Udvalget for Erhverv og Kultur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Uwe Jessen forlod mødet kl. 18:40 og deltog ikke i behandlingen af punkterne 516, 517 og 518

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 510. Til efterretning Til orientering Budget : Udmøntning Vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune Haderslev Idrætscenter: Ny styreform Kultur & Fritidspolitik Tørning Mølle: Visioner for fremtiden Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIHAJP / 06/17018 Sagsfremstilling Forsknings- og Innovationsstyrelsen - to nye innovationsstrategier for danske virksomheder. DI s vækstplan for Danmark. SønderjyskE Magasinet. Ny Viden - nr. 10 Oktober Taget til efterretning Til orientering DIHAJP / 06/17018 Møde afholdt mellem Erhvervs- og Kulturservice v/willy Feddersen og Bane Danmark for at få klarlagt muligheden for fremtidig anvendelse af Haderslev-Vojens banen. Ansøgning om deltagelse i Interreg projekt "Vital Historic Towns" ikke imødekommet. Evaluering af Kulturfestival 2008 er gennemført. Fastlæggelse af tema for Kulturfestival 2009.

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Budget : Udmøntning DIBITW / 08/6364 Sagsfremstilling Det vedtagne budget indeholder en reduktion af servicerammen på 3,3 mio. kr. i I 2010 er reduktionen 3,8 mio. kr., og fra 2011 er der tale om en udvidelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. På anlægssiden er der i 2009 afsat 11,3 mio. kr. I 2010 er rammen på 4,3 mio. kr. I de efterfølgende år er rammen på 1,3 mio. kr. De vedtagne reduktioner, udvidelser og omstillinger fremgår af medsendte oversigt. Af samme oversigt fremgår, hvilke initiativer, der skal tages i forbindelse med udmøntningen af budgettet. Her skal følgende nævnes: Bestyrelsen for Haderslev Kommunale Musikskole anmodes om at fremsende alternativ forslag til udmøntning af den vedtagne tilpasning - anmodningen sker efter ønske fra bestyrelsen. Haderslev Bibliotekerne anmodes om at fremsende alternativ forslag til udmøntning af den vedtagne tilpasning - anmodningen sker efter ønske fra ledelsen. Folkeoplysningsudvalget anmodes om at udmønte besparelsen på området - Udvalget for Erhverv og Kultur har peget på en række muligheder. Haderslev Bibliotekerne anmodes om at undersøge mulighederne for alternativ tilrettelæggelse af lydavisen med henblik på iværksættelse fra Erhvervs- og Kulturservice udarbejder forslag til udmøntning af landdistriktspuljen. Efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur sendes forslaget til høring i Haderslev Landdistrikter. Bilag Udmøntningsoversigt (622841) Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at budget udmøntes som beskrevet i medsendte bilag.

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 837 Godkendt Vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune. DIMONP / 08/32825 Sagsfremstilling På opfordring af Udvalget for Erhverv og Kultur er udvalgsmødet den 27. oktober 2008 tematiseret med vandsport som omdrejningspunkt. Mødets formål er at præsentere vandsporten i Haderslev Kommune, samt afdække eventuelle ønsker/ behov for videre udvikling af vandsporten. Følgende afholder oplæg på udvalgsmødet: Dansk Forening for Rosport ved breddekonsulent Kristine Bjerager Madsen og Bjørn Hasløv om hvor står vi nu (nationalt og regionalt), samt fremtidsperspektiverne for vandsporten i Haderslev Kommune. Dansk Kano og Kajak forbund ved Jan Darfelt om hvor står vi nu (nationalt og regionalt), samt fremtidsperspektiverne for vandsporten i Haderslev Kommune. Foreningerne i Haderslev Kommune om udbygningen af vandsportsaktiviteterne. Haderslev Kajakklub v. Michael Starman og Kim Hansen Haderslev Roklub v. Hans Jørgen Suadicani Deutscher Ruderverein Hadersleben v. Kenneth Drexel Haderslev Søsportscenter v. Jørgen Schulz Herefter vil der være mulighed for at diskutere de forskellige oplæg i plenum. Økonomiske forhold Haderslev Kommune støtter vandsportsforeningerne via Folkeoplysningsloven - dels som medlemstilskud, træner/ lederuddannelse og lokaletilskud dels som et direkte tilskud til den selvejende institution Haderslev Søsportscenter. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. oktober Informationsmødet skal skabe baggrund for en stillingtagen til vandsportsaktiviteterne i Haderslev Kommune.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 838 Tovholder/informationsansvarlig Idrætskonsulent Morten Nørby Poulsen Bilag Bilag A RE: Møde den 7. oktober 2008 angående vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune. - Projektudkast-Regattabane doc (623888) Bilag B Haderslev Kajakklub - møde med Haderslev Kommune d. 27. oktober Kommunemøde_Haderslev_Kajakklub.pdf (623881) Bilag C Haderslev Kajakklub - møde med Haderslev Kommune d. 27. oktober Haderslev_Kajakklub.doc (623873) Bilag D Haderslev Kajakklub - Vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune (623582) Bilag E Hermed Data vedr. Haderslev Roklub - stamoplysninger til møde med kommunens udvalg..doc (623565) Bilag F Møde den 27. oktober 2008 angående vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune. - Vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune - Profil DRH-NRK.doc (624015) Bilag G Møllestrømmen vest.dwg PLAN.pdf (625314) Bilag H Møllestrømmen vest.dwg OPSTALT.pdf (625312) Bilag I Billede 4 (625310) Bilag J Billede 3 (625308) Bilag K Billede 2 (625307) Bilag L Billede 1 (625305) Bilag M Projektoplæg til Kajakpolobane doc (625304) Bilag N projekt tegninger pdf (625303)

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 839 Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at de forskellige oplæg tages til efterretning og danner grundlag for et videre arbejde om vandsportsaktiviteterne i Haderslev Kommune, og at ønsker om renovering og nyanlæg prioriteres og indarbejdes i forslag til budget for Oplæggene danner grundlag for det videre arbejde med vandsportsaktiviteter i Haderslev Kommune. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder forslag til kommissorium. Kommissoriet omhandler organisering, perspektivplan og særlige indsatsområder i forhold til Idrætspolitikken og Kultur & Fritidspolitikken. Arbejdsgruppens medlemmer sammensættes af personer fra udvalget, Erhvervs- og Kulturservice og medlemmer fra eksterne fora Haderslev Idrætscenter: Ny styreform DIJSME / 06/14180 Sagsfremstilling På baggrund af de seneste drøftelser med brugerne af Haderslev Idrætscenter har Erhvervs- og Kulturservice udarbejdet et oplæg til drøftelse af ny styreform for Haderslev Idrætscenter. Oplægget tager udgangspunkt i, at Haderslev Kommune dels ønsker at fastholde den decentrale ledelse, dels vil tilrettelægge en model, der sikrer reel lokal indflydelse på Haderslev Idrætscenters drift og udvikling. Haderslev Idrætscenter skal således drives på samme måde som Haderslev Kommunes øvrige institutioner kommunale og selvejende. Procedure Forslaget drøftes med henblik på fremsendelse til Haderslev Idrætscenters Forretningsudvalg og Centerråd. Det er intentionen, at en ny styreform kan træde i kraft pr. 1. januar Tovholder/informationsansvarlig Willy Feddersen.

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 840 Bilag Vedtægt (625245) Forslag til ny styreform - ajourført efter høring (625737) FU s svar vedr. oplæg til ny styreform (601978) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at forslaget drøftes med henblik på fremsendelse til Haderslev Idrætscenters Forretningsudvalg og Centerråd. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Ella Skjellerup Drøftet. Der gøres opmærksom på de ændringer, der er sket for området, siden udviklingsplanen blev udarbejdet 11. oktober Fremsendes til behandling som indstillet. Supplerende sagsfremstilling til Forretningsudvalget for Haderslev Idrætscenter behandlede på sit møde tirsdag den 16. september 2008 oplægget til ny styreform i Haderslev Idrætscenter. Forretningsudvalgsmødet har fremsendt følgende kommentarer: Oplægget bakkes op og der ønskes en hurtig ikrafttræden som beskrevet i oplægget. Valgbare til bestyrelsen bør være repræsentanter fra brugere af Haderslev Idrætscenters faciliteter ude og inde. Bestyrelsen bør sammensættes af 7 personer: 4 valgt af repræsentantskabet heraf 1 fra skolerne Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt de 4 valgt af repræsentantskabet. Forretningsudvalget tilkendegiver, at oplægget fuldt ud imødekommer Forretningsudvalgets ønsker om en ny styreform i Haderslev Idrætscenter med en bestyrelse, der besidder større kompetencer. Forretningsudvalget har gennemført høring i hele Centerrådet. Erhvervs- og Kulturservice har udarbejdet forslag til vedtægter for repræsentantskab og bestyrelse. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forretningsudvalgets forslag til ændringer imødekommes, at medsendte forslag til vedtægter godkendes, og at den nye styreform træder i kraft pr. 1. januar 2009.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 841 Godkendt med følgende ændringer af medsendte vedtægter: I 2 ændres formålsparagraffen til: Haderslev Idrætscenters formål er at drive og udvikle faciliteter til idræt, bevægelse, kultur og oplevelser under hensyntagen til de af Haderslev Kommune vedtagne politikker. I 4 under repræsentantskabet anføres, at repræsentantskabet mødes som minimum en gang årligt (ordinært repræsentantskabsmøde) inden udgangen af maj Kultur & Fritidspolitik DILIJO / 08/4343 Sagsfremstilling Erhvervs- og Kulturservice/ Kultur og Fritid har i løbet af 2008 arbejdet med formuleringen af en kultur- og fritidspolitik for Haderslev Kommune. Efter det indledende møde den 8. maj med oplæg fra Steffen Gulmann blev der nedsat seks fokusgrupper: Teater, Musik, Kunst, Museer, Arkiver og Kulturarv, Fritid, og en visionsgruppe. Resultatet af de seks gruppers arbejde blev fremsendt til Kultur & Fritid den 1. september. Den 4. september mødtes grupperne med Steffen Gulmann og Kultur & Fritid til sparring og debat. Resultatet heraf er nu sammenskrevet i et oplæg, der suppleres med et statusbilag og et bilag med fokusgruppernes arbejde. Efter udvalgets behandling af forslaget, vil det blive bearbejdet, sådan at det kan sendes i høring. Den fremadrettede proces med Kultur & Fritidspolitikken er ændret i forhold til den oprindelige tidsplan.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 842 Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. oktober 2008 og den 10. november 2008 Forventes sendt i høring i perioden 27. november til 31. december Endelig politisk godkendelse i januar Tovholder/informationsansvarlig Kultur- og fritidschef Jørn Mejer Bilag Forslag til kultur- og fritidspolitik (625005) Sammenskrivning (611888) Indstilling Erhvervs- & Kulturservice indstiller, at udvalget kommer med kommenterer til oplægget, som herefter bearbejdes yderligere inden udsendelse i høring. Punktet genoptages på udvalgsmødet den 10. november Tørning Mølle: Visioner for fremtiden DITHLA / 08/31834 Sagsfremstilling Udvalget for Erhverv og Kultur afholdt den 11. august 2008 møde med repræsentanter fra den selvejende institution Tørning Mølle. Udvalget besigtigede det igangværende byggeri, og vedtog efterfølgende at igangsætte et udviklingsarbejde vedrørende Tørning Mølle, Christiansdal og Haderslev- Vojens Tunneldal. Udviklingsarbejdet skulle koncentreres i en projektgruppe med repræsentanter fra relevante fora. Gruppen har indtil videre vægtet arbejdet med organisationsændring, aktivitetsindhold og økonomi, og forventer at fortsætte arbejdet i februar 2009 med et udviklingsseminar på Tørning Mølle. De væsentligste ændringer i organisationen omhandler en nærmere definering af interessenterne omkring Tørning Mølle og sammensætningen af en ny bestyrelse, hvilket fremgår af den reviderede fundats.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 843 Gruppen fremlægger med diverse bilag det foreløbige resultat af arbejdet. Økonomiske forhold Tørning Mølle har den 29. maj 2008 fremsendt oplæg til fremtidig driftsbudget, og har under projektarbejdet fremsendt revideret forslag til budget 2009 for den selvejende institution. Heraf indgår som forudsætning et driftstilskud på kr. fra Haderslev Kommune. Haderslev Kommune har i eksisterende budget for 2009 afsat kr. til driften af Tørning Mølle. Budgettet for drift af "Møllerens hus" udgør i 2009 desuden kr. Med forslaget om en ny konstruktion for Tørning Mølle foreslås det at sammenlægge budgetterne, og overlade driften af "Møllerens hus" til den nye selvejende institution. Tilskuddet fra Haderslev Kommune til Tørning Mølle i 2009 foreslås derfor at udgøre kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 27. oktober Videresendes til Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Thor Lange og Jørn Mejer Bilag Tørning Mølle: Resultat af projektgruppens arbejde sept. - okt (610707) Budgetforslag endelig version (621953) Indstilling Erhvervs- og kulturservice indstiller, at projektgruppens arbejde tages til efterretning, at forslag til ny organisation og vedtægter fremsendes til økonomiudvalg og byråd med anbefaling, og at eksisterende budgetter for samarbejdet med Tørning Mølle og "Møllerens Hus" sammenlægges og overføres til den selvejende institution.

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 844 Udvalget for Erhverv og Kultur anerkender det arbejde, som arbejdsgruppen har gennemført. Udvalget godkender, at de eksisterende budgetter for samarbejdet med Tørning Mølle og Møllerens Hus sammenlægges og overføres til den selvejende institution. Forslag til ny organisering og fastlæggelse af vedtægter afventer afholdelse af udviklingsseminar februar Eventuelt DIHAJP / 06/17018 Ingen punkter under eventuelt.

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 845 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 16. juni 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Indkaldte: Gitte Schilkowski pkt. 1 kl. 14.00 Britta Rasmussen pkt. 1 kl. 14.30 (ca.) Torben Holm pkt. 1 kl. 14.50 (ca.)

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 28. februar 2011 Referat mandag den 28. februar 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Bjørn Lykke Sørensen (C) Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...6 3. KB -

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 22. november 2011. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat tirsdag den 22. november 2011 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Årligt møde mellem Hovedudvalget og...4 4. ØU

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 02. april 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Særordninger indenfor folkeoplysende foreninger 224 002. Analyse af Vesthimmerlands Kommunes

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT

Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Kultur- og udviklingsudvalget REFERAT Sted: Udviklingsdirektørens kontor Dato: Mandag den 8. april 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 16:10 Medlemmer: Lars Møller (A) Eigil Henriksen (V) Kirsten Jensen (V)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Referat Kulturgruppen

Referat Kulturgruppen Referat Kulturgruppen Dato 26. februar 2015 Tidspunkt 16:00 Sted Holbækvej 141 b, Kalundborg Til stede Willy Lisby, Jimmy Sørensen, Torben Toft Andersen, Søren Bo Hansen, Erik Winther, Torben Lollike,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen

Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen, Else Theill Sørensen MØDESTED: MØDEDATO: Repræsentationslokale 08-01-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 12.30 16.15 Deltagere: Gert R. Jepsen, Arne Bisgård, Jan D. Andersen,

Læs mere