Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune"

Transkript

1 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011

2 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til Livet som det slogan, vi vil benytte i vores branding. Valget forekommer indlysende, når vi bevæger sig rundt i det fantastiske landskab, der inspirerer til både kreativ udfoldelse og livsnydelse. Der er et rigt kunst og kulturliv og en aktiv befolkning, der mangedobles i antal i sommerhalvåret. Odsherred er et yndlingsferieområde for rigtig mange mennesker og er landets største sommerhuskommune med godt sommerboliger. En af den danske kulturarvs klenodier, Solvognen, blev fundet i Trundholm Mose i 1902, ca år efter, at den var blevet ofret, og Solvognen indgår i dag i kommunens logo og designlinje. 1.0 Jobprofil Odsherred Kommunes administrative organisation er opbygget som en centerorganisation med tre ledelsesniveauer: Direktion, centre og afdelinger/institutioner. Centerniveauet består af 10 fagcentre og 7 fællescentre. Fagcentrene løser driftsopgaverne i kommunen i selvstændige faglige områder. Fagcenterstrukturen er baseret på, at de respektive centres opgaveportefølje muliggør en helhedsorienteret, meningsfuld og effektiv opgavevaretagelse. Fagcentrene er som videncentre ansvarlige for løbende at tilegne sig og formidle ny viden på deres respektive fagområder. Fællescentrenes opgave er at understøtte og servicere direktionen og fagcentrene/institutionerne og bidrage til den organisatoriske udviklingskraft. Herunder at understøtte fagcentrene i realiseringen af fastlagte mål og den fælles retning for Odsherred Kommune. Centerchefen for Natur, Miljø og Trafik har ansvaret for centrets drift og faglige udvikling, herunder at centrets ydelser lever op til de politisk/administrative mål indenfor de givne økonomiske rammer. Centerchefen indgår strategiaftale med direktionen om strategiske effektmål for udvikling af centrets virksomhed i det kommende år eller to. Parallelt hermed indgår centerchefen resultataftale med lederen for Trafik og Anlæg, som organisatorisk er en decentral institution i centret. Fagcentret og dermed centerchefen er endvidere ansvarlig for at understøtte direktørens betjening af Miljø - og Klimaudvalget. Centerchefen indgår i chefgruppen, som holder månedlige møder med direktionen. Herudover holder direktøren for området månedlige møder med cheferne for Plan og Udvikling, Ejendom 2

3 og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik med henblik på blandt andet at koordinere dagsordnen til Miljø - og Klimaudvalget og drøfte emner af tværgående karakter for centrene. Centerchefen for Natur, Miljø og Trafik refererer til direktør Torben Greve. 1.1 Nuværende organisering af centret Center for Natur, Miljø og Trafik er i dag organiseret som et team for Natur og Miljø, der tager sig af myndighedsopgaver, og en institution, Trafik og Anlæg, der ligeledes består af en myndighedsenhed samt driftsenheder for Park og Vej, Affald/Genbrug og Havne. Referenceforholdene er således, at medarbejderne i Natur og Miljø refererer direkte til Centerchefen, mens lederen af Trafik og Anlæg har reference til chefen. Driftsenhederne ledes af to driftsledere for Park og Vej én i nord og én i syd, en driftsleder for genbrugsstationerne samt en havnefoged. Organiseringen af Center for Natur, Miljø og Trafik kan skitseres således: Center for Natur, Miljø & Trafik Centerchef Natur og Miljø Decentral institution: Trafik og Anlæg Myndighedsteam 22 medarb. Park & Vej 50 medarb. Affald & Genbrug 50 medarb. Havne 10 medarb. Trafik og Anlæg Myndig hed 10 medarb. 3

4 1.2 Opgaver og ansvar Det samlede budgetansvar udgør ca. 170 mio. kr., hvor trafik - og anlægsopgaver har et nettobudget på 60 mio kr. og renovation og genbrug på ca. 100 mio kr. Natur og Miljøs opgaveportefølje omfatter administration (registrering, håndhævelse, dispensationer/tilladelser), planlægning eller anlæg samt drift indenfor: Miljømål Natur Miljø Natura 2000, naturplaner og administration af områder og arter, konsekvensvurderinger af tilladelser til planer og projekter Vandplanen og tilhørende administration Vandløb vedligeholdelse, regulativer, drænsager Beskyttede naturtyper - registrering, dispensationer Fortidsminder - registrering og pleje Beskyttelseslinier Naturpleje Offentlig adgang Virksomheder - tilladelser, godkendelser, tilsyn Landbrug tilladelser, godkendelser, tilsyn Klagesager på miljøområdet Grundvandsområdet beskyttelse, tilladelser, overvågning, tilsyn med vandværker Råstofområdet Jordforurening, oprensninger, jordflytninger, arealanvendelse, rådgivning Spildevandsområdet - planlægning, spildevand i det åbne land, udledningstilladelser, klager. Badevand Myndighedsopgaver på affaldsområdet. Kvalitetsstyringssystemet D4 spiller en vigtig rolle for en ensartet sagsbehandling over for virksomheder og borgere i forhold til natur og miljøopgaver og sikrer, at der er styr på kompetencerne, og at eventuelle kompetencegab synliggøres. Centret håndterer kvalitetsstyringen særdeles godt, og der forekommer aldrig afvigelser ved audits. Det overvejes p.t. at udvide kvalitetsstyringssystemet til Trafik og Anlæg samt Ejendom og Byggeri. Trafik og Anlægs opgaveportefølje: Myndighedsopgave i forhold til offentlig vej, private fællesveje, stier og grønne områder Anlægsopgaver (nye veje, cykelstier, brovedligeholdelse m.v.) 4

5 Trafiksikkerhed herunder kampagner vedr. skolestart, hastighed og alkohol, registreringer af uheld, betjening af færdselssikkerhedsudvalget Vedligeholdelse af kommunale vandløb Implementering af ny privatvejslov Vintertjeneste Hegnssyn Kollektiv trafik Udbud i forhold til anlægsopgaver m.m. Driftsenhederne Park og Vej, Affald/genbrug og havne: Driften omfatter vedligeholdelse af grønne områder, veje, håndtering af affald, genbrugsstationer samt kommunens tre havne. Særligt driftsområdet står overfor en større udfordring, idet det politisk overvejes, om dette skal firmatiseres og omdannes til en kommunal entreprenørvirksomhed. Det indebærer, at der snarest skal udarbejdes en analyse af arbejdsopgaverne. På havneområdet er der i øjeblikket ved at blive etableret et nyt færgeleje i Rørvig Havn som følge af, at der skal tages en større færge i brug på Rørvig Hundestedoverfarten. Se mere på havnens hjemmeside, se 1.3 Netværk Centret bidrager aktivt i vidensdelingen mellem kommunerne, regionen og Vejcentret i Region Sjælland og også i landsdækkende sammenhænge med henblik på at øge erfarings- og idéudvekslingen. Centerchefen deltager i netværk med andre kommuners miljø og teknikchefer og er medlem af Kommunalteknisk Chefforening (KTC). I øjeblikket er et samarbejde mellem Holbæk og Kalundborg kommuner under udvikling i form af et regionalt symbiosesekretariat, Industriel Symbiose, i forhold til at facilitere grøn teknologiudvikling, særligt bioraffinering. Målet er, at kommunerne hjælper hinanden til optimale klima og energiløsninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller penge til rådighed til opstart af et sekretariat, som er placeret i Kalundborg. Endvidere er der i Odsherred Kommune etableret tværgående ledernetværk, som centerchefen vil indgå i. 1.4 Udfordringerne inden for området på kort og længere sigt: 1. Evaluering og tilpasning af organisationsstrukturen i centret En af de første opgaver for den nye centerchef er at evaluere den interne centerstruktur. Centret for Natur, Miljø og Trafik har haft sin nuværende struktur siden 1. januar 2010, hvor Natur og Miljø og det daværende Park og Vej blev fusioneret. Opgaven består i sammen med medarbejderne at evaluere funktionaliteten i team og institutionsstrukturen og komme med forslag til en ny organisationsstruktur, hvor ledelseskraften er sik- 5

6 ret i forhold til at udfordre og understøtte fagligheden og opgaveløsningen. I dette arbejde indgår MED -organisationen som en vigtig medspiller. 2. Styring Styring tænkes her i bred forstand. På den ene side er der brug for fortsat ledelsesmæssigt fokus på forholdet mellem myndighedsrollen og centrets serviceprofil i forhold til borgere og virksomheder. Med serviceprofil tænkes på borgernes oplevelse af servicen, herunder kommunikationen med borgerne. På den anden side er der behov for at sikre balance mellem opgaver og ressourcer, at fagligheden når hele vejen rundt om centrets opgaver, og at opgaverne løbende prioriteres. Der er endvidere fokus på økonomistyring, specielt hvad angår de mange projekter med eksterne finansieringskilder. Her er det nødvendigt at få sat mere struktur på. 3. Digitalisering Ifølge kommunes kanal og digitaliseringsstrategi skal der fokuseres på digitalisering inden for serviceområderne. Der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang til de services, der ydes af kommunen, hvilket skal ske gennem anvendelse af digitale løsninger. Borgernes henvendelsesmønstre skal flyttes og forandres i retning af selvbetjening og på sigt skabe effektiviseringsgevinster. 4. Frikommuneforsøg Odsherred Kommune blev i april 2011 valgt som frikommune og har netop fremsendt en konkretiseret ansøgning af de fire temaer, som gjorde, at kommunen fik frikommunestatus. Hvis ansøgningen imødekommes vil Center for Natur, Miljø og Trafik få aktier i forhold til to af temaer, nemlig turismeudvikling og nye måder at forstå og tænke trafik på. Læs ansøgningen på 5. Firmatisering af Park og Vej Som tidligere nævnt er det politisk besluttet, at der skal gennemføres en analyse af driftområdets nuværende opgaveportefølje. Når analysen foreligger, vil det blive op til politikerne at beslutte, om driften skal konkurrenceudsættes eller den skal fortsætte som en kommunal opgave. 6. Odsherred som energi og klimakommune Centret skal støtte op om klimastrategien og være med til at inddrage klimatilpasning og de langsigtede løsninger i myndighedsbehandlingen for at være med til at udbrede kendskabet til de lokale udfordringer i forhold til klimaændringer i Odsherred. Helt konkret skal centret bidrage til at nedsætte kommunens CO2 forbrug med 2 % om året i driftsenhederne og gennem klimavenlig adfærd i det daglige. Handlekataloget er p.t. til høring og skal efterfølgende udmøntes. Center for Ejendom og Byggeri er tovholder på projektet. 1.5 Succeskriterier På det ydre plan er det et succeskriterie at sikre, at udvikling af natur-, miljø - og trafikområdet tilgodeser fremtidens udfordringer og muligheder med særlig fokus på integration af klimaog miljøperspektiver i alle sammenhænge. Borgerne gøres opmærksomme på de muligheder, der er i området for at benytte og beskytte naturen og få gode naturoplevelser. Naturen er 6

7 kommunens varemærke, og den skal tænkes ind i alle sagsgange og i brandingen af Odsherred Kommune. På det indre plan er det et succeskriterie, at den tilpassede organisation efter et års tid er velfungerende, og der udøves nærværende ledelse. Arbejdsglæden er høj, der er en fornuftig balance mellem ressourcer og opgaver, den nødvendige kompetenceudvikling finder sted, der udfordres og understøttes via feedback fra chefen. 1.6 Løn - og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på overenskomstvilkår på baggrund af chefaftalen. Der tilbydes som udgangspunkt et årligt lønniveau på kr. eksklusiv pension (18,2 %). Hvis du har de rette kvalifikationer, er vi indstillet på en individuel lønforhandling. Kommunen tilbyder IT- opkobling på bopælen og fri mobiltelefon. Der etableres et introduktionsprogram, som bliver gennemført af en chefkollega, der fungerer som mentor i det første års tid. 2.0 Medarbejderne har ordet I forbindelse med udarbejdelsen af job og kompetenceprofilen, er der gennemført fokusgruppeinterviews blandt medarbejdergrupperne for at få alle forventninger frem i lyset. Den faglige stolthed er natur og miljømedarbejdernes varemærke, og der værnes om den. Arbejdet opleves som meningsfuldt og spændende, og der er en klar bevidsthed om, at der udøves myndighed af forbuds-love. Medarbejderne oplever, at det er en svær balancegang at leve op til politikernes ønsker om højere grad af naturbenyttelse i forhold til kommunens ønske om større tilgængelighed i naturen samtidig med, at der er et klart regelgrundlag i naturbeskyttelsesloven, der skal overholdes. Et dilemma som fylder meget i hverdagen. Medarbejderne beskriver sig selv som en flok individualister og fagidioter. Der er brug for opbakning fra chefen, når borgerklagerne kommer for tæt på. Medarbejderne kalder sig også primadonnaer velvidende at det i nogles ører kan have en negativ klang! De gode historier handler om et stort engagement i forhold til fagområdet, fantastiske kolleger, en rå men kærlig omgangstone med fagligheden som omdrejningspunkt. Ingen brænder inde med noget, sammenholdet er godt, trivslen er god, og så har medarbejderne klaret 8 måneder uden chef. Udadtil opleves det lidt vanskeligt at få de gode historier frem, da de ofte indgår som en del af et projekt, hvor Natur og Miljø ikke er projektstyrer. Men medarbejderne fortæller gode historier om naturpleje, pleje af fortidsminder og vandløbsprojekter der er meget at være stolte af. Endvidere beskriver medarbejderne samarbejdet med Trafik og Anlæg samt Ejendom og Byggeri som rigtig velfungerende. Det forholder sig lidt anderledes i Trafik og Anlæg, som er ledet af en afdelingsleder, hvorfor medarbejderne ikke oplever den manglende centerledelse i samme grad, som kollegerne i Natur og Miljø. 7

8 Medarbejderne betegner afdelingen som en blandet landhandel med forskellige fagligheder, der spiller godt sammen i opgaveløsningen. Afdelingen er meget synlig i forhold til borgerne, med hvem man har en god kommunikation og en udpræget vilje til at finde pragmatiske løsninger på forskellige udfordringer inden for gældende rammer. De gode historier drejer sig på det kollegiale plan om, at afdelingen består af lutter glade mennesker med en god værkstedshumor, og også her er der høj trivsel. På det fagiige plan har afdelingen i år fået ros fra flere borgere for sin disponering af asfaltarbejder. Prioriteringerne har været rigtige og synlige, og medarbejderne er tydeligvis glade for at få disse tilbagemeldinger, da de økonomiske midler inden for området er begrænsede. Også arbejdet med den nye rute 21er noget, man synes er spændende. Ledelsesmæssigt ønsker medarbejderne sig en chef, der kan formidle faget, er god til at uddelegere og har tillid til medarbejdernes sagsbehandling. Generelt oplever medarbejderne - i begge afdelinger - i øjeblikket en stressbelastning i forhold til at få opgaver og ressourcer til at hænge sammen. Der er mange bolde i luften, og man er sårbar på kompetencer, idet der ikke er fagligt overlap hele vejen rundt. 3.0 Kompetenceprofil Ansøgeren har formodentlig en akademisk uddannelsesbaggrund, solid ledelseserfaring og ledelseskompetence, en relevant faglig baggrund inden for natur, miljø- og trafikområdet og særlig indsigt i udvikling og drift af en moderne offentlig forvaltning med stærkt borgerfokus. Erfaring fra en politisk ledet organisation er en nødvendighed. Forventningerne er mange, men noget af det vi lægger vægt på er, at du: er en strategisk tænkende chef, der kan omsætte strategier til resultater gennem en visionær og kreativ opgavetilgang og bevare fokus på fagligheden trives i en udadvendt rolle i forhold til udvikling af kommunen på natur -, miljø- og trafikområdet og evner at indgå i dialog med politikere og borgere om visioner og retning er en stærk kommunikator, som evner en konstruktiv dialog om de politiske krav og forventninger og lovgivningens muligheder og begrænsninger er robust, har gennemslagskraft og godt overblik og står klippefast i modvind har veludviklede kompetencer i forhold til budgetoverholdelse og kan dokumentere gode resultater på dette felt kan sætte dig selv i spil og tage ansvaret for at køre tværgående udviklingsprojekter i mål, hvilket indebærer et helhedsorienteret syn på tingene og benhård prioritering for at sikre flowet i opgaveløsningen i forhold til andre centre. Erfaring med projektledelsesformen er nødvendigt formår at motivere og lede på en involverende og anerkendende måde gennem åben dialog og med tydelig ledelsesfokusering samt øje for betydningen af et godt arbejdsmiljø 8

9 har erfaring med strategisk kompetenceudvikling indgår som en aktiv og konstruktiv medspiller i chefgruppen er et menneske med nogle tydelige værdier, der først og fremmest kan karakteriseres som ordentlige, troværdige og tillidsvækkende. I Odsherred Kommune stiller vi krav om, at chefer og ledere har en lederuddannelse på minimum diplomniveau. Har du ikke det, forventes du at påbegynde en diplomuddannelse inden for 2 år. 4.0 Praktiske oplysninger Ansættelsesudvalget er sammensat af direktør Torben Greve (formand), kommunaldirektør Lars Holte, centerchef Gitte Jørgensen, Ejendom og Byggeri, natur og miljømedarbejder Kirsten Ardahl, biolog Erik Wederkinch, miljøsagsbehandler Hanne Aarsleff Jørgensen, sagsbehandler Sebastian Slot, driftsleder Steen Olsen samt HR og Personalechef Kirsten Markvardsen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job og kompetenceprofilen. Der tages referencer af ansøgere, som går videre til anden samtalerunde efter aftale med ansøgerne. Den 16. november 2011 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der inviteres til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked dagen efter. Den første samtalerunde afvikles den 23. november 2011 fra kl. 16, mens anden samtalerunde afvikles den 28. november 2011 ligeledes fra kl. 16. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør Torben Greve på eller Arbejdssted: Administrationscentret, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. På - under menubjælken OM ODSHERRED KOMMUNE MÅLOG POLITIKKER - kan du finde yderligere information om Odsherred Kommune blandt andet Direktions- og ledelsesgrundlag, strategiplan 2011 for Center for Natur og Miljø, organisationsdiagram, ansøgning til frikommuneforsøg m.v. Ansøgning og CV sendes elektronisk til Ansøgningen skal være fremme senest tirsdag den15. november 2011 kl kmd.sag

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale

STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale STRATEGIPLAN 2013 HR og Personale Strategiplan 2013 for HR og Personale Evaluering af strategiplanen og effektmålene for 2012 HR og Personales strategiplan 2012 udfoldede sig inden for 6 hovedstrategier:

Læs mere

Center for Byens Anvendelse

Center for Byens Anvendelse CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Virksomhedsplan 2015 Center for Byens Anvendelse 1 2 INDHOLD 1. Velkommen At tage fælles ansvar på rejsen imod fremtidens Aarhus... 4 2. Indledning

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

IT-chef Hvidovre Kommune

IT-chef Hvidovre Kommune IT-chef Hvidovre Kommune August 2012 Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse af en

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Vejledning i at bruge dialogværktøjet

Vejledning i at bruge dialogværktøjet Vejledning i at bruge dialogværktøjet 2 Ledelse af ledere Vejledning til chefer og konsulenter i at bruge dialogværktøjet Chefens dilemma 10 videocases om chefrollen i kommuner og regioner. Væksthus for

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere