Bestyrelsens beretning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning 2010-2011"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning v/roskilde-hallerne Møllehusvej Roskilde Telefon Fax * 21. februar 2011 Indledning Set udefra har idrætten i Roskilde haft et fint og flot år, men selvfølgelig har der også været trange kår for nogle af klubberne grundet den økonomiske situation. Det er ikke indtrykket at situationen har bevirket større nedgang i aktiviteterne og der spores da også en lille fremgang i antallet af medlemmer i klubberne. Omgivelserne lokalt har været endda meget flinke til at hjælpe til med, at holde modet oppe hos idrætslederne ved fortsat at støtte økonomisk op omkring arbejdet med børn og unge i idrætten. Mange af idrættens trofaste støtter i det lokale erhvervsliv er der fortsat på trods af for nogle trange kår. Flere nye er kommet til, og her stor ros til alle nye som gamle for at de er med til at følge op efter tabet af den store banksponsor i Algade. Og jo også her er der fortsat flere af tage af i alle brancher, og dem håber vi selvfølgelig også at se ude hos idrætsklubberne og deres fremtidige kunder. Roskilde Festival gav i foråret en stor hjælpende hånd til 14 klubber i Roskilde Kommune ved at tildele dem hver kr. til ungdomsarbejdet fra festival overskud Rigtig flot gestus og en solid hjælpende hånd til idrætten fra byens festival. Desværre måtte RIU bestyrelsen i efteråret bekende kulør og aflyse årets halvårsmøde grundet manglende tid til forberedelse og afvikling samt også lidt grundet manglende indhold til afholdelse af et møde. Der er dog som et modstykke til dette manglende møde forsøgt med information i samme størrelsesorden på RIU hjemmesiden. For Roskilde Idræts Union som organisation har året budt på de sædvanlige problemstillinger og besværligheder for at opnå den nødvendige og generelle indflydelse på idrætsområdets planlægning, problemstillinger, udfordringer samt visionære fremtid. Som organisation har vi hele tiden prøvet være med der, hvor idrætten var på programmet, og det er vores opfattelse, at vi har været med de fleste steder og at RIU som organisation har haft en finger med i de fleste af de opgaver der indenfor idrætten har været budt på lokalt og regionalt. Der er klart en fremgang på området for indflydelse på hverdagens udfordringer indenfor kulturområdet og stor ros til den nye formand for Kultur- & Idrætsområdet Birgit Petersen, som helt tydeligt og helt klart vil brugerindflydelse på området. Klart mere har det haltet på det byplanmæssige, hvor man endnu har rigtig meget at lære omkring borger- og brugerindflydelse. Her tænkes ikke mindst på hele det kaotiske forløb omkring en omdannelse af området ved dyrskuepladsen og Darup Idrætscenter. RIU.s opfattelse har her været,

2 2 at ej heller fagudvalget omkring kultur- og idræt har haft nogen nævneværdig indflydelse omkring udviklingen her. Der er fortsat brug for, at anmode medlemsklubberne om større opbakning og interesse fra deres side engang imellem. RIU vil fortsat gerne have flere input til hverdagens idrætsarbejde i organisationen, og allerhelst en meget større opbakning og interesse i forbindelse med de arrangementer og aktiviteter, som RIU byder ind med.. Det er i årets løb lykkedes at finde den nye kandidat til formandsposten i Roskilde Idræts Union. Det nuværende RIU bestyrelsesmedlem Per Birkedal, som også er næstformand i KFUM Fodbold Roskilde, har sagt ja til at stille op til formandsposten ved RIU repræsentantskabsmødet i marts 2012, som erstatning for Ove Pedersen der træder tilbage efter 8 år på formandsposten og 15 år i bestyrelsen for byens idrætsorganisation. Problemstillingen omkring kassererposten, hvor Kjeld Halkjær også havde varslet sin afgang i 2012, er desværre ikke på plads endnu, idet det ikke er lykkedes at finde en afløser for Kjeld endnu. Fakta om RIU RIU har i årets løb optaget eller lavet aftaler om snarlig optagelse i organisationen med flere nye lokale klubber. Herunder kan nævnes H.B.K. Motionscenter, Roskilde Vertical Sport og Roskilde Fight Factory. En enkelt klub Roskilde Svømmeklub har af ukendt årsag valgt at udmelde sig af RIU. Herudover har vi set os nødsaget til at lade nogle klubber yderligere udmelde grundet manglende vilje til at betale deres kontingent. Vi er lige nu og her 76 klubber i RIU, og det samlede medlemsantal i RIU klubberne ligger på i alt , som er en lille fremgang fra sidste år. Vi modtager fortsat oplysningerne fra de indberetninger og ansøgninger om tilskud, som klubberne sender til Roskilde Kommune, men vi har fortsat en del problemer med, at ikke alle klubber sørger for at underrette om formands og kasserer udskiftning i bestyrelsen, og dette medfører så, at henvendelser ryger i de forkerte postkasser. Nedskæring på idræts- og kulturområdet. En udmelding på besparelser i en størrelsesorden på 12,9 mio. kroner på kultur- & idrætsområdet var hvad politikerne kom frem til, da budgetforslag for 2011 i sensommeren blev præsenteret. Hvad ville store besparelser ikke kunne betyde for idrætsmulighederne for børn og unge. Der blev i første udmelding talt om en besparelse på hele 2. mio. kroner på tilskud til foreningerne. Dette blev i anden omgang ændret til kun at være 1,5 mio. kroner. RIU var hurtigt ude med en anmodning om at undlade at nedsætte aktivitetstilskud til børn og unge, selv om en sådan undladelse ville betyde større besparelser på lokaletilskud til voksne. Vi opfordrede også til at undlade at spare på elitedelen ved at fjerne tilskud til talenterne. Besparelsen aktivitetstilskud til børn og unge blev heldigvis droppet i den endelige aftale, men så skulle hele besparelsen på de 1,5 mio. kroner findes udenfor området for børn og unge. Dette betød en kraftig besparelse på lokaletilskud til voksenområdet over de 25 år.

3 3 Det har og vil få nogle slemme til voldsomme konsekvenser for de af kommunes idrætsforeninger, som ikke har deres primære medlemsskare under de 25 år. For nogle foreningers vedkommende er der blevet tale om, at nedskæringen i deres tilskud er så stor en mundfuld, at der kan frygtes for deres fortsatte eksistens. Nogle klubber mister langt over kr. årligt i tilskud. Roskilde kommune giver dog fortsat aktivitetstilskud og lokaletilskud til frivillige foreninger, som ligger ud over lovens minimumskrav. RIU er som udgangspunkt tilhænger af, at børne- og ungeområdet friholdes for nedskæringer/besparelser, men mener fortsat, at en voldsom besparelse på voksen-området er ødelæggende for foreningslivet indenfor også idrætten. RIU opfordringen om at undlade at skære ned på det kommunale tilskud til talentudviklingen blev dog ikke fulgt, og man fjernede helt det kommunale tilskud på de kr. til Elitesport Roskildes støtteopgaver omkring talenterne ude i klubberne. Driftstilskud til Roskilde Hallerne, Jyllinge Hallen, Gundsølille Hallen og Ramsø Hallen blev skåret med kr. af det samlede tilskud på 14,6 mio., som de modtog i Vedligeholdelse af stadions og idrætsanlæg blev skåret med kr. Der skete også en reduktion af elitesportsaftaler med Roskilde Bordtennis -BTK 61, FC Roskilde og Roskilde Håndbold med kr. af de 2,45 mio. kr., som aftalerne lød på i Aftalerne er gældende til udgangen af Farcen Kildegården Nogle vil kalde det hovsa-politik men andre rammende udtryk vil klart kunne komme på tale omkring den måde politikerne har valgt at løse et økonomisk problem med en kommunal daginstitutions for høje husleje hos Roskilde Boligselskab i Ungdommens hus på Parkvej. Dette ene problem blev hurtigt løst ved at skabe rigtig mange andre problemstillinger hos de kulturog idrætsforeninger der lige pludselig blev hevet væk fra deres lokaler på Kildegården. Underetagen på Kildegården ryddes for kulturelle foreninger og arrangementer og disse flyttes til andre lokaliteter for at institutionen kan rykke ind i området tidligere politisk bestemt som værende udviklingsområde for kultur og idræt i en akse fra Gimle til Roskilde Hallerne. Nogle af aktiviteterne fra stueetagen rykkes så videre op i hovedbygningen og hertil skal så skabes plads ved at opsige aftaler med også flere idrætsforeninger og Roskilde Idræts Union. Foreningerne har fået besked på, at fra den 1. april må de søge om tid i lokalerne på lige fod med alle andre brugere af Kildegården, selv om der for ganske kort tid siden er lavet en anden aftale om brugen af lokalerne. Foreningerne skal også pludselig fjerne deres indbo, således at dette ikke står i vejen for andre aktiviteter i lokalerne. Roskilde Idræts Union har haft til huse i hovedbygningen siden opstarten, men skal nu have ryddet lokalerne inden den 1. april Der ligger ikke tilbud om et andet kommunalt lokale. RIU arbejder pt. selv på at finde en løsning omkring opbevaring af alt vores grej, indbo samt for fremtidig mødeafholdelse mv. Udbygningen af Roskilde Hallerne. Den politiske beslutning om en udvidelse af Roskilde Hallerne er taget tilbage i 2009 og processen er i gang og kører efter den afstukne plan med en enkelt lille ændring, at planlægning og byggeri af

4 økonomiske årsager skal strækkes ud over 4 år mod tidligere 3 år. Dette bevirker en færdiggørelse i starten af Lokalplanen er på plads og materialet til udbud af opgaven er ved at være færdiggjort. RIU formanden har fået sæde i et udvalg omkring byggeriet, men møderne er få og informationen via denne kanal er ringe. Hvor stor brugernes indflydelse på projektet er lige nu og her, er der nok delte meninger omkring, men RIU mener ikke at den lige pt. er ret stor. Idrætsfacilitetspuljen Puljen med det nye navn hed tidligere 3. mio. kroners puljen til renovering og udbygning af idrætsanlæg og på budgettet aftalt i 2010 er der nu meget glædeligt hele 3.5 mio. kroner i denne pulje til brug i Puljen har nu 2 ansøgningsfrister 15. januar og 1. august. Alle godkendte folkeoplysende foreninger og brugerråd i kommunale faciliteter kan ansøge puljen om tilskud. Der kan søges om tilskud til renovering og udbygning af eksisterende idrætsfaciliteter og etablering af nye mindre idrætsfaciliteter. Kultur- & Idrætsudvalget behandler ansøgningerne på deres møder i marts og september. Efterhånden har klubberne fået øjnene op for mulighederne i denne pulje for at kunne få gennemført nogle af de ombygninger og renoveringer, som man ellers ikke ville kunne finde penge til, hvis ikke muligheden her forelå. Dog er det sådan, at selvom der kommer flere og flere ansøgninger, vil der fortsat være plads til mange flere ansøgninger til puljen, idet en del af de ansøgninger der indkommer til kommunen rent faktisk ikke kan indgå i vurderingen omkring puljen, da man fra klubbernes side ansøger om tilskud til formål som ikke opfyldes af denne pulje. Mest drejer det sig om ansøgninger om tilskud til inventar og rekvisitter, som ikke kan opfyldes. Udover dette ydes der ikke tilskud til faciliteter med et kommercielt sigte, renovering af lejemål der ydes lokaletilskud til samt allerede igangsatte byggerier og renoveringer. RIU har gjort klart, at vi ikke finder det rimeligt, at der nu også kommer ansøgninger fra lederne af kommunens svømmehaller på rimelige store beløb til renovering af tekniske installationer i svømmehallerne. Hvis nogen herfra skal ansøge puljen må det være brugerrådet for svømmehaller-ne og vedligeholdelse af tekniske installationer disse steder bør klart henlægges under driftsudgifterne. Hvis ikke vil puljen hurtigt få ben at gå på. Lige nu og her arbejder puljen bl.a. med realisering af projekter omkring kunstgræsbane i Spraglehøj, udvidelse af Viby Idrætscenter og klubhus til Svogerslev Boldklub samt en stor del mindre projekter med renovering af idrætsfaciliteter rundt omkring i kommunen. Indstillingerne til udlodning forår 2011 er foretaget af idrætsforvaltningen med RIU med på råd. Helt enige var vi ikke, men politikerne i Kultur- & Idrætsudvalget afgør på deres martsmøde fordelingen. Darup Idrætscenter contra Urban Zone Tilbage i 2008 deltog RIU formanden i nogle såkaldte workshops omkring den fremtidige anvendelse af råstof- og festivalområdet syd for Roskilde. Her var ideerne mange og en flytning af Darup 4

5 Idrætscenter ikke nogen bombe for idrætten, idet alle vel allerede dengang var enige om, at idrætscentret ikke henlå optimalt i forhold til tilgængelighed med offentlige transportmidler eller til fod eller på cykel. På et tidspunkt hvor sommerferien var på vej til at slå helt igennem udsendte Planafdelingen en invitation (dateret 21. juni 2010.) til et Cafemøde den 29. juni Altså 8 dage fra brevdato til mødedato. Det kan virke på grænsen til arrogant overfor områdets brugere, beboere og erhvervsdrivende at indbyde til så vigtigt et møde med så ultrakort tidsrum. Resultatet var næsten forudsigeligt kun ca. 20 personer mødte op og heraf kun repræsentanter for 4 idrætsklubber og heraf igen kun repræsentanter for 3 klubber som anvender idrætscentret i dag. Mødets afvikling, som vel nærmest må betegnes som kaotisk, var vel også forudsigeligt med invitation af en erhvervsdrivende og øvrige beboere fra det område ved Køgevej kaldt Urban Zone, som havde måttet læse i avisen at Roskilde Kommune mod deres vilje ønskede at omdanne deres lokalområde til en aktivitetszone. På mødet blev præsenteret et forslag til en flytning af kommunens centrale udendørsanlæg til en såkaldt Urban Zone ved Køgevej og med fælles anvendelse af bygninger sammen med festival, dyrskue m.fl. Tanken om fælles benyttelse af områdets bygninger til alle aktiviteter på den fremtidige dyrskue/festivalplads kunne i første omgang virke lidt anstrengt. Det ses ikke at være et problem, at idrætten aflyses på området for afvikling af et årligt dyrskue og en årlig festival, men der blev præsenteret forslag om en fremtidig større anvendelse af hele området. Dette kunne godt tænkes som værende et problem for idrættens aktiviteter omkring et sådan fælles område. Efterfølgende var der høringsperiode for forslaget med igen ultrakort frist senest den 05. juli 2010 midt i sommerferien og festivalperioden, igen en arrogant indstilling til et ønske om at få input fra borgerne/brugerne. RIU har deltaget i alle møderne og indgivet høringsvarm samt har igennem hele processen erklæret sig indforstået med en flytning af idrætscentret for at give plads til grusgravning under nuværende idræts områder. Dog er der selvfølgelig sammen med idrættens brugere gjort opmærksom på de problemstillinger eller udfordringer der kunne være ved en placering i denne aktivitetszone sammen med øvrige brugere af dyrskue- og festivalplads. Det har også været vigtigt for idrætten, at arealet for idrætten ikke blev mindre end det der anvendes dag, samt at der ikke lukkes af for fremtidige udvidelser af området i takt med udviklingen af idrættens aktiviteter. Den korte version af en foreløbig afslutning på denne proces med en flytning af Darup Idrætscenter kom byrådet selv med sidst på året, hvor man besluttede sig for at udskyde flytningen i ikke under 10 år. Planerne anses dog ikke for helt døde endnu, idet Roskilde Festival forståeligt nok gerne ser udviklingen fortsat hurtigst muligt, så det ikke i løbet af nogle år bliver umuligt at afvikle byens musikfestival grundet grusgravning på de nuværende festivalområde. RIU holder tæt kontakt med interessenterne i området i også tiden fremover. 5

6 6 Roskilde Idræts Union og lederuddannelsen Efter afviklingen af Lederakademiet i 2009 skulle 2010 anvendes til at finde og udtænke en videreførelse af dette forløb. Allerede tidligt på året blev klubberne tilbudt at indstille kandidater til gratis deltagelse på en DIF lederuddannelse - DIF Masterclass for unge trænere, men ingen af klubberne fandt anledning til at give en tilbagemelding med emner. Der arbejdes fortsat på etablering af en eller form for lederuddannelse i 2011, og der er lige nu og her ved at blive lagt sidste hånd på et oplæg for en afvikling i efteråret. RIU satser mellem kr. på dette forløb. Nærmere følger senere. Der er fortsat visse problemstillinger med at opnå tilskud fra Roskilde Kommune til uddannelse af lederne i klubberne der ikke har børn og unge under de 25 år, idet dette uddannelsestilskud hører under aktivitetstilskud til klubberne. Hvor mange af klubberne med børn og unge der får andel i dette uddannelsestilskud vides ikke, men skønnet er det ikke mange. Idrætsfesten og Børneidrætsfesten. Igen lykkedes det at fylde sal A i Roskilde Kongres- & Idrætscenter med glade mennesker omkring årets hædring af de mange dygtige aktive idrætsudøvere. Fredagens arrangement har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger omkring og det er vores generelle indtryk, at de små 400 deltagere i salen alle havde en god og underholdende aften. Der var denne gang rigtig mange der skulle hædres på scenen, idet ca. 110 skulle forbi borgmesteren og modtage et håndtryk og en fortjent erindringsgave fra Roskilde Kommune. Det var rigtig mange håndtryk at planlægge for og programmet var blevet lagt stramt denne gang måske for stramt og for hurtigt ind og ud for idrætsudøverne. Dette har vi nu lært lidt af. Igen en stor tak til vores 3 medarrangører Roskilde Kongres- & Idrætscenter, Roskilde Festival og Roskilde Kommune samt alle vores andre trofaste bidragsydere der alle er med til at gøre det muligt at afvikle dette arrangement år efter år. Næste år vil vi gerne have de sidste 100 på plads i salen, så vi kan melde alt udsolgt til denne festlige idrætsaften. Børneidrætsfesten lørdag formiddag blev ikke afviklet med helt den samme succes. Der var alt for få gæster i salen med de ca. 200 tilmeldte og kun ca. 175 fremmødte. Vi var heller ikke så heldige med indhold og kvalitet af underholdning i år. Men alt i alt er konklusionen, at skal denne dag for børnene mellem 6-12 år bestå også udi fremtiden, skal opbakningen fra klubberne være meget større. Der er ingen udgifter for klubberne, men alligevel ender vi fortsat på et deltagerantal langt under det ønskelige nu her ved nr. 3 arrangement i rækken. Det er svært at holde gejsten oppe for afvikling af arrangementer, som kun få ønsker at deltage i. RIU bestyrelsen vil i årets løb vurdere mulighederne for dette lørdags arrangements fremtid under nuværende former..

7 RIU deltagelse i foreninger, udvalg og bestyrelser Vi har fortsat et medlemskab af Roskilde Erhverv, Havneforum samt et sponsormedlemskab i Elitesport Roskilde. RIU har 2 bestyrelsespladser i ESR, og disse har i årets løb været besat med Per Birkedal fra KFUM.s Boldklub og Thomas Ebert fra Hellas Roskilde. RIU har fortsat bestyrelsesposter i Selskabet bag Roskilde Hallerne og fonden bag Roskilde Vandrehjem. Begge steder sidder RIU formand Ove Pedersen som næstformand. RIU er fortsat deltager i samarbejdsudvalget omkring foreningernes deltagelse på Roskilde Festival med Connie Michelsen fra Gundsølille S G & IF og Per Birkedal fra KFUM.s Boldklub Roskilde. Næstformand Hans Brandenborg, Viby IF har siddet i priskomiteen for Roskilde Kommunes idrætspris, og formand Ove Pedersen har deltaget i samarbejdsgruppen omkring Erhvervs- og Kulturforum indtil denne blev nedlagt i årets løb. Komiteen i Nordea omkring valget af årets idrætsklub har haft Ove Pedersen som deltager. I det kommunale Elite Idræts Råd er Ove Pedersen udtrådt og erstattet af Per Birkedal. Hos Danmarks Idrætsforbund er Ove Pedersen repræsentant i den regionale Idrætsråds gruppe, og han var herfor også repræsentant og deltager ved DIF.s store kongres i Brøndby Hallen. I Roskilde Kommunes Folkeoplysningsudvalg har i John Jacobsen fra KFUM fodbold og Sonny Hansen fra JGI været idrættens repræsentanter. John fortsat som formand for udvalget. Afslutning Her til sidst skal der lyde en stor tak til den del af Roskilde Kommunes politikere og forvaltningsfolk som i årets løb har været medvirkende til at der blev holdt gang i den lokale idræt. Tak til personalet rundt om i de forskellige idrætslokaliteter i Roskilde tak for Jeres store indsats med at få det hele til at hænge sammen og afviklet. En stor tak til Marianne Hansen og hendes kollegaer i Roskilde Hallerne, som i det daglige varetager vores administration til vores store tilfredshed. Tak til den lokale presse for et godt samarbejde og for at man har interesseret sig for idrættens forhold på godt og ondt. Sidst men ikke mindst en stor tak til bestyrelseskollegaerne i RIU bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år, som igen har budt på mange udfordringer for en bestyrelse valgt blandt frivillige og meget travle idrætsledere. Repræsentantskabsmødet afholdes: tirsdag den 8. marts 2011 kl Roskilde Kongres- & Idrætscenter Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Husk at møde op og vær med til at præge udviklingen indenfor idrætten. ROSKILDE IDRÆTS UNION 7 formand

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent.

Referat af repræsentantskabsmode 2009. 1. Valg af dirigent og protokolfører Kurt Serup blev valgt til dirigent og Carsten Nielsen som referent. Himmelev-Veddelev Roskilde Idræts Unions Repræsentantskab Referat af repræsentantskabsmode 2009 Repræsentantskabsmødet blev afholdt tirsdag den 10. marts 2009 i Roskilde-Hallerne. bød velkommen her til

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude

Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Indledningen: Vi må bruge tiden som et redskab, ikke som en sovepude Der er gået mange timer siden sidst. Tid og timer på banen, på cyklen i kajakken i bilen og i omklædningsrummet. Tid og timer til træning,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring. 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Dagsorden Forslag til vedtægtsændring 2. Indledning 3. Generelle betragtninger Danmarks bedste Idrætskommune 4. SIFAs administration 5. TV BINGO m.v. 6. Årets aktiviteter 100 års

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14

FIG Beretning 2013/14. Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe Beretning 2013/14 1 31. marts 2014 Bestyrelsens Beretning 2013/14 Indholdsfortegnelse: Resumé... side 2 Status på medlemsforeninger og medlemmer i Gladsaxe... side 4 Sekretariat

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MAJ 2007 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde side 1-2 Bo42 s Hjemmeside side 3-4 Fælles Boligportal

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7. Idrætsfremme FARUM-KOMMISSIONEN Bind 7 Idrætsfremme Bind 7 Idrætsfremme Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år

Tune Idrætsforening. 20. juni 1924-1999. 75 år Tune Idrætsforening 20. juni 1924-1999 75 år 1 Hovedformanden har ordet... Tune Idrætsforening er en stor flerstrenget idrætsforening med 11 aktive afdelinger og 2800 medlemmer, fordelt på alle aldersgrupper

Læs mere

A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler

A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE. Mandag, den 6. december 2010. Valby Hallernes mødelokaler A R B E J D E R I D R Æ T S F O R B U N D REGION HOVEDSTADEN FODBOLDMØDE Mandag, den 6. december 2010. i Valby Hallernes mødelokaler Leverandør af Futsal bolde til DAI s Futsal turnering 2 Indholds fortegnelse

Læs mere

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld

HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010. Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld HSU Nyhedsmagasin nr. 4 - november 2010 Philip fra Helsingør Badminton Klub blev kåret til Årets Træner af DGI Når tårer er af guld Idrættens ildsjæle er hverdagens helte Af Peter Poulsen Formand for HSU

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Himmelev-Veddelev Boldklub.

Himmelev-Veddelev Boldklub. Himmelev-Veddelev Boldklub. Ordinær Generalforsamling : Himmelev den. 31.1.2012. Tid og sted : Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 19,00 Herregårdsvej 46 i klubhuset. Dagsorden : 1. Generalforsamlingen åbnes.

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere