Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg Økonomicentret d

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Budgetforslag 215 i hovedtal Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget Specielle bemærkninger Tværgående Fælles Puljer Anlæg Takster

3 1. Indledning Økonomicentret har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budget 215. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Økonomiudvalget, Direktionens budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af Økonomiudvalget. Forinden har der på Økonomiudvalgets juni møde været forelagt et budgetforslag, som imødekommer allerede gældende reduktioner, som er fordelt og finansieret på centrenes budgetrammer. Økonomicentret fremsender hermed Økonomiudvalgets budgetmateriale: Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give overblik over budgettets fordeling Takstoversigt Gennemgangen vil bl.a. omfatte: Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet. 3

4 2. Budgetforslag 215 i hovedtal Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Kommunaldirektøren Direktørens område Center for Økonomi og Personale Center for Arbejdsmarked Udvikling og Erhverv Direktørområde Børn, Unge og Kultur Direktørens område Center for Familie Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole Center for Unge Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Direktørens område Center for Sundhed og Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ledelsessekretariatet Direktionen Direktørområde Ejendomscenteret, Teknik og Miljø Direktørens område Center for Teknik og Miljø Center for Park og Vej Ejendomscenteret I alt drift for Økonomiudvalget Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Tværgående fælles puljer I alt Tværgående fælles puljer Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Anlæg I alt anlæg for Økonomiudvalget

5 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget Oprindelig ramme - vedtaget 214-budget (i 1. kr.) Rammekorrektioner: Fra Tværgående fælles puljer - gennemgang af samtlige kontrakter Nedrivning Boensgade 1 BYR Borgerservice fra ØU til KFU ØU pkt Udmøntning Mere tid til kerneydelsen Udmøntning Afbureaukratiseringspuljen Udmøntning Økonomiudvalgets reduktionspulje Mere tid til kerneydelsen Reduktionspuljen Flytning af PAU-elever fra ØU til BUU Flytning vedr. Ungeenhed Udmøntning af 6 mio. kr. (del af 25 mio. kr. reduktion) Korrektion vedr. demografipulje 7,186 mio. kr Reduktion på 3% Reduktion på 1%+1%+1% Tillæg vedr. flytning af Borgerservice PL-regulering Salg af Caspersvej 6 bortfald af lejeindtægt BYR pkt ØU Yderligere reduktion 25 mio. kr. fordelt efter nøgletal Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn ØU Driftsudg. Fasan-, Ørne- og Aalborgvej ØU Manglende udmøntning af DUT ØU ,9 mio. kr. vedr. Helhedsplan ØU Manglende udmøntning af DUT ØU Husleje Ungeenheden PL-regulering budgetvejledning G1.3 nye skøn Direktionens fordeling af kørselslogistik Direktionens fordeling af kørselslogistik BYR pkt. 11 Budgetopflg. Lejemål Nytorv BYR pkt. 11 Budgetopflg. Flytning af PPA s administrationskonto BYR pkt. 11 Budgetopflg. Restoverførsel vedr. implementering af IT Lov- og Cirkulæreprogrammet Fordeling af lov- og cirkulære (214) flytning fra SOU til ØU Direktionen, sparet drift som følge af mer salg Ændring af tjenestemandspensioner og -præmier Rammekorrektioner i alt Godkendt ramme i 215-prisniveau

6 4. Specielle bemærkninger Center for Økonomi og Personale - Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i 5 teams: Plan- og Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet en Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Udover afdelingskonti optræder der på budgettet diverse tværgående opgaver, som hovedsageligt dækker fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse. I forbindelse med genåbning af budget 21 blev der vedtaget en effektiviseringspulje på -1,5 mio. kr. i år 215 vedr. administrative reduktioner, hvis udmøntning er afhængig af samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune ét rådhus. I forbindelse med tilpasningen af anlægsprojektet Ørnevejens Skole blev puljen reduceret med 5,1 mio. kr. så der nu henstår en pulje på 5,4 mio. kr. Reduktionen af sparekravet fra 1,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. er finansieret indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Den tilbageværende besparelse kan først realiseres i forbindelse med ny placering af administrative medarbejdere. Økonomiafdelingen har i budget 215 en samlet reduktion på 1,9 mio. kr. Besparelsen opnås fuldt ud i 215, da der er vakante stillinger efter personale, som ikke bliver genbesat. Forsikringsområdets andel af besparelsen udgør,7 mio. kr. Forsikringsområdet forventes at effektuere besparelsen i samme forhold som skadesudviklingen. Det må forventes, at den løbende reduktion i antallet af personale og en indskrænkning af bygningsmassen vil medføre relativt færre forsikringsskader og reducerede udgifter til forsikringspolicer. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 38,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen. 6

7 Center for Økonomi og Personale HR, Løn og Personale HR Løn & Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicering af de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold. Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer. Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v. Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. Aktiviteter og aktivitetstal Der er ansat 28 medarbejdere i afdelingen. Med effekten af stillingsnedlæggelse, ingen ansættelse af barselsvikar samt forventning om en generel tilbageholdenhed, forventes budgettet at balancere med en budgetreduktion på,83 mio. kr. Fælles lønpuljer: Barselspulje For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Der blev i 213 udbetalt refusioner for 6,2 mio. kr. I alt reduceres puljen med,98 mio. kr. i 215. Tendensen fra de sidste år viser et billede af, at det er sandsynligt, at reduktionen kan spares. Pulje for flex- og skånejobs Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 213. I alt reduceres puljen med,26 mio. kr. i 215. Området finansierer 19 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt 96 flexjob med et årligt tilskud på 2. kr. Pulje for flex- og skånejobs vil forventeligt kunne bære reduktionen på,26 mio. kr. grundet medarbejderes egen fratræden. Administrative elever Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 215 kendes først primo 215. Budgettet reduceres med,15 mio. kr. i 215 og en yderligere udfordring er nedgang i refusioner, hvilket budgettet kun kan finansiere ved ansættelse af færre elever i 215. Trepartmidler/Lederuddannelse Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse som primær jobfunktion samt borgerkontakt. Midlerne ophører 31. marts 215 med overenskomsternes udløb. Midlerne er ikke opbrugt, men er benyttet til andre formål. Underskud forventes i 215 på ca.,4 mio. kr., da uddannelsen af ledere først afsluttes primo 215. Underskuddet finansieres af det samlede budget. Tjenestemandspensioner Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd. I mio. kr. samt i 215- priser Budgetår Antal 215 Tjenestemandspensioner 24,1 318 tjenestemandspensionister Pensionsforsikringspræmie 6,9 44 tjenestemænd Total 31, Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 66,2 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. 7

8 Center for Arbejdsmarked Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp forsikrede ledige integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 41,2 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Budgettet er i 215 reduceret med Arbejdsmarkedscentrets andel af diverse sparekrav, som beløber sig til 2,4 mio. kr. Reduktionerne er sket på følgende måde: Der nedlægges 6 stillinger. Jobbutikken i Sæby lukker. Reduceret åbningstider i jobbutikken i Skagen. Konsekvensen af budgetreduktionen og dermed nedlæggelse af stillinger betyder, at der vil kunne blive længere sagsbehandlingstider. De værste konsekvenser af reduktionen i medarbejderantal søges formindsket via øget produktivitet og effektivisering samt forsøg med reduceret telefontid til medarbejdere. 8

9 Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv består at to hovedområder: Udvikling og Erhverv Energibyen Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en lang og bred vifte af interne og i høj grad eksterne samarbejdspartnere. Mål & Målopfyldelse: Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af byrådet fastsatte strategiske fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet. Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land. Udvikling og Erhverv har 1 fuldtidsansatte Energibyen I august 214 forventes en samlet energiplan Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi vedtaget. Planen løber frem til 23, der skal laves en rollefordeling med henblik på implementering samt årlig opfølgning/opdatering. En række af aktiviteterne i 215 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen: Fx: 1) Biogas: Medvirken til realisering af kommunens partnerskabsaftale med Danish Crown, Fødevareforbundet NNF Nordjylland og Landbonord, (råmateriale til biogasanlægget), projektudvikling af biogasanlæg ved Østervrå i samarbejde med Landbonord og Frederikshavn Forsyning, samt biogas til transport, herunder opførelse af en fyldestation i Frederikshavn og busser på gasdrift, videreudvikles i samarbejde med HMN Naturgas I/S, Region Nordjylland og NT. 2) Medvirken til energirenovering af by- og landdistrikter, herunder implementering af landsbyrapporten, som udkom i 214. Udvikling af finansieringsmodeller til energirenovering via det EU-finansierede projekt Infinite. I samarbejde med Knivholt Hovedgaard etableres en Energisti, som demonstrerer forskellige energiløsninger. Dertil kommer medvirken til implementering af renoveringsplaner for 1. mia. kr. hos 2 af kommunens største boligforeninger. 4) EU-Horizon 2o2o-projekt: Videre arbejde projektet, som er prækvalificeret mht. bevilling. Projekt skal udarbejde gangbare finansieringsmodeller til implementering af handlingsplanerne i kommunens EUborgmester handlingsplan. 3) Off-shore vind: I et samarbejde med Erhvervshus Nord, Frederikshavn Havn, Frederikshavn Forsyning og private aktører arbejdes der med etablering af et demonstrationssite ved Hirsholmene. 4) Klyngedannelse indenfor fotonik, etape 2 (LED og anden belysning) Energibyen har 2 fuldtidsansatte og 2 deltids medarbejdere. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,5 mio. kr. til Udvikling og Erhverv. 9

10 Ledelsessekretariatet Området Ledelsessekretariatet Består af Ledelsessekretariatet, Byrådet og Direktionen. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,9 mio. kr. heraf 11,1 mio. kr. til byrådet, 6,1 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,7 mio. kr. til direktionen samt netto anlægsbevilling,4 mio. kr. til Ledelsessekretariat, Byråd og Direktion. Der er i budgetterne indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere Borgmester, Politikere, Direktion og Den Kommunale Chefgruppe. Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: Betjening af Byråd og udvalg Koordinering og samordning af de politiske dagsordner Juridisk rådgivning Sekretær funktion for Borgmester og direktører Administration Kommunikation Web-master på hjemmeside og intranet Der er i budgettet indregnet besparelser på,4 mio. kr. Besparelserne findes især ved at sekretariatets lønudgifter reduceres og der skæres ned på alle øvrige konti. Byrådet Opgaver Som defineret i styrelsesvedtægten. Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 11,1 mio. kr. Der er indregnet besparelse på,5 mio. kr. til mere tid til kerneydelse, demografi og produktivitetsstigning mm. Der er givet DUT midler på,5 mio. kr. til forhøjelse af byrådets vederlag i 215. Det er ca.,5 mio. kr. mindre end de faktiske udgifter. I 215 og efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Besparelsen har været gældende fra 214. Da der ikke er blevet færre byrådsmedlemmer eller udvalg i denne byrådsperiode mangler pengene på Økonomiudvalgets konti. Der er således en udfordring i 215 og efterfølgende år til dels omstrukturering og ekstra udgifter til vederlag på i alt 1,55 mio. kr. I 215 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af Folketingsvalg på 2,1 mio. kr. Der er i budgettet indregnet besparelser på,5 mio. kr. Besparelserne findes ved eliteidræt, venskabsbykonti, markedsførings- og dispositionskonti samt øvrige overheadudgifter. Ud over andelen af reduktionerne besluttede udvalget at reducere områder for yderligere kr., fordelt med: Sponsorater og pulje til eliteidræt reduceres med 1. kr. Investeringspuljen reduceres med 485. kr. Driftstilskud til Toppen af Danmark reduceres med 5. kr. Direktionen Direktionen består af 4 direktører og 1 centerchef. Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 8,7 mio. kr. til Direktionen. I 215 sker der en reduktion på Direktionens budget på,4 mio. kr. Besparelsen finansieres ved et ligeligt bidrag fra hvert direktørområde under Økonomiudvalget. 1

11 Center for Familie Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centeret. Familierådgivningen Familierådgivningen er en af de 6 afdelinger i Center for Familie og afdelingens socialrådgivere arbejder med børn og unge mellem 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Afdelingen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret børnefaglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, kontaktperson, aflastning eller døgnophold. Familieplejegruppen og administration Familieplejegruppe er organisatorisk en del af Dag- og døgnafdelingen i Center for Familie. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder faglig dem vejledning. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af myndighedsbeslutninger så kommunens anbringelsespolitik efterleves. Administration Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i center for familie. Der varetages bl.a. opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centeret bortset fra tandplejen, arkivering, sagsbehandling bl.a. på familierådgivningens handicapområde, betjening af institutioner på dag- og døgnområdet og meget væsentlig del af økonomiopgaverne knyttet til centerets arbejde. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 18,1 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Familie. De indlagte besparelser i budgettet i form af Mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal m.v. opnås ved at reducere i personalet. Perspektiv Der er en stor grad af sammenhæng mellem udgifterne til anbringelse og forebyggelse (konto 5) og kvaliteten i sagsbehandlingen og de medarbejderressourcer der er til rådighed i familierådgivningen (konto 6). Der er stor fokus på økonomien i afdelingen. 11

12 Center for Unge Myndighed og administration Centrets funktioner indenfor konto 6 er fysisk placeret i Center for Unges lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med en lang række andre opgaver i centret. De medarbejdere, der er ansat under konto 6 er beskæftiget indenfor områderne Koordinering og tværfaglig indsats, administration og ledelse. Koordinering og tværfaglig indsats I denne afdeling arbejdes der i følgende team: Forvisitation, Ydelsesområdet, Unge under 18 år, Beskæftigelsesområdet, SSP og Unge over 18 år og Ungdommens Uddannelsesvejledning Teamene er sammensat så de fremmer Center for Unges ambition om høj tværfaglighed og hurtig, smidig og kompetent sagsbehandling i forhold til den enkelte unge, hvorfor der kan være team bestående af udelukkende konto 6 medarbejdere og team hvor konto 6 medarbejderne kun udgør en del af teamet Center for Unges målgruppe er Frederikshavn Kommunes årige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller alder i forhold til andre centre) På konto 6 området arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Serviceloven og Lov om aktiv socialpolitik. I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og iværksættes hjælp og foranstaltninger afhængig af den unges situation, behov og hvilken lovgivning, der er tale om. Administration Administrationen refererer til afdelingsleder/centerchef og løser en lang række økonomiske og administrative opgaver herunder også telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere. Desuden foretages der administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier. Aktiviteter og aktivitetstal Der er løbende ca. 1. aktive sager i Ungeenheden. Cirka 43 af det samlede antal sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 11 personer indenfor det udsatte voksenområde - primært førtidspensionister. 469 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. Center for Unge har endnu ingen historik på området, men følger naturligvis udviklingen nøje med henblik på at oparbejde en sådan. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 12,9 mio. kr. til Center for Unge. De indlagte besparelser i budgettet i form af mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal, m.v. opnås ved at reducere i personalet. Perspektiv Der er i Center for Unge en stor sammenhæng mellem de opgaver, der løses i afdelingen Koordineret og tværfaglig indsats og de opgaver, der løses af centrets udførere. F.eks. mentorer, virksomhedskonsulenter, Bo-hjemmestøtte, hjemmevejledning m.v., ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbeghandling. Der er stor fokus på økonomien i Center for Unge, og der er indledt et samarbejde med BDO med henblik på at få udarbejdet en analyse af centrets økonomi og økonomistyring 12

13 Center for Skole Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte. Center for Skole løser og varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 4,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,1 mio. kr. til Center for Skole samt Center for Kultur og Fritid. De indlagte besparelser i budgettet i form af mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal, m.v. opnås ved at reducere i personalet. Center for Dag- og Fritidstilbud Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte Center for dagtilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikre at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ude i livet. Center for Kultur og Fritid Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte. Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv 13

14 Center for Sundhed og Ældre Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning m.m. for kommunens borgere, sundhedsuddannelserne (SSH er, SSA er og Sygeplejersker m.fl.) m.v. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 2,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Sundhed og Ældre. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i 215. Center for Handicap og Psykiatri Området omfatter den overordnede administration indenfor Centrets hovedområder: Socialpsykiatri samt Handicap. Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre og døgntilbud til borgere med sindslidelse mens handicapområdet omfatter dag- og døgntilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter Nord som er et døgntilbud til 24 borgere med en moderat til meget svær senhjerneskade. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 4,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,7 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i 215. Center for Social- og Sundhedsmyndighed Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap og Psykiatri, Botilbud Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 21,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i

15 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi ingen bemærkninger modtaget Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Hovedparten af budgetmidlerne på Økonomiudvalgets område er primært aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur og miljølove. Mål og Målopfyldelse: Det er målsætningen at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsat vi skal gøre for at få renere vand i vores søer, fjorde og årer. Natura 2-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. Aktiviteter og aktivtetstal: Center for Teknik og Miljø deltager også i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU s miljø og klimapolitik. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,6 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling,4 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Center for Park og Vej Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. Budgetforudsætninger Som følge af indførslen af timeregistreringssystemet Smart Klik i 213 er den administrative byrde i forbindelse med timeregistrering faldet. Center for Park og Vej skal derfor ikke anvende de samme administrative ressourcer. Besparelsen finansieres ved naturlig afgang. Der er i budgettet for 215 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,4 mio. kr. til Center for Park og Vej. 15

16 Ejendomscenteret Budgetområdet Ejendomscenteret under Økonomiudvalget er et fællescenter, som består af en stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling, samt 3 afdelinger: Ejendom Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt Beredskab og Logistik. Strategi- og Arealudvikling har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover varetages køb/salg/udlejning og grafik/trykkeri. Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver. En væsentlig opgave i Ejendom Bygherre og Anlæg er energirenovering af kommunens bygninger. Ud over den løbende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en stand, så udgifterne til el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt. Drift og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: Renhold, teknisk service, kantiner og Knivholt Hovedgaard. Beredskabs og Logistik. Det kommunale beredskab varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseselskab (aftale med Falck Redningskorps). Beredskabet består af administration, serviceafdeling, vagtcentral, brandskole samt brand- og redning. Logistik varetager omgaver omkring flådestyring af den kommunale vognpark samt planlægning og koordinering af kommunal samkørsel for bl.a. patientbehandling og andre kommunale transportopgaver. Mål og Målopfyldelse At tilpasse serviceniveauet i de kommunale ejendomme efter budgettet, som er styrende. At optimere anvendelsen af egne kvadratmeter og tilpasse porteføljen til behovet gennem offensiv salgsstrategi. At opgaverne bliver løst helhedsorienteret. At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt af ressourceanvendelsen i kommunens bygninger. Aktiviteter og aktivitetstal Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder at rådgive den politiske og administrative organisation i udviklingsprojekter, køb- og salgssituationer, drifts- og anlægsopgaver, driftsansvar for en række ejendomme, kantiner og kommunens rekreative havne samt ansvar for kommunens ejendomsportefølje som løbende justeres og tilpasses. Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg og stor samhørighed og samarbejde med erhvervsliv og rådgivere omkring anlægs- og projektopgaver. Ejendomscenteret er også aktør i ejendoms- og byudviklingsprojekter. Perspektiv Ejendomscenterets forretnings idé er at overføre, udføre og udvikle driftsherre- og bygherre-ansvaret for de kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune. Beredskabsafdelingen er delt i op i 5 områder: Brand og redning varetager brand- og redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune. Beredskabsopgaven varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseberedskab med Falck Redningskorps. Ligeledes varetages opgaven med brandteknisk byggesagsbehandling og den forebyggende indsats under Brand og Redning. Brand og Redning vil i 215 og 216 blive udfordret på serviceniveauet og økonomien, i kraft af aftalen mellem regeringen og KL om et krav på besparelser i det samlede kommunale Beredskab på kr. 225 mio. Ligeledes skal strukturen ændres fra de i dag 87 beredskabsenheder til fremtidige ca. 2 beredskabsenheder. 16

17 Under Brand og Redninger der ligeledes en stor og velfungerende frivilligenhed, der udover at være supplement til deltidsberedskabet også bidrager aktivt til officielle arrangementer i Frederikshavn såvel som Nordjylland, med bl.a. en meget velfungerende førstehjælpsgruppe som bl.a. deltager ved Hjallerup marked, motorløb, cykelløb, visefestival, træf på toppen, Rock på Knivholt og meget - meget mere. Brandskolen uddanner og opkvalificerer både egne ansatte og eksterne brugere i et tæt samarbejde med kommunens øvrige erhvervsskoler i Frederikshavn. Brandskolen er en aktiv medspiller på det maritime udviklingsspor, ved gennemførelse af maritime uddannelser, udvikling og deltagelse i den maritime brancheudvikling i Frederikshavn. Vagtcentralen varetager bl.a. beredskabets planlægning og overvågning af ABA-alarmer, nødkald for plejeområdet, tyverialarmer, vagttelefoner, kommunens beredskabsplanlægning, logistikopgaver for egne såvel som ejendomscentrets aktiviteter, og på tværes af kommunens centre mv. Ligeledes er der iværksat er udviklingsprojekt omkring flådestyring af kommunale køretøjer og kørsel. Andre kommuner i det Nordjyske har i kraft af de mange services som vores velfungerende vagtcentral kan levere, udvist interesse for et tværkommunalt samarbejde. Serviceafdeling varetager Beredskabets sideordnet aktiviteter, som fx madtransport, drift at hjælpemiddeldepot, vagttjeneste, Servicering og eftersyn af brandmateriel, Post og bud og serviceydelser på beredskabets auto- og smedeværksted. Samtidig er det også serviceafdelingen der løser en mængde Ad-hoc opgaver for centrene på tværs i kommunen. Administration varetager administrationen på beredskabets samlede aktiviteter. Målet er at fastholde og udvikle et godt robust og stabilt beredskab for Frederikshavn Kommune, der hele tiden matcher tiden krav og forventninger, samt tilbyde beredskabets kompetencer på tværs i kommunen, for derved at bidrage til kommunens samlede udvikling og besparelser på driften. I den kommende periode arbejder beredskabet tilpasning af Brand og Redning jf. beredskabsforliget, udvikling af alarmområdet og en model for centraliseret Fleet Management, med forventninger og driftsforbedringer og afledte provenuer på områderne på tværs i de kommunale centre. I forbindelse med budget 213 blev Post og bud reduceret med,8 mio. kr. som konsekvens af digitaliseringsstrategierne. Denne besparelse får først fuld effekt i 215 i takt med at borgerne får digitale postkasser. I år 212 overgik Beredskabet til ressourcestyring, som et led i at effektiviserer organisationen. Ressourcestyring har givet den enkelte afdelingsleder i Beredskabet et bedre overblik over sammenhængen mellem drift og økonomi, samt medvirket til en mere optimal udnyttelse at personalets kompetencer. Ligeledes sikres fuld synlighed, for omkostninger på beredskabets decentrale aktiviteter, samt validere data for driftsoptimeringen, konkret er der i perioden driftsoptimeret med 22 %. Denne udvikling vil forsætte i 214 og frem. Generelt spænder beredskabet meget bredt i forhold til opgaver og kompetencer. En klar organisation, drifts- og økonomistyring og ikke mindst med gode engagerede og velfungerende medarbejdere, er det muligt at opretholde en velfungerende og fornuftig enhed. Energiområdet Budgetområdet Energiområdet ligger under Økonomiudvalget. Området styres i Ejendomscenteret i Bygherre og Anlæg. Mål og Målopfyldelse At opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcer i de kommunale bygninger, og samtidig drifte de tekniske anlæg optimalt, ud fra et indeklimamæssigt perspektiv, til gavn for brugerne At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt ved anvendelsen af forsyningsressourcer som el, vand og varme. Aktiviteter og Aktivitetstal Energiområdet drifter incitamentsmodellen, som har til sigte at give et incitament til at spare på energien, og drifte kommunale ejendomme med fokus på energi og vandforbruget. Ligeledes er det en væsentlig opgave i Bygherre- og Anlæg at håndtere energiinvesteringer bedst muligt i de kommunens bygninger. Området omfatter alle udgifter til energi for kommunens bygninger. 17

18 Energiområdet er i 215 pålagt at finde besparelser for 2,4 mio. kr. stigende til 3,7 mio. kr. i 218. Besparelserne forventes opnået ved strukturtilpasninger på de øvrige fagudvalgs områder. Perspektiv At udvikle området så forsyningsressourcerne og forbrug i de kommunale bygninger sker ved løbende fokus på optimering og styring. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 69, mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 19,8 mio. kr. til Ejendomscenteret. 18

19 5. Tværgående Fælles Puljer Netto (kr. x 1.) Pulje vedr. love og cirkulærer Efterudd. af lærere og pædagoger Demografisk betinget reduktion Restpulje udmøntning 25 af de 1 mio. kr. pulje Budgetforslag I alt for Tværgående fælles puljer På dette stade i budgetprocessen er der parkeret budgetposter på Tværgående Fælles Puljer, som der fortsat arbejdes med administrativt til fordeling senere i budgetprocessen. Denne udmøntning sker på tværs af flere/alle udvalg - eksempelvis pulje vedrørende love og cirkulærer. Derudover indeholder Tværgående Fælles Puljer budgetposter til effektivisering som, ved udmøntningen påvirker flere/alle udvalg. Effektiviseringerne kan kræve forskellige tiltag eller analyser før de kan udmøntes. Effektiviseringskravet i budgetforslag 215 på netto 1,4 mio. kr. afventer udmøntning til de respektive politiske udvalg. Dette vil bevirke en ændring i driftsrammerne fremadrettet i alle budgetårene i forhold til det nuværende budgetforslag. 19

20 6. Anlæg Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Pulje vedr. Knivholt hovedgård Planlagt bygn.vedligeh. øvr. ejend. Køb og Salg - Fællesudg. og indt. Ekstra salgsindtægter budget Pulje digitaliserings- og velf.tekn. tiltag Energirenoveringer Energibyen, projektudvikling Borgerportal og hjemmeside IT-løsning handicap- og psyk,området Vedligeh. skolebygn bygn. relat. udg. Helhedsplan daginstitutionsområdet Bygninger overgået til projektudvikling Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter Udmøntning digital. og velf. tekn. tiltag Erhvervs-, turisme- og kulturelle tiltag Frederikshavn Idrætshal Renovering Sæby Atletik Klub Reduktionspulje budget I alt for Økonomiudvalgets anlæg I henhold til direktionsbeslutning er anlæg generelt reduceret med 6, mio. kr. med en reduktionspulje i budgetår 215. Derudover er indtægtsbevillingen for salg af jord og bygninger reduceret med 1,4 mio. kr. i budgetår 215, 8,3 mio. kr. i budgetårene 216 og 217. I budgetoverslagsår 218 indtægtsbevillingen øget med 1,9 mio. kr., så der er en indtægtsbevilling i alle overslagsår på 15 mio. kr. Endeligt er der en beslutning om en bevillingsforøgelse i form af tomgangsudgifter ved fraflytning med,8 mio. kr. i budgetår 215, 1,1 mio. kr. i budgetår 216 samt 1,5 mio. kr. i budgetårene

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau

Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau Budgetrammer 2016-2019 i 2015-prisniveau SAMMENDRAG: Skattefinansieret drift: Økonomiudvalget 436.663.964 431.926.404 425.271.311 421.575.588 Arbejdsmarkedsudvalget 812.330.368 842.513.431 844.993.826

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune

Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune GLOSTRUP KOMMUNE Takstblad for byggesagsbehandling i Glostrup Kommune Gyldig fra den 1. april 2014 Center for Miljø og Teknik Bygningsmyndigheden marts 2014 side 1 11 Indhold 1) Kategori 1 Simple konstruktioner...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12

Takstoversigt Norddjurs Kommune budget 2013 ØK 04.12.12 Takstoversigt Norddjurs Kommune budget ØK 04.12.12 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2012 (i kr.) (i kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser: Leje pr. år/m 2 16,75

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2016 FORORD Et solidt flertal i byrådet står bag Frederikshavn Kommunes Budget 2016. Med det nye budget holder vi kursen: Vi sikrer

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

6. Center for Social Service

6. Center for Social Service 2015-18 6. 2015-18 2015-18 Præsentation Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service (Serviceloven). Centeret betjener et politisk udvalg: Social- og Sundhedsudvalget.

Læs mere

BRUGERBETALINGER. 2013 2014

BRUGERBETALINGER. 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget Dyrskuepladsen / ringriderpladser Pladsleje pr. arrangement - kulturelle arrangementer 0,00 0,00 2 Pladsleje pr. arrangement - øvrige erhverv 2.150,00 2.179,00 2 Kolonihaver Haveleje

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Mikael Jentsch 1000000009 Direktørens

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653 328.673 300.119 + Rammeændringer,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale

Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. september 2015 Tlf. dir.: 4175 0010 E-mail: lbg@balk.dk Kontakt: Lene Bækgaard Organisatoriske tilpasninger af Ballerup Kommunes administration - høringsmateriale Kommunaldirektør

Læs mere

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING

GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING GEBYRBESTEMMELSER M. V. FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. januar 2014 Gebyrbestemmelser for byggesagsbehandling m.v. i Svendborg Kommune pr. 1. januar 2014 I henhold til kap. 1.12 i Bygningsreglement 2010 (BR

Læs mere

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013

Overførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 02 Nedenstående er under redigering I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 389.278 359.653

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer

Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 Hverdagseffektiviseringer Afsnit 8 - side 1 Afsnit 8 - side 2 Nr. Fagudvalg Bevillingsområde 2018 2019 2020 2021 500 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarked Arbejdsmarked - hverdagseffektivisering

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.)

2014 2015 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen (kr.) (kr.) 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,24 17,40 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål Udleje af festpladser

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume

Indstilling. Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. 1. Resume Indstilling Til Aarhus byråd via Magistraten Den 1. juni 2011 Overtagelse af handleansvar og muligheder for delegation af handleansvaret til/fra andre kommuner. Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune

Velfærdsdirektør i Dragør Kommune Borgmestersekretariat, HR og Udvikling Kirkevej 7 2791 Dragør Tlf.: 32 89 01 00 CVR: 12881517 www.dragoer.dk Jobprofil Velfærdsdirektør i Dragør Kommune 19. maj 2014 En af Dragør Kommunes direktører har

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer

EAN-Lokationsnumre. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

DREJEBOG FOR BUDGET 2017.

DREJEBOG FOR BUDGET 2017. Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Nedenstående oversigt viser den nye struktur fordelt på sektorer og serviceområder. Ny struktur Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets møde den 14. juni 2017 blev der besluttet en ny struktur på Økonomiudvalgets område. Den nye struktur er medvirkende til at optimere/forenkle budgetlægning og økonomirapporter.

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Beretning 2011 for politikområderne:

Beretning 2011 for politikområderne: Beretning 2011 for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud): (i 1000 kr.) Oprindeligt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Budget for administrationsområdet

Budget for administrationsområdet opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og

Læs mere

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget

Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015. Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Byg og Erhverv Sagsbehandler: Charlotte Sindahl Pasgaard Sagsnr. 02.34.02-K07-1-15 Dato:18.2.2015 Løbende orientering til Teknik- og Miljøudvalget Af budgetaftalen 2015 fremgår: 3.2 Byggesager Horsens

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE Acadre 10/186. Lb. nr. 32110. REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvem er omfattet...3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...4 4. Reguleringer

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere