Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritids- POLITIKKEN"

Transkript

1 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

2 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16

3 side 3 Forord Tønder Kommune skal være kendetegnet ved velfungerende og levende lokalsamfund. Overalt i kommunen skal borgerne kunne opleve en god hverdag med livskvalitet. Der skal være mulighed for en tilværelse med plads til forskellighed, men også til at alle kan deltage i samfundslivet, uanset hvor de bor. Det er en overordnet målsætning for Tønder Kommune. Og det er baggrunden for, at vi har lavet denne Kultur- og fritidspolitik, som en lang række borgere og foreninger i hele kommunen har bidraget med inspiration og input til. Det håber jeg, Kultur- og fritidspolitikken kan medvirke til. Jeg håber, den kan være med til at sætte rammer og retning for landdistriktsudviklingen og kultur- og fritidslivet i hele kommunen. Jeg vil gerne takke alle, der har bidraget med inspiration og forslag på workshops, og med input i høringsfasen, og jeg ser frem til at fortsætte den gode dialog med de frivillige, så vi kan være fælles om at omsætte politikken til handling og gøre Tønder Kommune til et endnu mere attraktivt sted at bo og leve. Takket være de mange ildsjæle og det store frivillige engagement står lokalsamfundene i Tønder Kommune stærkt. Men der sker hele tiden forandringer i samfundet. Dem skal vi i fællesskab møde med nytænkning. Det forudsætter en løbende og god dialog med alle de frivillige i mangfoldigheden af kulturaktører, foreninger, aftenskoler, lokalråd, borgerforeninger og mange flere. Samarbejdet mellem kommunen og alle ildsjælene skal medvirke til, at der hele tiden sker en udvikling, som gør vores kommune til et attraktivt sted at bo og leve. På vegne af Kommunalbestyrelsen Kultur- og Fritidsudvalgsformand Stig Bæk Andersen

4 Folkeoplysningspolitikken VISIONEN hvor skal vi hen? Vi vil se mennesket vokse ved at tilbyde aktiviteter af høj kvalitet, der skaber livsglæde for alle. MÅLSÆTNINGERNE hvad vil vi opnå? MÅL 1 Folkeoplysningsarbejdet i foreninger og aftenskoler bidrager til visionen for Folkeoplysningsudvalget, og skaber sammenhæng til kommunens politikker. MÅL 2 Folkeoplysningstilbuddene er brede, og henvender sig til alle. MÅL 3 Foreningerne i kommunen samarbejder på tværs af foreningsskel og organisationsformer. MÅL 4 Det er nemt for foreninger og aftenskoler at få hjælp fra kommunen til ansøgninger og opstart.

5 INDSATSOMRÅDERNE hvordan vil vi opnå det? side 5 MÅL 1 Folkeoplysningsarbejdet i foreninger og aftenskoler bidrager til visionen for Folkeoplysningsudvalget, og skaber sammenhæng til kommunens politikker. Synlighed af folkeoplysningsarbejdet Foreninger og aftenskoler inviteres til at lave oplæg på folkeoplysningsudvalgets møder, så det bliver synligt for udvalget hvem foreningerne er, og på hvilken måde de kan bidrage til Folkeoplysningsudvalgets vision. Foreninger og aftenskoler, som får midler fra kommunen, forpligtes til at skabe synlighed og gennemsigtighed omkring hvad midlerne bruges til. Motivering til frivilligt arbejde Den stærke frivillighedskultur i kommunen, skal vedligeholdes gennem fokus på at inddrage flere borgere i det frivillige arbejde. Fra centralt hold understøttes foreningernes og aftenskolernes arbejde med at motivere borgere til at blive frivillige i bestyrelser og andet foreningsarbejde. Sikring af fremtidens frivillige ledere Den stigende alderskurve på ledere i folkeoplysningsarbejdet brydes gennem en særlig indsats overfor unge mennesker. Der arbejdes på at få de unge mennesker ind som hjælpere i en alder af år, ved at tilbyde gode netværksskabende træner- og lederuddannelser. Der foretages en behovsanalyse, som kortlægger det samlede uddannelsesbehov i foreningerne i kommunen. Partnerskabsaftaler På særlige områder, som fx arbejdet med fysisk og psykisk udsatte grupper, kan der laves partnerskabsaftaler mellem kommunen og relevante foreninger og aftenskoler. Partnerskabsaftalerne sker på baggrund af konkrete og afgrænsede opgaver. Mens opgaverne står på, er der en tæt dialog og gensidig forventningsafstemning mellem begge parter.

6 MÅL 2 Folkeoplysningstilbuddene er brede, og henvender sig til alle. Tilgængelighed for alle Det sikres at alle borgere har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Dels ved at arbejde med bredden af tilbuddene, og dels ved at arbejde på muligheden af at tilbyde differentieret kontingent. Øget tilgængelighed forventes at medføre, at et øget antal borgere deltager i de folkeoplysende aktiviteter. Foreningerne kan tilpasse sig lokale forhold Vi understøtter foreninger med hjælp til og viden om organiseringsformer der kan mindske deres ressourcer til det administrative bestyrelsesarbejde, og understøtter dem i at løfte i flok også på tværs af foreninger. Gensidig forventningsafstemning mellem bestyrelser og de frivillige bidrager til at fastholde den frivillige arbejdskraft i foreningerne. Inddragelse af særlige grupper Det sikres at foreninger og aftenskoler har de rette vilkår til at kunne inkludere borgere med specielle behov i fritidslivet. Vi medvirker til at skabe ordninger som fremmer foreningers og aftenskolers handlemuligheder på området. Tilbud til alle aldre Der skal fortsat være fokus på gode vilkår for børn og unge, men med udgangspunkt i den demografiske udvikling i Tønder Kommune arbejdes der for, at der skal være tilbud til alle alder, også dem over 25 år. Det vil give fore ninger og aftenskoler større motivation og muligheder for at igangsætte nye aktiviteter.

7 side 7 MÅL 3 Foreningerne samarbejder på tværs af foreningsskel og organisationsformer. Økonomiske fordele Foreninger og aftenskoler understøttes i at tænke på økonomiske fordele ved samarbejde. Fra centralt hold sættes der fokus på den fælles pulje, hvor der kan søges om midler til tværgående aktiviteter. Og der rådgives om muligheder for at dele faciliteter. Samarbejde med selvorganiserede grupper De selvorganiserede grupper i kommunen tilbydes hjælp til opstart af hold og brug af ledige faciliteter. Det undersøges løbende om der er mulighed for, at den aktivitet de selvorganiserede grupper udøver, kan indgå som en del af aktivitetsprogrammerne hos de støtteberettigede foreninger og aftenskoler. Oprettelse af erfagrupper Nytænkning og bedre udnyttelse af faciliteter sikres gennem dannelsen af mindre erfagrupper, hvor foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper kan lære af hinanden. Erfagrupperne har ad hoc karakter, og kan dannes ud fra konkrete problemstillinger og behov. Hvor det er relevant, deltager repræsentanter fra Folkeoplysningsudvalget i erfagrupperne. Udnyttelse af fysiske rammer Udviklingen af de fysiske rammer for foreningslivet sikres ved, at rammerne tilpasses de relevante målgrupper. Der tages hensyn til at målgrupperne - og derfor også de relevante aktiviteter varierer fra by til by og ændrer sig over tid. Gennem bredt samarbejde på tværs af foreninger og aftenskoler, optimeres udnyttelsen af de fysiske rammer. Fælles arrangementer Der arrangeres fælles møder, oplevelser og sociale arrangementer på tværs af de mange foreninger, aftenskoler og selvorganiserede grupper. De fælles arrangementer bruges som et forum til at bringe nye idéer på banen og til at tænke i samarbejdsmuligheder. Helhedstænkning Foreninger og aftenskoler tilbyder aktiviteter ud fra Folkeoplysningslovens intentioner om forpligtende fællesskaber, og supplerer så vidt muligt - de kommercielle og offentlige tilbud. Der tænkes i helheder og samarbejdsmuligheder, i stedet for konkurrence. Ved at der fokuseres på muligheder for at supplere hinanden, vil borgerne opleve en større sammenhæng i de tilbudte aktiviteter. Fælles markedsføring Aktivitetstilbud promoveres gennem fælles markedsføringsindsats. Der skabes øget synlighed for foreninger og aftenskoler på eksisterende hjemmesider og sociale medier. Der laves fælles annoncering, så de små foreninger ikke står alene med annonceudgifterne og så mængderabatter udnyttes bedst muligt. Gennem samarbejde med ungdomsskoler og fritidsklubber laves fælles fremstød overfor de unge mennesker i vores kommune.

8

9 side 9 MÅL 4 Det er nemt for foreninger og aftenskoler at få hjælp fra kommunen til ansøgninger og opstart. Mindre papirarbejde Folkeoplysningsudvalget arbejder bredt for mindskelse af bureaukrati. Papirarbejdet ved ansøgninger og opstart af ny forening eller aftenskole holdes på det lavest mulige niveau. Derudover udvikler vi retningslinjer for udfyldelsen af ansøgninger, så papirarbejdet bliver nemmere. Hjælp til tilskudsregler Fra centralt hold laves en pjece der beskriver hvilke muligheder foreninger og aftenskoler har for at søge om midler, fx i udviklingspuljen. Udviklingspuljens størrelse, og retningslinjer for tildeling, fastsættes årligt i forbindelse med budgetfastlæggelse. Vi arrangerer kurser om tilskudsreglerne, og sikrer synligheden af de vejledninger der allerede eksisterer på folkeoplysningsområdets hjemmeside og i fritidsforvaltningen. Brugerindflydelse i Folkeoplysningsudvalget Muligheden for medbestemmelse i Folkeoplysningsudvalget sikres ved, at sammensætningen af repræsentanterne i udvalget afspejler det foreningsliv som der for en hver tid er i kommunen. Foreninger og aftenskoler orienteres om, hvad der foregår i udvalget, og hvem de kan kontakte. Der arbejdes løbende på at sikre synligheden af Folkeoplysningsudvalget, og på at de selvorganiserede grupper og unge mennesker sikres indflydelse i udvalget. Fleksibelt bookingsystem Der arbejdes på at lave et fleksibelt bookingsystem som, udover foreninger og aftenskoler, også giver private borgere mulighed for at booke fritidsfaciliteter. Systemet skal kunne give et samlet overblik over fritidsfaciliteterne i kommunen. Et mere fleksibelt bookingsystem sikrer en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende faciliteter.

10 Landdistriktspolitikken VISIONEN hvor skal vi hen? Tønder Kommune skal være Danmarks bedste landdistriktskommune! MÅLSÆTNINGERNE hvad vil vi opnå? MÅL 1 Landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter. MÅL 2 Det er attraktivt at være frivillig. MÅL 3 Aktørerne inden for landdistriktsudvikling har et stærkt og bredt samarbejde.

11 INDSATSOMRÅDERNE hvordan vil vi opnå det? MÅL 1 Landdistrikterne markedsføres for deres styrker og kvaliteter. Fokus på den gode historie Gennem positiv omtale og gode historier nedbrydes fordomme om at bo på landet. Kvaliteterne ved landlivet synliggøres overfor omverdenen gennem fokuseret markedsføring og ved at borgerne, som personlige ambassadører, spreder det gode budskab. Fælles markedsføring Landdistrikterne markedsføres via sociale medier, kommunens hjemmeside og ved større messer og begivenheder i ind- og udland. Der er flere fælles styrker og kvaliteter ved landdistrikterne, som bl.a. naturen, kulturarven, gode idrætsfaciliteter, en stærk frivillighedskultur og lave leveomkostninger. Både fællestræk og forskelligheder markedsføres i den fælles indsats. Samarbejde med relevante aktører Som en del af landdistriktsudviklingen har vi fokus på samarbejde med relevante aktører. De mulige samarbejdspartnere, som kan hjælpe med at synliggøre landdistrikternes styrker og kvaliteter, gøres til aktive medspillere.

12

13 MÅL 2 Det er attraktivt at være frivillig. Fokus på motivationsfaktorer I arbejdet med at tiltrække frivillig arbejdskraft fremhæver vi det der motiverer borgerne til at deltage. Det kommunikeres ud til borgerne at de, ved at deltage i det frivillige arbejde, kan få indflydelse, gøre en forskel, være del af et fællesskab og have det sjovt. Tiltrækning og fastholdelse Vi understøtter lokalrådenes og borgerforeningernes arbejde med at inddrage så mange som muligt i det frivillige arbejde, gennem bl.a. velkomsten af nye tilflyttere og oprettelsen af frivillighedsdatabaser. Fastholdelsen af den frivillige arbejdskraft sikres ved at skabe gode fysiske rammer for foreningerne, og ved at der tilbydes hjælp og rådgivning til ansøgninger. Fordelagtig organisering af lokalråd og foreninger Lokalrådene og borgerforeningerne organiseres på en måde, der sikrer, at de fælles ressourcer udnyttes bedst muligt. En fordelagtig organisering sikrer, at der er færre som trækker på den samme frivillige arbejdskraft i landdistrikterne. Organisationsændringerne foregår på et grundlag af accept, ligeværd og motivation. Èn indgang til Tønder Kommune Det gøres gennemskueligt for de frivillige, hvem de skal kontakte i kommunen med deres henvendelser.

14

15 side 15 MÅL 3 Aktørerne inden for landdistriktsudvikling har et stærkt og bredt samarbejde. Videndeling Videndelingen blandt aktørerne baseres på en positiv, åben og løsningsorienteret dialog. For at udbrede muligheder for videndeling mellem kommunens politikere, embedsmænd og lokalråd arrangeres fælles møder og oplevelser. Det er forventningen, at videndelingen fra de fælles møder og oplevelser vil brede sig som ringe i vandet blandt aktørerne inden for landdistriktsudvikling, og inspirere til endnu mere videndeling og samarbejde, efterhånden som de forskellige aktører lærer hinanden at kende. Samarbejde på tværs Der skabes rammer for samarbejde og netværk på tværs af landdistrikterne. Dels gennem oprettelsen af erfagrupper om specifikke emner, hvor medlemmer af lokalrådene kan mødes og drøfte fælles problemstillinger og udviklingsprojekter. Dels gennem oprettelsen af særlige puljer med midler, der er øremærket til projekter på tværs af lokalområder. Inddragelse og information Landdistriktsudvalget informeres om de relevante forhold, der foregår hos myndighederne, og som får konsekvenser for landdistrikterne. Koordination og sammenhæng Vi sikrer sammenhængen mellem de mange projekter og indsatser der foregår i de forskellige landdistrikter. Kommu nen har den koordinerende funktion for opretholdelse af en fælles standard i projekterne og stiller krav om projekternes driftsikkerhed. Landdistriktsudvalget som dynamo Landdistriktsudvalget gøres synlig som en væsentlig aktør i landdistriktsudviklingen. Landdistriktsudvalget sikrer fremdriften i samarbejdet mellem lokalrådene, i udviklingen af hjemmesiderne, i relationen til myndighederne, og de sikre udmøntningen af den økonomiske ramme for udviklingsprojekter og lokalrådenes arbejde.

16 Kulturpolitikken Hvorfor en kulturpolitik? Kulturpolitikken skal samle og udtrykke ønskerne til fremtiden. Kun fantasien sætter grænser, men en fælles vision sætter kurs og skaber retning og er med til at motivere de mange, der som aktive medborgere skal yde en indsats for at realisere den. Kunst og kultur er uundværlig, har sin egen eksistensberettigelse og er støtteværdig. Krav om, at kunst og kultur skal gøre nytte, bidrage til vækst, tiltrække turister eller lignende er ikke formålet med en kulturpolitik. Det betyder ikke, at kunst og kultur ikke gør nytte, eller at kulturpolitikken ikke kan understøtte og hænge sammen med øvrige kommunale politikker. VISIONEN hvor skal vi hen? Vi vil fremme nysgerrighed, kreativitet, nytænkning og livsglæde blandt kommunens borgere. Vi vil arbejde på, at kommende generationer via daginstitutioner og skoler møder kulturen i al sin mangfoldighed og bidrage til almindelig dannelse. Vi vil stræbe efter en frugtbar balance mellem bredde og dybde i kulturlivet og mellem amatører og professionelle aktører. Vi vil øge borgernes kendskab til og bevidsthed om egnens rige kulturarv og dens aktuelle betydning. Vi vil integrere kunst og kultur i alle dele af kommunens virksomhed. MÅLSÆTNINGERNE hvad vil vi opnå? MÅL 1 Vi vil øge fokus på eksisterende kulturtilbud, motivere til samarbejde mellem de kulturelle aktører og kunstarter samt fremme netværksdannelse mellem de lokale aktører, så kulturelle initiativer får bredere forankring og større gennemslagskraft. MÅL 2 Vi vil støtte kulturelle vækstlag og talenter og dermed stimulere til nye kulturelle initiativer. MÅL 3 Vi vil berige og udvikle de lokale tilbud ved at hente nye kulturelle impulser ind. Det kan ske både via samarbejdet inden for de regionale kulturaftaler og via partnerskaber med andre interessenter, også uden for kunst- og kultursektoren.

17 INDSATSOMRÅDERNE hvordan vil vi opnå det? side 17 MÅL 1 Vi vil øge fokus på eksisterende kulturtilbud, motivere til sam arbejde mellem de kulturelle aktører og kunstarter samt fremme netværksdannelse mellem de lokale aktø rer, så kulturelle initiativer får bredere forankring og større gennemslagskraft. Vi vil arbejde for, at kulturpolitikken bliver forpligtende, så ord bliver fulgt af handling. Vi vil bruge Kulturelt Forum, der er oprettet som paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner, virksomheder og organisationer i kommunen, som rådgivende organ i forbindelse med kulturaftaler og andre sager, der har betydning for udviklingen af det lokale kulturliv. Vi vil motivere til samarbejde mellem Kulturelt Forum og aktører inden for rammerne af Folkeoplysnings- og Landdistriktsudvalget. På den måde vil vi styrke netværk, organisering og koordinering. Vi vil udnytte mindretallets og flertallets fælles dansk/ tyske historie til at udvikle en ekstra dimension i den kulturelle mangfoldighed både lokalt og i kraft af et (lande) grænseoverskridende kultursamarbejde. Vi vil arbejde på at der er ressourcer til at koordinere aktiviteter som f.eks. kulturugen, til at samle og distribuere information til kulturaktørerne og vejlede i at søge midler fra fonde og regionale eller nationale puljer til kulturformål.

18 MÅL 2 Vi vil støtte kulturelle vækstlag og talenter og dermed stimulere til nye kulturelle initiativer. Vi vil gøre en særlig indsats for at give børn og unge lejlighed til at møde kunst og kultur i mange former ved at støtte kultur af, med og for børn og unge. Vi vil arbejde for at rekruttere og fastholde lokale kompetencer ved at bruge de stedlige kulturinstitutioner, kulturformidlere og kulturarbejdere, der bor eller er beskæftiget i området i forvejen. Vi vil i ord og handling påskønne de mange borgere, der praktiserer aktivt medborgerskab gennem frivilligt arbejde inden for kunst og kultur, og vi vil støtte det sociale fællesskab, der følger med frivilligt kulturarbejde. Det skal være sjovt at være kulturelt aktiv.

19 MÅL 3 Vi vil berige og udvikle de lokale tilbud ved at hente nye kulturelle impulser ind. Det kan ske både via samarbejdet inden for de regio nale kulturaftaler og via partnerskaber med andre interessenter, også uden for kunst- og kultursektoren. Vi vil gennem Kulturelt Forum arbejde for, at der lokalt er frie midler til rådighed for ansøgninger fra kulturlivet. Vi vil arbejde for en både fysisk og digital infrastruktur, der giver alle borgere reel mulighed for at tage aktivt del i kulturlivet. Vi vil arbejde for, at der i forbindelse med kommunalt byggeri afsættes en procentdel af byggesummen til kunstnerisk udsmykning.

20 Tønder Kommune Kultur, Fritid og Landdistrikter Jomfrustien 8, 1, 6270 Tønder

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve

Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune - et godt sted at leve Mariagerfjord Kommune skal være et attraktivt sted at bo, leve og arbejde for folk i alle aldre. Vi arbejder for et rigt og varieret kultur- og fritids- og

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Inspirationsatalog over handleplaner for Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 1 Indholdsfortegnelse Overblik over handleplanerne s. 4 Tema 1: Frivilligt lederskab. s. 5 Handleplan 1: Styrke

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik

Handleplaner 2016/2017 Bilag til Folkeoplysningspolitik Handleplaner til folkeoplysningspolitikken 2016/2017 Indsatsområder: Netværk og samarbejde på tværs Frivillighed og aktivt medborgerskab Det nyetablerede foreningsnetværk skal være omdrejningspunkt for

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen Folkeoplysningspolitik 2013-2016 Målsætninger Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen er: Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber,

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale

Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012. Høringsmateriale Forslag til Silkeborg Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2012 Høringsmateriale Indledning Idræts- og fritidspolitikken bygger på tematiserede dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd,

Læs mere

Opsamling på workshops

Opsamling på workshops S i d e 1 Opsamling på workshops Formål Idrætsgruppen under FOU i København har gennem 2 workshops med udvalgte repræsentanter fra idrætten i København ønsket at diskutere følgende spørgsmål: Hvordan kan

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016

Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Inspirationskatalog over handleplaner - for Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016 Greve Kommune Rådhuset Rådhusholmen 10 2670 Greve Telefon 43 97 97 97 Telefax 43 97 90 90 raadhus@greve.dk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere