Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet"

Transkript

1 Bilag1. OversigtoversenesteerhvervspolitiskeinitiativeriTrekantområdet November2008

2 INDHOLD 1.Menneskeligeressourcer Samspilmellemuddannelsesinstitutionerogerhvervsliv Strategiskledelseogadgangtilprofessionelleledere Lederuddannelserafhøjkvalitet Iværksætteri Erhvervsservice Iværksætterhuse/udviklingsparker Adgangtilkompetentkapital Iværksætterkompetencer Iværksætterkultur Innovation Samspilmedvideninstitutioner Klyngerelationer Innovationskompetencer IKT kompetenceriregionen /23

3 1.MENNESKELIGERESSOURCER 1.1.SAMSPILMELLEMUDDANNELSESINSTITUTIONEROGERHVERVSLIV Genvejen Genvejen er et netværk af 10 voksenuddannelsesinstitutioner i Trekantområdet, der udgør én samlet indgang til områdets uddannelsesinstitutioner. Genvejen er et af de voksenvejledningsnetværk, der blev etablereti2007medstøttefraundervisningsministeriet. Genvejentilbyderbesøgafenkonsulent,derharderettekontakterogdermedrepræsentererhelepaletten af uddannelsesmuligheder. Samtidig skræddersys individuelle uddannelsesforløb til virksomheder og enkeltpersoner. Udover at være én indgang til uddannelse på de 10 uddannelsesinstitutioner, tilbyder Genvejenetserviceeftersynafmedarbejdernesdansk ogregnefærdigheder,undervisningifvudanskog matematik, hele spektret af AMU kurser, individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering), karrieresamtalersamtkonsulentbistandindenforbl.a.lean,hr udviklingogstrategiprocesser. Genvejen er organiseret som et netværk af uddannelseskonsulenter fra de 10 deltagende institutioner samt et korps på tre konsulenter, der har hele netværket som arbejdsgivere, og som kun opsøger virksomheder med mindre end 50 ansatte. De ca. 20 konsulenter mødes løbende hos hinanden for bl.a. at udveksle erfaringer, tilrettelægge kampagner og videndele om de uddannelsesmuligheder, de enkelte institutionerkantilbyde. Detrekonsulenterbesøgerca.120virksomhederpåmånedsplan.Dissebesøgblevpåbegyndtiseptember 2008,ogGenvejenhariførsteomgangprioriterethåndværk/byggeri,metalogservice/rengøringinævnte rækkefølge.måleteratnårundtomvirksomhederitrekantområdetmedmindreend50ansatteogmangekortuddannedeiløbetafetparår. Sewww.genvejen.dk DinHR partner DinHR Partner ereteu støttetprojekt,derløbiperiodenseptember2007tilapril2008.måletvardels at løfte mindre virksomhedernes kompetencer på HR området, dels at øge uddannelsesinstitutionernes evne til at rådgive virksomhederne om hele HR værdikæden; fra HR strategi, over rekruttering/tiltrækning,fastholdelseafmedarbejdere,tiludviklingafmedarbejderesamtafviklingafmedarbejdere. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Lundquist Human Resource (projektleder) og erhvervsskolerneundersyddanskerhvervsakademi. Projektethardokumenteretgoderesultatermedhensyntilatløftevirksomhederneskompetenceniveau påhr området.ialt22virksomhederdeltogiprojektet(230virksomhederblevkontaktet). ResultaterneafprojekteterbeskrevetpåSocialfondenshjemmeside projektnr.365 3/23

4 TrekantområdetsVidencenterforKompetenceudvikling TRINtogi2006initiativtil TrekantområdetsVidencenterforKompetenceudvikling KOMUD.DK.Initiativet samlede 10 af Trekantområdets uddannelsesinstitutioner i et projektorienteret, tværfagligt arbejde, derskulleudviklenyvidenognyekompetencertilbådestuderende,undervisereogvirksomheder. Derergennemførtfølgendedelprojekter: Kompetenceaflæsning:Udviklingafantropologiskemetodertilataflæseogkortlæggemedarbejderneskompetencebehov. SolutionCamp:48timerscampmedtværfagligidéudviklingindenfordigitalemedierogstrategisk kompetenceudvikling. Virksomhederne formulerede opgaver med udgangspunkt i aktuelle udfordringer,ogtværfagligegrupperafstuderendeløsteopgaverne. Yderligereoplysningeromaktiviteternefindespåwww.komud.nu. VidencentretsaktivitetererstoppetiforbindelsemedopløsningenafSyddanskErhvervsakademi. Partnerskabomkompetenceudvikling EventsofEntrepreneurship:EtefteruddannelsesforløbforlærereiTrekantområdetomiværksætteri,innovationogforetagsomhed. AMU SydiKoldinghariperioden indgåetietomfattendeEU støttetprojektundertitlen PartnerskabomKompetenceudvikling sammenmedtreandrestoreamu udbydereogcobis.måletvarat udviklenyemåderattilrettelæggeefteruddannelsepåiettætsamarbejdemeddedeltagendevirksomheder.25virksomhederindgikiprojektet.fokusvarpåatudviklenyekoncepterforefteruddannelseinden for overskriften den gode leverance, der indebærer et samarbejde med virksomhederne både før (hvorunderviserneerienformfor virksomhedspraktik foratlærevirksomhedenatkende),under(hvor undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases og problemstillinger hos de deltagende virksomheder)ogefteruddannelsen(evaluering/opfølgning). Deltagelsepåkarrieremesser ErhvervskontorerneiTrekantområdetsamtTrekantområdetDanmarkharidesenesteparårdeltagetpå karrieremesserpådevideregåendeuddannelsesinstitutioneriaalborg,aarhus,odenseogkøbenhavnfor atmarkedsføreledigejobitrekantområdet. 1.2.STRATEGISKLEDELSEOGADGANGTILPROFESSIONELLELEDERE STRATEGISKLEDELSE VVI netværkvedvæksthussyddanmark VVI netværket under Væksthus Syddanmark er et forløb, som skal styrke den strategiske udvikling i en rækkeungevirksomhedermedvækstambitioner.måleteratsamleenstærkgruppeafca.20 30virksom 4/23

5 heder,somhardettilfælles,atdestårmidtietkraftigtvækstforløb,derstillerstorekravtildenstrategiske ledelse af virksomheden og som kræver indsigt i forhold omkring fx risikostyring, likviditetsstyring, håndteringafimmateriellerettighederosv. IVVIdeltagervirksomhedenienrækkeworkshops/seminareromtemaer,somdererfællesinteressefori gruppen. Virksomhederne møder frem, når der er emner på dagsordenen de finder relevante. Gennem netværketfårvirksomhedernemulighedforattrækkepåenbredvifteafkompetenterådgivere,erfarne bestyrelsesmedlemmer, ventureinvestorer mv. som Væksthus Syddanmark er ansvarlige for at knytte til forløbet. KonceptetforVVI netværketerudvikletogtestetafdanskiværksætterforening,menhenvendersigbredt tilvirksomheder,derharpasseretopstarts ogetableringsfasenognuståroverforetegentligtvækstforløb.detførstemødeivvi netvæketforventesafholdtijanuar2009. Sewww.startvaekst.dk/VVInetvaerk_syddanmark GrowthBooster GrowthBooster eretudviklingsforløbmålrettetvirksomhedermedstortvækstpotentialeogudbydesaf VæksthusSyddanmark.IdeenmedGrowthBoostereratsamleengruppeafpotentiellevækstvirksomhederietskræddersyetforløbmedintensivrådgivningogsparringomkringvirksomhedensstrategiskeudvikling. Forløbetbeståraf6 10workshopspr.årafca.enhalvdagsvarighed,hvorvirksomhedernepåskiftfremlæggerproblemstillingerfraderesegenvirksomhed,somdeønskerdrøftet.Denkonkreterådgivningog sparringkommerihøjgradfradeøvrigevirksomhedsledereiprogrammetogdelsfraeksternerådgivere som Væksthus Syddanmark knytter til forløbet. GrowthBooster forløbet skal resultere i en konkret og gennemarbejdet udviklingsstrategi eller internationaliseringsplan for hver enkelt af de deltagende virksomheder. Målet var oprindeligt at samle ca. 20 vækstorienterede iværksættervirksomheder til det første Growth Boosterforløb.Denindledenderekrutteringviste,atdetvarvanskeligtatfindeettilstrækkeligtantalvirksomheder,somopfyldtekriterierne(bl.a.atdemaksimaltmåtteværefemårgamle)ogsomønskedeat afsættedenødvendigeressourcertilatindgåigrowthboosterforløbet. Detforventesderfor,atGrowthBoosteriførsteomganggennemføressometmindrepilotfoløbmedfærre virksomhederendoprindeligtplanlagt.førstepilotforløbventesigangsatprimo2009. Se:www.startvaekst.dk/growthbooster TæskeholdogledelsessparringvedVejleErhvervsudvikling VejleErhvervsudviklingtilbydervirksomheder,derståroverforatskulleudvikleellerreviderevirksomhedens strategi at få besøg af et såkaldt Tæskehold. Holdet er sammensat specifikt til den enkelte virksomhedogbeståraf2 3personerfraVejleErhvervsudviklingogsamarbejdspartnere,somharfagligindsigtidetemaersomvirksomhedenønskerattagefatpå.Tæskeholdetkanhjælpemedtilatgivevirksomhedens ledelse nye perspektiver på virksomhedens strategiske udvikling og kan endvidere henvise virksomheden til relevante rådgivere, der kan gå yderligere i dybden med udvalgte emner. Tilbuddet om et 5/23

6 besøgaftæskeholdetergratisforvirksomheden.dererhvertårca.xxvirksomheder,derbenyttersigaf mulighedenforatfåbesøgafet tæskehold. Se:www.veu.dk Konferencer,seminarermedfokuspåstrategiskledelse Både de enkelte erhvervskontorer arrangerer løbende åbne seminarer om emner relateret til strategik ledelse.derudoverarrangerertrekantområdetdanmarkiregiafinnozonehvertårenrækkestørrekonferencer,derogsåermedtilatsættefokuspåtemaerogudviklingstendenserafbetydningforvirksomhedernesstrategiskeudvikling. Sewww.innozone.dk Ledernetværkvedlokaleerhvervskontorer FxerderunderMiddelfartErhvervsrådetableretledernetværk,dermødesca.hverandenmånedtypisk omkringetoplægometemneaffællesinteresse.ivejenerderetableretledernetværkindenforudvalgte temaområdersombl.a.hr,leadership,densundearbejdsplads,leanm.v.vejleerhvervsudviklingstøtter ogsåaktivtenrækkenetværk,hvorlederefraregionensvirksomhedermødes,udvekslererfaringer,giver sparringognyttersocialebånd,blandtandetiregiaffødevareklubben,itforum.m.fl. BådeVejen,VejleogMiddelfarterhvervsråddriverledernetværk,hvorerfarneognyelederefraregionens virksomhederkanmødes,udveksleerfaringerogudviklestærkereindbyrdessocialerelationer.netværkene fungerer dels som et forum for erfaringsudveksling og videndeling om ledelsesarbejdet. Samtidig er netværksaktiviteterogsåetelementiatgøredetlettereforledereogpotentielleledereatknyttedesocialebånd,dergørdetattraktivatbliveboendeitrekantområdet. BådeiVejen,VejleogMiddelfarterdetmuligtatfåstøtteogrådgivningtilatetablereogdrivenyenetværk,hvismansomvirksomhedslederharengodidéogkansamletilstrækkeliginteresse. Se:www.udviklingscentret.dk,www.middelfart erhverv.dk,www.veu.dk ADGANGTILPROFESSIONELLELEDERE HomeTown HomeTown projektethandleromatetablereenrækkebebyggelseriudvalgtebyeritrekantområdet,der erspecieltdesignettilatimødekommedekravtilboligen,somudenlandskeledere,specialisterognøglemedarbejderehar. Denyeboligområdervilrummealtdetsomernødvendigtforatudenlandskemedarbejderekanleveen trygognemtilværelse:grønneområder,godeindkøbsmuligheder,underholdningstilbudogsportsfaciliteter.denførstehometownsatellitvilblivelokaliseretinyhøjenvedvejleogforventesatståklari2010. Se:www.hometown.dk/ 6/23

7 TheCosmo InternationalSchoolofSouthernDenmark Business Kolding og Kolding Realskole har i fællesskab taget initiativ til etablering af den internationale skole TheCosmo.TheCosmoerdelsettilbudtilvirksomheder,somharbehovforundervisningafbørn afudenlandskemedarbejdereheridanmark,delsettilbudtildanskebørn,hvisforældrevilgivedemen internationaluddannelse. TheCosmoslogdøreneop1.september2008forsåveldanskesomudenlandskeelever. Se:www.thecosmo.dk TaskForceudenlandskarbejdskraft IVejenkommuneerderetableretenTaskForce,derkanhjælpevirksomhedermedrådgivningomkring skatteregler,arbejdstilladelsemv.iforbindelsemedansættelseafudenlandskemedarbejdere. TaskForcenbestårafpersonermedindgåendekendskabtildebarriererogudfordringersomerforbundet medudenlandskrekruttering. Se:www.udviklingscentret.dk 1.3.LEDERUDDANNELSERAFHØJKVALITET Lederuddannelservedområdetserhvervsskoler TheCosmoerenprivatskoleforbørnialderen3 16år.Derudbydestoundervisningsforløb PrimaryYears Programme(PYP)ogMiddleYearsProgramme(MYP).BeggeforløberbaseretpåInternationalBaccalaureate(IB),dereretinternationaltsystemmedcirka2500skoleri126lande.Undervisningssprogeterengelsk,ogindenforIBsskolerkanelevernefritskifteskoleogland,ogdervedundgåafbrækiundervisningsforløbet. IBCKoldingharidesenereårsatsetkraftigtpåatudvikleensammenhængendevifteaflederuddannelsestilbud, der spænder fra talentudvikling af potentielle lederemner over grundlæggende lederkurser, akademi ogdiplomuddannelseriledelseogheltoptillederuddannelserpåmasterniveau,hvoribcudbyder enexecutivembaisamarbejdemedetengelskuniversitet. Derudover udbyder IBC også særligt tilrettelagte kursusforløb for virksomheder, der blot ønsker et kort introducerendekursustiletspecifiktemnepåledelsesområdet.ibckurseromsætterårligtforca.40mio. kr.,hvorafomkring70procentkommerfraledelsesområdet.kunderneerividtomfangvirksomhederfra helelandet.detskønnes,atomkring20procentafdensamledeomsætningkommerfravirksomhederi Trekantområdet. Derudover udbyder både HansenBerg i Kolding, Vejen Handelsskole og Vejle Handelsskole egentlige lederuddannelsersamtkorterelederkurser. KursuscentretvedVejleHandelsskoleharetableretenHR Gruppe,derstårforatudbydebådeakademiuddannelseiledelseogmereskræddersyedeledelseskurser.VejenHandelsskoleharnetopindgåetaftale meddeøvrigeinstitutionerierhvervsakademivestomatgennemføreenkelteafmodulerneiakademiud 7/23

8 dannelseniledelsepåvejenhandelsskole.hansenbergudbyderbådekorteregrundlæggendelederudviklingskursersamtakademi ogdiplomuddannelseniledelse. Semerepådeenkelteinstitutionershjemmeside. LedelsesakademietUCLillebælt UCLillebæltharsammenmedTietgenSkoleniOdensetagetinitiativtiletableringafLedelsesakademiet. Deterenfællessatsningpåatudvikleefter ogvidereuddannelseindenforledelserettetmodbådeprivateogoffentligevirksomheder.ledelsesakademiethareksisteretihalvandetårogudbyder bådekortere kurseriledelseunderamuoglængerevarendekompetencegivendelederuddannelsepådiplomniveau. Ledelsesakademieteretforsøgpåatnedbrydedensegmentering,dereksisterermellemdetoffentligeog privatearbejdsmarkedoggivevirksomhederneiområdetennemogdirekteadgangtilkompetenceudvikling. Ledelsesakademiethavdei2007ensamletomsætningpåca.2,5mio.kr.Detforventesatomsætningeni 2008bliveristørrelsesordenen11mio.kr.Ca.25procentafdeltagernekommerfradenprivatesektor. Se:www.ucl.dk LederuddannelservedSDUefteruddannelse SyddanskUniversiteten2 årigexecutivemba,derrettersigmoddenmegeterfarneleder,somønskerat få en krævende, forskningsbaseret efteruddannelse i ledelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med ÅrhusSchoolofBusinessogintroducererdeltagernetildenyestestrømningerindenforledelsesteori. ExecutiveMBAerendeltidsuddannelse,sådetermuligtatkombinerejoboguddannelse.Uddannelsen består af 4 semestre af hvert et halvt års varighed. De første 3 semestre indeholder et teorimodul, 3 4 workshopsogafsluttesmedetprojektiegenvirksomhed.det4.semestererhelligetmasterafhandlingen. UC Lillebælt samarbejder både med erhvervsskolesiden, men også med private udbydere fx Ankerhus. Målgruppen for lederuddannelserne er mellemledere og funktionschefer i større virksomheder og ledelsenidemindrevirksomheder. ExecutiveMBAProgrammetsætterdesudenfokuspådenpersonligeudviklinggennemetlederudviklingsprogram,derertilrettelagtsometgennemgåendeforløbidetoår,uddannelsenvarer.Programmetmed en teoretisk velfunderet tilgang til ledelse med særlig vægt på forandringsledelse. Gennem refleksion, læringogsparringmeddeandredeltagerestyrkesevnentilatkunneoverskueforandringsprocesserpået strategiskogoperativtniveau. Se:www.sdu.dk ExecutiveManagementProgram,BusinessKoldingisamarbejdemedINSEAD Business Kolding har været initiativtager til etableringen af et topleder program i samarbejde med den internationaltførendebusinessschoolinsead.målgruppenertoplederefrastørredanskevirksomheder derønskeretintensivtbrush upiforholdtilarbejdetmedstrategiskledelse.kursetermodulopbyggetog deenkeltemodulergennemføresdelsikoldingogdelsvedinseadifontainebleaulidtudenforparis. 8/23

9 UnderviserneerførendeprofessorerfraINSEADogfradanskeuniversiteter.Indtilnuhartoholdmedhver ca.45deltageregennemførtforløbet.herafkommerca.1/3afdeltagernefravirksomhederitrekantområdet. Business Kolding har indgået et strategisk samarbejde med Børsen Executive Club om at markedsføre uddannelsenoverfortopledelsenidestørredanskevirksomheder.denprofessionellemarkedsføringvurderessomenheltafgørendefaktorforatuddannelsenerblevetensucces. Se:www.businesskolding.dk Academy TRIN var sammen med en række førende danske virksomheder som Novo, B&O, Lego, DONG, Gumlink m.fl.i2005dedrivendekræfterietableringenaf180 o Academyderhartilformålatskabeeninternationaltorienteretuddannelseikonceptudviklingogradikalinnovation. 180 o Academyudbyderidageninternationaltorienteretuddannelseiinnovationsledelse,derisærhar fokuspå,nyemetodertilatafdækkekundebehovogtilatigangsætteogledekomplekseogmereradikale innovationsprojekter.målgruppenforkurseterinnovationsansvarligeistørredanskevirksomheder. Kurset er modulopbygget og undervisningen foregår dels i udlandet og dels i hhv. Middelfart og København.Underviserneerførendeprofessorerfraudenlandskebusinessschoolsogdanskeuniversiteter.Alle undervisereharstorindsigtiinnovationsprocesser,forretningsudviklingognyemetodertilsystematiskat afdækkekundernesfremtidigeønskerogbehov. Detførsteholdmed20 25deltagereafsluttendeetførsteforløbinovember2008.Detforventesatetnyt holdvilstartepåuddannelsenijanuar o Academyeriøjeblikketpåudkigefterenstærksamarbejdspartneridetetablerededanskeuddannelsessystem,somkanvidereføreConceptMaker uddannelsenfra1.januar2009. Se:www.180academy.com 9/23

10 2.IVÆRKSÆTTERI 2.1.ERHVERVSSERVICE GENERELIVÆRKSÆTTERRÅDGIVNING Basisrådgivningtiliværksættere Alle seks erhvervskontorer i Trekantområdet tilbyder basisrådgivning til personer, der starter egen virksomhed.rådgivningenomfatter: Sparringomforretningsgrundlag,forretningsplansamtomdepersonligekompetencerogkravtilpersonligtengagement,dererforbundetmedatstarteegenvirksomhed. Introduktiontilenrækkegrundlæggendeforholdomstartafegenvirksomhed,herundermoms,etableringsformer,revision,salg,markedsføringmv. Vejle Kommune har udviklet et koncept, hvor den individuelle rådgivning er erstattet af et faseopdelt forløb,hvorførstefaseermånedligeinformationsmøderforpersoner,derovervejeratstarteegenvirksomhedivejlekommune.mødernebliverpåskiftafholdtivejle,giveogegtved.derdeltog400personer itiinformationsmøderi2007.cahalvdelenkomfravejlekommune,mens25%komfraandrekommuner itrekantområdet. Fase 2 3 er organiseret som et egentligt uddannelsesforløb på AMU vilkår og omtales neden for under iværksætterkompetencer. På flere erhvervsråds hjemmesider er adgang til skabeloner til udarbejdelse af forretningsplaner samt checklisteroverforhold,somiværksætterenskaltagestillingtil. Mentorordninger Mentorordninger giver iværksættere adgang til erfarne forretningsfolk og entreprenører, der kan yde kvalificeretcoachingomstrategi,markedsføring,internationaliseringmv.samtidigkanmentorerfacilitere kontaktertilkunder,samarbejdspartnereoginvestorer. MiddelfartErhvervsråd,BusinessKoldingogVejenErhvervsrådudbydermentorordninger.Alleerhvervsråd haretableretetmentornetværk(ca.40erfarneerhvervsledereihverkommune)ogmatcheriværksætter ogmentorudfraenindledendesamtalemedvirksomheden. Iværksætternetværk Iværksætternetværk er fora hvor iværksættere og mindre virksomheder kan mødes til uformel sparring med hinanden om konkrete udfordringer og om idé og erfaringsudveksling. De lokale erhvervskontorer kanværeinitiativtageretilnetværkogpådenmådematcheiværksætteremedfællesudfordringer.typi 10/23

11 sketemaerersalg/markedsføring,kommunikation,stresshåndteringogudvekslingaferfaringeromkring startafegenvirksomhed. Middelfart Erhvervsråd og Business Kolding tilbyder iværksættere adgang til iværksætternetværk. Erhvervsrådenesrolleeratsammensættenetværkogtageinitiativtildetførstemøde. MiddelfartErhvervsrådharetablerettobranchespecifikkenetværk,hvorErhvervsrådetertovholdereog fastesparringspartnerepåmøderne: et konsulentnetværk medseksårligemøderbaseretpågensidigerfaringsudvekslingogeksterneoplægsholdere,sombidragermedtemabaseredeemner(salg,forretningsudviklingm.v.). et Håndværkernet medfireårligemøderomkringsammeskabelonsomovenstående. BusinessKoldingerendvidereinitiativtageretilnetværket VidenogKompetence netværkforiværksættere, der er etableret i foråret Netværket er for alle iværksættere i Trekantområdet. I netværket afholdes et månedligt arrangement, der kombinerer oplæg fra eksterne foredragsholdere og intern networkingmellemdedeltagendeiværksættere.tankeneratbrugenetværketsomafsætforfællesprojektaktiviteterogvidendelingmellemiværksættere,derståroverforensartedeudfordringer. Professionalisering Professionalisering er en samlebetegnelse for erhvervsserviceydelser, der handler om at udvikle nye/mindre virksomheder strategisk og at identificere potentialer for udvikling og/eller effektivisering. Typiske ydelser er sparring om strategiudvikling, etablering af professionelle bestyrelser, brug af it, eksport/internationalisering,hr rådgivningogkompetenceudvikling. VejleErhvervsudviklingudbyderenvifteafydelserunderoverskrifterne Ledelse, Innovationstjek, Afsætning/eksport, Økonomi og Globalisering. På hvert område tilbydes sparring af erhvervsrådets konsulenter,dersamtidigharmulighedforathenvisetilfxprivatekonsulenter,nårudviklingsmulighederneerdiagnosticeret. MiddelfartErhvervsrådudbyderenrækkesalgskurser,somerskræddersyettilmindrevirksomheder,hvor deltagernebådefårindividuelsalgscoaching,profilanalyserogpraktiskeredskaber. Middelfart Erhvervsråd udbyder endvidere forskellige ledernetværk, som hver mødes fast seks gange årligt.herblandesmindreogstørrevirksomhederogindgårietlukketsparringsforløb.fokuservidensdeling,forretningsudviklingogeksterneoplægsholderemedspecialistviden(hr,branding,strategim.v.) Rådgivningtilvækstiværksættereoginnovativeiværksættere Udover de generelle servicetilbud til alle iværksættere eksisterer der et par særlige rådgivningstilbud til innovativeiværksættere.detvilsigeiværksættere,derbasererderesforretningpåetproduktellerkoncept,sommarkedetikkeharsetfør. ConnectDenmarkSyddanmark Connect Denmark er en landsdækkende privat, non profit organisation, som tilbyder videnbaserede iværksættere med et globalt vækstpotentiale adgang til rådgivning fra et bredt netværk bestående af professionellerådgivere,industrivirksomheder,investorer,videninstitutionerogoffentligemyndigheder. 11/23

12 Dereretableretfemregionalekontorer.ISyddanmarkerdetregionalekontorplaceretiVæksthusSyddanmarkiOdense.Iværksætteremedvækstpotentialetilbydestreydelser: Indledendesparring:MødemellemiværksætterogConnectDenmarkmedarbejderomprodukt,modenhed,strategi,fremtidsplanerogbehovfortilførselafkompetence.Foratkommeibetragtningtilspringboards(senedenfor)skaliværksætterenhaveetinnovativtproduktellerkoncept,somerskalerbart,og somkanbeskyttes.mødetskalogsåkortlægge,omiværksætterenharderettepersonligekompetencer, dvs.dynamik,viljeoglydhørhedoverforeksterneinput. Pre springboards:sessionhvoriværksættereudenfærdigforretningsplanefterindledendepræsentation af koncept får aktiv sparring fra panel. Målet er at gøre iværksætteren i stand til at færdiggøre forretningsplanen. Springboards: Session hvor iværksætter præsenterer udkast til forretningsplan for panel, der fungerer sområdgivereoggiverkonstruktivkritikførmødemedventurekapitalistellerlignende. Panelernebestårtypiskaf8 12personer,somrepræsentererkompetencerindenforbl.a.jura,økonomi, IPR, kommunikation, ledelse og erfaring fra pågældende branche. Panelerne skræddersys til det enkelte projekt. ÅbneFaciliteterforiværksættere Initiativet ÅbneFaciliteter stillerfaciliteterogkompetencertilrådighedforopfindereogiværksættere medkonkreteproduktidéer. Udgangspunktetforinitiativeter,atmangeiværksættereellerpotentielleiværksætteremanglermidlertil atinvestereinødvendigefaciliteter,ogatdissefaciliteteroftefindespåuddannelsesinstitutionerne. DerafholdesetmånedligtarrangementiIT innovationivejle,hvoriværksætterekanbooketidogfågratis hjælptilatudviklesitprodukt,fremstilleenprototypeellerafprøvesinide.påhvertarrangementdeltager engruppeafrådgiveremedforskelligekompetencer,derkanhjælpemedatfåidéengennemført.iværksætterenmedbringertegninger,modellerellerandenbeskrivelse. Efterfølgende kan iværksætteren efter aftale gøre brug af faciliteter på relevante uddannelsesinstitutioner. Institutionen stiller lærerkræfter eller teknisk personale vederlagsfrit til rådighed, således at iværksætterenkanfåsparringogstøtteiforbindelsemedudviklingsarbejdet.derkanogsåværehenvisningtil vidererådgivningompatent ogvaremærkeforholdsamttilvirksomhedermedhenblikpålicensaftale. 67iværksætterebrugtei2007åbnefaciliteter.HovedpartenafdeltagernekomfraTrekantområdet,men dervardeltagerefraheledanmark. Rådgivningforvækstiværksættere VæksthusSyddanmarkiOdensetilbydervejledningogsparringtilnyeogmindrevirksomhedermedstort vækstpotentiale og ambitioner om vækst. Rådgivningen fokuserer bl.a. på forretnings og strategiudvikling,kapitalfremskaffelse,internationalisering,teknologi/innovationsamtsalgogmarkedsføring.dertages udgangspunktilederenskompetencer,dalederensviljeogevnetilatskabevækstofteerafgørendefor succes.dersamarbejdesmedprivaterådgivereomattilbydedeenkeltevirksomhederdenbedstmulige rådgivning. 12/23

13 Somgrundlagforrådgivninganvendesbl.a.værktøjet Væksthjulet,derskalhjælpevirksomhedentilat fåetoverblikoverudviklingsområderneogfådetudmøntetienkonkretvæksthandleplan,somvæksthusethjælpervirksomhedenmedatfåførtudilivet.detforventes,atderi2008bliverstartetialt550rådgivningsforløb,heraf160forvirksomhederitrekantområdet. 2.2.IVÆRKSÆTTERHUSE/UDVIKLINGSPARKER DereretableretialtseksiværksætterhuseellerudviklingsparkeriTrekantområdet.Allefacilitetertilbyder enkombinationaffleksiblelejemål,adgangtilmøde ogkonferencefacilitetersamtenservicepakkeomfattende bl.a. receptionsbetjening, telefonomstilling, rengøring, intranet, vedligeholdelse, adgang til kopi/fax,osv.samtidigtilbydesrådgivningiforbindelsemedudviklingafforretningsplan.denprimæremålgruppe er iværksættere, men flere af faciliteterne huser dog også eksisterende, mindre virksomheder. Specifikkeydelserfordeenkelteiværksætterhuse/udviklingsparkererlistetnedenfor.Herudovererder etablerettosærligestudentervæksthuse. SyddanskeForskerparkerVejle(ITInnovation) IT Innovation er 3 etagers iværksætterhus for IT iværksættere placeret i Havneparken i Vejle. IT InnovationadministreresafSyddanskeforskerparkerforVejleKommune.Virksomhederneharadgangtil rådgivningfrasyddanskinnovation(senedenfor)vedrørendeforretningsplan,markeds ogfeasibilityanalyser, kapitaltilførsel mv. Virksomhederne omfatter både forretningsbaserede it iværksættere og forskningsbaseredeit iværksætterefrabl.a.syddanskuniversitet.pr.1/ husedeSyddanskeForskerparkerVejle37iværksætter virksomheder. Sehttp://www.syddanskeforskerparker.dk/index.php?id=153 HouseofInnovation HouseofInnovationeretiværksætter ogrådgivningshusikoldingetableretafbusinesskolding.målet medinitiativeteratøgebyensiværksætterpræstationeriformafhøjereetableringsrate,størreoverlevelsesrate og flere vækstiværksættere. Virksomhederne har adgang til Business Koldings generelle serviceydelserforiværksættere.herudoverharbusinesskoldingtilknyttetenvifteafrådgiveretilhouseofinnovation. Hvertorsdagafholdesgratisrådgivningforiværksættereognystartedevirksomheder,somkanfåsvarpå en række fag og forretningsspecifikke spørgsmål inden for områder som e handel, etablering, finansiering,it,jura,markedsføring,patentering,virksomhedsdrift,strategi,personaleforholdmv. Derudbydesenrækkearrangementermedeksterneforedragsholdere.HouseofInnovationerendvidere lederfor Iværksætterhøjskolen,derudbyderetkursusforløbforiværksættere(senedenfor). EndeligtilbyderHouseofInnovationsærligevækstmiljøerforvirksomhederindenforsammefagområder. FxvilbliveetableretensærligfødevareafdelingisamarbejdemedTeknologiskInstitut,somiværksættervirksomhederkanbrugetiltests,udvikling,demonstrationmv.Derboedepr.1/ virksomhederi HouseofInnovation. Sewww.houseofinnovation.dk 13/23

14 SyddanskeForskerparkeriKolding Syddanske forskerparker er etableret for at bidrage til at viden fra videninstitutioner, virksomheder og enkeltpersoneromsættesiudviklingafnye,videnbaseredevirksomheder.dertilbydesenkombinationaf attraktivelejemålsamtkommercielogfinansielbistand(gennemsyddanskinnovation).derervedatblive etableret forskerparkfaciliteter i Kolding. Hidtil har Syddanske Forskerparker tilbudt lejemål i Odense, SønderborgogVejle(ITInnovation). Sewww.syddanskeforskerparker.dk InnovationshusSyd InnovationshusSyderenudviklingsparkforvidenbaseredeiværksættereiVejen.Derertilhusettilknyttet encertificeretcoach,derkanhjælpeiværksætternemedatopstilleogrealiserederesmål.herudoverer etableret en mentorordning for huset, hvor iværksætterne kan blive knyttet sammen med en erfaren virksomhedsrådgiver, der kan sparre med iværksætteren om udviklingsspørgsmål. Innovationshuset har ogsåudvikletetsalgssparringsforløb,hvorhusetsbeboerebl.a.kanfåtilknyttetenerfarensælgerogblive trænet i salg. Endelig udbydes 2 3 gange om året et iværksætterkursus, hvor erfarne iværksættere og rådgivereunderviseriforretningsplan,markedsføring,regnskab,skat/momsogjura. Sewww.ih syd.dk VidenparkTrekantområdet Sewww.videnpark.dk MadHouseDenmark VidenparkTrekantområdeterenudviklingsparkiFredericia,dertilbydererhvervsservice,arrangementer ogsparring.derarrangeresløbendekurserforiværksættereomkringopstartafegenvirksomhed.foruden rådgivning om forretningsplanen tilbyder Videnparken let adgang til private rådgivere. Der er etableret aftalermedadvokat,revisor,assurandørogenbankrådgiver,sompåbestemtetidspunktersidderividenparkenogrådgiveromkringvirksomhedsstart.desudentilbydesspydspidsfirmaerogspin offvirksomhedermulighedforatlejeetkontorogmødefaciliteter.max.1/3afhusetlejeremåværeikke iværksættere. DereretableretettætsamarbejdemedVæksthusSyddanmarkomkringrådgivningafvidenparkensiværksættere.Pr.1/ varder70virksomhederividenparken. MadHouseDenmarkeretinnovationscenteriMiddelfartetableretijanuar2007afMiddelfartSparekasse. Det danner base for en vifte af selvstændige konsulentvirksomheder i innovationsbranchen og for iværksættervirksomheder.centretrummerenbevidstsammensatgruppeafnye/ungevirksomheder,der kansamarbejdeomatudviklesammenhængendeservicestilpassetdenenkeltekundesbehov.måleterat skabeenklyngeindenforinnovationsrådgivning,derdækkerprocesviden,researchogpraktiskprodukt ogserviceudvikling.dererihusetlagtsærligvægtpåindretning,designogarkitekturforatskabekreative rammerfornytænkningoginnovation.pr.1/ boededer19virksomhederiMadHouse. 14/23

15 IDEAHouseKoldingogIDEAHouseVejle IDEA House Kolding er et studentervæksthus i House of Innovation, hvor studerende og dimittender fra videregående uddannelser kanarbejde med udvikling af egne forretningsidéer, modtage rådgivning fra erfarneforretningsfolkogdelevidenmedandreiværksættere. Dererbl.a.tilknyttetetBusinessAdvisoryBoardbeståendeaferfarneforretningsfolk,derfungerersomet ekspertpanelforiværksætterne. Iværksætternetilbydesenrækkeforskelligeaktivitetersomkurseriiværksætteri, BusinessPlanCamps, konkurrencer,virksomhedsbesøg,iværksætterdage,foredragmv. Pr.1/ husedeIDEAHouseKolding3iværksætterprojekter. EndvidereeriSyddanskeForskerparkerVejleetableretetIDEAHouseVejle,derharsærligtfokuspåstuderende fra det gymnasiale niveau, primært Vejle Handelsskole og Vejle Tekniske Skole. Pr 1/ huserideahousevejle6iværksætterprojekter. Sewww.idea house.dk 2.3.ADGANGTILKOMPETENTKAPITAL SyddanskinnovationA/S SyddanskInnovationA/Stilbydervidenbaseredeiværksættereidensyddanskeregionrådgivning,finansieringogpartnerskabsomelementiattransformereenunikidétilenbæredygtigkommercielvirksomhed. Syddansk Innovation fokuserer på potentielle iværksættere, der udspringer fra forsknings og uddannelsesinstitutionerellerfraeksisterendevirksomheder.idéerneskalværeunikkeogkommercialiserbareog skal helst kunne patenteres eller på anden måde beskyttes. Investeringsområderne er it, bioteknologi, medicoogproduktionsteknologi. SyddanskInnovationeretgodkendtinnovationsmiljøogmodtagermidlerafstatentilatinvestereiinnovativeopstartsvirksomheder. Sewww.syddanskinnovation.dk IndustriInvestSyd IndustriInvestSyderenregionalinvesteringsfondfra2006,derinvestererieksisterendevirksomhederi forbindelsemedbl.a.generationsskifte,kapitalkrævendeudviklingsplanerogsatsningpånyeforretningsområder.virksomhedenskalhaveetstortvækstpotentiale.fondentilbyderenkombinationafejerkapital, sparringogerfarnebestyrelsesmedlemmer.derinvesteresivirksomhederidensyddanskeregionmeden omsætningpå25 200mio.kr.Fondenråderoverenkapitalpå100mio.kr.ogharseksinvestorermeden kombinationaffinansielle,industrielleogerhvervspolitiskekompetencer.midlerneerrejstafmiddelfart Sparekasse,FioniaBank,DanfossogBDSIndustrisammenmedVækstfonden.IndustriInvestSydhavdepr. 1/ porteføljevirksomheder. Sewww.industriinvestsyd.dk 15/23

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Vil Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Sådan kommer Skal - skal ikke? Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har syv erhvervskontorer forenet kræfterne

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne

Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Vækstforløbet for Vækstfabrikkerne Proces- og konceptmap 1-2 uger 1-2 uger 1 ½ -3 år Vækstforløbet Indflytning Udflytning Om Vækstforløbet Det er obligatorisk at indgå i et Vækstforløb, men forløbet tilpasses

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket

Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Teknologi og integration af etniske minoriteter på arbejdsmarket Iværksætteri en undervurderet beskæftigelsesmulighed?. Ridha Shimi, Iværksætterkonsulent, Udvikling Odense Erhvervsservice. Odense Kommune

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010

MARS Selvevaluering IT & Data Odense-Vejle September 2010 MARS. Selvevaluering IT & Data Odense Vejle. September 2010 MARS Selvevaluering IT & Data Odense Vejle 1 INTRODUKTION I den følgende præsenteres resultaterne af afdelingens selvevaluering på baggrund af MARS modellen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse

Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling. V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Info-møde 09.01.14 om netværksgruppen Fra strategi til handling V. Ellen Vejle, virksomhedsrådgiver strategisk ledelse Virksomhedsrådgiver, Strategisk ledelse Ellen Vejle Faglige kompetencer Strategi-

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere