EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen)

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Målsætninger og formål Instituttets struktur Det Rådgivende Forum Instituttets evalueringsprogram Instituttets aktiviteter i Kandidatlandene i Central- og Østeuropa Det sydøstlige Europa De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet Middelhavsområdet Tempus Samarbejde med andre EU-agenturer Finansielle anliggender Finansieringskilder Budgetgennemførelsen for Gennemgang af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts finansieringsog forvaltningssystemer Fælles supportservice Personale Personale og organisationsplan Bestyrelsen...30 Bilag1 Instituttetsaktiviteteri Bilag 2 - Tabel over budgetmidler & midler uden for budgettet...41 Bilag 3 - Tabel over aftaler...42 Bilag 4 - Tabel over aftaler om teknisk bistand til gennemførelse af Tempusprogrammet...43 Bilag 5 - Organisationsplan...44 Bilag6 Instituttetsbestyrelse-listeovermedlemmer

3 Bilag 7 - Liste over instituttets arrangementer i Bilag 8 - Publikationsliste

4 1. GENERELT 1.1. Målsætninger og formål Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut er et EU-agentur, der blev oprettet for at fremme udviklingen af relevante erhvervsuddannelsessystemer af høj kvalitet i landene i Central- og Østeuropa, De Nye Uafhængige Stater og Middelhavsområdet ("partnerlandene"). Som center for ekspertise inden for personaleudvikling er det instituttets opgave: at levere analyse og rådgivning om aktuelle initiativer og fremtidige behov i partnerlandene, at formidle kontakter mellem nøgleaktører inden for området, at formidle information vedrørende god praksis i Den Europæiske Union og medlemslandene og at kanalisere tilbud om samarbejde fra donorer. Herudover administrerer instituttet en række Phare- og Tacis-programmer for Europa- Kommissionen ( Kommissionen ) samt yder teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med implementeringen af Tempus-programmet. I første halvdel af 2000 indledte instituttets bestyrelse (se nedenfor) strategiske overvejelser om instituttets fremtidige udvikling, som førte til en beslutning truffet af bestyrelsen om at videreudvikle instituttet som ekspertcenter og nedtrappe dets deltagelse i aktiviteter vedrørende forvaltning af programmer indledende med Phareprogrammerne, der nærmer sig deres afslutning ved udgangen af Samtidig vil instituttet deltage fuldt ud i programmeringen af EU's programmer for forbindelser med tredjelande (Phare, Tacis, MEDA og CARDS) Instituttets struktur Instituttet har en geografisk indfaldsvinkel på dets partnerlandes behov, hvilket afspejles i dets fire geografiske afdelinger, der omfatter kandidatlandene, det vestlige Balkan, De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet samt Middelhavsområdet. På lederuddannelsesområdet koordineres aktiviteterne af lederuddannelsesenheden, der er en tematisk enhed, der samarbejder med de geografiske afdelinger. Specialiserede enheder yder teknisk og administrativ støtte til organisationen som helhed. Instituttet har en bestyrelse, som Kommissionen varetager formandskabet for. Den består af repræsentanter fra medlemslandene og Kommissionen. Bestyrelsen mødes for at drøfte og godkende instituttets årlige arbejdsprogram og budget og høres også vedrørende forslag af væsentlig betydning for instituttets ledelse. 4

5 Et rådgivende forum bestående af erhvervsuddannelseseksperter fra medlemslandene, partnerlandene, Kommissionen, internationale organisationer og arbejdsmarkedets parter støtter bestyrelsens arbejde. Det rådgiver bestyrelsen om det årlige arbejdsprogram og mødes periodisk i undergrupper for at drøfte spørgsmål vedrørende reformen af erhvervsuddannelsessystemerne. Instituttets direktør refererer til bestyrelsen og varetager formandskabet for Det Rådgivende Forum. Han understøttes af omkring 120 medarbejdere, som sammen gennemfører arbejdsprogrammet med et årligt budget på 16,2 mio. EUR (2000-tal). Parallelt med de strategiske drøftelser med bestyrelsen og Kommissionen gennemgik instituttet sin interne personalesituation, organisation og sine procedurer for at sikre overensstemmelsen med de nye strategiske retningslinjer. Som supplement til gennemgangen af de tekniske og administrative serviceafdelinger, der blev igangsat i slutningen af 1999, og som sigtede på at sikre, at de eksisterende serviceafdelinger var målrettet mod de operationelle afdelingers behov, rekvirerede instituttet undersøgelser af sine interne økonomi- og ledelsessystemer. Resultaterne heraf blev efterfølgende indarbejdet i et sæt anbefalinger, der blev iværksat i september Herudover begyndte instituttet at arbejde på at fastsætte nye personalemålsætninger for perioden , som blev godkendt af bestyrelsen i efteråret Samtidig indledte instituttet i samarbejde med Kommissionen en gennemgang af organiseringen af den tekniske bistand, det yder Kommissionen i forbindelse med implementeringen af Tempus-programmet Det Rådgivende Forum Det Rådgivende Forums årlige møde fandt sted den juni 2000 med deltagelse af over 80 medlemmer. Hovedformålet var, at medlemmerne skulle bidrage til de tidlige planlægningsstadier for arbejdsprogrammet for 2001 med råd og vejledning om instituttets aktiviteter i hver enkelt af de fire regioner. Med dette for øje blev der nedsat fire regionale undergrupper. Herudover fokuserede seks workshopper ledet af instituttets personale på følgende spørgsmål: Faglig efter- og videreuddannelse og dens rolle i overgangssammenhænge, lederuddannelse, forøgelse af beskæftigelsesegnetheden ved at integrere iværksætteri i almen uddannelse, behovet for en finansiel reform af erhvervsuddannelsessystemerne i partnerlandene, arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelse og regionale erhvervsuddannelsesstrategier i en national sammenhæng. 5

6 Workshop-rapporter kan downloades fra instituttets hjemmeside på adressen: Instituttets evalueringsprogram Der blev nedsat en evalueringsstyregruppe i begyndelsen af februar 2000 til at rådgive instituttet om dets årlige evalueringsprogram. Udvalget mødtes for første gang i marts og enedes om dets rolle og opgaver og om de projekter, der skulle omfattes af instituttets evalueringsprogram for 2000: 1. Evaluering af instituttets flerårige projekt Analyse af erhvervsuddannelsesbehov og kvalifikationsstandarder inden for erhvervsuddannelsesområdet Rapporten blev rekvireret i slutningen af 1999 og leveret i juni Målet var at kaste et kritisk blik på de resultater, der var nået indtil da inden for de forskellige aktiviteter, som instituttet havde igangsat for så vidt angår kvalifikationer og standarder i de seneste fem år. Rapporten vil blive forelagt ved det næste møde i evalueringsstyregruppen og vil også danne basis for en drøftelse mellem eksperter og instituttets personale i begyndelsen af Gennemgang af instituttets rådgivende forums aktiviteter over en femårig periode Formålet med denne evaluering var at vurdere output, resultater og indvirkning, men også instituttets Rådgivende Forums processer og gennemførelsesmekanismer. Udkastet til rapport blev drøftet ved Det Rådgivende Forums plenummøde i juni, og der blev anmodet om yderligere skriftlig tilbagemelding. Den russiske version af rapporten blev udarbejdet og udsendt i slutningen af juli. De modtagne kommentarer og tilbagemeldinger er p.t. ved at blive indarbejdet, og et endeligt udkast skulle foreligge i begyndelsen af Evaluering af instituttets nationale observationsorganer under Phareprogrammet Evalueringen af de nationale Phare-observationsorganer er navnlig vigtig i lyset af den øgede vægt, der lægges på instituttets rolle, når det gælder indsamling og analyse af information i arbejdsprogrammet for I forbindelse med denne undersøgelse, der blev indledt i oktober, og som bygger på resultaterne af en midtvejsevaluering i 1997, vurderedes de resultater, som de nationale Phare-observationsorganer havde nået siden 1997, og der blev foreslået yderligere foranstaltninger til at styrke dem i fremtiden. Resultaterne af denne evaluering vil foreligge ved det første bestyrelsesmøde i En evaluering af de nationale Tacis-observationsorganer vil følge i

7 4. Gennemgang af EU's Phare-erhvervsuddannelsesreformprogrammer gennemført mellem 1990 og 1998 På basis af dets erfaringer fra de sidste seks år besluttede instituttet sammen med Kommissionens Fælles Relex-tjeneste (SCR) og GD for Beskæftigelse at gennemføre en endelig teknisk evaluering af de erhvervsuddannelsesreformprogrammer, der administreres af instituttet. Forud for denne rekvirerede instituttet ligeledes tekniske evalueringer af hvert enkelt tilendebragt nationalt Phare-program, og resultaterne af dette arbejde blev brugt til den endelige tværnationale analyse. Formålet med denne endelige evaluering var at analysere de fremskridt, der var gjort af Phare-partnerlandene med at reformere deres erhvervsuddannelsessystemer som et resultat af gennemførelsen af Phare-programmer. Et udkast til rapport er nu udarbejdet med henblik på en intern drøftelse, og når den er færdig, vil den blive forelagt for Phare-udvalget i Bruxelles. 7

8 2. INSTITUTTETS AKTIVITETER I Kandidatlandene i Central- og Østeuropa Detaljerede oplysninger om instituttets aktiviteter i kandidatlandene findes i tabellen på side 37. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Støtte til Kommissionen I løbet af 2000 fortsatte instituttet med at bistå Kommissionen med gennemførelsen af dens førtiltrædelsesstrategi i kandidatlandene. Instituttet påtog sig bl.a. følgende: det fortsatte bl.a. med på Kommissionens vegne at implementere og i nogle tilfælde afslutte Phare-reformprogrammer inden for områderne erhvervsuddannelse, lederuddannelse, virksomhedsintern personaleudvikling og højere uddannelse i en række kandidatlande (Bulgarien, Estland, Litauen og Rumænien) samt programmer med flere deltagende lande inden for fjernundervisning og højere uddannelse i alle Phare-partnerlandene, det arrangerede med succes en række lokale, regionale og nationale seminarer (55 i alt) om Den Europæiske Socialfond i Phare-kandidatlandene som en del af Phares særlige forberedelsesprogram, der introducerer landene til, hvordan Den Europæiske Socialfond fungerer. Programmet mundede ud i en afsluttende konference i Bruxelles i oktober med repræsentanter på højt niveau og støtte fra Kommissionens GD for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender samt GD for Udvidelse. Inden for det særlige forberedelsesprogram støttede instituttet ligeledes aktivt udviklingen af netværket af nationale erhvervsuddannelsesinstitutter, der har til formål at bistå kandidatlandene med at forberede deres deltagelse i Den Europæiske Socialfond via tilvejebringelse af målrettet uddannelse og information. Blandt disse aktiviteter var der et afrundingsseminar, der havde til formål at behandle spørgsmålet om de nationale erhvervsuddannelsesinstitutters bæredygtighed, det leverede ekspertrådgivning til Kommissionen og EF-delegationerne med udformningen af Phare-programmer inden for personaleudviklingsområdet og deltog i programmeringsrejser på anmodning fra Kommissionen, det støttede på given foranledning særlige ministerier i kandidatlandene med ekspertrådgivning om erhvervsuddannelsesspørgsmål, det ajourførte instituttets evaluering af fremskridt med erhvervsuddannelsesreformer som input til Kommissionens årlige situationsrapport om kandidatlandenes tiltrædelsesforberedelser, det udformede og igangsatte et projekt, der startede i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovenien, og som omfattede udarbejdelse af landemonografier om erhvervsuddannelsessystemer og arbejdsformidlinger i kandidatlandene. 8

9 Monografiprojektet, som blev indledt på opfordring fra Kommissionens GD for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender, har til formål at bidrage til overvågningen af udarbejdelsen af de fælles baggrundsundersøgelser om beskæftigelsespolitikkerne, som er blevet besluttet af Kommissionen og kandidatlandene. 2. Aktiviteter finansieret af instituttet Instituttet udformede og finansierede ligeledes en række pilotprojekter, der tager sigte på at supplere eller opfølge Phare-aktiviteter i visse kandidatlande, navnlig for så vidt angår forberedelse til deltagelse i Socialfondsaktiviteter. Disse projekter omfattede støtte til: Litauen til etablering af et regionalt erhvervsuddannelsescenter, otte polske regioner gennem et studiebesøgsprogram til Tyskland og seminarer, Rumænien til fortsættelse af Constanza-projektet inden for faglig efter- og videreuddannelse med donorstøtte fra Frankrig, Italien og den flamsktalende del af Belgien, Litauen og Letland til uddannelse af lærere og undervisere med donorstøtte fra FinlandogDanmark, Bulgarien, Polen, Slovakiet og Slovenien via tilrettelæggelse af seminarer om inddragelse af arbejdsmarkedets parter i erhvervsuddannelserne. I 2000 fokuserede instituttet navnlig på problemet social udstødelse, med særlig vægt på Roma-befolkningen i de central- og østeuropæiske kandidatlande, og planlagde følgende aktiviteter: en særlig konference med støtte fra de portugisiske myndigheder i Lissabon om dette tema og bidrag fra Den Europæiske Socialfond navnlig til bekæmpelse af social udstødelse; en statusopgørelse over god praksis, der sigtede på at fremme social inddragelse af Roma-befolkningen i kandidatlandene; et seminar om emnet erhvervsuddannelsernes rolle, når det gælder om at bekæmpe social udstødelse af Roma-befolkningen, der blev afholdt i Sinaia (Rumænien) i oktober 2000 med støtte fra Soros Foundation. 3. Lederuddannelse Instituttet opretholdt sine lederuddannelsesaktiviteter i år 2000 og: igangsatte en regional undersøgelse af virksomheders færdigheder med henblik på at formidle oplysninger om arbejdsgiveres kvalifikationsbehov og fremme processen 9

10 med udvikling af personalestrategier. Projektet bidrager til kandidatlandenes tiltrædelsesforberedelser og deres endelige adgang til EU's strukturfonde og navnlig Den Europæiske Socialfond, gennemførte et fælles arbejdsgiverinitiativprojekt i Bulgarien sammen med den tyske organisation OWZ, der henvender sig til mellemled, der agerer på vegne af små og mellemstore virksomheder. Et antal udvalgte undervisere hentet fra disse mellemled deltog i et uddannelsesprogram, der fandt sted dels i Bulgarien, dels i Tyskland og bistod den bulgarske regering med gennemførelse af et lederuddannelsesprojekt ved at yde teknisk ekspertise til tilrettelæggelse, styring og overvågning af projektet. 4. Nationale observationsorganer Instituttet fortsatte med at yde vejledning og støtte til sine nationale observationsorganer med henblik på at styrke deres analytiske evner, fremme netværkssamarbejde og overvåge deres daglige arbejde. Af konkrete initiativer kan nævnes: et projekt finansieret af instituttet og tilrettelagt med støtte fra en mål 1-region i Det Forenede Kongerige. Det var målet at gøre det muligt for nationale observationsorganer at forstå betydningen af at indsamle regionale arbejdsmarkedsoplysninger i forbindelse med fremtidig regional europæisk socialfondsprogrammering, -overvågning og -evaluering. Projektet tog ligeledes sigte på at udvikle analytiske færdigheder, møder i Torino, hvor der blev tilbudt skræddersyet uddannelse og et forum for udveksling af erfaringer, overvågningsaktiviteter med tilbagemelding på rapporter og aflæggelse af regelmæssige besøg i partnerlandet Det sydøstlige Europa Der gives en fuldstændig redegørelse for instituttets aktiviteter i det sydøstlige Europa i tabellen på side 39. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Støtte til Kommissionen Implementeringen af 1997-erhvervsuddannelsesprogrammet for Bosnien- Hercegovina blev afsluttet med succes med en afsluttende konference i Sarajevo, hvor en grønbog om strategi og politik med henblik på reform af erhvervsuddannelserne i Bosnien-Hercegovina blev præsenteret. EFdelegationen i Sarajevo betroede ligeledes instituttet et overgangsprogram ( EUR), som blev indledt i maj, og som vil føre til en omdannelse af grønbogen til en hvidbog samt indførelse af de læseplaner, der er udviklet i forbindelse med 1997-programmet. 10

11 I oktober afsluttede instituttet ligeledes implementeringsfasen af Phareerhvervsuddannelsesprogrammet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Efter udstationering af en ansat fra instituttet i Kommissionens taskforce for genopbygning af Kosovo blev der forelagt Kommissionen et dokument i februar 2000, der pegede på øjeblikkelige behov for almen uddannelse og erhvervsuddannelse efter krigen med forslag og anbefalinger om opfølgning. Der blev fremsat særlige anbefalinger om kompetenceudvikling for små og mellemstore virksomheder og lederuddannelse for den offentlige sektor efter afholdelsen af to workshopper i Pristina med deltagelse af vigtige interessenter fra Kosovos erhvervsliv. Endelig støttede instituttet i samarbejde med De Forenede Nationers mission i Kosovo dataindsamlingsforanstaltninger for det primære arbejdsmarked med etablering af et arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesobservationsorgan. 2. Aktiviteter finansieret af instituttet Gennemførelsen af aktiviteterne i arbejdsprogrammet for 2000 forløb stort set efter planen. Detaljerede oplysninger om alle aktiviteterne findes i tabellen på side 37 og omfattede følgende hovedområder: Erhvervsuddannelse imod social udstødelse Inden for området erhvervsuddannelse imod social udstødelse gennemførte instituttet følgende aktiviteter: afslutning af undersøgelser for Albanien, Bosnien-Hercegovina og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Jugoslavien såvel som alle Pharekandidatlande. De foreløbige resultater heraf blev fremlagt på et møde i maj 2000, afholdelse af et regionalt seminar om ungdomsarbejdsløshed i det sydøstlige Europa den juni i Bulgarien, der førte til en rapport om politiske prioriteringer for foranstaltninger inden for dette område. Konferencen førte ligeledes til identifikation af to mikroprojekter med henblik på at afprøve nyskabende initiativer til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, som blev indledt i Kroatien og Montenegro, igangsættelse af en undersøgelse af eksempler på god praksis for så vidt angår integration af Roma-befolkningen i uddannelse og arbejdsmarked gennem almen uddannelse og erhvervsuddannelse og præsenterede resultaterne ved et seminar i Rumænien i oktober. Undersøgelsen omfatter alle kandidatlandene (se s. 37), herunder Tyrkiet samt Albanien. 11

12 Integration af arbejde og læring Inden for området integration af arbejde og læring har instituttet gennemført følgende aktiviteter: afholdelse i maj af en regional workshop for projektet integration af arbejde og læring i Dubrovnik, Kroatien. Workshoppen blev kombineret med et møde for de nationale observationsorganer i regionen. Man enedes her om offentliggørelse og international udbredelse af projektresultaterne. påbegyndelse af forberedelser til nationale rundbordsdrøftelser om integration af arbejde og læring i landene i regionen. Erhvervsmæssig efter- og videreuddannelse De sydøsteuropæiske lande var desuden repræsenteret ved en konference om erhvervsmæssig efter- og videreuddannelse, der blev afholdt i Karlskrona, Sverige, sammen med kandidatlandene. 3. Lederuddannelse Arbejdet skred frem med udformningen af et lederuddannelsesprojekt for små og mellemstore virksomheder i Albanien. Projektet skulle efter planen igangsættes i begyndelsen af Instituttet indledte en vurdering af status for lederuddannelsestilbuddet i det sydøstlige Europa. Vurderingen vil fokusere på Kroatien, Montenegro, Serbien og Bosnien-Hercegovina. 4. Nationale observationsorganer For at udvide og styrke netværket af nationale observationsorganer i regionen åbnede instituttet nye observationsorganer i Kroatien, Montenegro og Kosovo. 5. Nøglerolle for instituttet i stabilitetspagtsarbejdet Instituttet har spillet en koordinerende rolle i stabilitetspagtsarbejdet inden for personaleudviklingsområdet. Eftersom personaleudvikling anses for at være et tværgående spørgsmål, nedsatte instituttet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra partner- og donorlande, der skulle bidrage til både demokrati/menneskerettigheder (tabel 1, i samarbejde med den udvidede Graz-proces, der ledes af den østrigske regering) og økonomisk genopbygning (tabel 2). Arbejdet i arbejdsgruppen om personaleudvikling omfattede fastsættelse af politiske rammer og udvikling af projektforslag, navnlig inden for området støtte til SMV og social inddragelse (se nedenfor). 12

13 Arbejdet i personaleudviklingsgruppen bidrog til igangsættelse af prioriterede projekter i det sydøstlige Europa (de såkaldte stabilitetspagtsforanstaltninger til en hurtig start ). Instituttet har ligeledes bidraget til en gennemgang af uddannelsessektoren koordineret af OECD og finansieret af Stabilitetspagten. Gennemgangen vil føre til rapporter om erhvervsuddannelse og beskæftigelse i alle de sydøsteuropæiske lande. 6. Den regionale gruppe under Det Rådgivende Forum Gruppen mødtes to gange i Det første møde blev afholdt i Athen den februar 2000 for at: identificere udfordringer og prioriteter for erhvervsuddannelse i genopbygningsprocessen i det sydøstlige Europa, skabe indsigt i instituttets eventuelle rolle i forbindelse med spørgsmål om personaleudvikling inden for genopbygningsprocessen og identificere relevante aktiviteter for dets arbejdsprogram for 2000 (navnlig for dets erhvervsuddannelsesprojekter imod social udstødelse og udvikling af SMV) og rådgive om de nationale observationsorganers rolle i den økonomiske genopbygningsproces. Det andet møde i den regionale gruppe fandt sted i forbindelse med Det Rådgivende Forums årlige møde i Torino i juni. Gruppen gennemgik instituttets arbejde i regionen og leverede retningslinjer for instituttets strategi i det sydøstlige Europa for perioden De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet Detaljerede oplysninger om instituttets aktiviteter i De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet findes i tabellen på side 40. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Støtte til Kommissionen Inden for rammerne af de overordnede prioriteter, der er fastsat for Tacisstøtte i den nye rådsforordning for De Nye Uafhængige Stater (NUS) og Mongoliet, bidrog instituttet til forberedelsen af indikativprogrammerne for ved at levere skriftlige vurderinger om prioriteter og behov inden for erhvervsuddannelse i hvert enkelt af landene. Instituttet leverede også bidrag til Kasakhstans, Kirgisistans, Moldovas, Den Russiske Føderations, Ukraines og Usbekistans handlingsprogrammer for

14 Instituttet ydede endvidere sin ekspertise til Kommissionen ved forberedelsen af igangsættelsen af en række Tacis-projekter. Instituttet bistod for eksempel støttemodtageren i forbindelse med Tacis' erhvervsuddannelsesfond for arbejdsløse og mindre gunstigt stillede grupper i Kirgisistan, Tacis-koordineringsenheden og Kommissionen ved at forberede udbudsdokumenterne og yde støtte til Kommissionen i forbindelse med indholdsovervågning. Instituttet ydede også støtte til Kommissionens Fælles Relex-tjeneste i forbindelse med overvågningen af lederuddannelsesprogrammet ved at levere bidrag til de indledende rapporter og til situationsrapporterne, indholdet og metodikken i uddannelserne og til projektforslaget til MTP-støttefonden. 2. Støtte til gennemførelse af Tacis-programmer Instituttet fortsatte med at administrere en række Tacis-programmer for Kommissionen. Tacis-projektet Reform af Moldovas erhvervsuddannelsessystem blev afsluttet med succes i februar, og der er forhandlinger i gang om et opfølgningsprojekt. Instituttet begyndte arbejdet med Tacis-projektet med bistand til en erhvervsuddannelsesreform i Usbekistan, der indledtes med udvikling af læseplaner for seks erhvervsprofiler på tre piloterhvervsskoler. Med henblik på at forbedre koordineringen blandt de forskellige aktører i regionen gjorde instituttet sig umage med at forbinde projektet med instituttets Standards 2000-projekt, GTZ-projektet og Den Asiatiske Udviklingsbanks projekt. Instituttet fortsatte med at lede implementeringen af det Tacis-finansierede DELPHI-projekt. Der blev lagt særlig vægt på udvikling af aktiviteter i de fem russiske regioner, og der blev gjort fremskridt med at tilnærme uddannelsesudbuddet til efterspørgslen og med at udvikle konceptet social dialog. Instituttet deltog i evalueringen af projektet Kapacitetsopbygning inden for lederuddannelse i Belarus inden for programmet "Udvikling af det civile samfund". Projektet ledes af instituttet. 3. Aktiviteter finansieret af Instituttet Instituttet gjorde fremskridt med anden fase af det parallelt finansierede pilotprojekt Erhvervsuddannelsesreform i det nordvestlige Rusland" med yderligere udvikling af nye læseplaner og læreruddannelse på skole- /sektorplan. Der blev ligeledes fokuseret stærkt på at undervise regionale uddannelses- og arbejdsmarkedsadministratorer i at udvikle regionale erhvervsuddannelsespolitikker. Resultaterne af en midtvejsvurdering blev drøftet med alle nøgleaktører, herunder Frankrig, der blev hilst velkommen som en ny partner i projektet. Der er etableret tætte forbindelser mellem de regioner, der deltager i pilotprojektet, og de regioner, der er involveret i forberedelsen af et nyt uddannelsesprojekt finansieret af Verdensbanken. 14

15 Instituttet og Verdensbanken er blevet enige om en arbejdsplan med henblik på samarbejde i forberedelses- og implementeringsfaserne. Et lignende projekt om erhvervsuddannelsesreform påbegyndtes i september i Ukraine med deltagelse af Italien, Frankrig og Den Internationale Arbejdsorganisation. Projektet koncentrerer sig om landbrugs- og transportsektoren i tre ukrainske regioner. De første arbejdsmarkedsvurderinger er blevet foretaget. Workshopper om donorsamarbejde inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse i Georgien, Usbekistan og Kirgisistan førte til aftaler om henstillinger om fremtidige donorinterventioner og -mekanismer til forbedring af koordineringen. Det russiske undervisningsministerium tog initiativ til at afholde et donormøde i Moskva. Både donorer og modtagere bekræftede de nationale observationsorganers rolle som knudepunkter for donorkoordineringen. Instituttet arrangerede og finansierede en international workshop i Alma Ata, Kasakhstan om Forbedring af beskæftigelsesegnetheden ved at integrere iværksætteri i almen uddannelse og erhvervsuddannelse med deltagere fra EU, Central- og Østeuropa og De Nye Uafhængige Stater. Et nyt projekt er udviklet og vil blive implementeret i det nordvestlige Rusland og Ukraine. Standards 2000-projektet bistod fortsat lande med at forbedre deres metoder til udvikling af overensstemmende erhvervsuddannelsesstandarder for alle sektorer. I hvert deltagende land blev der udarbejdet pilotstandarder, som derefter blev drøftet og analyseret ved to konferencer om standarder i Tashkent og Minsk. Man nåede til enighed om en fælles tilgang, som blev offentliggjort i bind IV af publikationerne om standarder. Uddannelsesprojektet for virksomhedsudvikling i Kirgisistan førte til en enestående kilde til information om virksomhedsudvikling (den kirgisiske virksomhedsundersøgelse). Omkring 200 virksomheder i alle sektorer og regioner i landet blev interviewet. En praktisk personaleudviklingsvejledning er under udarbejdelse til støtte for virksomhederne i planlægningen af deres personaleudvikling. En uddannelsespakke, der skal tackle personaleudviklingsbehov, blev ligeledes udviklet og afprøvet. Projektet blev udvidet til også at omfatte Kasakhstan og Usbekistan. Instituttet planlægger nu ligeledes fælles foranstaltninger med Den Internationale Arbejdsorganisation. 15

16 4. Lederuddannelse Som angivet ovenfor ydede instituttet støtte til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af lederuddannelsesprogrammet. Desuden afsluttede instituttet et projekt, der har til formål at forbedre og diversificere undervisnings- og læringsmateriale til lederuddannelse i Novossibirsk i Den Russiske Føderation. Resultaterne herfra er blevet udbredt overalt i regionen. Instituttet fortsatte også med at tilskynde til udvikling af lederuddannelsesnetværk i Rusland og Centralasien gennem sin støtte til Russian Association of Business Education (RABE) og Central Asian Management Development Foundation (CAMAN). I 2000 blev der iværksat et nyt projekt i Ukraine, Kasakhstan og Kirgisistan for at styrke partnerskaber mellem lederuddannelsesinstitutioner og virksomheder. 5. Nationale observationsorganer De nationale observationsorganer i regionen udarbejdede nye statusrapporter baseret på en revideret indholdsfortegnelse, som man var nået til enighed om. Rapporterne vil indeholde nøgletal for Instituttet færdiggjorde udgivelsen af sin første nøgletalsrapport for De Nye Uafhængige Stater ( ). Med bistand fra de nationale observationsorganer offentliggjorde det ligeledes rapporten om " Tværnational analyse af erhvervsuddannelse i De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet. Netværkene af Phare og Tacis nationale observationsorganer knyttede tættere bånd, da de to grupper mødtes i Torino til de årlige møder for de nationale observationsorganer i marts. I november mødtes netværket af nationale Tacis observationsorganer også særskilt i Chisinau. Kommissionen og instituttet undertegnede en aftale om at levere Tacisstøtte til et beløb af EUR til de nationale observationsorganer for 2000 og Kontraktaktiviteterne forventedes at begynde i begyndelsen af Sideløbende med deres almindelige opgaver deltog mange nationale observationsorganer i landeprojekter i forbindelse med projektet personaleudviklingsprogram IV, standarder og iværksætteri i almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Disse projekter har været med til at øge synligheden og styrke de nationale observationsorganers rolle i deres egne lande. 16

17 6. Den regionale gruppe under Det Rådgivende Forum Ved Det Rådgivende Forums årlige møde viste medlemmer af den regionale gruppe for De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet stor interesse for at bidrage til instituttets arbejde, bl.a. de analytiske rapporter. Der var også stærk støtte til et større samarbejde mellem Det Rådgivende Forums medlemmer, lokale eksperter og de nationale observationsorganer med henblik på at forbedre informationsstrømmen og styrke de nationale observationsorganers netværksfunktion i regionen Middelhavsområdet Detaljerede oplysninger om instituttets aktiviteter i Middelhavsområdet findes i tabellen på side 42. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Øget institutaktivitet i Middelhavsområdet: Efter den indledende latenstid, der startede i 1999, konsoliderede instituttet sin viden om Middelhavsområdet og udvidede omfanget af sine aktiviteter. I de første måneder af 2000 blev nøgleaktiviteter, der var påbegyndt i 1999, afsluttet: I fortsættelse af kommentarer fra Kommissionen færdiggjorde instituttet en række Oversigter over erhvervsuddannelsessystemer om Algeriet, Libanon, Malta, Cypern, Jordan og Tyrkiet 1 og formidlede resultaterne til relevante interessenter. I februar afholdt instituttet et seminar i Damaskus, der havde til formål at bistå politiske beslutningstagere med at udforme lærlingeuddannelsesordninger, der er tilpasset de socioøkonomiske omstændigheder i Syrien. Dette vellykkede arrangement tilskyndede de syriske myndigheder til at videreudvikle lærlingeuddannelsesforsøgsordninger baseret på effektive partnerskaber med den private og offentlige industrisektor. 2. Støtte til Kommissionen I årets første halvdel blev lederen af instituttets Middelhavsafdeling udstationeret i Kommissionen i Bruxelles med henblik på at øge instituttets forståelse for Kommissionens behov og driftsbegrænsninger og således blive bedre til at definere, hvordan instituttet kan støtte Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af EUpolitikker i regionen. Udstationeringen gjorde det muligt for instituttet at nå til enighed med Kommissionen om et sæt forslag til fastsættelse af en række spændende ydelser, der skal leveres af instituttet i 2001 og fremover. Inden for rammerne af dets disponible midler forsøgte instituttet at imødekomme efterspørgslen fra regionen. Det svarede eksempelvis på en anmodning om ekspertstøtte 1 Selv om Malta, Cypern og Tyrkiet er kandidatlande, blev forberedende aktiviteter i 2000 alligevel medtaget i arbejdsprogrammet for Middelhavsområdet. 17

18 fra den præsidentielle kommission for uddannelsesreform i Algeriet, som er ansvarlig for at foreslå reformer af uddannelsessystemet som helhed. Instituttet reagerede også på anmodninger fra Kommissionen om ekspertise til at identificere og udforme projekter for en erhvervsuddannelsespolitik i Algeriet såvel som teknisk rådgivning til at nedsætte Euro-Med-observationsorganet for beskæftigelse og erhvervsuddannelse for Middelhavsområdet. I fortsættelse af en anden anmodning fra Kommissionen udarbejdede instituttet ligeledes et udkast til retningslinjer for udvikling af sektortilpasningsprogrammer for erhvervsuddannelse. 3. Aktiviteter finansieret af instituttet En fælles konference, der blev medfinansieret af Verdensbanken og andre lokale sponsorer (kommunen og provinsen Torino, Piemonte-regionen, det italienske undervisningsministerium), om udvikling af ungdomsuddannelser i Mellemøsten og Nordafrika fandt sted den maj i Torino. Omkring 100 delegerede deltog, herunder ministre og højtstående embedsmænd fra 21 lande i Mellemøsten og Nordafrika, Den Europæiske Union og internationale organisationer. Konferencen behandlede tendenser inden for områder som kvalitets- og relevansvurdering og - kontrol, standarder, læseplansudvikling, finansiering og læreruddannelse. Instituttet afholdte sammen med det algeriske erhvervsuddannelsesministerium og Fond National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) en regional workshop om finansieringsmekanismer for lærlingeuddannelser og faglig efter- og videreuddannelse den september 2000 i Algeriet. Omkring 200 personer deltog, herunder repræsentanter for relevante ministerier fra Tunesien, Marokko og Libyen, interessenter fra den offentlige og private sektor i Algeriet og Den Europæiske Union samt internationale donorer. I november blev der afsløret planer om et seminar om nyskabende praksis inden for erhvervsuddannelsesstandarder for Machrak-regionen i Ægypten. Men som følge af den politiske situation i Mellemøsten måtte seminaret udsættes til april Instituttet havde allerede gennemført forskningsarbejde i eksisterende praksis i forbindelse med udvikling af erhvervsuddannelsesstandarder i hver af de seks lande, der oprindeligt var involveret i dette, og der var planer om at præsentere en case study om Ægypten under seminaret. Forberedelserne fortsatte med henblik på den nye dato. I fortsættelse af instituttets seminar om lærlingeuddannelsesordninger, der fandt sted i Damaskus i februar 2000, anmodede den syriske undervisningsminister om instituttets bistand til at igangsætte et pilotprojekt om erhvervsuddannelsesordninger, som skulle gennemføres i Instituttet gennemførte et forberedende arbejde i

19 4. Lederuddannelse Inden for lederuddannelsesområdet fortsatte arbejdet med en undersøgelse om lederog iværksætteruddannelse for SMV-vækst i Middelhavsområdet med fokus på Ægypten, Jordan og Libanon. Konklusionerne fra denne undersøgelse vil blive sammenfattet med henblik på yderligere udbredelse i en rapport, der vil blive færdiggjort i begyndelsen af 2001, og som skitserer mulighederne for at forbedre leder- og iværksætteruddannelsen med henblik på at stimulere SMV'ers vækst. 5. Den regionale gruppe under Det Rådgivende Forum Det Rådgivende Forums regionale gruppe for Middelhavsområdet mødtes i juni i Torino. Drøftelserne fokuserede på instituttets aktiviteter i 1999 og de erfaringer, der var gjort; hvordan det var gået med 2000-aktiviteterne; og instituttets arbejdsprogram for Tempus Instituttet leverede fortsat teknisk bistand til Kommissionen til gennemførelse af Tempus-programmet, som begyndte i Programmet gik ind i sin tredje fase, kendt som Tempus III, for perioden De Nye Uafhængige Stater, Mongoliet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har for nærværende adgang til at deltage i programmet. Den nye fase omfatter en top-down - og en bottom-up -tilgang ved at sikre, at alle projekter klart svarer til nationale prioriteter og inddrager en række aktører, der omfatter politiske beslutningstagere, det akademiske samfund og det civile samfund som helhed. Der tilskyndes stærkt til ekspertise fra de central- og østeuropæiske lande med henblik på at udnytte og fremme udveksling af knowhow og erfaringer med Tacis-landene og Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Der er blevet indført nye samarbejdsaktiviteter, såsom netværkssamarbejdsprojekter, der tager sigte på at udbrede kendskab til Tempusprojektresultater af høj kvalitet fra igangværende og afsluttede projekter til et større publikum på national og regional basis. For så vidt angår navnlig Albanien, Bosnien- Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien lægges der stærk vægt på regionalt samarbejde. 19

20 Udvælgelse - Tempus Phare Projekttype Modtagne ansøgninger Fælles europæiske projekter & netværkssamarbejdsprojekter (frist 1. marts 2000 og 31. marts kun for Kroatien) Individuelle mobilitetsstipendier 65 (frist 3. april 2000) 100 heraf 59 til EU Ialt 165 Fælles europæiske projekter og netværkssamarbejdsprojekter Som svar på Tempus III-indkaldelsen af ansøgninger for Albanien, Bosnien- Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indløb der i alt 100 ansøgninger. Disse blev registreret, kopieret og videresendt til de nationale Tempuskontorer og til Kommissionen. Vurderingen af ansøgningernes støtteberettigelse begyndte den 20. marts 2000 og var tilendebragt i slutningen af april. Der blev afholdt udvælgelsesmøder under ledelse af Kommissionen i partnerlandene, hvilket gjorde det muligt for eksperter fra EU og fra det sydøstlige Europa at samarbejde på stedet. Hvad Kroatien angår, blev udvælgelsesmødet undtagelsesvist afholdt i Torino. I anden halvdel af 2000 gennemførtes den tekniske vurdering af projekter, der med sandsynlighed ville blive finansieret. Dernæst blev der udarbejdet en række anbefalinger for hvert enkelt af disse projekter. Individuelle mobilitetsstipendier I alt 65 ansøgninger blev behandlet, som vedrørte mobilitet både til og fra Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. 20

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 24.7.2002 KOM(2002) 440 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. december 2007 EU s udvidelse Kommissionen vedtog i november 2007 den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ?

Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Faktablad 3 HVAD VIL PENGENE BLIVE BRUGT PÅ? Investeringsplanen for Europa er en pakke med foranstaltninger, der skal sætte gang i offentlige og private investeringer i realøkonomien på mindst 315 mia.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

1. Identifikation af den adspurgte

1. Identifikation af den adspurgte Revision af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF) Denne offentlige høring er et led i revisionen af forordningen om forbrugerbeskyttelsessamarbejde (2006/2004/EF). Dette dokument

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015

ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 Bestyrelsen ÆNDRINGSBUDGET NR. 1/2015 CT/CA-002/2015/01DA INDHOLD I. INDLEDNING A. GENEREL INDLEDNING B. INDTÆGTER C. UDGIFTER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2015

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

Bidrag fra Lønmodtagergruppe

Bidrag fra Lønmodtagergruppe DA Bidrag fra Lønmodtagergruppe Fagforeningernes og arbejdsmarkedsparternes rolle i programmering og opfølgning på samhørighedspolitikkerne i den nye finansielle ramme for 2014-2020 Sammendrag 1. Hvad

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Udenrigsministeriet Naboskabsprogrammet DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING

Udenrigsministeriet Naboskabsprogrammet DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING Udenrigsministeriet Naboskabsprogrammet DANSK DELTAGELSE I EU-TWINNING Udenrigsministeriets Naboskabsprogram- kontor er det danske kontaktpunkt for twinning. Kontoret bistår med oplysninger om twinningprojekter

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere