Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget"

Transkript

1 Trykpålink: Miljø-ogTeknikudvalget Børn-,Unge-ogKulturudvalget Beskæ igelsesudvalget Social-ogSundhedsudvalget Økonomiudvalget

2 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 119 Udlejning: Odder Kommune udlejer 16 beboelses- og 25 erhvervslejemål samt 190 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 2 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 5 lejemål udlejet på husvildevilkår 6 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Byggeri. Visitationen visiterer lejere til ældreboligerne. 190 ha. agerjord er fordelt på 20 forpagtningskontrakter. Der er i 2014 indgået kontrakt med ejendomsfirmaet CEJ Aarhus A/S om administration af udlejning af fast ejendom, telemaster og forpagtning af jord i Odder Kommune. Det er Byggeri, der indgår lejeaftalerne og har CEJ varetager den øvrige administration af lejeforholdene. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Udlejning Udlejning og Husleje- og forpagtningsindtægter: Malteseje, Rørthvej Saksild, Blommevænget Snærrildvej 178 og Ballevej Nygaard Tværvej Bondesvadvej Vestermarken Hovvej Halling By, Halling Søbyvej 2, Gylling Ankjær, Odder Skoleparken, Odder Egholmvej 15, (Brd. Mortensen) Hundslund I, Langgade 5B Hundslund II, Torupvej Master

3 Miljø- og Teknikudvalget Udlejning 120 Beredskabsbygninger: - Respons Vej og Park Politi Rønhøjvej 5, Synshal Rådhusgade Odder Museum Biografforeningen Fotorama Rosensgade 10, 2. sal Rosensgade 10 (lejemål over biograf) Tunø - Røgeriet Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Løn t. vicevært for de kommunale ejendomme håndværker Årsværk i alt: 1,0

4 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 121 Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse: Området dækker vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør i 2015, m². excl. bygningerne i VitaPark Odder. Byfornyelse er den sagsbehandling som kommunen varetager overfor borgere der har mistanke om svigt i sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold til deres bolig. Oftest ved mistanke om forekomst af skimmelsvamp. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Bygningsvedligeholdelse og byfornyelse Udvendig bygningsvedligeholdelse - Vestermarkskolen - Mejerivej 3, nedbrydning Indvendig bygningsvedligeholdelse - demografiregulering - Stjernehuset, lukket 1/ Daginst. Skovbakken, lukket 1/ Byfornyelse Rammen til Indvendig bygningsvedligeholdelse er reduceret med kr. vedr. Stjernehuset og daginstitutionen Skovbakken der begge er lukket 1/ De kr. indgår i Fremtidens Dagtilbud strukturtilpasning (medfinansiering). Demografi: - Randlev børnehave solgt m 2 - Kildegade 3, solgt m 2 - Saksild, Pavillonbygning fjernet m 2 - Saksild, nyt Kulturhus 330 m 2 - Fabos, Stenslund 2, tilbygning 53 m 2 - Fabos, Stenslund 7, tilbygning 110 m 2 Spareplan : På skoleområdet er det besluttet, at spare 10 % på indvendig bygningsvedligeholdelse, svarende til kr. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2015 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af Byggeri. Bygningsvedligeholdelse Bygningsvedligeholdelse rammebeløb udvendig Bygningsvedligeholdelse rammebeløb indvendig

5 Miljø- og Teknikudvalget Bygningsvedligeholdelse 122 Rammebeløb er ikke fordelt ved vedtagelsen af budgettet. Fordeles efterfølgende. Byfornyelse, fugt og skimmelsvamp I henhold til Lov om byfornyelse og udvikling af byer 75 udøver kommunen tilsyn og har handlepligt i forhold til skimmelforekomster i private udlejningsboliger, boligforeningsboliger og opholdsrum i kommunale bygninger.

6 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 123 Øvrige serviceudgifter: Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Fritid, bibliotek og kultur: Tunø Teltplads Løn - Normering: 0,3 årsværk Indtægter overnatning Budget 2014 er tilført kr. til dækning af mindre indtægter, da de seneste år viser et fald i antal overnatninger. Veje og grønne områder: Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Veje og grønne områder Vej og Park skatmoms Vej og Park Fælles formål Renovering offentlige toiletter Veje og grønne områder Vedligeholdelse/udskitning af gamle vejafvandingsledninger - Rathlousdal Allé, udskiftning træer - Vedligeholdelse cykelstier Vintertjeneste Maskiner og materiel Vejbelysning og signalregulering Drift 81 nye gadelamper Trafiksikkerhed Teknisk afdeling Fælles - Bymiljø Vej og Park, indtægter med skatmoms Vej og Park, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Vej og Park er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder

7 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 124 Det er endvidere Vej og Parks ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Personalefordelingen i budget inkl. markpersonale: 1 driftschef 1 driftsleder 3 assistenter 1 mekaniker 2 lærlinge 1 plads- og lagermand 20,6 årsværk (medarbejdere) Årsværk i alt 29,6 Afledte besparelser på driftsmidler i spareplan I 2010 på -1 mio.kr., reduceret til -0,5 mio.kr. i På Vej og Parks driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Vej og Park udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Løn og administration Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter Indtægter Budgetforlig Budgettet er tilført kr. til renovering af de Offentlige toiletter Veje og grønne områder Grønne områder og naturpladser Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv.

8 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 125 Spareplan : Vedligeholdelse af tennisbaner udgår Driftsbygninger og pladser Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. maj 2014, at stadepladser på Odder Torv, Odder gågade og sivegaderne fremover er gratis. Vejvedligeholdelse Veje og grønne områder mv Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Spareplan : Søndagsrengøring af Odder Midtby kr Vedligeholdelse og drift af Polititorvet efter omlægning kr. Budgetforlig Budgettet er tilført kr. til udskiftning af træer i Rathlousdal Allé. Vejafvandingsbidrag Svarende til 8 % af anlægsinvesteringer på Spildevandsområdet. Vejafvandingsledninger Budgetforlig 2015 Budgettet er tilført kr. til løbende ved ligeholdelse/udskiftning af eksisterende gamle vandafledningsledninger. Renovering af fortove Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. Grusbelagte og ca. 68 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca vejbrønde. Belægninger mv Renovering af vejafmærkninger Reparation og fornyelse af belægning Omfatter bl.a. de store gennemgående kommuneveje, samt de store gamle Amtsveje, der udgør ca. 2/3 del af Odder Kommunes vejnet. Området vedrører vejvedligeholdelsen af de kommunale veje og skal ses i sammenhæng hermed. Renovering af veje/slidlag: 2013 Budget overført fra anlæg, kr Budgettet tilføres kr. Renovering af broer og bygværker I 2013 gennemføres generaleftersyn på alle Odder Kommunes broer/ bygværker. Vedligeholdelse af cykelstier Budgetforlig 2015 Pulje til vedligeholdelse af cykelstier. Puljen skal udvalgsbehandles og opgaven sendes i udbud.

9 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 126 Vintertjeneste Snerydning og glatføregrusning Vej og Park forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd. Maskiner og materiel Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Vejbelysning og signalregulering Udgiften vedrører overvejende køb af gadelys hos Østjysk Energi, idet kommunen i 2007 solgte anlægget til selskabet, som står for driften. Af det samlede beløb anvendes ca kr. til driften af Signalreguleringsanlæg Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. Driften af signalregulering på Banegårdsgade og Rådhusgade udføres på kontrakt af privat entreprenør budgettet er tilført kr. til drift af 81 nyindkøbte gadelamper. Trafiksikkerhed Trafiksikkerhedsplan Til sikkerhedsfremmende arbejde anvendes ca. 1,32 kr. pr. indbygger. Trafiksikkerhed Beløbet anvendes til en bred palette af trafikmæssige forbedringer på kommunens vejnet både store og små opgaver. Som eksempel kan nævnes ombygning af kryds, svingbaner, skilte, særlig afmærkning, forbedring af oversigtsforhold, deltagelse i landssækkende trafikkampagner. Der er ikke nogen begrænsning bare det er noget som forbedrer trafiksikkerheden. Spareplan Teknik Fælles Restbeløb efter udbud på søndagsrengøring i midtbyen og rengøring af toiletter og strande til sikring af blå flag. Bymiljø

10 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 127 Budgetforlig 2015 Pulje til bymiljø i Odder by, forskønnelse/udvikling. Der nedsættes et 17 stk. 4 udvalg i løbet af 2015 med henblik på en helhedsplan. Miljø: Området omfatter naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse, miljøtilsyn, vandløbsvæsen, indsatsplanlægning indenfor grundvand og skadedyrsbekæmpelse. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Natur og Miljø Veje og grønne områder Naturbeskyttelse Etablering af stier udgår - Hundeskov udgår Miljøbeskyttelse Miljøtilsyn planlægning Vandløbsvæsen Skadedyrsbekæmpelse Skovrejsningspulje Veje og grønne områder Skove Naturbeskyttelse Varetagelsen sker med udgangspunkt i de målsætninger der er fastsat i kommuneplanen. Etablering af stier Forundersøgelse til sti fra Odder by tilnorsminde Fjord Budget overført til drift fra anlæg, kr Budgettet er tilført kr Budgettet udgår Grønne initiativer Grønt Råd, Grønt Partnerskab, stier og projekter vedr. landbrug Naturforvaltning Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder, herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver, bekæmpelse af invasive arter samt mindre genopretningsprojekter. Natura

11 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 128 Omfatter bl.a. udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for Kommunen på de 2 Natura 2000 områder Horsens Fjord og Norsminde Fjord. Grønt Partnerskab Grønt Partnerskab omkring etablering af Hov Kyststi, samt Grønt Partnerskab om formidling, faciliteter og tilgængelighed på Tunø. Byrådet har godkendt, at yde de fornødne bevillinger til udlæg for de udgifter der er i forbindelse med gennemførelse af partnerskaberne efterhånden som der gives tilsagn fra søgte puljer og fonde. Miljøbeskyttelse Klimastrategi Opfølgning på klimastrategi, herunder udarbejdelse af klimatilpasningsplan. 2014: Budgettet reduceres med kr. Miljøforsikring, fælles formål Miljøforsikring til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureninger. Jordforurening Jordflytningsregulativ, indtægt Byrådet har den vedtaget at opkræve 11 kr. pr. ejendom, ca ejendomme, til dækning af udgifter i forbindelse med administrationen af anmeldepligten og jordflytningsregulativ. Miljøtilsyn, planlægning Udgifter til undersøgelser, tilsyn og kontrol samt i forureningssager og akutte miljøuheld. Miljøtilsyn Lossepladser Drift af overvågningsanlæg. Løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. Miljøtilsyn undersøgelser Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser. Gebyr Gebyr fra virksomheder og landbrug som skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med tilsyn og godkendelse efter bestemte regler i miljølovgivningen. Badevand, tilsyn og undersøgelser Badevandsprøver langs badestrande. Danmarks Miljøportal

12 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 129 Grundvand: Vandindvinding Undersøgelser af private boringer og vandværker. Indsatsplanlægning indenfor grundvand Indsatsplaner for udpegede indsatsområder. Projekter Foreninger og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Opfølgning på plan for rent drikkevand Tiltag som kan medvirke til at sikre rent drikkevand. Der er iværksat kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer. Rydning og rensning af badestrande Vandløbsvæsen, fælles formål Overfladevand: Vedligeholdelse af vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb i henhold til vandløbsregulativer. Handleplaner - vand og natur i henhold til Miljømålsloven Realisering af vådområde i ådalen ved Odder Å og Rævs Å. Byrådet har godkendt at yde de nødvendige bevillinger til udlæg for etablering af vådområde i ådalen mellem Odder Å og Rævs Å, forudsat at staten yder 100 % dækning af udgifterne til projektet. Byrådet har den 13. januar 2014 godkendt en revideret tidsplan for projektet, herunder at detailprojektering gennemføres. Projektet forventes at koste ca. 5 mio.kr. Skadedyrsbekæmpelse Kloakrotter - Udgifter til bekæmpelse af kloakrotter Landrotter Der er indgået kontrakt med A/S Mortalin om bekæmpelse af landrotter. Undersøgelser Dækker udgifter til undersøgelser af sager ved anmeldelse af rotter Driftsudgift af IT-system

13 Miljø- og Teknikudvalget Miljø 130 Administrative udgifter Udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten Teknik Fælles Naturforvaltningsprojekter - Skovrejsning i Boulstrup Samarbejde med Odder Vandværk og Naturstyrelsen omkring skovrejsningsprojekt ved Boulstrup.

14 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 131 Trafik og havne Området omfatter busdrift, (bybus, skolebus, handicapkørsel og teletaxa, rejsekort), Tunø Færgen og Tunø Havn. Budget 2015 Budget 2014 i 2015 Budgetændring Budget 2015 pris- og lønniveau Trafik og havne Kollektiv trafik Busdrift: adm. rejsekort - Teletaxa Tunø Færgen ( ) - Gratis erhvervsfragt Tunø Færgen ( ) Stigende udgifter færgen Tunø Havn Teknisk afdeling Fælles Tunø, øget ø-tilskud - Gratis erhvervsfragt - Tunø færgen Kollektiv trafik, fælles formål Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. Busdrift Bybuskørsel Formålet er, at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til et mål i byen, såsom indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Billetindtægter (bybusdrift) Handicapkørsel Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport. Bidrag til trafikselskab Regionens trafikselskab administrerer offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne/skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 2015: Administrationsgebyr for rejsekortet, budgettet er tilført kr.

15 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 132 Lokalkørsel / skolebusdrift Formålet er, at transportere befordringsberettige elever til og fra distriktsskole, og give ikke-befordringsberettigede elever og lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, som kommunen udfører i fællesskab med Midttrafik iht. lov om kollektiv trafik. Teletaxa I 2015 er budgettet tilført kr. til dækning af yderligere områder uden busdækning. Salg af billetter Enkeltbilletter, klippekort, periodekort mv. Skolekort Udstedelse af skolekort til befordringsberettige elever til og fra distriktsskolen. Kortet kan bruges til lokal- såvel som regionalbusserne. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har truffet beslutning om tilslutning til rejsekortet. Odder kommune deltager med udstyr i 9 lokalbusser og 1 bybus. Færgefarten Tunø Færgen og Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Personale, løn skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Kommunen har forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Drivmidler (benzin, gas) - Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. Havneafgift Hou- og Tunø havn Dokning og løbende vedligeholdelse Forsikringer, bygning og løsøre Kiosk, varekøb

16 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne 133 Indtægter Persontransport Takstkompensation Fragtindtægter Kiosksalg Budget 2014 er tilført kr. til dækning af mindre indtægter på persontransport. Budgettet vedr. fragtindtægter er i 2015 reduceret med kr. i forbindelse med, at Byrådet i 2014 besluttede at indføre gratis erhvervsfragt for erhvervsdrivende på Tunø. Budget 2015 er tilført kr. til dækning af stigende udgifter til vedligeholdelse af færge og havn, samt opsparing til værftsbesøg Tunø Havn Personale - normering: 1,3 årsværk Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under Tunø Færgen. Vedligeholdelse af bassin og sejlrende Vedligeholdelse af kajanlæg og havneareal Vedligeholdelse toilet- og administrationsbygning Indtægter: Salg af el Salg af vand Husleje Skibsafgifter (lystbåde) Incl. skibsafgift fra fastboende for bådpladser. Skibs- og havneafgift for Tunø færgen Vareafgifter Teknik Fælles Tunø, øget ø-tilskud Efter en modernisering af fordelingsgrundlaget for den del af støtteordningen til kommunerne med mindre øer, som vedrører driftsstøttedelen og de ø-betingede merudgifter, modtager Odder Kommune et øget ø-tilskud på kr. årligt. (2014 prisniveau) kr. er i budget 2015 afsat til et Fælles Kommunalt Færgesekretariat. 2014: Tilført Tunø Færgen og Tunø teltplads til dækning af mindre indtægter

17 Miljø- og Teknikudvalget Trafik og havne : Indførelse af gratis erhvervsfragt for de erhvervsdrivende på Tunø Tunø området tilføres yderligere kr. til dækning af faldende indtægter, samt opsparing til værftsbesøg i

18 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 135 Fritid, Bibliotek og Kultur: Området omfatter, Bibliotek, Musikskole, tilskud til haller, folkeoplysning, lokaletilskud fritidsaktiviteter, museer, Ungdomsklubber, juniorklubber, ungdomsskole m.v. Budget 2015 Budget 2014 i Budgetændring Budget pris- og lønniveau Fritid, Bibliotek og Kultur: Juniorklub Øvrige Juniorklub Gylling Juniorklub Saxild Ungdomsklubber Ungdomsskolen Fritidsområder Tilskud til Haller Bibliotek Drift af IT plan- digitale biblioteker Musikskole Folkeoplysning Odderordningen, lokaletilskud Odder Museum Øvrige kulturelle tiltag - Fremme af kulturprojekter - Europæisk Kulturhovedstad Juniorklubberne Juniorklubberne er omlagt fra 1. august 2013 jf. beslutning i Børn- Unge og Kulturudvalget den 28. maj Hou Juniorklub er overgået til foreningsregi, og der budgetteres med et tilskud til halleje på kr. se bemærkning senere. Forskellen mellem det oprindelige budget til juniorklubben i Hou og tilskuddet i alt kr. er overført til skoleområdet til dækning af de forventede merudgifter s.f.a. folkeskolereformen. I sæsonen 14/15 er der på grund af manglende tilslutning ikke afholdt juniorklub i Hundslund og Saxild. Budgettet er bibeholdt under fælles juniorklub. Juniorklubberne i Gylling og Saxild indgår som en del af Landsbyordning, der er etableret begge steder. Landsbyordningen samler børnehave, skole, skolefritidsordning og juniorklub under fælles ledelse. I Saxild er budgettet reduceret til at dække sæsonen i 2. halvdel af Forældrebetalingen udgør kr. pr. sæson. Som en del af budgetforliget for 2008 er der budgetteret med forældrebetalt eftermiddagsmad. Dette afregnes særskilt. Juniorklub Gylling Udgangspunktet for budgettet er 30 børn.

19 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 136 Timer Lønsum Klubtimer 874 Mødevirksomhed 22 Fælles arr. 22 Vikarer 1,5% Juniorklub Saxild Udgangspunktet for budgettet er 32 børn. Budgettet dækker efterårssæsonen Timer Lønsum Klubtimer 932 Mødevirksomhed 24 Fælles arr. 24 Vikarer 1,5% Fælles juniorklub Dækker klubben i Hundslund. Klubben har på grund af manglende tilslutning ikke været oprettet de tidligere år, samt forårssæsonen i Saxild. Timer Lønsum Klubtimer 641 Mødevirksomhed 16 Fælles arr. 16 Vikarer 1,5% Ungdomsklub I forbindelse med spareplan er det besluttet at lukke ungdomsklubberne i oplandet. Budgettet er reduceret med kr. Klubben i Odder har åbent i 24 uger pr. sæson, og den fungerer som en åben klub. Ungdomsskolen/fritidsundervisning Jfr. lov om ungdomsskoler nr. 411 af 13. juni 1990 og lovbek. nr. 886 af 13. september Overordnet målsætning Ungdomsskolen skal bibringe de unge almendannelse. Det handler om de unges personlige udvikling, deres dygtiggørelse til samfundslivet - herunder opdragelse i demokrati. Ungdomsskolen retter sig mod alle unge årige i Odder Kommune, men har samtidig et særligt socialt sigte, d.v.s. en særlig bevågenhed med hensyn til at sætte de unges problemer, virkelighed, behov og interessesfærer på dagsordenen. Normering Lønsum Ungdomsskoleinspektør 1,00 Viceinspektør 0,50 Afdelingsleder 0,50 Sekretær 0,40 SSP-konsulent 0,07 Administration i alt 2,

20 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 137 Holdtimer t Støtte til vanskeligt stillede unge og tilbud til unge med anden etnisk baggrund I forbindelse med budgetforliget for 2013 er der afsat kr. til støtte til vanskeligt stillede unge og kr. til tilbud til unge med anden etnisk baggrund. Ungdomsskolen er pålagt rammebesparelser i henholdsvis 2007 og 2010 på i alt kr. Budgettet er i 2012 forøget med kr. til dækning af udgifter til rengøring budgettet er overført fra Parkvejens Skole. Fritidsområder Grønne områder ved Spektrum Budgettet reduceret med kr Budgettet tilføres kr. Tilskud til haller Odder Kommune yder tilskud til 3 haller samt svømmehallen. Der ydes primært tilskud til dækning af terminsydelser, omklædningstilskud. Tilskuddene tildeles efter følgende kriterier: Svømmehallen Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til kr.( 2003 prisniveau) på baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender svømmehallen. Spareplan : Tilskud til udbetaling kr. (ud fra den gældende tilskudspct. i 2014) Selvejende/private haller: Der ydes tilskud til 3 haller efter følgende kriterier jfr. Byrådsvedtagelse af 15. marts 1999: Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliteter i tilknytning til udendørsaktiviteter. Et sær tilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner).

21 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 138 Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Tilskuddene fordeles således: Ørting Hallen Spektrum - Odder Hou Hallen Hallen, gl.hal Terminsydelser Omklædning Særligt tilskud Tilskud vedr. Multihal Tilskud Juniorklub Tilskud til udbetaling ,36 % momstilskud Tilskud i alt Spareplan : Særligt energitilskud til Haller fjernes kr Tilskud til Odder Hallen er reduceret med kr. 50 % af energibesparelse på Bisgaardsvej i forbindelse med udskiftning af oliefyr. Odder Bibliotek Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. Hovedmål for Odder Bibliotek: Der er ét hovedbibliotek i Odder by og biblioteksfilial på Tunø. bibliotekslovens krav om alsidighed, kvalitet og oplevelse lægges til grund for arbejdet. Hertil føjes et ønske om at lytte til lånerne og deres ønsker og krav til biblioteket samt ajourføre tilbuddene i takt med udviklingen. den daglige service overfor borgerne kan opdeles i to hovedområder: formidling af henholdsvis information og oplevelse. Formidling af digitale materialer og services. Vejledning i brug af digitale materialer, søgninger mv. Afholdelse af kulturelle arrangement for børn og voksne. Samarbejde med kulturelle aktører.

22 Børn, Unge og Kulturudvalget Fritid, bibliotek og kultur 139 Personale: Ledende Bibliotekar, Bibliotekarer Deltidsbibliotekarer på Tunø, 2 t/uge Andet personale: Kontorpersonale Administration af Folkeoplysning Flexjob Rengøring + vikar Medhjælpere/bogopsættere Lønsum i alt incl. ny løn, feriefridage, omsorgsdage Lønsum: kr kr kr kr kr. Budgetforudsætninger: 2007: Budgetforlig, rammebesparelse kr. 2008: Budgettet reduceret med kr. som følge af etablering af ny skranke samt selvbetjeningsløsning. 2010: Budgetforlig, rammebesparelse kr. Spareplan : Budgettet reduceres med kr., svarende til 1,5 årsværk. 2011: Administrationen af fritidsområdet. Budgettet tilført kr. 2013: Medarbejder på Kultur- og fritidsområdet, konkrete arbejdsopgaver, kr. 2013: Til dækning af stigende udgifter til download fra E-reolen, som følge af ipads til alle skolebørn i Odder Kommune, kr. 2015: Budgettet er tilført til drift af IT Digitale Biblioteker. Nyt Bibliotekssystem Odder Folkebibliotek og - skolebibliotek indfører nyt bibliotekssystem. Odder Kommune har deltaget i et fælles udbud med 85 andre kommuner og bibliotekssystemet bliver landsdækkende. I alt er der givet en ekstra bevilling på kr. Systemet forventes taget i brug i Musikskole Hovedmål for Odder Kommunale Musikskole: at så mange som muligt af kommunens børn og unge får mulighed for at udvikle deres musikalitet, dvs. deres instrumentale/vokale færdigheder, deres kreativitet og deres sociale kompetence at fremme det lokale musikmiljø at bidrage til kommunens sociale arbejde blandt børn og unge Budgetforudsætninger: Budgetændringen i 2011 udgør netto kr. fordelt mellem lønudgifter og nedjustering af elevindtægter/statstilskud. Nednormeringen udgør svarende til ét årsværk.

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bemærkninger til budget 2009 Serviceudgifter: Teknik Udvalg - udlejning 1-3 Teknisk Udvalg bygningsvedligeholdelse 4 Teknisk Udvalg øvrige udgifter 5-15 Udvalget for Undervisning og

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Teknisk Udvalg - serviceudgifter 3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 33 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 32 ha. agerjord. Nedgangen i beboelseslejemål ift. 2007 skyldes primært, at kommunen har

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Budgetredegørelse Odder Rådhus, juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3-6 Driftsoverskud på 44,5 mio. kr. i 2015... 7-8 Hovedoversigt for perioden 2013 2018... 9 Budgetforudsætninger...

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.

Budget 2012. Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet. Budget 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag og

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010

Årsberetning 2010 MED BILAG. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014

Side 2. Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 Budget 2011-2014 Side 2 Budget 2011 med overslagsårene 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 A. DEN GENERELLE DEL... 9 DEN ØKONOMISKE POLITIK... 11 SAMMENFATNING AF BUDGET... 16 ØKONOMISKE NØGLETAL...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger

Budgetoplæg 2015. Budgetseminar 28. august 2014. Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger Budgetoplæg 2015 Budgetseminar 28. august 2014 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger 2 Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2015-2018 5 1.2 Indtægtsgrundlag

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 14-08-2013 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere