KRIMINALFORSORGEN. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRIMINALFORSORGEN. Årsrapport"

Transkript

1 09 KRIMINALFORSORGEN Årsrapport 2009

2

3 09 KRIMINALFORSORGEN Årsrapport 2009 Direktoratet for Kriminalforsorgen Maj 2010

4 2 Indhold Indhold Forord 5 1. del Årets begivenheder Kapacitet og belæg 8 antal pladser og midlertidige lukninger 8 mange varetægtsarrestanter 8 nyt fængsel på Falster 8 fodlænke 8 statsfængslet i Vridsløselille 150 års jubilæum 8 Organisation og økonomi 10 Økonomien generelt 10 Pris pr. fangedag 10 organisationsudvikling 10 fælles administration 10 elektronisk sags- og dokumenthåndtering 10 relancering af blad og hjemmeside 10 styrkelse af dokumentations- og evalueringsområdet 10 evaluering af Statsfængslet Østjylland 10 moderniseringer på it-området 10 Grønland 13 ny kriminallov og retsplejelov for Grønland 13 lukket anstalt i Nuuk 13 kapaciteten i Grønland og en midlertidig anstalt 13 Åben anstalt i Tasiilaq 13 Personale og arbejdsmiljø 15 Vold og trusler 15 sygefravær 15 ny grunduddannelse 15 rekruttering 16 trivsel og medarbejderudvikling 16 lederudvikling 16 arbejdstilsynet 17 Orden og sikkerhed 19 Undvigelser 19 Bandekriminalitet 19 radikalisering 20 Peberspray 20 narkotikahunde 20 klimatopmødet i København 20 Behandling og beskæftigelse 22 tilbagefald til kriminalitet 22 forsøgsordning med mobiltelefoner i to åbne fængsler 22 sikret pc-netværk for indsatte 22 ny forplejningsordning i arresthusene 22 Brugerdreven innovation 23

5 Kriminalforsorgens årsrapport ombudsmandens OPCAT-inspektioner 23 misbrugsbehandling 23 ny, forbedret udgave af rusmiddel-modulet 23 Handleplaner 25 Projekt God Løsladelse 25 indsatte screenes for psykisk sygdom 25 Børn og unge 26 Ungdomskommissionen 26 særlige afdelinger for de årige 26 kriminalforsorgens Børneforum 26 andre initiativer for indsattes børn og familier 26 Internationale projekter 28 samarbejde med Marokko og Jordan 28 Udsendelse til Kosovo del Årsrapport 1. Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden 31 fakta om Kriminalforsorgen Årets faglige resultater Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Administrerede udgifter og indtægter Forventninger til det kommende år Målrapportering 2.1 Målrapportering 1. del: Skematisk oversigt Mål og resultater 2. del: Uddybende analyser og vurderinger Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Kapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen hen over året Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten 5.1 Noter til resultatopgørelse og balance English Summary 59

6 I 2009 har Kriminalforsorgen revideret grunduddannelsen til fængselsbetjent. Den nye uddannelse trådte i kraft 1. januar Den bygger i langt højere grad end den tidligere på en undervisningsform, der sætter eleven i centrum og tager udgangspunkt i den enkelte. Uddannelsen tager tre år. Billederne i denne årsrapport illustrerer de mange aspekter af uddannelsen til fængselsbetjent, fanget med kameraet af Stefan Kai Nielsen. AssesSment optagelsesprøve til uddannelsen Fysiske tests er en del af det samlede udvælgelsesforløb i forbindelse med ansættelse af fængselsbetjente og værkmestre i Kriminalforsorgen. Her er ansøgere til optagelsesprøve i gymnastiksalen på Vestre Fængsel.

7 Kriminalforsorgens årsrapport Forord Inden for en flerårsaftale hænger arbejdet sammen fra år til år, og det er sjældent at projekter og indsatser passer med et kalenderår. Meget af det arbejde Kriminalforsorgen fokuserede på i 2009 for eksempel en eskalerende bandekonflikt, meget højt belæg i vores arresthuse, og en ny kriminal- og retsplejelov i Grønland rækker ind i 2010 og længere ud i fremtiden. Som man kan se i den lille fotofortælling i denne årsberetning, var 2009 ikke mindst præget af, at Kriminalforsorgen diskuterede, forberedte og etablerede en ny grunduddannelse for vores fængselsbetjente. Uddannelsen skulle være på plads i januar 2010, og som man også kan se i fortællingen, er de første hold allerede godt i gang med den uddannelse. Bedre sammenhæng mellem skole og praktik, mere teori, en mere logisk opbygning af uddannelsens forløb og mere fokus på samspillet med andre faggrupper er ambitionen for den nye uddannelse. På den måde vil vores personale være bedre rustet til de udfordringer, Kriminalforsorgen vil stå over for i fremtiden. Ud over uddannelse, er der på personalesiden i år iværksat et ambitiøst kompetenceudviklingsprojekt, som alle tjenestesteder skal arbejde med. Der sættes fokus på tillid og troværdighed mellem ledere og medarbejdere. Der er endvidere udarbejdet 8 medarbejderkrav og en række kompetenceprofiler, som skal bruges i forbindelse med ansættelse, medarbejderudviklingssamtaler mv. Det er nu, at de mange tiltag på HR-området skal kunne mærkes af medarbejderne. Lige nu er den helt store udfordring for Kriminalforsorgen at få antallet af pladser og sikkerheden i fængsler og arresthuse til at passe til behovet. Dels er presset på vores arresthuse og varetægtspladser højere end i mange år. Det er ikke nogen nem kabale at få til at gå op, når der oveni skal tages hensyn til en bandekonflikt med skiftende alliancer og grupperinger. Regeringen har allerede ydet os en midlertidig hjælpende hånd ved at konvertere 30 åbne pladser til lukkede pladser. Problemet er dog langt fra løst, men en analyse skal efter sommerferien danne grundlag for en fremadrettet plan for blandt andet placering af bandemedlemmer. Folketinget skal i nær fremtid behandle et forslag om, at fodlænkeordningen skal udvides til også at omfatte domme på op til fem måneder. Hvis lovændringen vedtages, skal Kriminalforsorgen være klar omkring den 1. juli 2010 til at håndtere ca. 60 flere afsonere i fodlænke, hvilket er en betragtelig udvidelse af ordningen. I 2009 lykkedes det Kriminalforsorgen at bringe personalets sygefravær betragteligt ned. Konkret lykkedes det på ét år at reducere fraværet med 13 %. Faldet skyldes primært, at det er lykkes at få antallet af langtidssyge ned. Ud over nogle ydre omstændigheder skyldes faldet også en målrettet indsats fra sygefraværsenhedens side. Dette arbejde er et godt eksempel på, at selv på så tungt et område som sygefravær, kan det betale sig at fokusere. I 2009 blev det besluttet, at arbejdet med at give de indsatte bedst mulige vilkår for at uddanne sig skulle være fokusområde i En beslutning, som ligger i tråd med den nye justitsminister Lars Barfoeds fokus på at ruste indsatte bedre til en kriminalitetsfri tilværelse efter endt straf. I praksis er startskuddet en stor konference i juni, hvor alle med aktier i fængselsundervisning mødes og diskuterer, hvad der kan gøres bedre og hvordan. Samtidig begynder Kriminalforsorgen i år at sætte de såkaldt lukkede pc-netværk op i landets lukkede fængsler og arresthuse. Netværket skal give de ansatte en mulighed for at give de indsatte fjernundervisning via computer på en måde så de samtidig ikke kan lave nye it-baserede ulovligheder. I 2006 startede Kriminalforsorgen sammen med Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet et nyt projekt. Projektet går ud på at styrke samarbejdet mellem Kriminalforsorgen, de sociale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører i forbindelse med udslusning af indsatte. Den afsluttede rapport Projekt God Løsladelse, udkom i september Rapporten kom med en række anbefalinger, en konkret køreplan for, hvordan den gode løsladelse bør se ud, og en beskrivelse af de barrierer for samarbejdet, som projektet har identificeret. Kriminalforsorgen arbejder videre med Projekt God Løsladelse og er nu i gang med at etablere samarbejdsaftaler med landets kommuner med udgangspunkt i anbefalingerne i rapporten. Denne publikation falder i to dele. Den første del Årets begivenheder er henvendt til enhver, der ønsker et letlæseligt overblik over de vigtigste begivenheder i Kriminalforsorgen i Den anden del er den egentlige årsrapport, som henvender sig til ressortministerier og andre professionelle samarbejdspartnere. Årsrapporten består af beretningen og den egentlige rapport, som er udarbejdet efter retningslinjerne i Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapporter. Den indeholder blandt andet analyse og afrapportering på Kriminalforsorgens økonomiske og faglige mål for William Rentzmann

8 6 1. del: Årets begivenheder LIVET PÅ KUC Uddannelsen til fængselsbetjent foregår dels på Kriminalforsorgens Uddannelsescenter i Birkerød, dels i praktikforløb ude på fængslerne. Uddannelsescentret råder over 50 værelser, så elever fra fjernere dele af landet kan bo på stedet. Kantinen bruges både til måltider og gruppearbejde.

9 Kriminalforsorgens årsrapport ÅRETS BEGIVENHEDER

10 8 1. del: Årets begivenheder Kapacitet og belæg Antal pladser og midlertidige lukninger I 2007 og 2008 oplevede Kriminalforsorgen et markant fald i antallet af indsatte i fængsler og arresthuse som en følge af politi- og retsreformerne. Derfor lukkede Kriminalforsorgen en række arresthuse og fængselsafdelinger midlertidigt. Omkring 200 fængsels- og arresthuspladser var midlertidigt lukket i 2008, og en del var fortsat lukket ind i 2009, men den 1. oktober 2009 var alle pladser genåbnet. I 2009 havde Kriminalforsorgen i alt gennemsnitligt pladser1, fordelt med åbne pladser, 958 lukkede pladser og arrestpladser inklusive Københavns Fængsler. Den gennemsnitlige udnyttelse af Kriminalforsorgens institutioner var samlet på 92,4 %. Belægningsprocenten dækker over en udnyttelse af de lukkede fængsler med 90,6 %, de åbne fængsler med 91,3 %, og arresthusene inklusive Københavns Fængsler med 94,3 %. Som følge af det høje belæg i arrestsektoren i 2009 konverterede Kriminalforsorgen i alt 35 lukkede pladser til arrestpladser. Derudover åbnede Statsfængslet i Nyborg en ny arrestafdeling med 12 pladser. Mange varetægtsarrestanter Især i arresthusene steg kapacitetsudnyttelsen i Varetægtsbelægget lå gennem hele året på et niveau, der set i forhold til tidligere år var markant højere. Som en følge af dette høje og stigende belæg genåbnede Kriminalforsorgen i løbet af første kvartal 2009 de arresthuspladser, der blev lukket midlertidigt i Samtidig konverterede en række fængsler i årets løb pladser til arresthuspladser eller åbnede midlertidigt pladser til brug for varetægtsarrestanter. Det høje varetægtsbelæg skyldes hovedsagelig flere indsættelser af varetægtsarrestanter end i de forudgående år. Det er bl.a. en konsekvens af de strafskærpelser især af våbenloven og af de tiltag mod bandekriminalitet, der er foretaget i 2008 og Ved udgangen af 2009 var der intet, der tydede på, at kapacitetsudnyttelsen i arresthussektoren ville falde. Derfor kan der forventes nogle væsentlige kapacitetsmæssige udfordringer i den kommende tid. Nyt fængsel på Falster Kriminalforsorgen skal bygge et nyt, lukket statsfængsel med 250 pladser på Falster. Der er afsat godt 1 mia. kr. til projektet, som skal være færdigt i Det er samtidig planen, at Statsfængslet i Vridsløselille nedlægges, når det nye fængsel er taget i brug. Der er etableret en intern projektorganisation med bl.a. en styregruppe, en følgegruppe og diverse brugergrupper. I 2009 indledte man arbejdet med at udarbejde et byggeprogram, som fastlægger de nærmere rammer for byggeriet af fængslet. Kriminalforsorgen har bistået Guldborgsund Kommune med at få vedtaget et kommuneplantillæg med forslag til en placering af det nye fængsel. Det er nu godkendt, at fængslet kan placeres i et landbrugsområde på Nord-Falster. I 2010 bliver der udskrevet en konkurrence om udformningen af fængslet. Projektet styres af Direktoratet for Kriminalforsorgen, men gennemføres af private rådgivere og entreprenører. Fodlænke I 2009 er der ikke sket ændringer i fodlænkeordningen, men der er kommet flere klienter til. I løbet af året iværksatte Kriminalforsorgen afsoninger mod året før. Andelen af tilladelser, der tilbagekaldes efter at være sat i værk, er fortsat lav (8,7 %). I hele 2009 var det gennemsnitlige antal afsonere i fodlænke 173. I efteråret 2009 drøftede Folketinget et forslag om at udvide ordningen til at omfatte tidlig prøveløsladelse med fodlænke. Det fravalgte man, da Kriminalforsorgen allerede har velfungerende udslusningsordninger. Folketinget har i 2010 vedtaget en udvidelse af den eksisterende ordning til at omfatte personer med domme på op til fem måneders fængsel mod den nuværende overgrænse på tre måneders fængsel. Statsfængslet i Vridsløselille 150 års jubilæum Danmarks ældste fungerende fængsel, Statsfængslet i Vridsløselille, fejrede sin 150 års fødselsdag den 4. december 2009 med en reception for omtrent 200 gæster, heriblandt justitsminister Brian Mikkelsen. Vridsløselilles fødselsdag var også anledning til åbningen af en særlig jubilæumsudstilling Bag tremmer, som fængslet lavede i samarbejde med det lokale Kroppedals Museum. Udstillingen fortalte bl.a. om tankerne bag fængslet, der var hypermoderne, dengang det blev bygget i Det er planen, at Vridsløselille skal nedlægges som fængsel, når det nye fængsel på Falster åbner. 1 Eksklusiv asylpladser, arresthuset på Færøerne samt anstalterne i Grønland

11 Kriminalforsorgens årsrapport 2009 gruppearbejde Gruppearbejde står meget centralt i den nye grunduddannelse og erstatter ofte den lærerstyrede undervisning. Her arbejder en gruppe i uddannelsescentrets bibliotek, hvor der er adgang til computere og faglitteratur. 9

12 10 1. del: Årets begivenheder Organisation og økonomi Økonomien generelt Samlet set holdt Kriminalforsorgens forbrug sig inden for de økonomiske rammer, der var til rådighed i 2009, og året udmundede i et lille mindreforbrug, som primært kunne henføres til en række tidsforskydninger af flerårsaftaleprojekter. Pris pr. fangedag De gennemsnitlige udgifter pr. fangedag er steget fra 1370 kr. i 2008 til 1386 kr. i Det skyldes hovedsageligt de generelle prisstigninger. Bag dette gennemsnitstal ligger en række modsatrettede forhold, som kan henføres til en forskellig udnyttelsesgrad af de forskellige pladstyper. I de lukkede fængsler er der sket et decideret fald fra 2008 til 2009 i udgiften pr. fangedag. Det skyldes, at der i 2009 har været markant højere belæg på denne type pladser. Når prisen pr. fangedag for de øvrige pladstyper er steget, skyldes det primært de generelle prisstigninger. Udgifterne er dog stadig størst i de lukkede fængsler, hvor det i gennemsnit koster 1940 kr. pr. indsat pr. dag. Den tilsvarende udgift er i de åbne fængsler 1167 kr., i Københavns Fængsler 1656 kr. og i arresthusene 1035 kr. Gennemsnitlig udgift pr. indsat pr. dag Lukkede fængsler Københavns fængsler Arresthusene Åbne fængsler Gennemsnit Åbne fængsler Organisationsudvikling I 2006 og 2007 gennemførte direktoratets Klientkontor et leanprojekt, som har nedbragt sagsbehandlingstiderne og haft den positive effekt, at andelen af sager, der har fået kritik af folketingets ombudsmand, er faldet betydeligt. På baggrund af de gode erfaringer fra Klientkontoret igangsatte Kriminalforsorgen i 2009 et leanprojekt på seks tjenesteder. Projektet har fokus på at forbedre medarbejdernes trivsel og give klienterne en bedre service. Statsfængslerne i Ringe og Kragskovhede har deltaget sammen med fire afde- linger af Kriminalforsorgen i Frihed, heraf to med fodlænkeenheder. Projektet er finansieret af Forebyggelsesfonden og har blandt andet ført til et bedre samarbejde, når indsatte skal løslades, og et større fokus på hurtigt at få indkaldt dømte, der skal under tilsyn i Kriminalforsorgens afdelinger i Frihed. Et vigtigt indsatsområde i projektet har desuden været at se på, hvordan man kan nedbringe antallet af klienter, der udebliver fra tilsynssamtaler. Projektet videreføres i 2010 på nye tjenestesteder. Fælles administration Kriminalforsorgen skal effektivisere løn- og bogholderiområdet ved at opbygge en fælles administration på disse områder. Arbejdet er blevet forsinket i 2009, da Økonomi styrelsen har analyseret området og konkluderet, at Kriminal forsorgens løn skal overgå til fællesministeriel administration, mens Kriminalforsorgen selv skal stå for bogholderi. I 2010 vil fællesadministrationen blive indført, således at Kriminalforsorgens lønområde overgår til Økonomistyrelsen, mens bogholderi bliver i Kriminalforsorgen. Elektronisk sags- og dokumenthåndtering I november 2009 tog Kriminalforsorgen et elektronisk sagsog dokumenthåndteringssystem i brug, og hermed indfriedes nogle af Kriminalforsorgens ambitioner på it-området. ESDHsystemet er en milepæl i udviklingen af Kriminalforsorgens digitale administration og et stærkt redskab for organisations udvikling, effektivisering af arbejdsgange og forbedret videndeling. Den digitale sagsbehandling vil give en sikker myndighedsdrift og ikke mindst sikre, at både medarbejdere og ledelse får en let adgang til information om organisationens sagshåndtering. Endelig sikrer ESDH-systemet, at målsætningerne i E-dag3 kan honoreres, idet kommunikationen med borgerne kan ske via borgerens dokumentboks. Relancering af blad og hjemmeside I 2009 har der været travlt i kommunikationsenheden i Direk toratet for Kriminalforsorgen. I september lanceredes en ny hjemmeside med større fokus på brugervenlighed over for den primære målgruppe, nemlig indsatte/klienter og deres pårørende. Samtidig relanceredes Bladet Kriminalforsorgen som temablad i tidssvarende udformning. Internt er der blevet udarbejdet et nyt intranet (lanceret februar 2010), der skal støtte op om videndeling og skabe identitet på tværs af organisationen.

13 Kriminalforsorgens årsrapport Styrkelse af dokumentationsog evalueringsområdet I 2009 har Kriminalforsorgen etableret en Evaluerings- og statistikenhed i Straffuldbyrdelseskontoret i Direktoratet for Kriminalforsorgen. Enheden har bl.a. til formål at sikre, at evaluering bliver brugt som et udviklingsværktøj, der bidrager til øget kvalitet i såvel udviklings- som driftsopgaver i Kriminalforsorgen. Enhedens primære opgave er at understøtte akkrediteringen af de behandlingsprogrammer, der tilbydes i Kriminalforsorgen. Akkrediteringen sikrer, at rammerne for et program lever op til en række fastsatte kriterier, og at grundlaget for en senere evaluering af programmet er til stede. Desuden tager enheden sig af drift og udvikling af en lang række statistikker og ledelsesinformation, udgivelse af den årlige statistikberetning samt af opgaver som f.eks. evalueringen af Statsfængslet Østjylland og af samarbejdet med Dialog Mod Vold. Evaluering af Statsfængslet Østjylland Statsfængslet Østjylland blev evalueret i Der var to formål med at evaluere fængslet, der blev indviet i slutningen af Evalueringen skulle dels give konstruktiv feedback til arbejdet i fængslet, dels skulle erfaringerne indgå i planlægningen og opførelsen af et nyt lukket fængsel på Falster. Evalueringen af Statsfængslet Østjylland peger bl.a. på, at en grundig forberedelse og planlægning af den første tid i et nyåbnet fængsel er afgørende for medarbejdernes trivsel og kvaliteten af den fængselsfaglige indsats. Derudover viser erfaringen, at mulighederne for et tværfagligt samarbejde mellem personalegrupper styrkes ved, at personalet organiseres i mindre enheder, men at dette stiller store krav til både ledelse og medarbejdere. Statsfængslet Østjylland justerer og kvalitetssikrer løbende indsatsen, og fængslets erfaringer indgår i arbejdet med at opføre et nyt lukket fængsel på Falster. Moderniseringer på it-området I 2009 begyndte Kriminalforsorgens It-kontor at udskifte det teknologisk forældede Klientsystem. Det er det største projekt i It-kontoret i og stiller nye krav til bemanding og kompetencer. I løbet af året lykkedes det at få etableret den interne projektorganisation, der kan indfri disse krav. En væsentlig del af arbejdet med at etablere det nye system er at beskrive og optimere de bagvedliggende forretningsgange. It-kontoret har etableret metoder og værktøjer til at kunne dette metoder, som også kan komme andre, fremtidige projekter til gode. De første praktiske erfaringer med metoderne er høstet i samarbejde med lokale brugere af det eksisterende system, og i begyndelsen af 2010 leveres de første funktioner på den nye platform. Projektet og hele It-kontoret har i løbet af året haft et godt samarbejde med det leaninitiativ, der er igangsat i Kriminalforsorgen, og både udvekslet erfaringer og deltaget i fælles aktiviteter. syv af Kriminalforsorgens institutioner deltager i et forsøg med peberspray som magtmiddel. Her uddannes personalet i at bruge spraydåserne.

14 12 1. del: Årets begivenheder Elever fremlægger ved projektor - og lærer ved tavle Gruppearbejdet munder typisk ud i en fremlæggelse i plenum. Her fremlægger en gruppe en opgave for kammeraterne. Uddannelseskonsulenten har overblik over undervisningens indhold og over, om målene nås.

15 Kriminalforsorgens årsrapport Grønland Ny kriminallov og retsplejelov for Grønland Den 1. januar 2010 trådte en ny kriminallov og retsplejelov for Grønland i kraft. Lovene betyder en lang række ændringer på Kriminalforsorgens område, bl.a. etablering af en ny lokal ledelse for både anstalterne og den fri kriminalforsorg i Grønland. Den nye lov har krævet et omfattende forberedelses- og implementeringsarbejde i 2009, herunder udarbejdelse af et nyt administrativt regelsæt om domfældtes rettigheder og pligter under anstaltsophold og under tilsyn af Kriminalforsorgen i Frihed. Loven forudsætter en geografisk udbygning af Kriminalforsorgens tilsynsfunktion og en effektivisering af både støtteog kontrolfunktionerne; bl.a. reagerer Kriminalforsorgen nu omgående, hvis en tilsynsklient overtræder sine vilkår. Desuden er der som noget helt nyt etableret en samfundstjenesteordning. Loven forudsætter også, at den forsorgsmæssige indsats styrkes, bl.a. med behandlingstilbud og programvirksomhed. Alle domfældte skal nu også have udarbejdet handleplaner. Lukket anstalt i Nuuk Den nye kriminallov for Grønland forudsætter, at der som noget helt nyt etableres en lukket anstalt i Grønland. Der er truffet beslutning om at opføre en anstalt med i alt 76 pladser (heraf 40 lukkede og 36 åbne/halvåbne) i Nuuk. Anstalten skal dels sikre, at forvaringsdømte grønlændere fremover kan afsone i Grønland og ikke som i dag skal sendes til afsoning i Danmark (på Anstalten ved Herstedvester), dels at volds- og sædelighedsdømte og disciplinærstraffede kan placeres i lukket anstalt. Desuden skal den erstatte nogle gamle og utidssvarende pladser i Grønland. Der er afsat i alt 347 mio. kr. til projektet, som skal være færdigt ved årsskiftet 2014/2015. Kapaciteten i Grønland og en midlertidig anstalt I perioden juli 2007 til juli 2008 etablerede Kriminalforsorgen en midlertidig anstalt i Kangerlussuaq for at nedbringe den daværende venterkø i Grønland. Fra lukningen af den midlertidige anstalt frem til sommeren 2009 var der en meget stor stigning i antallet af domfældte, der ventede på at afsone. Venterkøen steg fra 91 ventere i sommeren 2008 til omkring 240 ventere i sommeren Derfor etablerede Kriminalforsorgen en ny midlertidig anstalt med 30 pladser i det tidligere Hotel Umimmak i Kangerlussuaq. Den midlertidige anstalt blev taget i brug i midten af september 2009 og skal være i drift frem til udgangen af Desuden er det besluttet, at de eksisterende anstalter i Aasiaat, Qaqortoq og Ilulissat skal udvides med i alt 20 permanente pladser samt beskæftigelses- og fritidsfaciliteter. Åben anstalt i Tasiilaq Den nye kriminallov forudsætter også, at der etableres en anstalt i Østgrønland. Den kommer til at ligge i Tasiilaq og får en kapacitet på 15 pladser. Anstalten ventes at kunne tages i brug i december For at kunne opføre den nye anstalt har Kriminalforsorgen købt det tidligere Hotel Nansen i Tasiilaq. Hotellet skal rives ned, men den eksisterende betonsokkel bliver genbrugt i den nye bygning. I 2009 har der været afholdt EU-udbud om teknisk rådgivning, og det blev vundet af TNT arkitekter. Arkitektfirmaet har i samarbejde med Direktoratet for Kriminalforsorgen udarbejdet hovedprojektet, som er sendt i udbud i marts I 2009 har Kriminalforsorgen udarbejdet en kravspecifikation med forslag til de overordnede krav og hensyn, der skal tilgodeses i byggeriet, og indledt drøftelser med Sermersooq Kommune om, hvor den nye anstalt skal ligge. I december 2009 indgik Kriminalforsorgen efter et EU-udbud en aftale med virksomheden Bascon A/S om rådgivning i forbindelse med bygning af den nye anstalt.

16 14 1. del: Årets begivenheder Konflikthåndtering Det er ikke teori det hele. Tværtimod er der ligeså stor vægt på den fysiske del af uddannelsen, som der var i den gamle uddannelse. Her undervises et hold i konflikthåndtering, som er termen for undervisningen i greb og teknikker.

17 Kriminalforsorgens årsrapport Personale og arbejdsmiljø Vold og trusler Fra 2008 til 2009 er det samlede antal tilfælde af vold og trusler steget med 14 %. Antallet af medarbejdere, der alene er udsat for vold, er fra 2008 til 2009 steget med 89 %. Antalsmæssigt er denne gruppe dog forholdsvis lille og udgør kun 8 % af de medarbejdere, der har været udsat for vold eller trusler. Antallet af medarbejdere, der alene har været udsat for trusler, er steget 17 %; denne gruppe er langt den største og udgør 63 %. Antallet af medarbejdere, der har været udsat for hændelser, der indeholder både vold og trusler, er konstant fra 2008 til 2009, og disse medarbejdere udgør 39 % af alle, der har været udsat for vold eller trusler. Der kan være mange årsager til, at Kriminalforsorgen oplever en stigning i antallet af volds- og trusselsepisoder, men det hænger sandsynligvis sammen med, at Kriminalforsorgens klientel er blevet hårdere, samtidig med at der har været høj belægning i fængsler og arresthuse i hele Kriminalforsorgen håber, at etableringen af den nye fængselsbetjentuddannelse vil give medarbejderne bedre kompetencer i forhold til konflikthåndtering, så konflikter mellem indsatte og ansatte kan blive nedtrappet på et tidligere tidspunkt. I 2010 skal der iværksættes et forskningsprojekt, hvor en arbejdsmedicinsk klinik skal kortlægge og analysere risikofaktorer ved arbejdsrelateret vold i Kriminalforsorgen. I tabellen nedenfor ses det antal medarbejdere, som er blevet udsat for vold og trusler i perioden skyldes primært, at der har været markant færre langtidssyge med et fravær på mere end 28 sygedage det seneste år. I 2009 har Kriminalforsorgen gjort meget for at nedbringe sygefraværet både lokalt og centralt. Heldigvis har f.eks. influenzapandemien ikke haft den frygtede effekt på de ansattes helbred. Sygefraværet er især faldet på de største arbejdspladser i Kriminalforsorgen ikke mindst på fængslerne. Sygefraværsenheden i Direktoratet for Kriminalforsorgens Personalekontor har året igennem ydet råd og støtte til mange af Kriminalforsorgens tjenestesteder både i at forebygge sygefravær og i selve behandlingen af sygefraværssager. Desuden har Sygefraværsenheden fungeret som vidensbank og sparringspartner for institutionerne, gennemført workshops og kommunikeret gode cases som inspiration til de lokale indsatser. Gennemsnitligt antal sygedage pr. år pr. fuldtidsmedarbejder Antal medarbejdere*, der har været udsat for vold og trusler, Vold Trusler Vold og trusler Hærværk/andet Total * Samme medarbejder kan optræde flere gange samme år Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for Kriminalforsorgens ansatte er faldet fra 18,8 dage i 2008 til 16,4 dage i Det er en betydelig reduktion på ca. 13 % på blot et enkelt år og Ny grunduddannelse I 2009 har Kriminalforsorgens Uddannelsescenter arbejdet intenst på at etablere grundlaget for den nye uddannelse til fængselsbetjent, som trådte i kraft i januar Allerede i slutningen af 2008 blev der afholdt et seminar for repræsentanter fra centrale institutioner, og her blev betjentenes kompetencer afdækket og beskrevet. Derefter etableredes arbejdsgrupper med bred repræsentation fra hele Kriminalforsorgen, der gennem året arbejdede med rekruttering, brugen af it som læringsværktøj, praktikken, uddannelsesmetoder og indhold. Arbejdet foregik både på uddannelsescentret og ude i landet på institutionerne.

18 16 1. del: Årets begivenheder Den nye uddannelse kræver anderledes kompetencer ikke bare hos betjentene, men også hos praktikvejledere og uddannelseskonsulenter. Derfor er et større kompetenceudviklingsforløb for disse medarbejdere blevet sat i gang. En styregruppe har samlet arbejdsgruppernes resultater, skabt sammenhæng og formidlet resultaterne til Kriminalforsorgens institutioner, således at uddannelsens intentioner bliver operationelle. Rekruttering I 2009 fortsatte Kriminalforsorgen sin rekrutteringskampagne efter fængselsbetjente; dog i en lidt revideret form i forhold til kampagnen i Kampagnen Flere folk af rette støbning var udarbejdet i samarbejde med bureauet Sylvester Hvid & Co. Kampagnen skulle afmystificere jobbet som fængselsbetjent og vise, hvad det reelle indhold i jobbet er. Kriminalforsorgens egne medarbejdere blev brugt som rollemodeller. Kampagnen var meget succesfuld og blev stoppet før tid, da Kriminalforsorgen havde modtaget det ønskede antal kvalificerede ansøgninger. I efteråret blev kampagnen nomineret til to priser, men vandt dog ikke. I 2009 var der ca besøgende på hjemmesiden www. blivfaengselsbetjent.dk. Kriminalforsorgen modtog ca ansøgninger og ansatte 275 nye fængselsbetjente. Sideløbende med den aktuelle kampagne er der blevet arbejdet med at udforme en langsigtet rekrutteringsstrategi, der kædes sammen med et overordnet brandingprojekt, som Kriminalforsorgen arbejder videre med i Trivsel og medarbejderudvikling I december 2008 gennemførte Kriminalforsorgen en trivselsmåling, hvis overordnede resultat forelå i januar Hovedkonklusionerne var, at der generelt er stor tilfredshed blandt medarbejderne. Dog har Kriminalforsorgen en række udfordringer, der skal tages hånd om. De største udfordringer er, at medarbejderne savner rolleklarhed i arbejdet, at omfanget af mobning er uacceptabelt højt, og at tilliden mellem ledelse og medarbejdere er for lav sammenlignet med et tværsnit af andre arbejdspladser i Danmark. Opfølgning er iværksat både centralt og decentralt. For det enkelte tjenestested er der udarbejdet rapporter, der blev sendt ud i januar Med udgangspunkt i rapporterne har tjenestestederne lavet handleplaner for opfølgningsarbejdet og arbejdet med opfølgningen i løbet af året, og der har været holdt en række regionale møder i foråret, hvor repræsentanter for de enkelte tjenestesteder har fået inspiration til opfølgningsarbejdet. Derudover er der arbejdet på en samlet handleplan for hele Kriminalforsorgen. Som led i den centrale opfølgning er der iværksat en indsats for at forbedre tilliden mellem ledelse og medarbejdere en indsats, der skal løbe over de næste år. Der er endvidere udarbejdet otte medarbejderkrav, som skal være retningsgivende for medarbejderen i hverdagen og dermed bidrage til, at den enkelte oplever en større rolleklarhed. Kriminalforsorgen har også arbejdet med en vejledning i at undgå mobning og iværksat en række mindre initiativer. De otte medarbejderkrav bliver koblet sammen med et større udviklingsinitiativ for medarbejderne, der er søsat i Kriminalforsorgen har udarbejdet en ny, overordnet strategi for kompetenceudvikling, der skal udmøntes på det enkelte tjenestested. Strategien indebærer, at kompetenceudvikling i Kriminalforsorgen skal tage sit udgangspunkt i de otte medarbejderkrav. Inden for hvert af de otte krav er der defineret nogle særlige fokusområder for forskellige faggrupper såkaldte kompetenceprofiler som et middel til at skabe større rolleklarhed for medarbejderne. Der vil blive afviklet en seminarrække på tjenestestederne med fokus på kompetenceudvikling, og de ledere, der holder medarbejderudviklingssamtaler, skal deltage i et målrettet kursus om strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Lederudvikling I 2009 blev der arbejdet med lederudvikling under tre overskrifter lederevaluering, ledernetværk og lederuddannelse. Omkring årsskiftet blev der gennemført en lederevaluering i Kriminalforsorgen. I forlængelse af den har lederne modtaget individuel coaching, og der er gennemført fælles temabaseret lederudvikling på tjenestestederne. I et projektforløb er der blevet etableret 11 konsulentunderstøttede netværk for ledere på Fyn og på Statsfængslet ved Sdr. Omme, og fire netværk for de storkøbenhavnske fængsler. Erfaringerne fra netværkene har bl.a. vist, at det at deltage i et netværk har positiv betydning for den enkelte leders udvikling i lederrollen.

19 Kriminalforsorgens årsrapport Lederne af Kriminalforsorgens pensioner er begyndt i et konkret lederudviklingsforløb. Forløbet varer halvandet år og gennemføres af en ekstern konsulent. Derudover arbejdes der med det overordnede udbud af systematisk lederuddannelse i Kriminalforsorgen. Arbejdstilsynet I 2009 har mange af Kriminalforsorgens institutioner haft besøg af Arbejdstilsynet, som i alt har besøgt 62 fængsler, arresthuse, afdelinger og pensioner i løbet af året. Det har for mange institutioner medført et stort opfølgningsarbejde med høringsbesvarelser, klageskrivelser og særligt med opfyldelsen af eventuelle påbud. 16 af Kriminalforsorgens institutioner har fået en Grøn Smiley, mens fem institutioner fik et strakspåbud, som især har vedrørt forhold på institutionens værksteder. Derudover har Arbejdstilsynet samlet udstedt 23 påbud vedrørende bl.a. arbejdsmængde, tidspres, støjgener, mobning, arbejdspladsvurdering (APV), indeklima, indretning og rygepolitik. En og samme institution kan dog godt have fået flere påbud. Tilsynet har yderligere givet vejledning i 10 sager og truffet afgørelse (uden påbud) i 15 sager, hvor der skal udarbejdes tidsog handlingsplaner. Opfølgningsarbejdet er endnu ikke er afsluttet, så tjenestestederne skal arbejde videre med området i Kriminalforsorgen spillede en aktiv rolle under klimatopmødet i København i december både ude i marken og som her i Hovedstadens Beredskab på Politigården, hvorfra indsatsen styres.

20 18 1. del: Årets begivenheder Idræt Idræt indgår i den fysiske del af uddannelsen, for det er vigtigt for en fængselsbetjent at være i god form det medvirker til ens selvtillid og indre styrke. Her er et hold elever i gang med cirkeltræning i KUC s store gymnastiksal. Uddannelsescentret råder også over et fitnessrum med motionscykler, vægte mm., hvor eleverne kan træne.

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2007-0259-0024 Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011

Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011 Udmøntning af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen 2008-2011 April 2008 I. Indledning Flerårsaftalen for kriminalforsorgen blev indgået i februar 2008 og gælder for perioden 2008-2011. Aftalen er indgået

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Andreas Christensen Sagsnr.: 2012-359-0030 Dok.: 596389 Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013

Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 Kriminalforsorgen i Grønland Årsberetning 2013 I 2013 blev vinderprojektet om den nye lukkede anstalt i Nuuk fundet Forord Det kriminalretlige system i Grønland har i de senere år været plaget af nogle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt

Indhold. regnskabspraksis 24 3.2. Resultatopgørelse mv 25 3.3. Balancen 27 3.4. Egenkapitalforklaring 28 3. i. Anvendt 0 rj 0 - (Ji z T. Indhold I. Påtegning afdet samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2. I. Præsentation afvirksomheden 4 2.2. Virksomhedens omfang 5 2.3. Årets faglige resultater 5 2.4. Årets økonomiske resultat

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Statistik 2012. Statistik 2012

Statistik 2012. Statistik 2012 Statistik 2012 Statistik 2012 1. Kriminalforsorgens statistik... 4 2. Tilgang af indsatte og klienter... 6 Tabel 2.1. Nyindsættelser i fængsler og arresthuse. Fordelt på køn og alder... 7 Tabel 2.2. Genindsættelser...

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær

AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Workshop om: Social kapital fra teori til handling AM 2010 Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Seniorkonsulent Nis Kjær Oplægsholdere: Daglig pædagogisk leder Sussie Nielsen Tlf. : 63751590 Mail: svn@odense.dk

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø

AMO i praksis. en vej til et godt arbejdsmiljø AMO i praksis en vej til et godt arbejdsmiljø Indledning Regler om APV Dette inspirationsmateriale er det tredje i rækken fra Grafisk BAR om de nye regler i arbejdsmiljøarbejdet og omhandler arbejdsmiljødrøftelse,

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL

Nyt fra Danmark. Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008. Preben Meier Pedersen, KL Nyt fra Danmark Nordiskt Kommunalt Arbejsmiljöforum 3. 5. september 2008 Preben Meier Pedersen, KL Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne (1) Formål skabe grundlag for forbedring og udvikling

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik

Slagelse Kommunes Personalepolitik Slagelse Kommunes Personalepolitik Side 2 Slagelse Kommunes Personalepolitik Forord Slagelse Kommune er en organisation, der med afsæt i værdigrundlaget, har fokus på at skabe attraktive arbejdspladser

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark

Arbejdsmiljørapport 2014. Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Arbejdsmiljørapport 2014 Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark Indhold Arbejdsmiljøorganisationen... 3 Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen... 3 Aktiviteter for 2014... 3 Fraværshåndtering... 3 Beredskabsplaner...

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø

F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I. Psykisk APV. Fysisk. arbejdsmiljø F O R S V A R S M I N I S T E R I E T S A R B E J D S M I L J Ø S T R AT E G I Psykisk APV Fysisk 1 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Formål... 3 2. Arbejdsmiljøstrategiens treårige cyklus frem til 2020...

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING

ARBEJDSPLADSVURDERING ARBEJDSPLADSVURDERING SÅDAN KAN SYGEFRAVÆR INDDRAGES I DENNE FOLDER FÅR I AT VIDE, HVAD DER SKAL GØRES, OG I FÅR INSPIRATION TIL, HVAD DER KAN GØRES SYGEFRAVÆR ET EKSTRA ELEMENT I ARBEJDSPLADSVURDERINGEN

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed Beslutningsforslag nr. B 63 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Skatteministeriets ledelsespolitik

Skatteministeriets ledelsespolitik Skatteministeriets ledelsespolitik Ledelsespolitikken sætter rammerne for, hvad der kendetegner god ledelse i Skatteministeriet. Skatteministeriet betragter god ledelse som afgørende for at kunne sikre

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., november 2004 -Høringssvar fra DRF Ved skrivelse af 5. november 2004 har Justitsministeriet udbedt sig en udtalelse fra Dansk Retspolitisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere