Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2010-2011"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning v/roskilde-hallerne Møllehusvej Roskilde Telefon Fax * 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde haft et fint og flot år, men selvfølgelig har der også været trange kår for nogle af klubberne grundet den økonomiske situation. Det er ikke indtrykket at situationen har bevirket større nedgang i aktiviteterne og der spores da også en lille fremgang i antallet af medlemmer i klubberne. Omgivelserne lokalt har været endda meget flinke til at hjælpe til med, at holde modet oppe hos idrætslederne ved fortsat at støtte økonomisk op omkring arbejdet med børn og unge i idrætten. Mange af idrættens trofaste støtter i det lokale erhvervsliv er der fortsat på trods af for nogle trange kår. Flere nye er kommet til, og her stor ros til alle nye som gamle for at de er med til at følge op efter tabet af den store banksponsor i Algade. Og jo også her er der fortsat flere af tage af i alle brancher, og dem håber vi selvfølgelig også at se ude hos idrætsklubberne og deres fremtidige kunder. Roskilde Festival gav i foråret en stor hjælpende hånd til 14 klubber i Roskilde Kommune ved at tildele dem hver kr. til ungdomsarbejdet fra festival overskud Rigtig flot gestus og en solid hjælpende hånd til idrætten fra byens festival. Desværre måtte RIU bestyrelsen i efteråret bekende kulør og aflyse årets halvårsmøde grundet manglende tid til forberedelse og afvikling samt også lidt grundet manglende indhold til afholdelse af et møde. Der er dog som et modstykke til dette manglende møde forsøgt med information i samme størrelsesorden på RIU hjemmesiden. For Roskilde Idræts Union som organisation har året budt på de sædvanlige problemstillinger og besværligheder for at opnå den nødvendige og generelle indflydelse på idrætsområdets planlægning, problemstillinger, udfordringer samt visionære fremtid. Som organisation har vi hele tiden prøvet være med der, hvor idrætten var på programmet, og det er vores opfattelse, at vi har været med de fleste steder og at RIU som organisation har haft en finger med i de fleste af de opgaver der indenfor idrætten har været budt på lokalt og regionalt. Der er klart en fremgang på området for indflydelse på hverdagens udfordringer indenfor kulturområdet og stor ros til den nye formand for Kultur- & Idrætsområdet Birgit Petersen, som helt tydeligt og helt klart vil brugerindflydelse på området. Klart mere har det haltet på det byplanmæssige, hvor man endnu har rigtig meget at lære omkring borger- og brugerindflydelse. Her tænkes ikke mindst på hele det kaotiske forløb omkring en omdannelse af området ved dyrskuepladsen og Darup Idrætscenter. RIU.s opfattelse har her været,

2 2 at ej heller fagudvalget omkring kultur- og idræt har haft nogen nævneværdig indflydelse omkring udviklingen her. Der er fortsat brug for, at anmode medlemsklubberne om større opbakning og interesse fra deres side engang imellem. RIU vil fortsat gerne have flere input til hverdagens idrætsarbejde i organisationen, og allerhelst en meget større opbakning og interesse i forbindelse med de arrangementer og aktiviteter, som RIU byder ind med.. Det er i årets løb lykkedes at finde den nye kandidat til formandsposten i Roskilde Idræts Union. Det nuværende RIU bestyrelsesmedlem Per Birkedal, som også er næstformand i KFUM Fodbold Roskilde, har sagt ja til at stille op til formandsposten ved RIU repræsentantskabsmødet i marts 2012, som erstatning for Ove Pedersen der træder tilbage efter 8 år på formandsposten og 15 år i bestyrelsen for byens idrætsorganisation. Problemstillingen omkring kassererposten, hvor Kjeld Halkjær også havde varslet sin afgang i 2012, er desværre ikke på plads endnu, idet det ikke er lykkedes at finde en afløser for Kjeld endnu. Fakta om RIU RIU har i årets løb optaget eller lavet aftaler om snarlig optagelse i organisationen med flere nye lokale klubber. Herunder kan nævnes H.B.K. Motionscenter, Roskilde Vertical Sport og Roskilde Fight Factory. En enkelt klub Roskilde Svømmeklub har af ukendt årsag valgt at udmelde sig af RIU. Herudover har vi set os nødsaget til at lade nogle klubber yderligere udmelde grundet manglende vilje til at betale deres kontingent. Vi er lige nu og her 76 klubber i RIU, og det samlede medlemsantal i RIU klubberne ligger på i alt , som er en lille fremgang fra sidste år. Vi modtager fortsat oplysningerne fra de indberetninger og ansøgninger om tilskud, som klubberne sender til Roskilde Kommune, men vi har fortsat en del problemer med, at ikke alle klubber sørger for at underrette om formands og kasserer udskiftning i bestyrelsen, og dette medfører så, at henvendelser ryger i de forkerte postkasser. Nedskæring på idræts- og kulturområdet. En udmelding på besparelser i en størrelsesorden på 12,9 mio. kroner på kultur- & idrætsområdet var hvad politikerne kom frem til, da budgetforslag for 2011 i sensommeren blev præsenteret. Hvad ville store besparelser ikke kunne betyde for idrætsmulighederne for børn og unge. Der blev i første udmelding talt om en besparelse på hele 2. mio. kroner på tilskud til foreningerne. Dette blev i anden omgang ændret til kun at være 1,5 mio. kroner. RIU var hurtigt ude med en anmodning om at undlade at nedsætte aktivitetstilskud til børn og unge, selv om en sådan undladelse ville betyde større besparelser på lokaletilskud til voksne. Vi opfordrede også til at undlade at spare på elitedelen ved at fjerne tilskud til talenterne. Besparelsen aktivitetstilskud til børn og unge blev heldigvis droppet i den endelige aftale, men så skulle hele besparelsen på de 1,5 mio. kroner findes udenfor området for børn og unge. Dette betød en kraftig besparelse på lokaletilskud til voksenområdet over de 25 år.

3 3 Det har og vil få nogle slemme til voldsomme konsekvenser for de af kommunes idrætsforeninger, som ikke har deres primære medlemsskare under de 25 år. For nogle foreningers vedkommende er der blevet tale om, at nedskæringen i deres tilskud er så stor en mundfuld, at der kan frygtes for deres fortsatte eksistens. Nogle klubber mister langt over kr. årligt i tilskud. Roskilde kommune giver dog fortsat aktivitetstilskud og lokaletilskud til frivillige foreninger, som ligger ud over lovens minimumskrav. RIU er som udgangspunkt tilhænger af, at børne- og ungeområdet friholdes for nedskæringer/besparelser, men mener fortsat, at en voldsom besparelse på voksen-området er ødelæggende for foreningslivet indenfor også idrætten. RIU opfordringen om at undlade at skære ned på det kommunale tilskud til talentudviklingen blev dog ikke fulgt, og man fjernede helt det kommunale tilskud på de kr. til Elitesport Roskildes støtteopgaver omkring talenterne ude i klubberne. Driftstilskud til Roskilde Hallerne, Jyllinge Hallen, Gundsølille Hallen og Ramsø Hallen blev skåret med kr. af det samlede tilskud på 14,6 mio., som de modtog i Vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg blev skåret med kr. Der skete også en reduktion af elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis -BTK 61, FC Roskilde og Roskilde Håndbold med kr. af de 2,45 mio. kr., som aftalerne lød på i Aftalerne er gældende til udgangen af Farcen Kildegården Nogle vil kalde det hovsa-politik men andre rammende udtryk vil klart kunne komme på tale omkring den måde politikerne har valgt at løse et økonomisk problem med en kommunal daginstitutions for høje husleje hos Roskilde Boligselskab i Ungdommens hus på Parkvej. Dette ene problem blev hurtigt løst ved at skabe rigtig mange andre problemstillinger hos de kulturog idrætsforeninger der lige pludselig blev hevet væk fra deres lokaler på Kildegården. Underetagen på Kildegården ryddes for kulturelle foreninger og arrangementer og disse flyttes til andre lokaliteter for at institutionen kan rykke ind i området tidligere politisk bestemt som værende udviklingsområde for kultur og idræt i en akse fra Gimle til Roskilde Hallerne. Nogle af aktiviteterne fra stueetagen rykkes så videre op i hovedbygningen og hertil skal så skabes plads ved at opsige aftaler med også flere idrætsforeninger og Roskilde Idræts Union. Foreningerne har fået besked på, at fra den 1. april må de søge om tid i lokalerne på lige fod med alle andre brugere af Kildegården, selv om der for ganske kort tid siden er lavet en anden aftale om brugen af lokalerne. Foreningerne skal også pludselig fjerne deres indbo, således at dette ikke står i vejen for andre aktiviteter i lokalerne. Roskilde Idræts Union har haft til huse i hovedbygningen siden opstarten, men skal nu have ryddet lokalerne inden den 1. april Der ligger ikke tilbud om et andet kommunalt lokale. RIU arbejder pt. selv på at finde en løsning omkring opbevaring af alt vores grej, indbo samt for fremtidig mødeafholdelse mv. Udbygningen af Roskilde Hallerne. Den politiske beslutning om en udvidelse af Roskilde Hallerne er taget tilbage i 2009 og processen er i gang og kører efter den afstukne plan med en enkelt lille ændring, at planlægning og byggeri af

4 økonomiske årsager skal strækkes ud over 4 år mod tidligere 3 år. Dette bevirker en færdiggørelse i starten af Lokalplanen er på plads og materialet til udbud af opgaven er ved at være færdiggjort. RIU formanden har fået sæde i et udvalg omkring byggeriet, men møderne er få og informationen via denne kanal er ringe. Hvor stor brugernes indflydelse på projektet er lige nu og her, er der nok delte meninger omkring, men RIU mener ikke at den lige pt. er ret stor. Idrætsfacilitetspuljen Puljen med det nye navn hed tidligere 3. mio. kroners puljen til renovering og udbygning af idrætsanlæg og på budgettet aftalt i 2010 er der nu meget glædeligt hele 3.5 mio. kroner i denne pulje til brug i Puljen har nu 2 ansøgningsfrister 15. januar og 1. august. Alle godkendte folkeoplysende foreninger og brugerråd i kommunale faciliteter kan ansøge puljen om tilskud. Der kan søges om tilskud til renovering og udbygning af eksisterende idrætsfaciliteter og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Kultur- & Idrætsudvalget behandler ansøgningerne på deres møder i marts og september. Efterhånden har klubberne fået øjnene op for mulighederne i denne pulje for at kunne få gennemført nogle af de ombygninger og renoveringer, som man ellers ikke ville kunne finde penge til, hvis ikke muligheden her forelå. Dog er det sådan, at selvom der kommer flere og flere ansøgninger, vil der fortsat være plads til mange flere ansøgninger til puljen, idet en del af de ansøgninger der indkommer til kommunen rent faktisk ikke kan indgå i vurderingen omkring puljen, da man fra klubbernes side ansøger om tilskud til formål som ikke opfyldes af denne pulje. Mest drejer det sig om ansøgninger om tilskud til inventar og rekvisitter, som ikke kan opfyldes. Udover dette ydes der ikke tilskud til faciliteter med et kommercielt sigte, renovering af lejemål der ydes lokaletilskud til samt allerede igangsatte byggerier og renoveringer. RIU har gjort klart, at vi ikke finder det rimeligt, at der nu også kommer ansøgninger fra lederne af kommunens svømmehaller på rimelige store beløb til renovering af tekniske installationer i svømmehallerne. Hvis nogen herfra skal ansøge puljen må det være brugerrådet for svømmehaller-ne og vedligeholdelse af tekniske installationer disse steder bør klart henlægges under driftsudgifterne. Hvis ikke vil puljen hurtigt få ben at gå på. Lige nu og her arbejder puljen bl.a. med realisering af projekter omkring kunstgræsbane i Spraglehøj, udvidelse af Viby Idrætscenter og klubhus til Svogerslev Boldklub samt en stor del mindre projekter med renovering af idrætsfaciliteter rundt omkring i kommunen. Indstillingerne til udlodning forår 2011 er foretaget af idrætsforvaltningen med RIU med på råd. Helt enige var vi ikke, men politikerne i Kultur- & Idrætsudvalget afgør på deres martsmøde fordelingen. Darup Idrætscenter contra Urban Zone Tilbage i 2008 deltog RIU formanden i nogle såkaldte workshops omkring den fremtidige anvendelse af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde. Her var ideerne mange og en flytning af Darup 4

5 Idrætscenter ikke nogen bombe for idrætten, idet alle vel allerede dengang var enige om, at idrætscentret ikke henlå optimalt i forhold til tilgængelighed med offentlige transportmidler eller til fod eller på cykel. På et tidspunkt hvor sommerferien var på vej til at slå helt igennem udsendte Planafdelingen en invitation (dateret 21. juni 2010.) til et Cafemøde den 29. juni Altså 8 dage fra brevdato til mødedato. Det kan virke på grænsen til arrogant overfor områdets brugere, beboere og erhvervsdrivende at indbyde til så vigtigt et møde med så ultrakort tidsrum. Resultatet var næsten forudsigeligt kun ca. 20 personer mødte op og heraf kun repræsentanter for 4 idrætsklubber og heraf igen kun repræsentanter for 3 klubber som anvender idrætscentret i dag. Mødets afvikling, som vel nærmest må betegnes som kaotisk, var vel også forudsigeligt med invitation af en erhvervsdrivende og øvrige beboere fra det område ved Køgevej kaldt Urban Zone, som havde måttet læse i avisen at Roskilde Kommune mod deres vilje ønskede at omdanne deres lokalområde til en aktivitetszone. På mødet blev præsenteret et forslag til en flytning af kommunens centrale udendørsanlæg til en såkaldt Urban Zone ved Køgevej og med fælles anvendelse af bygninger sammen med festival, dyrskue m.fl. Tanken om fælles benyttelse af områdets bygninger til alle aktiviteter på den fremtidige dyrskue/festivalplads kunne i første omgang virke lidt anstrengt. Det ses ikke at være et problem, at idrætten aflyses på området for afvikling af et årligt dyrskue og en årlig festival, men der blev præsenteret forslag om en fremtidig større anvendelse af hele området. Dette kunne godt tænkes som værende et problem for idrættens aktiviteter omkring et sådan fælles område. Efterfølgende var der høringsperiode for forslaget med igen ultrakort frist senest den 05. juli 2010 midt i sommerferien og festivalperioden, igen en arrogant indstilling til et ønske om at få input fra borgerne/brugerne. RIU har deltaget i alle møderne og indgivet høringsvarm samt har igennem hele processen erklæret sig indforstået med en flytning af idrætscentret for at give plads til grusgravning under nuværende idræts områder. Dog er der selvfølgelig sammen med idrættens brugere gjort opmærksom på de problemstillinger eller udfordringer der kunne være ved en placering i denne aktivitetszone sammen med øvrige brugere af dyrskue- og festivalplads. Det har også været vigtigt for idrætten, at arealet for idrætten ikke blev mindre end det der anvendes dag, samt at der ikke lukkes af for fremtidige udvidelser af området i takt med udviklingen af idrættens aktiviteter. Den korte version af en foreløbig afslutning på denne proces med en flytning af Darup Idrætscenter kom byrådet selv med sidst på året, hvor man besluttede sig for at udskyde flytningen i ikke under 10 år. Planerne anses dog ikke for helt døde endnu, idet Roskilde Festival forståeligt nok gerne ser udviklingen fortsat hurtigst muligt, så det ikke i løbet af nogle år bliver umuligt at afvikle byens musikfestival grundet grusgravning på de nuværende festivalområde. RIU holder tæt kontakt med interessenterne i området i også tiden fremover. 5

6 6 Roskilde Idræts Union og lederuddannelsen Efter afviklingen af Lederakademiet i 2009 skulle 2010 anvendes til at finde og udtænke en videreførelse af dette forløb. Allerede tidligt på året blev klubberne tilbudt at indstille kandidater til gratis deltagelse på en DIF lederuddannelse - DIF Masterclass for unge trænere, men ingen af klubberne fandt anledning til at give en tilbagemelding med emner. Der arbejdes fortsat på etablering af en eller form for lederuddannelse i 2011, og der er lige nu og her ved at blive lagt sidste hånd på et oplæg for en afvikling i efteråret. RIU satser mellem kr. på dette forløb. Nærmere følger senere. Der er fortsat visse problemstillinger med at opnå tilskud fra Roskilde Kommune til uddannelse af lederne i klubberne der ikke har børn og unge under de 25 år, idet dette uddannelsestilskud hører under aktivitetstilskud til klubberne. Hvor mange af klubberne med børn og unge der får andel i dette uddannelsestilskud vides ikke, men skønnet er det ikke mange. Idrætsfesten og Børneidrætsfesten. Igen lykkedes det at fylde sal A i Roskilde Kongres- & Idrætscenter med glade mennesker omkring årets hædring af de mange dygtige aktive idrætsudøvere. Fredagens arrangement har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger omkring og det er vores generelle indtryk, at de små 400 deltagere i salen alle havde en god og underholdende aften. Der var denne gang rigtig mange der skulle hædres på scenen, idet ca. 110 skulle forbi borgmesteren og modtage et håndtryk og en fortjent erindringsgave fra Roskilde Kommune. Det var rigtig mange håndtryk at planlægge for og programmet var blevet lagt stramt denne gang måske for stramt og for hurtigt ind og ud for idrætsudøverne. Dette har vi nu lært lidt af. Igen en stor tak til vores 3 medarrangører Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Roskilde Festival og Roskilde Kommune samt alle vores andre trofaste bidragsydere der alle er med til at gøre det muligt at afvikle dette arrangement år efter år. Næste år vil vi gerne have de sidste 100 på plads i salen, så vi kan melde alt udsolgt til denne festlige idrætsaften. Børneidrætsfesten lørdag formiddag blev ikke afviklet med helt den samme succes. Der var alt for få gæster i salen med de ca. 200 tilmeldte og kun ca. 175 fremmødte. Vi var heller ikke så heldige med indhold og kvalitet af underholdning i år. Men alt i alt er konklusionen, at skal denne dag for børnene mellem 6-12 år bestå også udi fremtiden, skal opbakningen fra klubberne være meget større. Der er ingen udgifter for klubberne, men alligevel ender vi fortsat på et deltagerantal langt under det ønskelige nu her ved nr. 3 arrangement i rækken. Det er svært at holde gejsten oppe for afvikling af arrangementer, som kun få ønsker at deltage i. RIU bestyrelsen vil i årets løb vurdere mulighederne for dette lørdags arrangements fremtid under nuværende former..

7 RIU deltagelse i foreninger, udvalg og bestyrelser Vi har fortsat et medlemskab af Roskilde Erhverv, Havneforum samt et sponsormedlemskab i Elitesport Roskilde. RIU har 2 bestyrelsespladser i ESR, og disse har i årets løb været besat med Per Birkedal fra KFUM.s Boldklub og Thomas Ebert fra Hellas Roskilde. RIU har fortsat bestyrelsesposter i Selskabet bag Roskilde Hallerne og fonden bag Roskilde Vandrehjem. Begge steder sidder RIU formand Ove Pedersen som næstformand. RIU er fortsat deltager i samarbejdsudvalget omkring foreningernes deltagelse på Roskilde Festival med Connie Michelsen fra Gundsølille S G & IF og Per Birkedal fra KFUM.s Boldklub Roskilde. Næstformand Hans Brandenborg, Viby IF har siddet i priskomiteen for Roskilde Kommunes idrætspris, og formand Ove Pedersen har deltaget i samarbejdsgruppen omkring Erhvervs- og Kulturforum indtil denne blev nedlagt i årets løb. Komiteen i Nordea omkring valget af årets idrætsklub har haft Ove Pedersen som deltager. I det kommunale Elite Idræts Råd er Ove Pedersen udtrådt og erstattet af Per Birkedal. Hos Danmarks Idrætsforbund er Ove Pedersen repræsentant i den regionale Idrætsråds gruppe, og han var herfor også repræsentant og deltager ved DIF.s store kongres i Brøndby Hallen. I Roskilde Kommunes Folkeoplysningsudvalg har i John Jacobsen fra KFUM fodbold og Sonny Hansen fra JGI været idrættens repræsentanter. John fortsat som formand for udvalget. Afslutning Her til sidst skal der lyde en stor tak til den del af Roskilde Kommunes politikere og forvaltningsfolk som i årets løb har været medvirkende til at der blev holdt gang i den lokale idræt. Tak til personalet rundt om i de forskellige idrætslokaliteter i Roskilde tak for Jeres store indsats med at få det hele til at hænge sammen og afviklet. En stor tak til Marianne Hansen og hendes kollegaer i Roskilde Hallerne, som i det daglige varetager vores administration til vores store tilfredshed. Tak til den lokale presse for et godt samarbejde og for at man har interesseret sig for idrættens forhold på godt og ondt. Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelseskollegaerne i RIU bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, som igen har budt på mange udfordringer for en bestyrelse valgt blandt frivillige og meget travle idrætsledere. Repræsentantskabsmødet afholdes: tirsdag den 8. marts 2011 kl Roskilde Kongres- & Idrætscenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Husk at møde op og vær med til at præge udviklingen indenfor idrætten. ROSKILDE IDRÆTS UNION 7 formand

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren

Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Dagsorden og referat Dato: 10. januar 2013 Tidspunkt: kl. 18.00 Hos: Susanne Deltagere: Annette, Kim, Mads, Søren, Hasse, Susanne Afbud: Bente Referent: Søren Agenda 1. Godkendelse af dagsorden og sidste

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40

ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Mødedato: 15. juni 2010. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: 18:40 ÅBENT REFERAT FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Mødedato: 15. juni 2010 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: 18:40 Deltagere: Just Eiskjær Sørensen, Rita Primdahl, Erik Preisler, Ebba Lund, Finn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Formand KGJ Pia Bjerregaard Næstformand PB Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat dagsorden, side 1 d.13. december 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmødet d.13.12.2012, kl.15.00. Formøde afholdes kl. 14.00 for Kirsten

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune

Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Keld Jensen, formand for SIFA og Folkeoplysningsudvalget Aalborg Kommune Forudsætning for et godt resultat : Alene er vi intet -sammen er vi stærke! I Aalborg har vi skabt en kultur for at løfte tingene

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt.

Jens Müller bød velkommen til årets første Elite- og Talentrådsmøde og til nye medlemmer. Derefter var der præsentationsrunde bordet rundt. Eliteidrætssekretariatet Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk/elitekommune Referat af Elite- og Talentrådsmøde

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Foreninger og Kolding Kommune

Foreninger og Kolding Kommune Foreninger og styres af et politisk valgt Byråd, som består af 25 medlemmer Administrativ organisering Direktion Centralforvaltningen Arbejdsmarked (Jobcenter) Koncernstabe - Økonomi, HR, IT og Kommunikation

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 1-08/11 Dato 15. december 2008 kl. 17.00 Sted Forbundets kontor, Idrættens Hus, Brøndby. Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard,

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge

AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge AUI Formandsberetning 2014 V/John Raahauge Der er stor stabilitet i danskernes interesse i at deltage i frivilligt arbejde. Cirka en tredjedel af danskerne arbejder frivilligt, og det er stort set det

Læs mere

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider.

S i d e 1. Århus Frederiksberg Odense Aalborg Viborg. Materialet er indsamlet via de 5 idrætssamvirkers hjemmesider. S i d e 1 5 eksempler på idrætssamvirker På det afsluttende møde i idrætsgruppen blev vi enige om overordnet at undersøge opbygningen af Idrætssamvirker 5 steder i Danmark. Det blev følgende steder: Århus

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

TID 12/13 STED KLUB DAG PERIODE TID SØGT 0-16 17-24 25- OBS. Himmelev-Veddelev Idrætspark Kunstgræsbaner

TID 12/13 STED KLUB DAG PERIODE TID SØGT 0-16 17-24 25- OBS. Himmelev-Veddelev Idrætspark Kunstgræsbaner STED KLUB DAG PERIODE SØGT Himmelev-Veddelev Idrætspark Kunstgræsbaner HVB 22-10-12/31-12-12 17.00-20.30 17.00-22.00 100 50 0 HVB 07-01-13/01-04-13 16.30-20.00 Roskilde Kulturforening 07-01-13/01-04-13

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde

Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde 1 Beretning til Viby Idrætsforenings repræsentantsskabsmøde Året 2011 har været et fantastisk år. Der er sket rigtig mange gode og positive ting i Viby Idrætsforenings regi. Eksempelvis kan nævnes: Vores

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009

Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Referat af FiR rep. møde d. 22/4 2009 Godkendelse og optælling af stemmeberettigede Der var fremmødt 21 foreninger med 34 stemmeberettigede personer + 6 fra FiR = 40 personer der er stemmeberettigede.

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF

Danmarks Cykle Union - Motion Medlem af Danmarks Cykle Union (DCU) og Danmarks idrætsforbund (DIF Til Klubberne Esbjerg, den 28. marts 2013 Referat fra områdemødet i Sjælland/Øerne den 12. marts 2013 Fremmødte klubber: - ARD Danmark, Ølsemagle Motion, Ishøj Motions Cykel Club, Brøndby Cykel Motion,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Et stort velkommen til

Et stort velkommen til Et stort velkommen til 1 Philip Green Centerleder 15 år ved Gardehusarerne Befalingsmand / springrytter / stuntman 15 år ved erhvervsuddannelser Underviser Leder af merkonom aftenskolen Rektor for Handelsgymnasiet

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune

Nyhedsbrev nr. 1-2007 fra Fritid og Kultur Hillerød Kommune Indledning og velkomst Fritid og Kultur er en afdeling under Børn, Familier og Kultur der arbejder indenfor områderne idræt, kultur og folkeoplysning. Fritid og Kultur vil gerne i dette nyhedsbrev informere

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening.

HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING. Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER. Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. HAUGE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENING Hammerum, 7400 Herning VEDTÆGTER 1 Navn: Foreningens navn er Hauge Gymnastik- og Idrætsforening. Stiftet den 15. maj 1941 Hjemsted: Hauge, Herning Kommune/Ringkøbing Amt

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF Kommissorium for Styregruppen Formand: Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF DHIF s Breddekonsulent Opgaver: - Det praktiske ansvar for planlægning og afvikling - Koordinere

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen

Bestyrelse: Kirsten Grethe Jensen Pia Bjerregaard Inger K. Andersen Esben Møller Preben Brandstrup Hansen Valdemar Haumand referat, side 1 d.7. juni 2012 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat fra bestyrelsesmøde d.7.6.2012, kl.15.00. Formøde afholdt kl. 14.30 for Kirsten Grethe Jensen og

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Program Program: 16.00-16.45 Velkomst ved fritidschef Morten Menné, samt orientering fra Fritidsafdelingen 16.45-17.00 Oplæg ved Annette Krogh fra Sundhedsforvaltningen om at gøre brug af foreninger til

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC

Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Referat af GIF s Ekstraordinære Repræsentantskabsmøde Mandag den 22. oktober 2012 i GIC Deltagere: Jørgen Nielsen (FU/formand), Sanne Søgaard Nielsen og Lotte Kok (Greve Gynmastik og Trampolin), Steen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere