Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg Økonomicentret d

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Budgetforslag 215 i hovedtal Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget Specielle bemærkninger Tværgående Fælles Puljer Anlæg Takster

3 1. Indledning Økonomicentret har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budget 215. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Økonomiudvalget, Direktionens budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af Økonomiudvalget. Forinden har der på Økonomiudvalgets juni møde været forelagt et budgetforslag, som imødekommer allerede gældende reduktioner, som er fordelt og finansieret på centrenes budgetrammer. Økonomicentret fremsender hermed Økonomiudvalgets budgetmateriale: Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give overblik over budgettets fordeling Takstoversigt Gennemgangen vil bl.a. omfatte: Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet. 3

4 2. Budgetforslag 215 i hovedtal Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Kommunaldirektøren Direktørens område Center for Økonomi og Personale Center for Arbejdsmarked Udvikling og Erhverv Direktørområde Børn, Unge og Kultur Direktørens område Center for Familie Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole Center for Unge Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Direktørens område Center for Sundhed og Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ledelsessekretariatet Direktionen Direktørområde Ejendomscenteret, Teknik og Miljø Direktørens område Center for Teknik og Miljø Center for Park og Vej Ejendomscenteret I alt drift for Økonomiudvalget Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Tværgående fælles puljer I alt Tværgående fælles puljer Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Anlæg I alt anlæg for Økonomiudvalget

5 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget Oprindelig ramme - vedtaget 214-budget (i 1. kr.) Rammekorrektioner: Fra Tværgående fælles puljer - gennemgang af samtlige kontrakter Nedrivning Boensgade 1 BYR Borgerservice fra ØU til KFU ØU pkt Udmøntning Mere tid til kerneydelsen Udmøntning Afbureaukratiseringspuljen Udmøntning Økonomiudvalgets reduktionspulje Mere tid til kerneydelsen Reduktionspuljen Flytning af PAU-elever fra ØU til BUU Flytning vedr. Ungeenhed Udmøntning af 6 mio. kr. (del af 25 mio. kr. reduktion) Korrektion vedr. demografipulje 7,186 mio. kr Reduktion på 3% Reduktion på 1%+1%+1% Tillæg vedr. flytning af Borgerservice PL-regulering Salg af Caspersvej 6 bortfald af lejeindtægt BYR pkt ØU Yderligere reduktion 25 mio. kr. fordelt efter nøgletal Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn ØU Driftsudg. Fasan-, Ørne- og Aalborgvej ØU Manglende udmøntning af DUT ØU ,9 mio. kr. vedr. Helhedsplan ØU Manglende udmøntning af DUT ØU Husleje Ungeenheden PL-regulering budgetvejledning G1.3 nye skøn Direktionens fordeling af kørselslogistik Direktionens fordeling af kørselslogistik BYR pkt. 11 Budgetopflg. Lejemål Nytorv BYR pkt. 11 Budgetopflg. Flytning af PPA s administrationskonto BYR pkt. 11 Budgetopflg. Restoverførsel vedr. implementering af IT Lov- og Cirkulæreprogrammet Fordeling af lov- og cirkulære (214) flytning fra SOU til ØU Direktionen, sparet drift som følge af mer salg Ændring af tjenestemandspensioner og -præmier Rammekorrektioner i alt Godkendt ramme i 215-prisniveau

6 4. Specielle bemærkninger Center for Økonomi og Personale - Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i 5 teams: Plan- og Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet en Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Udover afdelingskonti optræder der på budgettet diverse tværgående opgaver, som hovedsageligt dækker fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse. I forbindelse med genåbning af budget 21 blev der vedtaget en effektiviseringspulje på -1,5 mio. kr. i år 215 vedr. administrative reduktioner, hvis udmøntning er afhængig af samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune ét rådhus. I forbindelse med tilpasningen af anlægsprojektet Ørnevejens Skole blev puljen reduceret med 5,1 mio. kr. så der nu henstår en pulje på 5,4 mio. kr. Reduktionen af sparekravet fra 1,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. er finansieret indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Den tilbageværende besparelse kan først realiseres i forbindelse med ny placering af administrative medarbejdere. Økonomiafdelingen har i budget 215 en samlet reduktion på 1,9 mio. kr. Besparelsen opnås fuldt ud i 215, da der er vakante stillinger efter personale, som ikke bliver genbesat. Forsikringsområdets andel af besparelsen udgør,7 mio. kr. Forsikringsområdet forventes at effektuere besparelsen i samme forhold som skadesudviklingen. Det må forventes, at den løbende reduktion i antallet af personale og en indskrænkning af bygningsmassen vil medføre relativt færre forsikringsskader og reducerede udgifter til forsikringspolicer. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 38,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen. 6

7 Center for Økonomi og Personale HR, Løn og Personale HR Løn & Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicering af de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold. Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer. Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v. Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. Aktiviteter og aktivitetstal Der er ansat 28 medarbejdere i afdelingen. Med effekten af stillingsnedlæggelse, ingen ansættelse af barselsvikar samt forventning om en generel tilbageholdenhed, forventes budgettet at balancere med en budgetreduktion på,83 mio. kr. Fælles lønpuljer: Barselspulje For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Der blev i 213 udbetalt refusioner for 6,2 mio. kr. I alt reduceres puljen med,98 mio. kr. i 215. Tendensen fra de sidste år viser et billede af, at det er sandsynligt, at reduktionen kan spares. Pulje for flex- og skånejobs Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 213. I alt reduceres puljen med,26 mio. kr. i 215. Området finansierer 19 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt 96 flexjob med et årligt tilskud på 2. kr. Pulje for flex- og skånejobs vil forventeligt kunne bære reduktionen på,26 mio. kr. grundet medarbejderes egen fratræden. Administrative elever Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 215 kendes først primo 215. Budgettet reduceres med,15 mio. kr. i 215 og en yderligere udfordring er nedgang i refusioner, hvilket budgettet kun kan finansiere ved ansættelse af færre elever i 215. Trepartmidler/Lederuddannelse Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse som primær jobfunktion samt borgerkontakt. Midlerne ophører 31. marts 215 med overenskomsternes udløb. Midlerne er ikke opbrugt, men er benyttet til andre formål. Underskud forventes i 215 på ca.,4 mio. kr., da uddannelsen af ledere først afsluttes primo 215. Underskuddet finansieres af det samlede budget. Tjenestemandspensioner Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd. I mio. kr. samt i 215- priser Budgetår Antal 215 Tjenestemandspensioner 24,1 318 tjenestemandspensionister Pensionsforsikringspræmie 6,9 44 tjenestemænd Total 31, Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 66,2 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. 7

8 Center for Arbejdsmarked Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp forsikrede ledige integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 41,2 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Budgettet er i 215 reduceret med Arbejdsmarkedscentrets andel af diverse sparekrav, som beløber sig til 2,4 mio. kr. Reduktionerne er sket på følgende måde: Der nedlægges 6 stillinger. Jobbutikken i Sæby lukker. Reduceret åbningstider i jobbutikken i Skagen. Konsekvensen af budgetreduktionen og dermed nedlæggelse af stillinger betyder, at der vil kunne blive længere sagsbehandlingstider. De værste konsekvenser af reduktionen i medarbejderantal søges formindsket via øget produktivitet og effektivisering samt forsøg med reduceret telefontid til medarbejdere. 8

9 Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv består at to hovedområder: Udvikling og Erhverv Energibyen Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en lang og bred vifte af interne og i høj grad eksterne samarbejdspartnere. Mål & Målopfyldelse: Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af byrådet fastsatte strategiske fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet. Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land. Udvikling og Erhverv har 1 fuldtidsansatte Energibyen I august 214 forventes en samlet energiplan Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi vedtaget. Planen løber frem til 23, der skal laves en rollefordeling med henblik på implementering samt årlig opfølgning/opdatering. En række af aktiviteterne i 215 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen: Fx: 1) Biogas: Medvirken til realisering af kommunens partnerskabsaftale med Danish Crown, Fødevareforbundet NNF Nordjylland og Landbonord, (råmateriale til biogasanlægget), projektudvikling af biogasanlæg ved Østervrå i samarbejde med Landbonord og Frederikshavn Forsyning, samt biogas til transport, herunder opførelse af en fyldestation i Frederikshavn og busser på gasdrift, videreudvikles i samarbejde med HMN Naturgas I/S, Region Nordjylland og NT. 2) Medvirken til energirenovering af by- og landdistrikter, herunder implementering af landsbyrapporten, som udkom i 214. Udvikling af finansieringsmodeller til energirenovering via det EU-finansierede projekt Infinite. I samarbejde med Knivholt Hovedgaard etableres en Energisti, som demonstrerer forskellige energiløsninger. Dertil kommer medvirken til implementering af renoveringsplaner for 1. mia. kr. hos 2 af kommunens største boligforeninger. 4) EU-Horizon 2o2o-projekt: Videre arbejde projektet, som er prækvalificeret mht. bevilling. Projekt skal udarbejde gangbare finansieringsmodeller til implementering af handlingsplanerne i kommunens EUborgmester handlingsplan. 3) Off-shore vind: I et samarbejde med Erhvervshus Nord, Frederikshavn Havn, Frederikshavn Forsyning og private aktører arbejdes der med etablering af et demonstrationssite ved Hirsholmene. 4) Klyngedannelse indenfor fotonik, etape 2 (LED og anden belysning) Energibyen har 2 fuldtidsansatte og 2 deltids medarbejdere. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,5 mio. kr. til Udvikling og Erhverv. 9

10 Ledelsessekretariatet Området Ledelsessekretariatet Består af Ledelsessekretariatet, Byrådet og Direktionen. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,9 mio. kr. heraf 11,1 mio. kr. til byrådet, 6,1 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,7 mio. kr. til direktionen samt netto anlægsbevilling,4 mio. kr. til Ledelsessekretariat, Byråd og Direktion. Der er i budgetterne indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere Borgmester, Politikere, Direktion og Den Kommunale Chefgruppe. Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: Betjening af Byråd og udvalg Koordinering og samordning af de politiske dagsordner Juridisk rådgivning Sekretær funktion for Borgmester og direktører Administration Kommunikation Web-master på hjemmeside og intranet Der er i budgettet indregnet besparelser på,4 mio. kr. Besparelserne findes især ved at sekretariatets lønudgifter reduceres og der skæres ned på alle øvrige konti. Byrådet Opgaver Som defineret i styrelsesvedtægten. Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 11,1 mio. kr. Der er indregnet besparelse på,5 mio. kr. til mere tid til kerneydelse, demografi og produktivitetsstigning mm. Der er givet DUT midler på,5 mio. kr. til forhøjelse af byrådets vederlag i 215. Det er ca.,5 mio. kr. mindre end de faktiske udgifter. I 215 og efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Besparelsen har været gældende fra 214. Da der ikke er blevet færre byrådsmedlemmer eller udvalg i denne byrådsperiode mangler pengene på Økonomiudvalgets konti. Der er således en udfordring i 215 og efterfølgende år til dels omstrukturering og ekstra udgifter til vederlag på i alt 1,55 mio. kr. I 215 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af Folketingsvalg på 2,1 mio. kr. Der er i budgettet indregnet besparelser på,5 mio. kr. Besparelserne findes ved eliteidræt, venskabsbykonti, markedsførings- og dispositionskonti samt øvrige overheadudgifter. Ud over andelen af reduktionerne besluttede udvalget at reducere områder for yderligere kr., fordelt med: Sponsorater og pulje til eliteidræt reduceres med 1. kr. Investeringspuljen reduceres med 485. kr. Driftstilskud til Toppen af Danmark reduceres med 5. kr. Direktionen Direktionen består af 4 direktører og 1 centerchef. Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 8,7 mio. kr. til Direktionen. I 215 sker der en reduktion på Direktionens budget på,4 mio. kr. Besparelsen finansieres ved et ligeligt bidrag fra hvert direktørområde under Økonomiudvalget. 1

11 Center for Familie Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centeret. Familierådgivningen Familierådgivningen er en af de 6 afdelinger i Center for Familie og afdelingens socialrådgivere arbejder med børn og unge mellem 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Afdelingen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret børnefaglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, kontaktperson, aflastning eller døgnophold. Familieplejegruppen og administration Familieplejegruppe er organisatorisk en del af Dag- og døgnafdelingen i Center for Familie. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder faglig dem vejledning. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af myndighedsbeslutninger så kommunens anbringelsespolitik efterleves. Administration Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i center for familie. Der varetages bl.a. opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centeret bortset fra tandplejen, arkivering, sagsbehandling bl.a. på familierådgivningens handicapområde, betjening af institutioner på dag- og døgnområdet og meget væsentlig del af økonomiopgaverne knyttet til centerets arbejde. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 18,1 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Familie. De indlagte besparelser i budgettet i form af Mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal m.v. opnås ved at reducere i personalet. Perspektiv Der er en stor grad af sammenhæng mellem udgifterne til anbringelse og forebyggelse (konto 5) og kvaliteten i sagsbehandlingen og de medarbejderressourcer der er til rådighed i familierådgivningen (konto 6). Der er stor fokus på økonomien i afdelingen. 11

12 Center for Unge Myndighed og administration Centrets funktioner indenfor konto 6 er fysisk placeret i Center for Unges lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med en lang række andre opgaver i centret. De medarbejdere, der er ansat under konto 6 er beskæftiget indenfor områderne Koordinering og tværfaglig indsats, administration og ledelse. Koordinering og tværfaglig indsats I denne afdeling arbejdes der i følgende team: Forvisitation, Ydelsesområdet, Unge under 18 år, Beskæftigelsesområdet, SSP og Unge over 18 år og Ungdommens Uddannelsesvejledning Teamene er sammensat så de fremmer Center for Unges ambition om høj tværfaglighed og hurtig, smidig og kompetent sagsbehandling i forhold til den enkelte unge, hvorfor der kan være team bestående af udelukkende konto 6 medarbejdere og team hvor konto 6 medarbejderne kun udgør en del af teamet Center for Unges målgruppe er Frederikshavn Kommunes årige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller alder i forhold til andre centre) På konto 6 området arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Serviceloven og Lov om aktiv socialpolitik. I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og iværksættes hjælp og foranstaltninger afhængig af den unges situation, behov og hvilken lovgivning, der er tale om. Administration Administrationen refererer til afdelingsleder/centerchef og løser en lang række økonomiske og administrative opgaver herunder også telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere. Desuden foretages der administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier. Aktiviteter og aktivitetstal Der er løbende ca. 1. aktive sager i Ungeenheden. Cirka 43 af det samlede antal sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 11 personer indenfor det udsatte voksenområde - primært førtidspensionister. 469 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. Center for Unge har endnu ingen historik på området, men følger naturligvis udviklingen nøje med henblik på at oparbejde en sådan. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 12,9 mio. kr. til Center for Unge. De indlagte besparelser i budgettet i form af mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal, m.v. opnås ved at reducere i personalet. Perspektiv Der er i Center for Unge en stor sammenhæng mellem de opgaver, der løses i afdelingen Koordineret og tværfaglig indsats og de opgaver, der løses af centrets udførere. F.eks. mentorer, virksomhedskonsulenter, Bo-hjemmestøtte, hjemmevejledning m.v., ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbeghandling. Der er stor fokus på økonomien i Center for Unge, og der er indledt et samarbejde med BDO med henblik på at få udarbejdet en analyse af centrets økonomi og økonomistyring 12

13 Center for Skole Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte. Center for Skole løser og varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 4,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,1 mio. kr. til Center for Skole samt Center for Kultur og Fritid. De indlagte besparelser i budgettet i form af mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal, m.v. opnås ved at reducere i personalet. Center for Dag- og Fritidstilbud Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte Center for dagtilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikre at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ude i livet. Center for Kultur og Fritid Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte. Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv 13

14 Center for Sundhed og Ældre Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning m.m. for kommunens borgere, sundhedsuddannelserne (SSH er, SSA er og Sygeplejersker m.fl.) m.v. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 2,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Sundhed og Ældre. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i 215. Center for Handicap og Psykiatri Området omfatter den overordnede administration indenfor Centrets hovedområder: Socialpsykiatri samt Handicap. Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre og døgntilbud til borgere med sindslidelse mens handicapområdet omfatter dag- og døgntilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter Nord som er et døgntilbud til 24 borgere med en moderat til meget svær senhjerneskade. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 4,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,7 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i 215. Center for Social- og Sundhedsmyndighed Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap og Psykiatri, Botilbud Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 21,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i

15 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi ingen bemærkninger modtaget Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Hovedparten af budgetmidlerne på Økonomiudvalgets område er primært aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur og miljølove. Mål og Målopfyldelse: Det er målsætningen at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsat vi skal gøre for at få renere vand i vores søer, fjorde og årer. Natura 2-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. Aktiviteter og aktivtetstal: Center for Teknik og Miljø deltager også i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU s miljø og klimapolitik. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,6 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling,4 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Center for Park og Vej Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. Budgetforudsætninger Som følge af indførslen af timeregistreringssystemet Smart Klik i 213 er den administrative byrde i forbindelse med timeregistrering faldet. Center for Park og Vej skal derfor ikke anvende de samme administrative ressourcer. Besparelsen finansieres ved naturlig afgang. Der er i budgettet for 215 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,4 mio. kr. til Center for Park og Vej. 15

16 Ejendomscenteret Budgetområdet Ejendomscenteret under Økonomiudvalget er et fællescenter, som består af en stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling, samt 3 afdelinger: Ejendom Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt Beredskab og Logistik. Strategi- og Arealudvikling har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover varetages køb/salg/udlejning og grafik/trykkeri. Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver. En væsentlig opgave i Ejendom Bygherre og Anlæg er energirenovering af kommunens bygninger. Ud over den løbende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en stand, så udgifterne til el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt. Drift og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: Renhold, teknisk service, kantiner og Knivholt Hovedgaard. Beredskabs og Logistik. Det kommunale beredskab varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseselskab (aftale med Falck Redningskorps). Beredskabet består af administration, serviceafdeling, vagtcentral, brandskole samt brand- og redning. Logistik varetager omgaver omkring flådestyring af den kommunale vognpark samt planlægning og koordinering af kommunal samkørsel for bl.a. patientbehandling og andre kommunale transportopgaver. Mål og Målopfyldelse At tilpasse serviceniveauet i de kommunale ejendomme efter budgettet, som er styrende. At optimere anvendelsen af egne kvadratmeter og tilpasse porteføljen til behovet gennem offensiv salgsstrategi. At opgaverne bliver løst helhedsorienteret. At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt af ressourceanvendelsen i kommunens bygninger. Aktiviteter og aktivitetstal Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder at rådgive den politiske og administrative organisation i udviklingsprojekter, køb- og salgssituationer, drifts- og anlægsopgaver, driftsansvar for en række ejendomme, kantiner og kommunens rekreative havne samt ansvar for kommunens ejendomsportefølje som løbende justeres og tilpasses. Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg og stor samhørighed og samarbejde med erhvervsliv og rådgivere omkring anlægs- og projektopgaver. Ejendomscenteret er også aktør i ejendoms- og byudviklingsprojekter. Perspektiv Ejendomscenterets forretnings idé er at overføre, udføre og udvikle driftsherre- og bygherre-ansvaret for de kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune. Beredskabsafdelingen er delt i op i 5 områder: Brand og redning varetager brand- og redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune. Beredskabsopgaven varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseberedskab med Falck Redningskorps. Ligeledes varetages opgaven med brandteknisk byggesagsbehandling og den forebyggende indsats under Brand og Redning. Brand og Redning vil i 215 og 216 blive udfordret på serviceniveauet og økonomien, i kraft af aftalen mellem regeringen og KL om et krav på besparelser i det samlede kommunale Beredskab på kr. 225 mio. Ligeledes skal strukturen ændres fra de i dag 87 beredskabsenheder til fremtidige ca. 2 beredskabsenheder. 16

17 Under Brand og Redninger der ligeledes en stor og velfungerende frivilligenhed, der udover at være supplement til deltidsberedskabet også bidrager aktivt til officielle arrangementer i Frederikshavn såvel som Nordjylland, med bl.a. en meget velfungerende førstehjælpsgruppe som bl.a. deltager ved Hjallerup marked, motorløb, cykelløb, visefestival, træf på toppen, Rock på Knivholt og meget - meget mere. Brandskolen uddanner og opkvalificerer både egne ansatte og eksterne brugere i et tæt samarbejde med kommunens øvrige erhvervsskoler i Frederikshavn. Brandskolen er en aktiv medspiller på det maritime udviklingsspor, ved gennemførelse af maritime uddannelser, udvikling og deltagelse i den maritime brancheudvikling i Frederikshavn. Vagtcentralen varetager bl.a. beredskabets planlægning og overvågning af ABA-alarmer, nødkald for plejeområdet, tyverialarmer, vagttelefoner, kommunens beredskabsplanlægning, logistikopgaver for egne såvel som ejendomscentrets aktiviteter, og på tværes af kommunens centre mv. Ligeledes er der iværksat er udviklingsprojekt omkring flådestyring af kommunale køretøjer og kørsel. Andre kommuner i det Nordjyske har i kraft af de mange services som vores velfungerende vagtcentral kan levere, udvist interesse for et tværkommunalt samarbejde. Serviceafdeling varetager Beredskabets sideordnet aktiviteter, som fx madtransport, drift at hjælpemiddeldepot, vagttjeneste, Servicering og eftersyn af brandmateriel, Post og bud og serviceydelser på beredskabets auto- og smedeværksted. Samtidig er det også serviceafdelingen der løser en mængde Ad-hoc opgaver for centrene på tværs i kommunen. Administration varetager administrationen på beredskabets samlede aktiviteter. Målet er at fastholde og udvikle et godt robust og stabilt beredskab for Frederikshavn Kommune, der hele tiden matcher tiden krav og forventninger, samt tilbyde beredskabets kompetencer på tværs i kommunen, for derved at bidrage til kommunens samlede udvikling og besparelser på driften. I den kommende periode arbejder beredskabet tilpasning af Brand og Redning jf. beredskabsforliget, udvikling af alarmområdet og en model for centraliseret Fleet Management, med forventninger og driftsforbedringer og afledte provenuer på områderne på tværs i de kommunale centre. I forbindelse med budget 213 blev Post og bud reduceret med,8 mio. kr. som konsekvens af digitaliseringsstrategierne. Denne besparelse får først fuld effekt i 215 i takt med at borgerne får digitale postkasser. I år 212 overgik Beredskabet til ressourcestyring, som et led i at effektiviserer organisationen. Ressourcestyring har givet den enkelte afdelingsleder i Beredskabet et bedre overblik over sammenhængen mellem drift og økonomi, samt medvirket til en mere optimal udnyttelse at personalets kompetencer. Ligeledes sikres fuld synlighed, for omkostninger på beredskabets decentrale aktiviteter, samt validere data for driftsoptimeringen, konkret er der i perioden driftsoptimeret med 22 %. Denne udvikling vil forsætte i 214 og frem. Generelt spænder beredskabet meget bredt i forhold til opgaver og kompetencer. En klar organisation, drifts- og økonomistyring og ikke mindst med gode engagerede og velfungerende medarbejdere, er det muligt at opretholde en velfungerende og fornuftig enhed. Energiområdet Budgetområdet Energiområdet ligger under Økonomiudvalget. Området styres i Ejendomscenteret i Bygherre og Anlæg. Mål og Målopfyldelse At opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcer i de kommunale bygninger, og samtidig drifte de tekniske anlæg optimalt, ud fra et indeklimamæssigt perspektiv, til gavn for brugerne At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt ved anvendelsen af forsyningsressourcer som el, vand og varme. Aktiviteter og Aktivitetstal Energiområdet drifter incitamentsmodellen, som har til sigte at give et incitament til at spare på energien, og drifte kommunale ejendomme med fokus på energi og vandforbruget. Ligeledes er det en væsentlig opgave i Bygherre- og Anlæg at håndtere energiinvesteringer bedst muligt i de kommunens bygninger. Området omfatter alle udgifter til energi for kommunens bygninger. 17

18 Energiområdet er i 215 pålagt at finde besparelser for 2,4 mio. kr. stigende til 3,7 mio. kr. i 218. Besparelserne forventes opnået ved strukturtilpasninger på de øvrige fagudvalgs områder. Perspektiv At udvikle området så forsyningsressourcerne og forbrug i de kommunale bygninger sker ved løbende fokus på optimering og styring. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 69, mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 19,8 mio. kr. til Ejendomscenteret. 18

19 5. Tværgående Fælles Puljer Netto (kr. x 1.) Pulje vedr. love og cirkulærer Efterudd. af lærere og pædagoger Demografisk betinget reduktion Restpulje udmøntning 25 af de 1 mio. kr. pulje Budgetforslag I alt for Tværgående fælles puljer På dette stade i budgetprocessen er der parkeret budgetposter på Tværgående Fælles Puljer, som der fortsat arbejdes med administrativt til fordeling senere i budgetprocessen. Denne udmøntning sker på tværs af flere/alle udvalg - eksempelvis pulje vedrørende love og cirkulærer. Derudover indeholder Tværgående Fælles Puljer budgetposter til effektivisering som, ved udmøntningen påvirker flere/alle udvalg. Effektiviseringerne kan kræve forskellige tiltag eller analyser før de kan udmøntes. Effektiviseringskravet i budgetforslag 215 på netto 1,4 mio. kr. afventer udmøntning til de respektive politiske udvalg. Dette vil bevirke en ændring i driftsrammerne fremadrettet i alle budgetårene i forhold til det nuværende budgetforslag. 19

20 6. Anlæg Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Pulje vedr. Knivholt hovedgård Planlagt bygn.vedligeh. øvr. ejend. Køb og Salg - Fællesudg. og indt. Ekstra salgsindtægter budget Pulje digitaliserings- og velf.tekn. tiltag Energirenoveringer Energibyen, projektudvikling Borgerportal og hjemmeside IT-løsning handicap- og psyk,området Vedligeh. skolebygn bygn. relat. udg. Helhedsplan daginstitutionsområdet Bygninger overgået til projektudvikling Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter Udmøntning digital. og velf. tekn. tiltag Erhvervs-, turisme- og kulturelle tiltag Frederikshavn Idrætshal Renovering Sæby Atletik Klub Reduktionspulje budget I alt for Økonomiudvalgets anlæg I henhold til direktionsbeslutning er anlæg generelt reduceret med 6, mio. kr. med en reduktionspulje i budgetår 215. Derudover er indtægtsbevillingen for salg af jord og bygninger reduceret med 1,4 mio. kr. i budgetår 215, 8,3 mio. kr. i budgetårene 216 og 217. I budgetoverslagsår 218 indtægtsbevillingen øget med 1,9 mio. kr., så der er en indtægtsbevilling i alle overslagsår på 15 mio. kr. Endeligt er der en beslutning om en bevillingsforøgelse i form af tomgangsudgifter ved fraflytning med,8 mio. kr. i budgetår 215, 1,1 mio. kr. i budgetår 216 samt 1,5 mio. kr. i budgetårene

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Politikerhåndbog 2014

Politikerhåndbog 2014 Politikerhåndbog 2014 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer...

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2014 Specielle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget 38 Social- og Sundhedsudvalget 88 Børn og Uddannelsesudvalget 179 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 Lejre Kommune

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET

FORSLAG FRA ØKONOMIUDVALGET Indhold: Ø01. Personalereduktion af 9 deltidsbrandmænd (549.000 kr.)...2 Ø02. Afskedigelse af sektorvejledere (250.000 kr.)...2 Ø03. Halvering af Ungdommens Uddannelsesvejlednings konto til køb af it,

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Årsrapport bilagssamling 2011 Årsrapport bilagssamling 2011 Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 5 Trafik- og Teknikudvalget 53 Miljøudvalget. 61 Børne- og Undervisningsudvalget. 69

Læs mere

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget 2014 - samt overslagsårene 2015-2017 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi møder fremtidens udfordringer med lyst til nytænkning Budgettet for 2014 og overslag for årene til og med

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Forord. Budget 2014 Samsø Kommune CVR nr.: 23795515 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces

Læs mere