Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense"

Transkript

1 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

2 Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Odense 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationer er kun udgivet i elektronisk form på:

3 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Vurdering af de enkelte kriterier 8

4 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College med udbud i Odense. Undervisningen vil finde sted på Asylgade 7-9 i Odense C. EVA indstiller udbuddet til: Positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af, om udbuddet opfylder alle de kriterier, der ligger til grund for akkreditering af nye udbud. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer, at udbuddet opfylder kriterierne om: Efterspørgsel og aftagerkontakt (kriterium 1) Tilrettelæggelse (kriterium 3) Videngrundlag (kriterium 4) Fagligt miljø (kriterium 5) Faciliteter og ressourcer (kriterium 6) Kvalitetssikring (kriterium 7). Bemærk, at kriterium 2 om praktikpladser alene vedrører erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og derfor ikke indgår i rapporter om videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser. Mere information I rapportens kapitel 3 findes ekspertpanelets vurdering af, om de enkelte kriterier er opfyldt. Rapportens indledning beskriver ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

5 2 Indledning Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af nyt udbud af diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen Lillebælt University College. Der er tale om en allerede godkendt uddannelse, jf. bekendtgørelse om diplomuddannelser, nr. 768 af Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten vil danne grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af uddannelsesudbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til ansøgeren og Uddannelsesministeriet. Uddannelsesministeriet beslutter på den baggrund, om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog, at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Sidst i dette kapitel fremgår det, hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et udbud er en faglig vurdering af, om udbuddet lever op til eksterne, foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for udbuds relevans og kvalitet, som er fastsat i bilag 2 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. Akkrediteringsvurderingen er gennemført på baggrund af Professionshøjskolen Lillebælt University Colleges ansøgning med bilag, hvor uddannelsesinstitutionen har skullet redegøre for og dokumentere, hvordan udbuddet opfylder kriterierne. I vejledningen til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud findes kravene til ansøgningen og en beskrivelse af processen for akkrediteringsvurderingen. Organisering EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet er sammensat, så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af EVA s krav til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Jesper Gorst-Rasmussen, cand.mag. i historie og tysk. Underviser på Mercantec i Viborg i administration, organisation og samfundsfag og er desuden censor på en række af de kortere videregående uddannelser. Mangeårig ledelseserfaring som forvaltningschef og kommunaldirektør. James Høpner, cand.merc. Efteruddannelseschef i Praktiserende Lægers Organisation/Lægeforeningen. Tidligere udviklingschef i DJØF Efteruddannelse og tidligere stu- 5

6 dieleder på HD-uddannelsen, diplomuddannelsen i ledelse og kompetencegivende kurser inden for organisation og ledelse på daværende Handelshøjskolecentret i Slagelse, hvor han også underviste på professionsbachelor- og diplomuddannelser. Har desuden været modulansvarlig og underviser på en række chef- og lederuddannelser ved Forsvarsakademiet. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperterne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Caspar Theut og evalueringsmedarbejder Mia Holm Andreasen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringen og har udarbejdet denne rapport, som ekspertpanelet derefter har godkendt. Projektlederne Christian Moldt og Kirstine Westh Larsen har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af nye uddannelser. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelsesudbud. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Ansøgning og bilag Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen er forløbet på følgende måde: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (ansøgning og bilag) på grundlag af EVA s skriftlige vejledning, som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser, jf. Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende blevet godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at kommentere proces, metode og resultater og korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Her står der: 1. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af nye erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt nye videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår 6

7 af bilag Stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 4. EVA indstiller nye uddannelser og nye udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel, jf. 5, stk. 2, vurderer, at alle kriterierne, som angivet i bilag 1 henholdsvis bilag 2, er opfyldt. 12. Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

8 3 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1. Efterspørgsel og aftagerkontakt Der er behov for uddannelsesudbuddets dimittender på arbejdsmarkedet, og udbuddet baserer sig på dialog med aftagere og andre relevante interessenter om behov på arbejdsmarkedet og behovsudviklingen. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er foretaget en vurdering af det aktuelle og fremtidige behov for uddannelsesudbuddet inden for det geografiske område, udbuddet tænkes at dække. Behovsvurderingen skal basere sig på tilgængelig statistik, og foreliggende relevante undersøgelser skal inddrages, 2) at aftagere og relevante interessenter fremadrettet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at sikre viden om udbuddets relevans. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at det geografiske dækningsområde udgøres af Vejle, Fredericia, Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø Kommuner. Udbuddet henvender sig til medarbejdere i den offentlige forvaltning og administration, som vil få styrket deres kompetencer inden for løn og personale, det sociale område, beskæftigelsesområdet, borgerservice m.m. Ekspertpanelet vurderer, at ansøgeren har foretaget en tilstrækkelig behovsanalyse, som viser, at der er behov for udbuddet. Ansøgeren har redegjort for en undersøgelse blandt 17 kommuner i området, som viser, at ca. to tredjedele af de adspurgte kommuner mener, at en diplomuddannelse inden for offentlig forvaltning og administration er relevant for deres medarbejdere. Ekspertpanelet bemærker, at det er en mindre svaghed ved undersøgelsen, at regionerne og staten ikke er inddraget i den. Til gengæld finder ekspertpanelet det positivt, at hovedparten af kommunerne i området indgår i undersøgelsen, og at den viser et behov for udbuddet i kommunerne. Ansøgeren har desuden gennemført interviews med seks relevante aftagere, som bl.a. indikerer, at der er meget få beskæftigede inden for området, som har en diplomuddannelse. Ekspertpanelet vurderer, at aftagere, dimittender og relevante interessenter fremadret- 8

9 tet vil blive inddraget på en hensigtsmæssig måde med henblik på løbende at tilpasse udbuddet til aftagernes behov. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har redegjort for, at det eksisterende uddannelsesudvalg for bacheloruddannelsen i offentlig administration vil blive udvidet til også at omfatte diplomuddannelsen i offentlig administration og forvaltning. Ansøgeren har desuden redegjort for, at det er planlagt, at der vil være en løbende dialog med dette udvalg og med repræsentanter for aftagere og faglige organisationer om uddannelsens mål for læringsudbytte og aftagerfeltets udviklingsbehov. Der vil desuden blive nedsat en referencegruppe på otte-ti medlemmer med repræsentanter for aftagere, faglige organisationer og forskningsområdet og på længere sigt dimittender, hvilket ekspertpanelet finder positivt. Referencegruppen skal mødes en-to gange om året. Udbuddets ledelse har ansvaret for, at relevante temaer drøftes, og at forslag til ændringer inddrages i det løbende arbejde med udbuddets udvikling og kvalitetssikring. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 1 samt følgende bilag: Bilag 1: Behovsanalyse Brøndum og Fliess Bilag 2: Interviewundersøgelse Valeur A/S Bilag 3: HK Kommunal interessetilkendegivelse Bilag 4: HK Stat interessetilkendegivelse Bilag 5: HK Privat interessetilkendegivelse Bilag 7: Samarbejdsaftale EAL, Tiegten og UCL Bilag 8: Uddannelsesudvalg for Administrationsbacheloruddannelsen Bilag 13: Beslægtede uddannelser Bilag 14: Studieordning Bilag 15: Kvalitetsstrategi - EVU Bilag 16: Kvalitetssystem UCL 2011 Bilag 21: KL Fakta om det administrative personaleforbrug i kommunerne Bilag 23: Beskæftigelsesfrekvens Bilag 24: Resultat af spørgeskemaundersøgelse af skolesekretærenes uddannelses behov. 9

10 Kriterium 2. Praktikpladser Der er tilstrækkelige relevante praktikpladser. Ansøger skal for udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser redegøre for og dokumentere, at institutionen kan tilvejebringe de fornødne praktikpladser, herunder skal der være redegjort for behovet for praktikpladser. Vurdering Ikke relevant. 10

11 Kriterium 3. Tilrettelæggelse Udbuddet er i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddets tilrettelæggelse er hensigtsmæssig, så de studerende kan nå de mål for læringsudbytte, som er fastlagt for uddannelsen, 2) at de studerende vil have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, en række valgfrie moduler og et afgangsmodul. Ansøgeren har redegjort for, at uddannelsen vil blive udbudt både som deltidsstudie, som fuldtidsstudie og som særligt tilrettelagte forløb. Ifølge ansøgeren skal de tre former give arbejdspladserne og de studerende en fleksibilitet, som giver mulighed for at skabe sammenhæng mellem kompetenceudvikling og daglig drift. Ansøgeren har redegjort for, at undervisningens indhold vil blive lagt an på, at de studerendes faglighed og erfaringer inddrages og danner udgangspunkt for et tværfagligt samarbejde. Med afsæt i modellen for aktionslæring skal de studerende desuden arbejde med at teste og prøve teoretiske perspektiver og metoder i egen praksis, så nye erfaringer kan bringes med tilbage i undervisningen. Ansøgeren har i den forbindelse planer om, at studieaktivitetsmodellen skal anvendes til at tilrettelægge læreprocesserne. Ekspertpanelet vurderer, at dette er relevant, men da modellen endnu ikke er taget i brug, kan den på tidspunktet for akkreditering ikke tillægges nogen særlig vægt. Ansøgeren har beskrevet, at udbuddet vil benytte en bred vifte af undervisnings- og arbejdsformer. Undervisningen vil veksle mellem oplæg med dialog og diskussion, gruppearbejde og øvelser samt individuelle studier til fordybelse og omsætning af viden. I forlængelse af dette har ansøgeren beskrevet, at udviklingsprogrammet Pilot på egen læring skal bidrage til at udvikle de studerendes kompetencer til at organisere studieaktiviteter selvstændigt. Ansøgeren har desuden beskrevet, at undervisningen vil blive understøttet af en digital læringsplatform (Fronter, blogs m.m.), som skal bidrage til de studerendes refleksion og læring. Den didaktiske fleksibilitet skal i kombination med blended learning sikre, at de studerende får optimal undervisning, vejledning og støtte. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet samlet set, at det er sandsynliggjort, at udbuddets tilrettelæggelse fører til, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet har ikke vurderet dette kriteriums punkt 2, da der for diplomuddannelser ikke er krav om, at de studerende skal have mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet. 11

12 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 3 samt følgende bilag: Bilag 2: Bilag 11a: Bilag 11b: Bilag 12: Bilag 14: Bilag 18a: Bilag 20: Interviewundersøgelse Valeur A/S Svendborgmodellen (Deltidsstudie) Svendborgmodellen version 2 (Heltidsstudie) Aktionslæring Studieordning MOVE program Pilot på egen læring Studieaktivitetsmodellen. 12

13 Kriterium 4. Videngrundlag Uddannelsen udbydes på et videngrundlag, der er karakteriseret ved erhvervseller professionsbasering samt udviklingsbasering. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at uddannelsesudbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod, 2) at udbuddet til stadighed vil basere sig på ny viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra relevante forskningsfelter. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at der er indgået flere partnerskaber, som giver mulighed for et tæt samarbejde om udvikling af såvel professionerne som uddannelserne. I den forbindelse er der nævnt partnerskaber med Nordfyns, Odense, Svendborg og Vejle Kommuner om bl.a. et samarbejde om udvikling på administrationsområdet i ældre- og handicapforvaltningen. Som det er omtalt under kriterium 1, har ansøgeren desuden redegjort for, at der vil blive nedsat en referencegruppe med deltagelse af offentlige institutioner, som repræsenterer forskellige dele af praksis. Referencegruppen skal være med til løbende at videreudvikle udbuddet. Ekspertpanelet vurderer, at samarbejdet med professionerne såvel som de omtalte partnerskaber vil bidrage til, at uddannelsesudbuddet vil blive baseret på ny viden om centrale tendenser fra de beskæftigelsesområder, som udbuddet retter sig mod. Ansøgeren har desuden etableret et tværfagligt institutionssamarbejde med Erhvervsakademiet Lillebælt og TietgenSkolen, der omhandler ledelse. Formålet med det tværfaglige samarbejde er at opbygge en systematisk videndeling mellem institutionerne, som bl.a. skal finde sted gennem udviklingsprojekter og partnerskaber. Desuden har ansøgeren redegjort for, at der arbejdes på at udvide det tværfaglige samarbejde, så det i fremtiden også omfatter administration m.m. Der arbejdes desuden på at få tilknyttet en erhvervs-ph.d. Ekspertpanelet vurderer alle disse aktiviteter positivt, idet de vil kunne bidrage til udbuddets erhvervs- og professionsbasering og med viden om relevant forsøgs- og udviklingsarbejde og aktuelle resultater fra forskningen. Derudover har ansøgeren redegjort for, at udbudsstedet samarbejder med Syddansk Universitet og RUC inden for det socialvidenskabelige felt. Ekspertpanelet finder samarbejdet med Syddansk Universitet og RUC positivt, da det yderligere bidrager til at skaffe udbuddet viden fra forskningen. Dog bemærker ekspertpanelet, at samarbejdet kun omfatter det socialvidenskabelige felt og ikke forvaltningsperspektivet, som også er væsentligt for uddannelsen. Dette vurderer ekspertpanelet som en mindre svaghed. Samlet set vurderer ekspertpanelet dog, at de forskellige initiativer set i sammenhæng vil sikre, at udbuddet vil være både erhvervs- og professionsbaseret og udviklingsbaseret. 13

14 Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 4 samt følgende bilag: Bilag 2: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 10: Bilag 12: Bilag 18a: Bilag 18b: Bilag 18c: Bilag 18d: Bilag 18e: Bilag 19b: Bilag 25: Bilag 26: Offentlig forvaltning og administration Partnerskaber Samarbejdsaftale EAL, Tiegten og UCL Udvalgte CV er Aktionslæring MOVE Program Pilot på egen læring MOVE Program Innovation og entreprenørskab MOVE Program Nye teknologier i praksis MOVE Program Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde MOVE Program Fysiske rammer og byggeri Kompetencestrategi og politik for University College Lillebælt Samarbejdsaftale med RUC Samarbejdsaftale med SDU. 14

15 Kriterium 5. Fagligt miljø Uddannelsesudbuddet understøttes af et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) at der allerede er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet i form af relevante beslægtede uddannelser, eller 2) at der er en plan, som sandsynliggør, at et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø kan og vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for flere uddannelser på udbudsstedet, som ekspertpanelet vurderer er fagligt beslægtede med diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. I den forbindelse vurderer ekspertpanelet, at især bacheloruddannelsen i offentlig administration (63 STÅ) er beslægtet, mens det i mindre grad er tilfældet med bacheloruddannelsen til socialrådgiver (814 STÅ) og den sociale diplomuddannelse (74 STÅ). Ekspertpanelet vurderer, at undervisningen vil blive gennemført af undervisere, som kan sikre et tilstrækkeligt stærkt fagligt miljø. Ekspertpanelet baserer denne vurdering på, at ansøgeren har vedlagt CV er for 18 udvalgte undervisere, som alle har en relevant videregående uddannelse på kandidatniveau (eksempelvis cand.jur., cand.merc. og cand.scient.pol.). Ekspertpanelet finder det positivt, at 13 af underviserne er ansat på fuld tid, mens de 5 resterende er ansat på deltid, hvilket kan sikre en god balance mellem fastansatte og eksterne undervisere. Ekspertpanelet finder yderligere, at det er en styrke, at underviserne har baggrund i forskellige relevante miljøer. Fx er 10 af underviserne tilknyttet Videreuddannelse og Praksisudvikling (VUP) og/eller LedelsesAkademiet Lillebælt, og 6 af de disse 10 underviser bl.a. på diplomuddannelsen i ledelse. 7 undervisere er tilknyttet socialrådgiver- og administrationsbacheloruddannelsen, mens den sidste underviser er tilknyttet TietgenSkolen. Ekspertpanelet vurderer desuden, at underviserne har den nødvendige praktiske erfaring. Fx har ansøgeren beskrevet, at flere af underviserne har erfaring fra offentlige organisationer, hvor de har varetaget relevante opgaver i forhold til denne ansøgning om akkreditering. Derudover er en underviser ansat i Socialministeriet og har derigennem erfaring med juridisk sagsbehandling, mens en anden underviser tidligere har været ansat som henholdsvis teamleder og faglig koordinator i diverse jobcentre. Samlet set vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at der er et relevant fagligt miljø på udbudsstedet. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 5 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: 15

16 Bilag 7: Bilag 10: Bilag 14: Bilag 19c: Samarbejdsaftale EAL, Tietgen og UCL Udvalgte CV er Studieordning Arbejdstidsaftale for uddannelsesfaglige medarbejdere. 16

17 Kriterium 6. Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer på udbudsstedet er tilstrækkelige til, at uddannelsesudbuddet kan gennemføres i overensstemmelse med mål for læringsudbyttet. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke faciliteter og ressourcer der er nødvendige for, at de studerende kan realisere mål for læringsudbyttet (kan fx omfatte bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber), 2) at disse faciliteter og ressourcer er til stede på udbudsstedet. Hvis ikke, skal der fremlægges en hensigtsmæssig plan for, hvordan disse vil blive tilvejebragt. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen På baggrund af ansøgerens redegørelse vurderer ekspertpanelet, at udbuddet ikke stiller særlige krav til faciliteter eller ressourcer på udbudsstedet. Ansøgeren har redegjort for, at der på udbudsstedet er lokaler til såvel undervisning som gruppearbejde. Ansøgeren har desuden redegjort for, at alle undervisningslokaler har smartboards og mulighed for it-opkobling. Bibliotekerne har en stor samling af bøger og elektronisk materiale, og der er adgang til de elektroniske ressourcer såvel fra ansøgerens adresser som ved fjernadgang. De studerende vil blive koblet på stud.ucl.dk og Fronter. Ansøgeren stiller desuden e-læringsredskaber til rådighed, fx videoudstyr og Scribo, som er et program til opgaveskrivning. Alle lokationer har adgang til Adobe Connect og Skype-rum, hvilket giver mulighed for, at vejledning og undervisning kan foregå virtuelt. Desuden redegør ansøgeren for, at der i Vejle, Odense og Svendborg er telepresence-rum, hvilket giver mulighed for, at undervisning, som foregår på en lokalitet, kan være tilgængelig på andre lokaliteter. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at ansøgeren råder over de faciliteter og ressourcer, som er nødvendige for, at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 6 samt følgende bilag: Bilag 18a: Bilag 18c: Bilag 18e: MOVE Program Pilot på egen læring MOVE Program Nye teknologier i praksis MOVE Program Fysiske rammer og byggeri. 17

18 Kriterium 7. Kvalitetssikring Der vil blive arbejdet systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Ansøger skal redegøre for og dokumentere, at institutionen systematisk gennemfører aktiviteter med henblik på kvalitetssikring og -udvikling og i den forbindelse inddrager eksterne og interne interessenter, og at udbuddet vil blive kvalitetssikret som en del heraf. Vurdering Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen Ansøgeren har redegjort for, at kvalitetssikringen af udbuddet vil følge de procedurer, som er fastlagt i institutionens generelle kvalitetssikringsmodel, hvor der arbejdes med tre principper, nemlig det cykliske princip, anvendelsesprincippet og princippet om aktørbasering. Fx betyder det cykliske princip, at kvalitetsarbejdet indgår i en procesorienteret arbejdsgang, som omfatter målsætning, dokumentation, vurdering og opfølgning. Ansøgeren har desuden beskrevet, at kvalitetsarbejdet følger Efter- og videreuddannelsens (EVU) kvalitetssikringssystem, som består af en række spor, herunder uddannelse, undervisning, undervisere, faciliteter og ressourcer og kvalitetssikring. Til alle spor er der formuleret kvalitetsmål, indikatorer, krav til kvalitetsudvikling og ansvarsplacering. Ekspertpanelet finder på den baggrund, at det er positivt, at kvalitetssikringssystemet er nuanceret og velbeskrevet. Ekspertpanelet finder det i øvrigt positivt, at ansøgeren har redegjort for, at der vil blive iværksat en særskilt procedure til kvalitetssikring og justering af uddannelsen i indkøringsfasen. Hvad angår kvalitetssikring af udbuddets undervisning, har ansøgeren redegjort for, at den følger EVU s kvalitetssikringssystem, som er omtalt ovenfor. Ansøgeren har i den forbindelse beskrevet, at undervisningen vil blive evalueret gennem en række forskellige aktiviteter, som fokuserer på henholdsvis optag, undervisning, profession, studievejledning, aftagerrelevans og karaktergennemsnit. I den forbindelse vil der blive benyttet både kvalitative og kvantitative evalueringsformer. Ekspertpanelet vurderer det positivt, at der benyttes forskellige evalueringsformer, da det bidrager til at tilvejebringe et nuanceret datamateriale. Ansøgeren har desuden redegjort for, hvilke indikatorer de forskellige aktiviteter retter sig mod, og at det er områdelederen, der har ansvaret for at følge op på aktiviteterne. Desuden er der redegjort for, at underviserne og censorerne bidrager til kvalitetssikringen. På baggrund af dette vurderer ekspertpanelet, at det er sandsynliggjort, at ansøgeren vil arbejde systematisk med løbende at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Dokumentation Ansøgningens redegørelse for kriterium 7 samt supplerende dokumentation og følgende bilag: 18

19 Bilag 15: Kvalitetsstrategi EVU Bilag 16: Kvalitetssystem UCL

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akademiuddannelse i projektledelse i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N

Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Uddannelse til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi ved Københavns Erhvervsakademi i København N Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og kommunikationsbranchen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse J.nr. 2008-583/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i it (teknisk diplomuddannelse i it) ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Att.: prorektor Lars Poulsen. Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: prorektor Lars Poulsen Sendt pr. e-mail: lp@dmjx.dk info@dmjx.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelse i kreativitet og design i medie- og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68

Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2013. Sagsnummer: 2013-68 Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) ved Erhvervsakademi Kolding i Kolding Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (byggekoordinator AK) ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen

Erhvervsakademi Kolding. Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Erhvervsakademi Kolding Att: uddannelseschef Jette Gøbel Coordinator Ole Højgaard Pedersen Sendt pr. e-mail: ohp@eakolding.dk jmg@eakolding.dk nfo@eakolding.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af uddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Erhvervsakademi Dania Att.: Anders Graae Rasmussen Sendt pr. e-mail: agr@tradium.dk kontakt@hsminerva.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Akkrediteringsrådet

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital på Frederiksberg (Frøbel) Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Troels Overvad Sendt pr. e-mail: to@eucnordvest.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed

Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Uddannelse til professionsbachelor i politivirksomhed Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-251 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Slagelse Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Sjælland i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland

Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland Erhvervsakademiuddannelse inden for service, turisme og hotel (serviceøkonom AK) ved University College Nordjylland i Aalborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademi Aarhus Uddannelseschef Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: eaaa@eaaa.dk gs@eaaa.dk Afslag på akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i itforretningsudvikling Akkrediteringsrådet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland)

Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Hillerød (Nordsjælland) Uddannelsen til professionsbachelor som pædagog ved Professionshøjskolen University College Capital i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere