EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2001) 810 endelig EUROPEAN TRAINING FOUNDATION: ÅRSBERETNING 2000 (forelagt af Kommissionen)

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt Målsætninger og formål Instituttets struktur Det Rådgivende Forum Instituttets evalueringsprogram Instituttets aktiviteter i Kandidatlandene i Central- og Østeuropa Det sydøstlige Europa De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet Middelhavsområdet Tempus Samarbejde med andre EU-agenturer Finansielle anliggender Finansieringskilder Budgetgennemførelsen for Gennemgang af Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts finansieringsog forvaltningssystemer Fælles supportservice Personale Personale og organisationsplan Bestyrelsen...30 Bilag1 Instituttetsaktiviteteri Bilag 2 - Tabel over budgetmidler & midler uden for budgettet...41 Bilag 3 - Tabel over aftaler...42 Bilag 4 - Tabel over aftaler om teknisk bistand til gennemførelse af Tempusprogrammet...43 Bilag 5 - Organisationsplan...44 Bilag6 Instituttetsbestyrelse-listeovermedlemmer

3 Bilag 7 - Liste over instituttets arrangementer i Bilag 8 - Publikationsliste

4 1. GENERELT 1.1. Målsætninger og formål Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut er et EU-agentur, der blev oprettet for at fremme udviklingen af relevante erhvervsuddannelsessystemer af høj kvalitet i landene i Central- og Østeuropa, De Nye Uafhængige Stater og Middelhavsområdet ("partnerlandene"). Som center for ekspertise inden for personaleudvikling er det instituttets opgave: at levere analyse og rådgivning om aktuelle initiativer og fremtidige behov i partnerlandene, at formidle kontakter mellem nøgleaktører inden for området, at formidle information vedrørende god praksis i Den Europæiske Union og medlemslandene og at kanalisere tilbud om samarbejde fra donorer. Herudover administrerer instituttet en række Phare- og Tacis-programmer for Europa- Kommissionen ( Kommissionen ) samt yder teknisk bistand til Kommissionen i forbindelse med implementeringen af Tempus-programmet. I første halvdel af 2000 indledte instituttets bestyrelse (se nedenfor) strategiske overvejelser om instituttets fremtidige udvikling, som førte til en beslutning truffet af bestyrelsen om at videreudvikle instituttet som ekspertcenter og nedtrappe dets deltagelse i aktiviteter vedrørende forvaltning af programmer indledende med Phareprogrammerne, der nærmer sig deres afslutning ved udgangen af Samtidig vil instituttet deltage fuldt ud i programmeringen af EU's programmer for forbindelser med tredjelande (Phare, Tacis, MEDA og CARDS) Instituttets struktur Instituttet har en geografisk indfaldsvinkel på dets partnerlandes behov, hvilket afspejles i dets fire geografiske afdelinger, der omfatter kandidatlandene, det vestlige Balkan, De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet samt Middelhavsområdet. På lederuddannelsesområdet koordineres aktiviteterne af lederuddannelsesenheden, der er en tematisk enhed, der samarbejder med de geografiske afdelinger. Specialiserede enheder yder teknisk og administrativ støtte til organisationen som helhed. Instituttet har en bestyrelse, som Kommissionen varetager formandskabet for. Den består af repræsentanter fra medlemslandene og Kommissionen. Bestyrelsen mødes for at drøfte og godkende instituttets årlige arbejdsprogram og budget og høres også vedrørende forslag af væsentlig betydning for instituttets ledelse. 4

5 Et rådgivende forum bestående af erhvervsuddannelseseksperter fra medlemslandene, partnerlandene, Kommissionen, internationale organisationer og arbejdsmarkedets parter støtter bestyrelsens arbejde. Det rådgiver bestyrelsen om det årlige arbejdsprogram og mødes periodisk i undergrupper for at drøfte spørgsmål vedrørende reformen af erhvervsuddannelsessystemerne. Instituttets direktør refererer til bestyrelsen og varetager formandskabet for Det Rådgivende Forum. Han understøttes af omkring 120 medarbejdere, som sammen gennemfører arbejdsprogrammet med et årligt budget på 16,2 mio. EUR (2000-tal). Parallelt med de strategiske drøftelser med bestyrelsen og Kommissionen gennemgik instituttet sin interne personalesituation, organisation og sine procedurer for at sikre overensstemmelsen med de nye strategiske retningslinjer. Som supplement til gennemgangen af de tekniske og administrative serviceafdelinger, der blev igangsat i slutningen af 1999, og som sigtede på at sikre, at de eksisterende serviceafdelinger var målrettet mod de operationelle afdelingers behov, rekvirerede instituttet undersøgelser af sine interne økonomi- og ledelsessystemer. Resultaterne heraf blev efterfølgende indarbejdet i et sæt anbefalinger, der blev iværksat i september Herudover begyndte instituttet at arbejde på at fastsætte nye personalemålsætninger for perioden , som blev godkendt af bestyrelsen i efteråret Samtidig indledte instituttet i samarbejde med Kommissionen en gennemgang af organiseringen af den tekniske bistand, det yder Kommissionen i forbindelse med implementeringen af Tempus-programmet Det Rådgivende Forum Det Rådgivende Forums årlige møde fandt sted den juni 2000 med deltagelse af over 80 medlemmer. Hovedformålet var, at medlemmerne skulle bidrage til de tidlige planlægningsstadier for arbejdsprogrammet for 2001 med råd og vejledning om instituttets aktiviteter i hver enkelt af de fire regioner. Med dette for øje blev der nedsat fire regionale undergrupper. Herudover fokuserede seks workshopper ledet af instituttets personale på følgende spørgsmål: Faglig efter- og videreuddannelse og dens rolle i overgangssammenhænge, lederuddannelse, forøgelse af beskæftigelsesegnetheden ved at integrere iværksætteri i almen uddannelse, behovet for en finansiel reform af erhvervsuddannelsessystemerne i partnerlandene, arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelse og regionale erhvervsuddannelsesstrategier i en national sammenhæng. 5

6 Workshop-rapporter kan downloades fra instituttets hjemmeside på adressen: Instituttets evalueringsprogram Der blev nedsat en evalueringsstyregruppe i begyndelsen af februar 2000 til at rådgive instituttet om dets årlige evalueringsprogram. Udvalget mødtes for første gang i marts og enedes om dets rolle og opgaver og om de projekter, der skulle omfattes af instituttets evalueringsprogram for 2000: 1. Evaluering af instituttets flerårige projekt Analyse af erhvervsuddannelsesbehov og kvalifikationsstandarder inden for erhvervsuddannelsesområdet Rapporten blev rekvireret i slutningen af 1999 og leveret i juni Målet var at kaste et kritisk blik på de resultater, der var nået indtil da inden for de forskellige aktiviteter, som instituttet havde igangsat for så vidt angår kvalifikationer og standarder i de seneste fem år. Rapporten vil blive forelagt ved det næste møde i evalueringsstyregruppen og vil også danne basis for en drøftelse mellem eksperter og instituttets personale i begyndelsen af Gennemgang af instituttets rådgivende forums aktiviteter over en femårig periode Formålet med denne evaluering var at vurdere output, resultater og indvirkning, men også instituttets Rådgivende Forums processer og gennemførelsesmekanismer. Udkastet til rapport blev drøftet ved Det Rådgivende Forums plenummøde i juni, og der blev anmodet om yderligere skriftlig tilbagemelding. Den russiske version af rapporten blev udarbejdet og udsendt i slutningen af juli. De modtagne kommentarer og tilbagemeldinger er p.t. ved at blive indarbejdet, og et endeligt udkast skulle foreligge i begyndelsen af Evaluering af instituttets nationale observationsorganer under Phareprogrammet Evalueringen af de nationale Phare-observationsorganer er navnlig vigtig i lyset af den øgede vægt, der lægges på instituttets rolle, når det gælder indsamling og analyse af information i arbejdsprogrammet for I forbindelse med denne undersøgelse, der blev indledt i oktober, og som bygger på resultaterne af en midtvejsevaluering i 1997, vurderedes de resultater, som de nationale Phare-observationsorganer havde nået siden 1997, og der blev foreslået yderligere foranstaltninger til at styrke dem i fremtiden. Resultaterne af denne evaluering vil foreligge ved det første bestyrelsesmøde i En evaluering af de nationale Tacis-observationsorganer vil følge i

7 4. Gennemgang af EU's Phare-erhvervsuddannelsesreformprogrammer gennemført mellem 1990 og 1998 På basis af dets erfaringer fra de sidste seks år besluttede instituttet sammen med Kommissionens Fælles Relex-tjeneste (SCR) og GD for Beskæftigelse at gennemføre en endelig teknisk evaluering af de erhvervsuddannelsesreformprogrammer, der administreres af instituttet. Forud for denne rekvirerede instituttet ligeledes tekniske evalueringer af hvert enkelt tilendebragt nationalt Phare-program, og resultaterne af dette arbejde blev brugt til den endelige tværnationale analyse. Formålet med denne endelige evaluering var at analysere de fremskridt, der var gjort af Phare-partnerlandene med at reformere deres erhvervsuddannelsessystemer som et resultat af gennemførelsen af Phare-programmer. Et udkast til rapport er nu udarbejdet med henblik på en intern drøftelse, og når den er færdig, vil den blive forelagt for Phare-udvalget i Bruxelles. 7

8 2. INSTITUTTETS AKTIVITETER I Kandidatlandene i Central- og Østeuropa Detaljerede oplysninger om instituttets aktiviteter i kandidatlandene findes i tabellen på side 37. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Støtte til Kommissionen I løbet af 2000 fortsatte instituttet med at bistå Kommissionen med gennemførelsen af dens førtiltrædelsesstrategi i kandidatlandene. Instituttet påtog sig bl.a. følgende: det fortsatte bl.a. med på Kommissionens vegne at implementere og i nogle tilfælde afslutte Phare-reformprogrammer inden for områderne erhvervsuddannelse, lederuddannelse, virksomhedsintern personaleudvikling og højere uddannelse i en række kandidatlande (Bulgarien, Estland, Litauen og Rumænien) samt programmer med flere deltagende lande inden for fjernundervisning og højere uddannelse i alle Phare-partnerlandene, det arrangerede med succes en række lokale, regionale og nationale seminarer (55 i alt) om Den Europæiske Socialfond i Phare-kandidatlandene som en del af Phares særlige forberedelsesprogram, der introducerer landene til, hvordan Den Europæiske Socialfond fungerer. Programmet mundede ud i en afsluttende konference i Bruxelles i oktober med repræsentanter på højt niveau og støtte fra Kommissionens GD for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender samt GD for Udvidelse. Inden for det særlige forberedelsesprogram støttede instituttet ligeledes aktivt udviklingen af netværket af nationale erhvervsuddannelsesinstitutter, der har til formål at bistå kandidatlandene med at forberede deres deltagelse i Den Europæiske Socialfond via tilvejebringelse af målrettet uddannelse og information. Blandt disse aktiviteter var der et afrundingsseminar, der havde til formål at behandle spørgsmålet om de nationale erhvervsuddannelsesinstitutters bæredygtighed, det leverede ekspertrådgivning til Kommissionen og EF-delegationerne med udformningen af Phare-programmer inden for personaleudviklingsområdet og deltog i programmeringsrejser på anmodning fra Kommissionen, det støttede på given foranledning særlige ministerier i kandidatlandene med ekspertrådgivning om erhvervsuddannelsesspørgsmål, det ajourførte instituttets evaluering af fremskridt med erhvervsuddannelsesreformer som input til Kommissionens årlige situationsrapport om kandidatlandenes tiltrædelsesforberedelser, det udformede og igangsatte et projekt, der startede i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovenien, og som omfattede udarbejdelse af landemonografier om erhvervsuddannelsessystemer og arbejdsformidlinger i kandidatlandene. 8

9 Monografiprojektet, som blev indledt på opfordring fra Kommissionens GD for Beskæftigelse, Arbejdsmarkedsrelationer og Sociale Anliggender, har til formål at bidrage til overvågningen af udarbejdelsen af de fælles baggrundsundersøgelser om beskæftigelsespolitikkerne, som er blevet besluttet af Kommissionen og kandidatlandene. 2. Aktiviteter finansieret af instituttet Instituttet udformede og finansierede ligeledes en række pilotprojekter, der tager sigte på at supplere eller opfølge Phare-aktiviteter i visse kandidatlande, navnlig for så vidt angår forberedelse til deltagelse i Socialfondsaktiviteter. Disse projekter omfattede støtte til: Litauen til etablering af et regionalt erhvervsuddannelsescenter, otte polske regioner gennem et studiebesøgsprogram til Tyskland og seminarer, Rumænien til fortsættelse af Constanza-projektet inden for faglig efter- og videreuddannelse med donorstøtte fra Frankrig, Italien og den flamsktalende del af Belgien, Litauen og Letland til uddannelse af lærere og undervisere med donorstøtte fra FinlandogDanmark, Bulgarien, Polen, Slovakiet og Slovenien via tilrettelæggelse af seminarer om inddragelse af arbejdsmarkedets parter i erhvervsuddannelserne. I 2000 fokuserede instituttet navnlig på problemet social udstødelse, med særlig vægt på Roma-befolkningen i de central- og østeuropæiske kandidatlande, og planlagde følgende aktiviteter: en særlig konference med støtte fra de portugisiske myndigheder i Lissabon om dette tema og bidrag fra Den Europæiske Socialfond navnlig til bekæmpelse af social udstødelse; en statusopgørelse over god praksis, der sigtede på at fremme social inddragelse af Roma-befolkningen i kandidatlandene; et seminar om emnet erhvervsuddannelsernes rolle, når det gælder om at bekæmpe social udstødelse af Roma-befolkningen, der blev afholdt i Sinaia (Rumænien) i oktober 2000 med støtte fra Soros Foundation. 3. Lederuddannelse Instituttet opretholdt sine lederuddannelsesaktiviteter i år 2000 og: igangsatte en regional undersøgelse af virksomheders færdigheder med henblik på at formidle oplysninger om arbejdsgiveres kvalifikationsbehov og fremme processen 9

10 med udvikling af personalestrategier. Projektet bidrager til kandidatlandenes tiltrædelsesforberedelser og deres endelige adgang til EU's strukturfonde og navnlig Den Europæiske Socialfond, gennemførte et fælles arbejdsgiverinitiativprojekt i Bulgarien sammen med den tyske organisation OWZ, der henvender sig til mellemled, der agerer på vegne af små og mellemstore virksomheder. Et antal udvalgte undervisere hentet fra disse mellemled deltog i et uddannelsesprogram, der fandt sted dels i Bulgarien, dels i Tyskland og bistod den bulgarske regering med gennemførelse af et lederuddannelsesprojekt ved at yde teknisk ekspertise til tilrettelæggelse, styring og overvågning af projektet. 4. Nationale observationsorganer Instituttet fortsatte med at yde vejledning og støtte til sine nationale observationsorganer med henblik på at styrke deres analytiske evner, fremme netværkssamarbejde og overvåge deres daglige arbejde. Af konkrete initiativer kan nævnes: et projekt finansieret af instituttet og tilrettelagt med støtte fra en mål 1-region i Det Forenede Kongerige. Det var målet at gøre det muligt for nationale observationsorganer at forstå betydningen af at indsamle regionale arbejdsmarkedsoplysninger i forbindelse med fremtidig regional europæisk socialfondsprogrammering, -overvågning og -evaluering. Projektet tog ligeledes sigte på at udvikle analytiske færdigheder, møder i Torino, hvor der blev tilbudt skræddersyet uddannelse og et forum for udveksling af erfaringer, overvågningsaktiviteter med tilbagemelding på rapporter og aflæggelse af regelmæssige besøg i partnerlandet Det sydøstlige Europa Der gives en fuldstændig redegørelse for instituttets aktiviteter i det sydøstlige Europa i tabellen på side 39. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Støtte til Kommissionen Implementeringen af 1997-erhvervsuddannelsesprogrammet for Bosnien- Hercegovina blev afsluttet med succes med en afsluttende konference i Sarajevo, hvor en grønbog om strategi og politik med henblik på reform af erhvervsuddannelserne i Bosnien-Hercegovina blev præsenteret. EFdelegationen i Sarajevo betroede ligeledes instituttet et overgangsprogram ( EUR), som blev indledt i maj, og som vil føre til en omdannelse af grønbogen til en hvidbog samt indførelse af de læseplaner, der er udviklet i forbindelse med 1997-programmet. 10

11 I oktober afsluttede instituttet ligeledes implementeringsfasen af Phareerhvervsuddannelsesprogrammet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Efter udstationering af en ansat fra instituttet i Kommissionens taskforce for genopbygning af Kosovo blev der forelagt Kommissionen et dokument i februar 2000, der pegede på øjeblikkelige behov for almen uddannelse og erhvervsuddannelse efter krigen med forslag og anbefalinger om opfølgning. Der blev fremsat særlige anbefalinger om kompetenceudvikling for små og mellemstore virksomheder og lederuddannelse for den offentlige sektor efter afholdelsen af to workshopper i Pristina med deltagelse af vigtige interessenter fra Kosovos erhvervsliv. Endelig støttede instituttet i samarbejde med De Forenede Nationers mission i Kosovo dataindsamlingsforanstaltninger for det primære arbejdsmarked med etablering af et arbejdsmarkeds- og erhvervsuddannelsesobservationsorgan. 2. Aktiviteter finansieret af instituttet Gennemførelsen af aktiviteterne i arbejdsprogrammet for 2000 forløb stort set efter planen. Detaljerede oplysninger om alle aktiviteterne findes i tabellen på side 37 og omfattede følgende hovedområder: Erhvervsuddannelse imod social udstødelse Inden for området erhvervsuddannelse imod social udstødelse gennemførte instituttet følgende aktiviteter: afslutning af undersøgelser for Albanien, Bosnien-Hercegovina og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Jugoslavien såvel som alle Pharekandidatlande. De foreløbige resultater heraf blev fremlagt på et møde i maj 2000, afholdelse af et regionalt seminar om ungdomsarbejdsløshed i det sydøstlige Europa den juni i Bulgarien, der førte til en rapport om politiske prioriteringer for foranstaltninger inden for dette område. Konferencen førte ligeledes til identifikation af to mikroprojekter med henblik på at afprøve nyskabende initiativer til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, som blev indledt i Kroatien og Montenegro, igangsættelse af en undersøgelse af eksempler på god praksis for så vidt angår integration af Roma-befolkningen i uddannelse og arbejdsmarked gennem almen uddannelse og erhvervsuddannelse og præsenterede resultaterne ved et seminar i Rumænien i oktober. Undersøgelsen omfatter alle kandidatlandene (se s. 37), herunder Tyrkiet samt Albanien. 11

12 Integration af arbejde og læring Inden for området integration af arbejde og læring har instituttet gennemført følgende aktiviteter: afholdelse i maj af en regional workshop for projektet integration af arbejde og læring i Dubrovnik, Kroatien. Workshoppen blev kombineret med et møde for de nationale observationsorganer i regionen. Man enedes her om offentliggørelse og international udbredelse af projektresultaterne. påbegyndelse af forberedelser til nationale rundbordsdrøftelser om integration af arbejde og læring i landene i regionen. Erhvervsmæssig efter- og videreuddannelse De sydøsteuropæiske lande var desuden repræsenteret ved en konference om erhvervsmæssig efter- og videreuddannelse, der blev afholdt i Karlskrona, Sverige, sammen med kandidatlandene. 3. Lederuddannelse Arbejdet skred frem med udformningen af et lederuddannelsesprojekt for små og mellemstore virksomheder i Albanien. Projektet skulle efter planen igangsættes i begyndelsen af Instituttet indledte en vurdering af status for lederuddannelsestilbuddet i det sydøstlige Europa. Vurderingen vil fokusere på Kroatien, Montenegro, Serbien og Bosnien-Hercegovina. 4. Nationale observationsorganer For at udvide og styrke netværket af nationale observationsorganer i regionen åbnede instituttet nye observationsorganer i Kroatien, Montenegro og Kosovo. 5. Nøglerolle for instituttet i stabilitetspagtsarbejdet Instituttet har spillet en koordinerende rolle i stabilitetspagtsarbejdet inden for personaleudviklingsområdet. Eftersom personaleudvikling anses for at være et tværgående spørgsmål, nedsatte instituttet en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra partner- og donorlande, der skulle bidrage til både demokrati/menneskerettigheder (tabel 1, i samarbejde med den udvidede Graz-proces, der ledes af den østrigske regering) og økonomisk genopbygning (tabel 2). Arbejdet i arbejdsgruppen om personaleudvikling omfattede fastsættelse af politiske rammer og udvikling af projektforslag, navnlig inden for området støtte til SMV og social inddragelse (se nedenfor). 12

13 Arbejdet i personaleudviklingsgruppen bidrog til igangsættelse af prioriterede projekter i det sydøstlige Europa (de såkaldte stabilitetspagtsforanstaltninger til en hurtig start ). Instituttet har ligeledes bidraget til en gennemgang af uddannelsessektoren koordineret af OECD og finansieret af Stabilitetspagten. Gennemgangen vil føre til rapporter om erhvervsuddannelse og beskæftigelse i alle de sydøsteuropæiske lande. 6. Den regionale gruppe under Det Rådgivende Forum Gruppen mødtes to gange i Det første møde blev afholdt i Athen den februar 2000 for at: identificere udfordringer og prioriteter for erhvervsuddannelse i genopbygningsprocessen i det sydøstlige Europa, skabe indsigt i instituttets eventuelle rolle i forbindelse med spørgsmål om personaleudvikling inden for genopbygningsprocessen og identificere relevante aktiviteter for dets arbejdsprogram for 2000 (navnlig for dets erhvervsuddannelsesprojekter imod social udstødelse og udvikling af SMV) og rådgive om de nationale observationsorganers rolle i den økonomiske genopbygningsproces. Det andet møde i den regionale gruppe fandt sted i forbindelse med Det Rådgivende Forums årlige møde i Torino i juni. Gruppen gennemgik instituttets arbejde i regionen og leverede retningslinjer for instituttets strategi i det sydøstlige Europa for perioden De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet Detaljerede oplysninger om instituttets aktiviteter i De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet findes i tabellen på side 40. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Støtte til Kommissionen Inden for rammerne af de overordnede prioriteter, der er fastsat for Tacisstøtte i den nye rådsforordning for De Nye Uafhængige Stater (NUS) og Mongoliet, bidrog instituttet til forberedelsen af indikativprogrammerne for ved at levere skriftlige vurderinger om prioriteter og behov inden for erhvervsuddannelse i hvert enkelt af landene. Instituttet leverede også bidrag til Kasakhstans, Kirgisistans, Moldovas, Den Russiske Føderations, Ukraines og Usbekistans handlingsprogrammer for

14 Instituttet ydede endvidere sin ekspertise til Kommissionen ved forberedelsen af igangsættelsen af en række Tacis-projekter. Instituttet bistod for eksempel støttemodtageren i forbindelse med Tacis' erhvervsuddannelsesfond for arbejdsløse og mindre gunstigt stillede grupper i Kirgisistan, Tacis-koordineringsenheden og Kommissionen ved at forberede udbudsdokumenterne og yde støtte til Kommissionen i forbindelse med indholdsovervågning. Instituttet ydede også støtte til Kommissionens Fælles Relex-tjeneste i forbindelse med overvågningen af lederuddannelsesprogrammet ved at levere bidrag til de indledende rapporter og til situationsrapporterne, indholdet og metodikken i uddannelserne og til projektforslaget til MTP-støttefonden. 2. Støtte til gennemførelse af Tacis-programmer Instituttet fortsatte med at administrere en række Tacis-programmer for Kommissionen. Tacis-projektet Reform af Moldovas erhvervsuddannelsessystem blev afsluttet med succes i februar, og der er forhandlinger i gang om et opfølgningsprojekt. Instituttet begyndte arbejdet med Tacis-projektet med bistand til en erhvervsuddannelsesreform i Usbekistan, der indledtes med udvikling af læseplaner for seks erhvervsprofiler på tre piloterhvervsskoler. Med henblik på at forbedre koordineringen blandt de forskellige aktører i regionen gjorde instituttet sig umage med at forbinde projektet med instituttets Standards 2000-projekt, GTZ-projektet og Den Asiatiske Udviklingsbanks projekt. Instituttet fortsatte med at lede implementeringen af det Tacis-finansierede DELPHI-projekt. Der blev lagt særlig vægt på udvikling af aktiviteter i de fem russiske regioner, og der blev gjort fremskridt med at tilnærme uddannelsesudbuddet til efterspørgslen og med at udvikle konceptet social dialog. Instituttet deltog i evalueringen af projektet Kapacitetsopbygning inden for lederuddannelse i Belarus inden for programmet "Udvikling af det civile samfund". Projektet ledes af instituttet. 3. Aktiviteter finansieret af Instituttet Instituttet gjorde fremskridt med anden fase af det parallelt finansierede pilotprojekt Erhvervsuddannelsesreform i det nordvestlige Rusland" med yderligere udvikling af nye læseplaner og læreruddannelse på skole- /sektorplan. Der blev ligeledes fokuseret stærkt på at undervise regionale uddannelses- og arbejdsmarkedsadministratorer i at udvikle regionale erhvervsuddannelsespolitikker. Resultaterne af en midtvejsvurdering blev drøftet med alle nøgleaktører, herunder Frankrig, der blev hilst velkommen som en ny partner i projektet. Der er etableret tætte forbindelser mellem de regioner, der deltager i pilotprojektet, og de regioner, der er involveret i forberedelsen af et nyt uddannelsesprojekt finansieret af Verdensbanken. 14

15 Instituttet og Verdensbanken er blevet enige om en arbejdsplan med henblik på samarbejde i forberedelses- og implementeringsfaserne. Et lignende projekt om erhvervsuddannelsesreform påbegyndtes i september i Ukraine med deltagelse af Italien, Frankrig og Den Internationale Arbejdsorganisation. Projektet koncentrerer sig om landbrugs- og transportsektoren i tre ukrainske regioner. De første arbejdsmarkedsvurderinger er blevet foretaget. Workshopper om donorsamarbejde inden for almen uddannelse og erhvervsuddannelse i Georgien, Usbekistan og Kirgisistan førte til aftaler om henstillinger om fremtidige donorinterventioner og -mekanismer til forbedring af koordineringen. Det russiske undervisningsministerium tog initiativ til at afholde et donormøde i Moskva. Både donorer og modtagere bekræftede de nationale observationsorganers rolle som knudepunkter for donorkoordineringen. Instituttet arrangerede og finansierede en international workshop i Alma Ata, Kasakhstan om Forbedring af beskæftigelsesegnetheden ved at integrere iværksætteri i almen uddannelse og erhvervsuddannelse med deltagere fra EU, Central- og Østeuropa og De Nye Uafhængige Stater. Et nyt projekt er udviklet og vil blive implementeret i det nordvestlige Rusland og Ukraine. Standards 2000-projektet bistod fortsat lande med at forbedre deres metoder til udvikling af overensstemmende erhvervsuddannelsesstandarder for alle sektorer. I hvert deltagende land blev der udarbejdet pilotstandarder, som derefter blev drøftet og analyseret ved to konferencer om standarder i Tashkent og Minsk. Man nåede til enighed om en fælles tilgang, som blev offentliggjort i bind IV af publikationerne om standarder. Uddannelsesprojektet for virksomhedsudvikling i Kirgisistan førte til en enestående kilde til information om virksomhedsudvikling (den kirgisiske virksomhedsundersøgelse). Omkring 200 virksomheder i alle sektorer og regioner i landet blev interviewet. En praktisk personaleudviklingsvejledning er under udarbejdelse til støtte for virksomhederne i planlægningen af deres personaleudvikling. En uddannelsespakke, der skal tackle personaleudviklingsbehov, blev ligeledes udviklet og afprøvet. Projektet blev udvidet til også at omfatte Kasakhstan og Usbekistan. Instituttet planlægger nu ligeledes fælles foranstaltninger med Den Internationale Arbejdsorganisation. 15

16 4. Lederuddannelse Som angivet ovenfor ydede instituttet støtte til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af lederuddannelsesprogrammet. Desuden afsluttede instituttet et projekt, der har til formål at forbedre og diversificere undervisnings- og læringsmateriale til lederuddannelse i Novossibirsk i Den Russiske Føderation. Resultaterne herfra er blevet udbredt overalt i regionen. Instituttet fortsatte også med at tilskynde til udvikling af lederuddannelsesnetværk i Rusland og Centralasien gennem sin støtte til Russian Association of Business Education (RABE) og Central Asian Management Development Foundation (CAMAN). I 2000 blev der iværksat et nyt projekt i Ukraine, Kasakhstan og Kirgisistan for at styrke partnerskaber mellem lederuddannelsesinstitutioner og virksomheder. 5. Nationale observationsorganer De nationale observationsorganer i regionen udarbejdede nye statusrapporter baseret på en revideret indholdsfortegnelse, som man var nået til enighed om. Rapporterne vil indeholde nøgletal for Instituttet færdiggjorde udgivelsen af sin første nøgletalsrapport for De Nye Uafhængige Stater ( ). Med bistand fra de nationale observationsorganer offentliggjorde det ligeledes rapporten om " Tværnational analyse af erhvervsuddannelse i De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet. Netværkene af Phare og Tacis nationale observationsorganer knyttede tættere bånd, da de to grupper mødtes i Torino til de årlige møder for de nationale observationsorganer i marts. I november mødtes netværket af nationale Tacis observationsorganer også særskilt i Chisinau. Kommissionen og instituttet undertegnede en aftale om at levere Tacisstøtte til et beløb af EUR til de nationale observationsorganer for 2000 og Kontraktaktiviteterne forventedes at begynde i begyndelsen af Sideløbende med deres almindelige opgaver deltog mange nationale observationsorganer i landeprojekter i forbindelse med projektet personaleudviklingsprogram IV, standarder og iværksætteri i almen uddannelse og erhvervsuddannelse. Disse projekter har været med til at øge synligheden og styrke de nationale observationsorganers rolle i deres egne lande. 16

17 6. Den regionale gruppe under Det Rådgivende Forum Ved Det Rådgivende Forums årlige møde viste medlemmer af den regionale gruppe for De Nye Uafhængige Stater og Mongoliet stor interesse for at bidrage til instituttets arbejde, bl.a. de analytiske rapporter. Der var også stærk støtte til et større samarbejde mellem Det Rådgivende Forums medlemmer, lokale eksperter og de nationale observationsorganer med henblik på at forbedre informationsstrømmen og styrke de nationale observationsorganers netværksfunktion i regionen Middelhavsområdet Detaljerede oplysninger om instituttets aktiviteter i Middelhavsområdet findes i tabellen på side 42. En række højdepunkter i arbejdsprogrammet for 2000 præsenteres nedenfor. 1. Øget institutaktivitet i Middelhavsområdet: Efter den indledende latenstid, der startede i 1999, konsoliderede instituttet sin viden om Middelhavsområdet og udvidede omfanget af sine aktiviteter. I de første måneder af 2000 blev nøgleaktiviteter, der var påbegyndt i 1999, afsluttet: I fortsættelse af kommentarer fra Kommissionen færdiggjorde instituttet en række Oversigter over erhvervsuddannelsessystemer om Algeriet, Libanon, Malta, Cypern, Jordan og Tyrkiet 1 og formidlede resultaterne til relevante interessenter. I februar afholdt instituttet et seminar i Damaskus, der havde til formål at bistå politiske beslutningstagere med at udforme lærlingeuddannelsesordninger, der er tilpasset de socioøkonomiske omstændigheder i Syrien. Dette vellykkede arrangement tilskyndede de syriske myndigheder til at videreudvikle lærlingeuddannelsesforsøgsordninger baseret på effektive partnerskaber med den private og offentlige industrisektor. 2. Støtte til Kommissionen I årets første halvdel blev lederen af instituttets Middelhavsafdeling udstationeret i Kommissionen i Bruxelles med henblik på at øge instituttets forståelse for Kommissionens behov og driftsbegrænsninger og således blive bedre til at definere, hvordan instituttet kan støtte Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af EUpolitikker i regionen. Udstationeringen gjorde det muligt for instituttet at nå til enighed med Kommissionen om et sæt forslag til fastsættelse af en række spændende ydelser, der skal leveres af instituttet i 2001 og fremover. Inden for rammerne af dets disponible midler forsøgte instituttet at imødekomme efterspørgslen fra regionen. Det svarede eksempelvis på en anmodning om ekspertstøtte 1 Selv om Malta, Cypern og Tyrkiet er kandidatlande, blev forberedende aktiviteter i 2000 alligevel medtaget i arbejdsprogrammet for Middelhavsområdet. 17

18 fra den præsidentielle kommission for uddannelsesreform i Algeriet, som er ansvarlig for at foreslå reformer af uddannelsessystemet som helhed. Instituttet reagerede også på anmodninger fra Kommissionen om ekspertise til at identificere og udforme projekter for en erhvervsuddannelsespolitik i Algeriet såvel som teknisk rådgivning til at nedsætte Euro-Med-observationsorganet for beskæftigelse og erhvervsuddannelse for Middelhavsområdet. I fortsættelse af en anden anmodning fra Kommissionen udarbejdede instituttet ligeledes et udkast til retningslinjer for udvikling af sektortilpasningsprogrammer for erhvervsuddannelse. 3. Aktiviteter finansieret af instituttet En fælles konference, der blev medfinansieret af Verdensbanken og andre lokale sponsorer (kommunen og provinsen Torino, Piemonte-regionen, det italienske undervisningsministerium), om udvikling af ungdomsuddannelser i Mellemøsten og Nordafrika fandt sted den maj i Torino. Omkring 100 delegerede deltog, herunder ministre og højtstående embedsmænd fra 21 lande i Mellemøsten og Nordafrika, Den Europæiske Union og internationale organisationer. Konferencen behandlede tendenser inden for områder som kvalitets- og relevansvurdering og - kontrol, standarder, læseplansudvikling, finansiering og læreruddannelse. Instituttet afholdte sammen med det algeriske erhvervsuddannelsesministerium og Fond National de Développement de l Apprentissage et de la Formation Continue (FNAC) en regional workshop om finansieringsmekanismer for lærlingeuddannelser og faglig efter- og videreuddannelse den september 2000 i Algeriet. Omkring 200 personer deltog, herunder repræsentanter for relevante ministerier fra Tunesien, Marokko og Libyen, interessenter fra den offentlige og private sektor i Algeriet og Den Europæiske Union samt internationale donorer. I november blev der afsløret planer om et seminar om nyskabende praksis inden for erhvervsuddannelsesstandarder for Machrak-regionen i Ægypten. Men som følge af den politiske situation i Mellemøsten måtte seminaret udsættes til april Instituttet havde allerede gennemført forskningsarbejde i eksisterende praksis i forbindelse med udvikling af erhvervsuddannelsesstandarder i hver af de seks lande, der oprindeligt var involveret i dette, og der var planer om at præsentere en case study om Ægypten under seminaret. Forberedelserne fortsatte med henblik på den nye dato. I fortsættelse af instituttets seminar om lærlingeuddannelsesordninger, der fandt sted i Damaskus i februar 2000, anmodede den syriske undervisningsminister om instituttets bistand til at igangsætte et pilotprojekt om erhvervsuddannelsesordninger, som skulle gennemføres i Instituttet gennemførte et forberedende arbejde i

19 4. Lederuddannelse Inden for lederuddannelsesområdet fortsatte arbejdet med en undersøgelse om lederog iværksætteruddannelse for SMV-vækst i Middelhavsområdet med fokus på Ægypten, Jordan og Libanon. Konklusionerne fra denne undersøgelse vil blive sammenfattet med henblik på yderligere udbredelse i en rapport, der vil blive færdiggjort i begyndelsen af 2001, og som skitserer mulighederne for at forbedre leder- og iværksætteruddannelsen med henblik på at stimulere SMV'ers vækst. 5. Den regionale gruppe under Det Rådgivende Forum Det Rådgivende Forums regionale gruppe for Middelhavsområdet mødtes i juni i Torino. Drøftelserne fokuserede på instituttets aktiviteter i 1999 og de erfaringer, der var gjort; hvordan det var gået med 2000-aktiviteterne; og instituttets arbejdsprogram for Tempus Instituttet leverede fortsat teknisk bistand til Kommissionen til gennemførelse af Tempus-programmet, som begyndte i Programmet gik ind i sin tredje fase, kendt som Tempus III, for perioden De Nye Uafhængige Stater, Mongoliet, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har for nærværende adgang til at deltage i programmet. Den nye fase omfatter en top-down - og en bottom-up -tilgang ved at sikre, at alle projekter klart svarer til nationale prioriteter og inddrager en række aktører, der omfatter politiske beslutningstagere, det akademiske samfund og det civile samfund som helhed. Der tilskyndes stærkt til ekspertise fra de central- og østeuropæiske lande med henblik på at udnytte og fremme udveksling af knowhow og erfaringer med Tacis-landene og Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien. Der er blevet indført nye samarbejdsaktiviteter, såsom netværkssamarbejdsprojekter, der tager sigte på at udbrede kendskab til Tempusprojektresultater af høj kvalitet fra igangværende og afsluttede projekter til et større publikum på national og regional basis. For så vidt angår navnlig Albanien, Bosnien- Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien lægges der stærk vægt på regionalt samarbejde. 19

20 Udvælgelse - Tempus Phare Projekttype Modtagne ansøgninger Fælles europæiske projekter & netværkssamarbejdsprojekter (frist 1. marts 2000 og 31. marts kun for Kroatien) Individuelle mobilitetsstipendier 65 (frist 3. april 2000) 100 heraf 59 til EU Ialt 165 Fælles europæiske projekter og netværkssamarbejdsprojekter Som svar på Tempus III-indkaldelsen af ansøgninger for Albanien, Bosnien- Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien indløb der i alt 100 ansøgninger. Disse blev registreret, kopieret og videresendt til de nationale Tempuskontorer og til Kommissionen. Vurderingen af ansøgningernes støtteberettigelse begyndte den 20. marts 2000 og var tilendebragt i slutningen af april. Der blev afholdt udvælgelsesmøder under ledelse af Kommissionen i partnerlandene, hvilket gjorde det muligt for eksperter fra EU og fra det sydøstlige Europa at samarbejde på stedet. Hvad Kroatien angår, blev udvælgelsesmødet undtagelsesvist afholdt i Torino. I anden halvdel af 2000 gennemførtes den tekniske vurdering af projekter, der med sandsynlighed ville blive finansieret. Dernæst blev der udarbejdet en række anbefalinger for hvert enkelt af disse projekter. Individuelle mobilitetsstipendier I alt 65 ansøgninger blev behandlet, som vedrørte mobilitet både til og fra Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. 20

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 24.7.2002 KOM(2002) 440 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut: Årsberetning 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE BERETNING

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0064 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.3.2005 KOM(2005) 64 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 2003- BERETNING OM PHARE OG FØRTILTRÆDELSESINSTRUMENTERNE

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK

EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK EUROPARÅDET MENNESKERETTIGHEDERNES VOGTER ET OVERBLIK Ikke-medlem af Europarådet (Hviderusland) MEDLEMSSTATER HOVEDSÆDE OG KONTORER BUDGET Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Bosnien-Herzegovina,

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Det Europæiske Miljøagentur Opgave Det Europæiske Miljøagentur (EEA) er det EU-organ, som skal sikre solid og uafhængig information om miljøet. Vi er en betydelig informationskilde

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar C 449/188 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2015 med instituttets svar (2016/C

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. september 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 6 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 23. september 2015 til: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2012 COM(2012) 581 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET INSTRUMENTET FOR FØRTILTRÆDELSESBISTAND (IPA) DEN REVIDEREDE FLERÅRIGE VEJLEDENDE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. marts 2003 (28.03) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 2463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (ALMINDELIGE

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0661 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 6.11.2006 KOM(2006) 661 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Eurojusts årsberetning for 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. maj 2017 (OR. en) 9602/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 9451/1/17 REV 1 De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks multilaterale bistand og 2015-målene Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks multilaterale bistand

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02

RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 RIGSREVISIONEN København, den 26. november 2002 RN SEKR07/02 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutninger om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for 2000

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2007 2838 - RIA Bilag 6 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Det Internationale Kontor Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.: 2007-3061/1-0035 Dok.: CDH43474 R E D E G Ø R E L S E

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 16 Offentligt Retsudvalget 2017-18 REU Alm.del Bilag 16 Offentligt LOVSEKRETARIATET FAKTAARK OM EUROPARÅDET MV. TIL REU HØRING 11. OKTOBER 2017 1. Baggrund Dette dokument er udarbejdet til brug for Retsudvalgets høring

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0072 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.02.2006 KOM(2006) 72 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN Kommissionens anden rapport i medfør

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 2. kvartal 2015 Juli 2015 M&A-markedet i Danmark Historisk højt 1. halvår for salg af danske virksomheder Salg af danske virksomheder: Salget af danske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2015 Oktober 2015 M&A-markedet i Danmark Opbremsning i salget af danske virksomheder efter rekordhøjt 1. halvår Salg af danske virksomheder:

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.5.2017 COM(2017) 227 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om fastlæggelse af Kommissionens holdning som følge af Europa-Parlamentets beslutning

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 28.1.2013 2012/2189(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre?

DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? DIG og EU! Europa-Kommissionens politik for børns rettigheder Hvad drejer det sig om, og hvad kan du gøre? Plan arbejder på verdensplan for at opnå varige forbedringer for børn, der lever under fattige

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0503 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0503 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0503 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.8.2008 KOM(2008) 503 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0597 Offentligt Europaudvalget KOM () 0597 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om oplysninger om indvirkningen på budgettet af

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere