Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune"

Transkript

1 Retningslinier for Tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Køge Kommune giver tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune. En folkeoplysende forening er en forening der enten tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (fx en aftenskole) eller en forening der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (fx en idrætsforening). (FL 5) En forening skal være godkendt som en frivillig folkeoplysende forening i Køge Kommune for at få tilskud efter disse regler. På kan du finde ansøgningsskema, læse mere om hvad en frivillig folkeoplysende forening er, og hvordan man søger om at blive godkendt som en folkeoplysende forening. Dette regelsæt omhandler kun tilskud til de frivillige foreninger under folkeoplysningsloven. Retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning findes på Køge kommunes hjemmeside på Tilskudsordninger for frivillige folkeoplysende foreninger For frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune er der følgende faste tilskudsordninger hvor der søges digitalt med personlig NemID: Aktivitetstilskud Kursustilskud Lokaletilskud (her skal man være specielt godkendt til at søge lokaletilskud) (FL 18, stk. 2) Herudover kan folkeoplysende foreninger søge støtte til rekvisitter, aktiviteter og projekter i udviklingspuljen. Regelsæt for puljen kan du læse mere om på hvor du også kan finde et ansøgningsskema. Køge Kommune har samtidig en kontingentstøtteordning Fritidspas til børn og unge under 18 år. Du kan læse mere om reglerne på Vedrørende anvisning af kommunale lokaler og udendørsanlæg henvises til Generelle bestemmelser Alle, godkendte folkeoplysende foreninger, der ønsker at få udbetalt tilskud fra Køge Kommune, skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens CVR-register og have en NemKonto i deres bank. Tilskud udbetales kun via foreningens CVR-nummer. Når foreningen har søgt støtte via portalen, sendes automatisk en kvitteringsmail i foreningens nempost. Kvitteringen er foreningens garanti for, at Kulturafdelingen har modtaget foreningens ansøgning. Det er foreningens eget ansvar at overholde fristerne. Kulturafdelingen sender ikke påmindelser ud til foreninger, der ikke har søgt tilskud inden fristens udløb. Foreningens godkendte og bevilgede tilskud vil som hovedregel blive offentliggjort under nyheder på Der ydes ikke tilskud til virksomhed, der hører under anden lovgivning. Tilskud under 100 kr. udbetales ikke, og der opkræves ikke skyldige beløb under 100 kr. Side 1 af 8

2 Erklæring om indhentning af børneattester Fra 1. januar 2010 er der lovkrav om, at kommunerne SKAL indhente erklæring om børneattester fra alle foreninger, der modtager tilskud og låner lokaler. Foreningen skal hvert år udfylde erklæringen, også selvom der ikke er børn og unge blandt foreningens medlemmer. Kommunerne må ikke udbetale tilskud eller udlåne lokaler til foreninger, før erklæringen er udfyldt af foreningen. Erklæringen er i dag en naturlig del af foreningens digitale ansøgning om tilskud eller lån af lokaler. Erklæringen kan samtidig hentes på foreningsportalen på (FL 4, stk. 4) Regnskab og revisionsbestemmelser Alle godkendte foreninger skal hvert år indsende et revideret årsregnskab, også selvom foreningen ikke har modtaget tilskud. Kulturafdelingen skal modtage et regnskab, der følger kalenderåret senest d. 1. juni. Hvis foreningens regnskab ikke følger kalenderåret, skal foreningen udarbejde et regnskab for modtagne tilskud fra 1. januar til 31. december. (FL 29) Hvis Kulturafdelingen ikke modtager regnskabet senest 1. juni, betragtes foreningen som ophørt som en folkeoplysende forening. Det betyder, at foreningen mister retten til at modtage tilskud fra Køge Kommune. Hvis det på en generalforsamling besluttes at lukke en forening skal der inden for en måned sendes et slutregnskab til Kulturafdelingen samt en kopi af referat fra foreningens generalforsamling hvor det fremgår, at foreningen lukkes og hvordan foreningens eventuelle formue skal anvendes jfr. foreningens vedtægter. Foreninger, der modtager mindre end kroner i tilskud fra Køge Kommune (inklusiv lokaletilskud), skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen. Foreninger, der modtager mere end kroner i tilskud fra Køge Kommune (inklusiv lokaletilskud) skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Såfremt foreningen er en flerstrenget idrætsforening, hvor afdelingerne har en selvstændig økonomi og selvstændig regnskabsaflæggelse, skal foreningen anvende registreret eller statsautoriseret revisor til de afdelinger hvor tilskuddet overstiger inklusiv lokaletilskud. I begge tilfælde skal følgende overholdes: Det skal fremgå, hvor meget foreningen har modtaget i tilskud fra Køge Kommune, og hvor meget foreningen har modtaget i kontingentindbetalinger. Tilskud fra Køge Kommune skal specificeres, det vil sige at det skal fremgå, hvor meget foreningen har fået i aktivitetstilskud, kursustilskud, lokaletilskud, støtte fra udviklingspuljen, evt. støtte fra andre kommunale puljer, samt tilskud udbetalt i forbindelse med foreningskontrakter omkring vedligehold og rengøring af klubhuse. Hele bestyrelsen skal skrive under på, at folkeoplysningslovens bestemmelser, bekendtgørelse og ændringer hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer er overholdt. Revisoren skal skrive under på, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer hertil samt de kommunalt fastsatte retningslinjer. Forbehold skal fremgå af påtegningen. Side 2 af 8

3 Revisoren skal blandt andet undersøge, om foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i forhold til loven, om foreningens oplysninger til brug for beregning af tilskud er korrekte, og om der foreligger dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Bliver revisoren opmærksom på lovovertrædelser eller uregelmæssige forhold af væsentlig betydning for midlernes anvendelse, skal revisor straks meddele foreningen dette og påse, at Kulturudvalget straks orienteres herom. Kulturafdelingen kan beslutte at indhente beretning fra en eller flere foreninger efter behov. Hvert år gennemføres en stikprøvekontrol af foreningernes indsendte regnskaber herunder medlemskontingenter samt foreningernes baggrund for ansøgning om aktivitets-, kursus- og lokaletilskud. Foreningerne har pligt til at indsende dokumentation for de udgifter, de har medtaget. Hvert år bliver 5-7 foreninger udtaget til stikprøvekontrol og skal indsende dokumentation. Kulturafdelingen kan forlange, at beløb der ikke er anvendt i overensstemmelse med loven og de kommunale fastsatte retningslinier, tilbagebetales eller modregnes i kommende års tilskud. (FL 30) Krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud rettes mod foreningen. Bestyrelsen hæfter personligt for de tilskud, som foreningen har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. (FL 31) Hvis en forening ikke overholder loven eller de kommunale fastsatte retningslinier, kan Kulturafdelingen undlade at yde tilskud for en nærmere angiven periode. (FL 32) Klage og ankemuligheder Foreninger har mulighed for at klage over en afgørelse truffet af Kulturafdelingen. Klager sendes til Kulturudvalget senest 4 uger efter, at ansøgeren har modtaget afgørelsen. Det er ikke muligt at anke Kulturudvalgets afgørelser, da udvalget er øverste klageorgan for sager vedrørende folkeoplysningsloven med tilhørende bekendtgørelse og ændringer hertil samt Køge Kommunes retningslinier på området. Tilskud til folkeoplysende foreninger Køge Byråd fastsætter hvert år, i forbindelse med budgetlægningen en ramme til henholdsvis aktivitetstilskud, kursustilskud og lokaletilskud. Samtidig fastsættes lokaletilskudsprocenten til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller og lejrpladser, som foreningerne ejer eller lejer. Der udbetales dog minimum den procentsats, der er fastsat i folkeoplysningsloven. Aktivitetstilskud Ansøgningsfristen er 1. marts (FL 18, stk 1) Ansøgninger der indkommer senest d. 1. marts imødekommes med 100 pct. Ansøgninger der indkommer i perioden marts imødekommes med 70 pct. Ansøgninger der indkommer efter den 15. marts imødekommes ikke. Side 3 af 8

4 Aktivitetstilskuddet kan søges af alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune, der er godkendt til at søge tilskud. Foreningen kan først søge aktivitetstilskud i kalenderåret efter at foreningen er blevet godkendt. Aktivitetstilskuddet er et generelt tilskud, som kan bruges til foreningens almindelige aktiviteter, ordinær drift og indkøb af rekvisitter. Følgende skal være opfyldt for at en forening kan få aktivitetstilskud Foreningen skal senest 1. juni aflevere regnskab (med korrekt påtegning jfr. afsnit om regnskab og revisionsbestemmelser) fra kalenderåret før til Kulturafdelingen. Ved for sen aflevering bortfalder foreningens ret til aktivitetstilskud. Regnskabet med korrekt påtegning kan uploades samtidig med at der søges om tilskud digitalt. Aktivitetstilskud udbetales kun for kontingentbetalende medlemmer bosiddende i Køge Kommune. Aktivitetstilskuddet kan ikke overstige medlemmernes samlede kontingentindbetaling året før. De samlede forventede kontingentindtægter skal oplyses i forbindelse med den digitale ansøgning. Antallet af kontingentbetalende medlemmer skal opgøres hvert år pr Ledere og trænere der er medlemmer men som ikke betaler kontingent, skal ikke tælles med. Hvert medlem tæller én gang for hver forskellig idrætsgren vedkommende er tilmeldt, fx. håndbold, fodbold og gymnastik. Deltager et medlem på flere forskellige hold indenfor samme idrætsgren, tæller det med én gang, og det tæller også én gang uanset medlemmet går til samme idrætsgren både indendørs og udendørs. Aktivitetstilskuddet beregnes på grundlag af et pointsystem baseret på medlemmernes aldersfordeling og skal indberettes digitalt som nedenstående: Alder Vægter i point Handicappede vægter i point 0-18 år år år år 0 0 (FL 15, 19, 19 stk. 2) Aldersgrupperne der vægter 0 anvendes i dag til statistik og beregning af lokaletilskud. Handicappede medlemmer, er medlemmer, der er handicappede i forhold til foreningens aktiviteter. Hver enkelt medlem evt. forældre skal skriftligt overfor foreningen erklære, at deltagelse sker som handicappet i forhold til aktiviteten. Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle foreningernes pointtal lagt sammen. Derefter deles det afsatte budget med det samlede pointtal, hvorefter der fremkommer en pointværdi. Pointværdien ganges med den enkelte forenings pointtal. Aktivitetstilskuddet udbetales, når foreningen har indsendt et revideret, godkendt og korrekt påtegnet regnskab. (FL 19 stk. 4) Kulturudvalget kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende at krav om deltagerbetaling fraviges. Såfremt en forening ønsker at benytte sig af denne mulighed i det kommende budgetår fremsender foreningen en begrundet ansøgning herom til Kulturudvalget inden 1. oktober. (FL 14 stk. 2) Side 4 af 8

5 Kursustilskud Ansøgningsfristen er 1. marts og gælder for afholdte kurser i perioden i det forrige kalenderår. Kursustilskud kan søges af alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Køge Kommune, der er godkendt til at modtage tilskud. Kursustilskud er tilskud til relevante kurser for ledere, trænere, og bestyrelsesmedlemmer (ikke suppleanter til bestyrelsen) fra foreningslivet. Der kan ydes tilskud på maksimalt 800 kr. pr. deltager pr. kursus. Tilskudsstørrelsen gradueres, hvis der indkommer flere ansøgninger, end der er midler til. Der ydes ikke tilskud til transport og kurser i udlandet. Tilskuddet udbetales i én rate på baggrund af en samlet ansøgning på for afholdte kurser. (FL 19 stk. 4) Kulturafdelingen gennemfører stikprøvekontrol af foreningens bevilgede kursustilskud og kan i den forbindelse bede om dokumentation for deltagelse i kurser i form af kursusprogram og kvittering for deltagerbetaling. Hvis dokumentationen ikke kan fremskaffes, skal beløbet tilbagebetales. Lokaletilskud Så vidt muligt får de folkeoplysende foreninger anvist offentlige lokaler, der stilles gratis til rådighed. Hvis der ikke er egnede offentlige lokaler til rådighed, kan foreningen efter ansøgning få lokaletilskud til aktiviteter, der har folkeoplysende formål og som foregår i egne eller lejede lokaler. (FL 25, stk. 2) I Køge Kommunes ydes lokaletilskud og anvises lokaler til distriktsforeninger der er etableret under folkeoplysningsloven efter samme regler som de folkeoplysende foreninger. Det er Kulturafdelingen der godkender distriktsforeninger og kontrollerer om der er tale om en distriktsforening i kommunen. (FL 45) Foreninger der ikke tidligere har modtaget lokaletilskud, skal søge om dette. En ansøgning om lokaletilskud anses som ny, når det er første gang, foreningen søger, eller når en forening søger om tilskud til nye lokaler, flere timer/hold eller renovering af et eksisterende lokale. (FL 25 stk. 5) Ved nye ansøgninger om lokaletilskud til nye eller større lokaler, skal der forinden foreligge en lejekontrakt samt tilladelse fra Bygge og Brandmyndigheden om anvendelse af lokalerne til foreningsformål det handler bl.a. om bestemmelserne i lokalplanen, og at sikkerhedsforholdene er i orden. Kulturudvalget kan undlade at yde lokaletilskud til nye eller ændrede lejemål. (FL 25 stk. 5) Side 5 af 8

6 Vejledning om lokaletilskud På portalen kan du hente inspiration, vejledning og oplysninger om takster til brug for beregning og afregning af foreningens lokaletilskud. Foreninger der har modtaget lokaletilskud, skal indsende afregning for udbetalt lokaletilskud 1. marts året efter via portalen på Kulturafdelingen kan nedsætte foreningens lokaletilskud, hvis driftsudgifterne for et lokale, en hal eller en lejrplads, ikke står i rimeligt forhold til antallet af deltagere eller lokalets anvendelse i øvrigt eller der er tale om en urimelig høj husleje. Kulturudvalget kan desuden nedsætte lokaletilskuddet til lejede lokaler mv. hvis der i lejen er indeholdt udgifter, som ikke vil udløse tilskud hvis det var foreningens eget lokale. (FL 26, stk. 1-3) Udover foreningens primære aktiviteter kan der også ydes lokaletilskud til socialt samvær i egne eller lejede lokaler i tilknytning til den primære aktivitet. Hvis foreningen kan se, at lokaleudgifterne ændrer sig væsentligt i det kommende år, skal foreningen sende oplysninger til Kulturafdelingen om ændringerne senest 1. november året før tilskuddet udbetales. Væsentlige ændringer defineres som en stigning på mere end 10 % i forhold til det udbetalte a conto tilskud. Eksempel på forventede større udgifter i kommende år kan være: Større planlagte udgifter til almindelig vedligeholdelse eller renovering af foreningens egne lokaler Stigning i foreningens udgifter til leje af lokaler eller lejrpladser Flere timer/hold på baggrund en stigning i antallet af medlemmer I helt ekstraordinære tilfælde har foreningen mulighed for at søge om en forhøjelse af lokaletilskud til foreningens driftsudgifter i indeværende år. Dette gælder ved pludselig opståede udgifter, der ikke har været til at forudse, og som ville komme ind under reglerne for lokaletilskud. Eksempel på udgifter i indeværende år kan være: Pludselig opstået udgift fx udskiftning af vandvarmer Udgiften skal dokumenters ved ansøgning til Kulturafdelingen. Hvad kan der ydes tilskud til? Ved brug af foreningens egne lokaler og lejrpladser ydes der lokaletilskud til dækning af følgende udgifter: Renter af prioritetsgæld Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning og belysning Rengøring og eventuelt nødvendigt tilsyn. Ved brug af lejede lokaler og lejrpladser ydes der lokaletilskud til dækning af følgende udgifter: Det aftalte godkendte lejebeløb Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten Udgifter til opvarmning og belysning Rengøring og eventuelt nødvendigt tilsyn. Én times brug af omklædningsrum pr. gang i forbindelse med udendørs kampe, hvor det er nødvendigt at leje omklædningsrum. Side 6 af 8

7 Der ydes ikke tilskud til: Lokaleudgifter ved offentlige arrangementer, hvor der betales entré Lokaleudgifter i forbindelse med indtægtsgivende arrangementer, hvis hovedformål er, at skabe indtægter for foreningen, fx loppemarked, banko m.m. Udgifter til lokaler bortset fra svømmehaller og bowlinghaller hvor andre samtidig har adgang mod betaling Leje af kommercielt drevne lokaler til styrketræning. Lejeindtægter Forud for beregning af lokaletilskud fratrækkes eventuelle leje- eller fremlejeindtægter efter følgende regler: Foreninger med egne lokaler skal fratrække lejeindtægter, hvis der lejes ud til en forening, som er berettiget til at få lokaletilskud Foreninger med egne lokaler skal ikke fratrække lejeindtægter fra lejere, som ikke selv er berettigede til at modtage lokaletilskud efter Folkeoplysningsloven Det er en forudsætning for at opnå lokaletilskud, at foreningens primære formål udgør hovedanvendelsen af lokalerne Foreninger, der får indtægter ved at fremleje lokaler, de selv har lejet sig ind i, skal fratrække fremlejeindtægten Indtægter ved bortforpagtning skal fratrækkes. Hvordan beregnes lokaletilskuddet? Tilskud til egne og lejede lokaler beregnes på grundlag af de afholdte tilskudsberettigede udgifter. Der kan dog kun ydes tilskud svarende til det faktiske antal aktivitetstimer efter de vejledende timepriser fastsat af Kommunernes Landsforening (KL) eller Kulturudvalgets fastsatte timepriser for leje af de selvejende idrætshaller. Det betyder, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til egne eller lejede lokaler, til den del af udgiften der overstiger KL s vejledende timepriser eller Kultudvalgets fastsatte timepriser for leje af de selvejende idrætshaller. Definition af en aktivitetstime: En aktivitetstime defineres som en time, hvor foreningens aktive medlemmer (mere end ét medlem) deltager i foreningsaktiviteter i foreningens egne eller privat lejede lokaler. - Grundlaget for opgørelse af foreningens tilskudsberettigede aktivitetstimer skal hvile på en løbende skriftlig registrering. For opgørelse af aktivitetstimer henvises til den Administrative vejledning om lokaletilskud på Foreningen kan få lokaletilskud til folkeoplysende aktiviteter for foreningens medlemmer mellem 0 og 25 år, samt ledere i foreningen over 25 år, der ikke betaler kontingent. Det betyder at lokaletilskuddet reduceres i forhold til antallet af medlemmer over 25 år. Når lokaletilskuddet skal beregnes, bruges de senest indberettede og aktuelle medlemsoplysninger, altså medlemsoplysningerne fra i beregningsåret. Der tages ikke hensyn til, hvor mange timer de enkelte aldersgrupper har anvendt de pågældende faciliteter. Når der er reduceret for foreningens medlemmer over 25 år, får foreningen lokaletilskud på 65 % af foreningens driftsudgifter til egne eller lejede lokaler og lejrpladser. Side 7 af 8

8 Udbetaling af lokaletilskud Lokaletilskud udbetales som a conto i starten af hvert kalenderår og senest 1. februar. A conto tilskuddet udbetales som hovedregel på baggrund af den seneste afsluttede afregning. A conto tilskuddet prisfremskrives hvert år med kommunernes landsforenings fremskrivningsprocent. Tilskud op til kr. bliver udbetalt i én rate senest den 1. februar, og tilskud over kr. bliver udbetalt i to rater senest den 1. februar og 1. august. Hvis en forening ikke ønsker udbetaling af a conto lokaletilskud meddeles dette til Kulturafdelingen, så snart tilskuddene er offentliggjort på og inden beløbene går til udbetaling. I disse tilfælde foretages udelukkende endelig afregning året efter tilskudsåret. Foreningen skal selv være opmærksom på om Kulturafdelingens beregnede a conto beløb er realistisk eller skal nedsættes. Afregning af det foregående års udgifter og eventuel efterregulering finder sted i forbindelse med indsendelse af afregningen. Det er kun udgifter, der er betalt inden for regnskabsåret, der er tilskudsberettiget i indeværende år. Retningslinierne er godkendt af Kulturudvalget den 13. august 2012 og er gældende fra godkendelsesdato. Side 8 af 8

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune

Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjer for Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Køge Kommune Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Folkeoplysningsloven og bekendtgørelser hertil samt de politiske

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSREGNSKABSSKEMA... 5 TILSKUD

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 01.02.2016 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2016 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud skal senest den 1. maj indsende en

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales

1.1 Vigtige datoer. 2. rate af lokaletilskud udbetales Baggrunden for folkeoplysningsloven Folkeoplysningsloven har til formål at styrke folkeoplysningen i forskellige fællesskaber og sætte fokus på de enkelte initiativtageres idégrundlag. En folkeoplysende

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Momsregistreret Ja Nej Kassererens e-mail adresse Foreningens regnskabsår (fra dato til dato) Foreningens CVR. nr. Egne lokaler og lejrpladser (skriv adressen)

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Folkeoplysende voksenundervisning m.v. Vi gør opmærksom på at denne folder kun gælder for den folkeoplysende voksenundervisning. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD. Afleveringsfrist den 15. februar

ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD. Afleveringsfrist den 15. februar KULTUR OG FRITID ANSØGNINGSSKEMA VEDR. AKTIVITETSTILSKUD Foreningens navn Foreningens CVR/SE-nummer: Afleveringsfrist den 15. februar Mailadresse: rusr@odsherred.dk Obs! Ansøgningsskemaet kan desuden fremsendes

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen

Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen Tilskudsordning for de politiske ungdomsforeninger PUS-ordningen De politiske ungdomsforeninger har i Aarhus Kommune deres egen tilskudsordning (PUS-ordningen). Foreninger der modtager tilskud fra PUS-ordningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Foreningshåndbog. - Køge Kommune. Kulturafdelingen. 1. udgave, februar 2012. Fælles- og Kulturforvaltningen

Foreningshåndbog. - Køge Kommune. Kulturafdelingen. 1. udgave, februar 2012. Fælles- og Kulturforvaltningen Foreningshåndbog - Køge Kommune 1. udgave, februar 2012 Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen INDHOLD Introduktion 2 Kapitel 1: Hvad er en forening? 3 Foreningsfrihed 3 Den frivillige folkeoplysende

Læs mere

for egne eller lejede lokaler

for egne eller lejede lokaler for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Århus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre måder, nemlig ved at yde tilskud

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune.

Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Esbjerg Kommune. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for undervisningsområdet 1.1. Tilskudsberettigede formål 1.2 Hvem kan søge? 1.3 Hvad er en

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017

Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 1 Informationsmøde vedr. tilskudsansøgning 2017 Side 1 2 Program Hvem er? Hvad betyder det at være en folkeoplysende forening? Tilskud Regnskab, beretning og referat Nemkonto og digital postkasse Udvidelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Gladsaxe Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til din aftenskole TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til din aftenskole 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 HVAD KAN MAN FÅ TILSKUD TIL?... 5 BETINGELSER FOR AT FÅ TILSKUD... 5 ANSØGNINGSFRISTER... 5 TILSKUDSBEREGNING... 6 10 % DEBATPULJE...

Læs mere

Vejledning til aktivitetstilskud

Vejledning til aktivitetstilskud Vejledning til aktivitetstilskud - Denne vejledning er også gældende for puljen til aktivitetstilskud for handicappede aktivitetsudøvere. Hvad er aktivitetstilskud? Godkendte folkeoplysende foreninger,

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Fritid og Kultur 2009 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

TILSKUDSORDNING FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

TILSKUDSORDNING FOLKEOPLYSENDE FORENINGER TILSKUDSORDNING FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Dette er en vejledende udgave af Randersordningen og dækker derfor ikke alle variationer og undtagelser. Læs den fulde tekst på www.foreninger.randers.dk. GODKENDT

Læs mere

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1

Hjørring Kommune. Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven. Hovedområde 1 Hjørring Kommune Retningslinier for tilskud til undervisning m.v. under Folkeoplysningsloven Hovedområde 1 Gældende for 2015 Kommunal tilskudsordning til folkeoplysende voksenundervisning i h.t. "Lov om

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Lokaletilskud Til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

Lokaletilskud Til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Lokaletilskud Til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Februar 2015 Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for xxxx forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens

Læs mere

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven

Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Retningslinjer for foreninger under folkeoplysningsloven Indhold: - forord - generelle bestemmelser - aftenskoler - foreninger 1 2 Forord Alle foreninger der er godkendt under folkeoplysningsloven er efter

Læs mere

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år

Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år Driftstilskud til egne eller lejede lokaler jf. folkeoplysningsloven Indhold Tilskud til egne eller lejede lokaler...

Læs mere

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Eksempel på foreningsvedtægter, der opfylder folkeoplysningslovens krav. Vedtægter for forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning Vedtægt for x forening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Dato 14.03.2016 Sagsidentifikation - 37491489 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer

Læs mere

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter

Tilskudsregler for folkeoplysende voksenundervisning og debatskabende aktiviteter 1. HVEM KAN FÅ TILSKUD Foreninger der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget og som tilbyder folkeoplysende voksenundervisning er tilskudsberettiget og har adgang til lokaler. For at blive godkendt og

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe

Jura for spejdere. Skrevet af Annemette Hommel og Dorthe Sølling, De grønne pigespejdere, Præstø Gruppe Jura for spejdere De relevante bestemmelser i folkeoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven på almindeligt dansk, samt nogle gode råd særligt med fokus på tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde. Vejledning om støtte

Frivilligt socialt arbejde. Vejledning om støtte Frivilligt socialt arbejde Vejledning om støtte Frivilligt socialt arbejde Vejledning om støtte Den sociale servicelov 18 fastslår, at kommunerne skal samarbejde med organisationer og foreninger, der udfører

Læs mere

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder.

Skive-ordningen respekterer foreningernes forankring i de lokale miljøer, med respekt for foreningernes forskelligheder. Skiveordningen 2007 Formål 1. Skive-ordningens formål er i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning at yde tilskud til foreninger, herunder idrætsforeninger, børne- og ungdomsorganisationer og andre,

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Folkeoplysende Voksenundervisning godkendt i KB 201108 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune Tilskudsregler frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 181007 1 INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud...

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget

DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget DRAGØR KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Retningslinier for tilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning i Dragør Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven gældende pr. 1. januar 2008 1 Formål

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning

FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning FOLKEOPLYSNING I VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Tilskudsordning for Den folkeoplysende voksenundervisning INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Formål 3 3. Foreningen 3 4. Tilskudstilsagn 4 4.1. Motionsgymnastik,

Læs mere

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk

Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk INTERBOOK Vejledning til foreningerne i at søge og se tilskud Foreninger, der modtager tilskud skal aflægge regnskabs- og tilskudsbeløbene digitalt. Der sker fra siden www.interbook.kk.dk Nye foreninger

Læs mere

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Administrativ vejledning om afregning af lokaletilskud for foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Aktivitetstilskud. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år

Aktivitetstilskud. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år Aktivitetstilskud Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. Om aktivitetstilskud... 3 Ansøgning om aktivitetstilskud...

Læs mere

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven

Revisionsinstruks. Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven Revisionsinstruks Vedrørende kommunale tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven 1 REVISIONSKRAV VEDRØRENDE KOMMUNALE TILSKUD I HENHOLD TIL FOL- KEOPLYSNINGSLOVEN I henhold til Folkeoplysningslovens kap.

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

Vejledning for bestyrelse og revisorer. for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Vejledning for bestyrelse og revisorer for foreninger i Aarhus Kommune, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune

Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Bilag til Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende foreninger i Køge Kommune Vejledning om afregning af lokaletilskud for folkeoplysende foreninger og Kulturafdelingen i Køge Kommune Kultur- og Fællesforvaltningen

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA

LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA LOKALETILSKUD - REGNSKABSKEMA Foreningens navn Regnskabsår: Kassererens E-mail adresse Momsregistreret: Ja Nej Kassererens tlf.: nr. Arbejde: Mobil: CVR. nr. Foreningens egne lokaler og lejrpladser (skriv

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune

Bilag til. Vedtægt for. Folkeoplysningsudvalget. I Assens Kommune Bilag til Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget I Assens Kommune 1. De økonomiske rammer 2.1 Sikre rammerne for, at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed 6.1

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus.

Årsberetningen indberettes på en formular, som der linkes til fra Conventus. Notatark Sag: 00.00.00-ø40-1-12 Dato: 02.01.2018 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2018 Folkeoplysende foreninger En godkendt forening, der modtager kommunale tilskud eller får anvist kommunale lokaler

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Regler for tilskud Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Regler for tilskud 1 INDHOLD GENERELLE OPLYSNINGER 3 Formål. 3 Betingelser.. 4 Særlige bestemmelser.. 4 Ansøgning 4 Regnskab og revision 4 Ansøgningsfrister 4

Læs mere