Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet"

Transkript

1 Bilag1. OversigtoversenesteerhvervspolitiskeinitiativeriTrekantområdet November2008

2 INDHOLD 1.Menneskeligeressourcer Samspilmellemuddannelsesinstitutionerogerhvervsliv Strategiskledelseogadgangtilprofessionelleledere Lederuddannelserafhøjkvalitet Iværksætteri Erhvervsservice Iværksætterhuse/udviklingsparker Adgangtilkompetentkapital Iværksætterkompetencer Iværksætterkultur Innovation Samspilmedvideninstitutioner Klyngerelationer Innovationskompetencer IKT kompetenceriregionen /23

3 1.MENNESKELIGERESSOURCER 1.1.SAMSPILMELLEMUDDANNELSESINSTITUTIONEROGERHVERVSLIV Genvejen Genvejen er et netværk af 10 voksenuddannelsesinstitutioner i Trekantområdet, der udgør én samlet indgang til områdets uddannelsesinstitutioner. Genvejen er et af de voksenvejledningsnetværk, der blev etablereti2007medstøttefraundervisningsministeriet. Genvejentilbyderbesøgafenkonsulent,derharderettekontakterogdermedrepræsentererhelepaletten af uddannelsesmuligheder. Samtidig skræddersys individuelle uddannelsesforløb til virksomheder og enkeltpersoner. Udover at være én indgang til uddannelse på de 10 uddannelsesinstitutioner, tilbyder Genvejenetserviceeftersynafmedarbejdernesdansk ogregnefærdigheder,undervisningifvudanskog matematik, hele spektret af AMU kurser, individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering), karrieresamtalersamtkonsulentbistandindenforbl.a.lean,hr udviklingogstrategiprocesser. Genvejen er organiseret som et netværk af uddannelseskonsulenter fra de 10 deltagende institutioner samt et korps på tre konsulenter, der har hele netværket som arbejdsgivere, og som kun opsøger virksomheder med mindre end 50 ansatte. De ca. 20 konsulenter mødes løbende hos hinanden for bl.a. at udveksle erfaringer, tilrettelægge kampagner og videndele om de uddannelsesmuligheder, de enkelte institutionerkantilbyde. Detrekonsulenterbesøgerca.120virksomhederpåmånedsplan.Dissebesøgblevpåbegyndtiseptember 2008,ogGenvejenhariførsteomgangprioriterethåndværk/byggeri,metalogservice/rengøringinævnte rækkefølge.måleteratnårundtomvirksomhederitrekantområdetmedmindreend50ansatteogmangekortuddannedeiløbetafetparår. Sewww.genvejen.dk DinHR partner DinHR Partner ereteu støttetprojekt,derløbiperiodenseptember2007tilapril2008.måletvardels at løfte mindre virksomhedernes kompetencer på HR området, dels at øge uddannelsesinstitutionernes evne til at rådgive virksomhederne om hele HR værdikæden; fra HR strategi, over rekruttering/tiltrækning,fastholdelseafmedarbejdere,tiludviklingafmedarbejderesamtafviklingafmedarbejdere. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Lundquist Human Resource (projektleder) og erhvervsskolerneundersyddanskerhvervsakademi. Projektethardokumenteretgoderesultatermedhensyntilatløftevirksomhederneskompetenceniveau påhr området.ialt22virksomhederdeltogiprojektet(230virksomhederblevkontaktet). ResultaterneafprojekteterbeskrevetpåSocialfondenshjemmeside projektnr.365 3/23

4 TrekantområdetsVidencenterforKompetenceudvikling TRINtogi2006initiativtil TrekantområdetsVidencenterforKompetenceudvikling KOMUD.DK.Initiativet samlede 10 af Trekantområdets uddannelsesinstitutioner i et projektorienteret, tværfagligt arbejde, derskulleudviklenyvidenognyekompetencertilbådestuderende,undervisereogvirksomheder. Derergennemførtfølgendedelprojekter: Kompetenceaflæsning:Udviklingafantropologiskemetodertilataflæseogkortlæggemedarbejderneskompetencebehov. SolutionCamp:48timerscampmedtværfagligidéudviklingindenfordigitalemedierogstrategisk kompetenceudvikling. Virksomhederne formulerede opgaver med udgangspunkt i aktuelle udfordringer,ogtværfagligegrupperafstuderendeløsteopgaverne. Yderligereoplysningeromaktiviteternefindespåwww.komud.nu. VidencentretsaktivitetererstoppetiforbindelsemedopløsningenafSyddanskErhvervsakademi. Partnerskabomkompetenceudvikling EventsofEntrepreneurship:EtefteruddannelsesforløbforlærereiTrekantområdetomiværksætteri,innovationogforetagsomhed. AMU SydiKoldinghariperioden indgåetietomfattendeEU støttetprojektundertitlen PartnerskabomKompetenceudvikling sammenmedtreandrestoreamu udbydereogcobis.måletvarat udviklenyemåderattilrettelæggeefteruddannelsepåiettætsamarbejdemeddedeltagendevirksomheder.25virksomhederindgikiprojektet.fokusvarpåatudviklenyekoncepterforefteruddannelseinden for overskriften den gode leverance, der indebærer et samarbejde med virksomhederne både før (hvorunderviserneerienformfor virksomhedspraktik foratlærevirksomhedenatkende),under(hvor undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases og problemstillinger hos de deltagende virksomheder)ogefteruddannelsen(evaluering/opfølgning). Deltagelsepåkarrieremesser ErhvervskontorerneiTrekantområdetsamtTrekantområdetDanmarkharidesenesteparårdeltagetpå karrieremesserpådevideregåendeuddannelsesinstitutioneriaalborg,aarhus,odenseogkøbenhavnfor atmarkedsføreledigejobitrekantområdet. 1.2.STRATEGISKLEDELSEOGADGANGTILPROFESSIONELLELEDERE STRATEGISKLEDELSE VVI netværkvedvæksthussyddanmark VVI netværket under Væksthus Syddanmark er et forløb, som skal styrke den strategiske udvikling i en rækkeungevirksomhedermedvækstambitioner.måleteratsamleenstærkgruppeafca.20 30virksom 4/23

5 heder,somhardettilfælles,atdestårmidtietkraftigtvækstforløb,derstillerstorekravtildenstrategiske ledelse af virksomheden og som kræver indsigt i forhold omkring fx risikostyring, likviditetsstyring, håndteringafimmateriellerettighederosv. IVVIdeltagervirksomhedenienrækkeworkshops/seminareromtemaer,somdererfællesinteressefori gruppen. Virksomhederne møder frem, når der er emner på dagsordenen de finder relevante. Gennem netværketfårvirksomhedernemulighedforattrækkepåenbredvifteafkompetenterådgivere,erfarne bestyrelsesmedlemmer, ventureinvestorer mv. som Væksthus Syddanmark er ansvarlige for at knytte til forløbet. KonceptetforVVI netværketerudvikletogtestetafdanskiværksætterforening,menhenvendersigbredt tilvirksomheder,derharpasseretopstarts ogetableringsfasenognuståroverforetegentligtvækstforløb.detførstemødeivvi netvæketforventesafholdtijanuar2009. Sewww.startvaekst.dk/VVInetvaerk_syddanmark GrowthBooster GrowthBooster eretudviklingsforløbmålrettetvirksomhedermedstortvækstpotentialeogudbydesaf VæksthusSyddanmark.IdeenmedGrowthBoostereratsamleengruppeafpotentiellevækstvirksomhederietskræddersyetforløbmedintensivrådgivningogsparringomkringvirksomhedensstrategiskeudvikling. Forløbetbeståraf6 10workshopspr.årafca.enhalvdagsvarighed,hvorvirksomhedernepåskiftfremlæggerproblemstillingerfraderesegenvirksomhed,somdeønskerdrøftet.Denkonkreterådgivningog sparringkommerihøjgradfradeøvrigevirksomhedsledereiprogrammetogdelsfraeksternerådgivere som Væksthus Syddanmark knytter til forløbet. GrowthBooster forløbet skal resultere i en konkret og gennemarbejdet udviklingsstrategi eller internationaliseringsplan for hver enkelt af de deltagende virksomheder. Målet var oprindeligt at samle ca. 20 vækstorienterede iværksættervirksomheder til det første Growth Boosterforløb.Denindledenderekrutteringviste,atdetvarvanskeligtatfindeettilstrækkeligtantalvirksomheder,somopfyldtekriterierne(bl.a.atdemaksimaltmåtteværefemårgamle)ogsomønskedeat afsættedenødvendigeressourcertilatindgåigrowthboosterforløbet. Detforventesderfor,atGrowthBoosteriførsteomganggennemføressometmindrepilotfoløbmedfærre virksomhederendoprindeligtplanlagt.førstepilotforløbventesigangsatprimo2009. Se:www.startvaekst.dk/growthbooster TæskeholdogledelsessparringvedVejleErhvervsudvikling VejleErhvervsudviklingtilbydervirksomheder,derståroverforatskulleudvikleellerreviderevirksomhedens strategi at få besøg af et såkaldt Tæskehold. Holdet er sammensat specifikt til den enkelte virksomhedogbeståraf2 3personerfraVejleErhvervsudviklingogsamarbejdspartnere,somharfagligindsigtidetemaersomvirksomhedenønskerattagefatpå.Tæskeholdetkanhjælpemedtilatgivevirksomhedens ledelse nye perspektiver på virksomhedens strategiske udvikling og kan endvidere henvise virksomheden til relevante rådgivere, der kan gå yderligere i dybden med udvalgte emner. Tilbuddet om et 5/23

6 besøgaftæskeholdetergratisforvirksomheden.dererhvertårca.xxvirksomheder,derbenyttersigaf mulighedenforatfåbesøgafet tæskehold. Se:www.veu.dk Konferencer,seminarermedfokuspåstrategiskledelse Både de enkelte erhvervskontorer arrangerer løbende åbne seminarer om emner relateret til strategik ledelse.derudoverarrangerertrekantområdetdanmarkiregiafinnozonehvertårenrækkestørrekonferencer,derogsåermedtilatsættefokuspåtemaerogudviklingstendenserafbetydningforvirksomhedernesstrategiskeudvikling. Sewww.innozone.dk Ledernetværkvedlokaleerhvervskontorer FxerderunderMiddelfartErhvervsrådetableretledernetværk,dermødesca.hverandenmånedtypisk omkringetoplægometemneaffællesinteresse.ivejenerderetableretledernetværkindenforudvalgte temaområdersombl.a.hr,leadership,densundearbejdsplads,leanm.v.vejleerhvervsudviklingstøtter ogsåaktivtenrækkenetværk,hvorlederefraregionensvirksomhedermødes,udvekslererfaringer,giver sparringognyttersocialebånd,blandtandetiregiaffødevareklubben,itforum.m.fl. BådeVejen,VejleogMiddelfarterhvervsråddriverledernetværk,hvorerfarneognyelederefraregionens virksomhederkanmødes,udveksleerfaringerogudviklestærkereindbyrdessocialerelationer.netværkene fungerer dels som et forum for erfaringsudveksling og videndeling om ledelsesarbejdet. Samtidig er netværksaktiviteterogsåetelementiatgøredetlettereforledereogpotentielleledereatknyttedesocialebånd,dergørdetattraktivatbliveboendeitrekantområdet. BådeiVejen,VejleogMiddelfarterdetmuligtatfåstøtteogrådgivningtilatetablereogdrivenyenetværk,hvismansomvirksomhedslederharengodidéogkansamletilstrækkeliginteresse. Se:www.udviklingscentret.dk,www.middelfart erhverv.dk,www.veu.dk ADGANGTILPROFESSIONELLELEDERE HomeTown HomeTown projektethandleromatetablereenrækkebebyggelseriudvalgtebyeritrekantområdet,der erspecieltdesignettilatimødekommedekravtilboligen,somudenlandskeledere,specialisterognøglemedarbejderehar. Denyeboligområdervilrummealtdetsomernødvendigtforatudenlandskemedarbejderekanleveen trygognemtilværelse:grønneområder,godeindkøbsmuligheder,underholdningstilbudogsportsfaciliteter.denførstehometownsatellitvilblivelokaliseretinyhøjenvedvejleogforventesatståklari2010. Se:www.hometown.dk/ 6/23

7 TheCosmo InternationalSchoolofSouthernDenmark Business Kolding og Kolding Realskole har i fællesskab taget initiativ til etablering af den internationale skole TheCosmo.TheCosmoerdelsettilbudtilvirksomheder,somharbehovforundervisningafbørn afudenlandskemedarbejdereheridanmark,delsettilbudtildanskebørn,hvisforældrevilgivedemen internationaluddannelse. TheCosmoslogdøreneop1.september2008forsåveldanskesomudenlandskeelever. Se:www.thecosmo.dk TaskForceudenlandskarbejdskraft IVejenkommuneerderetableretenTaskForce,derkanhjælpevirksomhedermedrådgivningomkring skatteregler,arbejdstilladelsemv.iforbindelsemedansættelseafudenlandskemedarbejdere. TaskForcenbestårafpersonermedindgåendekendskabtildebarriererogudfordringersomerforbundet medudenlandskrekruttering. Se:www.udviklingscentret.dk 1.3.LEDERUDDANNELSERAFHØJKVALITET Lederuddannelservedområdetserhvervsskoler TheCosmoerenprivatskoleforbørnialderen3 16år.Derudbydestoundervisningsforløb PrimaryYears Programme(PYP)ogMiddleYearsProgramme(MYP).BeggeforløberbaseretpåInternationalBaccalaureate(IB),dereretinternationaltsystemmedcirka2500skoleri126lande.Undervisningssprogeterengelsk,ogindenforIBsskolerkanelevernefritskifteskoleogland,ogdervedundgåafbrækiundervisningsforløbet. IBCKoldingharidesenereårsatsetkraftigtpåatudvikleensammenhængendevifteaflederuddannelsestilbud, der spænder fra talentudvikling af potentielle lederemner over grundlæggende lederkurser, akademi ogdiplomuddannelseriledelseogheltoptillederuddannelserpåmasterniveau,hvoribcudbyder enexecutivembaisamarbejdemedetengelskuniversitet. Derudover udbyder IBC også særligt tilrettelagte kursusforløb for virksomheder, der blot ønsker et kort introducerendekursustiletspecifiktemnepåledelsesområdet.ibckurseromsætterårligtforca.40mio. kr.,hvorafomkring70procentkommerfraledelsesområdet.kunderneerividtomfangvirksomhederfra helelandet.detskønnes,atomkring20procentafdensamledeomsætningkommerfravirksomhederi Trekantområdet. Derudover udbyder både HansenBerg i Kolding, Vejen Handelsskole og Vejle Handelsskole egentlige lederuddannelsersamtkorterelederkurser. KursuscentretvedVejleHandelsskoleharetableretenHR Gruppe,derstårforatudbydebådeakademiuddannelseiledelseogmereskræddersyedeledelseskurser.VejenHandelsskoleharnetopindgåetaftale meddeøvrigeinstitutionerierhvervsakademivestomatgennemføreenkelteafmodulerneiakademiud 7/23

8 dannelseniledelsepåvejenhandelsskole.hansenbergudbyderbådekorteregrundlæggendelederudviklingskursersamtakademi ogdiplomuddannelseniledelse. Semerepådeenkelteinstitutionershjemmeside. LedelsesakademietUCLillebælt UCLillebæltharsammenmedTietgenSkoleniOdensetagetinitiativtiletableringafLedelsesakademiet. Deterenfællessatsningpåatudvikleefter ogvidereuddannelseindenforledelserettetmodbådeprivateogoffentligevirksomheder.ledelsesakademiethareksisteretihalvandetårogudbyder bådekortere kurseriledelseunderamuoglængerevarendekompetencegivendelederuddannelsepådiplomniveau. Ledelsesakademieteretforsøgpåatnedbrydedensegmentering,dereksisterermellemdetoffentligeog privatearbejdsmarkedoggivevirksomhederneiområdetennemogdirekteadgangtilkompetenceudvikling. Ledelsesakademiethavdei2007ensamletomsætningpåca.2,5mio.kr.Detforventesatomsætningeni 2008bliveristørrelsesordenen11mio.kr.Ca.25procentafdeltagernekommerfradenprivatesektor. Se:www.ucl.dk LederuddannelservedSDUefteruddannelse SyddanskUniversiteten2 årigexecutivemba,derrettersigmoddenmegeterfarneleder,somønskerat få en krævende, forskningsbaseret efteruddannelse i ledelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med ÅrhusSchoolofBusinessogintroducererdeltagernetildenyestestrømningerindenforledelsesteori. ExecutiveMBAerendeltidsuddannelse,sådetermuligtatkombinerejoboguddannelse.Uddannelsen består af 4 semestre af hvert et halvt års varighed. De første 3 semestre indeholder et teorimodul, 3 4 workshopsogafsluttesmedetprojektiegenvirksomhed.det4.semestererhelligetmasterafhandlingen. UC Lillebælt samarbejder både med erhvervsskolesiden, men også med private udbydere fx Ankerhus. Målgruppen for lederuddannelserne er mellemledere og funktionschefer i større virksomheder og ledelsenidemindrevirksomheder. ExecutiveMBAProgrammetsætterdesudenfokuspådenpersonligeudviklinggennemetlederudviklingsprogram,derertilrettelagtsometgennemgåendeforløbidetoår,uddannelsenvarer.Programmetmed en teoretisk velfunderet tilgang til ledelse med særlig vægt på forandringsledelse. Gennem refleksion, læringogsparringmeddeandredeltagerestyrkesevnentilatkunneoverskueforandringsprocesserpået strategiskogoperativtniveau. Se:www.sdu.dk ExecutiveManagementProgram,BusinessKoldingisamarbejdemedINSEAD Business Kolding har været initiativtager til etableringen af et topleder program i samarbejde med den internationaltførendebusinessschoolinsead.målgruppenertoplederefrastørredanskevirksomheder derønskeretintensivtbrush upiforholdtilarbejdetmedstrategiskledelse.kursetermodulopbyggetog deenkeltemodulergennemføresdelsikoldingogdelsvedinseadifontainebleaulidtudenforparis. 8/23

9 UnderviserneerførendeprofessorerfraINSEADogfradanskeuniversiteter.Indtilnuhartoholdmedhver ca.45deltageregennemførtforløbet.herafkommerca.1/3afdeltagernefravirksomhederitrekantområdet. Business Kolding har indgået et strategisk samarbejde med Børsen Executive Club om at markedsføre uddannelsenoverfortopledelsenidestørredanskevirksomheder.denprofessionellemarkedsføringvurderessomenheltafgørendefaktorforatuddannelsenerblevetensucces. Se:www.businesskolding.dk Academy TRIN var sammen med en række førende danske virksomheder som Novo, B&O, Lego, DONG, Gumlink m.fl.i2005dedrivendekræfterietableringenaf180 o Academyderhartilformålatskabeeninternationaltorienteretuddannelseikonceptudviklingogradikalinnovation. 180 o Academyudbyderidageninternationaltorienteretuddannelseiinnovationsledelse,derisærhar fokuspå,nyemetodertilatafdækkekundebehovogtilatigangsætteogledekomplekseogmereradikale innovationsprojekter.målgruppenforkurseterinnovationsansvarligeistørredanskevirksomheder. Kurset er modulopbygget og undervisningen foregår dels i udlandet og dels i hhv. Middelfart og København.Underviserneerførendeprofessorerfraudenlandskebusinessschoolsogdanskeuniversiteter.Alle undervisereharstorindsigtiinnovationsprocesser,forretningsudviklingognyemetodertilsystematiskat afdækkekundernesfremtidigeønskerogbehov. Detførsteholdmed20 25deltagereafsluttendeetførsteforløbinovember2008.Detforventesatetnyt holdvilstartepåuddannelsenijanuar o Academyeriøjeblikketpåudkigefterenstærksamarbejdspartneridetetablerededanskeuddannelsessystem,somkanvidereføreConceptMaker uddannelsenfra1.januar2009. Se:www.180academy.com 9/23

10 2.IVÆRKSÆTTERI 2.1.ERHVERVSSERVICE GENERELIVÆRKSÆTTERRÅDGIVNING Basisrådgivningtiliværksættere Alle seks erhvervskontorer i Trekantområdet tilbyder basisrådgivning til personer, der starter egen virksomhed.rådgivningenomfatter: Sparringomforretningsgrundlag,forretningsplansamtomdepersonligekompetencerogkravtilpersonligtengagement,dererforbundetmedatstarteegenvirksomhed. Introduktiontilenrækkegrundlæggendeforholdomstartafegenvirksomhed,herundermoms,etableringsformer,revision,salg,markedsføringmv. Vejle Kommune har udviklet et koncept, hvor den individuelle rådgivning er erstattet af et faseopdelt forløb,hvorførstefaseermånedligeinformationsmøderforpersoner,derovervejeratstarteegenvirksomhedivejlekommune.mødernebliverpåskiftafholdtivejle,giveogegtved.derdeltog400personer itiinformationsmøderi2007.cahalvdelenkomfravejlekommune,mens25%komfraandrekommuner itrekantområdet. Fase 2 3 er organiseret som et egentligt uddannelsesforløb på AMU vilkår og omtales neden for under iværksætterkompetencer. På flere erhvervsråds hjemmesider er adgang til skabeloner til udarbejdelse af forretningsplaner samt checklisteroverforhold,somiværksætterenskaltagestillingtil. Mentorordninger Mentorordninger giver iværksættere adgang til erfarne forretningsfolk og entreprenører, der kan yde kvalificeretcoachingomstrategi,markedsføring,internationaliseringmv.samtidigkanmentorerfacilitere kontaktertilkunder,samarbejdspartnereoginvestorer. MiddelfartErhvervsråd,BusinessKoldingogVejenErhvervsrådudbydermentorordninger.Alleerhvervsråd haretableretetmentornetværk(ca.40erfarneerhvervsledereihverkommune)ogmatcheriværksætter ogmentorudfraenindledendesamtalemedvirksomheden. Iværksætternetværk Iværksætternetværk er fora hvor iværksættere og mindre virksomheder kan mødes til uformel sparring med hinanden om konkrete udfordringer og om idé og erfaringsudveksling. De lokale erhvervskontorer kanværeinitiativtageretilnetværkogpådenmådematcheiværksætteremedfællesudfordringer.typi 10/23

11 sketemaerersalg/markedsføring,kommunikation,stresshåndteringogudvekslingaferfaringeromkring startafegenvirksomhed. Middelfart Erhvervsråd og Business Kolding tilbyder iværksættere adgang til iværksætternetværk. Erhvervsrådenesrolleeratsammensættenetværkogtageinitiativtildetførstemøde. MiddelfartErhvervsrådharetablerettobranchespecifikkenetværk,hvorErhvervsrådetertovholdereog fastesparringspartnerepåmøderne: et konsulentnetværk medseksårligemøderbaseretpågensidigerfaringsudvekslingogeksterneoplægsholdere,sombidragermedtemabaseredeemner(salg,forretningsudviklingm.v.). et Håndværkernet medfireårligemøderomkringsammeskabelonsomovenstående. BusinessKoldingerendvidereinitiativtageretilnetværket VidenogKompetence netværkforiværksættere, der er etableret i foråret Netværket er for alle iværksættere i Trekantområdet. I netværket afholdes et månedligt arrangement, der kombinerer oplæg fra eksterne foredragsholdere og intern networkingmellemdedeltagendeiværksættere.tankeneratbrugenetværketsomafsætforfællesprojektaktiviteterogvidendelingmellemiværksættere,derståroverforensartedeudfordringer. Professionalisering Professionalisering er en samlebetegnelse for erhvervsserviceydelser, der handler om at udvikle nye/mindre virksomheder strategisk og at identificere potentialer for udvikling og/eller effektivisering. Typiske ydelser er sparring om strategiudvikling, etablering af professionelle bestyrelser, brug af it, eksport/internationalisering,hr rådgivningogkompetenceudvikling. VejleErhvervsudviklingudbyderenvifteafydelserunderoverskrifterne Ledelse, Innovationstjek, Afsætning/eksport, Økonomi og Globalisering. På hvert område tilbydes sparring af erhvervsrådets konsulenter,dersamtidigharmulighedforathenvisetilfxprivatekonsulenter,nårudviklingsmulighederneerdiagnosticeret. MiddelfartErhvervsrådudbyderenrækkesalgskurser,somerskræddersyettilmindrevirksomheder,hvor deltagernebådefårindividuelsalgscoaching,profilanalyserogpraktiskeredskaber. Middelfart Erhvervsråd udbyder endvidere forskellige ledernetværk, som hver mødes fast seks gange årligt.herblandesmindreogstørrevirksomhederogindgårietlukketsparringsforløb.fokuservidensdeling,forretningsudviklingogeksterneoplægsholderemedspecialistviden(hr,branding,strategim.v.) Rådgivningtilvækstiværksættereoginnovativeiværksættere Udover de generelle servicetilbud til alle iværksættere eksisterer der et par særlige rådgivningstilbud til innovativeiværksættere.detvilsigeiværksættere,derbasererderesforretningpåetproduktellerkoncept,sommarkedetikkeharsetfør. ConnectDenmarkSyddanmark Connect Denmark er en landsdækkende privat, non profit organisation, som tilbyder videnbaserede iværksættere med et globalt vækstpotentiale adgang til rådgivning fra et bredt netværk bestående af professionellerådgivere,industrivirksomheder,investorer,videninstitutionerogoffentligemyndigheder. 11/23

12 Dereretableretfemregionalekontorer.ISyddanmarkerdetregionalekontorplaceretiVæksthusSyddanmarkiOdense.Iværksætteremedvækstpotentialetilbydestreydelser: Indledendesparring:MødemellemiværksætterogConnectDenmarkmedarbejderomprodukt,modenhed,strategi,fremtidsplanerogbehovfortilførselafkompetence.Foratkommeibetragtningtilspringboards(senedenfor)skaliværksætterenhaveetinnovativtproduktellerkoncept,somerskalerbart,og somkanbeskyttes.mødetskalogsåkortlægge,omiværksætterenharderettepersonligekompetencer, dvs.dynamik,viljeoglydhørhedoverforeksterneinput. Pre springboards:sessionhvoriværksættereudenfærdigforretningsplanefterindledendepræsentation af koncept får aktiv sparring fra panel. Målet er at gøre iværksætteren i stand til at færdiggøre forretningsplanen. Springboards: Session hvor iværksætter præsenterer udkast til forretningsplan for panel, der fungerer sområdgivereoggiverkonstruktivkritikførmødemedventurekapitalistellerlignende. Panelernebestårtypiskaf8 12personer,somrepræsentererkompetencerindenforbl.a.jura,økonomi, IPR, kommunikation, ledelse og erfaring fra pågældende branche. Panelerne skræddersys til det enkelte projekt. ÅbneFaciliteterforiværksættere Initiativet ÅbneFaciliteter stillerfaciliteterogkompetencertilrådighedforopfindereogiværksættere medkonkreteproduktidéer. Udgangspunktetforinitiativeter,atmangeiværksættereellerpotentielleiværksætteremanglermidlertil atinvestereinødvendigefaciliteter,ogatdissefaciliteteroftefindespåuddannelsesinstitutionerne. DerafholdesetmånedligtarrangementiIT innovationivejle,hvoriværksætterekanbooketidogfågratis hjælptilatudviklesitprodukt,fremstilleenprototypeellerafprøvesinide.påhvertarrangementdeltager engruppeafrådgiveremedforskelligekompetencer,derkanhjælpemedatfåidéengennemført.iværksætterenmedbringertegninger,modellerellerandenbeskrivelse. Efterfølgende kan iværksætteren efter aftale gøre brug af faciliteter på relevante uddannelsesinstitutioner. Institutionen stiller lærerkræfter eller teknisk personale vederlagsfrit til rådighed, således at iværksætterenkanfåsparringogstøtteiforbindelsemedudviklingsarbejdet.derkanogsåværehenvisningtil vidererådgivningompatent ogvaremærkeforholdsamttilvirksomhedermedhenblikpålicensaftale. 67iværksætterebrugtei2007åbnefaciliteter.HovedpartenafdeltagernekomfraTrekantområdet,men dervardeltagerefraheledanmark. Rådgivningforvækstiværksættere VæksthusSyddanmarkiOdensetilbydervejledningogsparringtilnyeogmindrevirksomhedermedstort vækstpotentiale og ambitioner om vækst. Rådgivningen fokuserer bl.a. på forretnings og strategiudvikling,kapitalfremskaffelse,internationalisering,teknologi/innovationsamtsalgogmarkedsføring.dertages udgangspunktilederenskompetencer,dalederensviljeogevnetilatskabevækstofteerafgørendefor succes.dersamarbejdesmedprivaterådgivereomattilbydedeenkeltevirksomhederdenbedstmulige rådgivning. 12/23

13 Somgrundlagforrådgivninganvendesbl.a.værktøjet Væksthjulet,derskalhjælpevirksomhedentilat fåetoverblikoverudviklingsområderneogfådetudmøntetienkonkretvæksthandleplan,somvæksthusethjælpervirksomhedenmedatfåførtudilivet.detforventes,atderi2008bliverstartetialt550rådgivningsforløb,heraf160forvirksomhederitrekantområdet. 2.2.IVÆRKSÆTTERHUSE/UDVIKLINGSPARKER DereretableretialtseksiværksætterhuseellerudviklingsparkeriTrekantområdet.Allefacilitetertilbyder enkombinationaffleksiblelejemål,adgangtilmøde ogkonferencefacilitetersamtenservicepakkeomfattende bl.a. receptionsbetjening, telefonomstilling, rengøring, intranet, vedligeholdelse, adgang til kopi/fax,osv.samtidigtilbydesrådgivningiforbindelsemedudviklingafforretningsplan.denprimæremålgruppe er iværksættere, men flere af faciliteterne huser dog også eksisterende, mindre virksomheder. Specifikkeydelserfordeenkelteiværksætterhuse/udviklingsparkererlistetnedenfor.Herudovererder etablerettosærligestudentervæksthuse. SyddanskeForskerparkerVejle(ITInnovation) IT Innovation er 3 etagers iværksætterhus for IT iværksættere placeret i Havneparken i Vejle. IT InnovationadministreresafSyddanskeforskerparkerforVejleKommune.Virksomhederneharadgangtil rådgivningfrasyddanskinnovation(senedenfor)vedrørendeforretningsplan,markeds ogfeasibilityanalyser, kapitaltilførsel mv. Virksomhederne omfatter både forretningsbaserede it iværksættere og forskningsbaseredeit iværksætterefrabl.a.syddanskuniversitet.pr.1/ husedeSyddanskeForskerparkerVejle37iværksætter virksomheder. Sehttp://www.syddanskeforskerparker.dk/index.php?id=153 HouseofInnovation HouseofInnovationeretiværksætter ogrådgivningshusikoldingetableretafbusinesskolding.målet medinitiativeteratøgebyensiværksætterpræstationeriformafhøjereetableringsrate,størreoverlevelsesrate og flere vækstiværksættere. Virksomhederne har adgang til Business Koldings generelle serviceydelserforiværksættere.herudoverharbusinesskoldingtilknyttetenvifteafrådgiveretilhouseofinnovation. Hvertorsdagafholdesgratisrådgivningforiværksættereognystartedevirksomheder,somkanfåsvarpå en række fag og forretningsspecifikke spørgsmål inden for områder som e handel, etablering, finansiering,it,jura,markedsføring,patentering,virksomhedsdrift,strategi,personaleforholdmv. Derudbydesenrækkearrangementermedeksterneforedragsholdere.HouseofInnovationerendvidere lederfor Iværksætterhøjskolen,derudbyderetkursusforløbforiværksættere(senedenfor). EndeligtilbyderHouseofInnovationsærligevækstmiljøerforvirksomhederindenforsammefagområder. FxvilbliveetableretensærligfødevareafdelingisamarbejdemedTeknologiskInstitut,somiværksættervirksomhederkanbrugetiltests,udvikling,demonstrationmv.Derboedepr.1/ virksomhederi HouseofInnovation. Sewww.houseofinnovation.dk 13/23

14 SyddanskeForskerparkeriKolding Syddanske forskerparker er etableret for at bidrage til at viden fra videninstitutioner, virksomheder og enkeltpersoneromsættesiudviklingafnye,videnbaseredevirksomheder.dertilbydesenkombinationaf attraktivelejemålsamtkommercielogfinansielbistand(gennemsyddanskinnovation).derervedatblive etableret forskerparkfaciliteter i Kolding. Hidtil har Syddanske Forskerparker tilbudt lejemål i Odense, SønderborgogVejle(ITInnovation). Sewww.syddanskeforskerparker.dk InnovationshusSyd InnovationshusSyderenudviklingsparkforvidenbaseredeiværksættereiVejen.Derertilhusettilknyttet encertificeretcoach,derkanhjælpeiværksætternemedatopstilleogrealiserederesmål.herudoverer etableret en mentorordning for huset, hvor iværksætterne kan blive knyttet sammen med en erfaren virksomhedsrådgiver, der kan sparre med iværksætteren om udviklingsspørgsmål. Innovationshuset har ogsåudvikletetsalgssparringsforløb,hvorhusetsbeboerebl.a.kanfåtilknyttetenerfarensælgerogblive trænet i salg. Endelig udbydes 2 3 gange om året et iværksætterkursus, hvor erfarne iværksættere og rådgivereunderviseriforretningsplan,markedsføring,regnskab,skat/momsogjura. Sewww.ih syd.dk VidenparkTrekantområdet Sewww.videnpark.dk MadHouseDenmark VidenparkTrekantområdeterenudviklingsparkiFredericia,dertilbydererhvervsservice,arrangementer ogsparring.derarrangeresløbendekurserforiværksættereomkringopstartafegenvirksomhed.foruden rådgivning om forretningsplanen tilbyder Videnparken let adgang til private rådgivere. Der er etableret aftalermedadvokat,revisor,assurandørogenbankrådgiver,sompåbestemtetidspunktersidderividenparkenogrådgiveromkringvirksomhedsstart.desudentilbydesspydspidsfirmaerogspin offvirksomhedermulighedforatlejeetkontorogmødefaciliteter.max.1/3afhusetlejeremåværeikke iværksættere. DereretableretettætsamarbejdemedVæksthusSyddanmarkomkringrådgivningafvidenparkensiværksættere.Pr.1/ varder70virksomhederividenparken. MadHouseDenmarkeretinnovationscenteriMiddelfartetableretijanuar2007afMiddelfartSparekasse. Det danner base for en vifte af selvstændige konsulentvirksomheder i innovationsbranchen og for iværksættervirksomheder.centretrummerenbevidstsammensatgruppeafnye/ungevirksomheder,der kansamarbejdeomatudviklesammenhængendeservicestilpassetdenenkeltekundesbehov.måleterat skabeenklyngeindenforinnovationsrådgivning,derdækkerprocesviden,researchogpraktiskprodukt ogserviceudvikling.dererihusetlagtsærligvægtpåindretning,designogarkitekturforatskabekreative rammerfornytænkningoginnovation.pr.1/ boededer19virksomhederiMadHouse. 14/23

15 IDEAHouseKoldingogIDEAHouseVejle IDEA House Kolding er et studentervæksthus i House of Innovation, hvor studerende og dimittender fra videregående uddannelser kanarbejde med udvikling af egne forretningsidéer, modtage rådgivning fra erfarneforretningsfolkogdelevidenmedandreiværksættere. Dererbl.a.tilknyttetetBusinessAdvisoryBoardbeståendeaferfarneforretningsfolk,derfungerersomet ekspertpanelforiværksætterne. Iværksætternetilbydesenrækkeforskelligeaktivitetersomkurseriiværksætteri, BusinessPlanCamps, konkurrencer,virksomhedsbesøg,iværksætterdage,foredragmv. Pr.1/ husedeIDEAHouseKolding3iværksætterprojekter. EndvidereeriSyddanskeForskerparkerVejleetableretetIDEAHouseVejle,derharsærligtfokuspåstuderende fra det gymnasiale niveau, primært Vejle Handelsskole og Vejle Tekniske Skole. Pr 1/ huserideahousevejle6iværksætterprojekter. Sewww.idea house.dk 2.3.ADGANGTILKOMPETENTKAPITAL SyddanskinnovationA/S SyddanskInnovationA/Stilbydervidenbaseredeiværksættereidensyddanskeregionrådgivning,finansieringogpartnerskabsomelementiattransformereenunikidétilenbæredygtigkommercielvirksomhed. Syddansk Innovation fokuserer på potentielle iværksættere, der udspringer fra forsknings og uddannelsesinstitutionerellerfraeksisterendevirksomheder.idéerneskalværeunikkeogkommercialiserbareog skal helst kunne patenteres eller på anden måde beskyttes. Investeringsområderne er it, bioteknologi, medicoogproduktionsteknologi. SyddanskInnovationeretgodkendtinnovationsmiljøogmodtagermidlerafstatentilatinvestereiinnovativeopstartsvirksomheder. Sewww.syddanskinnovation.dk IndustriInvestSyd IndustriInvestSyderenregionalinvesteringsfondfra2006,derinvestererieksisterendevirksomhederi forbindelsemedbl.a.generationsskifte,kapitalkrævendeudviklingsplanerogsatsningpånyeforretningsområder.virksomhedenskalhaveetstortvækstpotentiale.fondentilbyderenkombinationafejerkapital, sparringogerfarnebestyrelsesmedlemmer.derinvesteresivirksomhederidensyddanskeregionmeden omsætningpå25 200mio.kr.Fondenråderoverenkapitalpå100mio.kr.ogharseksinvestorermeden kombinationaffinansielle,industrielleogerhvervspolitiskekompetencer.midlerneerrejstafmiddelfart Sparekasse,FioniaBank,DanfossogBDSIndustrisammenmedVækstfonden.IndustriInvestSydhavdepr. 1/ porteføljevirksomheder. Sewww.industriinvestsyd.dk 15/23

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark

God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet og KL God praksis i den lokale vækst- og erhvervspolitik i Danmark Et inspirationskatalog til kommunerne i arbej- det med at udvikle og forbedre erhvervs- fremmeindsatsen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til innovativt netværk indenfor modebranchen Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 29 REGIONALFONDEN - Ansøgning om tilskud

Læs mere

Midtjyske Studentervæksthuse

Midtjyske Studentervæksthuse Midtjyske Studentervæksthuse Redegørelse vedrørende studentervæksthusenes arbejde i Region Midtjylland August 2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Virksomheds- og kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Samarbejdet med AMU-Syd betød, at vi kunne øge produktiviteten i vores produktion med 20 %. Vi er blevet klart mere konkurrencedygtige.

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus under Midtjysk Animationsvæksthus 1. november 2007-1. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-21-2-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085

Periode: 2009-2012. Kontaktperson: Projektleder Karsten Gynther, University College Sjælland, mail: kgy@ucsj.dk, tlf. 7248 1085 BILAG: Udviklingsprojekter om uddannelse 1.1 Fleksibel undervisning på modtagernes præmisser - Projekttitel: ELYK-projektet Indsatsområde: Udvikling og udbredelse af mere fleksible undervisningsformer

Læs mere

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune

Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd. en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Når socialt ansvar og økonomisk bæredygtighed går hånd i hånd en strategi for socialøkonomisk vækst i Kolding Kommune Center for Socialøkonomi, oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 1. Socialøkonomien

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen

ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen ERFARINGER OG GODE RÅD om læring og efteruddannelse i turismebranchen Aldrig har efteruddannelse været vigtigere FORORD Turisme handler om mennesker, og det er alene menneskelige ressourcer, der kan få

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder

Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Fremtidens erhvervsservice og iværksætterpolitik en guide til flere vækstvirksomheder Analysen er finansieret af Erhvervs- og Byggestyrelsen REG LAB Forsknings- og Innovationsstyrelsen Aalborg Samarbejdet

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere