Lejeaftale. Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense. Dato: 20. juni HAR/GAN. Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeaftale. Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense. Dato: 20. juni 2008 36-3204 HAR/GAN. Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K"

Transkript

1 Vimmelskaftet 47 DK-1161 København K Dato: 20. juni 2008 J.nr.: HAR/GAN Telefon: Telefax: Projekt musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense Lejeaftale Certificeret efter DS/EN ISO 9001

2 2 Indholdsfortegnelse 1. AFTALENS PARTER DET LEJEDE Beliggenhed og udformning Parkeringspladser Det lejedes udstrækning DET LEJEDES BENYTTELSE Formål Udlejning til andre lejere, definition af brugere Ansvar for anvendelsen Hensynsfuld optræden Lejers ejendele Husorden Udlejers ansvar for skader LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR Ibrugtagningsdagen Opsigelse og varsel LEJENS STØRRELSE OG REGULERING Årlig leje Indeksregulering af lejen Regulering til markedsleje SKATTER OG AFGIFTER Skatter og afgifter m.v Fordeling mellem flere lejere VARME OG VARMT VAND Levering Forbrugsregnskabet Regnskabsperioden Fordeling af udgifter Acontobidrag EL OG VAND VEDLIGEHOLDELSE Indvendig vedligeholdelse Besigtigelse af det lejede Udvendig vedligeholdelse mv RENHOLDELSE OG RENOVATION... 13

3 Fælles- og udenomsarealer Vedligeholdelsesstand Affald FORDELING AF OMKOSTNINGER PÅ FÆLLESAREALER Fællesarealer FORANDRINGER AF DET LEJEDE Samtykke Overholdelse af regulering mv Arbejdernes udførelse Udlejers ændringer SKILTNING Aftale om skiltning, fælles skiltning Myndighedsgodkendelse FORSIKRINGER Udlejer Lejer LEJEMÅLETS OVERTAGELSE OG AFLEVERING Lejemålets stand ved overtagelse. Lejers misligholdelsesbeføjelser Fraflytning Istandsættelsesarbejder Fraflytningsrapport mv Fraflytningsstand Leje i istandsættelsesperiode Aflevering af nøgler Skiltning med ledigt lejemål AFSTÅELSE OG GENINDTRÆDEN Afståelse og ændring af organisation FREMLEJE Vilkår for fremleje MOMSREGISTRERING TINGLYSNING Tinglysning og respekt af byrder og hæftelser Aflysning Omkostninger til tinglysning/aflysning TVISTER LEJEMÅLETS UNDERGANG, HERUNDER VED BRAND SUPPLERENDE AFTALER BILAG UNDERSKRIFTER... 20

4 4 1. AFTALENS PARTER Det Fynske Musikkonservatorium Islandsgade Odense C (kaldet lejer) og (kaldet udlejer) har som led i projekt "musik- og teaterhus" indgået nærværende lejeaftale, der supplerer den samarbejdsaftale, parterne samtidig har indgået. 2. DET LEJEDE 2.1 Beliggenhed og udformning Det lejede er beliggende som en del af det nye musik- og teaterhus og musikkonservatorium i Odense, hvilket i henhold til særskilt aftale er under opførelse. Det lejede skal udformes og indrettes i overensstemmelse med bilag 1, jf. pkt. 23. Udlejer er således i forhold til lejer forpligtet til at stille lejemålet til rådighed for lejer på ibrugtagningsdagen, færdigopført og færdigindrettet i overensstemmelse med bilag Parkeringspladser Lejer råder over 10 bilparkeringspladser i tilknytning til lejemålet. Lejer har option på at råde over op til yderligere 10 bilparkeringspladser. Optionen kan udnyttes med 3 måneders varsel til overtagelse, når pladserne kan frigøres fra aftaler med tredje mand, idet lejer med det anførte varsel ligeledes løbende kan justere antallet mellem pladser (når de i ovennævnte afsnit anførte 10 pladser medregnes). Vælger

5 5 lejer at udnytte optionen, skal lejer betale særskilt for de yderligere p-pladser på markedsvilkår. I den midlertidige periode, hvor der bygges på musik- og teaterhuset, skal lejer tåle, at p-pladser stilles til rådighed et andet sted midlertidigt. Udlejer indretter 150 cykelparkeringspladser i p-kælderen eller et andet egnet sted efter udlejers valg, der ved skiltning er forbeholdt personer med ærinde hos lejer. Ved egnet sted forstås et sted, hvor lejers medarbejdere kan komme til og fra uhindret og i nærheden af deres arbejdsplads. 2.3 Det lejedes udstrækning Det lejede omfatter rum, ydelser og funktioner som specificeret i Odense Kommunes tilbudsgrundlag af 19. november 2007, korrigeret ved revideret rumoversigt af 14. februar 2008 samt udlejers tilbud af 3. marts 2008 med præcisering af 2. april DET LEJEDES BENYTTELSE 3.1 Formål Det lejede skal benyttes til musikkonservatorium eller andre offentlige formål, der ligger inden for anvendelsesbestemmelsen i lokalplanen for området og har en naturlig sammenhæng med lejers virksomhed. Lejemålet må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til andet formål, det være sig helt eller delvis. Lejer vil ikke udnytte brugsretten til formål, der konkurrerer med udlejers egen kommercielle anvendelse af det lejede. Lejer fraskriver sig ikke retten til ved enkelte lejligheder at arrangere indtægtsgivende, ikke-kommercielle arrangementer, men afstår fra at drive virksomhed, der er i konkurrence med udlejer. 3.2 Udlejning til andre lejere, definition af brugere Udlejer er berettiget til at udleje andre lokaler i ejendommen.

6 6 Juridiske og fysiske personer, der bruger andre lokaler i ejendommen (uanset om det sker på lejebasis eller på andet grundlag), kaldes i denne aftale som en samlebetegnelse for brugere. Det kan fx være udlejer selv eller selskaber, som er søster-, datter- eller moderselskaber til udlejer. Det kan også være andre, herunder Odense Kommune. Det understreges, at denne aftale ikke pålægger pligter eller tillægger rettigheder til andre end lejer og udlejer. I det omfang lejer stiller huset til rådighed for andre, skal lejer sikre at disse overholder forpligtelserne i denne aftale. 3.3 Ansvar for anvendelsen Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug og den aftalte anvendelse af det lejede er i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, herunder med hensyn til miljø og arbejdsmiljø samt de på ejendommen tinglyste servitutter og lokalplanen for området. Lejer skal i lejemålets løbetid omgås det lejede forsvarligt og er forpligtet til at afholde alle udgifter vedrørende skader på det lejede eller ejendommen i øvrigt, som forvoldes af lejer, lejers personale, studerende eller andre personer, som lejeren har givet adgang til det lejede. Udlejer afholder dog udgifter til skader, som måtte opstå på fællesarealer, medmindre disse skader bevisligt kan henføres til lejer. 3.4 Hensynsfuld optræden Lejer er forpligtet til at tage almindeligt hensyn til brugere af ejendommen. Udlejer er forpligtet til at sikre, at brugere af ejendommen udviser samme hensyn over for lejer. På udlejers foranledning afholdes koordinerede møder mellem brugere og lejer. 3.5 Lejers ejendele Fællesarealer, fællesrum, interne flugtveje m.v. må ikke anvendes til placering af lejers ejendele uden udlejers tilladelse. Udlejer kan uden ansvar og for lejers regning fjerne uberettiget anbragte genstande.

7 7 3.6 Husorden Udlejer kan i samarbejde med lejer og brugere udarbejde retningslinjer/husorden for ejendommen. Disse/denne må ikke være af et indhold, der forringer lejemålets værdi for lejer, eller i øvrigt være mere indgribende end formålet tilsiger. Udlejer kan dog altid gennemføre retningslinjer/husorden påkrævet af offentlige myndigheder. Såfremt lejer finder, at udlejers oplæg til husorden indeholder byrdefulde bestemmelser, som lejer ikke kan acceptere, kan lejer iværksætte mediation i overensstemmelse med pkt. 20. Såfremt parterne ikke under mediationen opnår enighed, afgøres spørgsmålet om husorden/retningslinjer endeligt af mediator. 3.7 Udlejers ansvar for skader Udlejer kan kun gøres ansvarlig for skader på lejers ejendom (instrumenter, inventar og lignende) som følge af fejl, mangler eller undladelser ved lejemålet, såfremt udlejer i anlægs- eller den efterfølgende driftsperiode har handlet ansvarspådragende. 4. LEJEMÅLETS BEGYNDELSE OG OPHØR 4.1 Ibrugtagningsdagen Ibrugtagningsdagen fremgår af den tids- og aktivitetsplan, der er en del af det samlede tilbudsgrundlag, jf. samarbejdsaftalen, herunder samarbejdsaftalens pkt. 6. Lejer tager gerne imod lejemålet før den i tids- og aktivitetsplanen anførte dato forudset, at det kan ske i juli eller januar. Lejer skal dog varsles med minimum 12 måneders frist, såfremt ibrugtagningstidspunktet fremrykkes. Udlejer har ret til at udskyde ibrugtagningsdagen på vilkår som angivet i samarbejdsaftalens pkt , der tillige finder anvendelse; men det forudsættes, at lejer bliver varslet i god tid og senest 6 måneder inden det aftalte ibrugtagningstidspunkt. Ibrugtagning forudsætter, at lejemålet er fuldt færdigindrettet, at alle ikke-uvæsentlige mangler er afhjulpet, og at byggeriet har fået ibrugtagningstilladelse. Supplerende henvises til vilkårene i samarbejdsaftalens pkt og i DFM's byggeprogram, pkt og , der tillige finder anvendelse.

8 8 Er lejemålet ikke klar til ibrugtagning på den aftalte dato eller den dato, hvortil ibrugtagningsdagen måtte være udskudt i henhold til samarbejdsaftalens pkt , ifalder udlejer en bod pr. påbegyndt måned fra det aftalte ibrugtagningstidspunkt og indtil lejemålet er klar til ibrugtagning den førstkommende 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Hvis fx det aftalte ibrugtagningstidspunkt er 1. december 2011, men lejemålet ikke er klar pr. denne dato, kan lejemålet første gang meldes klar til ibrugtagning pr. 1. januar I så fald skal der betales 1 måneds bod. Hvis lejemålet i det foreliggende eksempel i stedet først er klar til ibrugtagning februar 2012, kan det meldes klar til ibrugtagning pr. 1. april I så fald betales 4 måneders bod. Bodens størrelse afhænger af tidspunktet for udlejers meddelelse om forsinkelse af ibrugtagningsdagen således, at hvis udlejer giver meddelelse: - inden 6 måneder inden det aftalte ibrugtagningstidspunkt betales pr. påbegyndt måned ibrugtagningstidspunktet er overskredet kr excl. moms, - inden 3 måneder inden den aftalte ibrugtagningsdag betales pr. påbegyndt måned ibrugtagningstidspunktet er overskredet kr excl. moms, 4.2 Opsigelse og varsel Lejemålet er gensidigt uopsigeligt i en periode på 25 år fra det faktiske ibrugtagningstidspunkt, hvorefter såvel lejer som udlejer kan opsige lejemålet med 12 måneders varsel til den 1. i en måned. Erhvervslejelovens 14 finder ikke anvendelse i uopsigelighedsperioden, hvorfor den finder anvendelse efter uopsigelighedsperiodens udløb. 5. LEJENS STØRRELSE OG REGULERING 5.1 Årlig leje Den årlige leje er aftalt til kr ,- (prisniveau december 2007), som erlægges kvartalsvis forud hver den 1. i et kvartal. Første leje, der indeksreguleres til indflytningsårets niveau, jf. pkt. 5.2, skal betales pr. det faktiske ibrugtagningstidspunkt. Dertil beta-

9 9 ler lejer særskilt ejendomsskatter og offentlige afgifter og alle offentlige afgifter vedrørende lejemålet, herunder til renovation. Varme, varmt vand, og el betales som anført i pkt. 7 og 8 og lejers andel af driftsudgifter for fællesarealer betales i overensstemmelse med pkt Indeksregulering af lejen Den årlige leje, bortset fra det lejedes andel af skatter og afgifter, reguleres hvert år den 1. januar. I perioden fra 1. januar 2008 til den faktiske ibrugtagningsdag reguleres lejen i overensstemmelse med stigningen i byggeomkostningsindekset med maksimum 4% p.a. Fra lejemålets faktiske ibrugtagning foretages reguleringen i overensstemmelse med nettoprisindekset. Reguleringen sker med den procentvise årlige stigning i indekset fra juli til juli året før dog minimum 2%. Første regulering foretages pr. 1. januar 2008 uanset, at husleje først betales fra ibrugtagning. Såfremt beregning af nettoprisindekset eller byggeomkostningsindekset ophører, eller der sker sådanne ændringer i beregningsmåden, at det bliver uegnet til at tjene som grundlag for lejens fastsættelse, anvendes i stedet et andet egnet og sammenligneligt indeks. 5.3 Regulering til markedsleje Ingen af parterne kan i uopsigelighedsperioden kræve lejen reguleret til markedsleje, jf. erhvervslejelovens 13. Efter udløbet af uopsigelighedsperioden kan begge parter kræve lejen reguleret i såvel opadgående som nedadgående retning, i det omfang lejen afviger væsentligt fra markedslejen, jf. erhvervslejelovens SKATTER OG AFGIFTER 6.1 Skatter og afgifter m.v. De skatter og afgifter, der påhviler ejendommen, betales af lejer ud over lejen.

10 10 Erhvervslejelovens finder anvendelse. 6.2 Fordeling mellem flere lejere Skatter og afgifter, der påhviler lejemål, fordeles forholdsmæssig mellem lejerne efter andelen af ejendommens bruttoetageareal sammenholdt med det lejedes areal og lejers anvendelse af eventuelle fællesarealer. 7. VARME OG VARMT VAND 7.1 Levering Udlejer sørger for levering af varme og varmt vand. Lejer må ikke etablere anden varmeforsyning uden udlejers skriftlige samtykke. Forbrugsregnskabet udarbejdes samlet for lokaler i ejendommen eller for enheder, som har fælles varmeforsyning med denne. Udlejer kan indskrænke eller udvide de enheder, som har fælles varmeforsyning med ejendommen, samt ændre i fordelingen blandt de enheder, som deltager i den fælles varmeforsyning. Udgifter vedrørende fællesarealer deles således, at lejer betaler en andel heraf svarende til det antal kvadratmeter, som lejer råder over i forhold til det samlede bygningsareal. Udlejer er forpligtet til at sørge for, at der stedse er separate målere, således at der i videst muligt omfang kan foretages afregning efter faktisk forbrug. 7.2 Forbrugsregnskabet I forbrugsregnskabet indgår følgende udgifter: Brændsel, herunder el og gas til opvarmning Den samlede udgift til fjernvarme Energimærkning og udarbejdelse af energiplan mv. anslået kr. p.a. Kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg, jf. lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger anslået kr. p.a. Vandforbrug og vandafledningsafgifter i henhold til målt forbrug

11 11 Afskrivning af anskaffelsessummen på varmeanlægget anslået til 5% p.a. af anskaffelsessummen anslået til årligt kr. Varmemester anslået kr. p.a. Specifikationen omfatter ikke udgiftsarter, der ikke er kendt ved denne aftales indgåelse, hvilke udgifter udlejer derfor tillige kan lade indgå i forbrugsregnskabet. 7.3 Regnskabsperioden Endelig opgørelse over forbrugsudgifterne foretages en gang årligt, idet forbrugsregnskabet løber fra 1. januar december. Udlejer kan med 2 ugers skriftligt varsel omlægge forbrugsregnskabsperioden. Omlægningsperioden kan omfatte mere eller mindre end 12 måneder. 7.4 Fordeling af udgifter Forbrugsudgifterne fordeles mellem lejer og brugere indbyrdes dels på grundlag af fordelingsmålere, og dels efter kriterier opstillet af en varmeingeniør udpeget af udlejer, bl.a. under hensyn til areal og værelses- og haneandele. 7.5 Acontobidrag Til dækning af forbrugsudgifterne og andel af omkostninger til fællesareal fastsætter udlejer acontobeløb, som forfalder til betaling samtidig med lejen. Tillægsbetaling vedrørende forbrugsregnskabet forfalder til betaling efter påkrav fra udlejer. 8. EL OG VAND Lejer betaler el og vand direkte til leverandøren i henhold til særskilte målere, eksklusive fælles belysning, herunder i kælder og foyer. 9. VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Indvendig vedligeholdelse Al indvendig vedligeholdelse af lejemålet, herunder fornøden fornyelse, påhviler lejer, der stedse skal omgås det lejede forsvarligt og holde det lejede i god stand.

12 12 Lejers indvendige vedligeholdelsespligt af det lejede omfatter fornøden vedligeholdelse og fornyelse af eksempelvis indvendige overflader og beklædninger på lofter, vægge, døre, vinduer, glas, træværk samt flise-, klinke-, linoleums-, tæppe- eller andre belægninger, hængsler, beslag til vinduer og døre, dørgreb, el-afbrydere, armaturer, herunder pakninger, sanitet, herunder toiletter, vaske, garderobe-, toilet- og køkkeninventar, ventilation og installationer af enhver art, herunder befugtningsanlæg. Vedligeholdelse af øvrige arealer, herunder klimaskærm og vinduer, jf. bilag 1, påhviler udlejer. Det påhviler dog lejer selv at forestå udskiftning af glas i vinduer. Der kan indgås separat aftale mellem lejer og udlejer om, at udlejer mod særskilt betaling udfører lejers vedligeholdelse. Det præciseres, at udlejer skal vedligeholde hele klimaskærmen, det vil sige udvendigt fundament, murværk og tag samt udvendige vedligeholdelsesarealer, udvendigt glas samt andre udvendige installationer. 9.2 Besigtigelse af det lejede Udlejer er berettiget til at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsesforpligtelsen er opfyldt. Konstaterer udlejer, at lejer ikke overholder sine forpligtelser til at holde lejemålet indvendigt vedlige, og bringer lejer ikke efter skriftligt påkrav fra udlejer forholdet i orden inden for en rimelig tid, kan udlejer lade istandsættelse foretage for lejers regning. 9.3 Udvendig vedligeholdelse mv. Den udvendige vedligeholdelse af ejendommens fundamenter, facader, udvendige vinduesrammer, døre, tag eller andet, der kan henføres til ejendommens klimaskærm påhviler udlejer. Ved skader forvoldt af lejer, eller nogen lejer har givet adgang til det lejede, påhviler vedligeholdelsespligten og udbedringsomkostningerne dog lejer.

13 13 Udlejer forestår endvidere vedligeholdelse af fælles bygnings- og udenomsarealer samt bygningsinstallationer. 10. RENHOLDELSE OG RENOVATION 10.1 Fælles- og udenomsarealer Det påhviler udlejer at renholde fælles bygnings- og udenomsarealer, herunder udvendig vinduespudsning, fejning, snerydning, glatførebekæmpelse mv. Hvis udenomsarealerne og dermed vedligeholdelsen heraf overtages af Odense Kommune, bortfalder udlejers forpligtelser i det omfang, at disse overtages af kommunen Vedligeholdelsesstand Det lejede og ejendommens fælles bygnings- og udenomsarealer skal stedse fremstå i pæn og renholdt stand Affald Det påhviler lejer at bortskaffe eget affald. Det er alene tilladt at opstille containere på anviste pladser, som skal være i umiddelbar nærhed af bebyggelsen, som dog skal være fastlagt i fælles aftale mellem lejer og udlejer. 11. FORDELING AF OMKOSTNINGER PÅ FÆLLESAREALER 11.1 Fællesarealer På bilag 1 er markeret, i hvilket omfang lejer har ret til adgang til fællesarealer i ejendommen. Lejer skal ud over lejen betale en andel af de i pkt angivne driftsomkostninger for driften af fællesarealerne. Lejers andel opgøres med udgangspunkt i lejers antal kvadratmeter i forhold til byggeriets samlede antal kvadratmeter, dog således, at der skal ske en regulering, hvis denne fordeling fører til et for Det Fynske Musikkonservatorium urimeligt resultat. Spørgsmålet om fordelingen fører til et urimeligt resultat afgøres i mangel af enighed ved voldgift, jf. pkt. 20.

14 14 Sammen med forbrugsregnskabet aflægger udlejer regnskab for driftsomkostninger for fællesarealer, og der foretages samtidig regulering af indbetalte acontobeløb. 12. FORANDRINGER AF DET LEJEDE 12.1 Samtykke Lejer kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke foretage forandringer eller ombygninger af det lejede, dog kan akustiske reguleringer ske uden udlejers tilladelse Overholdelse af regulering mv. Lejer er ansvarlig for, at eventuelle forandringer eller ombygninger af det lejede udføres i overensstemmelse med lovgivningen, offentlige forskrifter samt eventuelle servitutbestemmelser vedrørende ejendommen Arbejdernes udførelse Såfremt samtykke gives af udlejer, skal arbejderne ske i overensstemmelse med udlejers anvisninger og på grundlag af sædvanligt projektmateriale, der på forhånd skal udleveres til og godkendes af udlejer, forinden forandringen eller ombygningen igangsættes. Lejer har retableringspligt, medmindre dette krav skriftligt er frafaldet af udlejer Udlejers ændringer Uanset den tillagte uopsigelighed har udlejer med et varsel på 6 måneder ret til at foretage sådanne ændringer af bygnings- eller installationsmæssig karakter på fællesarealer, som udlejer skønner hensigtsmæssige af hensyn til de krav, der til enhver tid måtte stilles til et bygningskompleks af den her omhandlede art. Udlejer skal i givet fald udvise størst mulig hensyn til lejers drift og brug af det lejede. Ved varig, væsentlig nedsættelse af det lejedes brugsværdi som følge af udlejers forandring, kan lejer stille krav om forholdsmæssig afslag i lejen, dog ikke såfremt forandringer sker som følge af krav fra offentlige myndigheder.

15 SKILTNING 13.1 Aftale om skiltning, fælles skiltning Udvendig skiltning skal aftales mellem lejer og udlejer. Enhver skiltning, anbringelse af automater, varer og lignende (fortovsudstillinger) på eller ved ejendommen må kun foretages i henhold til de servitutter og kommunale bestemmelser, der er gældende for ejendommen, samt efter udlejers forudgående skriftlige godkendelse, i øvrigt i overensstemmelse med den af udlejer udfærdigede skilteplan. Ligeså med anbringelse af baldakiner, markiser, solafskærmning, lysreklamer, antenner, parabol o.lign. Enhver udgift i forbindelse med det anførte afholdes af lejer. Alle udgifter til renholdelse, vedligeholdelse, reparationer og fornyelser af evt. fælles skiltning afholdes af udlejer Myndighedsgodkendelse Såfremt skiltning m.m. kræver myndighedsgodkendelse, er lejer forpligtet til at indhente nødvendig godkendelse. 14. FORSIKRINGER 14.1 Udlejer Udlejer tegner og opretholder lovpligtig bygningsbrandforsikring Lejer Det er lejers eget ansvar i enhver henseende at forsikre sig mod skade på lejers ejendele og øvrige nødvendige forsikringer. 15. LEJEMÅLETS OVERTAGELSE OG AFLEVERING 15.1 Lejemålets stand ved overtagelse. Lejers misligholdelsesbeføjelser Lejemålet overtages nyopført i henhold til bilag 1. Såfremt lejer ved eller efter ibrugtagningen mener at kunne konstatere mangler, skal udlejer straks underrettes.

16 16 Lejers almindelige lejeretlige misligholdelsesbeføjelser suppleres af samarbejdsaftalens pkt Fraflytning Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag, det lejede skal fraflyttes, selv om dette er en helligdag, aflevere det lejede, hvilket indbefatter, at alle overflader skal være nymalede (gulve slebne og behandlede) og rengjort og i øvrigt i en stand under hensyntagen til almindeligt slid og ælde. Ud over inventar er lejer forpligtet og berettiget til at bortfjerne andre indretninger, der er bekostet af lejer, mod at retablere lejemålet til den stand, det havde før lejers indretning med fradrag af slid og ælde, medmindre det skriftligt er aftalt, at sådanne indretninger tilhører ejendommen Istandsættelsesarbejder Lejers istandsættelsesarbejder skal udføres af håndværkere, som kan godkendes af udlejer Fraflytningsrapport mv. Ved lejemålets ophør foretager lejer og udlejer fælles gennemgang af det lejede, og udlejer udfærdiger en fraflytningsrapport. Endvidere aflæser udlejer og lejer i fællesskab forbrugsmålere. Lejer betaler aflæsningsgebyr for aflæsning af forbrugsmålere. Udlejer fremsender fraflytningsrapport, så den er fremme senest 4 uger efter fraflytningen Fraflytningsstand Er det lejede på ophørsdagen ikke i den stand, der følger af pkt. 15.2, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Efter gennemgangen ved fraflytning er lejer afskåret fra at foretage egen afhjælpning af mangler ved det lejede.

17 Leje i istandsættelsesperiode Udlejer kan kræve betaling af leje og andre ydelser i henhold til nærværende aftale for den periode, der medgår til istandsættelsen, idet det påhviler udlejer at fremme sådanne arbejder mest muligt Aflevering af nøgler Lejer er ved lejemålets ophør forpligtet til at aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som lejer eventuelt selv har installeret. Lejers eventuelle installationer af låse skal på forhånd godkendes af udlejer. Lejer skal føre betryggende register over udleverede nøgler Skiltning med ledigt lejemål 8 uger før lejemålets ophør har udlejer ret til at anbringe skilte i og omkring det lejede med henblik på at udbyde lejemålet til leje. Lejer skal med rimeligt varsel give udlejer adgang til at bese det lejede sammen med mulige nye lejere. 16. AFSTÅELSE OG GENINDTRÆDEN 16.1 Afståelse og ændring af organisation Lejer har ikke afståelsesret. Såfremt lejer ændrer organisatorisk status, fx bliver en forening, selvejende institution etc., fortsætter lejemålet på uændrede vilkår, forudsat at lejers økonomi kan godkendes af udlejer. Udlejer kan dog kun nægte godkendelse ud fra saglige kriterier. Det samme gælder, hvis lejer bliver en del af en anden organisation/myndighed/forvaltning el. lign., fx på grund af ressortomlægninger i det offentlige. 17. FREMLEJE 17.1 Vilkår for fremleje Lejer har ret til at fremleje. Lejer kan dog ikke fremleje til formål, der er konkurrerende med den virksomhed, som udlejer driver fra ejendommen. Lejer skal, inden fremleje sker, underrette udlejer, der inden 2 uger kan komme med eventuelle berettigede og begrundede indsigelser mod den konkrete fremlejetager. Kommer udlejer med indsigelser mod en konkret fremlejetager, og kan lejer ikke godtage begrundelsen, er udlejer forpligtet til

18 18 at indbringe spørgsmålet om indsigelsernes berettigelse for boligretten inden 4 uger fra lejers underretning til udlejer. Indbringes spørgsmålet ikke for boligretten inden denne frist, er lejer berettiget til at fremleje til den pågældende fremlejetager. Lejer har uden at underrette udlejer ret til at udleje enkelte lokaler, fx lydstudie, for perioder, som ikke overstiger 2 uger, forudsat at denne form for udlejning har karakter af en enkeltstående udlejning og ikke foregår regelmæssigt, og at anvendelsen ikke konkurrerer med udlejers drift. 18. MOMSREGISTRERING Udlejer beslutter inden lejemålets påbegyndelse, om lejemålet skal være momsregistreret. Hvis lejemålet er momsregistreret tillægges ydelser i henhold til lejeaftalen moms efter momslovens bestemmelser. 19. TINGLYSNING 19.1 Tinglysning og respekt af byrder og hæftelser Lejer er berettiget til at tinglyse nærværende lejeaftale på ejendommen. Lejeaftalen respekterer uden særskilt påtegning nuværende og fremtidige pantehæftelser og servitutter samt ejendommens eventuelle udstykning og/eller opdeling i ejerlejligheder. Økonomiske elementer i lejeaftalen udgår af ekstraheringen til brug for tinglysning Aflysning Aflysning kan ske mod forevisning af lejerens skriftlige opsigelse, lejers skriftlige accept af udlejers opsigelse/ophævelse eller udskrift af fogedbogen om lejerens udsættelse af det lejede Omkostninger til tinglysning/aflysning Omkostningerne ved tinglysning og aflysning afholdes af lejer.

19 TVISTER Tvister, som udspringer af lejeaftalen, skal afgøres ved boligretten i overensstemmelse med erhvervslejelovens almindelige regler herom. Før retssag anlægges, skal parterne dog ved forhandling have forsøgt at opnå en mindelig løsning på den opståede uenighed. Hver part skal være berettiget til at kræve forhandlingerne gennemført under medvirken af en mediator udpeget af Det Danske Voldgiftsinstitut. Medmindre andet fremgår af nærværende lejekontrakt eller bilagene hertil, er mediators eneste rolle at forsøge at bilægge tvisten uden retssag. Parterne er kun forpligtet til at deltage i ét møde med mediator, inden retssag anlægges. Mediator fastlægger ensidigt tid og sted for mødet, og såfremt en part udebliver fra mødet, er den anden part berettiget til uden yderligere varsel at anlægge retssag. 21. LEJEMÅLETS UNDERGANG, HERUNDER VED BRAND Bliver det lejede ødelagt ved brand eller anden ulykke, bortfalder lejeaftalen, uden at dette giver lejer adgang til over for udlejer at rejse noget erstatnings- eller kompensationskrav. 22. SUPPLERENDE AFTALER Aftaler, der ændrer eller supplerer nærværende aftale, skal indgås skriftligt for at kunne gøres gældende parterne imellem. Ændringer eller tilføjelser til denne lejeaftale skal ikke indebære, at der foreligger en ny lejeaftale imellem parterne, medmindre andet direkte fremgår af parternes aftale. 23. BILAG I forbindelse med projektering udarbejder lejer en nærmere beskrivelse af lejemålet, der skal godkendes af udlejer og som herefter vil være bilag 1 til nærværende lejeaftale. Bilag 1 vil være at udarbejde i overensstemmelse med tilbudsgrundlaget af 19. november 2007 med efterfølgende revideret rumoversigt samt udlejers tilbud.

20 UNDERSKRIFTER Odense, den / 200 Odense, den / 200 Som udlejer: Som lejer:

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede)

LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Dato: Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Mellem Og som udlejer som lejer Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje

Læs mere

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede)

Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Slettet: Dato: 17. august 2000 Side 1 af 10 Mellem Og som udlejer som lejer LEJEKONTRAKT Kontor, lager og produktion (ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt)

TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Parterne TIDSBEGRÆNSET ERHVERVSLEJEKONTRAKT (Ikke-erhvervsbeskyttet lejekontrakt) Denne erhvervslejekontrakt indgås herved mellem Udlejer Furesø Kommune Cvr.nr. 29 18 83 27 Stiager 2 3500 Værløse (Kontaktperson:

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J. nr. 02-11575/lmj. Mellem undertegnede. NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer J. nr. 02-11575/lmj ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem undertegnede NES Nordsjællands Entreprenør Service A/S Undalsvej 3 3300 Frederiksværk som udlejer og medundertegnede Halsnæs Kommunale Forsyning A/S under

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret

Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Lejekontrakt vedrørende dele af Kongsholmcenteret Albertslund Kommune Rådhuset 2620 Albertslund (herefter kaldet udlejer) og Gate 21 Vognporten 2 2620 Albertslund (herefter kaldet lejer) indgår hermed

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne Baggrund og formål 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund)

Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Bilag 9 til udbudsvilkår Grundlejekontrakt UDKAST (Danmarks Akvarium i Charlottenlund) Kontraktnr: [??] Lejer: [??] Udlejer: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme (SLKE) HC. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By

Forpagtningsaftale. Mellem. Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring. (herefter benævnt Bortforpagter) Navn Adresse By Forpagtningsaftale Mellem Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 9800 Hjørring (herefter benævnt Bortforpagter) Og Navn Adresse By (herefter benævnt Forpagter) er der indgået følgende forpagtningsaftale

Læs mere

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr.

Udlejer: Egebjerg Landsby Virksomhed A.m.b.a. CVR. Nr. 35141693. Lejer: Navn: CVR. Nr. ERHVERVSLEJEKONTRAKT Lejemål nr. Odsherred IT- og Iværksætterhus Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser, som uddyber eller fraviger fra det fortrykte kan

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr»

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BILLUND BOLIGFORENING «Selskab_Nr» «Afdeling_nr» MODEL A - med istandsættelse ved fraflytning.«lejekontrakt_selskab»«lejekontrakt_afdeling» «Lejekontrakt_Lejemål» «Lejekontrakt_Lejernr»

Læs mere

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE

Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Bilag 4 ERHVEVSLEJEKONTRAKT FREMLEJE Lejemålet: Fælleskontor, enkeltmandskontor, mødelokaler og andel af fælleslokaler, garage og p areal ved: Endelavevej 5 8700 Horsens Matr. nr. 858a, Horsens markjorder

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard

Lejekontrakt. Hobro den Lilleringvej Harlev J. Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Hobro den 20.06.2010 Lejekontrakt Udlejre: Team Hyldahl A/S Lilleringvej 6 8462 Harlev J. Lejre: Hobro Karate Skole Formand Natalia Østergaard Indholdsfortegnelse. 1. Parterne 2. Det lejede 3. Det lejedes

Læs mere

Kontrakt om leje af dele af Egeparken

Kontrakt om leje af dele af Egeparken Kultur Kontrakt om leje af dele af Egeparken Til opførelse og drift af klatrepark i dele af Egeparken 16. febuar 2016 15/34553 1 af 9 Partnere Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Kommune CVR:

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ

Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse VORDINGBORG BOLIGSELSKAB AFDELING 435 - MISLEHØJVEJ Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer)

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. Mellem. Udlejer A/S CVR-nr.: Bygade København Ø (Udlejer) ERHVERVSLEJEKONTRAKT Mellem Udlejer A/S CVR-nr.: 87654321 Bygade 27 2100 København Ø (Udlejer) og Lejer A/S CVR-nr.: 12345678 Lokalevejen 27 2100 København Ø (Lejer) vedrørende lejemålet Industrivej 47,

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt "Udlejer")

Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej Horsens CVR-nr (i det følgende benævnt Udlejer) 14. januar 2009 Mellem og Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Sundvej 30 8700 Horsens CVR-nr. 29 19 09 25 (i det følgende benævnt "Udlejer") Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR-nr.: 32

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement for Køge Boligselskab Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet af Køge Boligselskab, juni 2014, efter reglerne i Lov om leje af almene boliger - lov nr. 987 af 21. oktober 2009, og bekendtgørelse om Vedligeholdelse og Istandsættelse

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 57, Bautastenen 50 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T BUTIK, RESTAURANT M.V. (erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse og depositum

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS

SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS SAMEJEAFTALE VEDR. EJENDOM TIL PSYKIATRIENS HUS Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg (herefter kaldet kommunen ) og Region Midtjylland Skottenborg 26 8900 Viborg (herefter kaldet regionen ) har dags

Læs mere

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29.

Svar: Indledning. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt. Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Talepapir til brug for samråd i Boligudvalget den 29. november 2006 DET TALTE ORD GÆLDER Spørgsmål: Der ønskes en generel drøftelse af de lejeretlige

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 17/06-2015 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Vedligeholdelsesreglement Model A Afdeling 606 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T KONTOR, LAGER OG PRODUKTION (Ikke-erhvervsbeskyttede) Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Opsigelse/ophør 5. Fremleje og afståelse 6. Årlig ydelse

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard Vedligeholdelsesreglementet baserer sig på standardvedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Boligselskabet KØLVRÅ

Boligselskabet KØLVRÅ Vedligeholdelsesreglement. Model A normalistandsættelse Gældende for: Boligselskabet Kølvrå, afdeling 1 A-ordningen kort fortalt. Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 11, Kastetvej 105, C. V. Jessens Gade 1 Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug

Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggårdens afdeling 20,Pandoravej, Gug Følgende reglement er en beskrivelse af de regler for vedligeholdelse, der særligt gør sig gældende for afdeling 20.

Læs mere

Hestehaven 21 B st., 5260 Odense S

Hestehaven 21 B st., 5260 Odense S Hestehaven 21 B st., 260 Odense S Moderne kontor beliggende i industriområde Odense S udlejes Samlet etageareal: 12 m² Gode parkeringsforhold omkring ejendommen Velegnet til alle kontorformål Tæt på motorvejsafkørsel

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Lejekontrakt. Lejekontrakt

Lejekontrakt. Lejekontrakt Lejekontrakt Mellem undertegnede i det følgende kaldet udlejer Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 og medundertegnede XX Xx XX Cvr. i det følgende kaldet lejer er der d.d. indgået følgende

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken

Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken Vedligeholdelsesreglement for Rødegårdsparken B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Udgifterne

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr.nr.: 29190941 (i det følgende kaldet udlejeren) og Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Cvr.nr.:

Læs mere

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Nærværelse regler er godkendt på det stiftende afdelingsmøde den 19.09.2012. Afd. 32 Damgade Standard-vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i

Læs mere

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet:

KAMPMANN, LADEG D & HOUE ERHVERVSLEJEKONTRAKT. J.nr.: 10-215600-BHB. Mellem. Som udlejer: Som lejer: Vedrørende lejemålet: Advokaterne KAMPMANN, LADEG D & HOUE Østergade 29, 7600 Struer, tlf. 97 851155, fax 97 840558 Storegade 2, 7790 Thyholm - tlf. 97 871566, fax 96 919866 ERHVERVSLEJEKONTRAKT J.nr.: 10-215600-BHB Mellem

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) Jurist: Sekr: J.nr.: Arne Knudsen Pernille Krogh 5989001 AKN/pkr UDKAST 30. maj 2007 LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5700 Svendborg (som Udlejer) og Den selvejende institution

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

TIL LEJE. Vejlands Allé/ Digevej 2300 København S. Sags nr. 155-D052 ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S. Frederiksberggade 1 Postboks 1108 1009 København K

TIL LEJE. Vejlands Allé/ Digevej 2300 København S. Sags nr. 155-D052 ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S. Frederiksberggade 1 Postboks 1108 1009 København K TIL LEJE ERHVERVSCENTER KØBENHAVN A/S Frederiksberggade 1 Postboks 1108 1009 København K Tlf. 33 73 04 04 Fax 33 73 04 05 cph@homeerhverv.dk www.homeerhverv.dk Vejlands Allé/ Digevej 2300 København S Sags

Læs mere

Lejekontrakt for Birkehavehus

Lejekontrakt for Birkehavehus Dato: 5. februar 2014 Journal nr. NST-5232-00454 Lejekontrakt for Birkehavehus mellem Naturstyrelsen, Nordsjælland Gillelejevej 2B, 3230 Græsted, tlf. 72543000 (herefter Udlejer) og NAVN ADRESSE TLF CPR

Læs mere

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Tagensvej 70, 2200 København N. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 468 m² i København N Information Lejemålet har kontorer af forskellig størrelse, mødelokale, tekøkkenfaciliteter og toilet. Placeret på 2. sal med indgang fra Kontorer i forskellige størrelser

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Standard - Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

Generelt. Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den 01-12-2013 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer. Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT

VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT VEDLIGEHOLDELSES- REGLEMENT Afdeling 250 - Enebærvej Godkendt på afdelingsmødet den 24.08.2012 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse A-ordningen - kort fortalt... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn...

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer)

LEJEKONTRAKT. Mellem. DSI Klubhuset Sejs Svejbæk CVR-nr. 85139517 Julsøvej 126 8600 Silkeborg (herefter benævnt udlejer) Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Søren Egede Schulz 1. juli 2013 Sagsnr.: 22-1704ss-ses/jkr LEJEKONTRAKT Mellem DSI Klubhuset

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement i Boligforeningen Vanggården. Bemærk venligst, at hver afdeling har sit eget vedligeholdelsesreglement. Model A - normalistandsættelse, A-ordningen -

Læs mere

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Arbejdernes Boligforening afd. 22 Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer.

LEJEKONTRAKT. Mellem Svendborg Affald som udlejer. Og Lundeborg Træ som lejer. LEJEKONTRAKT Mellem Svendborg Affald som udlejer Og Lundeborg Træ som lejer. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse 4. Etableringsomkostninger 5. Opsigelse/ophør 6. Fremleje og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit

Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Vedligeholdelsesreglement for Lejerbo-afdeling 218-0 Det Hvide Snit Model B med vedligeholdelseskonto LB afdeling 218-0 har på afdelingsmødet d. 14.11.2006 vedtaget at overgå fra den hidtidige A-ordning

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Vedligeholdelsesreglement / Afdeling 78 Model A Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition

TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition TI-2013 Generelle vilkår for Lejeaftale for antenneposition Indholdsfortegnelse Indledende bestemmelser... 1 1 TI-2013... 1 2 Kontraktens dokumenter... 1 3 Definitioner... 1 Antennepositioner og teknisk

Læs mere

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune

Bilag til overdragelsesaftale mellem. Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag til overdragelsesaftale mellem Trekantområdets Brandvæsen I/S og Vejen Kommune Bilag 1. Fortegnelse over verserende retssager og klagesager Ingen. Bilag 2. Ejendomme med tilknytning til det kommunale

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Mørkhøjvænge. Godkendt på afdelingsmødet 18.05.2011 Indholdsfortegnelse I Generelt...

Læs mere

Algade 4, 1. sal, 4000 Roskilde. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Algade 4, 1. sal, 4000 Roskilde. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på Algade 4, 1. sal, 4000 Roskilde Information Lejemålet har flere gode kontorer i forskellige størrelser og et storrumskontor. Der adgang til dejlig tagterasse. Alle kontorerne har flotte

Læs mere

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Lyngby Torv 2, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Butikslejemål på 342 m² med stor kælder Information Stor markant ejendom med mange muligheder for indretning af lyse og luftige rum, der vil fremstå imødekommende og overskuelige. Lejemålet udgør samlet

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: Ledelsesnr.: Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen (herefter Udlejer) og (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND... 3 3. DET LEJEDES BENYTTELSE...

Læs mere

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter )

BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT. NN vej by Cpr.nr. (herefter Forpagter ) BETINGET TIDSBEGRÆNSET FORPAGTNINGSKONTRAKT Mellem og Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Prismen, Amagerbro Kultur v/bjarne Fey Jemtelandsgade 3 2300 København S (herefter Bortforpagter

Læs mere

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg

Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Kontaktperson: Klaus Kolberg Brugsretsaftale Mellem Halsnæs Kommune og nedenstående bruger indgås følgende brugsretsaftale vedrørende brug af lokaler. Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon: 4778

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver)

Fremlejekontrakt. Mellem. Syddansk Universitet Campusvej Odense M CVR.nr (i det følgende kaldet fremlejegiver) Fremlejekontrakt Mellem Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M CVR.nr. 2928 3958 (i det følgende kaldet fremlejegiver) og [Leverandørens navn] [Adresse] [CVR-nummer] (i det følgende kaldet fremlejetager)

Læs mere