forventes klar primo juni periode planlægges efter fuld bemanding juni Se under initiativ 1 Opstartsevent er under planlægning til gennemførelse maj/juni Indsats for flere praktikpladser. Regeringen og Vækstforum vil opfordre regionale uddannelsesinstitutioner og virksomheder til en større indsats for flere praktikpladser. Vækstforum vil på denne baggrund tage initiativ til at igangsætte projekter, der via samarbejde mellem erhvervsrettede og videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder sikrer, at flere studerende kommer i praktik i regionens virksomheder. Projekterne skal udvikles i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. Projektet bliver rullet ud i fuldt omfang ultimo august 2008 i henhold til projektplan. Se under initiativ 1 Se under initiativ 1 Se under initiativ 1 Se under initiativ 1 5. Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser. Der etableres en dialog mellem Vækstforum Nordjylland og uddannelsesinstitutionerne om behovet for og udviklingen af nye grunduddannelser, samt behovet for udvikling af tilbud om efter- og videreuddannelse rettet mod regionens særlige vækstpotentialer og efterspørgsel efter medarbejdere og kompetencer. Projektet kan eventuelt realiseres i sammenhæng med initiativet Omfanget af de erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Samarbejdet med Vækstforum Nordjylland, herunder virksomheder og forsknings- og videninstitutioner i regionen kan være relevant i relation til institutionernes udviklingskontrakter. De uddannelsesinstitutioner der udbyder professionsuddannelser i regionen (dvs. Aalborg Universitet) kan inddrages i samarbejdet. Vækstforum vil i tilknytning hertil gøre en særlig indsats for at få flere unge til at tage en videregående uddannelse med henblik på at understøtte den nationale målsætning herom. regionalt (2 mio. kr., heraf 1 mio. fra regionalt (6 mio. kr, heraf 1,5 mio. fra Uddannelse på tværs er under udarbejdelse med henblik på behandling i Vækstforum. Projektets formål er at sikre sammenhæng mellem udbud af korte, mellemlange og videregående uddannelser i Region Nordjylland. Projekt om øget anvendelse af e-læring i de nordjyske uddannelsesinstitutioner er under udarbejdelse med henblik på behandling i Vækstforum. Professionshøjskolen (tovholder) repræsentanter fra de videregående uddannelsesinstitutioner i Nordjylland vejledningsinstanser (Studievalg og UU) repræsentanter fra ungdomsuddannelser Erhvervsorganisationerne. Professionshøjskolen (tovholder) Thy Uddannelsescenter Nordjyllands Erhvervsakademi 6. Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale uddannelsesindsatser. Vækstforum inddrages som høringspart ved relevant ny lovgivning eller i forbindelse med væsentlige ændringer i den regionale udannelsesstruktur. Vækstforum kan endvidere inddrages som samarbejdspart i forbindelse med styrkelsen af uddannelsesmiljøer, udvikling af nye uddannelser og videncenterfunktioner i regionen. Regeringen er endvidere interesseret i at modtage forslag fra Vækstforum til lovgivningsmæssige ændringer som kan være med til at styrke implementeringen af denne aftales mål. Endelig kan vækstforum i relation til erhvervsudviklingsstrategien bidrage med input til udviklingen af de regionale uddannelsestilbud. UVM har i efteråret 2007 afholdt dialogmøde med professionshøjskolen Nordjylland bl.a. om inddragelse af Vækstforum for Region Nordjylland i forhold til udmøntningen af udviklingsplanens mål om regional udbudsdækning af videregående uddannelser Opfølgning i den kommende udviklingskontrakt for professionshøjskolen i efteråret Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende færdigheder, eller som har behov for opkvalificering. Regionens kompetenceniveau skal højnes gennem velfærdsaftalens målsætning om at styrke samarbejdet mellem AMU-systemet og den forberedende voksen- og efteruddannelsesindsats samt gennem en styrket vejlednings- og rådgivningsindsats overfor især små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Nordjylland vil i den forbindelse målrette den regionale indsats mod målsætningerne for et markant løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, flere voksenlærlinge samt en styrkelse af den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse. Se under initiativ 2 Se under initiativ 2 Se under initiativ 2 Se under initiativ 2

3 8. Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Vækstforum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og uddannelsesinstitutioner i regionen om at kortlægge og følge virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt, bl.a. under hensyntagen til at Region Nordjylland er en del af et større regionalt arbejdsmarked. Projektet kan eventuelt realiseres i sammenhæng med initiativet Omfanget af de erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. (1,4 mio. kr.) FremKom: Vækstforum har igangsat analyse om fremtidens kompetencer indenfor erhvervsudviklingsstrategiens klynger. Analysen skal bruges til at forbedre uddannelses- og kompetence-udbuddet i regionen. : Region Nordjylland Netværk Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland (tovholder) LO/DA AAU regionalt (5,8 mio. kr., heraf 5,5 mio. kr.. Analysen godkendt i Vækstforum. Der er nedsat et regionalt udvalg vedrørende voksenvejledning. : Beskæftigelsesrådet (tovholder) Netværk Nordjylland De enkelte skoler Erhvervsorganisationerne uændret form Midler er tilvejebragt såvel regionalt som nationalt (0,15 mio. kr. fra regionen, 0,3 mio. kr. fra staten) Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de 6 vækstforasekretariater, de 6 beskæftigelsesregioner, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Økonomi- og Erhvervsministeriet om udvikling af en fælles model til overvågning af det regionale arbejdsmarked og erhvervslivet. Alle 12 parter har givet tilsagn til Center for Regionalog Turismeforskning om støtte til udvikling af modellen SAM-K og LINE (CRT) og har opnået forskerautorisation hos Danmarks Statistik (forudsætning for at bruge modellen) CRT færdigudvikler modellen Den fælles overvågningsmodel vil bidrage til at styrke den regionale koordination af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken. Modellen bygger på Danmarks Statistiks registeroplysninger om samtlige danske virksomheder og personer og tillader en meget detaljeret og fleksibel aggregering af den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige aktivitet i de danske kommuner og regioner. Med den regionaløkonomiske model LINE kan der endvidere foretages fremskrivning af den regionale og lokale udvikling. De regionale og lokale fremskrivninger baseres på de nationale ADAMfremskrivninger. Der afholdes seminar om anvendelse af modellen 9. Identifikation af barrierer i virksomheder for udvidelse af arbejdsstyrken og iværksættelse af relevant kompetenceudvikling. Som led i regeringens særlige indsats for Nordjylland (Nordjyllandspakken) har projektet Virksomheder i Vækst afdækket en række barrierer for udvidelse af arbejdsstyrken og kompetenceudvikling hos de deltagende virksomheder. Vækstforum vil fortsætte denne indsats for dels at afdække sådanne barrierer, dels at understøtte virksomhedernes arbejde med at overvinde barriererne. ændret form. (8,6 mio. kr. heraf 3,7 fra Modellen tages i brug af de 12 aktører i løbet af 1. halvår 2008 LIV Læring i virksomheden v. EUC Nordvest. Der gennemføres en række målrettede kompetenceudviklingsforløb (AMUuddannelser og akademiuddannelser) i små og mellemstore virksomheder i yderområder i Region Nordjylland. Godkendt af Vækstforum d. 10. sep og indstillet til et støttebeløb på kr.tilsagn er givet af Erhvervs- og Initiativet er indholdsmæssigt som oprindeligt, men planlagt så det også omfatter gennemførelsen af initiativ 10. Projektet gennemføres i samarbejde med de lokale erhvervsråd i Vendsyssel, Himmerland og Thy/Mors. (170 mio., heraf 59 mio. fra Virksomheder i Vækst extended version er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektets formål er at etablere et vækstorienteret virksomhedsudviklingsprogram. Målgruppen er vækstiværksættere og vækstvirksomheder, hvis forretningsgrundlag kræver en strategisk omstillingsproces, nye fokusområder og/eller et generelt løft forretningsmæssigt. Projektet behandles i Erhvervs- og Væksthus Nordjylland (tovholder) Kommunerne i Region Nordjylland (1,4 mio. kr.) FremKom: Vækstforum har igangsat analyse om fremtidens kompetencer indenfor erhvervsudviklingsstrategiens klynger. Analysen skal bruges til at forbedre uddannelses- og kompetenceudbuddet i regionen. Analysen er godkendt i Vækstforum. : Region Nordjylland, Netværk Nordjylland, Beskæftigelsesregion Nordjylland (tovholder), LO/DA, AAU regionalt (0,2 mio. kr.) VIA Nord Viden i anvendelse v. Aalborg Universitet omfatter 200 skræddersyede, individuelt tilrettelagte eller teambaserede kompetenceudviklingsforløb for højtuddannede medarbejdere. Projekteter behandlet af Vækstforum d. 24. okt Projektet genbehandles d. 29. april Workshop - hvor de væsentligste aktører i nordjysk erhvervsfremme får mulighed for at diskutere kompetenceudvikling og definere centrale indsatser og projektideer under Netværk Nordjylland Beskæftigelsesregion Nordjylland

4 initiativ 9 og 10. kommunale erhvervsfremmeaktører 5-7 private virksomheder 10. Udvikling af lederuddannelse målrettet små- og mellemstore virksomheder. Vækstforum vil sætte fokus på udvikling af lederuddannelse for SMV er for at styrke vækst og innovation. Dette skal ske via større rammeprogramsatsninger, fx struktureret som Virksomheder i vækst. 11. Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. En styrket vejledning og rådgivning til beskæftigede kan fremmes af samarbejde og netværk mellem uddannelsesinstitutionerne, beskæftigelsesregionen og med jobcentrene. regionalt (7 mio. kr., heraf 3.5 mio. kr. fra Ledelse i et nyt perspektiv - Udvikling af lederuddannelse på Diplomniveau, der understøtter virksomhedernes evne til at implementere strategi i deres organisationer. Se under initiativ 9. Se under initiativ 9. Se under initiativ 9. Se under initiativ 9. Se under initiativ 2. Se under initiativ 2. Se under initiativ 2. Se under initiativ 2. Center for Virksomhedsudvikling (projektadministrator) Nordjyllands Erhvervsakademi (Aalborg tekniske skole, Aalborg Handelsskole, EUC Nord, Erhvervsskolerne Aars og Nordvestjysk Uddannelsescenter Thisted) University College Nordjylland Nordjysk Netværk 8 unavngivne virksomheder

5 Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 2 Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Bemærkninger 12. Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen: Med udgangspunkt i erfaringerne fra Virksomheder i Vækst og den hidtidige indsats i Nordjysk Iværksætter Netværk vil vækstforum tage initiativ til at gennemføre et kvalitets og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen. Væksthuset vil være omdrejningspunktet for indsatsen, men også universitetet og de lokale erhvervsråd inddrages. Der benyttes nationale rådgivningsinstitutioner og private, hvor dette giver den bedste løsning. Desuden skal Væksthus Nordjylland som led i sin resultatkontrakt med staten i 2007 bl.a. vejlede mindst 475 iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner og indgå mindst 15 aftaler om samarbejde med helt eller delvist offentligt finansierede institutioner pr. 1. september Vækstforum for Region Nordjylland vil i dialog med væksthuset og regeringen udvikle og medfinansiere aktiviteter og tilbud til en specialiseret iværksætterindsats, jf. nedenfor. (6,4 mio., heraf 3,1 mio. fra (32,1 mio. kr, heraf 11 mio. kr. (170 mio., heraf 59 mio. fra. og nationalt (13,7 mio. kr, heraf 3,4 mio.. regionalt (58,5 mio. kr., heraf 29,2 mio.. regionalt (15,2 mio. kr., heraf 7,6 mio.. Finansiering søges tilvejebragt regionalt (0,5 mio. kr.) Overskud - Innovationsledelse i SMV handler om kompetenceudvikling og innovation i små og mellemstore virksomheder. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 10. sep Tilsagn er givet af Erhvervs- og Nordjysk Iværksætter Netværk sikrer et seriøst og velafprøvet rådgivningstilbud til alle nordjyske iværksættere. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Virksomheder i Vækst extended version er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektets formål er at etablere et vækstorienteret virksomhedsudviklingsprogram. Målgruppen er vækstiværksættere og vækstvirksomheder, hvis forretningsgrundlag kræver en strategisk omstillingsproces, nye fokusområder og/eller et generelt løft forretningsmæssigt. Projektet behandles i Erhvervs- og Bretteville - digitalt HOTSPOT i Nordjylland om skabelsen af en kreativ klynge inden for digitale oplevelser i Nordjylland. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 24. okt Projektet behandles i Erhvervs- og VIP Vækst Iværksætter Program v. Nordjysk Iværksætter Netværk omfatter screening af iværksættervirksomheder og støtte til at udvikle sig til vækstiværksættere. Projektet behandles på Vækstforums møde d. 29. april Xhauz, der bl.a. omfatter et inkubatormiljø for iværksætteri og spinouts af forskning.behandles på Vækstforums møde d. 29. april Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen. Arbejdsgruppen overvejer behovet for rådgivningsindsatser om patentrettigheder, nye produkter, kvalitetsmærkninger osv. Håndværksrådet Kompetencecenteret under AMU Fonden Nordjysk Iværksætter Netværk (tovholder) Regionens 11 kommunale erhvervsråd Væksthus Nordjylland (tovholder) Kommunerne i Region Nordjylland ApEx - Center for anvendt oplevelsesøkonomi (tovholder) Aalborg Samarbejdet/ Erhvervsråd AAU Væksthus Nordjylland (tovholder) Kommunernes erhvervskontorer SEA - Supporting Entrepreneurship at AAU Vækstfonden NOVI Innovation (tovholder) Væksthus Nordjylland (tovholder) Midler er tilvejebragt nationalt (I alt 89,7 mio.kr. i 2008 nationalt) Der er indgået resultatkontrakt for 2008 mellem staten og væksthuset. I kontrakten indgår effektmål, der konkret måler, om væksthuset har bidraget til bedre vækstvilkår i regionen. Midler er tilvejebragt (4,0 mio. kr. nationalt) Der gennemføres en Global Entrepreneurship Week i uge 47, som væksthusene koordinerer regionalt. 2 Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

6 13. Specialiserede rådgivningstilbud. Der etableres specialiserede rådgivningstilbud i Væksthus Nordjylland. Det drejer sig bl.a. om rådgivning vedrørende eksport og internationalisering, finansiering, design og patent- og varemærkebeskyttelse via henholdsvis Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Dansk Designcenter og Patent- og Varemærkestyrelsen, der skal være til rådighed for regionens nye og mindre virksomheder i væksthuset. Desuden vil væksthuset løbende få tilført viden fra statslige informationskilder om de nationale forsknings- og innovationsprogrammer med henblik på at kunne informere virksomhederne herom. regionalt. regionalt. VITU - Virksomheder i Teknologisk Udvikling har til formål at formidle og udveksle viden af teknisk og teknologisk karakter mellem nordjyske videninstitutioner og små og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Globaliseringsprogram der omfatter såvel eksport som import, out- og in-sourcing, international produktion, tilknytning af personale, kulturforståelse, etik og jura er under udarbejdelse. Mange af projekterne omtalt under initiativ 12 (NIN, VIP og VIV-ext.) indgår som en del af de specialiserede rådgivningstilbud. Væksthus Nordjylland er tovholder. Projektet er kun på idéstadie. Væksthus Nordjylland er tovholder. Projektet er kun på idéstadie. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i 2007 gennemført uddannelsesseminar for væksthusmedarbejdere om nationale forsknings- og innovationsprogrammer Midler er tilvejebragt nationalt 2,25 mio.kr. årligt nationalt til IP-intropakke 7 mio. kr. årligt nationalt til Early Warning ordningen Der gennemføres videndelingsseminar mellem FI og væksthusmedarbejdere i 2008 Der er i 2007 indgået aftaler om ambassadørordninger i væksthusene med Dansk Design Center, Patent og Varemærke Styrelsen, Danmarks Eksportråd m.fl. der giver adgang til specialiseret rådgivning om de forskellige områder via væksthuset. Der er lanceret en IP-intropakke bl.a. med adgang til medfinansiering af rådgivning om design, patent- og varemærkebeskyttelse via væksthuset. Der er etableret en Early Warning ordning i væksthuset med adgang til rådgivning for kriseramte virksomheder 14. Styrket adgang til kapital. Vækstforum vil i samarbejde med Væksthuset øge virksomhedernes kendskab til og anvendelse af de eksisterende finansielle instrumenter, så flere virksomheder bliver opmærksomme på hvilke typer kapital, der passer til dem, og hvordan kapital bedst rejses. Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. finansielle aktører og det regionale væksthus, der skal komme med forslag hertil. Dette koordineres, med en mulig låneordning under strukturfondsmidlerne (Jeremie), hvis Jeremie instrumentet bliver realiseret. regionalt og nationalt regionalt og nationalt Der indgås i 2008 en samarbejdsaftale mellem væksthuset og miljøstyrelsen om en ambassadørordning der giver adgang til rådgivning om miljøeffektiv teknologi JEREMIE Økonomi- og Erhvervsministeriet er i dialog med regioner ved at undersøge det finansielle og organisatoriske grundlag for et eventuelt JEREMIE-initiativ. Øget kendskab til kapital øger virksomhedernes kendskab til og anvendelse af de eksisterende finansielle instrumenter, så flere virksomheder bliver opmærksomme på, hvilke typer kapital, der passer bedst på dem, og hvordan kapital rejses. Der er en undersøgelse af området i gang. Region Nordjylland. Afventer udspil fra Styrelsen. Væksthus Nordjylland (tovholder) NOVI kommunale erhvervsserviceenheder erhvervsorganisationer. Midler er tilvejebragt nationalt (40 mio. kr. årligt nationalt) Der er indgået aftale med organisationen Connect om adgang til tidlig forretningsudvikling/proof-of-business for nye og mindre virksomheder via væksthuset. Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Vækstfonden og væksthuset, der giver virksomhederne adgang til rådgivning om finansiering i væksthuset

7 15. Samarbejde om iværksætteri og ideudvikling i uddannelserne. Fremme af iværksætteri og idéudvikling i de regionale uddannelser kan fx udmøntes i forslag til fælles aktiviteter og udviklingsprojekter. Iværksætterakademiet IDEA s arbejde med at etablere regionale netværk med lokale uddannelsesinstitutioner styrkes. Vækstforum vil undersøge den bedste metode til at integrere iværksætteri og idéudvikling i de regionale uddannelser. Vækstforum ønsker en indsats, der både går i bredden (mange uddannelser) og i dybden (specialiserede uddannelser). regionalt og nationalt (11,7 mio. kr., heraf 5,2 mio. kr.. Nordjysk uddannelsessystem som grobund for vækstiværksættere v. IDEA Nord udvikler og understøtter de nordjyske uddannelsesinstitutioners arbejde med at udvikle entrepreneurskab, innovation og iværksætteri hos deres studerende. Projektet er behandlet af Vækstforum d. 28. nov projektet genbehandles d. 29. april (tovholder) Nordjyllandds Erhvervsakademi University College Nordjylland Young Entreprise Nordjylland Væksthus Nordjylland Thy Uddannelsescenter regionalt (2 mio. kr.). Samarbejde om iværksætteri og idéudvikling i uddannelserne. Undersøgelse af den bedste metode til at integrere iværksætteri og idéudvikling i de regionale uddannelser er under planlægning (afventer ovenstående projekt v. IDEA). Jf. regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund udarbejdes en ny strategi og struktur for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenørskab. Strategien skal være integreret i hele uddannelsessystemet og skal skabe en langsigtet indsats på området i et fællesskab mellem ministerier, uddannelsesinstitutioner, regioner og erhvervsliv. Væksthus Nordjylland (tovholder) Erhvervsskolerne Gymnaieskolerne AMU Nordjylland University College Nordjylland IDEA, SEA, Aalborg Universitet Erhvervsråd Young Enterprise Infolinkkurser Aelvstændighedsfonden Se i øvrigt aktiviteter under initativ 23, Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv.

8 Tema 3. Innovation Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 3 Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Bemærkninger 16. Styrket samarbejde om innovation. Center for Innovation ved Aalborg Universitet etableres af Vækstforum med det formål at udnytte den styrkeposition universitet besidder inden for innovationsforskning og samarbejde med virksomheder i Region Nordjylland. Centeret vil gennem praksis relaterede udviklingsprojekter understøtte innovation samt global og ny forretningsdannelse i Region Nordjyllands erhvervsliv. Centeret skal i løbet af 5 år udvikle et internationalt anerkendt Innovationscenter med en regional forankring. Vækstforum vil i forhold til Center for Innovation desuden, i samarbejde med lokale erhvervsfremmeaktører, etablere et rammeprogram for innovation i virksomheder, således at centeret kommer til at understøtte og have en tæt tilknytning til den udviklingsproces, der er igangsat med vækstpakke-projektet Virksomheder i Vækst og andre lignende projekter samt fortsætte det arbejde, der allerede er lavet omkring innovation i nordjyske klynger. (4,5 mio. kr., heraf 1,5 mio. kr. (6,2 mio. kr., heraf 2,1 mio. kr. (2,2 mio. kr., heraf 0,5 mio. kr. PIKA Produktivitet, Innovation Kvalitet, Arbejdsmiljø v. Aalborg Tekniske Skole har til formål at øge produktiviteten og få sat gang i udvikling og innovativ tankegang i otte virksomheder fra den grafiske branche. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektet behandles i Erhvervs- og Innovations Alliancer v. Aalborg Tekniske Skole udvikler en række nordjyske virksomheders innovationskapacitet. Projektet omfatter både udviklings-initiativer internt i virksomhederne og etablering af innovationsorienterede netværk blandt de deltagende virksomheder. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektet behandles i Erhvervs- og Innovation gennem netværk mellem erhvervskvinder i landdistrikter v. Frederikshavn Erhvervsråd er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Aalborg Tekniske skole (tovholder) Aalborg Tekniske skole (tovholder) Frederikshavns Erhvervsråd (tovholder) Hjørring Erhvervsråd (tovholder) 17. Brugerdreven innovation. Vækstforum Nordjylland indstiller mindst ét større projekt inden for rammerne af program for brugerdreven innovation, således at regionens virksomheder og offentlige institutioner bliver mere innovative, og at der udvikles nye og bedre produkter og serviceydelser på baggrund af en systematisk afdækning af kunders og brugeres behov. Løbende proces regionalt (38 mio. kr.) såvel nationalt som regionalt. (Der kan søges om tilskud i størrelsesordenen 6 mio. kr. inden for den regionale indsats under program for burgerdreven innovation) Internationalt Center for Innovation v. Aalborg Universitet hjælper virksomheder til at innovere nye globale forretningsmodeller. Projektet er behandlet af Vækstforum d. 28. nov Program for brugerdreven innovation: der er givet tilsagn til projektet Telehome-care som det nordjyske bidrag til program for brugerdreven innovation i Projektet fokuserer på at udvikle nye forebyggende plejeog behandlingsmetoder til kroniske patienter i eget hjem ved brug af telehomecare teknologi. Dette projekt er i december 2007 godkendt af bestyrelsen for program for brugerdreven innovation., Vækstforum (regional tovholder), organisationer repræsenteret i Vækstforum Der er i 2008 frist for indsendelse af en eller to projektansøgninger under program for brugerdreven innovation den 24. september Proces er under overvejelse. 18. Deltagelse i internationale forsknings- og teknologiudviklings-programmer. Vækstforum Nordjylland vil tage initiativ til at etablere et fælles regionalt samarbejde, som indsamler og formidler viden om internationale forskningsprogrammer og finansieringsmuligheder af relevans for regionens virksomheder og videninstitutioner. Parterne er enige om at etablere et samarbejde med Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der har til opgave at formidle viden om EU s 7. rammeprogram, dog således at eksisterende regional viden og ekspertise inddrages. Løbende proces (0,5 mio. kr, heraf 0,2 gennem Innovation via FP7 v. Aalborg Sam-arbejdet tilbyder små og mellemstore virksomheder vejledning og afklaring om mulighederne for deltagelse i projek-ter/partnerskaber under EUs 7. Ramme-program. Projektet er godkendt af Vækstforum i marts Aalborg Samarbejdet (tovholder) og øvrige kommuner Ej relevant Nord Danmarks EU-kontor vil afholde møde mellem relevante partnere, og det forventes at man kan få inddraget Forsknings- og Innovationsstyrelsen i forberedelsen. NordDanmarks EU-kontor (tovholder) Væksthus Nordjylland. 3 Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

9 19. Vækstforum som samarbejdspart. Regeringen vil inddrage Vækstforum hvor det har relevans for den regionale udvikling inden for innovation, videnspredning og teknologi. Det kan være som høringspart fx i forbindelse med ny lovgivning eller ved den årlige opdatering af InnovationDanmark , som er Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan til fremme af innovation og mere videnspredning, og som implementerer dele af regeringens globaliseringsstrategi og forliget om globaliseringspuljen. Eller som samarbejdspart fx i udformningen af de regionale teknologicentre i regionen eller i arbejdet for at synliggøre forskningsinstitutionernes kompetencer over for specielt de mindre og mellemstore virksomheder. Der er enighed om, at Rådet for Teknologi og Innovation og vækstforum opretholder en aktiv dialog om indsatser med relevans for begge parter. 20. Offentlig-privat samarbejde. Vækstforum Nordjylland vil med de relevante regionale aktører drøfte - og hvor hensigtsmæssigt igangsætte initiativer - der kan styrke nytænkning og kvalitet, brugertilfredshed og effektiv opgaveløsning gennem et styrket samarbejde, der samtidig kan gavne vækst og erhvervsudvikling. Løbende proces Ej relevant Der er afholdt rundbordssamtale ml RTI og formandskaberne for vækstfora og regionsrådene ultimo RTI tillæg til handlingsplan InnovationDanmark 2008 er udsendt til høring hos vækstfora april Der udvikles en platform for strategisk samarbejde mellem RTI og vækstfora færdig ultimo 2008 RTI og vækstfora samarbejder om at skabe samlet overblik over det statslige og regionale innovations-system medio Næste rundbordssamtale ml RTI og vækstfora afholdes ultimo Ej relevant Der er nedsat en arbejdsgruppe med 4 deltagere fra de nordjyske kommuner udpeget af Kommunaldirektørkredsen. Arbejdsgruppens formand indgår som medlem af den af regionen nedsatte overordnede styregruppe for partnerskabsaftalen. Arbejdsgruppen skal bl.a. foreslå ændringer i lovgivning og regelsæt med henblik på at styrke offentlig-private samarbejder og partnerskaber. KKR (tovholder) Region Nordjylland erhvervsorganisationerne. 21. Strategisk forskning. Staten har afsat 115 mio. kr. til strategisk forskning i fødevarer, sundhed og miljø, hvilket også vil kunne bidrage til at styrke rammebetingelserne for en række af de erhvervsområder, som Vækstforum Nordjylland har særlig fokus på i sin erhvervsudviklingsstrategi. 22. Fødevarer, byggeri, sundhed, IKT og oplevelseserhverv. Vækstforum Nordjylland vil gøre en særlig indsats for at styrke produktudvikling og produktion inden for de områder, hvor regionen har særlige forudsætninger for erhvervsudvikling. Regeringen understøtter i perioden i samarbejde med vækstforum klyngerne sundhed, IKT og oplevelseserhverv i form af regionale teknologicentre. Vækstforum har en ambition om yderligere at styrke innovation inden for disse områder, hvor regionen har særlige forudsætninger for erhvervsudvikling, herunder med særlig fokus på øget anvendelse af IT-teknologi. (1,5 mio. kr. gennem (7,4 mio. kr., heraf 2,9 kr. EBST har etableret et OPS-rejsehold, der har til formål at udbrede kendskabet til offentligprivat samarbejde samt hjælpe kommuner i gang med nye projekter. Rejseholdet besøgte i kommuner, som var beliggende i alle 5 regioner. har foreløbigt påtaget sig at koordinere opgaven. Fødevarer: Naturkød v. Hjørring Kommune kombinerer naturpleje og kvalitetskød ved at lade kreaturer afgræsse naturområder. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 15. jan Afsætning og distribution af regionalt producerede fødevarer v. Fundraisers omfatter udvikling af en regional afdeling af landbrugsrådets fødevareportal Landkøb. Herudover etableres et samarbejde med Nordjysk FødevareNetværk omkring formidling af sporbarhedsoplysninger via ny mobilteknologi. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Der arbejdes i tre delklynger (Fiskeindustrien, Smag & Design, Salg & Distribution). Stadig på et tidligt forberedelsesstadie Hjørring Kommune Smagen af Nordjylland Nordjysk Fødevarenetværk Regionens Landboforeninger VIFU og nationalt (1,9 mio. kr., heraf 0,7 (1,1 mio. kr. gennem Oplevelsesøkonomi: Oplevelsesøkonomi, innovation og traditionelle erhverv v. Aalborg Universitet har til formål at undersøge oplevelsesbaseret innovation i fødevarebaserede virksomheder og virksomhedsnetværk i Thy-Mors. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 10. sep Tilsagn er givet af Erhvervs og Byggeri: Etablering af sekretariat for Smart House er godkendt af Vækstforum d. 10. sep Formålet med denne klynge er at skabe en række nye, smarte og intelligente byggekoncepter og dynamiske byggemateriale EUC Nordvest Thy Erhvervsråd Landsbygruppen Thy Thisted Kommune Center for Advanced studies i Cardiff et erhvervsuddannelserne byggeriets organisation kommunerne

10 (0,7 mio. kr. gennem og nationalt (4,2 mio. kr., heraf 1,7 mio. kr. gennem (12,3 mio. kr., heraf 6 mio. kr. og nationalt (5 mio. kr., heraf 0,6 mio. (4 mio. kr., heraf 1,2 mio. kr. kombineret med intelligent styring, som både er forretningsmæssigt rentable, værdiskabende for brugeren og som giver brugerne nye oplevelser og økonomiske gevinster. International arkitektur og byggeworkshop v. Aalborg Universitet er godkendt af Vækstforum d. 24. okt Tilsagn er givet af Erhvervs og Fremtidens feriehus og ferieområde v. Aalborg Universitet undersøger hvordan man kan fremtidssikre nordjysk feriehusturisme, samt hvordan man kan bruge turisme som strategi i yderområderne. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 28. nov Sundhed: BioMed Community v. Aalborg Samarbejdet opbygger og videreudvikler en stærk klyngeorganisation indenfor biomedico og sundhedsteknologi. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 24. nov Projektet behandles i Erhvervs- og IKT-partnerskabet: Etablering af softwarekorridor - CISS v. Aalborg Universitet omfatter udvikling af kompetencegivende efteruddannelser samt korte fokuserede kurser for erhvervslivet, formidling af forskningsresultater gennem seminarer og workshops samt mulighed for fremtidssikret produktudvikling for virksomhederne gennem klyngedannelse og fælles forsknings- og udviklingsprojekter. Projektet er godkendt af Vækstforum d. 24. okt Projektet behandles i Erhvervs- og Deltagerne i processen pt. Er Aalborg Kommunes teknik- og miljøforvaltning Feriehusudlejermes Brancheforening Aalborg Samarbejdet Aalborg Sygehus Regionens biomedico-virksomheder Kompetencecentrene ISIS, CfSI og CISS IKT Forum NorCom Region Nordjylland IKT-partnerskab Nordjylland vil løbende udvikle projekter, der forelægges Vækstforum.

11 Tema 4. Videnspredning Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 4 Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Bemærkninger 23. Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. Regeringen bifalder, at vækstforum etablerer en aftale med Aalborg Universitet vedrørende følgende aktiviteter: med initiativet i regionalt og delvist nationalt (63,2 mio. kr., heraf 31,6 mio. kr. gennem. Styrket videnspredning mellem erhvervslivet og Aalborg Universitet v. Aalborg Universitet relaterer sig til alle de nedenstående punkter under initiativ 23. Aftalen behandles af Vækstforum d. 29. april Deltagerne pt. i processen er (tovholder) diverse aktører på området. * Matchmaking: Målrettet kontakt med små og mellemstore virksomheder via regionale kontaktpersoner, som er certificeret af AAU. * Etablering af flere praktikophold for højtuddannede i regionens virksomheder * Videreudvikling af de hidtidige erfaringer med at få videnmedarbejdere ud i virksomhederne blandt andet gennem en styrkelse og større udbredelse og anvendelse af ordningen Regionale videnpiloter", der administreres af Rådet for Teknologi og Innovation efter først til mølle princippet * Etablering af ErhvervsPhD-forløb, der administreres af Rådet for Teknologi og Innovation, idet udvælgelse sker efter konkurrence- og kvalitetsprincippet. * Netværk: Etablering og drift af forskellige former for netværk. Netværkene skaber ny viden, dialog og samarbejde og afdækker forretningsmuligheder * Studenterprojekter: Målrettet indsats for at få flere studenterprojekter i små og mellemstore virksomheder: * Praktikpladser: Forøge antallet og sikre et værdifuldt udbytte af praktikken for både virksomheder og studerende * Iværksætteri: Give studerende og kandidater viden og værktøjer til at opstarte egen vidensintensiv virksomhed. Sikre kontakt til eksisterende virksomheder via mentorordning * Kommercialisering: Forretningsideer fra universitetet bringes ud i virksomheder, for at blive videreudviklet og kommercialiseret * Karriererådgivning: Give studerende og kandidater viden om karrieremuligheder i hele regionen og støtte deres jobsøgning * Professionelle Services: Øget adgang til laboratorier på universitetet. Bedre mulighed for at bruge forskere som konsulenter * Fastholdelse af arbejdskraft: Skabe øget viden blandt studerende om jobmuligheder i regionen og øget virksomhedernes viden om kandidaternes kompetencer * Efteruddannelse: Sikre fagligt målrettet og relevant efteruddannelse for højtuddannede * Uddannelse: Sikre uddannelser rettet mod erhvervslivet i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner og skabe sammenhæng mellem forskellige uddannelsesniveauer (merit). Videnskabsministeriet vil i samarbejde med regionale aktører gennemføre en målrettet og styrket markedsføring af initiativer for at gøre virksomheder, forskerstuderende og universiteter opmærksom på initiativets muligheder. 24. Akademikersatsning: Vækstforum vil sikre, at regionens mindre og mellemstore virksomheder kan styrke væksten gennem øget brug af højtuddannet arbejdskraft. Der skal gennemføres en samlet og koordineret nordjysk akademikersatsning med to elementer. Dels en indsats for at få flere unge til at tage en lang videregående uddannelse, dels for at få flere uddannede akademikere ind i de mindre og mellemstore virksomheder. Akademikersatsningen skal bygge videre på erfaringer med tidligere initiativer, idet der tages højde for yderområder og brobygning til universitetet. Løbende proces regionalt (16 mio. kr., heraf 8 mio. kr. Der er gennemført en analyse af virksomhedernes barrierer for at bruge ErhvervsPhDordningen mhp at afdække potentialer for en øget brug af ordningen. VIA Nord Viden i anvendelse v. Aalborg Universitet omfatter 200 skræddersyede, individuelt tilrettelagte eller teambaserede kompetenceudviklingsforløb for højtuddannede medarbejdere. Projektet er behandlet af Vækstforum d. 24. okt Projektet genbehandles d. 29. april Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i samarbejde med NETVIRK gennemført en indsats, vor 43 erhvervsråd i de fem regioner har fået uddybende information om videnpilotordningen. Se initiativ 23. Se initiativ 23. Implementeringen af dette initiativ er integreret i initiativ 23. Deltagerne pt. i processen er (tovholder) diverse skoler på området. Se initiativ Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

12 Tema 5. Markedsføring af Danmark tiltrækning af investeringer og turisme Indsatsområde 25. Tiltrækning af udenlandske virksomheder. Det undersøges, om den vestdanske investerings-fremmeindsats kan konsolideres i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme som et fælles projekt mellem de vestdanske regioner. Endvidere undersøges muligheden for, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Foreningen/regionerne og Invest in Denmark med henblik på at sikre en arbejdsdeling, hvor man regionalt forestår modtageapparatet i Danmark, mens Invest in Denmark forestår marketing og salgsarbejdet i regi af Invest in Denmarks globale netværk. Der lægges op til en flerårig finansierings- og samarbejdsaftale. 26. Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært. Parterne udarbejder en fælles strategi og en klar ansvarsfordeling i forhold til markedsføring, destinationsudvikling, kompetenceudvikling samt service- og information. VisitDenmark vil i samarbejde med VisitNordjylland forestå en analyse af turismens økonomi og potentialer i regionen samt lede udviklingen af det nationale helårsdestinationsprojekt og de nationale oplevelsestemaer. Vækstforum vil i samarbejde med regionens kommuner og det regionale turismefremmesystem indstille og bakke op omkring et antal helårsdestinationer i regionen samt træffe beslutning om, hvilke regionale oplevelsestemaer fokus skal rettes mod. Vækstforum vil, via sit engagement i det regionale turismeudviklingsselskab VisitNordjylland, i samarbejde med VisitDenmark brande regionen i internationale markedsføringsaktiviteter, hvor der især fokuseres på sæsonforlængelse og helårsaktiviteter i kystferieturismen. Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Initiativet er gennemført i september 2007 Finansiering 5. (5 mio. kr. gennem (28 mio. kr., heraf 8 mio. kr. (8,9 mio. kr. heraf 2,9 mio. kr. Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Vækstforum godkendte d. 10. sep.2007 en støtte på i alt kr. i 2007 til fælles indsats med Region Midtjylland, Syddanmark og Nordjylland om etablering af foreningen Vestdansk Investeringsfremme. Mit Nordjylland basisdrift v. Visit- Nordjylland blev godkendt at Vækstforum d. 24. okt Mit Nordjylland markedsføringsmateriale v. VisitNordjylland markedsfører Nordjylland som rejsemål primært over for børnefamilier, aktive seniorer og par. Projektet blev godkendt af Vækstfo-rum d. 24. okt Turismens Innovationscenter udvikler og implementerer informationsteknologi i nordjysk turisme og skal være den vidensmæssige drivkraft i dannelsen af nordjyske turismeklynger Bemærkninger Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har været en stor succes, og en større andel af de udenlandske investeringer lander nu i Vestdanmark end tidligere. Tallene viser, at i 2005 fordelte de investeringer, som Invest in Denmark tiltrak til Danmark, sig således at 80 % landede i hovedstaden og 20 % i de andre regioner. Med samarbejdsaftalen mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark er dette billede nu vendt, og i både 2006 og 2007 var fordelingen ca. 50 %. VisitNordjylland.dk (tovholder) VisitNordjylland.dk (tovholder) Resultat- og projektkontrakt for udviklingsindsatserne i "Mit Nordjylland - aktiv, kreativ og tid til det gode liv" er under udarbejdelse. VisitDenmark gennemfører på regionsniveau forretningsområdeanalyser. Der er endvidere mulighed for at tilkøbe analyser af turismen på kommunalt plan. Det regionale udviklingsselskab deltager aktivt i VisitDenmarks helårsturismepro-jekt, og der er gennem Vækstforum tilvejebragt midler til udvikling på destinationsniveau. Der er indgået samarbejdsaftale mellem VisitDenmark og det regionale udviklingsselskab. Denne beskriver fælles initiativer og arbejdsdeling for turismen frem mod Vækstforum vil i samarbejde med VisitNordjylland gøre en specifik indsats for at øge værtskabskompetenceniveauet i turisterhvervet i forbindelse med sin generelle indsats for at opkvalificere og tiltrække arbejdskraft. 27. Kultur- og oplevelsesøkonomi. Vækstforum vil i forbindelse med vurdering af regionale projekter, der bl.a. tager afsæt i aktiviteterne i det regionale teknologicenter inden for oplevelsesøkonomi, overveje følgende:. (28 mio. kr, heraf 8,8 mio. kr. (35,8 mio. kr., heraf 17,9 mio. Kompetenceudvikling for det nordjyske turismeerhverv v. VisitNordjylland blev godkendt af Vækstforum d. 28. nov Tilsagn er givet af Erhvervs- og Interaktiv digital formidling af kultur består af fem projekter der har til formål at øge museernes kulturøkonomiske konkurrencedygtighed gennem brug af IKT. Projekterne er godkendt af Vækstforum d. 24. okt Museer i Nordjylland Nordjyllands Statsskovdistrikt Uddannelsesinstitutioner Skagen Turistforening ApEx Toppen af Danmark Hjørring Kommune, Frederikshavn Kommune, Læsø Kommune og Brønderslev Kommune m.fl. 5 Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

13 o En generel og unik portal for brugertilpasset og personaliseret planlægning af feriepakker og fritidstilbud i Region Nordjylland (som det første sted i Danmark) er gennemført regionalt. (4 mio. kr, heraf 2 mio. kr. MinFerie Mit Nordjylland, webportal til brugerdreven tilrettelæggelse af personaliserede, customiserede turistprodukter i Nordjylland" er under udarbejdelse. ApEx - Center for anvendt oplevelsesøkonomi Div. turistattraktioner i Nordjylland o Et antal nye regionale oplevelsesnetværk og alliancer til styrkelse af udviklingen af de regionale klynger inden for oplevelseserhvervene regionalt og nationalt (11,6 mio. kr, heraf 5,8 ApEx-XchangeNet / ApEx-i-Mag-iNation fokuserer på etablering af et medlemsbaseret netværk inden for oplevelsesøkonomien og for udvikling af generelle modeller for, hvordan der kan arbejdes med innovation, oplevelsesrådgivning og implementering af teorier og metode i forbindelse med at udnytte oplevelsesøkonomiske potentialer. ApEx - Center for anvendt oplevelsesøkonomi Div. turistattraktioner i Nordjylland o Konkrete oplevelsesprodukter og -tilbud med inddragelse af nye teknologier som Podcast, mobiltelefoni, lokationsbaserede tjenester, GPS, trådløse netværk og hotspots, VR og AR, 3Dlyd. regionalt (6,7 mio. kr, heraf 3,3 mio. kr. MoOZ - MobileOplevelsesZoner fokuserer på udvikling af lokationsbaserede tjenester og mobilt indhold inden for oplevelsesøkonomi. Projektet behandles på Vækstforums møde d. 29. april ApEx - Center for anvendt oplevelsesøkonomi Div. turistattraktioner i Nordjylland Økonomi og Erhvervsministeriet har etableret et Nationalt center for Kultur og Oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkårene for vækst via oplevelser ved at fremme samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv. Hovedparten af de i alt 50 mio. kr., der er afsat til centret, vil gå til konkrete samspilsprojekter. Centret placeres i Roskilde og skal samarbejde tæt med eksisterende forsknings- og videninstitutioner samt sikre en bred regional forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien. Centret forventes i drift fra sommeren I samarbejde med REG-LAB, Økonomi- og Erhvervsministeriet og de øvrige regioner foretages en fokusanalyse af oplevelsesbaseret forretningsudvikling i det øvrige erhvervsliv. Initiativet skal skabe en fælles referenceramme omkring oplevelsesøkonomi. Der er derfor fokus på dialog, forankring og formidling. Vækstforum Nordjylland vil ligeledes bakke op om initiativer omkring oplevelsesøkonomien, der indgår i kulturaftalen mellem staten og Nordjylland. Kulturministeriet bifalder, at vækstforum Nordjylland støtter op om initiativer, der er igangsat af kulturregion Nordjylland og Kulturministeriet i kulturaftalen. Det forventes, at nogle konkrete udviklingsprojekter vil blive forhandlet på plads i løbet af foråret 2008.

14 Tema 6. Energi Indsatsområde 28. Samarbejde om fremme af vedvarende energi. Vækstforum Nordjylland vil arbejde for at etablere et testcenter for afprøvning af store havvindmøller, understøtte udviklingen af brændselscellesystemer og anvendelse af bølger og biomasse til forskellige energiformål. Indsatsen skal ses i sammenhæng med Forsøgsmøllerapporten fra Transportministeriet og Miljøministeriet, som specielt udpeger områder i Frederikshavn og Ålborg. Vækstforum vil desuden nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af virksomheder, viden- og uddannelsesinstitutioner med henblik på at afdække potentialet i erhvervsområderne. Vækstforum Nordjylland vil senest i 2010 igangsætte et demonstrationsprojekt for vindmøller. Regeringen har igangsat en række initiativer på energiområdet, der kan støtte op om regionens udvikling, jf. pkt. 29 Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? ændret form. Finansiering 6 og nationalt (34,8 mio. kr., heraf 13,7 gennem Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Nordjysk H2FC Center v. Aalborg Universitet omfatter etableringen af et brint (H2) og brændselscelle (FC) center i Nordjylland, der gennem forsknings- og udviklingsaktiviteter skal styrke og udbygge de kompetencer, der findes i regionen inden for brint- og brændselscelle-teknologi. Projektet blev godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektet behandles i Erhvervs og Bemærkninger (tovholder) SerEnergy Dantherm Power Cemtec Sintex A/S (15,1 mio. kr., heraf 7,5 HEAT fase 2 v. CEMTEC fonden ønsker at demonstrere, hvordan vedvarende energi kan anvendes og kommercialiseres i form af konkrete produkter og forretningskoncepter. Projektet blev godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektet behandles i Erhvervs og Cemtec Mariagerfjord Kommune Energi Hobro Hydrogen A/S Serenergy A/S Dantherm A/S Sintex A/S Frederikshavn Kommune Landscenteret Skejby Århus Universitet Danish Hydrogen Association DHA Hydrogen Link. (6,2 mio. kr., heraf 2,8 gennem Energibyen Frederikshavn v. Frederikshavn kommune fokuserer på, at Frederikshavn by senest i år 2015 skal være omstillet fra en energiforsyning primært baseret på fossile brændsler til en energiforsyning baseret udelukkende på vedvarende energi. Projektet blev godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektet behandles i Erhvervs og Frederikshavn Kommune Frederikshavn Varme A/SDeltagerne i processen pt. er En række lokale energiselskaber interesseorganisationer virksomheder banker medier Thisted og Morsø kommuner (4,6 mio. kr., heraf 1,8 mio. Klimaløsning Thy/Mors v. Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi har til formål at igangsætte og koordinere en vifte af aktiviteter inden for vedvarende energi, så man udnytter mulighederne for synergi og samarbejde i et godt fungerende netværk og gøre Thy/Mors-regionen til det førende udstillingsvindue for klimaløsninger. Projektet blev godkendt af Vækstforum d. 28. nov Projektet behandles i Erhvervs og Deltagerne pt. er Martec EUC Nord Frederikshavn Kommune 29. Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Den offentligt finansierede indsats for forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi øges, så den fra 2010 udgør 1 mia. kr. årligt. Som led i energistrategien etableres et nyt Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram (EUDP). Parterne er enige om, at vækstforum indleder en dialog med EUDP-sekretariatet om samarbejdsfladerne for fremme og forankring af energiteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter i virksomheder. EUDP forventes etableret i begyndelsen af efteråret regionalt og nationalt (29,3 mio. kr., heraf 17,6 gennem Energi og Miljø Skolen v. Martec fokuserer på at skabe en virtuel og fysisk skole, som kan udvikle og udbyde under-visning inden for energi- og miljøområdet. Projektet behandles af Vækstforum d. 29. april Løbende proces Ej relevant Dialog mellem Vækstforums sekretariat, tovholdere og EUDP-sekretariatet er etableret. Første møde afholdt d. 27. marts Dialogen forventes at føre til nærmere samarbejde, men der er endnu ikke taget stilling hertil. (tovholder) Vækstforums sekretariat Væksthus Nordjylland. 6 Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

15 Miljø- og Energiteknologi. For at fremme udvikling af miljø- og energieffektiv teknologi har regeringen taget initiativ til at etablere "partnerskaber for innovation". Hvor vækstforums erhvervsudviklingsstrategi peger på erhvervsudviklingsområder, der også er omfattet af de etablerede miljø- og energiteknologiske partnerskaber og andre fremtidige partnerskaber for innovation, vil parterne afklare mulige samarbejdsaktiviteter, herunder eventuel medfinansiering fra vækstforum. regionalt og nationalt Ej relevant Vækstforum har støttet Nordjysk H2FC Center, der som projekt også vil blive fulgt af Partnerskabet for brint og brændselsceller. Derudover er Cemtec, som Vækstforum har støttet gennem HEAT Fase 2, repræsenteret i bestyrelsen for Partnerskabet for brint og brændselsceller. (tovholder) Vækstforums sekretariat Væksthus Nordjylland. Tema 7. Landdistrikterne og yderområder Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet? Finansiering 7 Planlagte aktiviteter ( ) Gennemførte aktiviteter ( ) Bemærkninger 30. Udvikling af jordbrugs- og fødevaresektoren. Parterne er enige om, at vækstforum som supplement til mulighederne i Landdistriktsprogrammet gør en særlig indsats for at skabe Fyrtårne i fødevaresektoren med henblik på at udnytte sektorens mangfoldighed til øget vækst. Dette vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at både erhvervslivet på den ene side og offentlige myndigheder og institutioner på den anden side inddrages og bidrager til initiativets koordinering og realisering. uændret form regionalt. Projektet Nordjysk videnfyrtårn for fiskeriområdet blev godkendt af Vækstforum jan til implementering. Det forventes at projektet indgår i udviklingen af delklyngen Fiskeindustri. Projektidéen Handels- og Udviklingscenter for Fødevarer er under udarbejdelse og forventes at udvikle sig til facilitator for delklyngen Salg & Distribution. Se desuden under stærke klynger initiativ 22. Projektidéen Styrkelse og intensivering af delklyngen Smag & Design indstilles snarest, og forventes at udvikle sig til facilitator for deklyngen Salg & Distribution. Der arbejdes på en hensigtsmæssig udformning af paraplyfunktionen med tilhørende delklynger. Der arbejdes på udvikling af delklynger og facilitatorfunktion for hver delklynge, som varetager forpligtelser jf. partnerskabsaftalen. Det forventes at alle 3 delklynger har en fungerende facilitator-aktør/gruppe inden udgangen af Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling

Regionale partnerskabsaftaler. om vækst og erhvervsudvikling Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling juni 2007 NORDISK MILJØMÆRKNING Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Partnerskabsaftalerne af juni 2007 Publikationen

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Midtjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND

TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND 17. juni 2008 TILLÆG TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVS- UDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM FOR REGION MIDTJYLLAND Regeringen og Vækstforum for Region Midtjylland indgik i juni

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Hovedstaden: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre med initiativet?

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling.

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling. Juni 2008 1 Indholdsfortegnelse. Vækstforum for Bornholm 3 Vækstforum for

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Nordjylland - Initiativer

Nordjylland - Initiativer Regionale partnerskabsaftaler: Regeringen og vækstforum listede i 2007 en række initiativer, som parterne ville arbejde med, som led i at nå de mål, der blev fastlagt i partnerskabsaftalen. I 2008 aftalte

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet

Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Kompetenceparat 2020 det fælles løft af uddannelsesområdet beskrivelse af ideer til kommunale fokusområder - kommunesporet Det lave uddannelsesniveau er et fælles problem for kommunerne i KKR Sjælland.

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune.

Samarbejdsaftalens parter er Aarhus Universitet, VIA Campus Horsens, Horsens Erhvervsråd og Horsens Kommune. Indhold Aftalens parter... 2 Forord... 2 Horsens Erhvervsråd... 2 VIA Campus Horsens... 2 Aarhus Universitet... 3 Horsens Kommune... 3 Temaer for samarbejdet... 4 1. Studenterjobs, praktik og studieprojekter...

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek

Institutionsudvikling i mindre bysamfund. Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Institutionsudvikling i mindre bysamfund Indlæg v/ vicedirektør Per Rahbek Udfordringer før, nu og fremover Faldende ungdomsårgange Relativt lavt uddannelsesniveau i arbejdsstyrken Svært at tiltrække højtuddannet

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

VEU indsats - til tiden og med tiden

VEU indsats - til tiden og med tiden VEU indsats - til tiden og med tiden Et oplæg om mål, metoder, udfordringer, samt resultater i det opsøgende arbejde v/ Udviklings- og VEU Centerchef John Vinsbøl Disposition for oplæg om VEU indsats Afsæt

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere