Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune"

Transkript

1 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011

2 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til Livet som det slogan, vi vil benytte i vores branding. Valget forekommer indlysende, når vi bevæger sig rundt i det fantastiske landskab, der inspirerer til både kreativ udfoldelse og livsnydelse. Der er et rigt kunst og kulturliv og en aktiv befolkning, der mangedobles i antal i sommerhalvåret. Odsherred er et yndlingsferieområde for rigtig mange mennesker og er landets største sommerhuskommune med godt sommerboliger. En af den danske kulturarvs klenodier, Solvognen, blev fundet i Trundholm Mose i 1902, ca år efter, at den var blevet ofret, og Solvognen indgår i dag i kommunens logo og designlinje. 1.0 Jobprofil Odsherred Kommunes administrative organisation er opbygget som en centerorganisation med tre ledelsesniveauer: Direktion, centre og afdelinger/institutioner. Centerniveauet består af 10 fagcentre og 7 fællescentre. Fagcentrene løser driftsopgaverne i kommunen i selvstændige faglige områder. Fagcenterstrukturen er baseret på, at de respektive centres opgaveportefølje muliggør en helhedsorienteret, meningsfuld og effektiv opgavevaretagelse. Fagcentrene er som videncentre ansvarlige for løbende at tilegne sig og formidle ny viden på deres respektive fagområder. Fællescentrenes opgave er at understøtte og servicere direktionen og fagcentrene/institutionerne og bidrage til den organisatoriske udviklingskraft. Herunder at understøtte fagcentrene i realiseringen af fastlagte mål og den fælles retning for Odsherred Kommune. Centerchefen for Natur, Miljø og Trafik har ansvaret for centrets drift og faglige udvikling, herunder at centrets ydelser lever op til de politisk/administrative mål indenfor de givne økonomiske rammer. Centerchefen indgår strategiaftale med direktionen om strategiske effektmål for udvikling af centrets virksomhed i det kommende år eller to. Parallelt hermed indgår centerchefen resultataftale med lederen for Trafik og Anlæg, som organisatorisk er en decentral institution i centret. Fagcentret og dermed centerchefen er endvidere ansvarlig for at understøtte direktørens betjening af Miljø - og Klimaudvalget. Centerchefen indgår i chefgruppen, som holder månedlige møder med direktionen. Herudover holder direktøren for området månedlige møder med cheferne for Plan og Udvikling, Ejendom 2

3 og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik med henblik på blandt andet at koordinere dagsordnen til Miljø - og Klimaudvalget og drøfte emner af tværgående karakter for centrene. Centerchefen for Natur, Miljø og Trafik refererer til direktør Torben Greve. 1.1 Nuværende organisering af centret Center for Natur, Miljø og Trafik er i dag organiseret som et team for Natur og Miljø, der tager sig af myndighedsopgaver, og en institution, Trafik og Anlæg, der ligeledes består af en myndighedsenhed samt driftsenheder for Park og Vej, Affald/Genbrug og Havne. Referenceforholdene er således, at medarbejderne i Natur og Miljø refererer direkte til Centerchefen, mens lederen af Trafik og Anlæg har reference til chefen. Driftsenhederne ledes af to driftsledere for Park og Vej én i nord og én i syd, en driftsleder for genbrugsstationerne samt en havnefoged. Organiseringen af Center for Natur, Miljø og Trafik kan skitseres således: Center for Natur, Miljø & Trafik Centerchef Natur og Miljø Decentral institution: Trafik og Anlæg Myndighedsteam 22 medarb. Park & Vej 50 medarb. Affald & Genbrug 50 medarb. Havne 10 medarb. Trafik og Anlæg Myndig hed 10 medarb. 3

4 1.2 Opgaver og ansvar Det samlede budgetansvar udgør ca. 170 mio. kr., hvor trafik - og anlægsopgaver har et nettobudget på 60 mio kr. og renovation og genbrug på ca. 100 mio kr. Natur og Miljøs opgaveportefølje omfatter administration (registrering, håndhævelse, dispensationer/tilladelser), planlægning eller anlæg samt drift indenfor: Miljømål Natur Miljø Natura 2000, naturplaner og administration af områder og arter, konsekvensvurderinger af tilladelser til planer og projekter Vandplanen og tilhørende administration Vandløb vedligeholdelse, regulativer, drænsager Beskyttede naturtyper - registrering, dispensationer Fortidsminder - registrering og pleje Beskyttelseslinier Naturpleje Offentlig adgang Virksomheder - tilladelser, godkendelser, tilsyn Landbrug tilladelser, godkendelser, tilsyn Klagesager på miljøområdet Grundvandsområdet beskyttelse, tilladelser, overvågning, tilsyn med vandværker Råstofområdet Jordforurening, oprensninger, jordflytninger, arealanvendelse, rådgivning Spildevandsområdet - planlægning, spildevand i det åbne land, udledningstilladelser, klager. Badevand Myndighedsopgaver på affaldsområdet. Kvalitetsstyringssystemet D4 spiller en vigtig rolle for en ensartet sagsbehandling over for virksomheder og borgere i forhold til natur og miljøopgaver og sikrer, at der er styr på kompetencerne, og at eventuelle kompetencegab synliggøres. Centret håndterer kvalitetsstyringen særdeles godt, og der forekommer aldrig afvigelser ved audits. Det overvejes p.t. at udvide kvalitetsstyringssystemet til Trafik og Anlæg samt Ejendom og Byggeri. Trafik og Anlægs opgaveportefølje: Myndighedsopgave i forhold til offentlig vej, private fællesveje, stier og grønne områder Anlægsopgaver (nye veje, cykelstier, brovedligeholdelse m.v.) 4

5 Trafiksikkerhed herunder kampagner vedr. skolestart, hastighed og alkohol, registreringer af uheld, betjening af færdselssikkerhedsudvalget Vedligeholdelse af kommunale vandløb Implementering af ny privatvejslov Vintertjeneste Hegnssyn Kollektiv trafik Udbud i forhold til anlægsopgaver m.m. Driftsenhederne Park og Vej, Affald/genbrug og havne: Driften omfatter vedligeholdelse af grønne områder, veje, håndtering af affald, genbrugsstationer samt kommunens tre havne. Særligt driftsområdet står overfor en større udfordring, idet det politisk overvejes, om dette skal firmatiseres og omdannes til en kommunal entreprenørvirksomhed. Det indebærer, at der snarest skal udarbejdes en analyse af arbejdsopgaverne. På havneområdet er der i øjeblikket ved at blive etableret et nyt færgeleje i Rørvig Havn som følge af, at der skal tages en større færge i brug på Rørvig Hundestedoverfarten. Se mere på havnens hjemmeside, se 1.3 Netværk Centret bidrager aktivt i vidensdelingen mellem kommunerne, regionen og Vejcentret i Region Sjælland og også i landsdækkende sammenhænge med henblik på at øge erfarings- og idéudvekslingen. Centerchefen deltager i netværk med andre kommuners miljø og teknikchefer og er medlem af Kommunalteknisk Chefforening (KTC). I øjeblikket er et samarbejde mellem Holbæk og Kalundborg kommuner under udvikling i form af et regionalt symbiosesekretariat, Industriel Symbiose, i forhold til at facilitere grøn teknologiudvikling, særligt bioraffinering. Målet er, at kommunerne hjælper hinanden til optimale klima og energiløsninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller penge til rådighed til opstart af et sekretariat, som er placeret i Kalundborg. Endvidere er der i Odsherred Kommune etableret tværgående ledernetværk, som centerchefen vil indgå i. 1.4 Udfordringerne inden for området på kort og længere sigt: 1. Evaluering og tilpasning af organisationsstrukturen i centret En af de første opgaver for den nye centerchef er at evaluere den interne centerstruktur. Centret for Natur, Miljø og Trafik har haft sin nuværende struktur siden 1. januar 2010, hvor Natur og Miljø og det daværende Park og Vej blev fusioneret. Opgaven består i sammen med medarbejderne at evaluere funktionaliteten i team og institutionsstrukturen og komme med forslag til en ny organisationsstruktur, hvor ledelseskraften er sik- 5

6 ret i forhold til at udfordre og understøtte fagligheden og opgaveløsningen. I dette arbejde indgår MED -organisationen som en vigtig medspiller. 2. Styring Styring tænkes her i bred forstand. På den ene side er der brug for fortsat ledelsesmæssigt fokus på forholdet mellem myndighedsrollen og centrets serviceprofil i forhold til borgere og virksomheder. Med serviceprofil tænkes på borgernes oplevelse af servicen, herunder kommunikationen med borgerne. På den anden side er der behov for at sikre balance mellem opgaver og ressourcer, at fagligheden når hele vejen rundt om centrets opgaver, og at opgaverne løbende prioriteres. Der er endvidere fokus på økonomistyring, specielt hvad angår de mange projekter med eksterne finansieringskilder. Her er det nødvendigt at få sat mere struktur på. 3. Digitalisering Ifølge kommunes kanal og digitaliseringsstrategi skal der fokuseres på digitalisering inden for serviceområderne. Der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang til de services, der ydes af kommunen, hvilket skal ske gennem anvendelse af digitale løsninger. Borgernes henvendelsesmønstre skal flyttes og forandres i retning af selvbetjening og på sigt skabe effektiviseringsgevinster. 4. Frikommuneforsøg Odsherred Kommune blev i april 2011 valgt som frikommune og har netop fremsendt en konkretiseret ansøgning af de fire temaer, som gjorde, at kommunen fik frikommunestatus. Hvis ansøgningen imødekommes vil Center for Natur, Miljø og Trafik få aktier i forhold til to af temaer, nemlig turismeudvikling og nye måder at forstå og tænke trafik på. Læs ansøgningen på 5. Firmatisering af Park og Vej Som tidligere nævnt er det politisk besluttet, at der skal gennemføres en analyse af driftområdets nuværende opgaveportefølje. Når analysen foreligger, vil det blive op til politikerne at beslutte, om driften skal konkurrenceudsættes eller den skal fortsætte som en kommunal opgave. 6. Odsherred som energi og klimakommune Centret skal støtte op om klimastrategien og være med til at inddrage klimatilpasning og de langsigtede løsninger i myndighedsbehandlingen for at være med til at udbrede kendskabet til de lokale udfordringer i forhold til klimaændringer i Odsherred. Helt konkret skal centret bidrage til at nedsætte kommunens CO2 forbrug med 2 % om året i driftsenhederne og gennem klimavenlig adfærd i det daglige. Handlekataloget er p.t. til høring og skal efterfølgende udmøntes. Center for Ejendom og Byggeri er tovholder på projektet. 1.5 Succeskriterier På det ydre plan er det et succeskriterie at sikre, at udvikling af natur-, miljø - og trafikområdet tilgodeser fremtidens udfordringer og muligheder med særlig fokus på integration af klimaog miljøperspektiver i alle sammenhænge. Borgerne gøres opmærksomme på de muligheder, der er i området for at benytte og beskytte naturen og få gode naturoplevelser. Naturen er 6

7 kommunens varemærke, og den skal tænkes ind i alle sagsgange og i brandingen af Odsherred Kommune. På det indre plan er det et succeskriterie, at den tilpassede organisation efter et års tid er velfungerende, og der udøves nærværende ledelse. Arbejdsglæden er høj, der er en fornuftig balance mellem ressourcer og opgaver, den nødvendige kompetenceudvikling finder sted, der udfordres og understøttes via feedback fra chefen. 1.6 Løn - og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på overenskomstvilkår på baggrund af chefaftalen. Der tilbydes som udgangspunkt et årligt lønniveau på kr. eksklusiv pension (18,2 %). Hvis du har de rette kvalifikationer, er vi indstillet på en individuel lønforhandling. Kommunen tilbyder IT- opkobling på bopælen og fri mobiltelefon. Der etableres et introduktionsprogram, som bliver gennemført af en chefkollega, der fungerer som mentor i det første års tid. 2.0 Medarbejderne har ordet I forbindelse med udarbejdelsen af job og kompetenceprofilen, er der gennemført fokusgruppeinterviews blandt medarbejdergrupperne for at få alle forventninger frem i lyset. Den faglige stolthed er natur og miljømedarbejdernes varemærke, og der værnes om den. Arbejdet opleves som meningsfuldt og spændende, og der er en klar bevidsthed om, at der udøves myndighed af forbuds-love. Medarbejderne oplever, at det er en svær balancegang at leve op til politikernes ønsker om højere grad af naturbenyttelse i forhold til kommunens ønske om større tilgængelighed i naturen samtidig med, at der er et klart regelgrundlag i naturbeskyttelsesloven, der skal overholdes. Et dilemma som fylder meget i hverdagen. Medarbejderne beskriver sig selv som en flok individualister og fagidioter. Der er brug for opbakning fra chefen, når borgerklagerne kommer for tæt på. Medarbejderne kalder sig også primadonnaer velvidende at det i nogles ører kan have en negativ klang! De gode historier handler om et stort engagement i forhold til fagområdet, fantastiske kolleger, en rå men kærlig omgangstone med fagligheden som omdrejningspunkt. Ingen brænder inde med noget, sammenholdet er godt, trivslen er god, og så har medarbejderne klaret 8 måneder uden chef. Udadtil opleves det lidt vanskeligt at få de gode historier frem, da de ofte indgår som en del af et projekt, hvor Natur og Miljø ikke er projektstyrer. Men medarbejderne fortæller gode historier om naturpleje, pleje af fortidsminder og vandløbsprojekter der er meget at være stolte af. Endvidere beskriver medarbejderne samarbejdet med Trafik og Anlæg samt Ejendom og Byggeri som rigtig velfungerende. Det forholder sig lidt anderledes i Trafik og Anlæg, som er ledet af en afdelingsleder, hvorfor medarbejderne ikke oplever den manglende centerledelse i samme grad, som kollegerne i Natur og Miljø. 7

8 Medarbejderne betegner afdelingen som en blandet landhandel med forskellige fagligheder, der spiller godt sammen i opgaveløsningen. Afdelingen er meget synlig i forhold til borgerne, med hvem man har en god kommunikation og en udpræget vilje til at finde pragmatiske løsninger på forskellige udfordringer inden for gældende rammer. De gode historier drejer sig på det kollegiale plan om, at afdelingen består af lutter glade mennesker med en god værkstedshumor, og også her er der høj trivsel. På det fagiige plan har afdelingen i år fået ros fra flere borgere for sin disponering af asfaltarbejder. Prioriteringerne har været rigtige og synlige, og medarbejderne er tydeligvis glade for at få disse tilbagemeldinger, da de økonomiske midler inden for området er begrænsede. Også arbejdet med den nye rute 21er noget, man synes er spændende. Ledelsesmæssigt ønsker medarbejderne sig en chef, der kan formidle faget, er god til at uddelegere og har tillid til medarbejdernes sagsbehandling. Generelt oplever medarbejderne - i begge afdelinger - i øjeblikket en stressbelastning i forhold til at få opgaver og ressourcer til at hænge sammen. Der er mange bolde i luften, og man er sårbar på kompetencer, idet der ikke er fagligt overlap hele vejen rundt. 3.0 Kompetenceprofil Ansøgeren har formodentlig en akademisk uddannelsesbaggrund, solid ledelseserfaring og ledelseskompetence, en relevant faglig baggrund inden for natur, miljø- og trafikområdet og særlig indsigt i udvikling og drift af en moderne offentlig forvaltning med stærkt borgerfokus. Erfaring fra en politisk ledet organisation er en nødvendighed. Forventningerne er mange, men noget af det vi lægger vægt på er, at du: er en strategisk tænkende chef, der kan omsætte strategier til resultater gennem en visionær og kreativ opgavetilgang og bevare fokus på fagligheden trives i en udadvendt rolle i forhold til udvikling af kommunen på natur -, miljø- og trafikområdet og evner at indgå i dialog med politikere og borgere om visioner og retning er en stærk kommunikator, som evner en konstruktiv dialog om de politiske krav og forventninger og lovgivningens muligheder og begrænsninger er robust, har gennemslagskraft og godt overblik og står klippefast i modvind har veludviklede kompetencer i forhold til budgetoverholdelse og kan dokumentere gode resultater på dette felt kan sætte dig selv i spil og tage ansvaret for at køre tværgående udviklingsprojekter i mål, hvilket indebærer et helhedsorienteret syn på tingene og benhård prioritering for at sikre flowet i opgaveløsningen i forhold til andre centre. Erfaring med projektledelsesformen er nødvendigt formår at motivere og lede på en involverende og anerkendende måde gennem åben dialog og med tydelig ledelsesfokusering samt øje for betydningen af et godt arbejdsmiljø 8

9 har erfaring med strategisk kompetenceudvikling indgår som en aktiv og konstruktiv medspiller i chefgruppen er et menneske med nogle tydelige værdier, der først og fremmest kan karakteriseres som ordentlige, troværdige og tillidsvækkende. I Odsherred Kommune stiller vi krav om, at chefer og ledere har en lederuddannelse på minimum diplomniveau. Har du ikke det, forventes du at påbegynde en diplomuddannelse inden for 2 år. 4.0 Praktiske oplysninger Ansættelsesudvalget er sammensat af direktør Torben Greve (formand), kommunaldirektør Lars Holte, centerchef Gitte Jørgensen, Ejendom og Byggeri, natur og miljømedarbejder Kirsten Ardahl, biolog Erik Wederkinch, miljøsagsbehandler Hanne Aarsleff Jørgensen, sagsbehandler Sebastian Slot, driftsleder Steen Olsen samt HR og Personalechef Kirsten Markvardsen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job og kompetenceprofilen. Der tages referencer af ansøgere, som går videre til anden samtalerunde efter aftale med ansøgerne. Den 16. november 2011 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der inviteres til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked dagen efter. Den første samtalerunde afvikles den 23. november 2011 fra kl. 16, mens anden samtalerunde afvikles den 28. november 2011 ligeledes fra kl. 16. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør Torben Greve på eller Arbejdssted: Administrationscentret, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. På - under menubjælken OM ODSHERRED KOMMUNE MÅLOG POLITIKKER - kan du finde yderligere information om Odsherred Kommune blandt andet Direktions- og ledelsesgrundlag, strategiplan 2011 for Center for Natur og Miljø, organisationsdiagram, ansøgning til frikommuneforsøg m.v. Ansøgning og CV sendes elektronisk til Ansøgningen skal være fremme senest tirsdag den15. november 2011 kl kmd.sag

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune

Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Job og kompetenceprofil for Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune Erhvervsservicekonsulent i Odsherred Kommune 1.0 Baggrund I november 2011 vedtog Odsherreds Byråd en ny erhvervspolitik med fokus

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Job- og personprofil Leder til Plan OG GIS Center for By, Land og Vand

Job- og personprofil Leder til Plan OG GIS Center for By, Land og Vand OM HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune er en del af Region Hovedstaden. Kommunen har ca. 62.000 indbyggere og en positiv befolkningsudvikling. Vi har fokus på at skabe attraktive boliger for familier,

Læs mere

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme

Næstved Kommune. Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Næstved Kommune Job- og personprofil for teamleder for Team Ejendom i Center for Trafik og Ejendomme Indledning I forbindelse med den nye organisering i Næstved Kommune pr. 1.1.2017 er det besluttet, at

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø Skive Kommune 2017 Job- og personprofil for afdelingschef Byg og Miljø 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Stillingen... 2 Dine opgaver på kort sigt... 3 Din Baggrund... 4 Ansættelsesvilkår... 4 Teknisk Forvaltning/Byg

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør

Morsø Kommune Vicekommunaldirektør 17.06.2015. Morsø Kommune Vicekommunaldirektør Job- og personprofil Baggrund Morsø Kommune har gennemført en evaluering og udvikling af den eksisterende organisations- og ledelsesstruktur. Dette har medført,

Læs mere

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune

Dagtilbudschef til Guldborgsund Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 05-10-2014 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Overordnet

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af Afdelingsleder til Administration og Udvikling i Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indhold: 1. Baggrund 2. Organisation,

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune

Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Job- og personprofil, Centerleder i Holstebro Kommune Udgangspunktet Pr. 1. oktober 2016 justerer vi organiseringen af Sundhedsafdelingen i Kultur- og Sundhedsforvaltningen i Holstebro Kommune. Vi etablerer

Læs mere

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning

Job- og personprofil. Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Job- og personprofil Sekretariatschef til Holstebro Kommunes Børn og Unge forvaltning Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 14.11.14/vers. 2/MACBL-HAHN 2014/0010593 Stillings- og personprofil for Leder af Økonomi 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på et øget fokus på

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur

Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Job- og personprofil Natur- og miljøchef i Teknik og Kultur Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Vi

Læs mere

Solrød Kommune Job- og personprofil

Solrød Kommune Job- og personprofil Solrød Kommune Job- og personprofil Leder af Ungdomsskolen februar 2013 1 1. Baggrund Solrød Kommune med ca. 1500 ansatte søger en ny leder af Ungdomsskolen, idet den nuværende leder har valgt at gå på

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsledere for: I job og uddannelse 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune en fuldstændig

Læs mere

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune

Kommunaldirektør til Ishøj Kommune til Ishøj Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 01-12-2016 www.malenehansen.dk Den korte introduktion

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg

Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg Rebild Kommune Job- og personprofil for Centerchef Pleje og Omsorg December 2012 1. Baggrund Der skal ansættes en ny centerchef for Center Pleje og Omsorg. Direktionen består af en kommunaldirektør og

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEPROFIL

JOB- OG KOMPETENCEPROFIL JOB- OG KOMPETENCEPROFIL Fag- og personaleleder i Center for Natur, Miljø og Trafik Centrets opgave og strategi Center Natur, Miljø og Trafik bidrager til at skabe fundamentet for vækst og velfærd i kommunen

Læs mere

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg?

For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Vil du være med til, at dyrke ledelse som hold sport? For derigennem at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af de strategiske indsatser i Center for Sundhed og Omsorg? Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE

København november Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE København november 2017 Job- og personprofil FAGCHEF, VICEVÆRTSOMRÅDET KFF, EJENDOMSDRIFT & SERVICE KØBENHAVNS KOMMUNE Indledning Ejendomsdrift & Service (E&S) søger en ny fagchef, der vil være med til

Læs mere

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri

Jobprofil. Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri Jobprofil Chef for sekretariats- og kommunikationsafdelingen - Region Hovedstadens Psykiatri 1. Indledning Region Hovedstadens Psykiatri (RHP) ønsker at ansætte en ny chef for Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015

Sbsys dagsorden preview. 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Side 1 af 5 2. Forslag til ny administrativ organisering - Organisation og Ledelse 2015 Sagsnr: 81.38.04-P35-9-14 Sagsansvarlig: Lilli Christoffersen Sagsfremstilling Direktionen har med indspark fra chefforum

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016

HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 HOLBÆK KOMMUNE JOB- OG PERSONPROFIL FOR AFDELINGSLEDER TIL HR OG ARBEJDSMILJØ JANUAR 2016 1. BAGGRUND Denne job- og personprofil er udarbejdet på baggrund af interview med ansættelsesudvalget med henblik

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Skoleleder på Låsby Skole

Skoleleder på Låsby Skole JOB- OG KRAVPROFIL Skoleleder på Låsby Skole Børn og Unge, Skanderborg Kommune 1. Introduktion 1.1 Baggrund Låsby Skoles nuværende skoleleder har søgt nye udfordringer, og derfor er stillingen som skoleleder

Læs mere

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune

Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Arbejdsmarkedschef og Jobcenterchef til Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Gribskov Kommune 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune. Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til velfærdsområdet i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage

Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Holbæk Kommune Job- og personprofil, leder til Alle kan Bidrage Afdelingsleder for: Ydelsesservice/kontante ydelser 1. Indledning og baggrund for stillingen Den 1. januar 2015 satte Byrådet i Holbæk Kommune

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

Familiechef til Guldborgsund Kommune

Familiechef til Guldborgsund Kommune til Guldborgsund Kommune Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 16-01-2014 www.malenehansen.dk Den korte

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune

Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune Job- og personprofil for stillingen som centerchef for Dagtilbud og Skole i Furesø Kommune 1 Indledning Stillingen som Centerchef for det nyoprettede Center for Dagtilbud og Skole er ledig til besættelse

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Job- og personprofil. Centerchef Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Kommune

Job- og personprofil. Centerchef Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Kommune Job- og personprofil Centerchef Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny centerchef

Læs mere

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Job- og kravprofil. HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Job- og kravprofil HR- og kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge søger en forvaltningschef til at stå i spidsen for det strategiske arbejde med mennesker, kultur og samarbejde i hele

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport

Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vil du være med på vores lederhold? Vi dyrker ledelse som holdsport Vi ønsker at skabe synergi og sammenhængskraft på tværs af faggrupper og opgaver i Center for Sundhed og Omsorg Med det mål at virkeliggøre

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Driftsleder for Genoptræning og rehabilitering jobprofil

Driftsleder for Genoptræning og rehabilitering jobprofil Driftsleder for Genoptræning og rehabilitering jobprofil Baggrund Køge Kommune søger en Driftsleder til Køge Kommunes nye genoptræningscenter, som åbner i første halvår af 2017. Det nye genoptræningscenter

Læs mere

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune

Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Børne- og ungedirektør til Hvidovre Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Værdierne

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Hjørring Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Hjørring Kommune April 2010 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Kommunaldirektør til Hjørring Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Ansættelsesvilkår

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø

Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø 28.09.2012. Varde Kommune Plan, Kultur og Teknik Rekruttering af chef til Teknik og Miljø Job- og personprofil Baggrund Varde Kommune søger en ny chef til Teknik og Miljø. Varde Kommune - et godt sted

Læs mere

Job- og personprofil. Thisted Kommune søger en ny sekretariatschef til Byråds- og direktionssekretariatet.

Job- og personprofil. Thisted Kommune søger en ny sekretariatschef til Byråds- og direktionssekretariatet. 6. februar 2013. Baggrund Job- og personprofil Thisted Kommune søger en ny sekretariatschef til Byråds- og direktionssekretariatet. Thisted Kommune Thisted Kommune har godt 45.000 indbyggere, og et areal

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune

Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune JOBPROFIL Skoleleder Store Heddinge Skole Stevns Kommune 1. Indledning Stevns Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Store Heddinge Skole. Stillingen ønskes besat per 1. februar 2016. Dette notat er

Læs mere

STILLINGS- OG PERSONPROFIL

STILLINGS- OG PERSONPROFIL STILLINGS- OG PERSONPROFIL Vicedirektør til Byens Udvikling, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Denne stillings- og personprofil indeholder følgende afsnit: 1. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning

Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning 03.12.2013. Skive Kommune Rekruttering af direktør til Teknisk Forvaltning Job- og personprofil Baggrund Skive Kommune søger en ny direktør til Teknisk Forvaltning. Skive Kommune Skive er historisk en

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN

LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN GULDBORGSUND KOMMUNE LEDER AF MYNDIGHEDSAFDELINGEN JOB- OG PERSONPROFIL Indhold VILKÅR... 3 1. Stillingen... 3 2. Ansættelsesvilkår... 3 3. Guldborgsund Kommune... 3 4. Den administrative organisation...

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune

Centerchef, Borger og Branding, Guldborgsund Kommune Centerchef, Borger og Branding, Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 31-03-2015 www.malenehansen.dk

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet.

Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. 1 20.02.15 Status på kvalitetsstyring på Natur- og Miljøområdet. Beskrivelse af kvalitetsstyringssystemet Jammerbugt kommune har et kvalitetsstyringssystem på natur- og miljøområdet. Helt overordnet skal

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SUNDHEDSPLEJELEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE Sundhed og Trivsel SUNDHEDSPLEJELEDER TIL

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere