Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Oversigt over seneste erhvervspolitiske initiativer i Trekantområdet"

Transkript

1 Bilag1. OversigtoversenesteerhvervspolitiskeinitiativeriTrekantområdet November2008

2 INDHOLD 1.Menneskeligeressourcer Samspilmellemuddannelsesinstitutionerogerhvervsliv Strategiskledelseogadgangtilprofessionelleledere Lederuddannelserafhøjkvalitet Iværksætteri Erhvervsservice Iværksætterhuse/udviklingsparker Adgangtilkompetentkapital Iværksætterkompetencer Iværksætterkultur Innovation Samspilmedvideninstitutioner Klyngerelationer Innovationskompetencer IKT kompetenceriregionen /23

3 1.MENNESKELIGERESSOURCER 1.1.SAMSPILMELLEMUDDANNELSESINSTITUTIONEROGERHVERVSLIV Genvejen Genvejen er et netværk af 10 voksenuddannelsesinstitutioner i Trekantområdet, der udgør én samlet indgang til områdets uddannelsesinstitutioner. Genvejen er et af de voksenvejledningsnetværk, der blev etablereti2007medstøttefraundervisningsministeriet. Genvejentilbyderbesøgafenkonsulent,derharderettekontakterogdermedrepræsentererhelepaletten af uddannelsesmuligheder. Samtidig skræddersys individuelle uddannelsesforløb til virksomheder og enkeltpersoner. Udover at være én indgang til uddannelse på de 10 uddannelsesinstitutioner, tilbyder Genvejenetserviceeftersynafmedarbejdernesdansk ogregnefærdigheder,undervisningifvudanskog matematik, hele spektret af AMU kurser, individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering), karrieresamtalersamtkonsulentbistandindenforbl.a.lean,hr udviklingogstrategiprocesser. Genvejen er organiseret som et netværk af uddannelseskonsulenter fra de 10 deltagende institutioner samt et korps på tre konsulenter, der har hele netværket som arbejdsgivere, og som kun opsøger virksomheder med mindre end 50 ansatte. De ca. 20 konsulenter mødes løbende hos hinanden for bl.a. at udveksle erfaringer, tilrettelægge kampagner og videndele om de uddannelsesmuligheder, de enkelte institutionerkantilbyde. Detrekonsulenterbesøgerca.120virksomhederpåmånedsplan.Dissebesøgblevpåbegyndtiseptember 2008,ogGenvejenhariførsteomgangprioriterethåndværk/byggeri,metalogservice/rengøringinævnte rækkefølge.måleteratnårundtomvirksomhederitrekantområdetmedmindreend50ansatteogmangekortuddannedeiløbetafetparår. Sewww.genvejen.dk DinHR partner DinHR Partner ereteu støttetprojekt,derløbiperiodenseptember2007tilapril2008.måletvardels at løfte mindre virksomhedernes kompetencer på HR området, dels at øge uddannelsesinstitutionernes evne til at rådgive virksomhederne om hele HR værdikæden; fra HR strategi, over rekruttering/tiltrækning,fastholdelseafmedarbejdere,tiludviklingafmedarbejderesamtafviklingafmedarbejdere. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Lundquist Human Resource (projektleder) og erhvervsskolerneundersyddanskerhvervsakademi. Projektethardokumenteretgoderesultatermedhensyntilatløftevirksomhederneskompetenceniveau påhr området.ialt22virksomhederdeltogiprojektet(230virksomhederblevkontaktet). ResultaterneafprojekteterbeskrevetpåSocialfondenshjemmeside projektnr.365 3/23

4 TrekantområdetsVidencenterforKompetenceudvikling TRINtogi2006initiativtil TrekantområdetsVidencenterforKompetenceudvikling KOMUD.DK.Initiativet samlede 10 af Trekantområdets uddannelsesinstitutioner i et projektorienteret, tværfagligt arbejde, derskulleudviklenyvidenognyekompetencertilbådestuderende,undervisereogvirksomheder. Derergennemførtfølgendedelprojekter: Kompetenceaflæsning:Udviklingafantropologiskemetodertilataflæseogkortlæggemedarbejderneskompetencebehov. SolutionCamp:48timerscampmedtværfagligidéudviklingindenfordigitalemedierogstrategisk kompetenceudvikling. Virksomhederne formulerede opgaver med udgangspunkt i aktuelle udfordringer,ogtværfagligegrupperafstuderendeløsteopgaverne. Yderligereoplysningeromaktiviteternefindespåwww.komud.nu. VidencentretsaktivitetererstoppetiforbindelsemedopløsningenafSyddanskErhvervsakademi. Partnerskabomkompetenceudvikling EventsofEntrepreneurship:EtefteruddannelsesforløbforlærereiTrekantområdetomiværksætteri,innovationogforetagsomhed. AMU SydiKoldinghariperioden indgåetietomfattendeEU støttetprojektundertitlen PartnerskabomKompetenceudvikling sammenmedtreandrestoreamu udbydereogcobis.måletvarat udviklenyemåderattilrettelæggeefteruddannelsepåiettætsamarbejdemeddedeltagendevirksomheder.25virksomhederindgikiprojektet.fokusvarpåatudviklenyekoncepterforefteruddannelseinden for overskriften den gode leverance, der indebærer et samarbejde med virksomhederne både før (hvorunderviserneerienformfor virksomhedspraktik foratlærevirksomhedenatkende),under(hvor undervisningen tager udgangspunkt i konkrete cases og problemstillinger hos de deltagende virksomheder)ogefteruddannelsen(evaluering/opfølgning). Deltagelsepåkarrieremesser ErhvervskontorerneiTrekantområdetsamtTrekantområdetDanmarkharidesenesteparårdeltagetpå karrieremesserpådevideregåendeuddannelsesinstitutioneriaalborg,aarhus,odenseogkøbenhavnfor atmarkedsføreledigejobitrekantområdet. 1.2.STRATEGISKLEDELSEOGADGANGTILPROFESSIONELLELEDERE STRATEGISKLEDELSE VVI netværkvedvæksthussyddanmark VVI netværket under Væksthus Syddanmark er et forløb, som skal styrke den strategiske udvikling i en rækkeungevirksomhedermedvækstambitioner.måleteratsamleenstærkgruppeafca.20 30virksom 4/23

5 heder,somhardettilfælles,atdestårmidtietkraftigtvækstforløb,derstillerstorekravtildenstrategiske ledelse af virksomheden og som kræver indsigt i forhold omkring fx risikostyring, likviditetsstyring, håndteringafimmateriellerettighederosv. IVVIdeltagervirksomhedenienrækkeworkshops/seminareromtemaer,somdererfællesinteressefori gruppen. Virksomhederne møder frem, når der er emner på dagsordenen de finder relevante. Gennem netværketfårvirksomhedernemulighedforattrækkepåenbredvifteafkompetenterådgivere,erfarne bestyrelsesmedlemmer, ventureinvestorer mv. som Væksthus Syddanmark er ansvarlige for at knytte til forløbet. KonceptetforVVI netværketerudvikletogtestetafdanskiværksætterforening,menhenvendersigbredt tilvirksomheder,derharpasseretopstarts ogetableringsfasenognuståroverforetegentligtvækstforløb.detførstemødeivvi netvæketforventesafholdtijanuar2009. Sewww.startvaekst.dk/VVInetvaerk_syddanmark GrowthBooster GrowthBooster eretudviklingsforløbmålrettetvirksomhedermedstortvækstpotentialeogudbydesaf VæksthusSyddanmark.IdeenmedGrowthBoostereratsamleengruppeafpotentiellevækstvirksomhederietskræddersyetforløbmedintensivrådgivningogsparringomkringvirksomhedensstrategiskeudvikling. Forløbetbeståraf6 10workshopspr.årafca.enhalvdagsvarighed,hvorvirksomhedernepåskiftfremlæggerproblemstillingerfraderesegenvirksomhed,somdeønskerdrøftet.Denkonkreterådgivningog sparringkommerihøjgradfradeøvrigevirksomhedsledereiprogrammetogdelsfraeksternerådgivere som Væksthus Syddanmark knytter til forløbet. GrowthBooster forløbet skal resultere i en konkret og gennemarbejdet udviklingsstrategi eller internationaliseringsplan for hver enkelt af de deltagende virksomheder. Målet var oprindeligt at samle ca. 20 vækstorienterede iværksættervirksomheder til det første Growth Boosterforløb.Denindledenderekrutteringviste,atdetvarvanskeligtatfindeettilstrækkeligtantalvirksomheder,somopfyldtekriterierne(bl.a.atdemaksimaltmåtteværefemårgamle)ogsomønskedeat afsættedenødvendigeressourcertilatindgåigrowthboosterforløbet. Detforventesderfor,atGrowthBoosteriførsteomganggennemføressometmindrepilotfoløbmedfærre virksomhederendoprindeligtplanlagt.førstepilotforløbventesigangsatprimo2009. Se:www.startvaekst.dk/growthbooster TæskeholdogledelsessparringvedVejleErhvervsudvikling VejleErhvervsudviklingtilbydervirksomheder,derståroverforatskulleudvikleellerreviderevirksomhedens strategi at få besøg af et såkaldt Tæskehold. Holdet er sammensat specifikt til den enkelte virksomhedogbeståraf2 3personerfraVejleErhvervsudviklingogsamarbejdspartnere,somharfagligindsigtidetemaersomvirksomhedenønskerattagefatpå.Tæskeholdetkanhjælpemedtilatgivevirksomhedens ledelse nye perspektiver på virksomhedens strategiske udvikling og kan endvidere henvise virksomheden til relevante rådgivere, der kan gå yderligere i dybden med udvalgte emner. Tilbuddet om et 5/23

6 besøgaftæskeholdetergratisforvirksomheden.dererhvertårca.xxvirksomheder,derbenyttersigaf mulighedenforatfåbesøgafet tæskehold. Se:www.veu.dk Konferencer,seminarermedfokuspåstrategiskledelse Både de enkelte erhvervskontorer arrangerer løbende åbne seminarer om emner relateret til strategik ledelse.derudoverarrangerertrekantområdetdanmarkiregiafinnozonehvertårenrækkestørrekonferencer,derogsåermedtilatsættefokuspåtemaerogudviklingstendenserafbetydningforvirksomhedernesstrategiskeudvikling. Sewww.innozone.dk Ledernetværkvedlokaleerhvervskontorer FxerderunderMiddelfartErhvervsrådetableretledernetværk,dermødesca.hverandenmånedtypisk omkringetoplægometemneaffællesinteresse.ivejenerderetableretledernetværkindenforudvalgte temaområdersombl.a.hr,leadership,densundearbejdsplads,leanm.v.vejleerhvervsudviklingstøtter ogsåaktivtenrækkenetværk,hvorlederefraregionensvirksomhedermødes,udvekslererfaringer,giver sparringognyttersocialebånd,blandtandetiregiaffødevareklubben,itforum.m.fl. BådeVejen,VejleogMiddelfarterhvervsråddriverledernetværk,hvorerfarneognyelederefraregionens virksomhederkanmødes,udveksleerfaringerogudviklestærkereindbyrdessocialerelationer.netværkene fungerer dels som et forum for erfaringsudveksling og videndeling om ledelsesarbejdet. Samtidig er netværksaktiviteterogsåetelementiatgøredetlettereforledereogpotentielleledereatknyttedesocialebånd,dergørdetattraktivatbliveboendeitrekantområdet. BådeiVejen,VejleogMiddelfarterdetmuligtatfåstøtteogrådgivningtilatetablereogdrivenyenetværk,hvismansomvirksomhedslederharengodidéogkansamletilstrækkeliginteresse. Se:www.udviklingscentret.dk,www.middelfart erhverv.dk,www.veu.dk ADGANGTILPROFESSIONELLELEDERE HomeTown HomeTown projektethandleromatetablereenrækkebebyggelseriudvalgtebyeritrekantområdet,der erspecieltdesignettilatimødekommedekravtilboligen,somudenlandskeledere,specialisterognøglemedarbejderehar. Denyeboligområdervilrummealtdetsomernødvendigtforatudenlandskemedarbejderekanleveen trygognemtilværelse:grønneområder,godeindkøbsmuligheder,underholdningstilbudogsportsfaciliteter.denførstehometownsatellitvilblivelokaliseretinyhøjenvedvejleogforventesatståklari2010. Se:www.hometown.dk/ 6/23

7 TheCosmo InternationalSchoolofSouthernDenmark Business Kolding og Kolding Realskole har i fællesskab taget initiativ til etablering af den internationale skole TheCosmo.TheCosmoerdelsettilbudtilvirksomheder,somharbehovforundervisningafbørn afudenlandskemedarbejdereheridanmark,delsettilbudtildanskebørn,hvisforældrevilgivedemen internationaluddannelse. TheCosmoslogdøreneop1.september2008forsåveldanskesomudenlandskeelever. Se:www.thecosmo.dk TaskForceudenlandskarbejdskraft IVejenkommuneerderetableretenTaskForce,derkanhjælpevirksomhedermedrådgivningomkring skatteregler,arbejdstilladelsemv.iforbindelsemedansættelseafudenlandskemedarbejdere. TaskForcenbestårafpersonermedindgåendekendskabtildebarriererogudfordringersomerforbundet medudenlandskrekruttering. Se:www.udviklingscentret.dk 1.3.LEDERUDDANNELSERAFHØJKVALITET Lederuddannelservedområdetserhvervsskoler TheCosmoerenprivatskoleforbørnialderen3 16år.Derudbydestoundervisningsforløb PrimaryYears Programme(PYP)ogMiddleYearsProgramme(MYP).BeggeforløberbaseretpåInternationalBaccalaureate(IB),dereretinternationaltsystemmedcirka2500skoleri126lande.Undervisningssprogeterengelsk,ogindenforIBsskolerkanelevernefritskifteskoleogland,ogdervedundgåafbrækiundervisningsforløbet. IBCKoldingharidesenereårsatsetkraftigtpåatudvikleensammenhængendevifteaflederuddannelsestilbud, der spænder fra talentudvikling af potentielle lederemner over grundlæggende lederkurser, akademi ogdiplomuddannelseriledelseogheltoptillederuddannelserpåmasterniveau,hvoribcudbyder enexecutivembaisamarbejdemedetengelskuniversitet. Derudover udbyder IBC også særligt tilrettelagte kursusforløb for virksomheder, der blot ønsker et kort introducerendekursustiletspecifiktemnepåledelsesområdet.ibckurseromsætterårligtforca.40mio. kr.,hvorafomkring70procentkommerfraledelsesområdet.kunderneerividtomfangvirksomhederfra helelandet.detskønnes,atomkring20procentafdensamledeomsætningkommerfravirksomhederi Trekantområdet. Derudover udbyder både HansenBerg i Kolding, Vejen Handelsskole og Vejle Handelsskole egentlige lederuddannelsersamtkorterelederkurser. KursuscentretvedVejleHandelsskoleharetableretenHR Gruppe,derstårforatudbydebådeakademiuddannelseiledelseogmereskræddersyedeledelseskurser.VejenHandelsskoleharnetopindgåetaftale meddeøvrigeinstitutionerierhvervsakademivestomatgennemføreenkelteafmodulerneiakademiud 7/23

8 dannelseniledelsepåvejenhandelsskole.hansenbergudbyderbådekorteregrundlæggendelederudviklingskursersamtakademi ogdiplomuddannelseniledelse. Semerepådeenkelteinstitutionershjemmeside. LedelsesakademietUCLillebælt UCLillebæltharsammenmedTietgenSkoleniOdensetagetinitiativtiletableringafLedelsesakademiet. Deterenfællessatsningpåatudvikleefter ogvidereuddannelseindenforledelserettetmodbådeprivateogoffentligevirksomheder.ledelsesakademiethareksisteretihalvandetårogudbyder bådekortere kurseriledelseunderamuoglængerevarendekompetencegivendelederuddannelsepådiplomniveau. Ledelsesakademieteretforsøgpåatnedbrydedensegmentering,dereksisterermellemdetoffentligeog privatearbejdsmarkedoggivevirksomhederneiområdetennemogdirekteadgangtilkompetenceudvikling. Ledelsesakademiethavdei2007ensamletomsætningpåca.2,5mio.kr.Detforventesatomsætningeni 2008bliveristørrelsesordenen11mio.kr.Ca.25procentafdeltagernekommerfradenprivatesektor. Se:www.ucl.dk LederuddannelservedSDUefteruddannelse SyddanskUniversiteten2 årigexecutivemba,derrettersigmoddenmegeterfarneleder,somønskerat få en krævende, forskningsbaseret efteruddannelse i ledelse. Uddannelsen udbydes i samarbejde med ÅrhusSchoolofBusinessogintroducererdeltagernetildenyestestrømningerindenforledelsesteori. ExecutiveMBAerendeltidsuddannelse,sådetermuligtatkombinerejoboguddannelse.Uddannelsen består af 4 semestre af hvert et halvt års varighed. De første 3 semestre indeholder et teorimodul, 3 4 workshopsogafsluttesmedetprojektiegenvirksomhed.det4.semestererhelligetmasterafhandlingen. UC Lillebælt samarbejder både med erhvervsskolesiden, men også med private udbydere fx Ankerhus. Målgruppen for lederuddannelserne er mellemledere og funktionschefer i større virksomheder og ledelsenidemindrevirksomheder. ExecutiveMBAProgrammetsætterdesudenfokuspådenpersonligeudviklinggennemetlederudviklingsprogram,derertilrettelagtsometgennemgåendeforløbidetoår,uddannelsenvarer.Programmetmed en teoretisk velfunderet tilgang til ledelse med særlig vægt på forandringsledelse. Gennem refleksion, læringogsparringmeddeandredeltagerestyrkesevnentilatkunneoverskueforandringsprocesserpået strategiskogoperativtniveau. Se:www.sdu.dk ExecutiveManagementProgram,BusinessKoldingisamarbejdemedINSEAD Business Kolding har været initiativtager til etableringen af et topleder program i samarbejde med den internationaltførendebusinessschoolinsead.målgruppenertoplederefrastørredanskevirksomheder derønskeretintensivtbrush upiforholdtilarbejdetmedstrategiskledelse.kursetermodulopbyggetog deenkeltemodulergennemføresdelsikoldingogdelsvedinseadifontainebleaulidtudenforparis. 8/23

9 UnderviserneerførendeprofessorerfraINSEADogfradanskeuniversiteter.Indtilnuhartoholdmedhver ca.45deltageregennemførtforløbet.herafkommerca.1/3afdeltagernefravirksomhederitrekantområdet. Business Kolding har indgået et strategisk samarbejde med Børsen Executive Club om at markedsføre uddannelsenoverfortopledelsenidestørredanskevirksomheder.denprofessionellemarkedsføringvurderessomenheltafgørendefaktorforatuddannelsenerblevetensucces. Se:www.businesskolding.dk Academy TRIN var sammen med en række førende danske virksomheder som Novo, B&O, Lego, DONG, Gumlink m.fl.i2005dedrivendekræfterietableringenaf180 o Academyderhartilformålatskabeeninternationaltorienteretuddannelseikonceptudviklingogradikalinnovation. 180 o Academyudbyderidageninternationaltorienteretuddannelseiinnovationsledelse,derisærhar fokuspå,nyemetodertilatafdækkekundebehovogtilatigangsætteogledekomplekseogmereradikale innovationsprojekter.målgruppenforkurseterinnovationsansvarligeistørredanskevirksomheder. Kurset er modulopbygget og undervisningen foregår dels i udlandet og dels i hhv. Middelfart og København.Underviserneerførendeprofessorerfraudenlandskebusinessschoolsogdanskeuniversiteter.Alle undervisereharstorindsigtiinnovationsprocesser,forretningsudviklingognyemetodertilsystematiskat afdækkekundernesfremtidigeønskerogbehov. Detførsteholdmed20 25deltagereafsluttendeetførsteforløbinovember2008.Detforventesatetnyt holdvilstartepåuddannelsenijanuar o Academyeriøjeblikketpåudkigefterenstærksamarbejdspartneridetetablerededanskeuddannelsessystem,somkanvidereføreConceptMaker uddannelsenfra1.januar2009. Se:www.180academy.com 9/23

10 2.IVÆRKSÆTTERI 2.1.ERHVERVSSERVICE GENERELIVÆRKSÆTTERRÅDGIVNING Basisrådgivningtiliværksættere Alle seks erhvervskontorer i Trekantområdet tilbyder basisrådgivning til personer, der starter egen virksomhed.rådgivningenomfatter: Sparringomforretningsgrundlag,forretningsplansamtomdepersonligekompetencerogkravtilpersonligtengagement,dererforbundetmedatstarteegenvirksomhed. Introduktiontilenrækkegrundlæggendeforholdomstartafegenvirksomhed,herundermoms,etableringsformer,revision,salg,markedsføringmv. Vejle Kommune har udviklet et koncept, hvor den individuelle rådgivning er erstattet af et faseopdelt forløb,hvorførstefaseermånedligeinformationsmøderforpersoner,derovervejeratstarteegenvirksomhedivejlekommune.mødernebliverpåskiftafholdtivejle,giveogegtved.derdeltog400personer itiinformationsmøderi2007.cahalvdelenkomfravejlekommune,mens25%komfraandrekommuner itrekantområdet. Fase 2 3 er organiseret som et egentligt uddannelsesforløb på AMU vilkår og omtales neden for under iværksætterkompetencer. På flere erhvervsråds hjemmesider er adgang til skabeloner til udarbejdelse af forretningsplaner samt checklisteroverforhold,somiværksætterenskaltagestillingtil. Mentorordninger Mentorordninger giver iværksættere adgang til erfarne forretningsfolk og entreprenører, der kan yde kvalificeretcoachingomstrategi,markedsføring,internationaliseringmv.samtidigkanmentorerfacilitere kontaktertilkunder,samarbejdspartnereoginvestorer. MiddelfartErhvervsråd,BusinessKoldingogVejenErhvervsrådudbydermentorordninger.Alleerhvervsråd haretableretetmentornetværk(ca.40erfarneerhvervsledereihverkommune)ogmatcheriværksætter ogmentorudfraenindledendesamtalemedvirksomheden. Iværksætternetværk Iværksætternetværk er fora hvor iværksættere og mindre virksomheder kan mødes til uformel sparring med hinanden om konkrete udfordringer og om idé og erfaringsudveksling. De lokale erhvervskontorer kanværeinitiativtageretilnetværkogpådenmådematcheiværksætteremedfællesudfordringer.typi 10/23

11 sketemaerersalg/markedsføring,kommunikation,stresshåndteringogudvekslingaferfaringeromkring startafegenvirksomhed. Middelfart Erhvervsråd og Business Kolding tilbyder iværksættere adgang til iværksætternetværk. Erhvervsrådenesrolleeratsammensættenetværkogtageinitiativtildetførstemøde. MiddelfartErhvervsrådharetablerettobranchespecifikkenetværk,hvorErhvervsrådetertovholdereog fastesparringspartnerepåmøderne: et konsulentnetværk medseksårligemøderbaseretpågensidigerfaringsudvekslingogeksterneoplægsholdere,sombidragermedtemabaseredeemner(salg,forretningsudviklingm.v.). et Håndværkernet medfireårligemøderomkringsammeskabelonsomovenstående. BusinessKoldingerendvidereinitiativtageretilnetværket VidenogKompetence netværkforiværksættere, der er etableret i foråret Netværket er for alle iværksættere i Trekantområdet. I netværket afholdes et månedligt arrangement, der kombinerer oplæg fra eksterne foredragsholdere og intern networkingmellemdedeltagendeiværksættere.tankeneratbrugenetværketsomafsætforfællesprojektaktiviteterogvidendelingmellemiværksættere,derståroverforensartedeudfordringer. Professionalisering Professionalisering er en samlebetegnelse for erhvervsserviceydelser, der handler om at udvikle nye/mindre virksomheder strategisk og at identificere potentialer for udvikling og/eller effektivisering. Typiske ydelser er sparring om strategiudvikling, etablering af professionelle bestyrelser, brug af it, eksport/internationalisering,hr rådgivningogkompetenceudvikling. VejleErhvervsudviklingudbyderenvifteafydelserunderoverskrifterne Ledelse, Innovationstjek, Afsætning/eksport, Økonomi og Globalisering. På hvert område tilbydes sparring af erhvervsrådets konsulenter,dersamtidigharmulighedforathenvisetilfxprivatekonsulenter,nårudviklingsmulighederneerdiagnosticeret. MiddelfartErhvervsrådudbyderenrækkesalgskurser,somerskræddersyettilmindrevirksomheder,hvor deltagernebådefårindividuelsalgscoaching,profilanalyserogpraktiskeredskaber. Middelfart Erhvervsråd udbyder endvidere forskellige ledernetværk, som hver mødes fast seks gange årligt.herblandesmindreogstørrevirksomhederogindgårietlukketsparringsforløb.fokuservidensdeling,forretningsudviklingogeksterneoplægsholderemedspecialistviden(hr,branding,strategim.v.) Rådgivningtilvækstiværksættereoginnovativeiværksættere Udover de generelle servicetilbud til alle iværksættere eksisterer der et par særlige rådgivningstilbud til innovativeiværksættere.detvilsigeiværksættere,derbasererderesforretningpåetproduktellerkoncept,sommarkedetikkeharsetfør. ConnectDenmarkSyddanmark Connect Denmark er en landsdækkende privat, non profit organisation, som tilbyder videnbaserede iværksættere med et globalt vækstpotentiale adgang til rådgivning fra et bredt netværk bestående af professionellerådgivere,industrivirksomheder,investorer,videninstitutionerogoffentligemyndigheder. 11/23

12 Dereretableretfemregionalekontorer.ISyddanmarkerdetregionalekontorplaceretiVæksthusSyddanmarkiOdense.Iværksætteremedvækstpotentialetilbydestreydelser: Indledendesparring:MødemellemiværksætterogConnectDenmarkmedarbejderomprodukt,modenhed,strategi,fremtidsplanerogbehovfortilførselafkompetence.Foratkommeibetragtningtilspringboards(senedenfor)skaliværksætterenhaveetinnovativtproduktellerkoncept,somerskalerbart,og somkanbeskyttes.mødetskalogsåkortlægge,omiværksætterenharderettepersonligekompetencer, dvs.dynamik,viljeoglydhørhedoverforeksterneinput. Pre springboards:sessionhvoriværksættereudenfærdigforretningsplanefterindledendepræsentation af koncept får aktiv sparring fra panel. Målet er at gøre iværksætteren i stand til at færdiggøre forretningsplanen. Springboards: Session hvor iværksætter præsenterer udkast til forretningsplan for panel, der fungerer sområdgivereoggiverkonstruktivkritikførmødemedventurekapitalistellerlignende. Panelernebestårtypiskaf8 12personer,somrepræsentererkompetencerindenforbl.a.jura,økonomi, IPR, kommunikation, ledelse og erfaring fra pågældende branche. Panelerne skræddersys til det enkelte projekt. ÅbneFaciliteterforiværksættere Initiativet ÅbneFaciliteter stillerfaciliteterogkompetencertilrådighedforopfindereogiværksættere medkonkreteproduktidéer. Udgangspunktetforinitiativeter,atmangeiværksættereellerpotentielleiværksætteremanglermidlertil atinvestereinødvendigefaciliteter,ogatdissefaciliteteroftefindespåuddannelsesinstitutionerne. DerafholdesetmånedligtarrangementiIT innovationivejle,hvoriværksætterekanbooketidogfågratis hjælptilatudviklesitprodukt,fremstilleenprototypeellerafprøvesinide.påhvertarrangementdeltager engruppeafrådgiveremedforskelligekompetencer,derkanhjælpemedatfåidéengennemført.iværksætterenmedbringertegninger,modellerellerandenbeskrivelse. Efterfølgende kan iværksætteren efter aftale gøre brug af faciliteter på relevante uddannelsesinstitutioner. Institutionen stiller lærerkræfter eller teknisk personale vederlagsfrit til rådighed, således at iværksætterenkanfåsparringogstøtteiforbindelsemedudviklingsarbejdet.derkanogsåværehenvisningtil vidererådgivningompatent ogvaremærkeforholdsamttilvirksomhedermedhenblikpålicensaftale. 67iværksætterebrugtei2007åbnefaciliteter.HovedpartenafdeltagernekomfraTrekantområdet,men dervardeltagerefraheledanmark. Rådgivningforvækstiværksættere VæksthusSyddanmarkiOdensetilbydervejledningogsparringtilnyeogmindrevirksomhedermedstort vækstpotentiale og ambitioner om vækst. Rådgivningen fokuserer bl.a. på forretnings og strategiudvikling,kapitalfremskaffelse,internationalisering,teknologi/innovationsamtsalgogmarkedsføring.dertages udgangspunktilederenskompetencer,dalederensviljeogevnetilatskabevækstofteerafgørendefor succes.dersamarbejdesmedprivaterådgivereomattilbydedeenkeltevirksomhederdenbedstmulige rådgivning. 12/23

13 Somgrundlagforrådgivninganvendesbl.a.værktøjet Væksthjulet,derskalhjælpevirksomhedentilat fåetoverblikoverudviklingsområderneogfådetudmøntetienkonkretvæksthandleplan,somvæksthusethjælpervirksomhedenmedatfåførtudilivet.detforventes,atderi2008bliverstartetialt550rådgivningsforløb,heraf160forvirksomhederitrekantområdet. 2.2.IVÆRKSÆTTERHUSE/UDVIKLINGSPARKER DereretableretialtseksiværksætterhuseellerudviklingsparkeriTrekantområdet.Allefacilitetertilbyder enkombinationaffleksiblelejemål,adgangtilmøde ogkonferencefacilitetersamtenservicepakkeomfattende bl.a. receptionsbetjening, telefonomstilling, rengøring, intranet, vedligeholdelse, adgang til kopi/fax,osv.samtidigtilbydesrådgivningiforbindelsemedudviklingafforretningsplan.denprimæremålgruppe er iværksættere, men flere af faciliteterne huser dog også eksisterende, mindre virksomheder. Specifikkeydelserfordeenkelteiværksætterhuse/udviklingsparkererlistetnedenfor.Herudovererder etablerettosærligestudentervæksthuse. SyddanskeForskerparkerVejle(ITInnovation) IT Innovation er 3 etagers iværksætterhus for IT iværksættere placeret i Havneparken i Vejle. IT InnovationadministreresafSyddanskeforskerparkerforVejleKommune.Virksomhederneharadgangtil rådgivningfrasyddanskinnovation(senedenfor)vedrørendeforretningsplan,markeds ogfeasibilityanalyser, kapitaltilførsel mv. Virksomhederne omfatter både forretningsbaserede it iværksættere og forskningsbaseredeit iværksætterefrabl.a.syddanskuniversitet.pr.1/ husedeSyddanskeForskerparkerVejle37iværksætter virksomheder. Sehttp://www.syddanskeforskerparker.dk/index.php?id=153 HouseofInnovation HouseofInnovationeretiværksætter ogrådgivningshusikoldingetableretafbusinesskolding.målet medinitiativeteratøgebyensiværksætterpræstationeriformafhøjereetableringsrate,størreoverlevelsesrate og flere vækstiværksættere. Virksomhederne har adgang til Business Koldings generelle serviceydelserforiværksættere.herudoverharbusinesskoldingtilknyttetenvifteafrådgiveretilhouseofinnovation. Hvertorsdagafholdesgratisrådgivningforiværksættereognystartedevirksomheder,somkanfåsvarpå en række fag og forretningsspecifikke spørgsmål inden for områder som e handel, etablering, finansiering,it,jura,markedsføring,patentering,virksomhedsdrift,strategi,personaleforholdmv. Derudbydesenrækkearrangementermedeksterneforedragsholdere.HouseofInnovationerendvidere lederfor Iværksætterhøjskolen,derudbyderetkursusforløbforiværksættere(senedenfor). EndeligtilbyderHouseofInnovationsærligevækstmiljøerforvirksomhederindenforsammefagområder. FxvilbliveetableretensærligfødevareafdelingisamarbejdemedTeknologiskInstitut,somiværksættervirksomhederkanbrugetiltests,udvikling,demonstrationmv.Derboedepr.1/ virksomhederi HouseofInnovation. Sewww.houseofinnovation.dk 13/23

14 SyddanskeForskerparkeriKolding Syddanske forskerparker er etableret for at bidrage til at viden fra videninstitutioner, virksomheder og enkeltpersoneromsættesiudviklingafnye,videnbaseredevirksomheder.dertilbydesenkombinationaf attraktivelejemålsamtkommercielogfinansielbistand(gennemsyddanskinnovation).derervedatblive etableret forskerparkfaciliteter i Kolding. Hidtil har Syddanske Forskerparker tilbudt lejemål i Odense, SønderborgogVejle(ITInnovation). Sewww.syddanskeforskerparker.dk InnovationshusSyd InnovationshusSyderenudviklingsparkforvidenbaseredeiværksættereiVejen.Derertilhusettilknyttet encertificeretcoach,derkanhjælpeiværksætternemedatopstilleogrealiserederesmål.herudoverer etableret en mentorordning for huset, hvor iværksætterne kan blive knyttet sammen med en erfaren virksomhedsrådgiver, der kan sparre med iværksætteren om udviklingsspørgsmål. Innovationshuset har ogsåudvikletetsalgssparringsforløb,hvorhusetsbeboerebl.a.kanfåtilknyttetenerfarensælgerogblive trænet i salg. Endelig udbydes 2 3 gange om året et iværksætterkursus, hvor erfarne iværksættere og rådgivereunderviseriforretningsplan,markedsføring,regnskab,skat/momsogjura. Sewww.ih syd.dk VidenparkTrekantområdet Sewww.videnpark.dk MadHouseDenmark VidenparkTrekantområdeterenudviklingsparkiFredericia,dertilbydererhvervsservice,arrangementer ogsparring.derarrangeresløbendekurserforiværksættereomkringopstartafegenvirksomhed.foruden rådgivning om forretningsplanen tilbyder Videnparken let adgang til private rådgivere. Der er etableret aftalermedadvokat,revisor,assurandørogenbankrådgiver,sompåbestemtetidspunktersidderividenparkenogrådgiveromkringvirksomhedsstart.desudentilbydesspydspidsfirmaerogspin offvirksomhedermulighedforatlejeetkontorogmødefaciliteter.max.1/3afhusetlejeremåværeikke iværksættere. DereretableretettætsamarbejdemedVæksthusSyddanmarkomkringrådgivningafvidenparkensiværksættere.Pr.1/ varder70virksomhederividenparken. MadHouseDenmarkeretinnovationscenteriMiddelfartetableretijanuar2007afMiddelfartSparekasse. Det danner base for en vifte af selvstændige konsulentvirksomheder i innovationsbranchen og for iværksættervirksomheder.centretrummerenbevidstsammensatgruppeafnye/ungevirksomheder,der kansamarbejdeomatudviklesammenhængendeservicestilpassetdenenkeltekundesbehov.måleterat skabeenklyngeindenforinnovationsrådgivning,derdækkerprocesviden,researchogpraktiskprodukt ogserviceudvikling.dererihusetlagtsærligvægtpåindretning,designogarkitekturforatskabekreative rammerfornytænkningoginnovation.pr.1/ boededer19virksomhederiMadHouse. 14/23

15 IDEAHouseKoldingogIDEAHouseVejle IDEA House Kolding er et studentervæksthus i House of Innovation, hvor studerende og dimittender fra videregående uddannelser kanarbejde med udvikling af egne forretningsidéer, modtage rådgivning fra erfarneforretningsfolkogdelevidenmedandreiværksættere. Dererbl.a.tilknyttetetBusinessAdvisoryBoardbeståendeaferfarneforretningsfolk,derfungerersomet ekspertpanelforiværksætterne. Iværksætternetilbydesenrækkeforskelligeaktivitetersomkurseriiværksætteri, BusinessPlanCamps, konkurrencer,virksomhedsbesøg,iværksætterdage,foredragmv. Pr.1/ husedeIDEAHouseKolding3iværksætterprojekter. EndvidereeriSyddanskeForskerparkerVejleetableretetIDEAHouseVejle,derharsærligtfokuspåstuderende fra det gymnasiale niveau, primært Vejle Handelsskole og Vejle Tekniske Skole. Pr 1/ huserideahousevejle6iværksætterprojekter. Sewww.idea house.dk 2.3.ADGANGTILKOMPETENTKAPITAL SyddanskinnovationA/S SyddanskInnovationA/Stilbydervidenbaseredeiværksættereidensyddanskeregionrådgivning,finansieringogpartnerskabsomelementiattransformereenunikidétilenbæredygtigkommercielvirksomhed. Syddansk Innovation fokuserer på potentielle iværksættere, der udspringer fra forsknings og uddannelsesinstitutionerellerfraeksisterendevirksomheder.idéerneskalværeunikkeogkommercialiserbareog skal helst kunne patenteres eller på anden måde beskyttes. Investeringsområderne er it, bioteknologi, medicoogproduktionsteknologi. SyddanskInnovationeretgodkendtinnovationsmiljøogmodtagermidlerafstatentilatinvestereiinnovativeopstartsvirksomheder. Sewww.syddanskinnovation.dk IndustriInvestSyd IndustriInvestSyderenregionalinvesteringsfondfra2006,derinvestererieksisterendevirksomhederi forbindelsemedbl.a.generationsskifte,kapitalkrævendeudviklingsplanerogsatsningpånyeforretningsområder.virksomhedenskalhaveetstortvækstpotentiale.fondentilbyderenkombinationafejerkapital, sparringogerfarnebestyrelsesmedlemmer.derinvesteresivirksomhederidensyddanskeregionmeden omsætningpå25 200mio.kr.Fondenråderoverenkapitalpå100mio.kr.ogharseksinvestorermeden kombinationaffinansielle,industrielleogerhvervspolitiskekompetencer.midlerneerrejstafmiddelfart Sparekasse,FioniaBank,DanfossogBDSIndustrisammenmedVækstfonden.IndustriInvestSydhavdepr. 1/ porteføljevirksomheder. Sewww.industriinvestsyd.dk 15/23

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle

Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Vil Kanselv? selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart Vejle Sådan kommer Skal - skal ikke? Det skal være trygt at være iværksætter. Derfor har syv erhvervskontorer forenet kræfterne

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2013. selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart VEJEN Vejle

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2013. selv! Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart VEJEN Vejle Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2013 til DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Billund Fredericia Hedensted Horsens Kolding Middelfart VEJEN Vejle Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Samarbejde Aktivitet Mål Indhold Økonomi. Deltagere: Afklare iværksætterne om virksomhedsopstart eller ej. Understøtte virksomheds-opstart

Samarbejde Aktivitet Mål Indhold Økonomi. Deltagere: Afklare iværksætterne om virksomhedsopstart eller ej. Understøtte virksomheds-opstart Udkast: Handlingsplan 2012 for Erhvervssamarbejdet Køge-Ringsted I henhold til samarbejdsaftalen mellem Ringsted og Køge Kommuner om erhvervssamarbejde skal de to kommuner årligt aftale en handlingsplan

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2006

AKTIVITETSOVERSIGT 2006 AKTIVITETSOVERSIGT 2006 - oversigt over aktiviteter som har modtaget støtte fra de syddanske amter i 2006 Aktiviteter som forankres i andet regi er ikke medtaget. Mindre aktiviteter og projekter uden regionalt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere

Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere Handlingsplan for Kvindelige Iværksættere November 2009 FORORD Vi skal alle være med til at sikre fremtidens vækst og velstand i Danmark. Alle har et ansvar og en rolle at spille, for at vi fortsat kan

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan Ansøgningsskema til: Etablering af et virtuelt studentervæksthus 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Erhvervsakademiet MINERVA Minervavej 63 8900 Randers Kontaktperson: Udviklingskonsulent

Læs mere

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede

Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Projekttitel Projektansvarlig Øvrige partnere startnu / vækst NU Enheden for Erhvervs- og Turismeudvikling, Holstebro Kommune Kontaktperson: Mikael Oddershede Samarbejdspartnere: Nupark, STARTVÆKST Holstebro,

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I

Vil. Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015. selv! TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I Vil selv! Kanselv? IVÆRKSÆTTER 2015 TIL DIG DER ØNSKER AT STARTE EGEN VIRKSOMHED I BILLUND FREDERICIA HEDENSTED HORSENS KOLDING MIDDELFART VEJEN VEJLE Sådan kommer du igang Det skal være trygt at være

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet

MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet MEAMIDT INNOVATIONSNETVÆRK 17. JUNI 2015 Intro til Danmarks klynger og Innovationsnetværk Pitch runde 1 tre Innovationsnetværk på podiet Pitch runde 2 tre Innovationsnetværk på podiet Virksomhedscase Frokost

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012

Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Handle- og aktivitetsplan for Erhverv.net 2012 Tabellen nedenfor viser, at de kommuner, der er medlemmer af Erhverv.net, havde en lavere iværksætterrate og færre iværksættere pr. indbygger end Region Hovedstaden.

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS INNOVATIONSFORUM (TRIN)

TREKANTOMRÅDETS INNOVATIONSFORUM (TRIN) TREKANTOMRÅDETS INNOVATIONSFORUM (TRIN) VÆKSTSTRATEGI 2009-2010 Regional udvikling og konkurrenceevne Udgangspunktet For tre år siden tog kommuner, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser.

Initiativerne rettes mod ungdomsuddannelser, korte videregående uddannelser og især mellemlange og lange videregående uddannelser. Mere Iværksætteri i uddannelser Resume Der etableres en regional indsats til fortsat styrkelse af uddannelsesinstitutionernes fokus på at gøre karrierevejen som selvstændig synlig hos de studerende. Indsatsen

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr.

Forretningsgrundlag & Strategi. Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon Mail CVR- nr. Forretningsgrundlag & Strategi Erhverv.net Krakasvej 17, 3400 Hillerød Telefon 45 27 10 10 Mail info@erhverv.net CVR- nr.: 3079 0723 Grundlaget for Erhverv.nets virke Udgangspunktet er Loven om Erhvervsfremme,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV)

Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Projekt: Netværk for iværksætteri og jobskabelse i KASK (NIV) Interreg inspirationsseminarium Helsingborg 20. juni 2017 PARTNERE 3-årigt projekt - start 1.7.2017 - slut 30.6.2020 7 partnere: DK: Frederikshavn

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen

Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Regionalfonden: Midler til klynger, smart specialisering og regional udvikling Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold, Erhvervsstyrelsen Aktiviteter Tematiske mål Specifikke mål Tentativt Regionalfondsprogrammet

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen

Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Iværksætterkonference Viborg 10. september 2008 v/ Bent Hansen Et kompetent erhvervsfremmesystem har lagt afgørende vægt på, at vi får etableret en sammenhængende og kompetent erhvervsfremmesystem, der

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer

MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts. MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer MEA s vækstspor 27. februar og 12. marts MEA konsulentuddannelse Modul 5 og 7 Ny Teknologi og nye innovationsformer Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Center for Ide & Vækst Peter Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg.

Grænseflader. Nationalt. Workindenmark Expat in Denmark. Lokalt. Regionalt Work-live-stay. Best Brains. Esbjerg Welcome to Esbjerg. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2012 Sagsbehandler Lærke Østergaard Støchkel Telefon direkte 76 16 10 18 Sagsid 2012-24438 Grænseflader Lokalt, regionalt og nationalt samarbejde Der arbejdes

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi

:Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Erhvervsstrategi Trekantområdet :Fra industriel succesregion til førende klyngeøkonomi :Trekantområdets :Styrker Til Vidensamfund :Trusler Fra Industrisamfund :Svagheder :Muligheder 01 :Styrker Mange

Læs mere

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE

NY VIDEN TIL VIRKSOMHEDEN. RUC innovation PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE PH.D.-SAMARBEJDE PROJEKTSAMARBEJDE PRAKTIKSAMARBEJDE STUDIEJOB FORSKNINGSSAMARBEJDE NY VIDEN TIL PH.D.-SAMARBEJDE VIRKSOMHEDEN PRIVAT OFFENTLIG INTERESSEORGANISATION RUC innovation RUCinnovation Vil du vide mere... RUCinnovation

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark

International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark International strategi og handlingsplan for Region Syddanmark Formål Region Syddanmark skal fremme den internationale dimension i regionale politikker og i den regionale udviklingsstrategi. For at kunne

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013

Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Handlingskatalog Erhvervspolitik 2011-2013 Indsatsområde Handling Indhold Samarbejdspartner Et godt erhvervsklima Udvikle samarbejdet med Ringsted Erhvervsforum Videreudvikle netværksformer i regi af Ringsted

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 10-03-2011 Kl. 15:00 Proces Support A/S Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts Afbud: Morten Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere