Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015"

Transkript

1 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl pa Rønde Efterskole. Dagsorden a. Valg af dirigent og referent. Hhv. Johnny Laursen og Anne W. Ravn. b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. Mødet lovligt og rettidigt indkaldt. Formandens beretning: Nuværende formand Carsten Mølgaard afgår d.d., har været formand i syv år og prioriterer fremadrettet at anvende sine kræfter hos Delfinerne på byggeprocessen omkring den nye Sorringhytte. Ad Sorringhytten: Alle tilladelser, kloakering, accept fra naboer etc. er på plads. Hytten er vigtig som en god ramme for udøvelse af spejderliv. I januar i år brød en stor flok forældre den gl. hytte ned; nu resterer et arbejde for troppen med at rydde lidt buske og træer, hvorefter byggeriet kan starte. Det er professionelle håndværkere, der opfører hytten. Carsten viste tegninger af arkitekturen inde og ude genereret af arkitekt Rasmus Bak, Baks Arkitekter, som lægger meget frivilligt arbejde i projektet. Der er tænkt stort og ambitiøst, hvilket også har været et krav fra de bidragydende fonde. Handicapvenligt byggeri med ramper, toiletter til alle, køkken, grovkøkken, sovefaciliteter, udekøkken, bålplads, spær til hængekøjer og sejl, solceller og varmepumpe så hytten bliver energineutral. Arealet er både fladt og med skråning; oppe i skoven bygges tre hytter, platform og gangbroer i mellem. En sjov aktivitet og endnu et sovested er et trætoptelt. Desuden bygges der shelters på den ene skråning. De tre trætophytter er finansieret af Friluftsrådet, mod at de kan bookes af offentligheden. Grunden er ret våd, så den skal drænes, der laves lille å og sø. Øvrige meddelelser: Fint antal medlemmer i Delfinerne. Ledersituationen er som altid ved årets start lidt kneben, men mange giver en god hånd med. Det er ikke nødvendigt med spejdererfaring for at blive leder. Kommunikation hos Delfinerne foregår for alle afdelinger via hjemmesiden/nyhedsbreve opfordring til tilmelding til nyhedsbrevet.

2 Gruppelederens beretning: Nuværende gruppeleder Ann Stecher fortalte om spejdernes aktiviteter i løbet af året ude i de forskellige grene. Sommerlejr på Fur var vellykket med repræsentation fra alle grene. Fælles oprykning med bygning af tømmerflåde var også en succes trods mørkt vejr. Det gamle klatretårn blev fjernet under en fælles aktivitet. Fælles Tivolitur med andre spejdergrupper havde også rigtig stor tilslutning. 80-års-fødselsdagsløb fejrede Delfinerne godt. Fælles skitur til Tyskland med god sne og trætte ben. Rigtig god gang i aktiviteterne i grenene ud over alle de traditionelle spejderaktiviteter. Ann nævnte udvalgte aktiviteter i grenene: Mikroerne: Ree Park, brandstation, bålmærke m.v. Blåmejserne (ca. 26): Fødselsdagsløb, Tivolitur, MGP tur til Sorring Ulve (ca. 24): 20 km om Engsøen, spejdermuseum, tur til Sorring Juniordrengene: Sorring, brandkursus, intro til astronomi, forløb om håndværk Trop, opdelt i skovmænd og tropsspejdere: Fødselsdagsløb, Tivolitur, Virup Skov anlagt bro, lærerigt fordomsløb Senior: Lavet logoer bl.a. Fur logo og T-shirt logo, planlagt natløb og fødselsdagsløb, on line-løb, skitur m.v. c. Fremlæggelse af a rsregnskab og status for det forega ende a r til godkendelse. Kasserer Carsten fortæller, at han synes, det er imponerende, hvor meget man får for pengene som medlem i gruppen. Giver som eksempel, at nedrivning af Sorringhytten kun kostede 56 kr. jf. indkomne udgiftsbilag! Carsten gennemgik kort regnskabets hovedtal: Udgifter for knapt og indtægter på ca underskuddet skyldes udgifter til rådgivende ingeniør omkring den påbegyndte Sorringhytte. Regnskabet kan findes på hjemmesiden. d. Behandling af indkomne forslag. Forslag 1 Fra Morten Deding er kommet forslag om, at der fremover betales halvt kontingent for lederbørn. Samt at ledere unge som gamle der bidrager med hjælp til møder eller

3 gruppen honoreres tilsvarende. Begrundelsen er, vi ikke ret meget påskønner den indsats vores ledere yder, det er i mange frivillige foreninger præcedens, det kunne skabe en motivation for at skaffe nye ledere Diskussion efterfølgende: Ros til det kæmpe arbejde lederne gør. Nogle påpegede, at det er svært at sætte retningslinjer for, samt at det at være spejder principielt er frivilligt arbejde. Vigtigt, at man tager sig betalt for udgifter til materiel og kørsel. Vigtigt at sætte pris på ledernes arbejde med lederhygge. Opfordring til at bestyrelsen overvejer, om de unge/seniorer kunne få halvt kontingent. Betaling som fodboldtræner er sportstøj, ikke løn og børnenes kontingent er det samme. Kunne man overveje tilskud til udstyr? Spejderbevægelsen skal holde fast i værdien af frivilligt foreningsliv. De unge får en anerkendt lederuddannelse indenfor DDS, som dækkes både kursusafgift og transport, kan blive ved til de bliver 23. Konklusion: Værdigrundlaget skal vi værne om: Børn lærer børn, unge lærer unge samt Sct. Georgånden blev fremhævet, da Sct. Georg takkede nej til at få noget for at redde Kongens datter. Grupperådsmødedeltagerne ønsker, at bestyrelsen udarbejder retningslinjer for, hvad man kan få dækket, når man er leder/ung. Bestyrelsen skal udarbejde retningslinjer for, om og hvem af de unge der evt. skal være kontingentfrie, eller om de skal have tilskud i telefonpenge, gavekort til udstyr, tilskud til sommerlejr etc. Forslag 2 Gruppelederne Anette + Ann har forslag om, at kontingentet fra efteråret 2015 forhøjes med 50,- halvårligt. Begrundelse: Kontingentet har ikke været reguleret i mange år, og alle udgifter til f.eks. transport, materialer og hytteleje har været stigende. Hvis regnskabet giver overskud, kan en del af overskuddet anvendes til nedbringelse af gælden i den nye Sorringhytte. Diskussion af kontingentforhøjelsen: Andelen af kontingentet der går til aftenmøderne er lille. Alle 50 kr. skal ikke allokeres til Sorringhytten. Krav fra de bidragydende fonde om egenfinansiering til Sorringhytten. Spejderarbejdet er meget nuanceret. De sidste par år har vi formået at spare op. Samtidig kan vi skabe noget attraktivt for fremtidens spejdere, hvorfor vi gik i gang med Sorringhytten. De 50 kr. skal gå til at dække en del af Sorringhytten. De udgifter, vi fremover vil spare ved ikke at skulle betale hytteleje m.v. til udflugter til andre steder, går til Sorringhytten. Det blev påpeget at nogle af faciliteterne på spejdergården trænger til fornyelse, f.eks. bålplads, brændeskur og shelter. Selvom den foreslåede kontingentet forhøjelse på 50 kr. halvårligt primært skyldes driften af Sorringhytten, så er der fortsat plads i budgettet til at vedligeholde faciliteterne Spejdergården. Det er trods alt der flertallet af de ugentlige møder afholdes. Pengene til gården er der stadigvæk i puljen til afdelingerne. Kontingentet er ikke hævet i mange år.

4 Tanken var ikke, at de 50 kr. udelukkende skal gå til Sorring, selvom det godt kunne læses sådan i forslaget. Den nye bestyrelse og ledergruppen drøfter løbende, hvordan kontingentpengene anvendes. Bestyrelsen har skønnet, at der gås et underskud i møde, hvis vi ikke hæver kontingentet. På mødet blev det påpeget, at Sorringhytten burde ligge i et separat budget/regnskab, for falder medlemstallet, så risikerer vi, at der ikke er til grenenes ugentlige aftenmøder etc. Ingen afdelinger har brugt de penge, de har haft til rådighed til deres aktiviteter. Man kan se i regnskabet, hvad pengene går til. Kontingentforhøjelsen skal også gå til renovering af fællesarealer på gården. Dette diskuteres på ledermøderne. Kontingentforhøjelsen er for at imødegå et underskud. Beslutning: Afstemning viste, at kontingentforhøjelse, som går i budgettet, dvs. ikke øremærkede, er vedtaget. En ny bestyrelse skal også se på renovering af gårdens faciliteter. Forslag 3 Gruppelederne Anette + Ann har fremsendt dette forslag. Antal medlemmer i bestyrelsen foreslås ændret til seks forældre og seks ledere, der skal repræsentere alle afdelinger (mikroer, blåmejser, ulve, juniorpiger, juniordrenge og troppen) og to unge samt en af gruppelederne. Evt. kan to af forældrene og 2 af lederne være suppleanter, der træder ind ved forfald. Den ene forældre vælges som formand, den anden som kasserer. Begrundelse: Det har i en længere periode været svært, næsten umuligt, at rekruttere forældre til bestyrelsen, hvorfor de valgte ledere og gruppelederne har taget et stort ansvar i den forbindelse med opgaver, der primært skulle ligge på forældrene. Ledernes opgaver vil herefter blive at lave spejderarbejde for spejderne, og lade bestyrelsen tage sig af administrative opgaver. Ved at lade alle afdelinger være repræsenteret opnår vi også en forståelse af, hvad behovet er i de forskellige aldersklasser. Diskussion: Opfordring til at møderne i de forskellige beslutningsorganer samles på en ugentlig dag. Vigtigt med god kommunikation mellem grene, bestyrelse etc. Det nye forslag kan fremme tættere samarbejde. Usikkerhed om, hvorvidt bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis fx kun halvdelen møder op på et møde. Opbakning til forslaget men i praksis er det svært både at være leder og til stede ved mange bestyrelsesmøder. I grenene har det været drøftet, at man kan skiftes til at gå til møderne. God hensigtserklæring i forslaget og god invitation men det kan vanskeliggøre gennemførelsen af aftenmøderne. Beslutning: Forslaget blev afvist ved afstemning. Vi skal sikre, at vi inviterer lederne til at komme så vidt muligt. Opfordring til tæt mødesamarbejde. e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 1. Forelæggelse af planer for indeværende a r, herunder Delfinernes udviklingsplan

5 Ann Stecher fortalte, at der er påbegyndt et arbejde omkring Delfinernes værdier. Nøgleord er at uddanne, udvikle og udskeje, idet det skal være sjovt og fyldt med oplevelser på tværs af afd. at være spejder, spejderfærdigheder, learning by doing, nytænkning af aktiviteter, flere ledere på kursus. Nytænkning af aktiviteter, patruljesystemet, børn leder børn etc. Der arbejdes videre med et oplæg om værdier - forventes klar omkring sommerferien. 2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Se det øvrige referat. 3. Vedtagelse af budget for indeværende a r, herunder fastsættelse af kontingent. Underskuddet, der er budgetteret med, skyldes Sorringhytten. Nedgang i medlemstal udløser lidt lavere lokaletilskud m.v. Med kontingentforhøjelsen vil underskuddet blive nedbragt. Afstemning godkendte budgettet. f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer Vi fastholder det nuværende antal. g. Valg til bestyrelsen af Pa valg til bestyrelsen er: formanden, to leder-repræsentanter og en ungerepræsentant samt to forældrerepræsentanter. 1. Bestyrelsesformand: ingen valgt. 2. Unge: Oliver tropsspejder 3. Ledere: Thomas Schneider og Soffi 4. Forældre: Peter Jensen, Sille Munk, Lisbeth Kallestrup Lise Isager (suppleant) opstiller. h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsra det. Annette Bergulf og Nanna Rud genopstiller. i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsra det. Bitten, Klaus Bergulf, Anette Bergulf og Nanna genopstiller; Birgitte tilbød sig desuden. j. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Vagn Grosen og Carsten Bank Petersen genopstiller også. k. Eventuelt

6 Sølvnål til Kristian Iversen samt til Trine Højen. Tak til Henrik Holck Nielsen for sit arbejde med hjemmesiden. Tak til Hanne og Anne for seks års medvirken og store klapsaver til afgående formand Carsten Mølgaard.

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub

Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Referat Ordinær Generalforsamling i Varde Cykelklub Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:30 Varde Cykelklub s lokaler på Håndværkervej 10A, 6800 Varde. DAGDORDEN 1. Valg af dirigent. Dirigent Johan Brøndsted

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere