Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritids- POLITIKKEN"

Transkript

1 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

2 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16

3 side 3 Forord Tønder Kommune skal være kendetegnet ved velfungerende og levende lokalsamfund. Overalt i kommunen skal borgerne kunne opleve en god hverdag med livskvalitet. Der skal være mulighed for en tilværelse med plads til forskellighed, men også til at alle kan deltage i samfundslivet, uanset hvor de bor. Det er en overordnet målsætning for Tønder Kommune. Og det er baggrunden for, at vi har lavet denne Kultur- og fritidspolitik, som en lang række borgere og foreninger i hele kommunen har bidraget med inspiration og input til. Det håber jeg, Kultur- og fritidspolitikken kan medvirke til. Jeg håber, den kan være med til at sætte rammer og retning for landdistriktsudviklingen og kultur- og fritidslivet i hele kommunen. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget med inspiration og forslag på workshops, og med input i høringsfasen, og jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med de frivillige, så vi kan være fælles om at omsætte politikken til handling og gøre Tønder Kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve. Takket være de mange ildsjæle og det store frivillige engagement står lokalsamfundene i Tønder Kommune stærkt. Men der sker hele tiden forandringer i samfundet. Dem skal vi i fællesskab møde med nytænkning. Det forudsætter en løbende og god dialog med alle de frivillige i mangfoldigheden af kulturaktører, foreninger, aftenskoler, lokalråd, borgerforeninger og mange flere. Samarbejdet mellem kommunen og alle ildsjælene skal medvirke til, at der hele tiden sker en udvikling, som gør vores kommune til et attraktivt sted at bo og leve. På vegne af Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalgsformand Stig Bæk Andersen

4 Folkeoplysningspolitikken VISIONEN hvor skal vi hen? Vi vil se mennesket vokse ved at tilbyde aktiviteter af høj kvalitet, der skaber livsglæde for alle. MÅLSÆTNINGERNE hvad vil vi opnå? MÅL 1 Folkeoplysningsarbejdet i foreninger og aftenskoler bidrager til visionen for Folkeoplysningsudvalget, og skaber sammenhæng til kommunens politikker. MÅL 2 Folkeoplysningstilbuddene er brede, og henvender sig til alle. MÅL 3 Foreningerne i kommunen samarbejder på tværs af foreningsskel og organisationsformer. MÅL 4 Det er nemt for foreninger og aftenskoler at få hjælp fra kommunen til ansøgninger og opstart.

5 INDSATSOMRÅDERNE hvordan vil vi opnå det? side 5 MÅL 1 Folkeoplysningsarbejdet i foreninger og aftenskoler bidrager til visionen for Folkeoplysningsudvalget, og skaber sammenhæng til kommunens politikker. Synlighed af folkeoplysningsarbejdet Foreninger og aftenskoler inviteres til at lave oplæg på folkeoplysningsudvalgets møder, så det bliver synligt for udvalget hvem foreningerne er, og på hvilken måde de kan bidrage til Folkeoplysningsudvalgets vision. Foreninger og aftenskoler, som får midler fra kommunen, forpligtes til at skabe synlighed og gennemsigtighed omkring hvad midlerne bruges til. Motivering til frivilligt arbejde Den stærke frivillighedskultur i kommunen, skal vedligeholdes gennem fokus på at inddrage flere borgere i det frivillige arbejde. Fra centralt hold understøttes foreningernes og aftenskolernes arbejde med at motivere borgere til at blive frivillige i bestyrelser og andet foreningsarbejde. Sikring af fremtidens frivillige ledere Den stigende alderskurve på ledere i folkeoplysningsarbejdet brydes gennem en særlig indsats overfor unge mennesker. Der arbejdes på at få de unge mennesker ind som hjælpere i en alder af år, ved at tilbyde gode netværksskabende træner- og lederuddannelser. Der foretages en behovsanalyse, som kortlægger det samlede uddannelsesbehov i foreningerne i kommunen. Partnerskabsaftaler På særlige områder, som fx arbejdet med fysisk og psykisk udsatte grupper, kan der laves partnerskabsaftaler mellem kommunen og relevante foreninger og aftenskoler. Partnerskabsaftalerne sker på baggrund af konkrete og afgrænsede opgaver. Mens opgaverne står på, er der en tæt dialog og gensidig forventningsafstemning mellem begge parter.

6 MÅL 2 Folkeoplysningstilbuddene er brede, og henvender sig til alle. Tilgængelighed for alle Det sikres at alle borgere har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Dels ved at arbejde med bredden af tilbuddene, og dels ved at arbejde på muligheden af at tilbyde differentieret kontingent. Øget tilgængelighed forventes at medføre, at et øget antal borgere deltager i de folkeoplysende aktiviteter. Foreningerne kan tilpasse sig lokale forhold Vi understøtter foreninger med hjælp til og viden om organiseringsformer der kan mindske deres ressourcer til det administrative bestyrelsesarbejde, og understøtter dem i at løfte i flok også på tværs af foreninger. Gensidig forventningsafstemning mellem bestyrelser og de frivillige bidrager til at fastholde den frivillige arbejdskraft i foreningerne. Inddragelse af særlige grupper Det sikres at foreninger og aftenskoler har de rette vilkår til at kunne inkludere borgere med specielle behov i fritidslivet. Vi medvirker til at skabe ordninger som fremmer foreningers og aftenskolers handlemuligheder på området. Tilbud til alle aldre Der skal fortsat være fokus på gode vilkår for børn og unge, men med udgangspunkt i den demografiske udvikling i Tønder Kommune arbejdes der for, at der skal være tilbud til alle alder, også dem over 25 år. Det vil give fore ninger og aftenskoler større motivation og muligheder for at igangsætte nye aktiviteter.

7 side 7 MÅL 3 Foreningerne samarbejder på tværs af foreningsskel og organisationsformer. Økonomiske fordele Foreninger og aftenskoler understøttes i at tænke på økonomiske fordele ved samarbejde. Fra centralt hold sættes der fokus på den fælles pulje, hvor der kan søges om midler til tværgående aktiviteter. Og der rådgives om muligheder for at dele faciliteter. Samarbejde med selvorganiserede grupper De selvorganiserede grupper i kommunen tilbydes hjælp til opstart af hold og brug af ledige faciliteter. Det undersøges løbende om der er mulighed for, at den aktivitet de selvorganiserede grupper udøver, kan indgå som en del af aktivitetsprogrammerne hos de støtteberettigede foreninger og aftenskoler. Oprettelse af erfagrupper Nytænkning og bedre udnyttelse af faciliteter sikres gennem dannelsen af mindre erfagrupper, hvor foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper kan lære af hinanden. Erfagrupperne har ad hoc karakter, og kan dannes ud fra konkrete problemstillinger og behov. Hvor det er relevant, deltager repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget i erfagrupperne. Udnyttelse af fysiske rammer Udviklingen af de fysiske rammer for foreningslivet sikres ved, at rammerne tilpasses de relevante målgrupper. Der tages hensyn til at målgrupperne - og derfor også de relevante aktiviteter varierer fra by til by og ændrer sig over tid. Gennem bredt samarbejde på tværs af foreninger og aftenskoler, optimeres udnyttelsen af de fysiske rammer. Fælles arrangementer Der arrangeres fælles møder, oplevelser og sociale arrangementer på tværs af de mange foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper. De fælles arrangementer bruges som et forum til at bringe nye idéer på banen og til at tænke i samarbejdsmuligheder. Helhedstænkning Foreninger og aftenskoler tilbyder aktiviteter ud fra Folkeoplysningslovens intentioner om forpligtende fællesskaber, og supplerer så vidt muligt - de kommercielle og offentlige tilbud. Der tænkes i helheder og samarbejdsmuligheder, i stedet for konkurrence. Ved at der fokuseres på muligheder for at supplere hinanden, vil borgerne opleve en større sammenhæng i de tilbudte aktiviteter. Fælles markedsføring Aktivitetstilbud promoveres gennem fælles markedsføringsindsats. Der skabes øget synlighed for foreninger og aftenskoler på eksisterende hjemmesider og sociale medier. Der laves fælles annoncering, så de små foreninger ikke står alene med annonceudgifterne og så mængderabatter udnyttes bedst muligt. Gennem samarbejde med ungdomsskoler og fritidsklubber laves fælles fremstød overfor de unge mennesker i vores kommune.

8

9 side 9 MÅL 4 Det er nemt for foreninger og aftenskoler at få hjælp fra kommunen til ansøgninger og opstart. Mindre papirarbejde Folkeoplysningsudvalget arbejder bredt for mindskelse af bureaukrati. Papirarbejdet ved ansøgninger og opstart af ny forening eller aftenskole holdes på det lavest mulige niveau. Derudover udvikler vi retningslinjer for udfyldelsen af ansøgninger, så papirarbejdet bliver nemmere. Hjælp til tilskudsregler Fra centralt hold laves en pjece der beskriver hvilke muligheder foreninger og aftenskoler har for at søge om midler, fx i udviklingspuljen. Udviklingspuljens størrelse, og retningslinjer for tildeling, fastsættes årligt i forbindelse med budgetfastlæggelse. Vi arrangerer kurser om tilskudsreglerne, og sikrer synligheden af de vejledninger der allerede eksisterer på folkeoplysningsområdets hjemmeside og i fritidsforvaltningen. Brugerindflydelse i Folkeoplysningsudvalget Muligheden for medbestemmelse i Folkeoplysningsudvalget sikres ved, at sammensætningen af repræsentanterne i udvalget afspejler det foreningsliv som der for en hver tid er i kommunen. Foreninger og aftenskoler orienteres om, hvad der foregår i udvalget, og hvem de kan kontakte. Der arbejdes løbende på at sikre synligheden af Folkeoplysningsudvalget, og på at de selvorganiserede grupper og unge mennesker sikres indflydelse i udvalget. Fleksibelt bookingsystem Der arbejdes på at lave et fleksibelt bookingsystem som, udover foreninger og aftenskoler, også giver private borgere mulighed for at booke fritidsfaciliteter. Systemet skal kunne give et samlet overblik over fritidsfaciliteterne i kommunen. Et mere fleksibelt bookingsystem sikrer en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende faciliteter.

10 Landdistriktspolitikken VISIONEN hvor skal vi hen? Tønder Kommune skal være Danmarks bedste landdistriktskommune! MÅLSÆTNINGERNE hvad vil vi opnå? MÅL 1 Landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter. MÅL 2 Det er attraktivt at være frivillig. MÅL 3 Aktørerne inden for landdistriktsudvikling har et stærkt og bredt samarbejde.

11 INDSATSOMRÅDERNE hvordan vil vi opnå det? MÅL 1 Landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter. Fokus på den gode historie Gennem positiv omtale og gode historier nedbrydes fordomme om at bo på landet. Kvaliteterne ved landlivet synliggøres overfor omverdenen gennem fokuseret markedsføring og ved at borgerne, som personlige ambassadører, spreder det gode budskab. Fælles markedsføring Landdistrikterne markedsføres via sociale medier, kommunens hjemmeside og ved større messer og begivenheder i ind- og udland. Der er flere fælles styrker og kvaliteter ved landdistrikterne, som bl.a. naturen, kulturarven, gode idrætsfaciliteter, en stærk frivillighedskultur og lave leveomkostninger. Både fællestræk og forskelligheder markedsføres i den fælles indsats. Samarbejde med relevante aktører Som en del af landdistriktsudviklingen har vi fokus på samarbejde med relevante aktører. De mulige samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at synliggøre landdistrikternes styrker og kvaliteter, gøres til aktive medspillere.

12

13 MÅL 2 Det er attraktivt at være frivillig. Fokus på motivationsfaktorer I arbejdet med at tiltrække frivillig arbejdskraft fremhæver vi det der motiverer borgerne til at deltage. Det kommunikeres ud til borgerne at de, ved at deltage i det frivillige arbejde, kan få indflydelse, gøre en forskel, være del af et fællesskab og have det sjovt. Tiltrækning og fastholdelse Vi understøtter lokalrådenes og borgerforeningernes arbejde med at inddrage så mange som muligt i det frivillige arbejde, gennem bl.a. velkomsten af nye tilflyttere og oprettelsen af frivillighedsdatabaser. Fastholdelsen af den frivillige arbejdskraft sikres ved at skabe gode fysiske rammer for foreningerne, og ved at der tilbydes hjælp og rådgivning til ansøgninger. Fordelagtig organisering af lokalråd og foreninger Lokalrådene og borgerforeningerne organiseres på en måde, der sikrer, at de fælles ressourcer udnyttes bedst muligt. En fordelagtig organisering sikrer, at der er færre som trækker på den samme frivillige arbejdskraft i landdistrikterne. Organisationsændringerne foregår på et grundlag af accept, ligeværd og motivation. Èn indgang til Tønder Kommune Det gøres gennemskueligt for de frivillige, hvem de skal kontakte i kommunen med deres henvendelser.

14

15 side 15 MÅL 3 Aktørerne inden for landdistriktsudvikling har et stærkt og bredt samarbejde. Videndeling Videndelingen blandt aktørerne baseres på en positiv, åben og løsningsorienteret dialog. For at udbrede muligheder for videndeling mellem kommunens politikere, embedsmænd og lokalråd arrangeres fælles møder og oplevelser. Det er forventningen, at videndelingen fra de fælles møder og oplevelser vil brede sig som ringe i vandet blandt aktørerne inden for landdistriktsudvikling, og inspirere til endnu mere videndeling og samarbejde, efterhånden som de forskellige aktører lærer hinanden at kende. Samarbejde på tværs Der skabes rammer for samarbejde og netværk på tværs af landdistrikterne. Dels gennem oprettelsen af erfagrupper om specifikke emner, hvor medlemmer af lokalrådene kan mødes og drøfte fælles problemstillinger og udviklingsprojekter. Dels gennem oprettelsen af særlige puljer med midler, der er øremærket til projekter på tværs af lokalområder. Inddragelse og information Landdistriktsudvalget informeres om de relevante forhold, der foregår hos myndighederne, og som får konsekvenser for landdistrikterne. Koordination og sammenhæng Vi sikrer sammenhængen mellem de mange projekter og indsatser der foregår i de forskellige landdistrikter. Kommu nen har den koordinerende funktion for opretholdelse af en fælles standard i projekterne og stiller krav om projekternes driftsikkerhed. Landdistriktsudvalget som dynamo Landdistriktsudvalget gøres synlig som en væsentlig aktør i landdistriktsudviklingen. Landdistriktsudvalget sikrer fremdriften i samarbejdet mellem lokalrådene, i udviklingen af hjemmesiderne, i relationen til myndighederne, og de sikre udmøntningen af den økonomiske ramme for udviklingsprojekter og lokalrådenes arbejde.

16 Kulturpolitikken Hvorfor en kulturpolitik? Kulturpolitikken skal samle og udtrykke ønskerne til fremtiden. Kun fantasien sætter grænser, men en fælles vision sætter kurs og skaber retning og er med til at motivere de mange, der som aktive medborgere skal yde en indsats for at realisere den. Kunst og kultur er uundværlig, har sin egen eksistensberettigelse og er støtteværdig. Krav om, at kunst og kultur skal gøre nytte, bidrage til vækst, tiltrække turister eller lignende er ikke formålet med en kulturpolitik. Det betyder ikke, at kunst og kultur ikke gør nytte, eller at kulturpolitikken ikke kan understøtte og hænge sammen med øvrige kommunale politikker. VISIONEN hvor skal vi hen? Vi vil fremme nysgerrighed, kreativitet, nytænkning og livsglæde blandt kommunens borgere. Vi vil arbejde på, at kommende generationer via daginstitutioner og skoler møder kulturen i al sin mangfoldighed og bidrage til almindelig dannelse. Vi vil stræbe efter en frugtbar balance mellem bredde og dybde i kulturlivet og mellem amatører og professionelle aktører. Vi vil øge borgernes kendskab til og bevidsthed om egnens rige kulturarv og dens aktuelle betydning. Vi vil integrere kunst og kultur i alle dele af kommunens virksomhed. MÅLSÆTNINGERNE hvad vil vi opnå? MÅL 1 Vi vil øge fokus på eksisterende kulturtilbud, motivere til samarbejde mellem de kulturelle aktører og kunstarter samt fremme netværksdannelse mellem de lokale aktører, så kulturelle initiativer får bredere forankring og større gennemslagskraft. MÅL 2 Vi vil støtte kulturelle vækstlag og talenter og dermed stimulere til nye kulturelle initiativer. MÅL 3 Vi vil berige og udvikle de lokale tilbud ved at hente nye kulturelle impulser ind. Det kan ske både via samarbejdet inden for de regionale kulturaftaler og via partnerskaber med andre interessenter, også uden for kunst- og kultursektoren.

17 INDSATSOMRÅDERNE hvordan vil vi opnå det? side 17 MÅL 1 Vi vil øge fokus på eksisterende kulturtilbud, motivere til sam arbejde mellem de kulturelle aktører og kunstarter samt fremme netværksdannelse mellem de lokale aktø rer, så kulturelle initiativer får bredere forankring og større gennemslagskraft. Vi vil arbejde for, at kulturpolitikken bliver forpligtende, så ord bliver fulgt af handling. Vi vil bruge Kulturelt Forum, der er oprettet som paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner, virksomheder og organisationer i kommunen, som rådgivende organ i forbindelse med kulturaftaler og andre sager, der har betydning for udviklingen af det lokale kulturliv. Vi vil motivere til samarbejde mellem Kulturelt Forum og aktører inden for rammerne af Folkeoplysnings- og Landdistriktsudvalget. På den måde vil vi styrke netværk, organisering og koordinering. Vi vil udnytte mindretallets og flertallets fælles dansk/ tyske historie til at udvikle en ekstra dimension i den kulturelle mangfoldighed både lokalt og i kraft af et (lande) grænseoverskridende kultursamarbejde. Vi vil arbejde på at der er ressourcer til at koordinere aktiviteter som f.eks. kulturugen, til at samle og distribuere information til kulturaktørerne og vejlede i at søge midler fra fonde og regionale eller nationale puljer til kulturformål.

18 MÅL 2 Vi vil støtte kulturelle vækstlag og talenter og dermed stimulere til nye kulturelle initiativer. Vi vil gøre en særlig indsats for at give børn og unge lejlighed til at møde kunst og kultur i mange former ved at støtte kultur af, med og for børn og unge. Vi vil arbejde for at rekruttere og fastholde lokale kompetencer ved at bruge de stedlige kulturinstitutioner, kulturformidlere og kulturarbejdere, der bor eller er beskæftiget i området i forvejen. Vi vil i ord og handling påskønne de mange borgere, der praktiserer aktivt medborgerskab gennem frivilligt arbejde inden for kunst og kultur, og vi vil støtte det sociale fællesskab, der følger med frivilligt kulturarbejde. Det skal være sjovt at være kulturelt aktiv.

19 MÅL 3 Vi vil berige og udvikle de lokale tilbud ved at hente nye kulturelle impulser ind. Det kan ske både via samarbejdet inden for de regio nale kulturaftaler og via partnerskaber med andre interessenter, også uden for kunst- og kultursektoren. Vi vil gennem Kulturelt Forum arbejde for, at der lokalt er frie midler til rådighed for ansøgninger fra kulturlivet. Vi vil arbejde for en både fysisk og digital infrastruktur, der giver alle borgere reel mulighed for at tage aktivt del i kulturlivet. Vi vil arbejde for, at der i forbindelse med kommunalt byggeri afsættes en procentdel af byggesummen til kunstnerisk udsmykning.

20 Tønder Kommune Kultur, Fritid og Landdistrikter Jomfrustien 8, 1, 6270 Tønder

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes?

Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? Hvordan skal Byrådets midler under væksttemaet ildsjæle udmøntes? ILDSJÆLE- LOKOMOTIVET VÆKSTKUL PROJEKT PROJEKT Oplæg til debat- og høringsmøde den 15. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund.. 1 2.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget

Fritidspolitik 2010. Folkeoplysningsudvalget Fritidspolitik 2010 Folkeoplysningsudvalget Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015 01.12.14 Kultur- og udviklingsafdelingen 2014 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Kulturelle tilskud. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Kulturelle tilskud rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål at styrke, synliggøre og

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet 14

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen

14 pejlemærker for en læringsreform. Af Børne og Kulturchefforeningen 14 pejlemærker for en læringsreform Af Børne og Kulturchefforeningen Forord På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2013 blev der sat fokus på behovet for en sammenhængende læringsreform, som nødvendigvis

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel...

Forord... 4. Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5. Inddragelse og demokrati... 6. Fritid og kultur... 9. Sundhed og trivsel... Ungdomspolitik Indholdsfortegnelse Forord... 4 Norddjurs Kommunes ungdomspolitik... 5 Inddragelse og demokrati... 6 Fritid og kultur... 9 Sundhed og trivsel... 10 Skole, uddannelse og job... 13 Bolig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde

Hvorfor? Fordi det skal være sjovt at drømme, udvikle og samarbejde Det var jo bare en drømmeagtig idé til at starte med. Men så snakkede vi lidt mere om det og pludselig havde vi en plan om en grillhytte, lavet i fællesskab. Klask! For hvem? For borgere, lokalråd, foreninger

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab?

Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer konkurrencestaten vores syn på demokrati og medborgerskab? KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT 06-06-2012 Noter fra Folkeoplysningsudvalgets seminar 1-2 juni 2012 på Magleås kursuscenter, Høsterkøb Ove Kaj Pedersen: Hvordan ændrer

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen

En kulturvision for. et idéoplæg fra Öresundskomiteen En kulturvision for øresundsregionen et idéoplæg fra Öresundskomiteen 1 2 Tanken er, at en øresundsregional vision og strategi på kulturområdet skal fokusere på at understøtte kommuner og regioners kulturpolitiske

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere