Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget. Budgetoplæg 2015-18"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Budgetoplæg Økonomicentret d

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Budgetforslag 215 i hovedtal Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget Specielle bemærkninger Tværgående Fælles Puljer Anlæg Takster

3 1. Indledning Økonomicentret har - indenfor de økonomiske rammer som er udmeldt - udarbejdet et administrativt oplæg til budget 215. Dette oplæg udgør, sammen med bidrag fra centrene under Økonomiudvalget, Direktionens budgetforslag på Økonomiudvalgets område, som udsendes til alle medlemmer af Økonomiudvalget. Forinden har der på Økonomiudvalgets juni møde været forelagt et budgetforslag, som imødekommer allerede gældende reduktioner, som er fordelt og finansieret på centrenes budgetrammer. Økonomicentret fremsender hermed Økonomiudvalgets budgetmateriale: Indeholdende det tekstmæssige budgetoplæg (budgetbemærkninger). Indeholdende specifikationer, som supplerer budgetbemærkningerne og oversigter som har til formål at give overblik over budgettets fordeling Takstoversigt Gennemgangen vil bl.a. omfatte: Gennemgang af hvorledes centrenes budgetramme er disponeret. Redegørelse for væsentlige ændringer i det administrativt udarbejdede budgetoplæg. Tekniske korrektioner, som ikke var kendt i budgetforslaget på juni mødet. 3

4 2. Budgetforslag 215 i hovedtal Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Kommunaldirektøren Direktørens område Center for Økonomi og Personale Center for Arbejdsmarked Udvikling og Erhverv Direktørområde Børn, Unge og Kultur Direktørens område Center for Familie Center for Kultur og Fritid samt Center for Skole Center for Unge Direktørområde Ledelsessekretariatet, Social, Sundhed, IT og Velfærdsteknologi Direktørens område Center for Sundhed og Ældre Center for Handicap og Psykiatri Center for Social- og Sundhedsmyndighed IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Ledelsessekretariatet Direktionen Direktørområde Ejendomscenteret, Teknik og Miljø Direktørens område Center for Teknik og Miljø Center for Park og Vej Ejendomscenteret I alt drift for Økonomiudvalget Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Tværgående fælles puljer I alt Tværgående fælles puljer Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Anlæg I alt anlæg for Økonomiudvalget

5 3. Rammekorrektioner i forhold til vedtagne budget Oprindelig ramme - vedtaget 214-budget (i 1. kr.) Rammekorrektioner: Fra Tværgående fælles puljer - gennemgang af samtlige kontrakter Nedrivning Boensgade 1 BYR Borgerservice fra ØU til KFU ØU pkt Udmøntning Mere tid til kerneydelsen Udmøntning Afbureaukratiseringspuljen Udmøntning Økonomiudvalgets reduktionspulje Mere tid til kerneydelsen Reduktionspuljen Flytning af PAU-elever fra ØU til BUU Flytning vedr. Ungeenhed Udmøntning af 6 mio. kr. (del af 25 mio. kr. reduktion) Korrektion vedr. demografipulje 7,186 mio. kr Reduktion på 3% Reduktion på 1%+1%+1% Tillæg vedr. flytning af Borgerservice PL-regulering Salg af Caspersvej 6 bortfald af lejeindtægt BYR pkt ØU Yderligere reduktion 25 mio. kr. fordelt efter nøgletal Konvertering af pensionsforsikringspræmie til løn ØU Driftsudg. Fasan-, Ørne- og Aalborgvej ØU Manglende udmøntning af DUT ØU ,9 mio. kr. vedr. Helhedsplan ØU Manglende udmøntning af DUT ØU Husleje Ungeenheden PL-regulering budgetvejledning G1.3 nye skøn Direktionens fordeling af kørselslogistik Direktionens fordeling af kørselslogistik BYR pkt. 11 Budgetopflg. Lejemål Nytorv BYR pkt. 11 Budgetopflg. Flytning af PPA s administrationskonto BYR pkt. 11 Budgetopflg. Restoverførsel vedr. implementering af IT Lov- og Cirkulæreprogrammet Fordeling af lov- og cirkulære (214) flytning fra SOU til ØU Direktionen, sparet drift som følge af mer salg Ændring af tjenestemandspensioner og -præmier Rammekorrektioner i alt Godkendt ramme i 215-prisniveau

6 4. Specielle bemærkninger Center for Økonomi og Personale - Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen er opdelt i 5 teams: Plan- og Analyse, Finans, TeAmØku, Social- og Sundhedsteamet samt Børne- og Kulturteamet. Desuden er der til Økonomiafdelingen knyttet en Indkøbsafdeling, økonomisk tilsyn med støttet boligbyggeri samt administration af kommunens forsikringer. Udover afdelingskonti optræder der på budgettet diverse tværgående opgaver, som hovedsageligt dækker fælles funktioner, driftssikring af boligbyggeri samt byfornyelse. I forbindelse med genåbning af budget 21 blev der vedtaget en effektiviseringspulje på -1,5 mio. kr. i år 215 vedr. administrative reduktioner, hvis udmøntning er afhængig af samling af de administrative funktioner i Frederikshavn Én kommune ét rådhus. I forbindelse med tilpasningen af anlægsprojektet Ørnevejens Skole blev puljen reduceret med 5,1 mio. kr. så der nu henstår en pulje på 5,4 mio. kr. Reduktionen af sparekravet fra 1,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. er finansieret indenfor Økonomiudvalgets egen ramme. Den tilbageværende besparelse kan først realiseres i forbindelse med ny placering af administrative medarbejdere. Økonomiafdelingen har i budget 215 en samlet reduktion på 1,9 mio. kr. Besparelsen opnås fuldt ud i 215, da der er vakante stillinger efter personale, som ikke bliver genbesat. Forsikringsområdets andel af besparelsen udgør,7 mio. kr. Forsikringsområdet forventes at effektuere besparelsen i samme forhold som skadesudviklingen. Det må forventes, at den løbende reduktion i antallet af personale og en indskrænkning af bygningsmassen vil medføre relativt færre forsikringsskader og reducerede udgifter til forsikringspolicer. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 38,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Økonomiafdelingen. 6

7 Center for Økonomi og Personale HR, Løn og Personale HR Løn & Personale er opdelt i tre afdelinger: Løn- og personaleafdelingen varetager lønudbetalingen for kommunens ansatte samt servicering af de decentrale afdelinger og institutioner om personaleforhold. Forhandling & Jura rådgiver i personalejura, forhandler forhånds-/fratrædelsesaftaler og udarbejder ansættelseskontrakter til ledere og chefer. Arbejdsmiljø & HR rådgiver og yder støtte til de decentrale afdelinger og institutioner i arbejdsmiljøspørgsmål m.v. Endvidere administrerer afdelingen diverse lønpuljer for hele organisationen. Puljerne omfatter kommunale fleksjob, barselsudligningsordning, administrative elever, lederuddannelse og tjenestemandspensioner. Aktiviteter og aktivitetstal Der er ansat 28 medarbejdere i afdelingen. Med effekten af stillingsnedlæggelse, ingen ansættelse af barselsvikar samt forventning om en generel tilbageholdenhed, forventes budgettet at balancere med en budgetreduktion på,83 mio. kr. Fælles lønpuljer: Barselspulje For ansatte på barsel-/adoptionsorlov finansierer puljen differencen mellem den fulde lønomkostning og dagpengerefusion. Der blev i 213 udbetalt refusioner for 6,2 mio. kr. I alt reduceres puljen med,98 mio. kr. i 215. Tendensen fra de sidste år viser et billede af, at det er sandsynligt, at reduktionen kan spares. Pulje for flex- og skånejobs Flex- og skånejobpuljen yder tilskud til flex- og skånejob fra ordning før 1. januar 213. I alt reduceres puljen med,26 mio. kr. i 215. Området finansierer 19 flexjob med fuld finansiering, 4 skånejob for førtidspensionister samt 96 flexjob med et årligt tilskud på 2. kr. Pulje for flex- og skånejobs vil forventeligt kunne bære reduktionen på,26 mio. kr. grundet medarbejderes egen fratræden. Administrative elever Puljen finansierer 13 praktikpladser for administrative elever, som er ansat bredt i hele organisationen. Kvoten for optagelse af elever for efteråret 215 kendes først primo 215. Budgettet reduceres med,15 mio. kr. i 215 og en yderligere udfordring er nedgang i refusioner, hvilket budgettet kun kan finansiere ved ansættelse af færre elever i 215. Trepartmidler/Lederuddannelse Lederuddannelse på diplomniveau finansieres via trepartsmidler og tilbydes ledere, der har ledelse som primær jobfunktion samt borgerkontakt. Midlerne ophører 31. marts 215 med overenskomsternes udløb. Midlerne er ikke opbrugt, men er benyttet til andre formål. Underskud forventes i 215 på ca.,4 mio. kr., da uddannelsen af ledere først afsluttes primo 215. Underskuddet finansieres af det samlede budget. Tjenestemandspensioner Budgetområdet finansierer nettoudgiften til kommunale tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmie for tjenestemænd. I mio. kr. samt i 215- priser Budgetår Antal 215 Tjenestemandspensioner 24,1 318 tjenestemandspensionister Pensionsforsikringspræmie 6,9 44 tjenestemænd Total 31, Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 66,2 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling,2 mio. kr. til HR, Løn og Personale. 7

8 Center for Arbejdsmarked Områdets budget kan i hovedtræk opgøres i administration af hovedområderne sygedagpenge, kontanthjælp forsikrede ledige integration og førtidspensioner. Desuden omfatter området diverse tilskudsprojekter. Af driftsudgifter kan nævnes tjenestekørsel, uddannelse og lægeerklæringer. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 41,2 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,5 mio. kr. til Center for Arbejdsmarked. Budgettet er i 215 reduceret med Arbejdsmarkedscentrets andel af diverse sparekrav, som beløber sig til 2,4 mio. kr. Reduktionerne er sket på følgende måde: Der nedlægges 6 stillinger. Jobbutikken i Sæby lukker. Reduceret åbningstider i jobbutikken i Skagen. Konsekvensen af budgetreduktionen og dermed nedlæggelse af stillinger betyder, at der vil kunne blive længere sagsbehandlingstider. De værste konsekvenser af reduktionen i medarbejderantal søges formindsket via øget produktivitet og effektivisering samt forsøg med reduceret telefontid til medarbejdere. 8

9 Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv består at to hovedområder: Udvikling og Erhverv Energibyen Udvikling og Erhverv samt Energibyen samarbejder med en lang og bred vifte af interne og i høj grad eksterne samarbejdspartnere. Mål & Målopfyldelse: Udvikling og Erhverv Udvikling og Erhverv s indsatser og aktiviteter tager udgangspunkt i de af byrådet fastsatte strategiske fokuspunkter med særligt fokus på vækst og udvikling i lokalsamfundet. Med afsæt i særligt det maritime, energi, fødevarer, oplevelser og vækst koncentrerer indsatserne sig bl.a. om; byudvikling og bosætning, arbejdskraft, uddannelse, forretningsudvikling, fremdrift i organisationen, partnerskaber, projektudvikling, udvikling af kyst og land. Udvikling og Erhverv har 1 fuldtidsansatte Energibyen I august 214 forventes en samlet energiplan Strategiplan for hele Frederikshavn Kommunes overgang til vedvarende energi vedtaget. Planen løber frem til 23, der skal laves en rollefordeling med henblik på implementering samt årlig opfølgning/opdatering. En række af aktiviteterne i 215 vedrører realisering og modning af delelementer fra planen: Fx: 1) Biogas: Medvirken til realisering af kommunens partnerskabsaftale med Danish Crown, Fødevareforbundet NNF Nordjylland og Landbonord, (råmateriale til biogasanlægget), projektudvikling af biogasanlæg ved Østervrå i samarbejde med Landbonord og Frederikshavn Forsyning, samt biogas til transport, herunder opførelse af en fyldestation i Frederikshavn og busser på gasdrift, videreudvikles i samarbejde med HMN Naturgas I/S, Region Nordjylland og NT. 2) Medvirken til energirenovering af by- og landdistrikter, herunder implementering af landsbyrapporten, som udkom i 214. Udvikling af finansieringsmodeller til energirenovering via det EU-finansierede projekt Infinite. I samarbejde med Knivholt Hovedgaard etableres en Energisti, som demonstrerer forskellige energiløsninger. Dertil kommer medvirken til implementering af renoveringsplaner for 1. mia. kr. hos 2 af kommunens største boligforeninger. 4) EU-Horizon 2o2o-projekt: Videre arbejde projektet, som er prækvalificeret mht. bevilling. Projekt skal udarbejde gangbare finansieringsmodeller til implementering af handlingsplanerne i kommunens EUborgmester handlingsplan. 3) Off-shore vind: I et samarbejde med Erhvervshus Nord, Frederikshavn Havn, Frederikshavn Forsyning og private aktører arbejdes der med etablering af et demonstrationssite ved Hirsholmene. 4) Klyngedannelse indenfor fotonik, etape 2 (LED og anden belysning) Energibyen har 2 fuldtidsansatte og 2 deltids medarbejdere. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling 3,5 mio. kr. til Udvikling og Erhverv. 9

10 Ledelsessekretariatet Området Ledelsessekretariatet Består af Ledelsessekretariatet, Byrådet og Direktionen. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,9 mio. kr. heraf 11,1 mio. kr. til byrådet, 6,1 mio. kr. til Ledelsessekretariatet, 8,7 mio. kr. til direktionen samt netto anlægsbevilling,4 mio. kr. til Ledelsessekretariat, Byråd og Direktion. Der er i budgetterne indregnet besparelser på 1,3 mio. kr. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet har til opgave at servicere Borgmester, Politikere, Direktion og Den Kommunale Chefgruppe. Ledelsessekretariatet har følgende hovedopgaver: Betjening af Byråd og udvalg Koordinering og samordning af de politiske dagsordner Juridisk rådgivning Sekretær funktion for Borgmester og direktører Administration Kommunikation Web-master på hjemmeside og intranet Der er i budgettet indregnet besparelser på,4 mio. kr. Besparelserne findes især ved at sekretariatets lønudgifter reduceres og der skæres ned på alle øvrige konti. Byrådet Opgaver Som defineret i styrelsesvedtægten. Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling til byrådet på 11,1 mio. kr. Der er indregnet besparelse på,5 mio. kr. til mere tid til kerneydelse, demografi og produktivitetsstigning mm. Der er givet DUT midler på,5 mio. kr. til forhøjelse af byrådets vederlag i 215. Det er ca.,5 mio. kr. mindre end de faktiske udgifter. I 215 og efterfølgende år er der indregnet en besparelse på 1,5 mio. kr. til omstrukturering/forenkling af den politiske udvalgsstruktur. Besparelsen har været gældende fra 214. Da der ikke er blevet færre byrådsmedlemmer eller udvalg i denne byrådsperiode mangler pengene på Økonomiudvalgets konti. Der er således en udfordring i 215 og efterfølgende år til dels omstrukturering og ekstra udgifter til vederlag på i alt 1,55 mio. kr. I 215 er der budgetteret med udgifter til afholdelse af Folketingsvalg på 2,1 mio. kr. Der er i budgettet indregnet besparelser på,5 mio. kr. Besparelserne findes ved eliteidræt, venskabsbykonti, markedsførings- og dispositionskonti samt øvrige overheadudgifter. Ud over andelen af reduktionerne besluttede udvalget at reducere områder for yderligere kr., fordelt med: Sponsorater og pulje til eliteidræt reduceres med 1. kr. Investeringspuljen reduceres med 485. kr. Driftstilskud til Toppen af Danmark reduceres med 5. kr. Direktionen Direktionen består af 4 direktører og 1 centerchef. Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 8,7 mio. kr. til Direktionen. I 215 sker der en reduktion på Direktionens budget på,4 mio. kr. Besparelsen finansieres ved et ligeligt bidrag fra hvert direktørområde under Økonomiudvalget. 1

11 Center for Familie Familierådgivningen, familieplejegruppen og administration De tre funktioner er alle placeret på Sæby Rådhus sammen med en række andre opgaver i centeret. Familierådgivningen Familierådgivningen er en af de 6 afdelinger i Center for Familie og afdelingens socialrådgivere arbejder med børn og unge mellem 15 år og deres familier efter Servicelovens bestemmelser. Afdelingen tilbyder bl.a. råd og vejledning, og efter Serviceloven vil der efter en konkret børnefaglig undersøgelse og vurdering af behovet være mulighed for at yde forskellige former for hjælp. For eksempel familiebehandling, kontaktperson, aflastning eller døgnophold. Familieplejegruppen og administration Familieplejegruppe er organisatorisk en del af Dag- og døgnafdelingen i Center for Familie. Familieplejegruppen varetager opgaver vedrørende rekruttering, uddannelse og godkendelse af plejefamilier og aflastningsfamilier. Familieplejegruppen fører tilsyn med kommunens plejefamilier og aflastningsfamilier og tilbyder faglig dem vejledning. Familieplejegruppen arbejder herudover med matchning på anbringelsesområdet på baggrund af myndighedsbeslutninger så kommunens anbringelsespolitik efterleves. Administration Administrationen refererer til centerchefen og løser en lang række administrative og økonomiske opgaver i center for familie. Der varetages bl.a. opgaver som skranke- og telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere for alle dele af centeret bortset fra tandplejen, arkivering, sagsbehandling bl.a. på familierådgivningens handicapområde, betjening af institutioner på dag- og døgnområdet og meget væsentlig del af økonomiopgaverne knyttet til centerets arbejde. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 18,1 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Familie. De indlagte besparelser i budgettet i form af Mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal m.v. opnås ved at reducere i personalet. Perspektiv Der er en stor grad af sammenhæng mellem udgifterne til anbringelse og forebyggelse (konto 5) og kvaliteten i sagsbehandlingen og de medarbejderressourcer der er til rådighed i familierådgivningen (konto 6). Der er stor fokus på økonomien i afdelingen. 11

12 Center for Unge Myndighed og administration Centrets funktioner indenfor konto 6 er fysisk placeret i Center for Unges lokaler på Hånbækvej 32A og udføres tværfagligt i tæt sammenhæng med en lang række andre opgaver i centret. De medarbejdere, der er ansat under konto 6 er beskæftiget indenfor områderne Koordinering og tværfaglig indsats, administration og ledelse. Koordinering og tværfaglig indsats I denne afdeling arbejdes der i følgende team: Forvisitation, Ydelsesområdet, Unge under 18 år, Beskæftigelsesområdet, SSP og Unge over 18 år og Ungdommens Uddannelsesvejledning Teamene er sammensat så de fremmer Center for Unges ambition om høj tværfaglighed og hurtig, smidig og kompetent sagsbehandling i forhold til den enkelte unge, hvorfor der kan være team bestående af udelukkende konto 6 medarbejdere og team hvor konto 6 medarbejderne kun udgør en del af teamet Center for Unges målgruppe er Frederikshavn Kommunes årige (med enkelte undtagelser i forhold til opgaveafgrænsning og/eller alder i forhold til andre centre) På konto 6 området arbejdes der primært indenfor følgende lovgivninger: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Serviceloven og Lov om aktiv socialpolitik. I forhold til ovennævnte lovgivninger tilbydes der bl.a. råd og vejledning, træffes myndighedsafgørelser og iværksættes hjælp og foranstaltninger afhængig af den unges situation, behov og hvilken lovgivning, der er tale om. Administration Administrationen refererer til afdelingsleder/centerchef og løser en lang række økonomiske og administrative opgaver herunder også telefonbetjening af borgere og samarbejdspartnere. Desuden foretages der administrativ sagsbehandling - f.eks. beregning af visse ydelseskategorier. Aktiviteter og aktivitetstal Der er løbende ca. 1. aktive sager i Ungeenheden. Cirka 43 af det samlede antal sager vedrører unge ledige, der modtager uddannelseshjælp. Herudover findes der 11 personer indenfor det udsatte voksenområde - primært førtidspensionister. 469 af de nævnte sager vedrører unge under 18 år. Center for Unge har endnu ingen historik på området, men følger naturligvis udviklingen nøje med henblik på at oparbejde en sådan. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 12,9 mio. kr. til Center for Unge. De indlagte besparelser i budgettet i form af mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal, m.v. opnås ved at reducere i personalet. Perspektiv Der er i Center for Unge en stor sammenhæng mellem de opgaver, der løses i afdelingen Koordineret og tværfaglig indsats og de opgaver, der løses af centrets udførere. F.eks. mentorer, virksomhedskonsulenter, Bo-hjemmestøtte, hjemmevejledning m.v., ligesom der visiteres til botilbud og misbrugsbeghandling. Der er stor fokus på økonomien i Center for Unge, og der er indledt et samarbejde med BDO med henblik på at få udarbejdet en analyse af centrets økonomi og økonomistyring 12

13 Center for Skole Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 4 ansatte. Center for Skole løser og varetager bl.a. en lang række opgaver inden for folkeskoleområdet, SFO og ungdomsskole. Folkeskoleområdet reguleres i al overvejende grad af Folkeskoleloven og dertil knyttede bekendtgørelser og vejledninger. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 4,7 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,1 mio. kr. til Center for Skole samt Center for Kultur og Fritid. De indlagte besparelser i budgettet i form af mere tid til kerneydelsen, 1 % og 3 % puljer, reduktion ud fra ECO Nøgletal, m.v. opnås ved at reducere i personalet. Center for Dag- og Fritidstilbud Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte Center for dagtilbud varetager de overordnede styringsmæssige og administrative opgaver i relation til kommunens dagtilbud. Her er tale om udvikling af og tilsyn med kvalitet samt gennemførelse af aktiviteter, der sikre at love, vejledninger og politiske beslutninger føres ude i livet. Center for Kultur og Fritid Centret er placeret på Frederikshavn Rådhus. Der er 3 ansatte. Center for Kultur og Fritid varetager en række borger rettede og administrative opgaver i relation til kultur- og fritidsområdet. Her kan nævnes regionale kulturaftaler, børnekulturfestival, idræts-/kulturpriser, folkeoplysningen, kulturhuse, haller, biblioteker, musikskole og stadsarkiv 13

14 Center for Sundhed og Ældre Området omfatter overordnet administration i forhold de 4 funktionsområder: Hjemmepleje, Plejecentre, Sundhed og Sygepleje samt Aktivitet og Træning. Funktionsområderne varetager blandt andet opgaver i forbindelse med omsorg, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, træning m.m. for kommunens borgere, sundhedsuddannelserne (SSH er, SSA er og Sygeplejersker m.fl.) m.v. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 2,3 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Sundhed og Ældre. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i 215. Center for Handicap og Psykiatri Området omfatter den overordnede administration indenfor Centrets hovedområder: Socialpsykiatri samt Handicap. Socialpsykiatriområdet omfatter støttecentre og døgntilbud til borgere med sindslidelse mens handicapområdet omfatter dag- og døgntilbud til voksne med væsentligt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt SenhjerneskadeCenter Nord som er et døgntilbud til 24 borgere med en moderat til meget svær senhjerneskade. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 4,9 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,7 mio. kr. til Center for Handicap og Psykiatri. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i 215. Center for Social- og Sundhedsmyndighed Området omfatter administration, visitation og sagsbehandling i forhold til at tildele kommunens borgere ydelser indenfor hovedgrupperne: Personlig pleje, Praktisk hjælp, Sygepleje, Pleje af handicappede i eget hjem, Ophold i plejeboliger, Afløsning og Aflastning, Socialpædagogisk hjælp, Særforanstaltninger Handicap og Psykiatri, Botilbud Handicap og Psykiatri, Misbrugsbehandling, Madservice, Omsorgskørsel og Aktivitetstilbud, Personlige tillæg, Ledsagerordningen og kontante ydelser til merudgifter. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 21,4 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,3 mio. kr. til Center for Social- og Sundhedsmyndighed. De indlagte besparelser mere tid til kerneydelser/ 1 % og 3 % pulje m.v. opnås ved personalereduktion som er iværksat og får fuld effekt i

15 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi ingen bemærkninger modtaget Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø er blandt andet politisk forankret i Økonomiudvalget. Hovedparten af budgetmidlerne på Økonomiudvalgets område er primært aflønning af personale, som varetager myndighedsopgaver indenfor flere lovområder herunder bl.a. byggeloven, planloven, natur og miljølove. Mål og Målopfyldelse: Det er målsætningen at implementere de statslige vand- og naturplaner i kommunen. Vandplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark og de beskriver bl.a. hvilken indsat vi skal gøre for at få renere vand i vores søer, fjorde og årer. Natura 2-planerne er en samlet plan for, hvordan vi sikrer fremgangen i vores vigtigste natur, Natura 2-områderne. Der er udarbejdet naturplaner for 246 naturområder, og hver plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man her skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt. Aktiviteter og aktivtetstal: Center for Teknik og Miljø deltager også i 2 EU-LIFE-projekter. EU-LIFE er EU's tilskudsordning for natur, miljø og klima. Programmet yder støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU s miljø og klimapolitik. Budgetforudsætninger Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 25,6 mio. kr. samt nettoanlægsbevilling,4 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø. Center for Park og Vej Her afholdes de administrative udgifter og myndighedsmæssige opgaver vedrørende Park og Vej. Budgetforudsætninger Som følge af indførslen af timeregistreringssystemet Smart Klik i 213 er den administrative byrde i forbindelse med timeregistrering faldet. Center for Park og Vej skal derfor ikke anvende de samme administrative ressourcer. Besparelsen finansieres ved naturlig afgang. Der er i budgettet for 215 afsat netto driftsbevilling 1,8 mio. kr. samt netto anlægsbevilling,4 mio. kr. til Center for Park og Vej. 15

16 Ejendomscenteret Budgetområdet Ejendomscenteret under Økonomiudvalget er et fællescenter, som består af en stabsfunktion, Strategi- og Arealudvikling, samt 3 afdelinger: Ejendom Bygherre og Anlæg, Drift og Service samt Beredskab og Logistik. Strategi- og Arealudvikling har til opgave at styre udnyttelsen af den samlede ejendomsportefølje og sikre, at der bliver arbejdet helhedsorienteret for at opnå synergi og størst mulig driftsmæssig effektivitet. Herudover varetages køb/salg/udlejning og grafik/trykkeri. Ejendom Bygherre og Anlæg har bygherreansvaret i forhold til kommunens ejendomsportefølje og rådgivende ansvar for projekter omkring bygge- og anlægsopgaver. En væsentlig opgave i Ejendom Bygherre og Anlæg er energirenovering af kommunens bygninger. Ud over den løbende optimering gennem incitamentsmodellen er det vigtigt, at bygningerne er i en stand, så udgifterne til el, vand og varme m.v. bliver så lave som muligt. Drift og Service er ansvarlig for rengøring, servicering og afhjælpende vedligehold for den byggetekniske drift af de kommunale bygninger. Afdelingen er funktionsopdelt i 4 områder: Renhold, teknisk service, kantiner og Knivholt Hovedgaard. Beredskabs og Logistik. Det kommunale beredskab varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseselskab (aftale med Falck Redningskorps). Beredskabet består af administration, serviceafdeling, vagtcentral, brandskole samt brand- og redning. Logistik varetager omgaver omkring flådestyring af den kommunale vognpark samt planlægning og koordinering af kommunal samkørsel for bl.a. patientbehandling og andre kommunale transportopgaver. Mål og Målopfyldelse At tilpasse serviceniveauet i de kommunale ejendomme efter budgettet, som er styrende. At optimere anvendelsen af egne kvadratmeter og tilpasse porteføljen til behovet gennem offensiv salgsstrategi. At opgaverne bliver løst helhedsorienteret. At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt af ressourceanvendelsen i kommunens bygninger. Aktiviteter og aktivitetstal Ejendomscenteret varetager bygherre- og driftsherreansvaret for den kommunale ejendomsportefølje, herunder at rådgive den politiske og administrative organisation i udviklingsprojekter, køb- og salgssituationer, drifts- og anlægsopgaver, driftsansvar for en række ejendomme, kantiner og kommunens rekreative havne samt ansvar for kommunens ejendomsportefølje som løbende justeres og tilpasses. Ejendomscenteret har samarbejde med fagudvalg og stor samhørighed og samarbejde med erhvervsliv og rådgivere omkring anlægs- og projektopgaver. Ejendomscenteret er også aktør i ejendoms- og byudviklingsprojekter. Perspektiv Ejendomscenterets forretnings idé er at overføre, udføre og udvikle driftsherre- og bygherre-ansvaret for de kommunale ejendomme i Frederikshavn Kommune. Beredskabsafdelingen er delt i op i 5 områder: Brand og redning varetager brand- og redningsberedskabet i Frederikshavn Kommune. Beredskabsopgaven varetages som en kombination af et kommunalt beredskab og et entrepriseberedskab med Falck Redningskorps. Ligeledes varetages opgaven med brandteknisk byggesagsbehandling og den forebyggende indsats under Brand og Redning. Brand og Redning vil i 215 og 216 blive udfordret på serviceniveauet og økonomien, i kraft af aftalen mellem regeringen og KL om et krav på besparelser i det samlede kommunale Beredskab på kr. 225 mio. Ligeledes skal strukturen ændres fra de i dag 87 beredskabsenheder til fremtidige ca. 2 beredskabsenheder. 16

17 Under Brand og Redninger der ligeledes en stor og velfungerende frivilligenhed, der udover at være supplement til deltidsberedskabet også bidrager aktivt til officielle arrangementer i Frederikshavn såvel som Nordjylland, med bl.a. en meget velfungerende førstehjælpsgruppe som bl.a. deltager ved Hjallerup marked, motorløb, cykelløb, visefestival, træf på toppen, Rock på Knivholt og meget - meget mere. Brandskolen uddanner og opkvalificerer både egne ansatte og eksterne brugere i et tæt samarbejde med kommunens øvrige erhvervsskoler i Frederikshavn. Brandskolen er en aktiv medspiller på det maritime udviklingsspor, ved gennemførelse af maritime uddannelser, udvikling og deltagelse i den maritime brancheudvikling i Frederikshavn. Vagtcentralen varetager bl.a. beredskabets planlægning og overvågning af ABA-alarmer, nødkald for plejeområdet, tyverialarmer, vagttelefoner, kommunens beredskabsplanlægning, logistikopgaver for egne såvel som ejendomscentrets aktiviteter, og på tværes af kommunens centre mv. Ligeledes er der iværksat er udviklingsprojekt omkring flådestyring af kommunale køretøjer og kørsel. Andre kommuner i det Nordjyske har i kraft af de mange services som vores velfungerende vagtcentral kan levere, udvist interesse for et tværkommunalt samarbejde. Serviceafdeling varetager Beredskabets sideordnet aktiviteter, som fx madtransport, drift at hjælpemiddeldepot, vagttjeneste, Servicering og eftersyn af brandmateriel, Post og bud og serviceydelser på beredskabets auto- og smedeværksted. Samtidig er det også serviceafdelingen der løser en mængde Ad-hoc opgaver for centrene på tværs i kommunen. Administration varetager administrationen på beredskabets samlede aktiviteter. Målet er at fastholde og udvikle et godt robust og stabilt beredskab for Frederikshavn Kommune, der hele tiden matcher tiden krav og forventninger, samt tilbyde beredskabets kompetencer på tværs i kommunen, for derved at bidrage til kommunens samlede udvikling og besparelser på driften. I den kommende periode arbejder beredskabet tilpasning af Brand og Redning jf. beredskabsforliget, udvikling af alarmområdet og en model for centraliseret Fleet Management, med forventninger og driftsforbedringer og afledte provenuer på områderne på tværs i de kommunale centre. I forbindelse med budget 213 blev Post og bud reduceret med,8 mio. kr. som konsekvens af digitaliseringsstrategierne. Denne besparelse får først fuld effekt i 215 i takt med at borgerne får digitale postkasser. I år 212 overgik Beredskabet til ressourcestyring, som et led i at effektiviserer organisationen. Ressourcestyring har givet den enkelte afdelingsleder i Beredskabet et bedre overblik over sammenhængen mellem drift og økonomi, samt medvirket til en mere optimal udnyttelse at personalets kompetencer. Ligeledes sikres fuld synlighed, for omkostninger på beredskabets decentrale aktiviteter, samt validere data for driftsoptimeringen, konkret er der i perioden driftsoptimeret med 22 %. Denne udvikling vil forsætte i 214 og frem. Generelt spænder beredskabet meget bredt i forhold til opgaver og kompetencer. En klar organisation, drifts- og økonomistyring og ikke mindst med gode engagerede og velfungerende medarbejdere, er det muligt at opretholde en velfungerende og fornuftig enhed. Energiområdet Budgetområdet Energiområdet ligger under Økonomiudvalget. Området styres i Ejendomscenteret i Bygherre og Anlæg. Mål og Målopfyldelse At opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcer i de kommunale bygninger, og samtidig drifte de tekniske anlæg optimalt, ud fra et indeklimamæssigt perspektiv, til gavn for brugerne At opnå samspil og synergi mellem budgetområdernes aktører med henblik på at opnå optimal effekt ved anvendelsen af forsyningsressourcer som el, vand og varme. Aktiviteter og Aktivitetstal Energiområdet drifter incitamentsmodellen, som har til sigte at give et incitament til at spare på energien, og drifte kommunale ejendomme med fokus på energi og vandforbruget. Ligeledes er det en væsentlig opgave i Bygherre- og Anlæg at håndtere energiinvesteringer bedst muligt i de kommunens bygninger. Området omfatter alle udgifter til energi for kommunens bygninger. 17

18 Energiområdet er i 215 pålagt at finde besparelser for 2,4 mio. kr. stigende til 3,7 mio. kr. i 218. Besparelserne forventes opnået ved strukturtilpasninger på de øvrige fagudvalgs områder. Perspektiv At udvikle området så forsyningsressourcerne og forbrug i de kommunale bygninger sker ved løbende fokus på optimering og styring. Ressourceforbrug Der er i budgetforslaget for 215 afsat netto driftsbevilling 69, mio. kr. samt nettoanlægsbevilling 19,8 mio. kr. til Ejendomscenteret. 18

19 5. Tværgående Fælles Puljer Netto (kr. x 1.) Pulje vedr. love og cirkulærer Efterudd. af lærere og pædagoger Demografisk betinget reduktion Restpulje udmøntning 25 af de 1 mio. kr. pulje Budgetforslag I alt for Tværgående fælles puljer På dette stade i budgetprocessen er der parkeret budgetposter på Tværgående Fælles Puljer, som der fortsat arbejdes med administrativt til fordeling senere i budgetprocessen. Denne udmøntning sker på tværs af flere/alle udvalg - eksempelvis pulje vedrørende love og cirkulærer. Derudover indeholder Tværgående Fælles Puljer budgetposter til effektivisering som, ved udmøntningen påvirker flere/alle udvalg. Effektiviseringerne kan kræve forskellige tiltag eller analyser før de kan udmøntes. Effektiviseringskravet i budgetforslag 215 på netto 1,4 mio. kr. afventer udmøntning til de respektive politiske udvalg. Dette vil bevirke en ændring i driftsrammerne fremadrettet i alle budgetårene i forhold til det nuværende budgetforslag. 19

20 6. Anlæg Netto (kr. x 1.) Budgetforslag Pulje vedr. Knivholt hovedgård Planlagt bygn.vedligeh. øvr. ejend. Køb og Salg - Fællesudg. og indt. Ekstra salgsindtægter budget Pulje digitaliserings- og velf.tekn. tiltag Energirenoveringer Energibyen, projektudvikling Borgerportal og hjemmeside IT-løsning handicap- og psyk,området Vedligeh. skolebygn bygn. relat. udg. Helhedsplan daginstitutionsområdet Bygninger overgået til projektudvikling Anlægspulje til kvalitetsfondsprojekter Udmøntning digital. og velf. tekn. tiltag Erhvervs-, turisme- og kulturelle tiltag Frederikshavn Idrætshal Renovering Sæby Atletik Klub Reduktionspulje budget I alt for Økonomiudvalgets anlæg I henhold til direktionsbeslutning er anlæg generelt reduceret med 6, mio. kr. med en reduktionspulje i budgetår 215. Derudover er indtægtsbevillingen for salg af jord og bygninger reduceret med 1,4 mio. kr. i budgetår 215, 8,3 mio. kr. i budgetårene 216 og 217. I budgetoverslagsår 218 indtægtsbevillingen øget med 1,9 mio. kr., så der er en indtægtsbevilling i alle overslagsår på 15 mio. kr. Endeligt er der en beslutning om en bevillingsforøgelse i form af tomgangsudgifter ved fraflytning med,8 mio. kr. i budgetår 215, 1,1 mio. kr. i budgetår 216 samt 1,5 mio. kr. i budgetårene

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150

Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 ØKONOMIUDVALGET TAKSTER Borgerservice Folkeregister m.v. Folkeregisteroplysninger... 75 75 Ungdomslegitimation... 150 150 Påligning af bøder og gebyrer i henhold til Folkeregisterlovgivningen: For sen

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT BYGGESAGSBEHANDLING KOLDING KOMMUNE BYGGESAGSBEHANDLING Indhold Afsnit A Simple konstruktioner. Kategorien omfatter garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, dvs. bebyggelser omfattet af kap.1.3.1, stk. 1, nr. 1-2 og kap. 1.5,

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Grafikgruppen 08-426.hl

Grafikgruppen 08-426.hl Grafikgruppen 08-426.hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE Informationsudgave - budget 2015 forord Et bredt samarbejdende byråd står bag budgettet for 2015 og for overslagsårene 2016-2018. Budgettet tegner den retning,

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift

Økonomiudvalget. Udvalgets andel af nettodriftsudgifterne i 2011: - 1 - Drift Drift 2011 2012 2013 2014 (i 1.000 kr.) Kommunaldirektørområdet 46.580 43.102 44.139 43.439 Økonomidirektørområdet 76.360 76.020 75.907 75.907 Børne- og ungedirektørområdet 17.782 17.782 17.782 17.779

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517

Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014. Gratis arrangementer (leje pr. dag) 510 517 Takstoversigt 2014 Takster, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen 2013 2014 00.22.05 Jordforsyning, ubestemte formål Oplagspladser, leje pr. år/m 2 17,01 17,24 00.28.20 Fritidsområder, fælles formål

Læs mere

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget

Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget Afgrænsning af identificerbare omkostningssteder indenfor Økonomiudvalget DRIFT Profitcenter Budgetansvarlig Frederikshavn kommune Kommunaldirektør Mikael Jentsch Økonomi Karsten Jørgensen 2200000001 Økonomi

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

13. Direktion og sekretariater

13. Direktion og sekretariater 13. 13. Præsentation har som overordnet formål at sikre, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe beslutninger.

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud

Mål og Midler Beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse

19. marts 2015. Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 19. marts 2015 Takstoversigt 2015 Inkl. bilag vedr. Favrskov Forsyning samt Lokaleleje i Kulturhuse 1 Gebyrer og afgifter m.v. Ejendomsoplysninger Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 BBR-meddelelser 70,00

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Indhold A. GENERELT B. KATEGORI 1 SIMPLE KONSTUKTIONER C. KATEGORI 2 ENFAMILIEHUSE, RÆKKEHUSE OG SOMMERHUSE D. KATEGORI 3 IKKE KOMPLEKST BYGGERI

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget

Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Specifikation af overførsler fra 01 til 015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 Kommunalbestyrelse og adm. 111.11 15.869 10.81.055 00 Erhverv og

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune

EAN-Lokationsnumre. Frederikshavn Kommune. Navn Adresse Postnr. & By EAN-Lokationsnummer. Ean-numre i Frederikshavn Kommune Ean-numre i Frederikshavn Kommune Kommunaldirektør Økonomi og Personale Arbejdsmarked Udvikling og Erhvervssekretariatet Direktørområde Heidi Becker-Rasmussen Dag- og fritidstilbud Kultur og Fritid Skole

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2

I alt 453,6 462,0 436,8 422,0 409,6 397,2 Økonomiudvalg Økonomiudvalget omfatter en meget bred vifte af aktiviteter såsom f.eks. udgifter til byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politikområde 1. Politisk Organisation

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Ejendomsforvaltningen

Ejendomsforvaltningen - 125 - Ejendomsforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 1.1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Lejeloven og Erhvervslejeloven, Lov om midlertidig

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Teknisk regnskabsopgørelse 2014 Overførselsopgørelser og årsberetninger

Teknisk regnskabsopgørelse 2014 Overførselsopgørelser og årsberetninger Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Teknisk regnskabsopgørelse 2014 Overførselsopgørelser og årsberetninger Økonomicenteret, d. 13. april 2015 Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode

Takster budget 2016. Fast takst* Politisk. bestemt. Takstforslag ØKONOMIUDVALGET: 2015 kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode budget ØKONOMIUDVALGET: Betalingsenhed Bemærkninger 2015 *lov i /fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn 1.171 1.161 pr. hegnsyn Lov Administrationen i øvrigt:

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier: Notat vedr. Rådhusprojekt Vejen Kommune Dato: 08.06.2015 Byrådet besluttede den 12. august 2014 at iværksætte projekt: Muligheder for ændring af rådhus. Projektet blev opdelt i 3 undersøgelsesscenarier:

Læs mere

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger

Det fremgår af nedenstående tabel, hvor mange biler, der var i 2012 fordelt på relevante afdelinger BEREDSKABET Februar 2014 25113-14 hjj Indførelse af flådestyring i Frederikshavn Kommune 1. Økonomi Der er overført en besparelse på 1,5 mio. kr. på kommunens samlede kørselsbudget til Beredskabet i 2014.

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere