Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune"

Transkript

1 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur - Miljø - Trafik Odsherred Kommune Oktober 2011

2 Job og kompetenceprofil for Centerchef for Natur Miljø - Trafik Odsherred Kommune har netop valgt Tid til Livet som det slogan, vi vil benytte i vores branding. Valget forekommer indlysende, når vi bevæger sig rundt i det fantastiske landskab, der inspirerer til både kreativ udfoldelse og livsnydelse. Der er et rigt kunst og kulturliv og en aktiv befolkning, der mangedobles i antal i sommerhalvåret. Odsherred er et yndlingsferieområde for rigtig mange mennesker og er landets største sommerhuskommune med godt sommerboliger. En af den danske kulturarvs klenodier, Solvognen, blev fundet i Trundholm Mose i 1902, ca år efter, at den var blevet ofret, og Solvognen indgår i dag i kommunens logo og designlinje. 1.0 Jobprofil Odsherred Kommunes administrative organisation er opbygget som en centerorganisation med tre ledelsesniveauer: Direktion, centre og afdelinger/institutioner. Centerniveauet består af 10 fagcentre og 7 fællescentre. Fagcentrene løser driftsopgaverne i kommunen i selvstændige faglige områder. Fagcenterstrukturen er baseret på, at de respektive centres opgaveportefølje muliggør en helhedsorienteret, meningsfuld og effektiv opgavevaretagelse. Fagcentrene er som videncentre ansvarlige for løbende at tilegne sig og formidle ny viden på deres respektive fagområder. Fællescentrenes opgave er at understøtte og servicere direktionen og fagcentrene/institutionerne og bidrage til den organisatoriske udviklingskraft. Herunder at understøtte fagcentrene i realiseringen af fastlagte mål og den fælles retning for Odsherred Kommune. Centerchefen for Natur, Miljø og Trafik har ansvaret for centrets drift og faglige udvikling, herunder at centrets ydelser lever op til de politisk/administrative mål indenfor de givne økonomiske rammer. Centerchefen indgår strategiaftale med direktionen om strategiske effektmål for udvikling af centrets virksomhed i det kommende år eller to. Parallelt hermed indgår centerchefen resultataftale med lederen for Trafik og Anlæg, som organisatorisk er en decentral institution i centret. Fagcentret og dermed centerchefen er endvidere ansvarlig for at understøtte direktørens betjening af Miljø - og Klimaudvalget. Centerchefen indgår i chefgruppen, som holder månedlige møder med direktionen. Herudover holder direktøren for området månedlige møder med cheferne for Plan og Udvikling, Ejendom 2

3 og Byggeri samt Natur, Miljø og Trafik med henblik på blandt andet at koordinere dagsordnen til Miljø - og Klimaudvalget og drøfte emner af tværgående karakter for centrene. Centerchefen for Natur, Miljø og Trafik refererer til direktør Torben Greve. 1.1 Nuværende organisering af centret Center for Natur, Miljø og Trafik er i dag organiseret som et team for Natur og Miljø, der tager sig af myndighedsopgaver, og en institution, Trafik og Anlæg, der ligeledes består af en myndighedsenhed samt driftsenheder for Park og Vej, Affald/Genbrug og Havne. Referenceforholdene er således, at medarbejderne i Natur og Miljø refererer direkte til Centerchefen, mens lederen af Trafik og Anlæg har reference til chefen. Driftsenhederne ledes af to driftsledere for Park og Vej én i nord og én i syd, en driftsleder for genbrugsstationerne samt en havnefoged. Organiseringen af Center for Natur, Miljø og Trafik kan skitseres således: Center for Natur, Miljø & Trafik Centerchef Natur og Miljø Decentral institution: Trafik og Anlæg Myndighedsteam 22 medarb. Park & Vej 50 medarb. Affald & Genbrug 50 medarb. Havne 10 medarb. Trafik og Anlæg Myndig hed 10 medarb. 3

4 1.2 Opgaver og ansvar Det samlede budgetansvar udgør ca. 170 mio. kr., hvor trafik - og anlægsopgaver har et nettobudget på 60 mio kr. og renovation og genbrug på ca. 100 mio kr. Natur og Miljøs opgaveportefølje omfatter administration (registrering, håndhævelse, dispensationer/tilladelser), planlægning eller anlæg samt drift indenfor: Miljømål Natur Miljø Natura 2000, naturplaner og administration af områder og arter, konsekvensvurderinger af tilladelser til planer og projekter Vandplanen og tilhørende administration Vandløb vedligeholdelse, regulativer, drænsager Beskyttede naturtyper - registrering, dispensationer Fortidsminder - registrering og pleje Beskyttelseslinier Naturpleje Offentlig adgang Virksomheder - tilladelser, godkendelser, tilsyn Landbrug tilladelser, godkendelser, tilsyn Klagesager på miljøområdet Grundvandsområdet beskyttelse, tilladelser, overvågning, tilsyn med vandværker Råstofområdet Jordforurening, oprensninger, jordflytninger, arealanvendelse, rådgivning Spildevandsområdet - planlægning, spildevand i det åbne land, udledningstilladelser, klager. Badevand Myndighedsopgaver på affaldsområdet. Kvalitetsstyringssystemet D4 spiller en vigtig rolle for en ensartet sagsbehandling over for virksomheder og borgere i forhold til natur og miljøopgaver og sikrer, at der er styr på kompetencerne, og at eventuelle kompetencegab synliggøres. Centret håndterer kvalitetsstyringen særdeles godt, og der forekommer aldrig afvigelser ved audits. Det overvejes p.t. at udvide kvalitetsstyringssystemet til Trafik og Anlæg samt Ejendom og Byggeri. Trafik og Anlægs opgaveportefølje: Myndighedsopgave i forhold til offentlig vej, private fællesveje, stier og grønne områder Anlægsopgaver (nye veje, cykelstier, brovedligeholdelse m.v.) 4

5 Trafiksikkerhed herunder kampagner vedr. skolestart, hastighed og alkohol, registreringer af uheld, betjening af færdselssikkerhedsudvalget Vedligeholdelse af kommunale vandløb Implementering af ny privatvejslov Vintertjeneste Hegnssyn Kollektiv trafik Udbud i forhold til anlægsopgaver m.m. Driftsenhederne Park og Vej, Affald/genbrug og havne: Driften omfatter vedligeholdelse af grønne områder, veje, håndtering af affald, genbrugsstationer samt kommunens tre havne. Særligt driftsområdet står overfor en større udfordring, idet det politisk overvejes, om dette skal firmatiseres og omdannes til en kommunal entreprenørvirksomhed. Det indebærer, at der snarest skal udarbejdes en analyse af arbejdsopgaverne. På havneområdet er der i øjeblikket ved at blive etableret et nyt færgeleje i Rørvig Havn som følge af, at der skal tages en større færge i brug på Rørvig Hundestedoverfarten. Se mere på havnens hjemmeside, se 1.3 Netværk Centret bidrager aktivt i vidensdelingen mellem kommunerne, regionen og Vejcentret i Region Sjælland og også i landsdækkende sammenhænge med henblik på at øge erfarings- og idéudvekslingen. Centerchefen deltager i netværk med andre kommuners miljø og teknikchefer og er medlem af Kommunalteknisk Chefforening (KTC). I øjeblikket er et samarbejde mellem Holbæk og Kalundborg kommuner under udvikling i form af et regionalt symbiosesekretariat, Industriel Symbiose, i forhold til at facilitere grøn teknologiudvikling, særligt bioraffinering. Målet er, at kommunerne hjælper hinanden til optimale klima og energiløsninger. Indenrigs- og Sundhedsministeriet stiller penge til rådighed til opstart af et sekretariat, som er placeret i Kalundborg. Endvidere er der i Odsherred Kommune etableret tværgående ledernetværk, som centerchefen vil indgå i. 1.4 Udfordringerne inden for området på kort og længere sigt: 1. Evaluering og tilpasning af organisationsstrukturen i centret En af de første opgaver for den nye centerchef er at evaluere den interne centerstruktur. Centret for Natur, Miljø og Trafik har haft sin nuværende struktur siden 1. januar 2010, hvor Natur og Miljø og det daværende Park og Vej blev fusioneret. Opgaven består i sammen med medarbejderne at evaluere funktionaliteten i team og institutionsstrukturen og komme med forslag til en ny organisationsstruktur, hvor ledelseskraften er sik- 5

6 ret i forhold til at udfordre og understøtte fagligheden og opgaveløsningen. I dette arbejde indgår MED -organisationen som en vigtig medspiller. 2. Styring Styring tænkes her i bred forstand. På den ene side er der brug for fortsat ledelsesmæssigt fokus på forholdet mellem myndighedsrollen og centrets serviceprofil i forhold til borgere og virksomheder. Med serviceprofil tænkes på borgernes oplevelse af servicen, herunder kommunikationen med borgerne. På den anden side er der behov for at sikre balance mellem opgaver og ressourcer, at fagligheden når hele vejen rundt om centrets opgaver, og at opgaverne løbende prioriteres. Der er endvidere fokus på økonomistyring, specielt hvad angår de mange projekter med eksterne finansieringskilder. Her er det nødvendigt at få sat mere struktur på. 3. Digitalisering Ifølge kommunes kanal og digitaliseringsstrategi skal der fokuseres på digitalisering inden for serviceområderne. Der er behov for en mere helhedsorienteret tilgang til de services, der ydes af kommunen, hvilket skal ske gennem anvendelse af digitale løsninger. Borgernes henvendelsesmønstre skal flyttes og forandres i retning af selvbetjening og på sigt skabe effektiviseringsgevinster. 4. Frikommuneforsøg Odsherred Kommune blev i april 2011 valgt som frikommune og har netop fremsendt en konkretiseret ansøgning af de fire temaer, som gjorde, at kommunen fik frikommunestatus. Hvis ansøgningen imødekommes vil Center for Natur, Miljø og Trafik få aktier i forhold til to af temaer, nemlig turismeudvikling og nye måder at forstå og tænke trafik på. Læs ansøgningen på 5. Firmatisering af Park og Vej Som tidligere nævnt er det politisk besluttet, at der skal gennemføres en analyse af driftområdets nuværende opgaveportefølje. Når analysen foreligger, vil det blive op til politikerne at beslutte, om driften skal konkurrenceudsættes eller den skal fortsætte som en kommunal opgave. 6. Odsherred som energi og klimakommune Centret skal støtte op om klimastrategien og være med til at inddrage klimatilpasning og de langsigtede løsninger i myndighedsbehandlingen for at være med til at udbrede kendskabet til de lokale udfordringer i forhold til klimaændringer i Odsherred. Helt konkret skal centret bidrage til at nedsætte kommunens CO2 forbrug med 2 % om året i driftsenhederne og gennem klimavenlig adfærd i det daglige. Handlekataloget er p.t. til høring og skal efterfølgende udmøntes. Center for Ejendom og Byggeri er tovholder på projektet. 1.5 Succeskriterier På det ydre plan er det et succeskriterie at sikre, at udvikling af natur-, miljø - og trafikområdet tilgodeser fremtidens udfordringer og muligheder med særlig fokus på integration af klimaog miljøperspektiver i alle sammenhænge. Borgerne gøres opmærksomme på de muligheder, der er i området for at benytte og beskytte naturen og få gode naturoplevelser. Naturen er 6

7 kommunens varemærke, og den skal tænkes ind i alle sagsgange og i brandingen af Odsherred Kommune. På det indre plan er det et succeskriterie, at den tilpassede organisation efter et års tid er velfungerende, og der udøves nærværende ledelse. Arbejdsglæden er høj, der er en fornuftig balance mellem ressourcer og opgaver, den nødvendige kompetenceudvikling finder sted, der udfordres og understøttes via feedback fra chefen. 1.6 Løn - og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på overenskomstvilkår på baggrund af chefaftalen. Der tilbydes som udgangspunkt et årligt lønniveau på kr. eksklusiv pension (18,2 %). Hvis du har de rette kvalifikationer, er vi indstillet på en individuel lønforhandling. Kommunen tilbyder IT- opkobling på bopælen og fri mobiltelefon. Der etableres et introduktionsprogram, som bliver gennemført af en chefkollega, der fungerer som mentor i det første års tid. 2.0 Medarbejderne har ordet I forbindelse med udarbejdelsen af job og kompetenceprofilen, er der gennemført fokusgruppeinterviews blandt medarbejdergrupperne for at få alle forventninger frem i lyset. Den faglige stolthed er natur og miljømedarbejdernes varemærke, og der værnes om den. Arbejdet opleves som meningsfuldt og spændende, og der er en klar bevidsthed om, at der udøves myndighed af forbuds-love. Medarbejderne oplever, at det er en svær balancegang at leve op til politikernes ønsker om højere grad af naturbenyttelse i forhold til kommunens ønske om større tilgængelighed i naturen samtidig med, at der er et klart regelgrundlag i naturbeskyttelsesloven, der skal overholdes. Et dilemma som fylder meget i hverdagen. Medarbejderne beskriver sig selv som en flok individualister og fagidioter. Der er brug for opbakning fra chefen, når borgerklagerne kommer for tæt på. Medarbejderne kalder sig også primadonnaer velvidende at det i nogles ører kan have en negativ klang! De gode historier handler om et stort engagement i forhold til fagområdet, fantastiske kolleger, en rå men kærlig omgangstone med fagligheden som omdrejningspunkt. Ingen brænder inde med noget, sammenholdet er godt, trivslen er god, og så har medarbejderne klaret 8 måneder uden chef. Udadtil opleves det lidt vanskeligt at få de gode historier frem, da de ofte indgår som en del af et projekt, hvor Natur og Miljø ikke er projektstyrer. Men medarbejderne fortæller gode historier om naturpleje, pleje af fortidsminder og vandløbsprojekter der er meget at være stolte af. Endvidere beskriver medarbejderne samarbejdet med Trafik og Anlæg samt Ejendom og Byggeri som rigtig velfungerende. Det forholder sig lidt anderledes i Trafik og Anlæg, som er ledet af en afdelingsleder, hvorfor medarbejderne ikke oplever den manglende centerledelse i samme grad, som kollegerne i Natur og Miljø. 7

8 Medarbejderne betegner afdelingen som en blandet landhandel med forskellige fagligheder, der spiller godt sammen i opgaveløsningen. Afdelingen er meget synlig i forhold til borgerne, med hvem man har en god kommunikation og en udpræget vilje til at finde pragmatiske løsninger på forskellige udfordringer inden for gældende rammer. De gode historier drejer sig på det kollegiale plan om, at afdelingen består af lutter glade mennesker med en god værkstedshumor, og også her er der høj trivsel. På det fagiige plan har afdelingen i år fået ros fra flere borgere for sin disponering af asfaltarbejder. Prioriteringerne har været rigtige og synlige, og medarbejderne er tydeligvis glade for at få disse tilbagemeldinger, da de økonomiske midler inden for området er begrænsede. Også arbejdet med den nye rute 21er noget, man synes er spændende. Ledelsesmæssigt ønsker medarbejderne sig en chef, der kan formidle faget, er god til at uddelegere og har tillid til medarbejdernes sagsbehandling. Generelt oplever medarbejderne - i begge afdelinger - i øjeblikket en stressbelastning i forhold til at få opgaver og ressourcer til at hænge sammen. Der er mange bolde i luften, og man er sårbar på kompetencer, idet der ikke er fagligt overlap hele vejen rundt. 3.0 Kompetenceprofil Ansøgeren har formodentlig en akademisk uddannelsesbaggrund, solid ledelseserfaring og ledelseskompetence, en relevant faglig baggrund inden for natur, miljø- og trafikområdet og særlig indsigt i udvikling og drift af en moderne offentlig forvaltning med stærkt borgerfokus. Erfaring fra en politisk ledet organisation er en nødvendighed. Forventningerne er mange, men noget af det vi lægger vægt på er, at du: er en strategisk tænkende chef, der kan omsætte strategier til resultater gennem en visionær og kreativ opgavetilgang og bevare fokus på fagligheden trives i en udadvendt rolle i forhold til udvikling af kommunen på natur -, miljø- og trafikområdet og evner at indgå i dialog med politikere og borgere om visioner og retning er en stærk kommunikator, som evner en konstruktiv dialog om de politiske krav og forventninger og lovgivningens muligheder og begrænsninger er robust, har gennemslagskraft og godt overblik og står klippefast i modvind har veludviklede kompetencer i forhold til budgetoverholdelse og kan dokumentere gode resultater på dette felt kan sætte dig selv i spil og tage ansvaret for at køre tværgående udviklingsprojekter i mål, hvilket indebærer et helhedsorienteret syn på tingene og benhård prioritering for at sikre flowet i opgaveløsningen i forhold til andre centre. Erfaring med projektledelsesformen er nødvendigt formår at motivere og lede på en involverende og anerkendende måde gennem åben dialog og med tydelig ledelsesfokusering samt øje for betydningen af et godt arbejdsmiljø 8

9 har erfaring med strategisk kompetenceudvikling indgår som en aktiv og konstruktiv medspiller i chefgruppen er et menneske med nogle tydelige værdier, der først og fremmest kan karakteriseres som ordentlige, troværdige og tillidsvækkende. I Odsherred Kommune stiller vi krav om, at chefer og ledere har en lederuddannelse på minimum diplomniveau. Har du ikke det, forventes du at påbegynde en diplomuddannelse inden for 2 år. 4.0 Praktiske oplysninger Ansættelsesudvalget er sammensat af direktør Torben Greve (formand), kommunaldirektør Lars Holte, centerchef Gitte Jørgensen, Ejendom og Byggeri, natur og miljømedarbejder Kirsten Ardahl, biolog Erik Wederkinch, miljøsagsbehandler Hanne Aarsleff Jørgensen, sagsbehandler Sebastian Slot, driftsleder Steen Olsen samt HR og Personalechef Kirsten Markvardsen. Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og gennemfører herefter 1. og 2. samtalerunde. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job og kompetenceprofilen. Der tages referencer af ansøgere, som går videre til anden samtalerunde efter aftale med ansøgerne. Den 16. november 2011 træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der inviteres til 1. samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked dagen efter. Den første samtalerunde afvikles den 23. november 2011 fra kl. 16, mens anden samtalerunde afvikles den 28. november 2011 ligeledes fra kl. 16. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør Torben Greve på eller Arbejdssted: Administrationscentret, Rådhusvej 75, 4540 Fårevejle. På - under menubjælken OM ODSHERRED KOMMUNE MÅLOG POLITIKKER - kan du finde yderligere information om Odsherred Kommune blandt andet Direktions- og ledelsesgrundlag, strategiplan 2011 for Center for Natur og Miljø, organisationsdiagram, ansøgning til frikommuneforsøg m.v. Ansøgning og CV sendes elektronisk til Ansøgningen skal være fremme senest tirsdag den15. november 2011 kl kmd.sag

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed

JOBPROFIL. Vicedirektør Den Sociale Virksomhed JOBPROFIL Vicedirektør Den Sociale Virksomhed 1. Indledning Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en vicedirektør. Jobprofilen

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Ejendomme Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center for

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø

Stillingsbeskrivelse Afdelingsleder for Natur & Miljø Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Byg & Miljø Peter Due Østerbye D 4646 4910 E peos@lejre.dk Dato: 18. februar 2014 J.nr.: Stillingsbeskrivelse

Læs mere

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR.

Tønder Kommune har ca. 4.000 medarbejdere, heraf ca. 50 medarbejdere i Sekretariat, IT og HR. Job- og personprofil Fagchef Sekretariat, IT og HR Baggrund Tønder Kommune gennemfører i øjeblikket en organisationsændring i forbindelse med at fagchefen for IT går på pension. Ændringen betyder at Sekretariat,

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER

REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER REKRUTTERING AF CHEF TIL NYT DRIFTSCENTER Oktober 2014 OM LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Lyngby-Taarbæk Forsynings opgave er at sikre rent drikkevand til alle forbrugere og sørge for at aflede og rense spildevandet,

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social

Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Job- og kravprofil Sekretariatsleder af Forvaltningssekretariatet i Beskæftigelse og Social Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Varde Kommune Rekruttering af personalechef

Varde Kommune Rekruttering af personalechef 16.01.2015. Varde Kommune Rekruttering af personalechef Job- og personprofil Baggrund Da Varde Kommunes nuværende personalechef går på pension, søger vi en ny personalechef. Varde Kommune Kommunen strækker

Læs mere

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune

JOBPROFIL. Direktør, Halsnæs Kommune JOBPROFIL Direktør, Halsnæs Kommune 1. Indledning Halsnæs Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny direktør. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS, og den

Læs mere

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme

Job- og personprofil Centerchef. Center for Arealer og Ejendomme Job- og personprofil Centerchef Center for Arealer og Ejendomme April 2013 Side 1 af 8 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk Kommune har ca. 52.000 indbyggere

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION.

Dialog og relationer vil uvægerligt medføre en løbende revision af ledelsesgrundlaget. Derfor titlen Ledelsesgrundlag 2010. DIREKTION. Ledelsesgrundlag 2010 1 Beredskab Plan og Udvikling Digitalisering og IT Projekt/Intern Udvikling HR og Personale Økonomi og Analyse Borgerservice Natur og Miljø Ejendom og Byggeri Jobcenter Handicap/Socialpsykiatri

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør

Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør 26.09.2014. Læsø Forsyning Rekruttering af Forsyningsdirektør Job- og personprofil Læsø Forsyning A/S Læsø Forsyning A/S og de 5 datterselskaber Læsø Elnet A/S, Læsø Vand A/S, Læsø Varme A/S, Læsø Spildevand

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed

Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Job- og personprofil - 3 ledere til Vækst og Bæredygtighed Afdelingsledere for Landbrug og Miljø Ejendomsadministration og Risiko Teknisk Service Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit:

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet

Stillings- og personprofil. Ret- og administrationschef Energitilsynet Stillings- og personprofil Ret- og administrationschef Energitilsynet Marts 2013 Opdragsgiver Sekretariatet for Energitilsynet. Adresse Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5400 www.energitilsynet.dk

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 12.08.14/vers. 2/HAHN 2014/0006383 Stillings- og personprofil for Økonomi- og vækstchef 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor her, til at deltage

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik

Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013. Job- og personprofil. Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Job- og personprofil Pædagogisk udviklingschef Center for Uddannelse og Pædagogik 1. Om Lyngby-Taarbæk Kommune og den nye administrative hovedstruktur Lyngby-Taarbæk

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for assistent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Økonomi- og indkøbschef

Økonomi- og indkøbschef Stillings- og personprofil Økonomi- og indkøbschef Norddjurs Kommune Opdragsgiver Norddjurs Kommune Adresse Torvet 3 8500 Grenaa Telefon 89 59 10 00 Stilling Økonomi- og indkøbschef Refererer til Afdelingen

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef 11.11.2014. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af sekretariatschef Job- og personprofil Baggrund Vi søger sekretariatschef i Teknik og Miljø til landets 5. største kommune og Danmarks EnergiMetropol.

Læs mere

To centerchefer til omsorgs- og sundhedsområdet

To centerchefer til omsorgs- og sundhedsområdet Job- og personprofil To centerchefer til omsorgs- og sundhedsområdet Den 20. august 2014 Denne job- og personprofil indeholder: Intro Jobbet: Rammer, ansvarsområder og fokuspunkter Personen: Baggrund og

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil

Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice. Job- og personprofil 22.06.2015. Vesthimmerlands Kommune Rekruttering af afdelingschef til Pleje og seniorservice Job- og personprofil Baggrund Vesthimmerlands Kommunes afdelingschef for Pleje og seniorservice har fået nyt

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015

UDBUD. Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland. 6. maj 2015 UDBUD Udbud af konsulentydelser for Erhvervsskolen Nordsjælland 6. maj 2015 ormål Erhvervsskolen Nordsjælland (Esnord) har siden januar 2015 arbejdet med gennemførelse af et ca. 2 årigt projekt, der skal

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Job- og personprofil for stillingen som kundechef i fsb. fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef

Job- og personprofil for stillingen som kundechef i fsb. fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef fsb Job- og personprofil for stillingen som kundechef 1 1. Indledning fsb er Københavns største almene boligorganisation. Vi ejer cirka 13.000 boliger i København og administrerer cirka 1.200 boliger i

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Perspektiver på ledelse

Perspektiver på ledelse L Y N G B Y - TA A R B Æ K K O M M U N E Perspektiver på ledelse Ledelsesgrundlag for Lyngby-Taarbæk Kommune God ledelse gør forskellen Ledelse er et fag, og som alle andre fag skal ledelse, læres, udvikles

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler

Stillings- og personprofil. Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Stillings- og personprofil Sekretariatschef Danske SOSU-skoler Marts 2015 Opdragsgiver Danske SOSU-skoler Adresse Danske SOSU-skoler Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 København K Telefon: 42 41 35 01 Email:

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse 3 HR SURVEY 2015 udvikling, prioritering og udfordringer Executive Summary 2 De kommunale HR opgaver løses primært centralt og HR cheferne forventer i fremtiden, at HR området vil få flere opgaver. Opgaveområder

Læs mere

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13)

Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelsesgrundlag for Psykiatri og Social i Region Midtjylland (05.02.13) Ledelse i Psykiatri og Social bygger overordnet set på Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag med vægt på decentralisering,

Læs mere

Sekretariatsleder. Guldborgsund Forsyning. 1. Indledning. 2. Jobprofil. 2.1. Selskabsstruktur

Sekretariatsleder. Guldborgsund Forsyning. 1. Indledning. 2. Jobprofil. 2.1. Selskabsstruktur JOB- OG KRAVPROFIL Side: 1/5 1. Indledning Stillingen som sekretariatsleder i Guldborgsund Forsyning skal besættes i forbindelse med selskabsdannelsen af kommunens forsyningsområde. Der er betydelige forventninger

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Lønpolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2008 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold Formål 3 Lønelementer 3 Basisløn og centralt fastsatte

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 06.11.14/vers. 2/HAHN 2014/0009657 Stillings- og personprofil for chef for Borgerservice og Beskæftigelse 1 1. Indledning I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen. I Halsnæs tør vi invitere dem, der bor

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling

Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Strategiplan 2013 for Byrådssekretariat og Udvikling Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år Kort sammenfatning og konklusioner med henvisning til bilag vedr. hvert effektmål. Byrådssekretariat

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse

Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Ledelse med kodeks som vandmærke 9 perspektiver på ledelse Kommunal ledelse med kodeks som vandmærke Den første januar 2007 var en af de vigtigste milepæle for de danske kommuner i nyere tid, men ikke

Læs mere

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA

Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015. August 2015/PBA Jobbeskrivelse DIREKTØR --- LANGELAND FORSYNING A/S --- 2015 August 2015/PBA Indhold 1. Baggrund... 2 2. Kort om Langeland Forsyning A/S... 3 3. Stillingen... 4 4. Opgaver og ansvarsområder... 4 5. Kravprofil...

Læs mere

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund

Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund 22.05.2013. Odense ZOO Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Odense ZOO s nuværende direktør gennem 10 år Henrik Lehmann Andersen har fået nyt job, hvorfor bestyrelsen for Odense ZOO

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere